UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen"

Transkript

1 UDBUD Rådgiverudbud Tornved-pladsen Oktober 2013

2 Indhold 1. INDLEDNING RÅDGIVERAFTALENS OMFANG KONTRAKTPERIODE UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG UDBUDSMATERIALET UDBUDSBETINGELSER ORDRERGIVER KRAVSPECIFIKATION TIDSPLAN FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE VURDERING AF TILBUD OG UNDERRETNING OM TILDELINGSBESLUTNING KONTRAKTINDGÅELSE EGNETHEDSVURDERING TILBUDSGIVERS IDENTIFIKATION TILBUDSGIVERS FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KAPACITET TEKNISK KAPACITET OG PROJEKTGENNEMFØRELSE TILDELINGSKRITERIUM KRAV TIL TILBUDDETS INDHOLD OG UDFORMNING TILBUDSFRIST OG AFLEVERING AF TILBUD ALTERNATIVE TILBUD VEDSTÅELSESFRIST FORTROLIGHED VEDERLAG KRAVSPECIFIKATION UDDRAG AF ANALYSE AF GENBRUGSPLADSER I HOLBÆK KOMMUNE OVERORDNEDE MÅL FORVENTEDE RESULTATER DETAILKRAV TIL ANALYSENS INDHOLD OG RESULTATER Bilag Bilag Side 2/19

3 1. INDLEDNING 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG Holbæk Affald A/S ønsker at indgå en aftale om rådgivning på ombygning og modernisering af Tornved-pladsen (herefter Rådgiveraftalen ). Med rådgivningen forstås de ydelser, som er beskrevet i kravspecifikationen og som vindende Tilbudsgiver skal levere under Rådgiveraftalen. Holbæk Affald A/S betegnes i det følgende som Ordregiver. Der vil blive indgået Rådgiveraftale mellem Ordregiver og den vindende Tilbudsgiver for fase 1. Såfremt bestyrelsen vælger at iværksætte ombygning af Tornved-pladsen på baggrund af Rådgivers analyse indgås en Rådgiveraftale for fase 2 og fase 3. Afsnit 3 Kravspecifikation viser forventede ændringer og modernisering af pladsen. 1.2 KONTRAKTPERIODE Rådgiveraftale indgås for fase 1 i projektforløbet. Ny rådgiveraftale med samme rådgiver om fase 2 og 3 justeres i forhold til beslutning om pladsens anvendelse efter fase 1, så Rådgivers honorar fastsættes på baggrund af Tilbudslisten. Fase 1 indeholder analyse af Holbæk Forsynings A/S fremtidige udnyttelse af pladsen. Fase 2 indeholder ydelser fra skitseprojekt til projektopfølgning herunder 1 års eftersyn samt myndighedsbehandling. Fase 3 indeholder fagtilsyn og byggeledelse i anlægsfasen. Rådgiveraftalen indgås med forventet ikrafttræden uge Tidspunktet for Rådgiveraftalens påbegyndelse er fastsat i henhold til den overordnede projektplan for projektets afvikling. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at tidspunktet for Rådgiveraftalen påbegyndelse udskydes til senest uge UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG Rådgiveraftalens værdi forventes ikke at overstige udbudsdirektivets (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/18/EF af 31. marts 2004) tærskelværdi for Bilag II A vare- og tjenesteydelse for 2013, hvorfor udbuddet gennemføres som begrænset udbud med annoncepligt. 1.4 UDBUDSMATERIALET Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsbetingelser med følgende bilag: Bilag 1: Projektplan Bilag 2: Tilbudsliste Ovenstående udbudsmateriale er tilgængeligt på Ordregivers hjemmeside, og på Det påhviler Tilbudsgiver at kontrollere, at udbudsmaterialet er komplet ifølge ovenstående fortegnelse. Side 3/19

4 2. UDBUDSBETINGELSER 2.1 ORDRERGIVER Ordregiver er: Holbæk Affald A/S Tåstrup Møllevej Holbæk CVR EAN Alle henvendelser vedrørende udbuddet skal rettes til: Projektkoordinator Svend Ove Nielsen Tåstrup Møllevej Holbæk Tlf.: Alle henvendelser bedes mærket med Rådgivning Tornved-pladsen. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser skal ske skriftligt. Der kan ikke rettes telefoniske eller personlige henvendelser vedrørende udbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at stille spørgsmål senest d. 11. november 2013 kl Spørgsmål, som er kommet frem til Ordregiver senere end den 11. november 2013 klokken 12, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. 2.2 KRAVSPECIFIKATION Rådgiveraftale indgås i h.t. ABR 89 for alle projektets ydelser fra skitseprojekt til 1 års eftersyn, herunder byggeledelse og tilsyn samt eventuelt 8- og eventuelt 19-behandling i miljøbehandlingen og øvrig byggesagsbehandling. 2.3 TIDSPLAN FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE Udbuddets tidsplan er vist som efterfølgende: Offentliggørelse af det samlede udbudsmateriale på Ordregivers hjemmeside 31. oktober 2013 Frist for spørgsmål 11. november 2013 Afgivelse af tilbud 18. november 2013 Side 4/19

5 Underretning om tildelingsbeslutning (forventet dato) 20. november 2013 Kontraktindgåelse (forventet uge) uge Se i øvrigt Bilag 1 Projektplan for den restende overordnede tidsplan for hele projektforløbet. Indenfor Tilbudslovens rammer forbeholder Ordregiver sig ret til at ændre på tidsplanen VURDERING AF TILBUD OG UNDERRETNING OM TILDELINGSBESLUTNING Efter modtagelsen af tilbud vil Ordregiver indledningsvis foretage en vurdering af, hvorvidt tilbuddene er konditionsmæssige. Kun konditionsmæssige tilbud vil blive taget i betragtning. Dernæst foretager Ordregiver en vurdering af Tilbudsgivers egnethed til at udføre opgaven. Denne vurdering vil omfatte Tilbudsgivers økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet. Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af de oplysninger og den dokumentation vedrørende egnethed, som Tilbudsgiver skal fremsende i medfør af udbudsbetingelsernes afsnit 2.4. Endelig vil Ordregiver foretage en evaluering af konditionsmæssige tilbud i forhold til tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud, jf. afsnit 2.4. På baggrund af denne evaluering vil Ordregiver elektronisk underrette Tilbudsgiverne om, hvilken Tilbudsgiver der har afgivet tilbuddet med det økonomisk mest fordelagtige bud KONTRAKTINDGÅELSE Rådgiveraftale vedrørende fase 1 forventes indgået mellem Ordregiver og den vindende Tilbudsgiver i uge EGNETHEDSVURDERING Med henblik på Ordregivers vurdering af Tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage Rådgiveraftalen skal tilbuddet indeholde de i afsnit og beskrevne oplysninger TILBUDSGIVERS IDENTIFIKATION Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger: 1. Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer og ejerforhold samt navn, telefon og adresse for kontaktperson. Hvis selskabet indgår i en koncern oplyses desuden moderfirmaets navn og CVR-nr. eller tilsvarende. 2. Såfremt Tilbudsgiver anvender underrådgivere skal tilsvarende oplysninger gives angående disse TILBUDSGIVERS FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KAPACITET Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger: 1. Tilbudsgivers forsikringsforhold i relevant omfang for projektet. 2. Tilbudsgivers hovedtal fra godkendte årsregnskaber for de seneste 3 år. Side 5/19

6 3. Specifik omsætning for tilsvarende projekter de seneste 3 år. 4. Tilsvarende oplysninger skal angives for eventuelle underrådgivere TEKNISK KAPACITET OG PROJEKTGENNEMFØRELSE Tilbuddet skal indeholde følgende: 1. Præsentation af Tilbudsgivers erfaring med tilsvarende opgaver indenfor de seneste 3 år. 2. Projektets gennemførelsesforløb beskrives og for relevante medarbejdere tilknyttet opgaven vedlægges CV er. 3. Oplysning om Tilbudsgiver certificering og brug af kvalitets- og miljøledelse. 2.5 TILDELINGSKRITERIUM Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ordregiver vil evaluere tilbuddene i forhold til følgende tildelingskriterier. Tildelingskriterier: Vægtning 1. 15% Fase 1 Tilbudspris 2. 20% Fase 2 og 3 Procentsatser i forhold til overslag på det godkendte skitseprojekt 3. 20% Beskrivelse af projektforløb. Skal indeholde beskrivelse af gennemførelsen af fase 1, 2 og % Tilbudsgivers erfaring indenfor etablering af genbrugspladser og vurdering af de øvrige forhold analysen skal indeholde 5. 15% Involverede medarbejderes dokumenterede erfaring fra etablering af genbrugspladser og de øvrige forhold analysen skal indeholde 6. 5% Tilbudsgiver dokumentation for og beskrivelse af anvendelse af kvalitets- og miljøledelsessystemer. 2.6 KRAV TIL TILBUDDETS INDHOLD OG UDFORMNING Tilbuddet skal indeholde følgende for at være konditionsmæssigt: Oplysninger om Tilbudsgivers egnethed Tilbuddet skal indeholde de oplysninger og erklæringer vedrørende Tilbudsgivers egnethed, som fremgår af afsnit 2.4 Udfyldt tilbudsliste Komplet udfyldt tilbudsliste, underskrives og vedlægges tilbuddet. Tilbuddet skal affattes på dansk. Side 6/19

7 2.7 TILBUDSFRIST OG AFLEVERING AF TILBUD Tilbudsfristen er den 18. november 2013, kl Tilbuddet skal fremsendes til/afleveres hos: Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Tilbuddet bedes tydeligt mærket Rådgivning Tornved-pladsen. Tilbuddet skal være kommet frem senest ved tilbudsfristens udløb. Tilbuddet kan fremsendes elektronisk til Såfremt Tilbudsgiver fremsender tilbuddet pr. post, skal Tilbudsgiver selv sikre sig, at Ordregiver modtager tilbuddet inden tilbudsfristens udløb. Hvis Tilbudsgiver afleverer tilbuddet ved personligt fremmøde afgives kvittering. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære Ordregivers åbning af de modtagne tilbud. 2.8 ALTERNATIVE TILBUD Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 2.9 VEDSTÅELSESFRIST Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 3 kalendermåneder efter udløb af tilbudsfristen FORTROLIGHED Et hvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Ordregiver - dog med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Tilbudsgiver opfordres til i forbindelse med tilbudsafgivelsen at oplyse, hvorvidt der er dele af tilbuddet, som efter Tilbudsgivers opfattelse ikke kan videregives. Samtlige oplysninger, herunder udbudsmaterialet, som Tilbudsgiver modtager fra Ordregiver i forbindelse med udbuddet, skal behandles fortroligt. Dette gælder også, selvom Tilbudsgiver måtte vælge ikke at afgive tilbud. Side 7/19

8 2.11 VEDERLAG Der udbetales ikke vederlag til Tilbudsgiver for disses udarbejdelse af tilbud og/eller deltagelse i udbudsprocessen. 3. KRAVSPECIFIKATION 3.1 UDDRAG AF ANALYSE AF GENBRUGSPLADSER I HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Forsyning A/S har i 2011 haft Rambøll til at lave en analyse af Holbæk Affald A/S genbrugspladser. Nedenfor er angivet de relevante passager i rapporten vedrørende Tornvedpladsen: Citat start: Tornved Genbrugsplads Pladsen er beliggende på adressen Holbækvej a, Mørkøv og er beliggende i det åbne land øst for Tornved by. Figur 30: Beliggenhed af genbrugspladsen i Tornved Pladsen er miljøgodkendt ved skrivelse af 28. april 2005 fra Vestsjællands Amt. Side 8/19

9 Væsentligste problemstilling er at genbrugspladsen er integreret i den nuværende materielplads, som benyttes af Vej & Parkafdelingen i Holbæk Kommune. Dette giver i udgangspunktet visse begrænsninger i mulighederne for en hensigtsmæssig indretning af genbrugspladsen. Endvidere er velfærdsfaciliteterne der ligger i den udlejede del - samt adgang til disse generelt noget utidssvarende på genbrugspladsen. Formelt er faciliteterne dog i orden. Pladsen er p.t. bestykket med følgende containere: 3 stk. komprimatorcontainere, 22 m3 (VH22ECL-E). 12 stk. åbne containere, m3 (DC-con). 3 stk. lukkede containere, m3 (DC-con). 2 stk. mini vipcontainere. Trådburer og walk-in container til WEEE som er stillet til rådighed af Stena Miljø. Trådbure opbevares under tag. Diverse plasttønder (60l og 80l) samt minicontainere (660l) til farligt affald opbevaret under tag. Kørende materiel omfatter en leaset truck, en rendegraver samt 2 stk. palleløftere (en med vægt). Side 9/19

10 Figur 31: Nuværende indretning af genbrugspladsen i Tornved Det samlede areal af materielpladsen er knap m2, hvoraf genbrugspladsen disponerer over ca m2 pladsareal samt ca. 840 m2 bygningsareal, svarende til det med rødt indrammede areal på oversigtsplanen. Genbrugspladsen er afskærmet fra de øvrige arealer ved opsætning af et flytbart nethegn. Placeringen af genbrugspladsen midt på materielpladsens område virker ikke trafikmæssigt optimalt og afskærmningen giver pladsen et noget midlertidigt præg. Side 10/19

11 I forbindelse med genbrugspladsen er der etableret en skurvogn som kontor. Som velfærdsfaciliteter benyttes de noget utidssvarende indrettede mandskabsrum etableret af Vej & Park i den fælles bygning. Endvidere findes der nogle ligeledes utidssvarende badefaciliteter i forbindelse med den af Vej & Park benyttede bygning ved den fælles ind- og udkørsel. Det disponible areal på m2 til indretning af genbrugspladsen må anses for utilstrækkeligt, såfremt nugældende krav til antal affaldsfraktioner (og dermed antal containere) skal tilgodeses og der samtidig skal tilgodeses en fornuftig trafikafvikling på pladsen. Pladsen er ikke indrettet med nedsænkede containere til tunge/voluminøse fraktioner, eks. byggeaffald og haveaffald. Endvidere skal bemærkes, at pladsen ikke er indrettet med adskilte køreområder for brugere og containerlastbiler, hvilket ikke er hensigtsmæssigt af hensyn til fleksibilitet med afhentning af affald. Afhentning af affald skal således primært foregå uden for pladsens åbningstider for at undgå risiko for uheld samt yderligere trafikbelastning af pladsen Tornved Genbrugsplads Med henvisning til beskrivelsen af den nuværende indretning beskrevet i afsnit samt de i afsnit anførte vurderinger af de nuværende bygningers tilstand samt behov for renovering (herunder asbestsanering), skal det foreslås at den nordligste del af det eksisterende garageanlæg langs østskel nedrives og fjernes. Det skal endvidere foreslås, at Holbæk Forsyning A/S overtager retten til at disponere over den nordligste del af pladsen, som p.t. benyttes af Vej & Park samt Affaldsafdelingen. Den nuværende hal mod vest som deles med Vej & Park renoveres/saneres i nødvendigt omfang, men der indrettes ikke kontor og velfærdsfaciliteter i hallen. Disse foreslås i stedet etableret i form af en ny bygning/pavillon placeret nord for og i forlængelse af hallen. Dette vil skabe mulighed for et væsentligt større areal til indretning af genbrugspladsen, som bl.a. vil tilgodese: Mulighed for etablering af tidssvarende kontor og velfærdsfaciliteter i en nyopført bygning eller pavillon. Langt større frihed til hensigtsmæssig placering af containere. Etablering af et antal nedsænkede containerpositioner (rampe). Evt. etablering af kummer til stort brændbart samt til byggeaffald inkl. rent træ og jord og sten. Etablering af areal til opsamling og oparbejdning af rent træ (neddeling til genanvendelse) samt haveaffald (grenaffald til flisning og afsætning som biobrændsel) fra hele kommunen på Tornved Genbrugsplads. Adskillelse af bruger- og lastbiltrafik. Brug af kummer til stort brændbart samt byggeaffald (opdelt i rent træ, beton og tegl) samt jord og sten er en meget fleksibel løsning som bedre end containerløsninger kan optage store variationer i mængden af tilført affald. På Tornved Genbrugsplads findes en rendegraver som kan benyttes ved omlastning af affald til containere. Den nordligste del af den eksisterende plads omfatter et areal på ca m2. Såfremt Holbæk Forsyning kan overtage brugen af dette areal vil dette kunne benyttes til oplag og oparbejdning af følgende affaldsfraktioner: Rent træ fra alle kommunens genbrugspladser, ca tons/år. Side 11/19

12 Groft haveaffald (grenaffald) fra alle kommunens genbrugspladser, ca tons/år. Blødt haveaffald afleveret på Tornved Genbrugsplads, ca tons/år. Det forudsættes, at neddeling af rent træ samt flisning af det grove haveaffald (grenaffald) sker ca. 4 gange pr. år (dvs. ca tons pr. gang), samt at de neddelte materialer bortskaffes straks. Endvidere forudsættes, at det bløde haveaffald som minimum hver anden måned sendes til kompostering. Med disse forudsætninger vil det disponible areal på ca m2 være tilstrækkeligt. Citat slut. Kopi af Rambøll-rapporten udleveres til den vindende Tilbudsgiver i forbindelse med kontraktunderskrivelse. 3.2 OVERORDNEDE MÅL Målet med analysen, projekteringen og byggeledelsen af løsningsmodel valgt af bestyrelsen i den efterfølgende anlægsperiode er, at Holbæk Forsyning A/S fremtidige drift på Tornved-pladsen søges rationaliseret på tværs af forsyningsgrenene. Det er et ønske, at opgaven gennemføres i alle tre faser med samme eksterne rådgiver. Målet med projektet er gennemførsel af en analyse (fase 1 - analyse), der beskriver muligheder og omkostninger ved Tornved-pladsens bedste udnyttelse. Analysen skal belyse muligheder og økonomiske konsekvenser ved enten at beholde lejerne på pladsen eller ved at Holbæk Forsyning A/S opererer alene på pladsen. Analysen skal endvidere vurdere muligheder og omkostninger ved renovering eller fjernelse af eksisterende bygninger. Derefter skal den valgte løsning af pladsens fremtid projekteres (fase 2 projektering og udbud) og udføres (fase 3 byggeledelse i anlægsperiode og efterfølgende projektopfølgning). Analysen igangsættes ved en workshop. I analyseforløbet afholdes løbende projektmøder med projektledelsen. Interval aftales og kan variere over tid. Rådgiver kan i samråd med projektledelsen arrangere inspirationsture, der kan være med til at belyse væsentlige forhold for analysens rette gennemførelse. Analysens konklusioner fremlægges af rådgiver overfor den samlede projektorganisation, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning om pladsens fremtidige brug ud fra analysens alternativer. 3.3 FORVENTEDE RESULTATER Analysen skal resultere i en eller flere løsninger, der fremlægges for bestyrelsen med henblik på beslutning om Tornved-pladsens fremtidige udformning og anvendelse. Følgende overordnede mål skal med i analysen: Holbæk Affald A/S ønsker en fremtidssikret genbrugsplads med plads til udvidede aktiviteter og øgede affaldsmængder. Fremtidssikring kan eventuelt dække over muligheden for døgnåben/selvbetjent genbrugsplads og eventuelt flere åbningsdage. Side 12/19

13 Holbæk Affald A/S ønsker en kundevenlig indretning af genbrugspladsen med henblik på bedre affaldssortering. Holbæk Affald A/S ønsker forbedret arbejdsmiljø og velfærdsforhold for medarbejderne. Analysen kan også munde ud i en begrundet minimumsløsning med justerede forhold på nuværende genbrugsplads. Analysen skal endvidere resultere i begrundede forslag om anvendelse af Tornved-pladsen i forhold til følgende muligheder: Pladsen ønskes eventuelt indrettet som modtageanlæg for eksterne genbrugsleverandører, hvis det er lønsomt og praktisk muligt. Pladsen skal eventuelt kunne rumme en oplagsplads for neddeling af affald før transport til modtageanlæg. Holbæk Spildevand A/S har diverse slam fra rensningsanlæg og regnvandsbassiner, der evt. kan håndteres på pladsen. Holbæk Spildevand A/S, Holbæk Vand A/S og Holbæk Varme A/S har tilsammen store mængder jord fra anlægsarbejder, der i forskellige renhedsgrader skal håndteres og opbevares midlertidigt. Holbæk Affald A/S har modtag af jord på genbrugspladser, der kan indgå i forrige kategori. Det bemærkes, at Holbæk Erhvervsforum i januar 2014 opstarter undersøgelse af mulighed for industrielle symbioser Holbæk Forsyning A/S og datterselskaber har interesse i at deltage i dette. 3.4 DETAILKRAV TIL ANALYSENS INDHOLD OG RESULTATER Holbæk Forsyning A/S skal analysere alle de muligheder Tornved-pladsen giver for at udnytte og eventuelt udvide den del af pladsen, som Holbæk Forsyning A/S i dag råder over, samt eventuelt hjemtage opgaver indenfor driftsafdelingerne. Analysen skal endvidere indeholde en vurdering af hvilke myndighedstilladelser, der skal foreligge før ibrugtagning af en ny Tornved-plads kan iværksættes, samt en tidshorisont på opnåelsen af disse. Miljøvenligt energiforbrug for pladsens fremtidige brug skal vægtes højt i analysen. Der kan f.eks. sigtes mod energi fra sol, vind, jordvarme o.a. relevant. Holbæk Forsyning A/S er optaget af, at pladsen udnyttes bedst muligt med eller uden lejere og det er vigtigt, at der undersøges om genbrugspladsen blot skal justeres i det små, eller om den skal nyindrettes og fremtidssikres. Som det tredje skal mulighederne for at andre enheder i virksomheden bruger pladsen vurderes. Analysen skal men er ikke begrænset til at indeholde en vurdering af følgende forhold af betydning for afdelingerne i Holbæk Forsyning A/S: Side 13/19

14 Holbæk Affald A/S Holbæk Forsyning A/S har netop genåbnet Holbæk Genbrugsplads beliggende Spånnebæk 34, 4300 Holbæk. Pladsen er indrettet med en plansilo til haveaffald, en midterø med containere og et areal med nedsænkede containere til fraktionerne rent træ, imprægneret træ, jern/metal og stort brændbart. Ved projektering af Tornved-pladsen ønsker Holbæk Affald A/S at etablere en genbrugsplads med en del af de samme funktioner, men det står rådgiver frit at komme med alternative forslag. Holbæk Affald A/S vil dog sikre, at der på en del af arealet er nedsænkede containere og eventuelt nedsænkede plansiloer, så kunder kan få en lettere og dermed hurtigere aflæsning, hvilket vil medvirke til at give et bedre flow på pladsen. Holbæk Affald A/S ønsker etablering af en ny indhegnet genbrugsplads på Tornved-pladsen. Der skal ved analyse og projektering tages følgende hensyn: Mulighed og omkostning ved etablering af sluse med informationsstation ved indkørsel til Tornved-pladsen. Mulighed og omkostninger ved indretning, så adskillelse af kørsel med containerbiler fra kunder kan ske hensigtsmæssigt. Det gælder tillige et område, hvor påhængskøretøjer til containerbiler kan placeres i forbindelse med handling af containere på genbrugspladsen. Muligheden for udsortering i flere fraktioner; herunder, men ikke er begrænset til hård plast, asfalt og tagpap. Mulighed og omkostning ved alternativ indretning eller udvidelse af genbrugspladsen, så den bliver i stand til at modtage omtrent tons mere affald årligt. Mulighed og omkostning ved etablering af nedsænkede containere. Der er behov for formentlig mindst 12 nedsænkede containere, men det står frit at komme med forslag så antallet formindskes eller forøges. Den bagerste del af pladsen er i dag beliggende i et lavere niveau end den forreste del. Mulighed og omkostning ved etablering af selvstændig eventuelt nedsænket - plansilo til haveaffald. Mulighed og omkostning ved etablering af eventuelt nedsænket - plansilo til rent træ. Såfremt der etableres plads til neddeling vil rent træ fra alle Holbæk Affald A/S genbrugspladser blive tilkørt Tornved-pladsen til neddeling. Der skal i analysen særligt tages højde for den øgede trafikbelastning, som tilkommer ved tilførsel af rent træ og haveaffald fra de øvrige genbrugspladser. Mulighed og omkostning ved egen neddeling af haveaffald og rent træ med eget materiel eller via entreprenør samt afsætning heraf i forhold til nuværende ordning, hvor affaldet transporteres udelt videre til modtageanlæg. De forventede mængder udgør: Haveaffald: tons/år (heraf 15 % vedtræ) Rent træ: tons/år Mulighed og omkostning ved nedknusning og salg af fraktionen Mursten og tegl (herunder beton). Mulighed og omkostning ved etablering af shredderstation til flamingo: salg af flamingokugler til f.eks. hulmursisolering. Mulighed og omkostning ved etablering af lager til affaldsbeholdere mv. Dette kan eventuelt ske i eksisterende bygninger, såfremt disse renoveres. Areal må ikke udgøre under 400 m². Mulighed og omkostning ved etablering af kemihus på ikke under 200 m². Dette kan eventuelt ske i eksisterende bygninger, såfremt disse renoveres. Mulighed og omkostning ved etablering af overdækket areal til opbevaring af eksempelvis bure med elektronik og plast. Side 14/19

15 Mulighed og omkostning ved etablering af ny mandskabsbygning. Dette kan eventuelt ske i eksisterende bygninger, såfremt disse renoveres. Denne skal placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til pladsens indretning. Der skal give begrundede forslag til indretning, herunder begrundelse for at placere mandskabsfaciliteter ved indkørsel, udkørsel, centralt eller andre steder på genbrugspladsen. Der er altid 2-4 medarbejdere på job ad gangen. Mulighed og omkostning til opgradering af mandskabsfaciliteter, såfremt analysen i øvrigt viser, at der ikke skal foretages andre ændringer i indretning eller anvendelse af Tornved-pladsen. Mulighed og omkostning ved etablering af sorteringsanlæg til fraktioner som tøj, plast og andre fraktioner, som findes relevante. Mulighed og omkostning ved etablering af brovægt; indvejning af erhvervsaffald mv. Mulighed og omkostning ved drift af genbrugsplads i anlægsperioden. Mulighed og omkostning ved anvendelse af materialer, som Holbæk Affald A/S modtager på genbrugspladserne, til anlæg af ny genbrugsplads. Mulighed og omkostning ved etablering af døgnåben genbrugsplads. Mulighed og omkostning ved etablering af genbrugsbutik, herunder genbrugsbyggemarked. Analysen skal endvidere afklare, om Holbæk Affald A/S må anvende affald til videresalg. Mulighed for afledt mérsalg ved anlæg af genbrugsbutik. Holbæk Spildevand A/S, Holbæk Vand A/S og Holbæk Varme A/S: De tre øvrige selskaber ønsker som minimum følgende vurderet på baggrund af mulighed og omkostning: Mulighed og omkostning ved neddeling af ved-træet fra haveaffaldet med henblik på anvendelse i St. Merløse Varme A/S Mulighed og omkostning ved hjemtagning af slamkompostering (fra rensningsanlæg og regnvandsbassiner) Mulighed og omkostning ved oprettelse af mellemdeponi til slam fra rensningsanlæg og evt. regnvandsbassiner Mulighed og omkostning ved oprettelse af mellemdeponi til jord fra anlægsarbejder Mulighed og omkostning ved anlæg af materialelagerkapacitet ved anlægsarbejder Holbæk Forsyning A/S Holbæk Forsyning A/S ønsker undersøgt mulighed og omkostning ved salg eller udlejning af hele eller dele af pladsen, såfremt analysen viser, at der ikke er økonomiske eller andre hensyn, der tilsiger, at Tornved-pladsen skal anvendes til andet end en genbrugsplads. Holbæk Forsyning A/S ønsker endvidere følgende analyseret: Mulighed og omkostning ved etablering af besøgstjenestelokaler til kursusformål, herunder affaldshåndteringskursus for erhvervsvirksomheder og affalds- og forsyningsrelaterede kurser. Etablering af lagerhotel med henblik på udlejning. Mulighed og omkostning ved mageskifte med Vej & Park, så Holbæk Forsyning A/S erhverver arealer tættere på Holbæk By. Mulighed og omkostning ved inddragelse af Jyderup Renseanlægs arealer til et eller flere af analysens afklarede aktiviteter. Mulighed og omkostning til sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved udvidelse af drift. Side 15/19

16 Bilag 1 PROJEKTPLAN TORNVED-PLADSEN Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts Aktivitet Analysefase Intern workshop Rådgiverudbud Valg af rådgiver Workshop - igangsætning af analysearbejdet Analyse Rådgivers fremlæggelse af analyse Projektmøde med rådgiver Projektgruppemøder Styregruppemøder Oplæg til bestyrelsen Bestyrelsesbeslutning Projekteringsfase Projektgruppemøder Styregruppemøder Rådgiveraftale Projekteringsmøder Forundersøgelser Projektforslag Bestyrelsesbeslutning vedr. projektforslag Fremsende til myndighedsbehandling Hovedprojekt Udbud Licitation Indstilling til bestyrelsen Bestyrelsesbeslutning Bygge- & anlægsfase Projektgruppemøder Styregruppemøder Entreprisekontrakt Bygge- og anlæg - Genbrugsplads Nedrivning af bygninger Aflevering Indvielse SIGNATUR Styregruppebeslutning

17 Bilag 2 TILBUDSLISTE Rådgivningsydelse Tilbudsafgivelse på rådgivningsydelsen i forbindelse med analyse, renovering og modernisering af Tornvedpladsen, er afgivet på grundlag af udbudsmaterialet og omfatter samtlige ydelser til fuld færdiggørelse af projekt. Tilbudspris for de enkelte positioner overført fra efterfølgende sider: Pos. 1 Analyse af Tornved-pladsen kr. excl. moms Pos. 2 Myndighedsbehandling kr. excl. moms Pos. 3 Ekstraydelser kr. excl. moms Samlet tilbudssum i alt for pos 1-3 kr. excl. moms Skriver kr. excl. moms Pos. 4 Projektering og projektopfølgning %-sats Pos. 5 Tilsyn og byggeledelse %-sats I tilbuddet er følgende rettelsesblade inkluderet angivet med nr. Forbehold: Den, By Underskrift

18 Positionerne indeholder følgende ydelser: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Analyse af Tornved-pladsen Indeholder alle ydelser til analyse og belysning af pladsens anvendelighed i h.t. kravspecifikationen. Heri er medregnet tid til forberedelse og gennemførelse af inspirationstur(e) for bestyrelsen samt kørsel. Myndighedsbehandling Tilbudsgiver skal forestå Ordregivers myndighedsbehandling i hele projektet, herunder kortlægning og ansøgning om tilladelser og godkendelser. Ekstra ydelser Ekstra ydelser afregnes efter forbrugt tid efter forudgående skriftlig aftale. Projektering og projektopfølgning Afregnes efter en procentsats i forhold til overslag på det godkendte skitseprojekt i fase 2. Indeholder alle ydelser fra skitseprojekt til projektopfølgning indtil 1 år fra aflevering af anlægsog byggeopgaverne. Tilbudsgiver skal angive den procentdel af overslaget, som Tilbudsgiver skal opnå som honorar inklusiv eventuel tid til forberedelse og gennemførelse af inspirationstur(e) for bestyrelsen samt kørsel. Tilsyn og byggeledelse Afregnes efter en procentsats i forhold til overslag på det godkendte skitseprojekt i fase 2. Tilbudsgiver skal angive den procentdel af overslaget, som Tilbudsgiver skal opnå som honorar inklusiv kørsel. Position 4 og 5 gennemføres i henhold til FRIs seneste ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning samt Anlæg og Planlægning. Side 18/19

19 POSITIONER I TILBUDSLISTEN Ydelse Anslået forbrug Enhed Enhedspris Anslået pris Pos. 1 Analyse af Tornved-pladsen Fast pris kr. I alt at overføre til Tilbudslistens forside excl. moms Pos. 2 Myndighedsbehandling Fast pris kr. I alt at overføre til Tilbudslistens forside excl. moms Pos. 3 Ekstraydelser Projektleder Analysearbejde Projektingeniør anlæg Projektingeniør bygning Teknisk assistent timer timer timer timer timer I alt at overføre til Tilbudslistens forside excl. moms Pos. 4 Projektering og projektopfølgning %-sats af skitseoverslag % I alt at overføre til Tilbudslistens forside Pos. 5 Tilsyn og byggeledelse %-sats af skitseoverslag % I alt at overføre til Tilbudslistens forside Side 19/19

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV.

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. UDBUDSBETINGELSER JUNI 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAMMEAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbud Vask af arbejdstøj

Udbud Vask af arbejdstøj Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2241 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Amoj,Fnor,Kajo,Whal Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Annonceringsmateriale

Annonceringsmateriale Juni 2013 Sagsnr. 035514-0002 psj/abd/afj Annonceringsmateriale Udbud af byggeforretningsførerydelse i forbindelse med om- og tilbygning af Plejecentret Birgittehjemmet 2/7 1. Generelle udbudsbetingelser

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (10 lokationer) samt vinduespolering (3 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbud - Levering af pladsskilte

Udbud - Levering af pladsskilte Udbud - Levering af pladsskilte Januar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2083 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Mith, Miha Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Udbudsbrev. for. Indhentning af tilbud på rådgiverydelser. af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej

Udbudsbrev. for. Indhentning af tilbud på rådgiverydelser. af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej Hørsholm Kommune Center for Teknik Udbudsbrev for Indhentning af tilbud på rådgiverydelser i forbindelse med udskiftning af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej Den 02.02.2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

BEHANDLING AF HAVEAFFALD. Tilbudsliste

BEHANDLING AF HAVEAFFALD. Tilbudsliste BEHANDLING AF HAVEAFFALD Tilbudsliste August 2015 Behandling af haveaffald, tilbudsliste 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT 2 1.1 Vejledning 2 1.2 Oplysninger 3 1.2.1 Oplysninger i relation til udvælgelseskriterier

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 Rådgivning - Separatkloakering Ugerløse

Rettelsesbrev nr. 1 Rådgivning - Separatkloakering Ugerløse Dato 18-03-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Rettelsesbrev nr. 1 Rådgivning - Separatkloakering Ugerløse Bygherre har følgende ændringer til udbudsmaterialet: Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder - Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse Indhold Almindelig

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere