Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER"

Transkript

1 Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

2 MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det står stadig mere klart, at yderområderne må finde nye roller at udfylde i det danske samfund. I Mulighedernes Land er Realdania gået sammen med de tre kommuner Bornholm, Lolland og Thisted for at finde nye svar på udfordringerne i yderområderne. Det centrale spørgsmål har været, hvordan borgere, erhvervsliv og kommuner i fællesskab kan skabe en udvikling, som er bæredygtig, fordi den tager afsæt i det enkelte steds fysiske, kulturelle og sociale kvaliteter. I dette erfaringskatalog præsenteres resultaterne af det arbejde, som hundredevis af ildsjæle, kommunale planlæggere, arkitekter og politikere har lagt i at realisere 16 demonstrationsprojekter. Erfaringerne fra de 16 projekter er først og fremmest, at det er muligt at skabe positiv udvikling med udgangspunkt i de stedbundne potentialer. Men forandringer sker først for alvor, når borgere, myndigheder, og erhvervsliv formår at arbejde tæt sammen, indgå i nye relationer og tiltrække viden, ideer og finansiering udefra.

3 Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

4 Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land erfaringer fra 16 projekter bygger på rapporten Mulighedernes Land nye veje til udvikling i yderområder. Begge publikationer er udgivet af Realdania som afslutning på projektet Mulighedernes Land og kan downloades på www. realdania.dk Publikationen er udarbejdet af Hausenberg ApS i samarbejde med Realdania, Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune. Redaktion: Signe Sloth Hansen, Hausenberg, Søren Møller Christensen, Hausenberg og Karen Skou, Realdania. Tekst: Hausenberg ved Signe Sloth Hansen, Christina Juhlin og Søren Møller Christensen. Design og layout: HVID HVERDAG ved Else Hvid. Sprogrevision og korrektur: Marie Wiuff Kruse. Udgivet november 2012, trykt i 3000 eksemplarer hos Cool Grey A/S på Munken Polar. ISBN: Kontakt: Realdania, Karen Skou: /

5 Forord Mulighedernes Land viser nye veje til udvikling i yderområderne I partnerskabet Mulighedernes Land har Realdania, Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune siden 2007 samarbejdet om at udvikle nye strategier og vise nye veje til udvikling i Danmarks yderområder. Sammen har partnerskabet udviklet og realiseret 16 demonstrationsprojekter og indgået i tværgående aktiviteter, som har kvalificeret og understøttet projektudviklingen. Realdania har med Mulighedernes Land ønsket at bidrage til at skabe positiv udvikling i yderområderne. Det primære formål har ikke været at skabe økonomisk vækst, men at fastholde og forbedre de kvaliteter og potentialer, som findes i yderområderne. Mulighedernes Land har derfor fokuseret på at styrke rammerne for bosætning og turisme ved at forbedre og nytænke de fysiske strukturers indhold, funktioner og udformning. Resultatet af seks års samarbejde er 16 nyskabende projekter, der hver især viser nye veje til at forbinde, gentænke og styrke kvaliteter og steder i tyndt befolkede områder. Mulighedernes Land har afprøvet nye metoder til samarbejde mellem offentlige myndigheder og civilsamfundet. Der er arbejdet med borgerinddragelse, idéudvikling, organisering og samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder. Erfaringerne fra Mulighedernes Land er samlet i dette erfaringskatalog og i publikationen Mulighedernes Land nye veje til udvikling i yderområder, som kan bestilles og downloades på Her findes også de øvrige fem publikationer, der er udgivet som del af Mulighedernes Land. Den centrale erfaring fra Mulighedernes Land er først og fremmest, at det er muligt at skabe positiv udvikling med udgangspunkt i de stedbundne potentialer. Samtidig viser Mulighedernes Land, at der, hvor udviklingen skaber størst effekt, er der, hvor det lykkes at gennemføre flere projekter, som supplerer hinanden, og som hænger nøje sammen med kommunens øvrige strategier for udvikling. I denne publikation giver vi i kort form erfaringerne videre til alle, der arbejder med udvikling i yderområderne. God læselyst! Karen Skou, Realdania

6

7 Intro: 8 Introduktion 11 Erfaringer med at udvikle projekter med udgangspunkt i stedet 14 Forbind, gentænk og styrk stedet 16 demonstrationsprojekter 16 Det gode liv ved kysten 18 Thy og Hannæs på kryds og tværs 20 Huse til overs 22 Fra tomt til grønt i Vestervig 24 Frøstrups nye samlingspunkt 26 Beboerhus for landsbynetværk 28 Herregårdslandet Lolland 30 Porten til Lolland 32 Bedre boliger og nye mødesteder i Birket 34 Energilandsby Horslunde 36 Graniteventyret og Hammerhavn 38 Nyt liv i Vang Granitbrud 40 Hasle Havnebad 42 Sandvig Strandpromenade 44 Stier omkring Klemensker og Østerlars 46 Ny bymidte i Østermarie 48 Billedliste

8

9

10 INTRO // Introduktion I partnerskabet Mulighedernes Land har Realdania, Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune de seneste seks år samarbejdet om at vise nye veje til udvikling i Danmarks yderområder. Resultat er 16 nytænkende demonstrationsprojekter, som på hver deres måde inspirerer til at se og udnytte de udviklingspotentialer, som yderområderne rummer. Projekterne har alle det byggede miljø som omdrejningspunkt og spænder fra anlæg af stier og forbindelser over nye forenings- og aktivitetshuse til omdannelse af forladte fiskerihavne og store tomme industrianlæg. Målet har været at fremhæve og understøtte de særegne styrker og kvaliteter, der er i yderområderne, og som ikke findes, kan bygges eller skabes i og omkring de større byer. Projektudviklingen har derfor taget afsæt i de specifikke kvaliteter og ressourcer, der er knyttet til yderområderne og det enkelte sted. Med dette stedsbaserede perspektiv står Mulighedernes Land på skuldrene af en udviklingstanke inden for landdistriktsudvikling, som for alvor har sat sig igennem i løbet af de sidste 20 år. Perspektivet kaldes det nye landdistriktsparadigme og defineres som en modsætning til traditionel landbrugsstøtte. Økonomisk er der tale om en bevægelse væk fra generelle sektoropdelte støtteordninger, som landbrugsstøtte, hen mod mere målrettet projektstøtte, hvor lokale projekter modtager støtte med det mål, at projekterne på sigt skal være økonomisk bæredygtige. Samtidig betyder skiftet også et opgør med en politisk tænkning, hvor hvert ministerium og hver forvaltning inden for eksempelvis landbrug, fiskeri og infrastruktur sørger for deres eget fagområde uden større indbyrdes koordination i forhold til lokale behov og ønsker. Det geografiske sted giver en konkret ramme, som myndigheder, borgere og virksomheder kan samles om og udvikle på tværs af fagområder og sektorer. Dette betyder ikke nødvendigvis, at alle deltagere ønsker det samme eller for den sags skyld har den samme magt, men det giver mulighed for at arbejde koordineret og helhedsorienteret med at skabe udvikling. Erfaringerne fra Mulighedernes Land viser, at det er muligt at højne livskvalitet og skabe fornyet tro på fremtiden ved at forbinde, gentænke og styrke de kvaliteter, som de enkelte steder rummer. Men erfaringerne er også, at forandringer først for alvor sker, når borgere, myndigheder og erhvervsliv formår at arbejde tæt sammen, indgå i nye relationer og tiltrække viden, idéer og finansiering udefra. 8

11 INTRO // Mulighedernes Land kort fortalt Mulighedernes Land er et partnerskab mellem Realdania og Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune. Projektet fokuserer på turisme, bosætning, kulturarv og fysisk planlægning. Målet er at vise nye veje for udvikling i Danmarks yderområder. Succeskriteriet er ikke nødvendigvis økonomisk vækst, men at støtte og styrke områdernes eksisterende kvaliteter. På baggrund af analyser af udfordringer og muligheder i hver af de tre kommuner samt en omfattende borgerinddragelse udvalgte hver kommune fire-seks konkrete, fysiske demonstrationsprojekter, der er realiseret i perioden Demonstrationsprojekterne er udviklet i tæt dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv. Mulighedernes Land har haft et samlet budget på omkring 245 mio. kr. Erfaringerne fra projekterne i de tre kommuner er samlet i et tværgående spor af projektsekretariatet, drevet af rådgivningsfirmaet Hausenberg. Mulighedernes Land er tillige løbende blevet evalueret af Oxford Research. Projektet startede i 2007 og er afsluttet i Læs mere på 9

12 ERFARINGER // 10

13 ERFARINGER // Erfaringer med at udvikle projekter med udgangspunkt i stedet Erfaringerne fra Mulighedernes Land viser, at udvikling i yderområderne om noget handler om at kunne samarbejde på tværs af steder, fag, forvaltninger og sektorer. Partnerskabet med Realdania har været afgørende for, at de tre kommuner på trods af pressede kommunalbudgetter har haft mulighed for at afsætte de nødvendige ressourcer til at engagere sig i det omfattende udviklingsarbejde, som har fundet sted i løbet af de sidste seks år. Resultatet af Mulighedernes Land er derfor ikke kun de 16 demonstrationsprojekter, men tillige tre kommuner, som har opbygget værdifulde erfaringer med nye samarbejdsformer. Idéer og initiativer til de 16 projekter i Mulighedernes Land er kommet både fra borgere og fra kommunerne. På tværs af projekterne er det tydeligt, at de projekter, som for alvor skaber forandring, er de projekter, hvor det er lykkedes for parterne at inddrage og bruge hinandens kompetencer både i udvikling, realisering og den efterfølgende drift og vedligeholdelse af projektet. Borgere med idéer og initiativ har i Mulighedernes Land organiseret sig og er blevet en seriøs samarbejdspartner for kommunen. Samtidig har de tre kommuner været åbne og modtagelige for nye idéer, og de har i dialog med Realdania udviklet og tilpasset idéerne, så de både har lokal værdi, understøtter kommunernes udviklingsstrategier og rummer en demonstrationsværdi, der peger ud over det enkelte projekt til inspiration for andre yderområder. De 16 projekter og tre kommuner er i udgangspunktet forskellige. Kommunerne har grebet udviklingsprocesserne an på forskellig vis, og projekterne har i sagens natur forskelligt fokus, idet de tager udgangspunkt i 16 forskellige steder. Der er dog en række erfaringer i forhold til at skabe projektbaseret udvikling, der går på tværs af kommuner og projekter. I det følgende præsenteres de kort under fem temaer. I bogen Mulighedernes Land nye veje til udvikling i yderområder er de fem temaer uddybet og eksemplificeret sammen med en beskrivelse af de tre forskellige måder, hvorpå kommunerne har arbejdet med projektudvikling i Mulighedernes Land. 1) Borgere bliver samarbejdspartnere Det har haft stor betydning, om projekterne har været drevet frem af borgere eller af kommunen. I nogle tilfælde er det borgerne i en landsby, der har set sig som ejere af et projekt. Kommunen har her indtaget en mere tilbagetrukken rolle og fokuseret på at hjælpe med, at projektet levede op til de krav, som kommunen og Realdania har stillet. Værdien af disse projekter er stort lokalt ejerskab, projekter, som meget præcist matcher de lokale behov, og borgere, som påtager sig hele eller dele af de efterfølgende drift. 11

14 ERFARINGER // 12

15 ERFARINGER // 2) Ildsjæle findes også i kommunen Det er veldokumenteret, at ildsjæle spiller en væsentlig rolle i yderområdernes udvikling. Som oftest er det engagerede borgere, der bliver karakteriseret som ildsjæle, men bag flere af Mulighedernes Lands projekter står kommunale medarbejdere, der har kæmpet for projekterne som fuldblods ildsjæle. De har hævet projekternes ambitionsniveau, formået at tiltrække flere penge fra fonde og puljer, og de har involveret borgere, interesseorganisationer og erhvervsliv for at få det bedst mulige projekt. Disse kommunale ildsjæle har behov for rum til engagement og opbakning fra ledelsen, når de investerer deres sociale kapital i projektudvikling. 3) Samarbejde på tværs skaber merværdi Projektorganisering og projektledelse er afgørende i stedsbaseret udvikling, fordi der arbejdes i projekter på tværs af forvaltninger, budgetter og fag. Folk og fag med forskellige interesser, idéer og kompetencer skal inddrages, og drifts- og udviklingsmidlerne skal gå hånd i hånd. I flere tilfælde har samarbejdet på tværs af forvaltninger resulteret i koordinering med andre udviklingsprojekter og indsatser, som har gjort det muligt at tiltrække flere ressourcer til udvikling. 4) Inddragelse sikrer effekt og drift Effekten af udviklingsprojekter viser sig ofte først, når projektet er afsluttet. I alle Mulighedernes Lands projekter er der fra start lavet en plan for driften for at sikre projekternes langsigtede bæredygtighed. Den fælles erfaring er, at det betaler sig at inddrage både borgere og erhvervsliv undervejs i processen. I flere tilfælde har gode inddragelsesprocesser resulteret i, at borgere har overtaget dele af driften, og at effekterne også har givet udslag på bundlinjen hos det lokale erhvervsliv. 5) Kommunikation spreder ejerskab Kommunikation og formidling har været en vigtig og integreret del af alle projekter i Mulighedernes Land. Erfaringen fra Mulighedernes Land er, at det er vigtigt at vie tid og ressourcer til at formidle projekter både undervejs i udviklingsprocessen, hvor man ellers risikerer at miste den lokale opbakning, og når huse og stier er taget i brug. Formidling bidrager til at forankre projekterne lokalt, det tiltrækker opmærksomhed fra omverdenen, og det kan være nøglen til at skaffe flere midler til videre udvikling. Samlet set er den vigtigste erfaring, at udvikling med udgangspunkt i stedet kræver medarbejdere, der har tid til at udforske og udfylde de nye roller og samarbejdstyper. Det kræver engagement og fordybelse at skabe udvikling med udgangspunkt i stedet. Til gengæld kan der, som i Mulighedernes Land, både skabes et stort lokalt engagement og potentielt tiltrækkes store beløb fra fonde og statslige puljer. 13

16 STRATEGIER // Forbind, gentænk og styrk stedet Projekterne i Mulighedernes Land har ved at tænke i nye forbindelser, strukturer, funktioner og aktiviteter arbejdet med at skabe udvikling på baggrund af de sociale, historiske og fysiske ressourcer, der er knyttet til de enkelte steder. Erfaringerne med at aktivere ressourcerne er samlet under tre tematiske overskrifter, FORBIND, GENTÆNK og STYRK, som hver repræsenterer en særlig strategi. Under hver strategi er der samlet en række mere konkrete erfaringer. Disse uddybes i forbindelse med præsentationerne af de enkelte projekter på de næste sider. Forbind Fysiske forbindelser og formidling kobler steder sammen. Ved at forbinde landsbyer, forbinde attraktioner og forbinde turisme med lokalsamfund skabes grundlag for samarbejde og synergi mellem steder og funktioner. Gentænk Tomme bygninger og forladte områder kan fyldes med nyt liv og indhold. Ved at gentænke landsbyens plan, industrilandskabets funktion og de forladte bygningers indhold kan forældede strukturer, anlæg og bygninger igen blive aktiver i yderområdernes udvikling. Styrk Landsbyer blomstrer, når de eksisterende kvaliteter styrkes. Det smukke træder frem, når de forfaldne huse rives ned, og landsbyen får nyt liv, når mødestederne, det lokale engagement og relationerne til landskabet styrkes. 14

17 STRATEGIER // Ny bymidte i Østermarie Bedre boliger og nye mødesteder i Birket Huse til overs Thy og Hannæs på kryds og tværs Porten til Lolland Sandvig Strandpromenade Stier omkring Klemensker og Østerlars Energilandsby Horslunde Graniteventyret og Hammerhavn Beboerhus for landsbynetværk Herregårdslandet Lolland Hasle Havnebad Frøstrups nye samlingspunkt Det gode liv ved kysten Nyt liv i Vang Granatbrud Fra tomt til grønt i Vestervig 15

18 THISTED // Det gode liv ved kysten Det gode liv ved kysten sætter havet og kysten i et nyt perspektiv og gør det nemmere at bruge stranden og vandet. I Klitmøller er Hummerhuset ombygget og rummer nye faciliteter til Biologisk Forening for Nordvestjylland og surferne. 1 Huset er et arkitektonisk vartegn for Klitmøller og tagterrassen er et nyt populært mødested i Klitmøller. Kulhuset i Krik, som drives af beboerforeningen, har udendørskøkken, toilet og bad, der blandt andet kan bruges af surfere ved Krik Vig. 2 Nye strandpromenader i Vorupør og Klitmøller forbedrer adgangen til stranden og vandet, også for dem med kørestol, barnevogn eller skateboard. 3 I Vorupør gøres der plads til nye aktiviteter, som kan eksistere side om side med fiskeriet. De forskellige initiativer i Klitmøller, Vorupør og Krik arbejder ud fra en samlet strategi, der er med til at brande Thisted Kommune som surf- og kystdestination. Kysten i Thisted Kommune tiltrak surfere og friluftsfolk, men de fysiske rammer for aktiviteterne var dårlige. Nye foreningshuse og strandpromenader skaber bedre adgang til og faciliteter langs kysten. I Klitmøller er det gamle Hummerhus ombygget. I Klitmøller og Vorupør er der anlagt strandpromenader. I Krik er det nye foreningshus, Kulhuset blevet bygget. Idéen til projektet kom fra borgerne og er videreudviklet gennem en arkitektkonkurrence. Preben Skaarup Landskab, Force4 Architects og Jelcon Rådgivende Ingeniører. 25,4 mio. kroner fra Thisted Kommune, Realdania, Bevica, Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet. 16

19 THISTED // 1 Forbind attraktioner Hvis kulturarv, natur og oplevelseserhverv i yderområderne skal være en drivkraft i lokal udvikling, er det nødvendigt i højere grad at tænke i netværk, fysiske forbindelser og samarbejde. Det kan skabe en destination med en fælles fortælling, som rækker ud over den lokale sammenhæng. 2 Da tyske surfere i 1980 erne opdagede, at man kunne surfe på bølgerne ud for Klitmøllers kyst, satte det gang i en ny fortælling om kysten som arena for aktivt friluftsliv. Surfernes nye blik på havet og succesen fra Klitmøller er i dag videreført i Vorupør og Krik, hvor der er gjort plads til surfere, skatere, fiskere og alle de mange mennesker, som kommer rejsende til for at opleve det livlige miljø. Surferne har udpeget 29 surfspots langs kysten. De mange små, gode steder kan løftes ved at blive koblet, så alle kan få glæde af en fælles synergi. Vi bruger og oplever kysten forskelligt afhængigt af de relationer, vi har til den. Det gode liv ved kysten er et rigtigt fint eksempel på, hvordan forskellige tilgange til udvikling af et sted forenes til gavn for fællesskabet, siger Thomas Martinsen fra Dansk Bygningsarv. Visioner om et aktivt friluftsliv ved vandet er skrevet ind i samtlige strategier for udvikling i Thisted Kommune. Forbind turismen med lokalsamfundet 3 Der er et stort potentiale i at udforske koblingerne mellem turisme og hverdagsliv i yderområderne. Men det er vigtigt, at lokalsamfundet inddrages og selv har mulighed for at påvirke, hvordan turismen skal spille sammen med det lokale liv. I Krik, en af de tre byer i Det gode liv ved kysten, har borgerforeningen i mange år kæmpet for at få et forsamlingshus, hvor de kunne mødes, holde fester og arrangementer. At det nu er lykkedes med Kulhuset skyldes, at helårsbeboerne og sommerhusejerne i dialog med Thisted Kommune, friluftsfolket og surf-miljøet langs kysten er gået sammen om at lave et hus, der er åbent for beboere, sommerhusejere, surfere, naturskoler og andre friluftsfolk. Ved at lave et fælles og fleksibelt hus med flere formål og målgrupper er der skabt et solidt grundlag for stabil brug og drift af det nye hus. 17

20 THISTED // Thy og Hannæs på kryds og tværs Nye stier forbinder Thy og Hannæs fra vestkysten i nordvest til Limfjorden i sydøst. Børn kan nu selv cykle sikkert til skole og fritidsaktiviteter. 1 Turister kan opleve kysten og skovene på cykel eller til fods, og beboerne kan gå ture i den bynære natur. 45 idéer til stier indsendt af borgere i Thisted Kommune blev vævet sammen til en masterplan for stier i hele kommunen. 2 Planen forbinder fjorden og kysten med stier på langs og på tværs og ligner en trappestige. Det giver nye muligheder for at brande Thisted Kommune som cykel-, vandreog friluftsdestination. 3 Med stisystemerne kobles beboernes behov for rekreative ture ud i naturen og sikre ruter til de nærliggende byer med et strategisk fokus på Thisted Kommunes cykel- og vandreturisme. Der manglede stiforbindelser mellem landsbyer og fra de enkelte landsbyer ud i naturen. En masterplan styrer udbygning af stier, der styrker både turisme og hverdagsliv. Der er bl.a. anlagt en gangsti i Ræhr, mellem Koldby og Hørdum en cykelsti og fra Vestervig en cykel- og gangsti, der forbinder indlandsbyen med kystbyen Agger. 45 borgerforslag om stier blev samlet i en masterplan. Kommunen har haft dialog med lodsejere i samarbejde med de lokale forslagsstillere. 21 mio. kroner fra Thisted Kommune, Realdania og Transportministeriet. 18

21 THISTED // 1 Forbind landsbyer Nogle steder ligger landsbyerne tæt, og det er derfor muligt at forbinde landsbyerne med stier for bløde trafikanter. Stier kan understøtte behovet for at deles om funktionerne, så skolen kan ligge i én by, hallen i en anden og købmanden i en tredje. 2 Nye stier gør det lettere at komme sikkert og behageligt på cykel eller til fods fra den ene landsby til den anden. Det mindsker også behovet for skolebuskørsel, da flere veje kan opklassificeres som sikre skoleveje. En af stierne går mellem landsbyerne Koldby og Hørdum. Den forbinder de to landsbyer, så det er nemt for skolebørnene i Hørdum at komme til skolen i Koldby og muligt for beboerne i Koldby at cykle til hallen i Hørdum. På længere sigt kan det betyde, at en landsby fortsat er et godt sted at bo, selvom skolen lukker, eller forsamlingshuset nedlægges. Styrk relationen til landskabet Nye stier gør det muligt for landsbyboere at komme ud i landskabet. Det kan styrke landsbyen og gøre den større, skønnere og mere attraktiv som bosætningsby. 3 I Thisted Kommune har masterplanen for stier ikke kun forbundet landsbyerne den har også gjort tilgængeligheden til landskabet større. Stierne forbinder landsbyerne på tværs af Thisted Kommune og gør det lettere at komme fra fjordlandet ud til kysten og fra nord til syd. Ved at sammentænke stier, lokaliteter og oplevelsesmuligheder i en masterplan kan stier bruges både af beboere til dagligdags formål, give turister en oplevelsesrig ferie og skabe mulighed for sports- og motionsarrangementer, der kan sætte området på Danmarkskortet, siger Ditte Christensen fra Naturstyrelsen. En række steder er der også anlagt små loops rundt om de enkelte landsbyer for at gøre den bynære natur tilgængelig for korte vandre- og løbeture. Indtil nu har stierne givet anledning til konceptet Thy Safari, der tilbyder guidede ture, hvor man cykler, vandrer eller rider ud og oplever afkrogene af Thisted Kommunes smukke natur. Det giver mulighed for at opleve Thisted Kommune som cykel-, vandre- og friluftsdestination. 19

22 THISTED // Huse til overs Thisted Kommune har på tværs af forvaltninger og i samarbejde med private aktører søsat en strategisk indsats mod tomme huse. 1 Husene rives ned dér, hvor det gør størst forskel for landsbyerne socialt, økonomisk og fysisk. Nedrivningstrængende huse, der endnu ikke er blevet revet ned, bruges også til midlertidige formål. 2 I har Thisted Kommune indgået en aftale med Arkitektskolen i Århus om at bruge faldefærdige huse til at undersøge husets konstruktion inden nedrivning. Med Thisted Kommunes strategiske og prioriterede indsats bliver nedrivningen af tomme huse ikke til et spørgsmål om afvikling, men om udvikling af de ressourcer, der er værd at fastholde og fokusere på. 3 Det gør ressourcerne tydeligere for besøgende, og hjælper både landsbyernes og kommunens image. Mange faldefærdige og tomme huse gør landsbyer og landskaber uattraktive at bo i og besøge. Et beredskab har gennem strategiske prioriteringer revet huse ned der, hvor det gør størst forskel. Der er udviklet og afprøvet fem modeller for nedrivning gennem samarbejde med forskellige aktører. 78 huse er revet ned i kommunen. Huse til overs har også revet huse ned som led i Frøstrups nye samlingspunkt og Fra tomt til grønt i Vestervig. Søren Garde Rådgivning. 11 mio. kroner fra Thisted Kommune og det tidligere Indenrigs- og Socialministerium. 20

23 THISTED // 1 Styrk landsbyen ved at rive ned NØRRE VORUPØR THISTED NYKØBING MORS Tomme huse og forfaldne huse med til salg -skilte møder blikket, når man kører gennem landsbyer i yderområder. Prioriteret og strategisk nedrivning kombineret med forskønnelse og ombygning kan styrke de landsbyer og de landskaber, som ellers blev skæmmet af forfaldne huse. RØN 2 Thisted Kommune har arbejdet med en strategisk nedrivningsindsats over for kommunens tomme huse. Kommunen har oprettet et beredskab til nedrivning, der identificerer de tomme huse og prioriterer, hvilke huse der skal rives ned. Beredskabet har overblik over hele kommunen, og det er derfor muligt at prioritere nedrivningerne, så det er de huse, som skæmmer en landsby eller et landskab, der nedrives. Indtil videre er 78 huse blevet revet ned rundt omkring i kommunen. Thisted Kommune har udviklet fem modeller for, hvordan samarbejde kan danne udgangspunkt for strategisk nedrivning: #1 Frivillige aftaler med ejere om, at kommunen river ned. #2 Et borger-aps køber huse i fri handel eller på tvangsauktion, som kommunen efterfølgende nedriver omkostningsfrit. #3 Huse opkøbes og nedrives af naboer, som bruger tomterne til at udvide deres egne grunde med. 3 #4 Kommunen vurderer, at husene er kondemnable, og får huset revet ned. #5 Kommunen køber huset til en krone på tvangsauktion eller i fri handel ud fra en lokal strategi for udvikling. Der er for mig ingen tvivl om, at de erfaringer, der er indhøstet gennem Huse til overs ikke alene har værdi i Thisted Kommune. Erfaringerne kan også overføres til andre steder i landet, fordi der er arbejdet med forskellige metoder, og der er arbejdet tværgående i kommunen. Afvikling vil næsten altid være forudsætningen for udvikling, siger Jørgen Møller fra Aalborg Universitet. Den strategiske nedrivning i Thisted Kommune viser, hvordan man ved hjælp af en helhedsorienteret indsats kan gøre forfaldne områder til attraktive miljøer. 21

24 THISTED // Fra tomt til grønt i Vestervig I Vestervig har borgerne i tæt samarbejde med kommunen revet hovedgadens mange faldefærdige huse ned. 1 Nogle af tomterne er blevet erstattet med nye byrum, mens andre er solgt til naboer. 2 Flere steder er der skabt forbindelser fra hovedgaden til byporten og til den natur, der omgiver byen. Næsten halvdelen af byens 650 beboere har været involveret i at gøre Vestervig til en bedre og grønnere by at være i. 3 Efter de faldefærdige huse er blevet revet ned, har ejerne i mange af de tilbageblevne huse selv taget initiativ til forbedringer på deres huse. Den fysiske forandring i Vestervig er markant, men den sociale forandring, der er fulgt i kølvandet på det store frivillige arbejde, er mindst lige så betydningsfuld. Mange tomme og faldefærdige huse i Vestervigs hovedgade gav både beboere og besøgende indtryk af tristhed og tilbagegang. Ved at rydde op i hovedgaden er Vestervigs udtryk blevet markant fornyet, så byen fremstår levende. 12 huse er revet ned, torvet på hovedgaden omdefineres, nye stier forbinder Vestervig med omgivelserne. Borgerne har taget initiativet, og projektet er udviklet og realiseret i tæt samarbejde med kommunen. Nogle af husene i Vestervig er revet ned som led i projektet Huse til overs. Tankestreg Arkitekter. 8 mio. kroner fra Thisted Kommune, Realdania, det tidligere Social- og Indenrigsministerium, LAG Thy-Mors og borgerbidrag til Vestervig Byfornyelse ApS. 22

25 THISTED // 1 Styrk det lokale engagement Når et projekt formår at involvere hele landsbyen, kan det resultere i en gennemgribende forvandlingsproces, hvor kommunen bliver borgernes samarbejds- og sparringspartner. 2 I Vestervig gik en gruppe borgere sammen for at gøre noget ved forfaldet i hovedgaden. I dag er det lykkedes borgerne i samarbejde med kommunen at komme de tomme og forfaldne huse til livs. Man har i samfundsteorien talt om kreativ destruktion som det, der skaber rum for det nye. I Vestervig sker den kreative destruktion som en lokal revolte og på trods af markedet Vestjydsk og lavmælt, men med store perspektiver, siger Jens Kvorning fra Kunstakademiets Arkitektskole. Vestervig har rejst sig ved hjælp af lokale ildsjæle, mens kommunen har været samarbejds- og sparingspartner. Kommunen har kompetencerne og de formelle muligheder for at kunne tiltrække områdefornyelse, samarbejde med fonde og skaffe midler fra statslige puljer, som eksempelvis cykelpuljen. Det væsentlige er dog, at borgerne i Vestervig i høj grad selv har udviklet og båret projekterne. Det giver stolthed i byen, fordi selve processen også er en del af byens opblomstring og det betyder meget for den efterfølgende drift, som borgerne i høj grad selv står for. Gentænk landsbyens plan 3 Hovedgaden er mange steder præget af tomme butikker og forfaldne boliger. En gentænkning af landsbyens plan og struktur kan skabe radikal forandring og vende landsbyens udvikling. I Vestervig har nedrivningen af de faldefærdige huse i hovedgaden skabt grønne haver og kiler med kig til åen, parken og de smukke landskaber omkring byen. Her har nedrivningen af tomme huse og et opgør med hovedgaden som det eneste centrum åbenbaret Vestervigs skjulte kvaliteter. Tomterne fra de nedrevne huse har ud over udsigt til den bagvedliggende by skabt plads til nye aktiviteter i hovedgaden. 23

26 THISTED // Frøstrups nye samlingspunkt Frøstrups nye samlingspunkt viser, hvordan selv små landsbyer kan drive et kulturhus uden driftstilskud fra det offentlige og med døre, som står åbne for alle byens borgere: gamle og unge, foreningslivet og den enkelte person, som gerne vil høre en koncert eller drikke en kop kaffe. 1 Huset skal på sigt rumme koncerter, foredrag, familiefester, lektieværksteder, computercafé, madklubber og foreningsaktiviteter. 2 En stor del af arbejdet med at renovere kroen bliver udført af frivillige. Det store frivillige engagement giver lokal stolthed og fællesskab. 3 Gennem det frivillige arbejde bliver grundlaget skabt for det miljø, som skal fylde huset med liv, når det står færdigt. Frøstrups gamle og forfaldne kro var ikke længere et aktivt samlingssted i landsbyen. Frøstrup Kro er udviklet til et kulturhus med aktiviteter for alle aldre. Nyt hus med borgerkro, foreningsaktiviteter og mere løst organiserede aktiviteter. Der anlægges et byrum foran kroen. Husets økonomi sikres gennem udlejning af lokaler og frivilligt arbejde. Et borgermøde var udgangspunkt for projektet. Projektudviklingen er sket i tæt samarbejde mellem borgerne i foreningen Hannik, Thisted Kommune og den tilknyttede arkitekt. Tegnestuen Rødbro og Frederiksen. 6 mio. kroner fra Thisted Kommune, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og LAG Thy-Mors. 24

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 6 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne være med til at indvie det ny renoverede BOOA.

Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne være med til at indvie det ny renoverede BOOA. - - Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne være med til at indvie det ny renoverede BOOA. Det nyrenoverede sted her, er et fantastisk eksempel på hvad der kan ske når

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

MULIGHEDERNES LAND BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYE VEJE TIL UDVIKLING AF DANSKE YDER OMRÅDER

MULIGHEDERNES LAND BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYE VEJE TIL UDVIKLING AF DANSKE YDER OMRÅDER BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE MULIGHEDERNES LAND NYE VEJE TIL UDVIKLING AF DANSKE YDER OMRÅDER Mulighedernes Land vil udvikle og afprøve nye strategier til positiv udvikling i landdistrikter og landsbyer i

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007 Komplementaritet samarbejde mellem landsbyer SEPTEMBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 3 Landsbyer i netværk En rigtig landsby har firlængede gårde, en hvidkalket romansk kirke, en hyggelig

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vestervigs omstilling YPF

Vestervigs omstilling YPF Vestervigs omstilling YPF 19-4 2016 Klosterbyen Vestervig Nordens største landsbykirke Situationen 2004 Vestervig har tidligere været en driftig handels- og embedsby med mange butikker, institutioner mv.

Læs mere

Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne byde jer alle velkommen til Klitmøller på denne dejlige forårsdag.

Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne byde jer alle velkommen til Klitmøller på denne dejlige forårsdag. 1 Kære gæster, kære borgere! Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne byde jer alle velkommen til Klitmøller på denne dejlige forårsdag. Vi er samlet her i dag for med

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Mulighedernes Land. Nye veje til udvikling i yderområder. Kontakt /

Mulighedernes Land. Nye veje til udvikling i yderområder. Kontakt / Mulighedernes Land Nye veje til udvikling i yderområder Kontakt / Realdania Projektleder Karen Skou Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon: +45 70 11 66 66 E-mail: ks@realdania.dk www.realdania.dk Bornholms

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 FORFALD og AFRAK Manglende formåen økonomisk og socialt Ligegyldighed En blanding 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 1 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 2 31-10-2012

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

udfordringer og muligheder

udfordringer og muligheder udfordringer og muligheder i midten af den mindre by BORDING + Jeanette Ishi Lehn, Ikast Brande Kommune UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING MULIGHED fase 1 : Ny vision til Bording

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup dannede rammen om det andet inspirationsarrangement i udviklingsforløbet Hjerteblod og Bundlinje. Overskriften for arrangementet

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

FREMTIDENS LANDSBYER

FREMTIDENS LANDSBYER FREMTIDENS LANDSBYER - Udfordringer og muligheder Ved: Lektor Lea Holst Laursen Event: Fondsmessen 2014 Tid: 30. oktober 2014 Sted: Nykøbing Mors H V E M E R J E G? Navn: Lea Holst Laursen Profession:

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere