UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen"

Transkript

1 UDBUD Rådgiverudbud Tornved-pladsen Oktober 2013

2 Indhold 1. INDLEDNING RÅDGIVERAFTALENS OMFANG KONTRAKTPERIODE UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG UDBUDSMATERIALET UDBUDSBETINGELSER ORDRERGIVER KRAVSPECIFIKATION TIDSPLAN FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE VURDERING AF TILBUD OG UNDERRETNING OM TILDELINGSBESLUTNING KONTRAKTINDGÅELSE EGNETHEDSVURDERING TILBUDSGIVERS IDENTIFIKATION TILBUDSGIVERS FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KAPACITET TEKNISK KAPACITET OG PROJEKTGENNEMFØRELSE TILDELINGSKRITERIUM KRAV TIL TILBUDDETS INDHOLD OG UDFORMNING TILBUDSFRIST OG AFLEVERING AF TILBUD ALTERNATIVE TILBUD VEDSTÅELSESFRIST FORTROLIGHED VEDERLAG KRAVSPECIFIKATION UDDRAG AF ANALYSE AF GENBRUGSPLADSER I HOLBÆK KOMMUNE OVERORDNEDE MÅL FORVENTEDE RESULTATER DETAILKRAV TIL ANALYSENS INDHOLD OG RESULTATER Bilag Bilag Side 2/19

3 1. INDLEDNING 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG Holbæk Affald A/S ønsker at indgå en aftale om rådgivning på ombygning og modernisering af Tornved-pladsen (herefter Rådgiveraftalen ). Med rådgivningen forstås de ydelser, som er beskrevet i kravspecifikationen og som vindende Tilbudsgiver skal levere under Rådgiveraftalen. Holbæk Affald A/S betegnes i det følgende som Ordregiver. Der vil blive indgået Rådgiveraftale mellem Ordregiver og den vindende Tilbudsgiver for fase 1. Såfremt bestyrelsen vælger at iværksætte ombygning af Tornved-pladsen på baggrund af Rådgivers analyse indgås en Rådgiveraftale for fase 2 og fase 3. Afsnit 3 Kravspecifikation viser forventede ændringer og modernisering af pladsen. 1.2 KONTRAKTPERIODE Rådgiveraftale indgås for fase 1 i projektforløbet. Ny rådgiveraftale med samme rådgiver om fase 2 og 3 justeres i forhold til beslutning om pladsens anvendelse efter fase 1, så Rådgivers honorar fastsættes på baggrund af Tilbudslisten. Fase 1 indeholder analyse af Holbæk Forsynings A/S fremtidige udnyttelse af pladsen. Fase 2 indeholder ydelser fra skitseprojekt til projektopfølgning herunder 1 års eftersyn samt myndighedsbehandling. Fase 3 indeholder fagtilsyn og byggeledelse i anlægsfasen. Rådgiveraftalen indgås med forventet ikrafttræden uge Tidspunktet for Rådgiveraftalens påbegyndelse er fastsat i henhold til den overordnede projektplan for projektets afvikling. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at tidspunktet for Rådgiveraftalen påbegyndelse udskydes til senest uge UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG Rådgiveraftalens værdi forventes ikke at overstige udbudsdirektivets (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/18/EF af 31. marts 2004) tærskelværdi for Bilag II A vare- og tjenesteydelse for 2013, hvorfor udbuddet gennemføres som begrænset udbud med annoncepligt. 1.4 UDBUDSMATERIALET Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsbetingelser med følgende bilag: Bilag 1: Projektplan Bilag 2: Tilbudsliste Ovenstående udbudsmateriale er tilgængeligt på Ordregivers hjemmeside, og på Det påhviler Tilbudsgiver at kontrollere, at udbudsmaterialet er komplet ifølge ovenstående fortegnelse. Side 3/19

4 2. UDBUDSBETINGELSER 2.1 ORDRERGIVER Ordregiver er: Holbæk Affald A/S Tåstrup Møllevej Holbæk CVR EAN Alle henvendelser vedrørende udbuddet skal rettes til: Projektkoordinator Svend Ove Nielsen Tåstrup Møllevej Holbæk Tlf.: Alle henvendelser bedes mærket med Rådgivning Tornved-pladsen. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser skal ske skriftligt. Der kan ikke rettes telefoniske eller personlige henvendelser vedrørende udbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at stille spørgsmål senest d. 11. november 2013 kl Spørgsmål, som er kommet frem til Ordregiver senere end den 11. november 2013 klokken 12, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. 2.2 KRAVSPECIFIKATION Rådgiveraftale indgås i h.t. ABR 89 for alle projektets ydelser fra skitseprojekt til 1 års eftersyn, herunder byggeledelse og tilsyn samt eventuelt 8- og eventuelt 19-behandling i miljøbehandlingen og øvrig byggesagsbehandling. 2.3 TIDSPLAN FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE Udbuddets tidsplan er vist som efterfølgende: Offentliggørelse af det samlede udbudsmateriale på Ordregivers hjemmeside 31. oktober 2013 Frist for spørgsmål 11. november 2013 Afgivelse af tilbud 18. november 2013 Side 4/19

5 Underretning om tildelingsbeslutning (forventet dato) 20. november 2013 Kontraktindgåelse (forventet uge) uge Se i øvrigt Bilag 1 Projektplan for den restende overordnede tidsplan for hele projektforløbet. Indenfor Tilbudslovens rammer forbeholder Ordregiver sig ret til at ændre på tidsplanen VURDERING AF TILBUD OG UNDERRETNING OM TILDELINGSBESLUTNING Efter modtagelsen af tilbud vil Ordregiver indledningsvis foretage en vurdering af, hvorvidt tilbuddene er konditionsmæssige. Kun konditionsmæssige tilbud vil blive taget i betragtning. Dernæst foretager Ordregiver en vurdering af Tilbudsgivers egnethed til at udføre opgaven. Denne vurdering vil omfatte Tilbudsgivers økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet. Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af de oplysninger og den dokumentation vedrørende egnethed, som Tilbudsgiver skal fremsende i medfør af udbudsbetingelsernes afsnit 2.4. Endelig vil Ordregiver foretage en evaluering af konditionsmæssige tilbud i forhold til tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud, jf. afsnit 2.4. På baggrund af denne evaluering vil Ordregiver elektronisk underrette Tilbudsgiverne om, hvilken Tilbudsgiver der har afgivet tilbuddet med det økonomisk mest fordelagtige bud KONTRAKTINDGÅELSE Rådgiveraftale vedrørende fase 1 forventes indgået mellem Ordregiver og den vindende Tilbudsgiver i uge EGNETHEDSVURDERING Med henblik på Ordregivers vurdering af Tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage Rådgiveraftalen skal tilbuddet indeholde de i afsnit og beskrevne oplysninger TILBUDSGIVERS IDENTIFIKATION Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger: 1. Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer og ejerforhold samt navn, telefon og adresse for kontaktperson. Hvis selskabet indgår i en koncern oplyses desuden moderfirmaets navn og CVR-nr. eller tilsvarende. 2. Såfremt Tilbudsgiver anvender underrådgivere skal tilsvarende oplysninger gives angående disse TILBUDSGIVERS FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KAPACITET Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger: 1. Tilbudsgivers forsikringsforhold i relevant omfang for projektet. 2. Tilbudsgivers hovedtal fra godkendte årsregnskaber for de seneste 3 år. Side 5/19

6 3. Specifik omsætning for tilsvarende projekter de seneste 3 år. 4. Tilsvarende oplysninger skal angives for eventuelle underrådgivere TEKNISK KAPACITET OG PROJEKTGENNEMFØRELSE Tilbuddet skal indeholde følgende: 1. Præsentation af Tilbudsgivers erfaring med tilsvarende opgaver indenfor de seneste 3 år. 2. Projektets gennemførelsesforløb beskrives og for relevante medarbejdere tilknyttet opgaven vedlægges CV er. 3. Oplysning om Tilbudsgiver certificering og brug af kvalitets- og miljøledelse. 2.5 TILDELINGSKRITERIUM Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ordregiver vil evaluere tilbuddene i forhold til følgende tildelingskriterier. Tildelingskriterier: Vægtning 1. 15% Fase 1 Tilbudspris 2. 20% Fase 2 og 3 Procentsatser i forhold til overslag på det godkendte skitseprojekt 3. 20% Beskrivelse af projektforløb. Skal indeholde beskrivelse af gennemførelsen af fase 1, 2 og % Tilbudsgivers erfaring indenfor etablering af genbrugspladser og vurdering af de øvrige forhold analysen skal indeholde 5. 15% Involverede medarbejderes dokumenterede erfaring fra etablering af genbrugspladser og de øvrige forhold analysen skal indeholde 6. 5% Tilbudsgiver dokumentation for og beskrivelse af anvendelse af kvalitets- og miljøledelsessystemer. 2.6 KRAV TIL TILBUDDETS INDHOLD OG UDFORMNING Tilbuddet skal indeholde følgende for at være konditionsmæssigt: Oplysninger om Tilbudsgivers egnethed Tilbuddet skal indeholde de oplysninger og erklæringer vedrørende Tilbudsgivers egnethed, som fremgår af afsnit 2.4 Udfyldt tilbudsliste Komplet udfyldt tilbudsliste, underskrives og vedlægges tilbuddet. Tilbuddet skal affattes på dansk. Side 6/19

7 2.7 TILBUDSFRIST OG AFLEVERING AF TILBUD Tilbudsfristen er den 18. november 2013, kl Tilbuddet skal fremsendes til/afleveres hos: Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Tilbuddet bedes tydeligt mærket Rådgivning Tornved-pladsen. Tilbuddet skal være kommet frem senest ved tilbudsfristens udløb. Tilbuddet kan fremsendes elektronisk til Såfremt Tilbudsgiver fremsender tilbuddet pr. post, skal Tilbudsgiver selv sikre sig, at Ordregiver modtager tilbuddet inden tilbudsfristens udløb. Hvis Tilbudsgiver afleverer tilbuddet ved personligt fremmøde afgives kvittering. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære Ordregivers åbning af de modtagne tilbud. 2.8 ALTERNATIVE TILBUD Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 2.9 VEDSTÅELSESFRIST Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 3 kalendermåneder efter udløb af tilbudsfristen FORTROLIGHED Et hvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Ordregiver - dog med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Tilbudsgiver opfordres til i forbindelse med tilbudsafgivelsen at oplyse, hvorvidt der er dele af tilbuddet, som efter Tilbudsgivers opfattelse ikke kan videregives. Samtlige oplysninger, herunder udbudsmaterialet, som Tilbudsgiver modtager fra Ordregiver i forbindelse med udbuddet, skal behandles fortroligt. Dette gælder også, selvom Tilbudsgiver måtte vælge ikke at afgive tilbud. Side 7/19

8 2.11 VEDERLAG Der udbetales ikke vederlag til Tilbudsgiver for disses udarbejdelse af tilbud og/eller deltagelse i udbudsprocessen. 3. KRAVSPECIFIKATION 3.1 UDDRAG AF ANALYSE AF GENBRUGSPLADSER I HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Forsyning A/S har i 2011 haft Rambøll til at lave en analyse af Holbæk Affald A/S genbrugspladser. Nedenfor er angivet de relevante passager i rapporten vedrørende Tornvedpladsen: Citat start: Tornved Genbrugsplads Pladsen er beliggende på adressen Holbækvej a, Mørkøv og er beliggende i det åbne land øst for Tornved by. Figur 30: Beliggenhed af genbrugspladsen i Tornved Pladsen er miljøgodkendt ved skrivelse af 28. april 2005 fra Vestsjællands Amt. Side 8/19

9 Væsentligste problemstilling er at genbrugspladsen er integreret i den nuværende materielplads, som benyttes af Vej & Parkafdelingen i Holbæk Kommune. Dette giver i udgangspunktet visse begrænsninger i mulighederne for en hensigtsmæssig indretning af genbrugspladsen. Endvidere er velfærdsfaciliteterne der ligger i den udlejede del - samt adgang til disse generelt noget utidssvarende på genbrugspladsen. Formelt er faciliteterne dog i orden. Pladsen er p.t. bestykket med følgende containere: 3 stk. komprimatorcontainere, 22 m3 (VH22ECL-E). 12 stk. åbne containere, m3 (DC-con). 3 stk. lukkede containere, m3 (DC-con). 2 stk. mini vipcontainere. Trådburer og walk-in container til WEEE som er stillet til rådighed af Stena Miljø. Trådbure opbevares under tag. Diverse plasttønder (60l og 80l) samt minicontainere (660l) til farligt affald opbevaret under tag. Kørende materiel omfatter en leaset truck, en rendegraver samt 2 stk. palleløftere (en med vægt). Side 9/19

10 Figur 31: Nuværende indretning af genbrugspladsen i Tornved Det samlede areal af materielpladsen er knap m2, hvoraf genbrugspladsen disponerer over ca m2 pladsareal samt ca. 840 m2 bygningsareal, svarende til det med rødt indrammede areal på oversigtsplanen. Genbrugspladsen er afskærmet fra de øvrige arealer ved opsætning af et flytbart nethegn. Placeringen af genbrugspladsen midt på materielpladsens område virker ikke trafikmæssigt optimalt og afskærmningen giver pladsen et noget midlertidigt præg. Side 10/19

11 I forbindelse med genbrugspladsen er der etableret en skurvogn som kontor. Som velfærdsfaciliteter benyttes de noget utidssvarende indrettede mandskabsrum etableret af Vej & Park i den fælles bygning. Endvidere findes der nogle ligeledes utidssvarende badefaciliteter i forbindelse med den af Vej & Park benyttede bygning ved den fælles ind- og udkørsel. Det disponible areal på m2 til indretning af genbrugspladsen må anses for utilstrækkeligt, såfremt nugældende krav til antal affaldsfraktioner (og dermed antal containere) skal tilgodeses og der samtidig skal tilgodeses en fornuftig trafikafvikling på pladsen. Pladsen er ikke indrettet med nedsænkede containere til tunge/voluminøse fraktioner, eks. byggeaffald og haveaffald. Endvidere skal bemærkes, at pladsen ikke er indrettet med adskilte køreområder for brugere og containerlastbiler, hvilket ikke er hensigtsmæssigt af hensyn til fleksibilitet med afhentning af affald. Afhentning af affald skal således primært foregå uden for pladsens åbningstider for at undgå risiko for uheld samt yderligere trafikbelastning af pladsen Tornved Genbrugsplads Med henvisning til beskrivelsen af den nuværende indretning beskrevet i afsnit samt de i afsnit anførte vurderinger af de nuværende bygningers tilstand samt behov for renovering (herunder asbestsanering), skal det foreslås at den nordligste del af det eksisterende garageanlæg langs østskel nedrives og fjernes. Det skal endvidere foreslås, at Holbæk Forsyning A/S overtager retten til at disponere over den nordligste del af pladsen, som p.t. benyttes af Vej & Park samt Affaldsafdelingen. Den nuværende hal mod vest som deles med Vej & Park renoveres/saneres i nødvendigt omfang, men der indrettes ikke kontor og velfærdsfaciliteter i hallen. Disse foreslås i stedet etableret i form af en ny bygning/pavillon placeret nord for og i forlængelse af hallen. Dette vil skabe mulighed for et væsentligt større areal til indretning af genbrugspladsen, som bl.a. vil tilgodese: Mulighed for etablering af tidssvarende kontor og velfærdsfaciliteter i en nyopført bygning eller pavillon. Langt større frihed til hensigtsmæssig placering af containere. Etablering af et antal nedsænkede containerpositioner (rampe). Evt. etablering af kummer til stort brændbart samt til byggeaffald inkl. rent træ og jord og sten. Etablering af areal til opsamling og oparbejdning af rent træ (neddeling til genanvendelse) samt haveaffald (grenaffald til flisning og afsætning som biobrændsel) fra hele kommunen på Tornved Genbrugsplads. Adskillelse af bruger- og lastbiltrafik. Brug af kummer til stort brændbart samt byggeaffald (opdelt i rent træ, beton og tegl) samt jord og sten er en meget fleksibel løsning som bedre end containerløsninger kan optage store variationer i mængden af tilført affald. På Tornved Genbrugsplads findes en rendegraver som kan benyttes ved omlastning af affald til containere. Den nordligste del af den eksisterende plads omfatter et areal på ca m2. Såfremt Holbæk Forsyning kan overtage brugen af dette areal vil dette kunne benyttes til oplag og oparbejdning af følgende affaldsfraktioner: Rent træ fra alle kommunens genbrugspladser, ca tons/år. Side 11/19

12 Groft haveaffald (grenaffald) fra alle kommunens genbrugspladser, ca tons/år. Blødt haveaffald afleveret på Tornved Genbrugsplads, ca tons/år. Det forudsættes, at neddeling af rent træ samt flisning af det grove haveaffald (grenaffald) sker ca. 4 gange pr. år (dvs. ca tons pr. gang), samt at de neddelte materialer bortskaffes straks. Endvidere forudsættes, at det bløde haveaffald som minimum hver anden måned sendes til kompostering. Med disse forudsætninger vil det disponible areal på ca m2 være tilstrækkeligt. Citat slut. Kopi af Rambøll-rapporten udleveres til den vindende Tilbudsgiver i forbindelse med kontraktunderskrivelse. 3.2 OVERORDNEDE MÅL Målet med analysen, projekteringen og byggeledelsen af løsningsmodel valgt af bestyrelsen i den efterfølgende anlægsperiode er, at Holbæk Forsyning A/S fremtidige drift på Tornved-pladsen søges rationaliseret på tværs af forsyningsgrenene. Det er et ønske, at opgaven gennemføres i alle tre faser med samme eksterne rådgiver. Målet med projektet er gennemførsel af en analyse (fase 1 - analyse), der beskriver muligheder og omkostninger ved Tornved-pladsens bedste udnyttelse. Analysen skal belyse muligheder og økonomiske konsekvenser ved enten at beholde lejerne på pladsen eller ved at Holbæk Forsyning A/S opererer alene på pladsen. Analysen skal endvidere vurdere muligheder og omkostninger ved renovering eller fjernelse af eksisterende bygninger. Derefter skal den valgte løsning af pladsens fremtid projekteres (fase 2 projektering og udbud) og udføres (fase 3 byggeledelse i anlægsperiode og efterfølgende projektopfølgning). Analysen igangsættes ved en workshop. I analyseforløbet afholdes løbende projektmøder med projektledelsen. Interval aftales og kan variere over tid. Rådgiver kan i samråd med projektledelsen arrangere inspirationsture, der kan være med til at belyse væsentlige forhold for analysens rette gennemførelse. Analysens konklusioner fremlægges af rådgiver overfor den samlede projektorganisation, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning om pladsens fremtidige brug ud fra analysens alternativer. 3.3 FORVENTEDE RESULTATER Analysen skal resultere i en eller flere løsninger, der fremlægges for bestyrelsen med henblik på beslutning om Tornved-pladsens fremtidige udformning og anvendelse. Følgende overordnede mål skal med i analysen: Holbæk Affald A/S ønsker en fremtidssikret genbrugsplads med plads til udvidede aktiviteter og øgede affaldsmængder. Fremtidssikring kan eventuelt dække over muligheden for døgnåben/selvbetjent genbrugsplads og eventuelt flere åbningsdage. Side 12/19

13 Holbæk Affald A/S ønsker en kundevenlig indretning af genbrugspladsen med henblik på bedre affaldssortering. Holbæk Affald A/S ønsker forbedret arbejdsmiljø og velfærdsforhold for medarbejderne. Analysen kan også munde ud i en begrundet minimumsløsning med justerede forhold på nuværende genbrugsplads. Analysen skal endvidere resultere i begrundede forslag om anvendelse af Tornved-pladsen i forhold til følgende muligheder: Pladsen ønskes eventuelt indrettet som modtageanlæg for eksterne genbrugsleverandører, hvis det er lønsomt og praktisk muligt. Pladsen skal eventuelt kunne rumme en oplagsplads for neddeling af affald før transport til modtageanlæg. Holbæk Spildevand A/S har diverse slam fra rensningsanlæg og regnvandsbassiner, der evt. kan håndteres på pladsen. Holbæk Spildevand A/S, Holbæk Vand A/S og Holbæk Varme A/S har tilsammen store mængder jord fra anlægsarbejder, der i forskellige renhedsgrader skal håndteres og opbevares midlertidigt. Holbæk Affald A/S har modtag af jord på genbrugspladser, der kan indgå i forrige kategori. Det bemærkes, at Holbæk Erhvervsforum i januar 2014 opstarter undersøgelse af mulighed for industrielle symbioser Holbæk Forsyning A/S og datterselskaber har interesse i at deltage i dette. 3.4 DETAILKRAV TIL ANALYSENS INDHOLD OG RESULTATER Holbæk Forsyning A/S skal analysere alle de muligheder Tornved-pladsen giver for at udnytte og eventuelt udvide den del af pladsen, som Holbæk Forsyning A/S i dag råder over, samt eventuelt hjemtage opgaver indenfor driftsafdelingerne. Analysen skal endvidere indeholde en vurdering af hvilke myndighedstilladelser, der skal foreligge før ibrugtagning af en ny Tornved-plads kan iværksættes, samt en tidshorisont på opnåelsen af disse. Miljøvenligt energiforbrug for pladsens fremtidige brug skal vægtes højt i analysen. Der kan f.eks. sigtes mod energi fra sol, vind, jordvarme o.a. relevant. Holbæk Forsyning A/S er optaget af, at pladsen udnyttes bedst muligt med eller uden lejere og det er vigtigt, at der undersøges om genbrugspladsen blot skal justeres i det små, eller om den skal nyindrettes og fremtidssikres. Som det tredje skal mulighederne for at andre enheder i virksomheden bruger pladsen vurderes. Analysen skal men er ikke begrænset til at indeholde en vurdering af følgende forhold af betydning for afdelingerne i Holbæk Forsyning A/S: Side 13/19

14 Holbæk Affald A/S Holbæk Forsyning A/S har netop genåbnet Holbæk Genbrugsplads beliggende Spånnebæk 34, 4300 Holbæk. Pladsen er indrettet med en plansilo til haveaffald, en midterø med containere og et areal med nedsænkede containere til fraktionerne rent træ, imprægneret træ, jern/metal og stort brændbart. Ved projektering af Tornved-pladsen ønsker Holbæk Affald A/S at etablere en genbrugsplads med en del af de samme funktioner, men det står rådgiver frit at komme med alternative forslag. Holbæk Affald A/S vil dog sikre, at der på en del af arealet er nedsænkede containere og eventuelt nedsænkede plansiloer, så kunder kan få en lettere og dermed hurtigere aflæsning, hvilket vil medvirke til at give et bedre flow på pladsen. Holbæk Affald A/S ønsker etablering af en ny indhegnet genbrugsplads på Tornved-pladsen. Der skal ved analyse og projektering tages følgende hensyn: Mulighed og omkostning ved etablering af sluse med informationsstation ved indkørsel til Tornved-pladsen. Mulighed og omkostninger ved indretning, så adskillelse af kørsel med containerbiler fra kunder kan ske hensigtsmæssigt. Det gælder tillige et område, hvor påhængskøretøjer til containerbiler kan placeres i forbindelse med handling af containere på genbrugspladsen. Muligheden for udsortering i flere fraktioner; herunder, men ikke er begrænset til hård plast, asfalt og tagpap. Mulighed og omkostning ved alternativ indretning eller udvidelse af genbrugspladsen, så den bliver i stand til at modtage omtrent tons mere affald årligt. Mulighed og omkostning ved etablering af nedsænkede containere. Der er behov for formentlig mindst 12 nedsænkede containere, men det står frit at komme med forslag så antallet formindskes eller forøges. Den bagerste del af pladsen er i dag beliggende i et lavere niveau end den forreste del. Mulighed og omkostning ved etablering af selvstændig eventuelt nedsænket - plansilo til haveaffald. Mulighed og omkostning ved etablering af eventuelt nedsænket - plansilo til rent træ. Såfremt der etableres plads til neddeling vil rent træ fra alle Holbæk Affald A/S genbrugspladser blive tilkørt Tornved-pladsen til neddeling. Der skal i analysen særligt tages højde for den øgede trafikbelastning, som tilkommer ved tilførsel af rent træ og haveaffald fra de øvrige genbrugspladser. Mulighed og omkostning ved egen neddeling af haveaffald og rent træ med eget materiel eller via entreprenør samt afsætning heraf i forhold til nuværende ordning, hvor affaldet transporteres udelt videre til modtageanlæg. De forventede mængder udgør: Haveaffald: tons/år (heraf 15 % vedtræ) Rent træ: tons/år Mulighed og omkostning ved nedknusning og salg af fraktionen Mursten og tegl (herunder beton). Mulighed og omkostning ved etablering af shredderstation til flamingo: salg af flamingokugler til f.eks. hulmursisolering. Mulighed og omkostning ved etablering af lager til affaldsbeholdere mv. Dette kan eventuelt ske i eksisterende bygninger, såfremt disse renoveres. Areal må ikke udgøre under 400 m². Mulighed og omkostning ved etablering af kemihus på ikke under 200 m². Dette kan eventuelt ske i eksisterende bygninger, såfremt disse renoveres. Mulighed og omkostning ved etablering af overdækket areal til opbevaring af eksempelvis bure med elektronik og plast. Side 14/19

15 Mulighed og omkostning ved etablering af ny mandskabsbygning. Dette kan eventuelt ske i eksisterende bygninger, såfremt disse renoveres. Denne skal placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til pladsens indretning. Der skal give begrundede forslag til indretning, herunder begrundelse for at placere mandskabsfaciliteter ved indkørsel, udkørsel, centralt eller andre steder på genbrugspladsen. Der er altid 2-4 medarbejdere på job ad gangen. Mulighed og omkostning til opgradering af mandskabsfaciliteter, såfremt analysen i øvrigt viser, at der ikke skal foretages andre ændringer i indretning eller anvendelse af Tornved-pladsen. Mulighed og omkostning ved etablering af sorteringsanlæg til fraktioner som tøj, plast og andre fraktioner, som findes relevante. Mulighed og omkostning ved etablering af brovægt; indvejning af erhvervsaffald mv. Mulighed og omkostning ved drift af genbrugsplads i anlægsperioden. Mulighed og omkostning ved anvendelse af materialer, som Holbæk Affald A/S modtager på genbrugspladserne, til anlæg af ny genbrugsplads. Mulighed og omkostning ved etablering af døgnåben genbrugsplads. Mulighed og omkostning ved etablering af genbrugsbutik, herunder genbrugsbyggemarked. Analysen skal endvidere afklare, om Holbæk Affald A/S må anvende affald til videresalg. Mulighed for afledt mérsalg ved anlæg af genbrugsbutik. Holbæk Spildevand A/S, Holbæk Vand A/S og Holbæk Varme A/S: De tre øvrige selskaber ønsker som minimum følgende vurderet på baggrund af mulighed og omkostning: Mulighed og omkostning ved neddeling af ved-træet fra haveaffaldet med henblik på anvendelse i St. Merløse Varme A/S Mulighed og omkostning ved hjemtagning af slamkompostering (fra rensningsanlæg og regnvandsbassiner) Mulighed og omkostning ved oprettelse af mellemdeponi til slam fra rensningsanlæg og evt. regnvandsbassiner Mulighed og omkostning ved oprettelse af mellemdeponi til jord fra anlægsarbejder Mulighed og omkostning ved anlæg af materialelagerkapacitet ved anlægsarbejder Holbæk Forsyning A/S Holbæk Forsyning A/S ønsker undersøgt mulighed og omkostning ved salg eller udlejning af hele eller dele af pladsen, såfremt analysen viser, at der ikke er økonomiske eller andre hensyn, der tilsiger, at Tornved-pladsen skal anvendes til andet end en genbrugsplads. Holbæk Forsyning A/S ønsker endvidere følgende analyseret: Mulighed og omkostning ved etablering af besøgstjenestelokaler til kursusformål, herunder affaldshåndteringskursus for erhvervsvirksomheder og affalds- og forsyningsrelaterede kurser. Etablering af lagerhotel med henblik på udlejning. Mulighed og omkostning ved mageskifte med Vej & Park, så Holbæk Forsyning A/S erhverver arealer tættere på Holbæk By. Mulighed og omkostning ved inddragelse af Jyderup Renseanlægs arealer til et eller flere af analysens afklarede aktiviteter. Mulighed og omkostning til sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved udvidelse af drift. Side 15/19

16 Bilag 1 PROJEKTPLAN TORNVED-PLADSEN Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts Aktivitet Analysefase Intern workshop Rådgiverudbud Valg af rådgiver Workshop - igangsætning af analysearbejdet Analyse Rådgivers fremlæggelse af analyse Projektmøde med rådgiver Projektgruppemøder Styregruppemøder Oplæg til bestyrelsen Bestyrelsesbeslutning Projekteringsfase Projektgruppemøder Styregruppemøder Rådgiveraftale Projekteringsmøder Forundersøgelser Projektforslag Bestyrelsesbeslutning vedr. projektforslag Fremsende til myndighedsbehandling Hovedprojekt Udbud Licitation Indstilling til bestyrelsen Bestyrelsesbeslutning Bygge- & anlægsfase Projektgruppemøder Styregruppemøder Entreprisekontrakt Bygge- og anlæg - Genbrugsplads Nedrivning af bygninger Aflevering Indvielse SIGNATUR Styregruppebeslutning

17 Bilag 2 TILBUDSLISTE Rådgivningsydelse Tilbudsafgivelse på rådgivningsydelsen i forbindelse med analyse, renovering og modernisering af Tornvedpladsen, er afgivet på grundlag af udbudsmaterialet og omfatter samtlige ydelser til fuld færdiggørelse af projekt. Tilbudspris for de enkelte positioner overført fra efterfølgende sider: Pos. 1 Analyse af Tornved-pladsen kr. excl. moms Pos. 2 Myndighedsbehandling kr. excl. moms Pos. 3 Ekstraydelser kr. excl. moms Samlet tilbudssum i alt for pos 1-3 kr. excl. moms Skriver kr. excl. moms Pos. 4 Projektering og projektopfølgning %-sats Pos. 5 Tilsyn og byggeledelse %-sats I tilbuddet er følgende rettelsesblade inkluderet angivet med nr. Forbehold: Den, By Underskrift

18 Positionerne indeholder følgende ydelser: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Analyse af Tornved-pladsen Indeholder alle ydelser til analyse og belysning af pladsens anvendelighed i h.t. kravspecifikationen. Heri er medregnet tid til forberedelse og gennemførelse af inspirationstur(e) for bestyrelsen samt kørsel. Myndighedsbehandling Tilbudsgiver skal forestå Ordregivers myndighedsbehandling i hele projektet, herunder kortlægning og ansøgning om tilladelser og godkendelser. Ekstra ydelser Ekstra ydelser afregnes efter forbrugt tid efter forudgående skriftlig aftale. Projektering og projektopfølgning Afregnes efter en procentsats i forhold til overslag på det godkendte skitseprojekt i fase 2. Indeholder alle ydelser fra skitseprojekt til projektopfølgning indtil 1 år fra aflevering af anlægsog byggeopgaverne. Tilbudsgiver skal angive den procentdel af overslaget, som Tilbudsgiver skal opnå som honorar inklusiv eventuel tid til forberedelse og gennemførelse af inspirationstur(e) for bestyrelsen samt kørsel. Tilsyn og byggeledelse Afregnes efter en procentsats i forhold til overslag på det godkendte skitseprojekt i fase 2. Tilbudsgiver skal angive den procentdel af overslaget, som Tilbudsgiver skal opnå som honorar inklusiv kørsel. Position 4 og 5 gennemføres i henhold til FRIs seneste ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning samt Anlæg og Planlægning. Side 18/19

19 POSITIONER I TILBUDSLISTEN Ydelse Anslået forbrug Enhed Enhedspris Anslået pris Pos. 1 Analyse af Tornved-pladsen Fast pris kr. I alt at overføre til Tilbudslistens forside excl. moms Pos. 2 Myndighedsbehandling Fast pris kr. I alt at overføre til Tilbudslistens forside excl. moms Pos. 3 Ekstraydelser Projektleder Analysearbejde Projektingeniør anlæg Projektingeniør bygning Teknisk assistent timer timer timer timer timer I alt at overføre til Tilbudslistens forside excl. moms Pos. 4 Projektering og projektopfølgning %-sats af skitseoverslag % I alt at overføre til Tilbudslistens forside Pos. 5 Tilsyn og byggeledelse %-sats af skitseoverslag % I alt at overføre til Tilbudslistens forside Side 19/19

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere