SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl, Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Gert R. Jepsen, Inga Emborg, Inge Lise Lyse, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang, Kirsten Jørgensen, Kurt Bertelsen, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Linda Bak, Mildred Fog, Morten Enggaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende: Knud Bjerre i stedet deltog Jens Poulsen. Jørgen Haugaard i stedet deltog Thomas Dahl Nygaard. Sag nr.: Emne: 1. Valg af medlem til Helga Vestergaards legat Udtræden af Byrådet Valg til skolebestyrelserne - udpegning af byrådsmedlemmer til valgbestyrelser Godkendelse af Skive Kommunes deltagelse i projekt Plan Enegibesparende foranstaltninger bevillingssag Forslag til lokalplan nr Udvidelse af lokalcenter ved Frugtparken i Resen Lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Fjordvænget, Rødding Ansøgning om områdefornyelse i Durup Udlejning af grund til hotelbyggeri m.v Resen Daginstitution - Ansøgning om omplacering af driftsmidler til anlæg (videnshus) Styrelsesvedtægt for Krabbeshus Heldagsskole Forslag til integrationspolitik Tre-årig ungdomsuddannelse - organisering og økonomiske rammer Godkendelse af Skive Kommunes Sundhedspolitik Ændring af vilkår for private fritvalgsleverandører Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller... 37

2 17. Forlængelse af forpagtningsaftale - Skive Theater Forventet regnskab pr. 31. oktober Forslag til restaurationsplan for kommunerne i Midt-og Vestjyllands Politikreds Beslutning om ekspropriation af areal beliggende indenfor lokalplan Bilagsliste... 1

3 SKIVE BYRÅD, DEN Valg af medlem til Helga Vestergaards legat. J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: AABS Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Skive Byråd den Fraværende: Knud Bjerre i stedet deltog Jens Poulsen. Jørgen Haugaard i stedet deltog Thomas Dahl Nygaard. Linda Bak valgtes som medlem. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med Byrådets valg af medlemmer til diverse råd og nævn blev følgende valgt til legatbestyrelsen for Helga Vestergaards legat: Inge Lise Lyse (formand) Jan D. Andersen I fundatsen for legatet står der, at der skal vælges 3 medlemmer, som udpeges af Sundsøre Kommune blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Af de 3 medlemmer skal det ene medlem være den til enhver tid siddende formand for kommunens sociale udvalg, og den pågældende skal samtidig være formand for legatets bestyrelse. Byrådet anmodes derfor om at udpege yderligere et medlem. Til orientering kan det oplyses, at der umiddelbart efter Byrådets møde er planlagt afholdt bestyrelsesmøde, hvor der skal tages stilling til, hvilke personer, der skal modtage midler fra legatet. Midlerne fra legatet udbetales hvert år i december måned.

4 SKIVE BYRÅD, DEN Udtræden af Byrådet J.nr.: A10 Sagsid.: Initialer: AABS Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet indstiller, at stedfortræderen indkaldes. Skive Byråd den Fraværende: Knud Bjerre i stedet deltog Jens Poulsen. Jørgen Haugaard i stedet deltog Thomas Dahl Nygaard. Det toges til efterretning, at Leif Hermann udtræder af Skive Byråd pr , og det godkendtes, at Anders Bøge indtræder i Skive Byråd og overtager Leif Hermanns poster i udvalg, råd og nævn pr SAGSFREMSTILLING Byrådsmedlem Leif Hermann meddeler den 3. december 2007, at han pr. 31. december 2007 fraflytter Skive Kommune. Anders Bøge er 1. stedfortræder på SF`s liste. Leif Herman er medlem af følgende udvalg, råd og nævn: Økonomiudvalget Udvalget for Teknik og Miljø Grundlisteudvalget Valgbestyrelse ved kommunale valg Valgbestyrelse ved folketingsvalg og valg af Europaparlamentet Bestyrelsen for Skive Produktionsskole.

5 SKIVE BYRÅD, DEN Valg til skolebestyrelserne - udpegning af byrådsmedlemmer til valgbestyrelser J.nr.: Sagsid.: Initialer: SHED Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Byrådet udpeger et byrådsmedlem til hver valgbestyrelse på de 8 skoler, hvor der afholdes forskudt valg, samt de 4 skoler, hvor der skal vælges ny fælles skolebestyrelse som følge af den politiske beslutning om fælles ledelse: Aakjær / Brøndum-Hvidbjerg Balling Breum Dalgas / Rønbjerg Durup Jebjerg Oddense Roslev / Hjerk-Harre Selde / Fur Hem Nr. Søby Ørslevkloster Skive Byråd den Fraværende: Knud Bjerre i stedet deltog Jens Poulsen. Jørgen Haugaard i stedet deltog Thomas Dahl Nygaard. Forslag til medlemmer, der fremgår af notat af tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Der skal afholdes forskudt valg til skolebestyrelserne på 8 skoler i Skive Kommune. Disse skoler har dispensation fra Undervisningsministeriet til afholdelse af forskudt valg hvert andet år. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved selvstændige kommunale folkeskoler, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen 1, stk. 1.

6 SKIVE BYRÅD, DEN Der skal i henhold til folkeskolelovens 42 og Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Skive Kommune vælges 3 henholdsvis 4 forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne på Balling Skole, Breum Skole, Jebjerg Skole, Oddense Skole, Hem Skole, Nr. Søby Skole, og Ørslevkloster Skole. På Durup Skole skal der vælges 2 henholdsvis 3 elever til skolebestyrelsen. På følgende skoler er der truffet politisk beslutning om fælles ledelse pr. 1. august 2008: Aakjær og Brøndum-Hvidbjerg, Dalgas og Rønbjerg, Roslev og Hjerk-Harre samt Selde og Fur. Ifølge styrelsesvedtægten for Folkeskolen i Skive Kommune skal der på disse skoler vælges 7 forældrerepræsentanter. Ordinære skolebestyrelsesvalg gennemføres efter at der har været afholdt kommunalvalg, og skal være afsluttet senest den 31. marts det følgende år. Eventuel afstemning skal være afsluttet den anden torsdag i marts samme år, jf. 2, stk. 1 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 903 af 26. september Byrådet kan godkende, at der afholdes forskudte valg 2 år efter de ordinære valg. Forskudte valg skal være afsluttet senest 31. marts det år valget afholdes, jf. 3, stk. 1 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 26. september Det er borgerligt ombud at være forældrerepræsentant i en skolebestyrelse. I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 903 af 26. september , stk. 1 er det Byrådets opgave at udpege en valgbestyrelse for hver skole. Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse og et Byrådsmedlem, jf. 10, stk. 2 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 903 af 26. september Bilag: Tidsplan - skolebestyrelsesvalg 2007/2008 (950477)

7 SKIVE BYRÅD, DEN Godkendelse af Skive Kommunes deltagelse i projekt Plan 09 J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: HEWI Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Afdelingen for by- og landsbyudvikling indstiller: at Skive Kommunes deltagelse i projektet godkendes at der meddeles en kommunal anlægsbevilling på ,- kr. med en kommunal medfinansiering på ,- kr. at Skive Kommunes medfinansiering på ,- kr. optages på budget Økonomiudvalget den Fraværende: Leif Hermann Udsættes. Der vil til mødet vil foreligge en indstilling fra Økonomudvalget Med henvisning til vedlagte notat af 14. december genoptages sagen på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 18. december Skive Byråd den Fraværende: Knud Bjerre i stedet deltog Jens Poulsen. Jørgen Haugaard i stedet deltog Thomas Dahl Nygaard. Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes, således at forvaltningens indstilling tiltrådtes med den ændring, at finansiering midlertidigt afholdes af driftsmidler til kommuneplanlægning, hvis det ikke er muligt, tages finansiering op i forbindelse med budgetlægning SAGSFREMSTILLING Afdelingen for by- og landsbyudvikling har så småt påbegyndt arbejdet med at revidere kommuneplanerne, således at der lægger en ny kommuneplan klar med udgangen af I forbindelse med revisionen skal den tidligere regionplan for Viborg Amt optages i kommuneplanlægningen. Skive Kommune har bl.a. i den forbindelse fremsendt et projekt til PLAN 09 og gjort opmærksom på, at vi er interesserede i at arbejde med denne problemstilling inden for projekt PLAN 09 s regi.

8 SKIVE BYRÅD, DEN PLAN 09 er et projekt under Miljøministeriet forankret i By- og Landskabsstyrelsen og primært finansieret af fonden Realdania. Projektets væsentligste formål er i forbindelse med kommunernes forestående planarbejde, at få problematiseret det nuværende plansystem samt få nogle nye ideer til fremtidens planlægning herunder nogle nye planværktøjer. Alle landets kommuner er anmodet om at deltage i arbejdet. Skive Kommune har primo september 2007 fremsendt et projektforslag til PLAN 09 med titlen: Multifunktionelle jordbrugslandskaber strategier, værktøjer og processer. Projektet handler om at udvikle et planlægningskoncept, der sigter mod en helhedsorienteret planlægningspraksis, det vil sige en planlægning orienteret mod at kombinere beskyttelses- og benyttelsesperspektivet og mod sammenfattende områdeplaner snarere end planlægning alene baseret på udpegninger. Et andet vigtigt formål er, at planlægningen skabes gennem borgerinddragelse, hvor høring erstattes af workshops med lokale ildsjæle. Projektet gennemføres med Resen Sogn, Lihme Sogn samt Durup Sogn og Tøndering Sogn som 3 casestudyområder. Formålet er dog, at erfaringerne med arbejdet i de tre casestudyområder skal kunne finde anvendelse generelt i kommunen og dermed løfte kommuneplanlægningen generelt samt sikre en høj kvalitet i planlægningen for anvendelsen af det åbne land den arbejdsopgave vi har overtaget fra amtet i forbindelse med Kommunalreformen. Det er målet, at projektarbejdet under PLAN 09 kan overføres direkte til kommuneplanlægningen. By- og landskabsstyrelsen har den 10. oktober 2007 meddelt, at Skive Kommune kan indgå som et af de 12 eksempelprojekter som styrelsen har udpeget som værende mest interessante i forhold til nytænkning af kommunalplanlægningen. Til orientering kan det oplyses, at der var indsendt 35 projektforslag til styrelsen. Projekt er udvalgt fordi det rummer: Forslag til nytænkning af planlægningen i det åbne land Udvikling af metoder til landskabsdiagnose og modeller for indretning af fremtidens jordbrugslandskab Involvering af såvel borgere som forskere i projektet Fokus på videndeling man andre kommuner Projektet skal godkendes politisk før det officielle tilsagnsbrev kan sendes til Skive Kommune. Projektet afvikles i perioden januar 2008 november Projektet har et budget på 1,2 mio. kr. foreslået finansieret som følger: Realdania Skive Kommune (eget arbejde) Skive Kommune (budget 2009) ,- kr ,- kr ,- kr.

9 SKIVE BYRÅD, DEN I alt ,- kr. Skive Kommunes medfinansiering på ,- kr. skal først bruges i 2009 og foreslår medtaget på budget 2009 alternativt finansieret af kassebeholdningen.

10 SKIVE BYRÅD, DEN Enegibesparende foranstaltninger bevillingssag J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at at at der til konto 301 meddeles anlægsudgiftsbevilli ng på 6,17 mio.kr. til at gennemføre energibesparende foranstaltninger på 15 skoler jf. sagsfremstillingen der meddeles udgiftsrådighedsbeløb i 2008 på 6,17 mio.kr. udgifterne i 2008 på 6,17 mio.kr. finansieres således, 3,55 mio.kr. af det i 2008 til formålet afsatte rådighedsbeløb på konto ,62 mio.kr. ved optagelse af lån at Børne- og familieudvalgets serviceramme fra 2009 reduceres med kr , jf. oversigt over reduktion på de enkelte skoler. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Leif Hermann deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Tiltrådt. Økonomiudvalget den Fraværende: Leif Hermann Indstillingen fra udvalget for Teknik og Miljø anbefaledes. Skive Byråd den Fraværende: Knud Bjerre i stedet deltog Jens Poulsen. Jørgen Haugaard i stedet deltog Thomas Dahl Nygaard. Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Der er i budgettet for 2008 afsat et rådighedsbeløb på 3,55 mio.kr. til energibesparende

11 SKIVE BYRÅD, DEN foranstaltninger, til reduktion af elforbrug og varme på diverse steder på kommunale bygninger, med formål at nedbringe de kommunale bygningers vand, varme og elforbrug. Ved gennemgang af de kommunale bygninger i tidligere Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre kommuner, er der flere rentable projekter end bevilling for 2008 kan rumme. Derfor ansøges om at trække afsat del bevilling for 2009 og hele bevilling for 2010 frem til Teknisk Forvaltnings ønske er at fremskønne projekterne, så de udføres hurtigere således at der gives signal om at Skive som førende energi kommune mener noget med energipriserne, og at linjen fortsættes. Derfor foreslås det at gennemføre efterfølgende projekter i De samlede udgifter hertil vil andrage 6,17 mio.kr. hvortil der søges en anlægsbevilling. Udgifterne i 2008 på 6,14 mio.kr. foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3,55 mio.kr. mens restbeløbet på 2,62 mio.kr. foreslås finansieret ved optagelse af lån. Arbejdet fordeler sig på solvarme, efterisolering energiregistrering, minikraftvarmeanlæg, pumpeudskiftninger, færdiggørelse af Zonestyringsanlæg, og etablering af nye Zonestyringsanlæg, opstilling af biobrændselskedler til rapsfrø, med samtidig afpresning af rapsolie til tank til brug andet sted, f.eks. ny Rådhus. Når der presses ca. 3 Kg rapsfrø, bliver der 1 liter rapsolie presset fra i processen. Olien pumpes ud i tank, der køres til filtrering og rensning, og når der er passende rapsoliemængde, transporteres rapsolien til f.eks. Skive Ny rådhus hvor det så bruges som brændstof i minikraftvarmeanlægget. Af de 3 kg rapsfrø repræsenterer olien en værdi på ca. 6,50 kr. som det koster pt. De to skoler hvor der i nedenstående fremstilling, Selde Skole og Breum Skole, er der kalkuleret tilsammen med ca liter rapsolie/år. Således svarer det til købs værdi på næsten ,- kr. som rådhuset ikke skal købe. Frøenes indkøbspris (priser 2008) leveret vil andrage ca ,- kr. brændværdien fra rapskagerne der indfyres direkte i kedlen svarer til liter olie eller m3 naturgas der svarer til en pris på ca kr. der således spares i gasindkøb. Så ud over en god forretning, er der stor CO2 besparelse idet det er naturgas der fortrænges. Der skal ved denne form for fyring regnes med afledt drift til pasning af kedelanlæg, samt til transport af rapsolie og filtrering. Ved etablering af Zonestyringsanlæg opnås der betydelig driftsreduktion pga. at hele skolen eller store dele af skolen ikke skal opvarmes fordi et pr rum er i gang, men tværtimod kan der nøjes med komforttemperatur i de rum der bestilles varme i, f.eks. ved forældremøder, møder på lærerværelse, eller ved aftenbrug af faglokaler. Balling Skole: Der ansøges om etablering af solvarmeanlæg på 37,5 m2 monteret på skolens gymnastiksals tag. Udskiftning af 5 cirkulationspumper, efterisolering af loft, hulmursisolering, Energiregistrering, For Balling Skole ansøges frigivet: kr.

12 SKIVE BYRÅD, DEN Balling Skole forrentning år reduktion konto Solvarme 37,5 m kr. 12, varme Efterisolering kr. 24, varme Hulmursisolering kr. 6, varme Energiregistrering kr. 8, vand Cirkulationspumper kr. 8, el kr. snit 12,1 år uden isolering kr. snit 9,1 år Simpel forrentning uden efterisolering er: Teknisk Forvaltning foreslår efterisolering udgår til senere foranstaltning Breum Skole: Der ansøges om etablering af solvarmeanlæg på 37,5 m2 monteret på skolen sydvendte tag. Udskiftning af 3 Energiregistrering. Etablering af containeranlæg fra firmaet Hybren, Mors, med patenteret stokerfyr og Rapsoliepresser, hvor olien presses fra rapsfrøene og pumpes til tank, der så efterfølgende lagres og filtreres og transporteres til F.eks. Skive ny Rådhus. Til Breum Skole ansøges frigivet: Breum Skole budget reduktion/år forrentning år konto Solvarme 37,5 m kr. 12, varme Stokerfyr til Rapsfrø og oliepresse kr. 9, varme Energiregistrering kr. 8, vand Cirkulationspumper kr. 8, el kr. snit 9,4 år kr. Durup Skole: Der ansøges om etablering af Zonestyringsanlæg, Udskiftning af 5 cirkulationspumper og Energiregistrering. Til Durup Skole ansøges frigivet: Durup Skole forrentning år budget reduktion/år konto Zonestyringsanlæg kr. 9, varme Energiregistrering kr. 8, vand

13 SKIVE BYRÅD, DEN Cirkulationspumper kr. 8, el kr. snit 8,8 år kr. Fur Skole: Der ansøges om etablering af 75 m2, Udskiftning af 5 cirkulationspumper og etablering af energiregistrering. Til Fur Skole: ansøges frigivet: Fur Skole forrentning år budget reduktion/år konto Solvarme 75 m kr. 12, varme Energiregistrering kr. 8, vand Cirkulationspumper kr. 8, el kr. snit 11,1 år kr. Glyngøre Skole: Der ansøges om etablering af Solvarmeanlæg på 100 m2, færdiggørelse af eks. Zonestyringsanlæg, og etablering af Energiregistrering. Til Glyngøre Skole ansøges frigivet: Glyngøre Skole forrentning år budget reduktion/år konto Solvarme 100 m kr. 12, varme Energiregistrering kr. 8, vand Færdiggørelse af Zonestyring kr. 9, varme kr. snit 10,4 år kr. Hjerk Skole: Der ansøges om etablering af Zonestyringsanlæg samt etablering af Energiregistrering og udskiftning af to cirkulationspumper. Hjerk Harre Skole forrentning år budget reduktion/år konto Zonestyringsanlæg kr. 9, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand Cirkulationspumper kr. 8, kr. el kr. snit 8,9 år kr. Brøndum Hvidbjerg Skole: Der ansøges om etablering af 50 m2 solvarmeanlæg, samt etablering af Energiregistrering.

14 SKIVE BYRÅD, DEN Brøndum Hvidbjerg Skole budget reduktion/år forrentning år konto Solvarmeanlæg 50 m kr. 10, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand kr. snit 9,8 år kr. Jebjerg Skole Der ansøges om minikraftvarme med biodiesel som drivkraft til reduktion af skolens elforbrug og hvor kølevandet fra motordriften bruges som rumvarme og varmt brugsvand. Unitén er desuden forsynet med varmepumpe der udnytter evt. eloverskud til endnu mere varmeproduktion. I rentabilitetsberegning er indregnet 100 % servicekontrakt, der betyder at al service og reservedele og nyanlæg er inkl. Servicekontrakt betales af skolen da overskud på varme og el er indregnet og er indeholdt i budgetreduktion, så der er midler til servicekontrakt. Herudover søges om midler til udskiftning af cirkulationspumper, samt etablering af Energiregistrering. Jebjerg Skole budget reduktion/år forrentning år konto Kraftvarmeanlæg EC-Power kr. 11, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand Cirkulationspumper kr. 8, kr. el kr. snit 10,7 år kr. Lem Skole Der ansøges om etablering af Zonestyringsanlæg på Lem Skole Lem Skole forrentning år budget reduktion/år konto Zonestyringsanlæg kr. 9, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand kr. snit 8,9 år kr. Lihme Skole Der ansøges om etablering af Zonestyringsanlæg, samt etablering af energiregistrering og udskiftning af 2 cirkulationspumper

15 SKIVE BYRÅD, DEN Lihme Skole forrentning år budget reduktion/år konto Zonestyringsanlæg kr. 11, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand Cirkulationspumper kr. 8, kr. el kr. snit 10,4 år kr. Oddense Skole Der ansøges om minikraftvarme med biodiesel som drivkraft til reduktion af skolens elforbrug og hvor kølevandet fra motordriften bruges som rumvarme og varmt brugsvand. Unitén er desuden forsynet med varmepumpe der udnytter evt. eloverskud til endnu mere varmeproduktion. I rentabilitetsberegning er indregnet 100 % servicekontrakt, der betyder at al service og reservedele og nyanlæg er inkl. Servicekontrakt betales af skolen da overskud på varme og el er indregnet og er indeholdt i budgetreduktion, så der er midler til servicekontrakt. Herudover søges om midler til etablering af Energiregistrering. Oddense Skole budget reduktion/år forrentning år konto Kraftvarmeanlæg EC-Power kr. 7, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand kr. snit 7,0 år kr. Ramsing Skole Der ansøges om færdiggørelse af eks. Zonestyring og udskiftning af 3 cirkulationspumper og etablering af energiregistrering. Ramsing Skole forrentning år budget reduktion/år konto Zonestyringsanlæg kr. 9, kr. varme Energiregistrering kr. 8, kr. vand Cirkulationspumper kr. 8, kr. el kr. snit 8,8 år kr. Roslev Skole Der ansøges om etablering af 100 m2 solvarmeanlæg, udskiftning af 3 cirkulationspumper og etablering af energiregistrering Roslev Skole forrentning år budget reduktion/år konto Solvarme 100 m kr. 12, varme Energiregistrering kr. 8, vand

16 SKIVE BYRÅD, DEN Cirkulationspumper kr. 8, kr. el kr. snit 11,4 år kr. Rødding Skole Der ansøges om etablering af 75 m2 solvarmeanlæg, hulmursisolering og etablering af energiregistrering. Rødding Skole forrentning år budget reduktion/år konto Solvarme 75 m kr. 10, varme Energiregistrering kr. 8, vand Hulmurs isolering kr. 8, kr. varme kr. snit 9,4 år kr. Selde Skole Der ansøges om etablering af 100 m2 solvarmeanlæg, samt etablering af energiregistrering, og etablering af containeranlæg fra firmaet Hybren, Mors, med patenteret stokerfyr og Rapsoliepresser, hvor olien presses fra rapsfrøene og pumpes til tank, der så efterfølgende lagres og filtreres og transporteres til F.eks. Skive ny Rådhus. Selde Skole budget reduktion/år forrentning år konto Solvarme 100 m kr. 12, varme Energiregistrering kr. 8, vand Stokerfyr til Rapsfrø og oliepresse kr. 10, varme kr. snit 10,7 år kr. Bilag: Budgetreduktioner på vand varme og el virkning 1. jan (970171) Kurve over akk. driftsbesparelse (970214)

17 SKIVE BYRÅD, DEN Forslag til lokalplan nr Udvidelse af lokalcenter ved Frugtparken i Resen J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: JOCH Åben sag KOMPETENCE Skive byråd INDSTILLING/BESLUTNING Udvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 208 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i henhold til planlovens bestemmelser. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Leif Hermann deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Tiltrådt. Økonomiudvalget den Fraværende: Leif Hermann Indstillingen fra udvalget for Teknik og Miljø anbefaledes. Skive Byråd den Fraværende: Knud Bjerre i stedet deltog Jens Poulsen. Jørgen Haugaard i stedet deltog Thomas Dahl Nygaard. Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I overensstemmelse med udvalgets beslutning, i møde den , er udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan nr Forslaget åbner mulighed for at opføre ny bebyggelse uden for byggefelterne som var udlagt i lokalplan nr. 58 Lokalcenter ved Frugtparken i Resen. Bilag: Forslag til lokalplan nr Udvidelse af lokalcenter ved Frugtparken i Resen (970349)

18 SKIVE BYRÅD, DEN Lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Fjordvænget, Rødding J.nr.: P19 Sagsid.: Initialer: ARKI Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at lokalplanen vedtages endeligt, idet 1. Museets bemærkninger videresendes til ejerne af parceller i området, 2. Grundejerforeningens forslag imødekommes og 3. Boligselskabets indsigelse afvises. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Udsat til mødet i december. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Leif Hermann deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Tiltrådt. Økonomiudvalget den Fraværende: Leif Hermann Indstillingen fra udvalget for Teknik og Miljø anbefaledes. Skive Byråd den Fraværende: Knud Bjerre i stedet deltog Jens Poulsen. Jørgen Haugaard i stedet deltog Thomas Dahl Nygaard. Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes. SUPPLEMENT TIL SAGSFREMSTILLING Spøttrup Kommune offentliggjorde i 2004 et forslag til lokalplan for samme område. Lokalplanforslaget gav mulighed for tæt/lav byggeri og for etagebyggeri i op til 3 etager. I høringsperioden fremkom indsigelser med etagebyggeriet, og denne mulighed blev taget ud ved den endelige vedtagelse af lokalplanen den 22. december Ejerne af de 2 private arealer inden for lokalplanområdet (den ene gennem dennes advokat) har igen været kontaktet for at undersøge, om ejerne er interesseret i, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag, som giver mulighed for etagebyggeri. Begge har tilkendegivet, at de ønsker

19 SKIVE BYRÅD, DEN det foreliggende lokalplanforslag vedtaget uændret til parcelhusbebyggelse. SAGSFREMSTILLING Et forslag til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Fjordvej i Rødding har været fremlagt i offentlig høring i perioden 5. september 31. oktober Baggrunden for lokalplanforslaget var et ønske fra en ejer af en parcel i området om, at området kan bebygges med parcelhuse i lighed med det nærliggende boligområde, idet tidligere planer om at bygge tæt/lav boligbyggeri i området er opgivet. Lokalplanområdet er omfattet af en eksisterende lokalplan nr. 152, som udlægger arealet til tæt-lav bebyggelse i form af dobbelthuse, rækkehuse mv. Lokalplanens formål er således primært at udlægge området til boligformål, hvor der er mulighed for at opføre 2-3 parcelhuse. Der er fremsat følgende bemærkninger/indsigelser til forslaget: 1. Skive Museum, Arkæologis afdeling, gør opmærksom på, at der findes en overpløjet gravhøj i området og foreslår, at der foretages en prøvegravning for at undersøge, om der skal foretages en egentlig udgravning. 2. Grundejerforeningen Fjordvænget foreslår, at grundejere i området skal pålægges medlemspligt til grundejerforeningen. 3. Spøttrup Boligselskab gør indsigelse, idet selskabet ønsker, at der skal gives mulighed for opførelse af et højhus eller tæt/lav boligbebyggelse. Forvaltningen har følgende bemærkninger til indsigelserne: 1. Museets bemærkninger videresendes til ejerne af parceller i området. 2. Grundejerforeningens forslag foreslås imødekommet 3. Boligselskabets forslag om, at udlægge området til tæt/lav boligbyggeri og etagebyggeri vil kræve, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag, som skal offentliggøres på ny.

20 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning om områdefornyelse i Durup J.nr.: Sagsid.: Initialer: ARKI Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at der fremsendes ansøgning om en samlet ramme til områdefornyelse i Durup på 9 mio. kr., hvor den kommunale andel udgår 6 mio. kr. og den statslige del 3 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Indstilling tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Leif Hermann Indstillingen fra udvalget for Teknik og Miljø anbefaledes, idet det tillige indstilles, at den kommunale medfinansiering findes inden for de vedtagne budgetter. Skive Byråd den Fraværende: Knud Bjerre i stedet deltog Jens Poulsen. Jørgen Haugaard i stedet deltog Thomas Dahl Nygaard. Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Teknik og Miljøudvalget besluttede den 14. november, at der i samarbejde med SBS udarbejdes en ansøgning til Socialministeriet om en ramme til områdefornyelse i Durup. SBS har i samarbejde med Forvaltningen udarbejdet et udkast til ansøgning. Ansøgningen har en samlet økonomisk ramme på 9 mio. kr., hvor Skive Kommune skal finansiere 6 mio. kr., mens statens tilskud udgør 3 mio. kr. Hvis der meddeles tilsagn, skal der udarbejdes et program for områdefornyelsen. Programmet kan have en tidshorisont på 5 år og skal indeholde en beskrivelse af de initiativer, der skal sættes i værk, samt et budget for gennemførelsen. Det i ansøgningen opstillede budget kan således i det videre arbejde justeres og detaljeres. Hvis programmet vedtages og godkendes, vil der være mulighed for at få yderligere op til 3 mio. kr. i tilskud fra EU s landdistriktsmidler. Desuden vil der være mulighed for at søge andre fonde ol. til gennemførelse af konkrete projekter, der indgår i programmet.

21 SKIVE BYRÅD, DEN Byfornyelsesprogrammet kan indeholde følgende elementer: Kulturelt & socialt Indretning/istandsættelse af den gl. stationsbygning, herunder med stjernekikkert/observatorium, Rekreative forhold Mulighed for adgang til det omkringliggende landskab, herunder behov for en overordnet stiplan og etablering af stier fra byen ud i landskabet. Byforskønnelse Generelt meget stort behov for generel forskønnelse af byen, herunder omdannelse af hovedgaden fra hendøende handelsgade til boliggade o.a. Bygningsfornyelse Generelt meget stort behov for bygningsfornyelse, herunder de mange, meget dårlige bygninger (Det vurderes, at 10 % af boligmassen, ca. 40 ejendomme, er i fare for at ende i en negativ spiral), og generel vedligeholdelse og forbedring af bygningerne. Erhvervsomdannelse Behov for en overordnet udviklingsplan for omdannelse af de mange, lukkede virksomheder, herunder fjernelse af de noget skræmmende produktionsanlæg, som ikke længere er i brug, planlagt anvendelsen af de forholdsvis mange og store arealer, hvor der er lukkede virksomheder, og etablering af nye projekter på div. arealer Det er endvidere et mål med projektet at få værktøjer/muligheder for at få aktiveret Durup Sparekasses Fond og skabt en lokal medfinansiering til bygningsforbedring af forskellig karakter både på erhvervs- og boligejendomme, herunder f.eks. at fondsmidler indgår i en kommunal medfinansiering ved opkøb af nedslidte ejendomme efter byfornyelseslovens 98 stk. 2 o.a. Bilag: ansøgning v3.pdf (971056)

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere