Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Regnskab 1999, Budget 2000 og overslagsårene

2 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 2 Oversigt Bind 1 Indledning Virksomhedsplanlægningen Præsentation af Hovedbiblioteket Organisatorisk status Betjeningsområdet Samarbejdspartnere Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket med henblik på opnåelse af de bibliotekspolitiske mål og delmål for 2000 ( ) Biblioteker er steder for viden, oplevelse og kultur Borgerne skal inddrages i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af bibliotekstilbuddet og skal præsenteres for den nyeste kulturproduktion Borgerne skal have fri og lige adgang til information i et samfund, hvor viden er en forudsætning for udfoldelse Bibliotekerne er vigtige redskaber for integration af flygtninge og indvandrere i samfundslivet Bibliotekerne er en ressource for børns læsning og læring og for udviklingen af børnekulturen Århus Kommunes Biblioteker skal sikre og videreudvikle en kvalificeret betjening af borgerne Kvaliteten af det administrative arbejde skal fastholdes og forbedres, uden at administrationsudgifterne af den grund stiger Økonomi Økonomisk regnskab for 1999, budget for 2000 og budgetoverslag for årene Personaleressourcer Nøgletal Supplerende nøgletal Aktivitetsregnskab 1999 Bilag Oversigt over nøgletal (målepunkter) Udviklings- og projektopgaver år 2000 Statistik publikumsserviceydelser Specifikation af budgetposten Andet (Budgetudgifter 2000 Andet for Hovedbiblio...) Plan for folkebibliotekerne i Århus Amt og centralbiblioteket Servicedeklaration for Hovedbiblioteket Servicedeklaration for Centralbiblioteket Servicedeklaration for ErhvervsInformation Århus Kommune Servicedeklaration for ErhvervsInformation Århus Amt.

3 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 3 Indledning Virksomhedsplanen for år 2000 og afrapporteringen for 1999 er præget af den omlægning som startede i efteråret Planlægningen består af tre niveauer: - Hovedbibliotekets delmål er fastlagt konkret og beskriver Hovedbibliotekets bidrag til den fælles målopfyldelse for Århus Kommunes Biblioteker. Hertil er knyttet en række målepunkter - afdelinger og arbejdsfællesskaber fokuserer på udarbejdelse af aktivitetsplaner med tilhø rende ressourceforbrug. De beskrevne aktiviteter bidrager til opnåelse af Hovedbibliotekets delmål for indeværende år - områderne og sekretariatet udarbejder områdeplaner, der skaber overblik gennem en samlet beskrivelse af aktiviteter og planer i relation til HB delmålene. Hovedbibliotekets virksomhedsplan samler delmålene. Aktivitetsbeskrivelsen er indskrænket til at medtage udvalgte konkrete initiativer, som bidrager til målopfyldelsen for det aktuelle år og i enkelte tilfælde årene Det økonomiske regnskab og budgetterne for de kommende år foreligger som hidtil i forlængelse af aktivitetsplanerne. Aktivitetsregnskabet for 1999 findes i et særligt notat efter virksomhedsplanen. Enkelte emner som tidligere har været medtaget i virksomhedsplanen falder ud. Udviklingen af centralbiblioteksopgaverne findes beskrevet i Plan for Folkebibliotekerne i Århus Amt og centralbiblioteket (vedlagt som bilag). I år 2000 skal der indgås en ny kontrakt med Biblioteksstyrelsen om de fremtidige aktiviteter og som følge deraf, skal der etableres en ny plan. Hovedbiblioteket gennemførte en brugerundersøgelse i Reslutaterne fremkommer i et særskilt notat, som indgår i den fremtidige udvikling af aktiviteterne. Virksomhedsplanlægningen I år 2000 sætter Hovedbiblioteket fokus på fem tværgående temaer i forbindelse med virksomhedsplanlægningen: totalkvalitet/forbedringer kompetenceudvikling og arbejdsformer intranet og informationsspredning brugerne kan selv vidensstyring - informations- og erfaringsopsamling. Fokuseringen tilgodeser både brugerne og medarbejderne. Virksomhedsplanlægningen involverer alle medarbejdere på forskellige planer og i forskellige relationer. Kodeordene for dette arbejde er: ansvar

4 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 4 udfordring tryghed indflydelse udvikling I forbindelse med virksomhedsplanlægningen er der medtaget nye mål i planlægningen, som er vedtaget af byrådet for år Planlægningsprocessen anvendes til at få drøftet og synliggjort målene i alle hjørner af huset.virksomhedsplanen er resultatet af processen, som efter byrådets fastlæggelse af målene for biblioteksvæsenet for år 2000 ( ) har givet både medarbejdere og afdelingsledere muligheder for at indgå i diskussioner og planlægnings aktiviteter. Dette er sket gennem personalemøder for alle medarbejdere, caféværksteder hvortil medarbejderne har været indbudt, flere planlægningsdage for afdelings- og områdeledere foruden diskussionerne i afdelingerne. Herudover har delemner været gjort til genstand for drøftelser på samarbejdsudvalgsmøder op til fremlæggelsen af den endelige plan. Hovedbibliotekets Medudvalg har på møder den 23. februar og den 8. marts drøftet og tiltrådt planen. Personalerepræsentanterne tager dog forbehold overfor de personalemæssige og arbejdsmæssige konsekvenser af forholdet mellem den reducerede mængde af personaleressourcer og den øgede mængde arbejdsopgaver (bl.a. udvikling af nye serviceydelser).

5 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 5 Præsentation af Hovedbiblioteket Præsentation af Hovedbiblioteket Organisatorisk status Leder Overbibliotekar Knud Schulz Ansvar Nærbibliotek for midtbyen Hovedbibliotek for Århus Kommune Centralbibliotek med opgaver i relation til kommunerne i amtet samt bidragsyder til samarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotekets bygning Bygningen ejes af Århus Kommune. Oprindelig bygning ibrugtaget Flere senere tilbygninger. Total areal 8300 kvm. Bygningen rummer udover Hovedbiblioteket også Stadsbibliotekar, Forvaltning og Udviklingsafdeling. Publikumsarealerne udgør i alt knap 3000 kvm. incl. det åbne magasin. Hertil kommer mødelokalerne på øverste etage. Organisation Organisation, indretning og vejledning i Hovedbiblioteket er struktureret i tre områder, som tilbyder serviceydelser og vejledning til brugerne samt et sekretariat incl. teknisk servicefunktion. Problemkonkretisering, ressourcer og bemyndigelse ligger som udgangspunkt i de tre områder og følges ad. Organisationen udvikles løbende så den i så stor udstrækning som muligt støtter produktion og udvikling af serviceydelser i områderne udfra et overordnet ressourcemæssigt hensyn. Tværgående sker der koordinering omkring mål, publikumsaktiviteter og medarbejderudvikling. Endvidere udvikles organisationen tværgående gennem udviklings- og projektarbejde, hvor der sker en sammenknytning af faglige kompetencer på tværs Andele af personaleressourcer af huset. Sekretariat/Service 8,6% Bageste Område 22,1% Forreste Område 42,9% Mellemste Område 26,3% Forreste Område Mellemste Område Bageste Område Sekretariat/Service

6 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 6 Betjeningsområdet Hovedbiblioteket har nærbiblioteksforpligtelser overfor kommuneplanområderne 1, 2, 3, 4 og 5. Befolkningsfremskrivning for Århus Kommune for kommuneplanområderne 1, 2, 3, 4 og 5 pr. 1. juli 1999 fordelt på alder: 0-2 år 3-6 år 7-15 år år år år år 80 I alt Befolkningsfremskrivning for Århus Kommune for kommuneplanområderne 1, 2, 3, 4og 5 pr. 1. juli 1999, fordelt på de enkelte kommuneplanområder: City Fr.bjerg Vesterbro Trøjborg Havnen i alt I prognosen forventes et fald i indbyggertallet i midtbyen på 5,7% fra 1999 til Ændringerne i aldersfordelingerne forventes ikke at være særlig markante. Udenlandske statsborgere Antallet af udenlandske statsborgere i midtbyen er ikke specielt afgørende for søgningen til Hovedbiblioteket. Samarbejdspartnere Nærbiblioteksrelationer (samarbejdsparter beliggende i kommuneplanområderne): Lokalcentre/plejehjem Børneinstitutioner/dagplejere Folke- og privatskoler Foreningen KulturNatten Daghøjskoler

7 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 7 Sprogskoler Katedralskolen VUC Institutioner med kontrakter og formelt samarbejde: Sygeplejeskolen Århus Kommune, Afdelingen for Sundhed og Omsorg Psykiatrisk Hospital, Patientbiblioteket Arresten Dansk center for byøkologi Arbejdspladsbiblioteker: Århus Oliefabrik a/s - Central Soya a/s DSB s Centralværksted Hovedbibliotek Voksenudlåns-koordinationsgruppe Børne-koordinationsgruppe Arrangementsgruppe Biblioteksteknisk Udvalg Kontaktforum for indvandrerbetjening Kontaktmøde for lydbogsformidlere Kvalitetscirkel for personaleadministrativt arbejde Kvartalsmøde for musik Lydavisbrugergruppe Handicapbrugergruppe Børnekulturnetværket Erhvervsafdelingen Skolebibliotekscenteret Indlæsningsservice ÅKB-afdelinger Bymuseet Erhvervsarkivet Lokalarkiverne i Århus Kommune Institutioner med fagligt relevante specialer Arbejdsformidlingen Kommune Information Flygtninge- og indvandrerorganisationer Kontaktpersongruppen på flygtninge- og indvandrerområdet Århus Tekniske Skole Århus Købmandsskole Centralbiblioteket Amtsledermøde

8 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 8 Det rådgivende udvalg vedrørende centralbiblioteket Biblioteker i Århus Amt ErhvervsInformation Århus Amt - styregruppe Statsbiblioteket Handelshøjskolens Bibliotek Århus Tekniske Bibliotek Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek Danmarks Blindebibliotek Folkebibliotekernes Depotbibliotek Amtscenteret for undervisning Sammenslutningen af Lokalarkiver i Århus Amt EU-Kommissionens kontor Folketingets EU-rådgivning 5-by samarbejde Folke- og forskningsbiblioteker i Danmark, Norden og Europa

9 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 9 Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket med henblik på opnåelse af de bibliotekspolitiske mål og delmål for 2000 ( ) Biblioteker er steder for viden, oplevelse og kultur ÅKB delmål Bibliotekerne skal have åbningstider, som er tilpasset betjeningsområdets behov. Som minimum skal åbningstiden fra 1999 fastholdes. (Ændret) Som minimum skal besøgs- og udlånsaktiviteten fastholdes på samme niveau som Lånerandelen i forhold til indbyggergrundlaget skal stige til 55% i HB delmål Åbningstider: Åbningstidens omfang på årsbasis fastholdes som i Åbningstidens placering kan overvejes justeret på baggrund af brugerønsker. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Besøgs- og udlånsaktivitet: Antallet af besøg skal i 2000 udgøre mindst Udlånsaktiviteterne skal i 2000 være mindst udlån. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Aktiviteten i Det virtuelle bibliotek skal forøges med 20% fra 1999 til (Nyt delmål) Biblioteksvæsenet vil i samarbejde med Århus Kommunale Skolevæsen etablere kombi-biblioteker i fire lokalområder i Århus Kommune. (Nyt delmål) Lånerandel: HB arbejder på at øge lånerandelen. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Det virtuelle bibliotek: Besøgene på HB s websider fastholdes på 1999 niveau. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Det virtuelle bibliotek: Omfanget af den virtuelle biblioteksudvikling fastholdes i 2000 på 1999 niveau. Målepunkt: Timetallet der anvendes på virtuel biblioteksudvikling opgøres i 1999 og 2000 udfra HB-projekthjemmesiden. Internetintroduktioner og -kurser: Der afholdes 175 Internetintroduktioner og -kurser. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Kombi-biblioteker: Der planlægges ingen kombibiblioteker i HB s nærområde. Arrangementer og udstillinger: Der afholdes 115 arrangementer og udstillinger. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Energiforbrug: Energiforbruget nedbringes med 1% i Målepunkt er årsopgørelse for samlet energiforbrug. Åbningstidernes placering overvejes optimeret udfra benyttelsesmønsteret og brugernes tilkendegivelser i brugerundersøgelsen fra Markedsføring anvendes for at tiltrække nye brugere og fastholde tidligere brugere. Den lange åbningstid om mandagen i vinterhalvåret markedsføres gennem plakater i skoler, institutioner, uddannelsessteder mv. Der udarbejdes et nyt standardkoncept for den trykte markedsføring i år I forbindelse med præsentationen af materialet planlægges en husstandsomdeling i

10 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 10 bibliotekets lokalområde. Endvidere planlægges buskampagner både i relation til Hovedbiblioteket og for at styrke interessen for læselyst mere bredt med præsentation af digte. Cirkulationen af materialer er en væsentlig faktor for oplevelsen af tilbuddet af nye materialer og dermed udlånstallet. Der er derfor fastlagt standarder for hastigheden af påpladssætningen. Områderne præsenterer løbende udstillinger af trykte materialer og særligt designede informationssider om relevante og ofte dagsaktuelle problemstillinger. Ved bibliotekspræsentationer for grupper fra skoler, daghøjskoler mv. opnås kontakt til en række ikke-brugere, som tilbydes mulighed for at indmelde sig i biblioteket. Der etableres i starten af år 2000 et EU-info-punkt, som delvist finansieres af Kommissionen. Infopunktet tilbyder information om EU, offentlige arrangementer og indgår i et netværk af europæiske info-punkter. Erhvervsinformationen, som tilbyder virksomheder i Århus Kommune og virksomheder i amtets øvrige kommuner erhvervsrelevante informationer mod betaling, forestår opbygningen af en informationstjeneste hos Dansk Center for Byøkologi frem til og med Erhvervsinformationen bidrager i år 2000 til udviklingen af en konsulent/rådgiver portal på Internettet (eport) i samarbejde med Amtskommunens Erhvervsafdeling. Hovedbibliotekets hjemmesidekompleks har i løbet af 1999 omdirigeret en stor benyttelse af en kvalitativt udvalgt samling links til hjemmesider til Folkebibliotekernes NetGuide (FNG), som Hovedbiblioteket bidrager til opbygningen af. Det vil derfor kræve en stor indsats med udvikling af nye faciliteter at bevare benyttelsestallene fra 1998 og 1999 i år Hovedbibliotekets hjemmesidekompleks omstruktureres og redesignes i år Gennem registrering og beskrivelse af siderne, der indgår forventes opbygget en betydelig forbedret mulighed for at finde relevante informationer. Den forbedrede struktur forventes at bidrage til en forøget benyttelse af siderne. En række informationsservices og værdiberigede ydelser på hjemmesiden planlægger nye faciliteter og muligheder i år Udviklingen af en række sider med serviceydelser er nu så etableret, at de er overgået fra udviklingsstatus til at være integrerede dele af driften i afdelingerne. Udviklingsopgaver og projekter kan følges via en særlig side med adressen Internetpræsentationer og Internetkurser udvikles i år 2000 med henblik på at afprøve nye former med deltagerbetaling. Hovedbiblioteket indgår i en række kommunale og ikke kommunale samarbejdsrelationer med henblik på at udnytte fællesressourcer og skabe interesse for aktiviteterne. I år deltager Hovedbiblioteket blandt andet i Vejledning 2000 og Kulturnatten.

11 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 11 Arrangementsvirksomheden bidrager til oplevelser, inspiration og synsvinkler i sammenhæng med den demokratiske dialog i samfundet. En række arrangementer afholdes med deltagerbetaling. Energiforbruget registreres og kontrolleres løbende. Der arbejdes på at etablere køling af edb-maskinrummet ved ventilation i stedet for aircondition. Endvidere vil renovering af belysningen i Diskområdet indgå i forbindelse med de fysiske ændringer ved etablering af selvaflevering for brugerne. I de kommende år vil der være behov for et nyt varmestyringsystem i den ældste del af bygningen. Miljø- og energiaspekter indgår ved prioriteringer af vedligeholdelses opgaverne. Der er behov for at sikre en tilførsel af midler til facaderenovering (fugning), hulmursisolering, udskiftning af vinduer, tekniske installationer, toiletter mv., da disse behov ikke vil kunne dækkes af Hovedbibliotekets tildelte puljemidler.

12 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 12 Borgerne skal inddrages i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af bibliotekstilbuddet og skal præsenteres for den nyeste kulturproduktion ÅKB delmål Materialekontoen skal mindst udgøre 17% af nettobudgettet. Budgetandelen til musikbærende og elektroniske materialer skal udgøre minimum 26% af materialebudgettet. HB delmål Materialekonto: HB afsætter budgetbeløb så målet nås. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Musikbærende og elektroniske materialer: HB disponerer budgettet så målet opfyldes. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. 7- og 14 dages lånetid: Materialer med 7- og 14 dages udlånstid (excl. tidsskrifter) skal udgøre mindst 5% af den samlede materialebestand. Målepunkt: Andelen af 7- og 14 dages udlånsmaterialer opgøres ud fra Maxinetal. Materialesamlingens omfang: Materialesamlingen fastlåses på maksimalt enheder (excl. fotosamling). Målepunkt: Andelen af 7- og 14 dages lånetidsmaterialer opgøres via Maxine excl. tidsskrifter i forhold til det totale materialesamlingstal. Bruger involvering: Udnotering og aflevering udføres af bruger selv. Målepunkt: Selvudnotering og -aflevering opgøres som andel af samlet udnotering og aflevering. Hovedbibliotekets relativt høje udlånstal i relation til samlingens begrænsede størrelse og den begrænsede materialekonto er blandt andet et resultat af en målrettet anvendelse af begrænset lånetid på efterspurgte nye materialer. Denne linie fastholdes og vurderes løbende. I år 2000 udarbejdes en materialeanskaffelses- og udskillelsespolitik, som grundlag for den vidtgående delegering af arbejdsopgaverne omkring materialerne, der har fundet sted. Delegeringen understøttes af de elektronisk baserede rutiner. I år 2000 indkøres i samarbejde med Forvaltningen en ny leverandøraftale efter udbudsrunden på periodica og tidsskriftområdet. Endvidere afsluttes udbuddet af trykte monografier og eventuelle ændringer i arbejdsrutiner gennemføres tilsvarende. Brugernes muligheder for at udføre opgaver i relation til informationssøgning, lån, aflevering og andre serviceydelser er i fokus, med henblik på at sikre så enkle muligheder som muligt. Selvudnoteringen stiger i år 2000 til 50 % af det samlede udlån. Brugerne tildeles pinkoder, så reserveringer vil kunne ske via hjemmecomputere ligesom, det bliver muligt at foretage en status på egne lån, reserveringer mv. I løbet af året udbydes opgaven med at etablere selvaflevering og et automatisk sorteringsanlæg for afleverede materialer. Ved at ændre disse opgaver vil en række tunge, monotome, ensidigt gentagne arbejdsrutiner som udføres i et stresset miljø kunne overgå til brugerne af biblioteket.

13 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 13 Borgerne skal have fri og lige adgang til information i et samfund, hvor viden er en forudsætning for udfoldelse ÅKB delmål En ny vision for bibliotekernes udvikling med en fireårs horisont skal etableres på baggrund af den nye bibliotekslov. (Nyt delmål) Der skal arbejdes målrettet for at gøre kortuddannede til biblioteksbenyttere. HB delmål Vision: Der etableres inspirationsmøder m.v. for medarbejderne på Hovedbiblioteket. Målepunkt: Inspirationsmøder opgøres udfra antal og deltagere. Kortuddannede: Der afholdes 50 bibliotekspræsentationer og Internetkurser målrettet kortuddannede. Målepunkt: Bibliotekspræsentation og Internetkurser tælles og der opgøres antal deltagere. Vejledning: Den gennemsnitlige vagtdækning i åbningstiden fastlægges til 20,0 medarbejder incl. telefonvejledning. Målepunkt: Vagtdækningen afrapporteres i ½-årsog årsregnskabet for områderne. Internet arbejdspladser: Antallet af Internet arbejdspladser til brugerne øges til 80. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Inspirationsmøderne kan både foregå i arbejdstiden, som på vej hjem møder eller aftenmøder. Møderækken etableres fleksibelt så der kan indgå oplæg om besøg i andre biblioteker, nye metoder, tendenser mv. Udvikling af nye serviceydelser vil indgå i planlægningen udfra en kommende ny vision og med de muligheder den forventede bibliotekslov vil give, herunder mulighed for serviceproduktion mod betaling på en række områder. Brugerundersøgelsen fra 1999 inddrages i vurderingen af på hvilke områder serviceudvikling bør ske. Hovedbiblioteket samarbejder med ombudsmænd på arbejdspladser om drift af arbejdspladsbiblioteker ved DSBs værksteder og Århus Oliefabrik. Der planlægges kulturelle aftenarrangementer i tilknytning til samarbejdet. Det Talende Værksted, hvor både trykt og digitalt informationsmateriale gøres tilgængeligt for synsog læsehandicappede, videreføres med særlige ressourcer knyttet til præsentation og undervisning i brug af faciliteterne. Kortuddannede tilbydes særlige bibliotekspræsentationer og Internetkurser rettet til målgruppen. Dette kræver udvikling af både form og indhold ved undervisningen. Internetarbejdspladserne til brugerne forøges fra 75 til 80. De nye pladser placeres i forbindelse med udvikling af biblioteksrummet for børn.

14 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 14 Bibliotekerne er vigtige redskaber for integration af flygtninge og indvandrere i samfundslivet ÅKB delmål Målgruppen Borgere med udenlandsk herkomst skal udgøre samme forholdsmæssige andel af registrerede lånere som af den samlede befolkning. HB delmål Bibliotekspræsentationer: Der afholdes 60 bibliotekspræsentationer for indvandrere. Målepunkt: antallet af bibliotekspræsentationer opgøres. Flygtninge- og indvandrerpolitik: Der afholdes 5 arrangementer med fokus på integration. Målepunkt: Antallet af arrangementer opgøres. Hovedbiblioteket er tillagt Indvandrerkonsulentopgaverne. I sammenhæng med etableringen af Infoteket på Sprogskolen er der opbygget forstærkede samarbejdsrelationer. Der samarbejdes blandt andet om udvikling og sikring af et program omkring introduktion af bibliotekets muligheder både i relation til undervisning og læring såvel som generel samfundsmæssig deltagelse. I forlængelse af de afholdte succesfulde arrangementer omkring flygtninge og indvandrerproblemstillinger planlægges 5 nye arrangementer i år 2000 heraf 2 med særligt fokus på børn. Valget til Integrationsrådet i april forventes markeret. Hovedbiblioteket varetager projektlederopgaven i forbindelse med opbygningen af FINFO - informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark. Opgaven er en national opgave, som løses i samarbejde med Statsbiblioteket, Invandrerbiblioteket, centralbibliotekerne og i løbet af det kommende år øvrige folkebiblioteker.

15 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 15 Bibliotekerne er en ressource for børns læsning og læring og for udviklingen af børnekulturen ÅKB delmål Bibliotekerne skal i kampagneform henvende sig til århusianske børn mindst fire gange inden de forlader folkeskolesystemet, nemlig i forbindelse med første besøg i skoletandplejen (3 års alderen), i forbindelse med indskrivning i skolen (6 års alderen), i 4. klasse (10 års alderen) og i 9. klasse (15 års alderen). (Nyt delmål) HB delmål Kampagner: Deltagelse i fælles ÅKB kampagner. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. I år 2000 arbejdes der i forlængelse af konferencen Rumbørn i 1999, videre med at identificere og gøre indholdet af fremtidens rum for børn konkret i biblioteket. Kulturministerens børnekulturelle redegørelse udgør grundlaget for udviklingen af Børnebiblioteket som eksperimentarium. EU-info-punktet som etableres i foråret vil tilbyde information målrettet de ældste skoleklasser. Børn er en stor brugergruppe af den virtuelle spørgsmålstjeneste SOS og på nationalt plan deltager Hovedbiblioteket i udviklingen af en ny hjemmeside for børn under titlen Katapult.

16 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 16 Århus Kommunes Biblioteker skal sikre og videreudvikle en kvalificeret betjening af borgerne ÅKB delmål For også i fremtiden at sikre kvalificeret betjening af borgerne, vil bibliotekerne i gennemsnit anvende 5 uddannelsesdage pr. medarbejder i HB delmål Uddannelse: Der anvendes i gennemsnit 5 uddannelsesdage pr. medarbejder. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Der vil blive gennemført brugerundersøgelser på fem lokalbiblioteker. Disse undersøgelser vil bl.a. afkode brugernes tilfredshed med den tilbudte service. (Nyt delmål) Brugerundersøgelser: (HB deltog i brugerundersøgelsen i 1999). Hovedbiblioteket etablerer en fokusgruppe som inddrages i drøftelser af ændringer og brugerrelaterede serviceudviklinger. Målepunkt: Fokusgruppens deltagere registreres sammen med mødeaktiviteten. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørelaterede aktiviteter skal indgå i områdernes planer. Målepunkt: Sikkerhedsgruppen koordinerer og evaluerer arbejdsmiljøaktiviteterne. Personalepolitiske indsatsområder: Der arbejdes med udvikling af politik og konkrete indsatser i relation til kompetenceudvikling, jobudvikling og seniormedarbejder. Målepunkt: Samarbejdsudvalget evaluerer personalepolitikaktiviteterne. Hovedbibliotekets Medudvalg har fastlagt en række fokuspunkter for kompetenceudviklingen, som indgår i medarbejderudviklingssamtalerne. I år 2000 skal der fokuseres på: - organisatorisk kompetence - lærings- og undervisningskompetence - projekt kompetence - IKT (informations- og kommunikationsteknologi) kompetencer - sproglige kompetencer Endvidere vil der i lighed med tidligere være fokus på fortsat udvikling af faglige kompetencer. Sidemandsoplæring indgår meget hyppigt som et element i læreprocesserne i afdelingerne. Disse læringsforløb registreres ikke i forbindelse med opgørelsen af uddannelsesdage. I løbet af år 2000 etableres rammer, form og indhold for et større fælles læringsprojekt, som i forlængelse af organisationsudviklingsmodellen fra 1998 kan forsyne den forsatte udviklingsproces med nye synsvinkler og bidrage til udviklingen af en lærende organisation. Læringsprojektet etableres med afsæt i den kommende fælles visionsudvikling i biblioteksvæsenet. Hovedbiblioteket indgår i et benchlearning projekt med Gentofte, Herning, Roskilde og Hovedbiblioteket i København. Projektet organiseres og gennemføres, så medarbejderlæringsdelen er højt prioriteret, med henblik på at opnå større generel evne til at analysere, sammenligne og opstille alternativer til eksisterende opgaveløsninger.

17 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 17 Hovedbibliotekets Ros/Ris postkassefunktion moderniseres. Det planlægges at opbygge en database med problemer og svar, for at kunne etablere en ny serviceydelse for brugerne, hvor de vil kunne finde forklaringer og svar på spørgsmål. Etableringen af en fokusgruppe vil blandt andet kunne bidrage til en revision af Hovedbibliotekets servicedeklaration. Brugerundersøgelsen i 1999 har identificeret en række områder, hvor der kan være behov for serviceudvikling og forbedringer. Disse tages op i takt med at ressourcemæssige muligheder tillader dette. Såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø er sikret en fortløbende udvikling gennem særlige midler via budgetlægningen. Sikkerhedsgruppen på Hovedbiblioteket reviderer årligt prioriteringsplanerne og koordinerer indsatsen med både inventaranskaffelser, konsulenthjælp mv. Disken har særlige problemer med både fysisk udstyr og den daglige arbejdssituation. Der er derfor afsat ressourcer til nyt inventar og støtte til udviklingen af medarbejderne. I løbet af år 2000 udbydes ordren på levering af selvafleveringsanlæg og automatisk grovsortering. Det vil betyde ændrede fysiske og psykiske forhold, da brugerne overtager opgaven med aflevering af materiale og sorteringen vil kunne ske automatisk. Der vil derfor være behov for at sikre medarbejderne nye arbejdsopgaver i biblioteket. En enkelt ventilationskanal under bygningen ligger under grundvandspejlet og kræver nu dræning, så den ikke henstår i konstant våd tilstand.

18 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 18 Kvaliteten af det administrative arbejde skal fastholdes og forbedres, uden at administrationsudgifterne af den grund stiger ÅKB delmål Tilfredsheden blandt brugere og samarbejdspartnere måles via en brugerundersøgelse - særligt målrettet til Forvaltningen HB delmål Intranet: Alle medarbejdere anvender intranet til intern kommunikation og administration. Målepunkt: Medarbejderanvendelsen af postsystemer og fælles ressourcer på intranettet opgøres. Hovedbibliotekets intranet er aktuelt udviklet indenfor de enkelte dele af organisationen og med fællesdele. Der ønskes anskaffet et fællessystem, som kan etablere de basale værktøjer som fælleskalendere, notesystemer samt kommunikere med fællessystemer i Århus Kommunes Biblioteker og Magistratens 4. afdeling. De eksisterende intranetdele vil kunne migreres til et fælles intranet. Intranettet vil kunne forenkle informationsgangene yderligere, sikre bedre information og i stadig større omfang etablere fælles virtuelle erfarings- og læringsrum omkring tværgående opgaver såvel på tværs af organisationen såvel som på tværs af faglige kompetencer. Hovedbibliotekets sekretariat indgå med en række grundlæggende informationsydelser som en kernefaktor i intranettet, hvor der arbejdes med styringsinformation til budget og regnskab, procedurer og retningsliner indenfor informationsområdet, personaleområdet, projektområdet og statistikområdet herunder både som leverandør til det kommende datawarehouse og benytter af dataene. I samarbejde med Forvaltningen og de andre organisatoriske enheder i Biblioteksvæsenet planlægges overgang til et nyt journalsystem og et nyt regnskabsystem. Arbejdet med pressemeddelelser omlægges, så de udsendes elektronisk.

19 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 19 Økonomi Økonomisk regnskab for 1999, budget for 2000 og budgetoverslag for årene Udmøntning af rammen Indtægter: (1999 priser) ( alle beløb er i 2000 priser ) Ramme CB-tilskud Variable aktiviteter Total Udgifter: (1999 priser) ( alle beløb er i 2000 priser ) Personale Kursus/uddannelse Materialer (målram) Andet Prioriterede aktiviteter: Renovr/vedligehold Pc-køb og vedligehold Projekter Inventar Total Balance Underskud/overskud året før Renter Samlet underskud/ overskud Noter vedrørende regnskab 1999 Regnskabet for 1999 udviser et overskud på kr mod et forventet underskud på kr Resultatet skyldes hovedsagelig udskydelse af projekt vedr. selvaflevering og Disk-ombygning samt ikke-afholdte budgetterede projektudgifter. Derudover er der i overensstemmelse med beslutning om decentral disponering i områderne opsparet kr med henblik på overførsel til budget Under prioriterede aktiviteter blev et nyt varmestyringssystem og indførsel af et nyt folderdesign ikke gennemført. Den budgetterede udgift til nyt folderdesign er overført til budget 2000.

20 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 20 De variable indtægter blev også en del større end forventet, især eksterne projekt- og kontraktindtægter samt salg af konsulentydelser. Noter vedrørende budget 2000 Indtægter: Rammen er bl.a. reduceret med kr svarende til 16 bibliotekartimer i ErhvervsInformation. Som i 1999 er der tillagt kr (udmøntning af grøn pulje vedtaget i Byrådet for hvert af årene 1999, 2000 og 2001). Med hensyn til CB-tilskuddet er der ikke taget højde for evt. konsekvenser ved vedtagelse af ny Bibliotekslov. Udgifter: Kursuskontoen er opskrevet med kr til kr i henhold til tidligere beslutning på Hovedbiblioteket. Hertil kommer overførte kursusmidler fra områderne fra 1999 samt overførte midler fra rådighedsbeløbet for 1999 for psykisk arbejdsmiljø. De planlagte aktivieter gennemføres i starten af år 2000.Der er i alt afsat et rådighedsbeløb på kr til støtte for opfølgningsaktiviteter i relation til det psykiske arbejdsmiljø Anvendelse af puljen prioriteres af Sikkerhedsgruppen ud fra indsendte behov fra områder og afdelinger.til den fortsatte renovering/vedligeholdelse af Hovedbiblioteket - herunder indførelse af selvaflevering samt Disk-opbrydning - er der afsat kr Inventarkontoen er forhøjet til kr Hertil er lagt overførte midler fra områderne. Inventarkontoen skal dække udgiften til diverse kontormøbler som følge af APV analysen samt del af de forventede inventarudgifter som følge af Disk-opbrydning, kr Til projekter forventes anvendt kr Heri er indeholdt kr som er ikke-afholdte projektudgifter overført fra Århus Kommunes Bibliotekers målsætning om at sikre at mindst 5% af de rammetildelte midler er til rådighed for prioriteret indsats, anses for opfyldt gennem midlerne til prioriterede aktiviteter. Derudover sker der en omfattende prioritering af udviklingsopgaver både på områdeniveau og i afdelingerne. Ressourcerne til disse opgaver prioriteres ved den årlige interne ressourcefordeling. Noter vedrørende overslagsårene Beløbene er angivet i 2000 niveau. Der er ikke taget højde for en evt. virkning af byrådets beslutning om nedskrivning af budgettet med 1%, ligesom der heller ikke er taget højde for konsekvenserne af vedtagelse af ny Bibliotekslov. Der er heller ikke taget højde for de personalemæssige konsekvenser ved indførelse af selvaflevering med efterfølgende maskinel grovsortering.

Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur.

Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Åbningstider. Bibliotekerne skal have åbningstider, som er tilpasset betjeningsområdets behov. Der er

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Community Center Gellerup

Community Center Gellerup Community Center Gellerup efteråret 2006 1. Vision: - Mangeartet institutionsform - fra Bibliotek til Community Center - Metode: - værdsættende/ai - handlekompetencer/empowerment - Medborgerskab - borgerinddragelse

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne Årsrapport 2007 for Bibliotekerne Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab. Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne

Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab. Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne Agenda OPP cases OPP mål, proces og kontrakt OPP - udfordringer og gevinster 3 Facts Kolding Kommune = 86.000

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 1 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Bibliotek. Politik for Herning Kommune

Bibliotek. Politik for Herning Kommune Bibliotek Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Bibliotekspolitik - vision 7 1 - Styrke borgernes mulighed for læring 9 2 - Understøtte borgernes

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere