UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen"

Transkript

1 UDBUD Rådgiverudbud Tornved-pladsen Oktober 2013

2 Indhold 1. INDLEDNING RÅDGIVERAFTALENS OMFANG KONTRAKTPERIODE UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG UDBUDSMATERIALET UDBUDSBETINGELSER ORDRERGIVER KRAVSPECIFIKATION TIDSPLAN FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE VURDERING AF TILBUD OG UNDERRETNING OM TILDELINGSBESLUTNING KONTRAKTINDGÅELSE EGNETHEDSVURDERING TILBUDSGIVERS IDENTIFIKATION TILBUDSGIVERS FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KAPACITET TEKNISK KAPACITET OG PROJEKTGENNEMFØRELSE TILDELINGSKRITERIUM KRAV TIL TILBUDDETS INDHOLD OG UDFORMNING TILBUDSFRIST OG AFLEVERING AF TILBUD ALTERNATIVE TILBUD VEDSTÅELSESFRIST FORTROLIGHED VEDERLAG KRAVSPECIFIKATION UDDRAG AF ANALYSE AF GENBRUGSPLADSER I HOLBÆK KOMMUNE OVERORDNEDE MÅL FORVENTEDE RESULTATER DETAILKRAV TIL ANALYSENS INDHOLD OG RESULTATER Bilag Bilag Side 2/19

3 1. INDLEDNING 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG Holbæk Affald A/S ønsker at indgå en aftale om rådgivning på ombygning og modernisering af Tornved-pladsen (herefter Rådgiveraftalen ). Med rådgivningen forstås de ydelser, som er beskrevet i kravspecifikationen og som vindende Tilbudsgiver skal levere under Rådgiveraftalen. Holbæk Affald A/S betegnes i det følgende som Ordregiver. Der vil blive indgået Rådgiveraftale mellem Ordregiver og den vindende Tilbudsgiver for fase 1. Såfremt bestyrelsen vælger at iværksætte ombygning af Tornved-pladsen på baggrund af Rådgivers analyse indgås en Rådgiveraftale for fase 2 og fase 3. Afsnit 3 Kravspecifikation viser forventede ændringer og modernisering af pladsen. 1.2 KONTRAKTPERIODE Rådgiveraftale indgås for fase 1 i projektforløbet. Ny rådgiveraftale med samme rådgiver om fase 2 og 3 justeres i forhold til beslutning om pladsens anvendelse efter fase 1, så Rådgivers honorar fastsættes på baggrund af Tilbudslisten. Fase 1 indeholder analyse af Holbæk Forsynings A/S fremtidige udnyttelse af pladsen. Fase 2 indeholder ydelser fra skitseprojekt til projektopfølgning herunder 1 års eftersyn samt myndighedsbehandling. Fase 3 indeholder fagtilsyn og byggeledelse i anlægsfasen. Rådgiveraftalen indgås med forventet ikrafttræden uge Tidspunktet for Rådgiveraftalens påbegyndelse er fastsat i henhold til den overordnede projektplan for projektets afvikling. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at tidspunktet for Rådgiveraftalen påbegyndelse udskydes til senest uge UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG Rådgiveraftalens værdi forventes ikke at overstige udbudsdirektivets (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/18/EF af 31. marts 2004) tærskelværdi for Bilag II A vare- og tjenesteydelse for 2013, hvorfor udbuddet gennemføres som begrænset udbud med annoncepligt. 1.4 UDBUDSMATERIALET Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsbetingelser med følgende bilag: Bilag 1: Projektplan Bilag 2: Tilbudsliste Ovenstående udbudsmateriale er tilgængeligt på Ordregivers hjemmeside, og på Det påhviler Tilbudsgiver at kontrollere, at udbudsmaterialet er komplet ifølge ovenstående fortegnelse. Side 3/19

4 2. UDBUDSBETINGELSER 2.1 ORDRERGIVER Ordregiver er: Holbæk Affald A/S Tåstrup Møllevej Holbæk CVR EAN Alle henvendelser vedrørende udbuddet skal rettes til: Projektkoordinator Svend Ove Nielsen Tåstrup Møllevej Holbæk Tlf.: Alle henvendelser bedes mærket med Rådgivning Tornved-pladsen. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser skal ske skriftligt. Der kan ikke rettes telefoniske eller personlige henvendelser vedrørende udbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at stille spørgsmål senest d. 11. november 2013 kl Spørgsmål, som er kommet frem til Ordregiver senere end den 11. november 2013 klokken 12, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. 2.2 KRAVSPECIFIKATION Rådgiveraftale indgås i h.t. ABR 89 for alle projektets ydelser fra skitseprojekt til 1 års eftersyn, herunder byggeledelse og tilsyn samt eventuelt 8- og eventuelt 19-behandling i miljøbehandlingen og øvrig byggesagsbehandling. 2.3 TIDSPLAN FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE Udbuddets tidsplan er vist som efterfølgende: Offentliggørelse af det samlede udbudsmateriale på Ordregivers hjemmeside 31. oktober 2013 Frist for spørgsmål 11. november 2013 Afgivelse af tilbud 18. november 2013 Side 4/19

5 Underretning om tildelingsbeslutning (forventet dato) 20. november 2013 Kontraktindgåelse (forventet uge) uge Se i øvrigt Bilag 1 Projektplan for den restende overordnede tidsplan for hele projektforløbet. Indenfor Tilbudslovens rammer forbeholder Ordregiver sig ret til at ændre på tidsplanen VURDERING AF TILBUD OG UNDERRETNING OM TILDELINGSBESLUTNING Efter modtagelsen af tilbud vil Ordregiver indledningsvis foretage en vurdering af, hvorvidt tilbuddene er konditionsmæssige. Kun konditionsmæssige tilbud vil blive taget i betragtning. Dernæst foretager Ordregiver en vurdering af Tilbudsgivers egnethed til at udføre opgaven. Denne vurdering vil omfatte Tilbudsgivers økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet. Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af de oplysninger og den dokumentation vedrørende egnethed, som Tilbudsgiver skal fremsende i medfør af udbudsbetingelsernes afsnit 2.4. Endelig vil Ordregiver foretage en evaluering af konditionsmæssige tilbud i forhold til tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud, jf. afsnit 2.4. På baggrund af denne evaluering vil Ordregiver elektronisk underrette Tilbudsgiverne om, hvilken Tilbudsgiver der har afgivet tilbuddet med det økonomisk mest fordelagtige bud KONTRAKTINDGÅELSE Rådgiveraftale vedrørende fase 1 forventes indgået mellem Ordregiver og den vindende Tilbudsgiver i uge EGNETHEDSVURDERING Med henblik på Ordregivers vurdering af Tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage Rådgiveraftalen skal tilbuddet indeholde de i afsnit og beskrevne oplysninger TILBUDSGIVERS IDENTIFIKATION Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger: 1. Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer og ejerforhold samt navn, telefon og adresse for kontaktperson. Hvis selskabet indgår i en koncern oplyses desuden moderfirmaets navn og CVR-nr. eller tilsvarende. 2. Såfremt Tilbudsgiver anvender underrådgivere skal tilsvarende oplysninger gives angående disse TILBUDSGIVERS FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KAPACITET Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger: 1. Tilbudsgivers forsikringsforhold i relevant omfang for projektet. 2. Tilbudsgivers hovedtal fra godkendte årsregnskaber for de seneste 3 år. Side 5/19

6 3. Specifik omsætning for tilsvarende projekter de seneste 3 år. 4. Tilsvarende oplysninger skal angives for eventuelle underrådgivere TEKNISK KAPACITET OG PROJEKTGENNEMFØRELSE Tilbuddet skal indeholde følgende: 1. Præsentation af Tilbudsgivers erfaring med tilsvarende opgaver indenfor de seneste 3 år. 2. Projektets gennemførelsesforløb beskrives og for relevante medarbejdere tilknyttet opgaven vedlægges CV er. 3. Oplysning om Tilbudsgiver certificering og brug af kvalitets- og miljøledelse. 2.5 TILDELINGSKRITERIUM Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ordregiver vil evaluere tilbuddene i forhold til følgende tildelingskriterier. Tildelingskriterier: Vægtning 1. 15% Fase 1 Tilbudspris 2. 20% Fase 2 og 3 Procentsatser i forhold til overslag på det godkendte skitseprojekt 3. 20% Beskrivelse af projektforløb. Skal indeholde beskrivelse af gennemførelsen af fase 1, 2 og % Tilbudsgivers erfaring indenfor etablering af genbrugspladser og vurdering af de øvrige forhold analysen skal indeholde 5. 15% Involverede medarbejderes dokumenterede erfaring fra etablering af genbrugspladser og de øvrige forhold analysen skal indeholde 6. 5% Tilbudsgiver dokumentation for og beskrivelse af anvendelse af kvalitets- og miljøledelsessystemer. 2.6 KRAV TIL TILBUDDETS INDHOLD OG UDFORMNING Tilbuddet skal indeholde følgende for at være konditionsmæssigt: Oplysninger om Tilbudsgivers egnethed Tilbuddet skal indeholde de oplysninger og erklæringer vedrørende Tilbudsgivers egnethed, som fremgår af afsnit 2.4 Udfyldt tilbudsliste Komplet udfyldt tilbudsliste, underskrives og vedlægges tilbuddet. Tilbuddet skal affattes på dansk. Side 6/19

7 2.7 TILBUDSFRIST OG AFLEVERING AF TILBUD Tilbudsfristen er den 18. november 2013, kl Tilbuddet skal fremsendes til/afleveres hos: Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Tilbuddet bedes tydeligt mærket Rådgivning Tornved-pladsen. Tilbuddet skal være kommet frem senest ved tilbudsfristens udløb. Tilbuddet kan fremsendes elektronisk til Såfremt Tilbudsgiver fremsender tilbuddet pr. post, skal Tilbudsgiver selv sikre sig, at Ordregiver modtager tilbuddet inden tilbudsfristens udløb. Hvis Tilbudsgiver afleverer tilbuddet ved personligt fremmøde afgives kvittering. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære Ordregivers åbning af de modtagne tilbud. 2.8 ALTERNATIVE TILBUD Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 2.9 VEDSTÅELSESFRIST Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 3 kalendermåneder efter udløb af tilbudsfristen FORTROLIGHED Et hvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Ordregiver - dog med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Tilbudsgiver opfordres til i forbindelse med tilbudsafgivelsen at oplyse, hvorvidt der er dele af tilbuddet, som efter Tilbudsgivers opfattelse ikke kan videregives. Samtlige oplysninger, herunder udbudsmaterialet, som Tilbudsgiver modtager fra Ordregiver i forbindelse med udbuddet, skal behandles fortroligt. Dette gælder også, selvom Tilbudsgiver måtte vælge ikke at afgive tilbud. Side 7/19

8 2.11 VEDERLAG Der udbetales ikke vederlag til Tilbudsgiver for disses udarbejdelse af tilbud og/eller deltagelse i udbudsprocessen. 3. KRAVSPECIFIKATION 3.1 UDDRAG AF ANALYSE AF GENBRUGSPLADSER I HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Forsyning A/S har i 2011 haft Rambøll til at lave en analyse af Holbæk Affald A/S genbrugspladser. Nedenfor er angivet de relevante passager i rapporten vedrørende Tornvedpladsen: Citat start: Tornved Genbrugsplads Pladsen er beliggende på adressen Holbækvej a, Mørkøv og er beliggende i det åbne land øst for Tornved by. Figur 30: Beliggenhed af genbrugspladsen i Tornved Pladsen er miljøgodkendt ved skrivelse af 28. april 2005 fra Vestsjællands Amt. Side 8/19

9 Væsentligste problemstilling er at genbrugspladsen er integreret i den nuværende materielplads, som benyttes af Vej & Parkafdelingen i Holbæk Kommune. Dette giver i udgangspunktet visse begrænsninger i mulighederne for en hensigtsmæssig indretning af genbrugspladsen. Endvidere er velfærdsfaciliteterne der ligger i den udlejede del - samt adgang til disse generelt noget utidssvarende på genbrugspladsen. Formelt er faciliteterne dog i orden. Pladsen er p.t. bestykket med følgende containere: 3 stk. komprimatorcontainere, 22 m3 (VH22ECL-E). 12 stk. åbne containere, m3 (DC-con). 3 stk. lukkede containere, m3 (DC-con). 2 stk. mini vipcontainere. Trådburer og walk-in container til WEEE som er stillet til rådighed af Stena Miljø. Trådbure opbevares under tag. Diverse plasttønder (60l og 80l) samt minicontainere (660l) til farligt affald opbevaret under tag. Kørende materiel omfatter en leaset truck, en rendegraver samt 2 stk. palleløftere (en med vægt). Side 9/19

10 Figur 31: Nuværende indretning af genbrugspladsen i Tornved Det samlede areal af materielpladsen er knap m2, hvoraf genbrugspladsen disponerer over ca m2 pladsareal samt ca. 840 m2 bygningsareal, svarende til det med rødt indrammede areal på oversigtsplanen. Genbrugspladsen er afskærmet fra de øvrige arealer ved opsætning af et flytbart nethegn. Placeringen af genbrugspladsen midt på materielpladsens område virker ikke trafikmæssigt optimalt og afskærmningen giver pladsen et noget midlertidigt præg. Side 10/19

11 I forbindelse med genbrugspladsen er der etableret en skurvogn som kontor. Som velfærdsfaciliteter benyttes de noget utidssvarende indrettede mandskabsrum etableret af Vej & Park i den fælles bygning. Endvidere findes der nogle ligeledes utidssvarende badefaciliteter i forbindelse med den af Vej & Park benyttede bygning ved den fælles ind- og udkørsel. Det disponible areal på m2 til indretning af genbrugspladsen må anses for utilstrækkeligt, såfremt nugældende krav til antal affaldsfraktioner (og dermed antal containere) skal tilgodeses og der samtidig skal tilgodeses en fornuftig trafikafvikling på pladsen. Pladsen er ikke indrettet med nedsænkede containere til tunge/voluminøse fraktioner, eks. byggeaffald og haveaffald. Endvidere skal bemærkes, at pladsen ikke er indrettet med adskilte køreområder for brugere og containerlastbiler, hvilket ikke er hensigtsmæssigt af hensyn til fleksibilitet med afhentning af affald. Afhentning af affald skal således primært foregå uden for pladsens åbningstider for at undgå risiko for uheld samt yderligere trafikbelastning af pladsen Tornved Genbrugsplads Med henvisning til beskrivelsen af den nuværende indretning beskrevet i afsnit samt de i afsnit anførte vurderinger af de nuværende bygningers tilstand samt behov for renovering (herunder asbestsanering), skal det foreslås at den nordligste del af det eksisterende garageanlæg langs østskel nedrives og fjernes. Det skal endvidere foreslås, at Holbæk Forsyning A/S overtager retten til at disponere over den nordligste del af pladsen, som p.t. benyttes af Vej & Park samt Affaldsafdelingen. Den nuværende hal mod vest som deles med Vej & Park renoveres/saneres i nødvendigt omfang, men der indrettes ikke kontor og velfærdsfaciliteter i hallen. Disse foreslås i stedet etableret i form af en ny bygning/pavillon placeret nord for og i forlængelse af hallen. Dette vil skabe mulighed for et væsentligt større areal til indretning af genbrugspladsen, som bl.a. vil tilgodese: Mulighed for etablering af tidssvarende kontor og velfærdsfaciliteter i en nyopført bygning eller pavillon. Langt større frihed til hensigtsmæssig placering af containere. Etablering af et antal nedsænkede containerpositioner (rampe). Evt. etablering af kummer til stort brændbart samt til byggeaffald inkl. rent træ og jord og sten. Etablering af areal til opsamling og oparbejdning af rent træ (neddeling til genanvendelse) samt haveaffald (grenaffald til flisning og afsætning som biobrændsel) fra hele kommunen på Tornved Genbrugsplads. Adskillelse af bruger- og lastbiltrafik. Brug af kummer til stort brændbart samt byggeaffald (opdelt i rent træ, beton og tegl) samt jord og sten er en meget fleksibel løsning som bedre end containerløsninger kan optage store variationer i mængden af tilført affald. På Tornved Genbrugsplads findes en rendegraver som kan benyttes ved omlastning af affald til containere. Den nordligste del af den eksisterende plads omfatter et areal på ca m2. Såfremt Holbæk Forsyning kan overtage brugen af dette areal vil dette kunne benyttes til oplag og oparbejdning af følgende affaldsfraktioner: Rent træ fra alle kommunens genbrugspladser, ca tons/år. Side 11/19

12 Groft haveaffald (grenaffald) fra alle kommunens genbrugspladser, ca tons/år. Blødt haveaffald afleveret på Tornved Genbrugsplads, ca tons/år. Det forudsættes, at neddeling af rent træ samt flisning af det grove haveaffald (grenaffald) sker ca. 4 gange pr. år (dvs. ca tons pr. gang), samt at de neddelte materialer bortskaffes straks. Endvidere forudsættes, at det bløde haveaffald som minimum hver anden måned sendes til kompostering. Med disse forudsætninger vil det disponible areal på ca m2 være tilstrækkeligt. Citat slut. Kopi af Rambøll-rapporten udleveres til den vindende Tilbudsgiver i forbindelse med kontraktunderskrivelse. 3.2 OVERORDNEDE MÅL Målet med analysen, projekteringen og byggeledelsen af løsningsmodel valgt af bestyrelsen i den efterfølgende anlægsperiode er, at Holbæk Forsyning A/S fremtidige drift på Tornved-pladsen søges rationaliseret på tværs af forsyningsgrenene. Det er et ønske, at opgaven gennemføres i alle tre faser med samme eksterne rådgiver. Målet med projektet er gennemførsel af en analyse (fase 1 - analyse), der beskriver muligheder og omkostninger ved Tornved-pladsens bedste udnyttelse. Analysen skal belyse muligheder og økonomiske konsekvenser ved enten at beholde lejerne på pladsen eller ved at Holbæk Forsyning A/S opererer alene på pladsen. Analysen skal endvidere vurdere muligheder og omkostninger ved renovering eller fjernelse af eksisterende bygninger. Derefter skal den valgte løsning af pladsens fremtid projekteres (fase 2 projektering og udbud) og udføres (fase 3 byggeledelse i anlægsperiode og efterfølgende projektopfølgning). Analysen igangsættes ved en workshop. I analyseforløbet afholdes løbende projektmøder med projektledelsen. Interval aftales og kan variere over tid. Rådgiver kan i samråd med projektledelsen arrangere inspirationsture, der kan være med til at belyse væsentlige forhold for analysens rette gennemførelse. Analysens konklusioner fremlægges af rådgiver overfor den samlede projektorganisation, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning om pladsens fremtidige brug ud fra analysens alternativer. 3.3 FORVENTEDE RESULTATER Analysen skal resultere i en eller flere løsninger, der fremlægges for bestyrelsen med henblik på beslutning om Tornved-pladsens fremtidige udformning og anvendelse. Følgende overordnede mål skal med i analysen: Holbæk Affald A/S ønsker en fremtidssikret genbrugsplads med plads til udvidede aktiviteter og øgede affaldsmængder. Fremtidssikring kan eventuelt dække over muligheden for døgnåben/selvbetjent genbrugsplads og eventuelt flere åbningsdage. Side 12/19

13 Holbæk Affald A/S ønsker en kundevenlig indretning af genbrugspladsen med henblik på bedre affaldssortering. Holbæk Affald A/S ønsker forbedret arbejdsmiljø og velfærdsforhold for medarbejderne. Analysen kan også munde ud i en begrundet minimumsløsning med justerede forhold på nuværende genbrugsplads. Analysen skal endvidere resultere i begrundede forslag om anvendelse af Tornved-pladsen i forhold til følgende muligheder: Pladsen ønskes eventuelt indrettet som modtageanlæg for eksterne genbrugsleverandører, hvis det er lønsomt og praktisk muligt. Pladsen skal eventuelt kunne rumme en oplagsplads for neddeling af affald før transport til modtageanlæg. Holbæk Spildevand A/S har diverse slam fra rensningsanlæg og regnvandsbassiner, der evt. kan håndteres på pladsen. Holbæk Spildevand A/S, Holbæk Vand A/S og Holbæk Varme A/S har tilsammen store mængder jord fra anlægsarbejder, der i forskellige renhedsgrader skal håndteres og opbevares midlertidigt. Holbæk Affald A/S har modtag af jord på genbrugspladser, der kan indgå i forrige kategori. Det bemærkes, at Holbæk Erhvervsforum i januar 2014 opstarter undersøgelse af mulighed for industrielle symbioser Holbæk Forsyning A/S og datterselskaber har interesse i at deltage i dette. 3.4 DETAILKRAV TIL ANALYSENS INDHOLD OG RESULTATER Holbæk Forsyning A/S skal analysere alle de muligheder Tornved-pladsen giver for at udnytte og eventuelt udvide den del af pladsen, som Holbæk Forsyning A/S i dag råder over, samt eventuelt hjemtage opgaver indenfor driftsafdelingerne. Analysen skal endvidere indeholde en vurdering af hvilke myndighedstilladelser, der skal foreligge før ibrugtagning af en ny Tornved-plads kan iværksættes, samt en tidshorisont på opnåelsen af disse. Miljøvenligt energiforbrug for pladsens fremtidige brug skal vægtes højt i analysen. Der kan f.eks. sigtes mod energi fra sol, vind, jordvarme o.a. relevant. Holbæk Forsyning A/S er optaget af, at pladsen udnyttes bedst muligt med eller uden lejere og det er vigtigt, at der undersøges om genbrugspladsen blot skal justeres i det små, eller om den skal nyindrettes og fremtidssikres. Som det tredje skal mulighederne for at andre enheder i virksomheden bruger pladsen vurderes. Analysen skal men er ikke begrænset til at indeholde en vurdering af følgende forhold af betydning for afdelingerne i Holbæk Forsyning A/S: Side 13/19

14 Holbæk Affald A/S Holbæk Forsyning A/S har netop genåbnet Holbæk Genbrugsplads beliggende Spånnebæk 34, 4300 Holbæk. Pladsen er indrettet med en plansilo til haveaffald, en midterø med containere og et areal med nedsænkede containere til fraktionerne rent træ, imprægneret træ, jern/metal og stort brændbart. Ved projektering af Tornved-pladsen ønsker Holbæk Affald A/S at etablere en genbrugsplads med en del af de samme funktioner, men det står rådgiver frit at komme med alternative forslag. Holbæk Affald A/S vil dog sikre, at der på en del af arealet er nedsænkede containere og eventuelt nedsænkede plansiloer, så kunder kan få en lettere og dermed hurtigere aflæsning, hvilket vil medvirke til at give et bedre flow på pladsen. Holbæk Affald A/S ønsker etablering af en ny indhegnet genbrugsplads på Tornved-pladsen. Der skal ved analyse og projektering tages følgende hensyn: Mulighed og omkostning ved etablering af sluse med informationsstation ved indkørsel til Tornved-pladsen. Mulighed og omkostninger ved indretning, så adskillelse af kørsel med containerbiler fra kunder kan ske hensigtsmæssigt. Det gælder tillige et område, hvor påhængskøretøjer til containerbiler kan placeres i forbindelse med handling af containere på genbrugspladsen. Muligheden for udsortering i flere fraktioner; herunder, men ikke er begrænset til hård plast, asfalt og tagpap. Mulighed og omkostning ved alternativ indretning eller udvidelse af genbrugspladsen, så den bliver i stand til at modtage omtrent tons mere affald årligt. Mulighed og omkostning ved etablering af nedsænkede containere. Der er behov for formentlig mindst 12 nedsænkede containere, men det står frit at komme med forslag så antallet formindskes eller forøges. Den bagerste del af pladsen er i dag beliggende i et lavere niveau end den forreste del. Mulighed og omkostning ved etablering af selvstændig eventuelt nedsænket - plansilo til haveaffald. Mulighed og omkostning ved etablering af eventuelt nedsænket - plansilo til rent træ. Såfremt der etableres plads til neddeling vil rent træ fra alle Holbæk Affald A/S genbrugspladser blive tilkørt Tornved-pladsen til neddeling. Der skal i analysen særligt tages højde for den øgede trafikbelastning, som tilkommer ved tilførsel af rent træ og haveaffald fra de øvrige genbrugspladser. Mulighed og omkostning ved egen neddeling af haveaffald og rent træ med eget materiel eller via entreprenør samt afsætning heraf i forhold til nuværende ordning, hvor affaldet transporteres udelt videre til modtageanlæg. De forventede mængder udgør: Haveaffald: tons/år (heraf 15 % vedtræ) Rent træ: tons/år Mulighed og omkostning ved nedknusning og salg af fraktionen Mursten og tegl (herunder beton). Mulighed og omkostning ved etablering af shredderstation til flamingo: salg af flamingokugler til f.eks. hulmursisolering. Mulighed og omkostning ved etablering af lager til affaldsbeholdere mv. Dette kan eventuelt ske i eksisterende bygninger, såfremt disse renoveres. Areal må ikke udgøre under 400 m². Mulighed og omkostning ved etablering af kemihus på ikke under 200 m². Dette kan eventuelt ske i eksisterende bygninger, såfremt disse renoveres. Mulighed og omkostning ved etablering af overdækket areal til opbevaring af eksempelvis bure med elektronik og plast. Side 14/19

15 Mulighed og omkostning ved etablering af ny mandskabsbygning. Dette kan eventuelt ske i eksisterende bygninger, såfremt disse renoveres. Denne skal placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til pladsens indretning. Der skal give begrundede forslag til indretning, herunder begrundelse for at placere mandskabsfaciliteter ved indkørsel, udkørsel, centralt eller andre steder på genbrugspladsen. Der er altid 2-4 medarbejdere på job ad gangen. Mulighed og omkostning til opgradering af mandskabsfaciliteter, såfremt analysen i øvrigt viser, at der ikke skal foretages andre ændringer i indretning eller anvendelse af Tornved-pladsen. Mulighed og omkostning ved etablering af sorteringsanlæg til fraktioner som tøj, plast og andre fraktioner, som findes relevante. Mulighed og omkostning ved etablering af brovægt; indvejning af erhvervsaffald mv. Mulighed og omkostning ved drift af genbrugsplads i anlægsperioden. Mulighed og omkostning ved anvendelse af materialer, som Holbæk Affald A/S modtager på genbrugspladserne, til anlæg af ny genbrugsplads. Mulighed og omkostning ved etablering af døgnåben genbrugsplads. Mulighed og omkostning ved etablering af genbrugsbutik, herunder genbrugsbyggemarked. Analysen skal endvidere afklare, om Holbæk Affald A/S må anvende affald til videresalg. Mulighed for afledt mérsalg ved anlæg af genbrugsbutik. Holbæk Spildevand A/S, Holbæk Vand A/S og Holbæk Varme A/S: De tre øvrige selskaber ønsker som minimum følgende vurderet på baggrund af mulighed og omkostning: Mulighed og omkostning ved neddeling af ved-træet fra haveaffaldet med henblik på anvendelse i St. Merløse Varme A/S Mulighed og omkostning ved hjemtagning af slamkompostering (fra rensningsanlæg og regnvandsbassiner) Mulighed og omkostning ved oprettelse af mellemdeponi til slam fra rensningsanlæg og evt. regnvandsbassiner Mulighed og omkostning ved oprettelse af mellemdeponi til jord fra anlægsarbejder Mulighed og omkostning ved anlæg af materialelagerkapacitet ved anlægsarbejder Holbæk Forsyning A/S Holbæk Forsyning A/S ønsker undersøgt mulighed og omkostning ved salg eller udlejning af hele eller dele af pladsen, såfremt analysen viser, at der ikke er økonomiske eller andre hensyn, der tilsiger, at Tornved-pladsen skal anvendes til andet end en genbrugsplads. Holbæk Forsyning A/S ønsker endvidere følgende analyseret: Mulighed og omkostning ved etablering af besøgstjenestelokaler til kursusformål, herunder affaldshåndteringskursus for erhvervsvirksomheder og affalds- og forsyningsrelaterede kurser. Etablering af lagerhotel med henblik på udlejning. Mulighed og omkostning ved mageskifte med Vej & Park, så Holbæk Forsyning A/S erhverver arealer tættere på Holbæk By. Mulighed og omkostning ved inddragelse af Jyderup Renseanlægs arealer til et eller flere af analysens afklarede aktiviteter. Mulighed og omkostning til sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved udvidelse af drift. Side 15/19

16 Bilag 1 PROJEKTPLAN TORNVED-PLADSEN Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts Aktivitet Analysefase Intern workshop Rådgiverudbud Valg af rådgiver Workshop - igangsætning af analysearbejdet Analyse Rådgivers fremlæggelse af analyse Projektmøde med rådgiver Projektgruppemøder Styregruppemøder Oplæg til bestyrelsen Bestyrelsesbeslutning Projekteringsfase Projektgruppemøder Styregruppemøder Rådgiveraftale Projekteringsmøder Forundersøgelser Projektforslag Bestyrelsesbeslutning vedr. projektforslag Fremsende til myndighedsbehandling Hovedprojekt Udbud Licitation Indstilling til bestyrelsen Bestyrelsesbeslutning Bygge- & anlægsfase Projektgruppemøder Styregruppemøder Entreprisekontrakt Bygge- og anlæg - Genbrugsplads Nedrivning af bygninger Aflevering Indvielse SIGNATUR Styregruppebeslutning

17 Bilag 2 TILBUDSLISTE Rådgivningsydelse Tilbudsafgivelse på rådgivningsydelsen i forbindelse med analyse, renovering og modernisering af Tornvedpladsen, er afgivet på grundlag af udbudsmaterialet og omfatter samtlige ydelser til fuld færdiggørelse af projekt. Tilbudspris for de enkelte positioner overført fra efterfølgende sider: Pos. 1 Analyse af Tornved-pladsen kr. excl. moms Pos. 2 Myndighedsbehandling kr. excl. moms Pos. 3 Ekstraydelser kr. excl. moms Samlet tilbudssum i alt for pos 1-3 kr. excl. moms Skriver kr. excl. moms Pos. 4 Projektering og projektopfølgning %-sats Pos. 5 Tilsyn og byggeledelse %-sats I tilbuddet er følgende rettelsesblade inkluderet angivet med nr. Forbehold: Den, By Underskrift

18 Positionerne indeholder følgende ydelser: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Analyse af Tornved-pladsen Indeholder alle ydelser til analyse og belysning af pladsens anvendelighed i h.t. kravspecifikationen. Heri er medregnet tid til forberedelse og gennemførelse af inspirationstur(e) for bestyrelsen samt kørsel. Myndighedsbehandling Tilbudsgiver skal forestå Ordregivers myndighedsbehandling i hele projektet, herunder kortlægning og ansøgning om tilladelser og godkendelser. Ekstra ydelser Ekstra ydelser afregnes efter forbrugt tid efter forudgående skriftlig aftale. Projektering og projektopfølgning Afregnes efter en procentsats i forhold til overslag på det godkendte skitseprojekt i fase 2. Indeholder alle ydelser fra skitseprojekt til projektopfølgning indtil 1 år fra aflevering af anlægsog byggeopgaverne. Tilbudsgiver skal angive den procentdel af overslaget, som Tilbudsgiver skal opnå som honorar inklusiv eventuel tid til forberedelse og gennemførelse af inspirationstur(e) for bestyrelsen samt kørsel. Tilsyn og byggeledelse Afregnes efter en procentsats i forhold til overslag på det godkendte skitseprojekt i fase 2. Tilbudsgiver skal angive den procentdel af overslaget, som Tilbudsgiver skal opnå som honorar inklusiv kørsel. Position 4 og 5 gennemføres i henhold til FRIs seneste ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning samt Anlæg og Planlægning. Side 18/19

19 POSITIONER I TILBUDSLISTEN Ydelse Anslået forbrug Enhed Enhedspris Anslået pris Pos. 1 Analyse af Tornved-pladsen Fast pris kr. I alt at overføre til Tilbudslistens forside excl. moms Pos. 2 Myndighedsbehandling Fast pris kr. I alt at overføre til Tilbudslistens forside excl. moms Pos. 3 Ekstraydelser Projektleder Analysearbejde Projektingeniør anlæg Projektingeniør bygning Teknisk assistent timer timer timer timer timer I alt at overføre til Tilbudslistens forside excl. moms Pos. 4 Projektering og projektopfølgning %-sats af skitseoverslag % I alt at overføre til Tilbudslistens forside Pos. 5 Tilsyn og byggeledelse %-sats af skitseoverslag % I alt at overføre til Tilbudslistens forside Side 19/19

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Indkøb af affaldsbeholdere - udbudsbrev Indhold

Indkøb af affaldsbeholdere - udbudsbrev Indhold Til de bydende virksomheder Indkøb af affaldsbeholdere - udbudsbrev Hermed foreligger udbudsmateriale for indkøb af affaldsbeholdere til Holbæk Affald A/S. Indhold 1 Betingelser... 2 Rettelser til udbudsmaterialet...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

Dansk Dekommissionering

Dansk Dekommissionering Volumenreduktion UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg. nr. 201 760 CVR nr. 15280778 www.emcon.dk Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 1 1.1 Ordregiver...

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland,

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Dato 16-04-2014 Sagsnr. 3120 Sagsbeh jim Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Der er kommet nedenstående spørgsmål til udbudsmaterialet: Udbud Afsnit 1.1 Rådgiveraftalens omfang

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere