Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012"

Transkript

1 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse og kan for 2012 konstatere, at der generelt tegner sig et positivt billede af efterlevelsen. Overordnet er der en efterlevelsesgrad på 92 pct. opgjort på basis af følg eller forklar - princippet. 86 pct. af selskaberne følger anbefalingerne, medens 6 pct. af selskaberne forklarer, hvorfor de ikke følger anbefalingerne. Samlet er det kun 7 pct., hvor følg eller forklar - princippet ikke overholdes. 1 pct. af selskaberne svarede, at en given anbefaling ikke er relevant, f.eks. fordi selskabet ikke har indført incitamentsaflønning. Efterlevelse af alle anbefalinger (alle selskaber) Da analysen er baseret på et udsnit af de børsnoterede selskaber, kan der alene som følge af ændringer i selskabssammensætningen forekomme udsving i resultaterne fra år til år. Den overordnede efterlevelse er reduceret med 3 pct. i forhold til 2011-analysen, hvilket skønnes at være et resultat af den ændrede sammensætning af selskaber i årets stikprøvekontrol i forhold til Komitéen bruger blandt andet analyserne til at vurdere, hvilke anbefalinger selskaberne synes at have vanskeligst ved at efterleve. I den forbindelse noterer komitéen sig, at der i forhold til sidste år er sket en positiv udvikling i forhold til de anbefalinger, der havde den laveste efterlevelse. Således ses en stor fremgang i efterlevelsen af anbefalingen om bestyrelsesevaluering ( ), hvor det nu kun er 8 pct., der ikke forholder sig til eller følger anbefalingen, mod 18 pct. sidste år. Efterlevelsen af anbefalingen om vederlagsforhold (6.2.3.) er også forbedret, dog uden at efterlevelsen af denne anbefaling har forrykket sig væsentligt, se bilag 2. Komitéen noterer sig, at stadig flere selskaber vælger at supplere følg afrapporteringen af en given anbefaling med en beskrivelse af, hvorledes efterlevelsen af anbefalingen varetages. Dette er en positiv tendens, idet der på denne måde skabes mest mulig gennemsigtighed i selskabernes arbejde med god selskabsledelse. 1

2 2. Indledning Som det har været tilfældet i de seneste år har Komitéen for god Selskabsledelse i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S gennemført en undersøgelse af selskabernes oplysninger om god selskabsledelse i årsrapporterne for 2012 samt eventuelle oplysninger herom på selskabernes hjemmesider. I undersøgelsen indgår 41 selskaber, der alle er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, herunder alle C20 og Large Cap-selskaber samt 10 Mid Cap og 10 Small Cap-selskaber. Der er tale om en stikprøvekontrol, hvorfor det varierer, hvilke selskaber, der indgår i undersøgelsen. Vurderingen af de enkelte selskabers afrapporteringer har ikke været forelagt selskaberne til kommentering. Da undersøgelsens vurderinger i et vist omfang beror på subjektive vurderinger/fortolkninger af selskabernes oplysninger, har komitéen igen i år valgt ikke at offentliggøre undersøgelsens konklusioner vedrørende de enkelte selskaber. I såvel Anbefalinger for god Selskabsledelse som NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier fremgår det, at selskaberne skal forholde sig til hver anbefaling under anvendelse af følg eller forklar -princippet. "Følg eller forklar"- princippet medfører, at det er valgfrit for selskaberne, om de vil følge en anbefaling eller forklare, hvorfor de har valgt anderledes, og hvordan de i stedet har valgt at indrette sig. Forklaringerne på fravigelserne fra anbefalingerne har betydning for investorernes vurderinger, og det er derfor vigtigt, at forklaringerne på fravigelserne er klare og fyldestgørende. Komitéen noterer sig i forlængelse heraf, at flere selskaber også supplerer deres efterlevelse af en given anbefaling med en forklaring, dvs. også hvor selskaberne fuldt ud efterlever anbefalingen. Se mere nedenfor under pkt. 3. Undersøgelsens formål er på baggrund af en analyse af selskabernes oplysninger at give komitéen et overblik over, i hvilket omfang selskaberne lever op til anbefalingerne, hvordan selskaberne arbejder med god selskabsledelse samt give komitéen et fingerpeg om, hvor der er behov for en særlig formidlingsindsats. Det skal bemærkes, at komitéen i maj 2013 har offentliggjort reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse. De hidtil indhentede erfaringer, bl.a. med selskabernes afrapporteringer, har indgået i dette opdateringsarbejde. De reviderede anbefalinger finder anvendelse for selskabers afrapportering vedrørende regnskabsår, der starter den 1. januar 2013 eller senere. I sammenhæng med undersøgelsen har komitéen udarbejdet en oversigt over hyppigt stillede spørgsmål og komitéens svar på disse spørgsmål samt udvalgt eksempler på, hvad komitéen betragter som henholdsvis gode og dårlige forklaringer. Disse oversigter er tilgængelige på komitéens hjemmeside 2

3 3. Samlet resultat Der tegner sig et positivt billede af det samlede resultat med en efterlevelsesgrad på 92 pct., enten ved at selskaberne følger anbefalingerne (86 pct.) eller forklarer, hvordan de i stedet har indrettet sig (6 pct.). Samlet er det kun 7 pct., hvor anbefalingernes følg eller forklar - princip ikke overholdes. For 1 pct. af anbefalingerne i de gennemgåede selskaber er der tale om, at en eller flere anbefalinger ikke er relevante. Efterlevelse af alle anbefalinger af alle selskaber 1 Oversigt over efterlevelsen af alle anbefalinger opdelt på henholdsvis C20 selskaber, Large Cap-, Mid Cap- samt Small Cap-selskaber fremgår af bilag 1, medens det i bilag 2 illustreres, hvorledes udviklingen har været i årene fra 2010 til Af bilagene fremgår det tydeligt, at C20 selskaberne i meget høj grad efterlever anbefalingerne, og at især de gennemgåede Small Cap selskaber er i positiv udvikling. Selskabernes afrapportering Generelt kan det konstateres, at størstedelen af selskaberne bruger det af komitéen udarbejdede afrapporteringsskema eller et lignende skema. Det er positivt, da denne afrapporteringsform øger gennemsigtigheden ved at sikre ensartethed i afrapporteringen. Det er komitéens indtryk, at også selskaberne finder skemaet nyttigt. Det er endvidere positivt, at mange selskaber knytter informative forklaringer til en anbefaling, som selskabet oplyser at følge. Investorer og andre interessenter gives herved en yderligere indsigt i, hvordan selskaberne arbejder med god selskabsledelse. Komitéen understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt, at det fremgår tydeligt, at der er tale om supplerende forklaring, da der ellers kan være en risiko for, at læseren på baggrund af det oplyste får det indtryk, at selskabet ikke følger anbefalingen. Samtidig skal det understreges, at der ikke er tale om en supplerende forklaring, hvis blot anbefalingens eller lovens ordlyd gengives. En supplerende forklaring, når en anbefaling følges, bør tilføre yderligere oplysninger om, hvordan selskabet har indrettet sig. 1 Se bemærkninger til undersøgelsens kategorier i bilag 1. 3

4 I en række tilfælde, hvor en anbefaling ikke følges, oplyses det blot, hvordan selskabet har indrettet sig, men ikke hvorfor selskabet har indrettet sig på den pågældende måde, således som det kræves i henhold til "følg eller forklar"-princippet. Investorer og andre interessenter har således ikke mulighed for at forholde sig til bevæggrundene for selskabets valg. Komitéen opfordrer derfor til, at selskaber, der har valgt ikke at følge en given anbefaling, også forklarer, hvorfor selskabet har indrettet sig anderledes i forhold til den konkrete anbefaling. Et eksempel på en mangelfuld forklaring er en afrapportering vedrørende anbefaling 6.2.6, der anbefaler, at aktionærerne på generalforsamlingen godkender forslag til vederlag til det øverste ledelsesorgan for det igangværende regnskabsår. Selskabet anfører imidlertid alene: På generalforsamlingen forelægges bestyrelsesvederlag for det foregående kalenderår. I den gennemførte analyse indgår eksemplet i kategorien forholder sig ikke til anbefalingen. 4. Anbefalinger med lavest efterlevelse Som i de forudgående år fokuserer komitéen på de anbefalinger, hvor der er den laveste efterlevelse. I lyset af, at komitéen har udstedt reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse i maj 2013, har komitéen i denne del af analysen fokuseret på de anbefalinger, der er videreført. På denne baggrund er det følgende anbefalinger, der har den dårligste efterlevelse målt som summen af følger ikke uden forklaring og forholder sig ikke til anbefalingen": a) Generalforsamlingens godkendelse af vederlag til det øverste ledelsesorgan for indeværende regnskabsår anbefaling b) Nedsættelse af nomineringsudvalg anbefaling c) Overtagelsesforsøg anbefaling De tre forhold med lavest opfyldelsesgrad er nærmere beskrevet nedenfor Anbefalinger med lavest efterlevelse 2012 a) Generalforsamlingens godkendelse af vederlag til det øverste ledelsesorgan for indeværende regnskabsår, anbefaling

5 Anbefaling har følgende ordlyd: Det anbefales, at aktionærerne på generalforsamlingen godkender forslag til vederlag til det øverste ledelsesorgan for det igangværende regnskabsår. Undersøgelsen viser, at 20 pct. af selskaberne undlader at følge anbefalingen uden at forklare, hvorfor selskabet har valgt anderledes, og hvordan selskabet i stedet har indrettet sig, eller helt undlader at forholde sig til anbefalingen. 5

6 b) Nedsættelse af nomineringsudvalg, anbefaling Anbefaling har følgende ordlyd: Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan nedsætter et nomineringsudvalg, som har mindst følgende forberedende opgaver. Undersøgelsen viser, at 17 pct. af selskaberne undlader at følge anbefalingen uden at forklare, hvorfor selskabet har valgt anderledes, og hvordan selskabet i stedet har indrettet sig, eller helt undlader at forholde sig til anbefalingen. c) Overtagelsesforsøg, anbefaling Anbefaling har følgende ordlyd: Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan fra det øjeblik, det får kendskab til, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat, afholder sig fra uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsestilbud ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget Udviklingen i anbefalinger med laveste efterlevelse over tid Undersøgelsen viser, at 15 pct. af selskaberne undlader at følge anbefalingen uden at forklare, hvorfor selskabet har valgt anderledes, og hvordan selskabet i stedet har indrettet sig, eller helt undlader at forholde sig til anbefalingen. Komitéen har i år valgt at se nærmere på de anbefalinger, der de sidste 3 år dvs. fra har haft den laveste efterlevelse. I den forbindelse ses en god udvikling i anbefalingerne om bestyrelsesevaluering og vederlagsforhold. I forhold til anbefalingerne om ledelsesudvalg, er det alene anbefalingen om nomineringsudvalg, der i 2012 er blandt de anbefalinger med den laveste efterlevelse. 6

7 Oversigt over anbefalinger med laveste efterlevelse Ledelsesudvalg (generelt) Vederlagspolitik og efterlevelsen heraf (6.2.2.) Generalforsamlingens godkendelse af vederlag til det øverste ledelsesorgan (6.2.6.) Vederlagsforhold (6.2.3.) Vederlagsforhold (6.2.3.) Nomineringsudvalg ( ) Bestyrelsesevaluering ( ) Bestyrelsesevaluering ( ) Overtagelsesforsøg (1.4.1.) 5. Mangfoldighed herunder måltal I august 2011 blev anbefalingerne udvidet med anbefaling vedrørende mangfoldighed. Komitéen har også i år valgt at se nærmere på efterlevelsen af denne anbefaling, blandt andet fordi anbefalingens ordlyd i høj grad synes at have inspireret til de nye lovregler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 2, som trådte i kraft den 1. april 2013, omend Anbefalingerne for god Selskabsledelse har fokus på en bredere definition af mangfoldighed end blot den kønsmæssige. Efterlevelse af anbefaling af alle selskaber Anbefalingen har følgende ordlyd: Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan hvert år drøfter selskabets aktiviteter for at sikre mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder at der er lige muligheder for begge køn, samt at det øverste ledelsesorgan fastsætter konkrete mål og i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf. Undersøgelsen viser, at 85 pct. af selskaberne følger denne anbefaling eller forklarer, hvordan selskabet i stedet har valgt at indrette sig, hvilket er en nedgang i forhold til sidste års undersøgelse, der viste en efterlevelse på 92 pct. Af de undersøgte selskaber følger 9 pct. (sidste år: 8 pct.) ikke anbefalingen, uden at der anføres en forklaring herpå, eller undlader at forholde sig til anbefalingen. I forlængelse heraf har komitéen undersøgt, hvordan den faktiske udvikling i mangfoldighed har udviklet sig gennem de seneste to år. Der er i analysen fokuseret på den kønsmæssige 2 Lov nr af 23. december

8 sammensætning og internationalisering. Analysen vurderer alene udviklingen blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Et udtræk fra Erhvervsstyrelsens it-system foretaget i august 2013 viser, at andelen af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i samtlige børsnoterede selskaber nu udgør 8,2 pct. mod 7,3 pct. i maj 2012, der var på niveau med andelen i 2011 (7,3 pct.). Med hensyn til udenlandske bestyrelsesmedlemmer viser styrelsens udtræk fra august 2013, at andelen af generalforsamlingsvalgte udlændinge nu ligger på 14,1 pct. mod 14, 4 pct. i maj 2012 og 11, 2 pct. i maj Udviklingen blandt C20- og Large Cap-selskaberne gennem de sidste 3 år viser en ganske positiv udvikling i forhold til mangfoldigheden. Antallet af generalforsamlingsvalgte kvindelige bestyrelsesmedlemmer i C20- og Large Cap-selskaber er således steget fra 9 pct. (i 2011) til 18 pct. (i 2013). Der foreligger p.t. ingen lignende data for andelen af udenlandske bestyrelsesmedlemmer. Komitéen har tidligere noteret sig, at det er de største selskaber, der driver udviklingen inden for efterlevelsen af god selskabsledelse, og noget tyder på, at det atter er de toneangivende selskaber, der fremmer udviklingen i hvert fald inden for den kønsmæssige sammensætning. Der foreligger andre undersøgelser vedrørende efterlevelsen af god selskabsledelse og herunder også undersøgelser vedrørende bestyrelsessammensætningen. Blandt andet viser en undersøgelse af C20- og Large Cap-selskaberne foretaget af NASDAQ OMX Copenhagen A/S i august 2013, at udviklingen i høj grad drives af enkelte selskaber, der med deres høje antal af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer trækker gennemsnittet op. Der er således et selskab, der har fire kvindelige bestyrelsesmedlemmer, et selskab har tre kvindelige bestyrelsesmedlemmer, fem selskaber har to kvindelige bestyrelsesmedlemmer og ni selskaber har hver ét kvindeligt bestyrelsesmedlem. Endelig er der 5 selskaber, der ikke har nogen kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. NASDAQ OMX Copenhagen A/S har desuden undersøgt, hvordan udviklingen har været blandt de generalforsamlingsvalgte udenlandske bestyrelsesmedlemmer. Undersøgelsen viser, at der i perioden 2011 til 2013 ses en nedgang i det samlede antal bestyrelsesmedlemmer i C 20 selskaber fra 148 til 145. Undersøgelsen viser endvidere, at der er sket en forskydning til fordel for udenlandske bestyrelsesmedlemmer, således at der i perioden er en nettotilvækst på 4 udenlandske bestyrelsesmedlemmer. Komitéen har forståelse for, at ændring af bestyrelsessammensætningen tager tid. Der er mange forhold, der skal på plads både for så vidt angår behov for udskiftning i bestyrelsen, krav til kvalifikationer og kandidatfeltets størrelse. Komitéen er af den opfattelse, at der allerede nu er en positiv udvikling i gang i de største selskaber. Komitéen afholder i januar 2014 et seminar hvor temaer om bestyrelsesevaluering, mangfoldighed og rekruttering til bestyrelsen er på agendaen. 8

9 Bilag 1 Supplerende oversigter Nedenfor er efterlevelse af alle anbefalinger angivet opdelt på henholdsvis C20 selskaber, Large Cap-, Mid Cap- og Small Cap-selskaberne. I undersøgelsen indgår 41 selskaber, der alle er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, herunder samtlige C20 og Large Cap-selskaber samt 10 udvalgte Mid og 10 udvalgte Small Capselskaber. Selskaber, hvor regnskabsåret afviger fra kalenderåret (1/1-31/12) og selskaber med udenlandsk hjemsted er ikke medtaget i undersøgelsen. Figur a: Undersøgte C20 selskaber Figur b: Undersøgte Large Cap-selskaber Figur c: Undersøgte Mid Cap-selskaber Figur d: Undersøgte Small Cap-selskaber 9

10 Bilag Udviklingen i efterlevelse af anbefalinger med lavest efterlevelse Anbefaling Generalforsamlingens godkendelse af vederlag til det øverste ledelsesorgan for indeværende regnskabsår Anbefaling Nedsættelse af nomineringsudvalg Anbefaling Overtagelsesforsøg 10

11 2011- Udviklingen i efterlevelse af anbefalinger med lavest efterlevelse Anbefaling Bestyrelsesevaluering Anbefaling Vederlagsforhold 11

12 Efterlevelse af alle anbefalinger samlet resultat Alle undersøgte selskaber Undersøgte C20 selskaber Undersøgte Large Cap-selskaber Undersøgte Mid Cap-selskaber 12

13 Undersøgte Small Cap-selskaber 13

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere