Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Regnskab 1999, Budget 2000 og overslagsårene

2 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 2 Oversigt Bind 1 Indledning Virksomhedsplanlægningen Præsentation af Hovedbiblioteket Organisatorisk status Betjeningsområdet Samarbejdspartnere Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket med henblik på opnåelse af de bibliotekspolitiske mål og delmål for 2000 ( ) Biblioteker er steder for viden, oplevelse og kultur Borgerne skal inddrages i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af bibliotekstilbuddet og skal præsenteres for den nyeste kulturproduktion Borgerne skal have fri og lige adgang til information i et samfund, hvor viden er en forudsætning for udfoldelse Bibliotekerne er vigtige redskaber for integration af flygtninge og indvandrere i samfundslivet Bibliotekerne er en ressource for børns læsning og læring og for udviklingen af børnekulturen Århus Kommunes Biblioteker skal sikre og videreudvikle en kvalificeret betjening af borgerne Kvaliteten af det administrative arbejde skal fastholdes og forbedres, uden at administrationsudgifterne af den grund stiger Økonomi Økonomisk regnskab for 1999, budget for 2000 og budgetoverslag for årene Personaleressourcer Nøgletal Supplerende nøgletal Aktivitetsregnskab 1999 Bilag Oversigt over nøgletal (målepunkter) Udviklings- og projektopgaver år 2000 Statistik publikumsserviceydelser Specifikation af budgetposten Andet (Budgetudgifter 2000 Andet for Hovedbiblio...) Plan for folkebibliotekerne i Århus Amt og centralbiblioteket Servicedeklaration for Hovedbiblioteket Servicedeklaration for Centralbiblioteket Servicedeklaration for ErhvervsInformation Århus Kommune Servicedeklaration for ErhvervsInformation Århus Amt.

3 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 3 Indledning Virksomhedsplanen for år 2000 og afrapporteringen for 1999 er præget af den omlægning som startede i efteråret Planlægningen består af tre niveauer: - Hovedbibliotekets delmål er fastlagt konkret og beskriver Hovedbibliotekets bidrag til den fælles målopfyldelse for Århus Kommunes Biblioteker. Hertil er knyttet en række målepunkter - afdelinger og arbejdsfællesskaber fokuserer på udarbejdelse af aktivitetsplaner med tilhø rende ressourceforbrug. De beskrevne aktiviteter bidrager til opnåelse af Hovedbibliotekets delmål for indeværende år - områderne og sekretariatet udarbejder områdeplaner, der skaber overblik gennem en samlet beskrivelse af aktiviteter og planer i relation til HB delmålene. Hovedbibliotekets virksomhedsplan samler delmålene. Aktivitetsbeskrivelsen er indskrænket til at medtage udvalgte konkrete initiativer, som bidrager til målopfyldelsen for det aktuelle år og i enkelte tilfælde årene Det økonomiske regnskab og budgetterne for de kommende år foreligger som hidtil i forlængelse af aktivitetsplanerne. Aktivitetsregnskabet for 1999 findes i et særligt notat efter virksomhedsplanen. Enkelte emner som tidligere har været medtaget i virksomhedsplanen falder ud. Udviklingen af centralbiblioteksopgaverne findes beskrevet i Plan for Folkebibliotekerne i Århus Amt og centralbiblioteket (vedlagt som bilag). I år 2000 skal der indgås en ny kontrakt med Biblioteksstyrelsen om de fremtidige aktiviteter og som følge deraf, skal der etableres en ny plan. Hovedbiblioteket gennemførte en brugerundersøgelse i Reslutaterne fremkommer i et særskilt notat, som indgår i den fremtidige udvikling af aktiviteterne. Virksomhedsplanlægningen I år 2000 sætter Hovedbiblioteket fokus på fem tværgående temaer i forbindelse med virksomhedsplanlægningen: totalkvalitet/forbedringer kompetenceudvikling og arbejdsformer intranet og informationsspredning brugerne kan selv vidensstyring - informations- og erfaringsopsamling. Fokuseringen tilgodeser både brugerne og medarbejderne. Virksomhedsplanlægningen involverer alle medarbejdere på forskellige planer og i forskellige relationer. Kodeordene for dette arbejde er: ansvar

4 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 4 udfordring tryghed indflydelse udvikling I forbindelse med virksomhedsplanlægningen er der medtaget nye mål i planlægningen, som er vedtaget af byrådet for år Planlægningsprocessen anvendes til at få drøftet og synliggjort målene i alle hjørner af huset.virksomhedsplanen er resultatet af processen, som efter byrådets fastlæggelse af målene for biblioteksvæsenet for år 2000 ( ) har givet både medarbejdere og afdelingsledere muligheder for at indgå i diskussioner og planlægnings aktiviteter. Dette er sket gennem personalemøder for alle medarbejdere, caféværksteder hvortil medarbejderne har været indbudt, flere planlægningsdage for afdelings- og områdeledere foruden diskussionerne i afdelingerne. Herudover har delemner været gjort til genstand for drøftelser på samarbejdsudvalgsmøder op til fremlæggelsen af den endelige plan. Hovedbibliotekets Medudvalg har på møder den 23. februar og den 8. marts drøftet og tiltrådt planen. Personalerepræsentanterne tager dog forbehold overfor de personalemæssige og arbejdsmæssige konsekvenser af forholdet mellem den reducerede mængde af personaleressourcer og den øgede mængde arbejdsopgaver (bl.a. udvikling af nye serviceydelser).

5 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 5 Præsentation af Hovedbiblioteket Præsentation af Hovedbiblioteket Organisatorisk status Leder Overbibliotekar Knud Schulz Ansvar Nærbibliotek for midtbyen Hovedbibliotek for Århus Kommune Centralbibliotek med opgaver i relation til kommunerne i amtet samt bidragsyder til samarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotekets bygning Bygningen ejes af Århus Kommune. Oprindelig bygning ibrugtaget Flere senere tilbygninger. Total areal 8300 kvm. Bygningen rummer udover Hovedbiblioteket også Stadsbibliotekar, Forvaltning og Udviklingsafdeling. Publikumsarealerne udgør i alt knap 3000 kvm. incl. det åbne magasin. Hertil kommer mødelokalerne på øverste etage. Organisation Organisation, indretning og vejledning i Hovedbiblioteket er struktureret i tre områder, som tilbyder serviceydelser og vejledning til brugerne samt et sekretariat incl. teknisk servicefunktion. Problemkonkretisering, ressourcer og bemyndigelse ligger som udgangspunkt i de tre områder og følges ad. Organisationen udvikles løbende så den i så stor udstrækning som muligt støtter produktion og udvikling af serviceydelser i områderne udfra et overordnet ressourcemæssigt hensyn. Tværgående sker der koordinering omkring mål, publikumsaktiviteter og medarbejderudvikling. Endvidere udvikles organisationen tværgående gennem udviklings- og projektarbejde, hvor der sker en sammenknytning af faglige kompetencer på tværs Andele af personaleressourcer af huset. Sekretariat/Service 8,6% Bageste Område 22,1% Forreste Område 42,9% Mellemste Område 26,3% Forreste Område Mellemste Område Bageste Område Sekretariat/Service

6 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 6 Betjeningsområdet Hovedbiblioteket har nærbiblioteksforpligtelser overfor kommuneplanområderne 1, 2, 3, 4 og 5. Befolkningsfremskrivning for Århus Kommune for kommuneplanområderne 1, 2, 3, 4 og 5 pr. 1. juli 1999 fordelt på alder: 0-2 år 3-6 år 7-15 år år år år år 80 I alt Befolkningsfremskrivning for Århus Kommune for kommuneplanområderne 1, 2, 3, 4og 5 pr. 1. juli 1999, fordelt på de enkelte kommuneplanområder: City Fr.bjerg Vesterbro Trøjborg Havnen i alt I prognosen forventes et fald i indbyggertallet i midtbyen på 5,7% fra 1999 til Ændringerne i aldersfordelingerne forventes ikke at være særlig markante. Udenlandske statsborgere Antallet af udenlandske statsborgere i midtbyen er ikke specielt afgørende for søgningen til Hovedbiblioteket. Samarbejdspartnere Nærbiblioteksrelationer (samarbejdsparter beliggende i kommuneplanområderne): Lokalcentre/plejehjem Børneinstitutioner/dagplejere Folke- og privatskoler Foreningen KulturNatten Daghøjskoler

7 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 7 Sprogskoler Katedralskolen VUC Institutioner med kontrakter og formelt samarbejde: Sygeplejeskolen Århus Kommune, Afdelingen for Sundhed og Omsorg Psykiatrisk Hospital, Patientbiblioteket Arresten Dansk center for byøkologi Arbejdspladsbiblioteker: Århus Oliefabrik a/s - Central Soya a/s DSB s Centralværksted Hovedbibliotek Voksenudlåns-koordinationsgruppe Børne-koordinationsgruppe Arrangementsgruppe Biblioteksteknisk Udvalg Kontaktforum for indvandrerbetjening Kontaktmøde for lydbogsformidlere Kvalitetscirkel for personaleadministrativt arbejde Kvartalsmøde for musik Lydavisbrugergruppe Handicapbrugergruppe Børnekulturnetværket Erhvervsafdelingen Skolebibliotekscenteret Indlæsningsservice ÅKB-afdelinger Bymuseet Erhvervsarkivet Lokalarkiverne i Århus Kommune Institutioner med fagligt relevante specialer Arbejdsformidlingen Kommune Information Flygtninge- og indvandrerorganisationer Kontaktpersongruppen på flygtninge- og indvandrerområdet Århus Tekniske Skole Århus Købmandsskole Centralbiblioteket Amtsledermøde

8 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 8 Det rådgivende udvalg vedrørende centralbiblioteket Biblioteker i Århus Amt ErhvervsInformation Århus Amt - styregruppe Statsbiblioteket Handelshøjskolens Bibliotek Århus Tekniske Bibliotek Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek Danmarks Blindebibliotek Folkebibliotekernes Depotbibliotek Amtscenteret for undervisning Sammenslutningen af Lokalarkiver i Århus Amt EU-Kommissionens kontor Folketingets EU-rådgivning 5-by samarbejde Folke- og forskningsbiblioteker i Danmark, Norden og Europa

9 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 9 Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket med henblik på opnåelse af de bibliotekspolitiske mål og delmål for 2000 ( ) Biblioteker er steder for viden, oplevelse og kultur ÅKB delmål Bibliotekerne skal have åbningstider, som er tilpasset betjeningsområdets behov. Som minimum skal åbningstiden fra 1999 fastholdes. (Ændret) Som minimum skal besøgs- og udlånsaktiviteten fastholdes på samme niveau som Lånerandelen i forhold til indbyggergrundlaget skal stige til 55% i HB delmål Åbningstider: Åbningstidens omfang på årsbasis fastholdes som i Åbningstidens placering kan overvejes justeret på baggrund af brugerønsker. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Besøgs- og udlånsaktivitet: Antallet af besøg skal i 2000 udgøre mindst Udlånsaktiviteterne skal i 2000 være mindst udlån. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Aktiviteten i Det virtuelle bibliotek skal forøges med 20% fra 1999 til (Nyt delmål) Biblioteksvæsenet vil i samarbejde med Århus Kommunale Skolevæsen etablere kombi-biblioteker i fire lokalområder i Århus Kommune. (Nyt delmål) Lånerandel: HB arbejder på at øge lånerandelen. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Det virtuelle bibliotek: Besøgene på HB s websider fastholdes på 1999 niveau. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Det virtuelle bibliotek: Omfanget af den virtuelle biblioteksudvikling fastholdes i 2000 på 1999 niveau. Målepunkt: Timetallet der anvendes på virtuel biblioteksudvikling opgøres i 1999 og 2000 udfra HB-projekthjemmesiden. Internetintroduktioner og -kurser: Der afholdes 175 Internetintroduktioner og -kurser. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Kombi-biblioteker: Der planlægges ingen kombibiblioteker i HB s nærområde. Arrangementer og udstillinger: Der afholdes 115 arrangementer og udstillinger. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Energiforbrug: Energiforbruget nedbringes med 1% i Målepunkt er årsopgørelse for samlet energiforbrug. Åbningstidernes placering overvejes optimeret udfra benyttelsesmønsteret og brugernes tilkendegivelser i brugerundersøgelsen fra Markedsføring anvendes for at tiltrække nye brugere og fastholde tidligere brugere. Den lange åbningstid om mandagen i vinterhalvåret markedsføres gennem plakater i skoler, institutioner, uddannelsessteder mv. Der udarbejdes et nyt standardkoncept for den trykte markedsføring i år I forbindelse med præsentationen af materialet planlægges en husstandsomdeling i

10 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 10 bibliotekets lokalområde. Endvidere planlægges buskampagner både i relation til Hovedbiblioteket og for at styrke interessen for læselyst mere bredt med præsentation af digte. Cirkulationen af materialer er en væsentlig faktor for oplevelsen af tilbuddet af nye materialer og dermed udlånstallet. Der er derfor fastlagt standarder for hastigheden af påpladssætningen. Områderne præsenterer løbende udstillinger af trykte materialer og særligt designede informationssider om relevante og ofte dagsaktuelle problemstillinger. Ved bibliotekspræsentationer for grupper fra skoler, daghøjskoler mv. opnås kontakt til en række ikke-brugere, som tilbydes mulighed for at indmelde sig i biblioteket. Der etableres i starten af år 2000 et EU-info-punkt, som delvist finansieres af Kommissionen. Infopunktet tilbyder information om EU, offentlige arrangementer og indgår i et netværk af europæiske info-punkter. Erhvervsinformationen, som tilbyder virksomheder i Århus Kommune og virksomheder i amtets øvrige kommuner erhvervsrelevante informationer mod betaling, forestår opbygningen af en informationstjeneste hos Dansk Center for Byøkologi frem til og med Erhvervsinformationen bidrager i år 2000 til udviklingen af en konsulent/rådgiver portal på Internettet (eport) i samarbejde med Amtskommunens Erhvervsafdeling. Hovedbibliotekets hjemmesidekompleks har i løbet af 1999 omdirigeret en stor benyttelse af en kvalitativt udvalgt samling links til hjemmesider til Folkebibliotekernes NetGuide (FNG), som Hovedbiblioteket bidrager til opbygningen af. Det vil derfor kræve en stor indsats med udvikling af nye faciliteter at bevare benyttelsestallene fra 1998 og 1999 i år Hovedbibliotekets hjemmesidekompleks omstruktureres og redesignes i år Gennem registrering og beskrivelse af siderne, der indgår forventes opbygget en betydelig forbedret mulighed for at finde relevante informationer. Den forbedrede struktur forventes at bidrage til en forøget benyttelse af siderne. En række informationsservices og værdiberigede ydelser på hjemmesiden planlægger nye faciliteter og muligheder i år Udviklingen af en række sider med serviceydelser er nu så etableret, at de er overgået fra udviklingsstatus til at være integrerede dele af driften i afdelingerne. Udviklingsopgaver og projekter kan følges via en særlig side med adressen Internetpræsentationer og Internetkurser udvikles i år 2000 med henblik på at afprøve nye former med deltagerbetaling. Hovedbiblioteket indgår i en række kommunale og ikke kommunale samarbejdsrelationer med henblik på at udnytte fællesressourcer og skabe interesse for aktiviteterne. I år deltager Hovedbiblioteket blandt andet i Vejledning 2000 og Kulturnatten.

11 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 11 Arrangementsvirksomheden bidrager til oplevelser, inspiration og synsvinkler i sammenhæng med den demokratiske dialog i samfundet. En række arrangementer afholdes med deltagerbetaling. Energiforbruget registreres og kontrolleres løbende. Der arbejdes på at etablere køling af edb-maskinrummet ved ventilation i stedet for aircondition. Endvidere vil renovering af belysningen i Diskområdet indgå i forbindelse med de fysiske ændringer ved etablering af selvaflevering for brugerne. I de kommende år vil der være behov for et nyt varmestyringsystem i den ældste del af bygningen. Miljø- og energiaspekter indgår ved prioriteringer af vedligeholdelses opgaverne. Der er behov for at sikre en tilførsel af midler til facaderenovering (fugning), hulmursisolering, udskiftning af vinduer, tekniske installationer, toiletter mv., da disse behov ikke vil kunne dækkes af Hovedbibliotekets tildelte puljemidler.

12 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 12 Borgerne skal inddrages i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af bibliotekstilbuddet og skal præsenteres for den nyeste kulturproduktion ÅKB delmål Materialekontoen skal mindst udgøre 17% af nettobudgettet. Budgetandelen til musikbærende og elektroniske materialer skal udgøre minimum 26% af materialebudgettet. HB delmål Materialekonto: HB afsætter budgetbeløb så målet nås. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Musikbærende og elektroniske materialer: HB disponerer budgettet så målet opfyldes. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. 7- og 14 dages lånetid: Materialer med 7- og 14 dages udlånstid (excl. tidsskrifter) skal udgøre mindst 5% af den samlede materialebestand. Målepunkt: Andelen af 7- og 14 dages udlånsmaterialer opgøres ud fra Maxinetal. Materialesamlingens omfang: Materialesamlingen fastlåses på maksimalt enheder (excl. fotosamling). Målepunkt: Andelen af 7- og 14 dages lånetidsmaterialer opgøres via Maxine excl. tidsskrifter i forhold til det totale materialesamlingstal. Bruger involvering: Udnotering og aflevering udføres af bruger selv. Målepunkt: Selvudnotering og -aflevering opgøres som andel af samlet udnotering og aflevering. Hovedbibliotekets relativt høje udlånstal i relation til samlingens begrænsede størrelse og den begrænsede materialekonto er blandt andet et resultat af en målrettet anvendelse af begrænset lånetid på efterspurgte nye materialer. Denne linie fastholdes og vurderes løbende. I år 2000 udarbejdes en materialeanskaffelses- og udskillelsespolitik, som grundlag for den vidtgående delegering af arbejdsopgaverne omkring materialerne, der har fundet sted. Delegeringen understøttes af de elektronisk baserede rutiner. I år 2000 indkøres i samarbejde med Forvaltningen en ny leverandøraftale efter udbudsrunden på periodica og tidsskriftområdet. Endvidere afsluttes udbuddet af trykte monografier og eventuelle ændringer i arbejdsrutiner gennemføres tilsvarende. Brugernes muligheder for at udføre opgaver i relation til informationssøgning, lån, aflevering og andre serviceydelser er i fokus, med henblik på at sikre så enkle muligheder som muligt. Selvudnoteringen stiger i år 2000 til 50 % af det samlede udlån. Brugerne tildeles pinkoder, så reserveringer vil kunne ske via hjemmecomputere ligesom, det bliver muligt at foretage en status på egne lån, reserveringer mv. I løbet af året udbydes opgaven med at etablere selvaflevering og et automatisk sorteringsanlæg for afleverede materialer. Ved at ændre disse opgaver vil en række tunge, monotome, ensidigt gentagne arbejdsrutiner som udføres i et stresset miljø kunne overgå til brugerne af biblioteket.

13 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 13 Borgerne skal have fri og lige adgang til information i et samfund, hvor viden er en forudsætning for udfoldelse ÅKB delmål En ny vision for bibliotekernes udvikling med en fireårs horisont skal etableres på baggrund af den nye bibliotekslov. (Nyt delmål) Der skal arbejdes målrettet for at gøre kortuddannede til biblioteksbenyttere. HB delmål Vision: Der etableres inspirationsmøder m.v. for medarbejderne på Hovedbiblioteket. Målepunkt: Inspirationsmøder opgøres udfra antal og deltagere. Kortuddannede: Der afholdes 50 bibliotekspræsentationer og Internetkurser målrettet kortuddannede. Målepunkt: Bibliotekspræsentation og Internetkurser tælles og der opgøres antal deltagere. Vejledning: Den gennemsnitlige vagtdækning i åbningstiden fastlægges til 20,0 medarbejder incl. telefonvejledning. Målepunkt: Vagtdækningen afrapporteres i ½-årsog årsregnskabet for områderne. Internet arbejdspladser: Antallet af Internet arbejdspladser til brugerne øges til 80. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Inspirationsmøderne kan både foregå i arbejdstiden, som på vej hjem møder eller aftenmøder. Møderækken etableres fleksibelt så der kan indgå oplæg om besøg i andre biblioteker, nye metoder, tendenser mv. Udvikling af nye serviceydelser vil indgå i planlægningen udfra en kommende ny vision og med de muligheder den forventede bibliotekslov vil give, herunder mulighed for serviceproduktion mod betaling på en række områder. Brugerundersøgelsen fra 1999 inddrages i vurderingen af på hvilke områder serviceudvikling bør ske. Hovedbiblioteket samarbejder med ombudsmænd på arbejdspladser om drift af arbejdspladsbiblioteker ved DSBs værksteder og Århus Oliefabrik. Der planlægges kulturelle aftenarrangementer i tilknytning til samarbejdet. Det Talende Værksted, hvor både trykt og digitalt informationsmateriale gøres tilgængeligt for synsog læsehandicappede, videreføres med særlige ressourcer knyttet til præsentation og undervisning i brug af faciliteterne. Kortuddannede tilbydes særlige bibliotekspræsentationer og Internetkurser rettet til målgruppen. Dette kræver udvikling af både form og indhold ved undervisningen. Internetarbejdspladserne til brugerne forøges fra 75 til 80. De nye pladser placeres i forbindelse med udvikling af biblioteksrummet for børn.

14 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 14 Bibliotekerne er vigtige redskaber for integration af flygtninge og indvandrere i samfundslivet ÅKB delmål Målgruppen Borgere med udenlandsk herkomst skal udgøre samme forholdsmæssige andel af registrerede lånere som af den samlede befolkning. HB delmål Bibliotekspræsentationer: Der afholdes 60 bibliotekspræsentationer for indvandrere. Målepunkt: antallet af bibliotekspræsentationer opgøres. Flygtninge- og indvandrerpolitik: Der afholdes 5 arrangementer med fokus på integration. Målepunkt: Antallet af arrangementer opgøres. Hovedbiblioteket er tillagt Indvandrerkonsulentopgaverne. I sammenhæng med etableringen af Infoteket på Sprogskolen er der opbygget forstærkede samarbejdsrelationer. Der samarbejdes blandt andet om udvikling og sikring af et program omkring introduktion af bibliotekets muligheder både i relation til undervisning og læring såvel som generel samfundsmæssig deltagelse. I forlængelse af de afholdte succesfulde arrangementer omkring flygtninge og indvandrerproblemstillinger planlægges 5 nye arrangementer i år 2000 heraf 2 med særligt fokus på børn. Valget til Integrationsrådet i april forventes markeret. Hovedbiblioteket varetager projektlederopgaven i forbindelse med opbygningen af FINFO - informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark. Opgaven er en national opgave, som løses i samarbejde med Statsbiblioteket, Invandrerbiblioteket, centralbibliotekerne og i løbet af det kommende år øvrige folkebiblioteker.

15 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 15 Bibliotekerne er en ressource for børns læsning og læring og for udviklingen af børnekulturen ÅKB delmål Bibliotekerne skal i kampagneform henvende sig til århusianske børn mindst fire gange inden de forlader folkeskolesystemet, nemlig i forbindelse med første besøg i skoletandplejen (3 års alderen), i forbindelse med indskrivning i skolen (6 års alderen), i 4. klasse (10 års alderen) og i 9. klasse (15 års alderen). (Nyt delmål) HB delmål Kampagner: Deltagelse i fælles ÅKB kampagner. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. I år 2000 arbejdes der i forlængelse af konferencen Rumbørn i 1999, videre med at identificere og gøre indholdet af fremtidens rum for børn konkret i biblioteket. Kulturministerens børnekulturelle redegørelse udgør grundlaget for udviklingen af Børnebiblioteket som eksperimentarium. EU-info-punktet som etableres i foråret vil tilbyde information målrettet de ældste skoleklasser. Børn er en stor brugergruppe af den virtuelle spørgsmålstjeneste SOS og på nationalt plan deltager Hovedbiblioteket i udviklingen af en ny hjemmeside for børn under titlen Katapult.

16 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 16 Århus Kommunes Biblioteker skal sikre og videreudvikle en kvalificeret betjening af borgerne ÅKB delmål For også i fremtiden at sikre kvalificeret betjening af borgerne, vil bibliotekerne i gennemsnit anvende 5 uddannelsesdage pr. medarbejder i HB delmål Uddannelse: Der anvendes i gennemsnit 5 uddannelsesdage pr. medarbejder. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Der vil blive gennemført brugerundersøgelser på fem lokalbiblioteker. Disse undersøgelser vil bl.a. afkode brugernes tilfredshed med den tilbudte service. (Nyt delmål) Brugerundersøgelser: (HB deltog i brugerundersøgelsen i 1999). Hovedbiblioteket etablerer en fokusgruppe som inddrages i drøftelser af ændringer og brugerrelaterede serviceudviklinger. Målepunkt: Fokusgruppens deltagere registreres sammen med mødeaktiviteten. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørelaterede aktiviteter skal indgå i områdernes planer. Målepunkt: Sikkerhedsgruppen koordinerer og evaluerer arbejdsmiljøaktiviteterne. Personalepolitiske indsatsområder: Der arbejdes med udvikling af politik og konkrete indsatser i relation til kompetenceudvikling, jobudvikling og seniormedarbejder. Målepunkt: Samarbejdsudvalget evaluerer personalepolitikaktiviteterne. Hovedbibliotekets Medudvalg har fastlagt en række fokuspunkter for kompetenceudviklingen, som indgår i medarbejderudviklingssamtalerne. I år 2000 skal der fokuseres på: - organisatorisk kompetence - lærings- og undervisningskompetence - projekt kompetence - IKT (informations- og kommunikationsteknologi) kompetencer - sproglige kompetencer Endvidere vil der i lighed med tidligere være fokus på fortsat udvikling af faglige kompetencer. Sidemandsoplæring indgår meget hyppigt som et element i læreprocesserne i afdelingerne. Disse læringsforløb registreres ikke i forbindelse med opgørelsen af uddannelsesdage. I løbet af år 2000 etableres rammer, form og indhold for et større fælles læringsprojekt, som i forlængelse af organisationsudviklingsmodellen fra 1998 kan forsyne den forsatte udviklingsproces med nye synsvinkler og bidrage til udviklingen af en lærende organisation. Læringsprojektet etableres med afsæt i den kommende fælles visionsudvikling i biblioteksvæsenet. Hovedbiblioteket indgår i et benchlearning projekt med Gentofte, Herning, Roskilde og Hovedbiblioteket i København. Projektet organiseres og gennemføres, så medarbejderlæringsdelen er højt prioriteret, med henblik på at opnå større generel evne til at analysere, sammenligne og opstille alternativer til eksisterende opgaveløsninger.

17 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 17 Hovedbibliotekets Ros/Ris postkassefunktion moderniseres. Det planlægges at opbygge en database med problemer og svar, for at kunne etablere en ny serviceydelse for brugerne, hvor de vil kunne finde forklaringer og svar på spørgsmål. Etableringen af en fokusgruppe vil blandt andet kunne bidrage til en revision af Hovedbibliotekets servicedeklaration. Brugerundersøgelsen i 1999 har identificeret en række områder, hvor der kan være behov for serviceudvikling og forbedringer. Disse tages op i takt med at ressourcemæssige muligheder tillader dette. Såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø er sikret en fortløbende udvikling gennem særlige midler via budgetlægningen. Sikkerhedsgruppen på Hovedbiblioteket reviderer årligt prioriteringsplanerne og koordinerer indsatsen med både inventaranskaffelser, konsulenthjælp mv. Disken har særlige problemer med både fysisk udstyr og den daglige arbejdssituation. Der er derfor afsat ressourcer til nyt inventar og støtte til udviklingen af medarbejderne. I løbet af år 2000 udbydes ordren på levering af selvafleveringsanlæg og automatisk grovsortering. Det vil betyde ændrede fysiske og psykiske forhold, da brugerne overtager opgaven med aflevering af materiale og sorteringen vil kunne ske automatisk. Der vil derfor være behov for at sikre medarbejderne nye arbejdsopgaver i biblioteket. En enkelt ventilationskanal under bygningen ligger under grundvandspejlet og kræver nu dræning, så den ikke henstår i konstant våd tilstand.

18 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 18 Kvaliteten af det administrative arbejde skal fastholdes og forbedres, uden at administrationsudgifterne af den grund stiger ÅKB delmål Tilfredsheden blandt brugere og samarbejdspartnere måles via en brugerundersøgelse - særligt målrettet til Forvaltningen HB delmål Intranet: Alle medarbejdere anvender intranet til intern kommunikation og administration. Målepunkt: Medarbejderanvendelsen af postsystemer og fælles ressourcer på intranettet opgøres. Hovedbibliotekets intranet er aktuelt udviklet indenfor de enkelte dele af organisationen og med fællesdele. Der ønskes anskaffet et fællessystem, som kan etablere de basale værktøjer som fælleskalendere, notesystemer samt kommunikere med fællessystemer i Århus Kommunes Biblioteker og Magistratens 4. afdeling. De eksisterende intranetdele vil kunne migreres til et fælles intranet. Intranettet vil kunne forenkle informationsgangene yderligere, sikre bedre information og i stadig større omfang etablere fælles virtuelle erfarings- og læringsrum omkring tværgående opgaver såvel på tværs af organisationen såvel som på tværs af faglige kompetencer. Hovedbibliotekets sekretariat indgå med en række grundlæggende informationsydelser som en kernefaktor i intranettet, hvor der arbejdes med styringsinformation til budget og regnskab, procedurer og retningsliner indenfor informationsområdet, personaleområdet, projektområdet og statistikområdet herunder både som leverandør til det kommende datawarehouse og benytter af dataene. I samarbejde med Forvaltningen og de andre organisatoriske enheder i Biblioteksvæsenet planlægges overgang til et nyt journalsystem og et nyt regnskabsystem. Arbejdet med pressemeddelelser omlægges, så de udsendes elektronisk.

19 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 19 Økonomi Økonomisk regnskab for 1999, budget for 2000 og budgetoverslag for årene Udmøntning af rammen Indtægter: (1999 priser) ( alle beløb er i 2000 priser ) Ramme CB-tilskud Variable aktiviteter Total Udgifter: (1999 priser) ( alle beløb er i 2000 priser ) Personale Kursus/uddannelse Materialer (målram) Andet Prioriterede aktiviteter: Renovr/vedligehold Pc-køb og vedligehold Projekter Inventar Total Balance Underskud/overskud året før Renter Samlet underskud/ overskud Noter vedrørende regnskab 1999 Regnskabet for 1999 udviser et overskud på kr mod et forventet underskud på kr Resultatet skyldes hovedsagelig udskydelse af projekt vedr. selvaflevering og Disk-ombygning samt ikke-afholdte budgetterede projektudgifter. Derudover er der i overensstemmelse med beslutning om decentral disponering i områderne opsparet kr med henblik på overførsel til budget Under prioriterede aktiviteter blev et nyt varmestyringssystem og indførsel af et nyt folderdesign ikke gennemført. Den budgetterede udgift til nyt folderdesign er overført til budget 2000.

20 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 20 De variable indtægter blev også en del større end forventet, især eksterne projekt- og kontraktindtægter samt salg af konsulentydelser. Noter vedrørende budget 2000 Indtægter: Rammen er bl.a. reduceret med kr svarende til 16 bibliotekartimer i ErhvervsInformation. Som i 1999 er der tillagt kr (udmøntning af grøn pulje vedtaget i Byrådet for hvert af årene 1999, 2000 og 2001). Med hensyn til CB-tilskuddet er der ikke taget højde for evt. konsekvenser ved vedtagelse af ny Bibliotekslov. Udgifter: Kursuskontoen er opskrevet med kr til kr i henhold til tidligere beslutning på Hovedbiblioteket. Hertil kommer overførte kursusmidler fra områderne fra 1999 samt overførte midler fra rådighedsbeløbet for 1999 for psykisk arbejdsmiljø. De planlagte aktivieter gennemføres i starten af år 2000.Der er i alt afsat et rådighedsbeløb på kr til støtte for opfølgningsaktiviteter i relation til det psykiske arbejdsmiljø Anvendelse af puljen prioriteres af Sikkerhedsgruppen ud fra indsendte behov fra områder og afdelinger.til den fortsatte renovering/vedligeholdelse af Hovedbiblioteket - herunder indførelse af selvaflevering samt Disk-opbrydning - er der afsat kr Inventarkontoen er forhøjet til kr Hertil er lagt overførte midler fra områderne. Inventarkontoen skal dække udgiften til diverse kontormøbler som følge af APV analysen samt del af de forventede inventarudgifter som følge af Disk-opbrydning, kr Til projekter forventes anvendt kr Heri er indeholdt kr som er ikke-afholdte projektudgifter overført fra Århus Kommunes Bibliotekers målsætning om at sikre at mindst 5% af de rammetildelte midler er til rådighed for prioriteret indsats, anses for opfyldt gennem midlerne til prioriterede aktiviteter. Derudover sker der en omfattende prioritering af udviklingsopgaver både på områdeniveau og i afdelingerne. Ressourcerne til disse opgaver prioriteres ved den årlige interne ressourcefordeling. Noter vedrørende overslagsårene Beløbene er angivet i 2000 niveau. Der er ikke taget højde for en evt. virkning af byrådets beslutning om nedskrivning af budgettet med 1%, ligesom der heller ikke er taget højde for konsekvenserne af vedtagelse af ny Bibliotekslov. Der er heller ikke taget højde for de personalemæssige konsekvenser ved indførelse af selvaflevering med efterfølgende maskinel grovsortering.

Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur.

Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Åbningstider. Bibliotekerne skal have åbningstider, som er tilpasset betjeningsområdets behov. Der er

Læs mere

Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsplan 2000-2003 Blad 1 (6) Hovedbiblioteket 23-03-00. Nøgletal

Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsplan 2000-2003 Blad 1 (6) Hovedbiblioteket 23-03-00. Nøgletal Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsplan 2000-2003 Blad 1 (6) Nærværende liste over nøgletal forsøger at beskrive de aktuelle nøgletal der indgår i virksomhedsplanen for årene 2000-2003. Der er medtaget

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek

Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Budget 2007-2010 - 1 - Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice 1. december 2006 Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Følgende mål ændres som følge af bevarelsen af Åby. Ændringerne er markeret.

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2300 Jour. nr.: M0/2002/00901 Ref.:

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Virksomhedsmodel og porteføljestyring

Virksomhedsmodel og porteføljestyring Fælles virksomhedsmodel mv. for Virksomhedsmodel og porteføljestyring Udkast til byrådsindstilling af 30. september 2006 Fælles virksomhedsmodel mv. for Grundmodellens opbygning Ydre vilkår Grundlag og

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. april 2017 Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Fremlæggelse af Bygningsrapport 2016 og godkendelse af principper

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour.

Læs mere

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Modtager(e): AU IT, LSU Notat Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Baggrund Universitetsledelsen har d. 27. maj 2015 godkendt en rapport fra et projekt om TAPkarriereveje. Projektet konkluderer, at

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Socialafdelingen Socialafdelingen varetager opgaver med rådgivning, vejledning og støtte til voksne med handicap, psykisk sygdom eller sårbarhed, misbrugsproblemer

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

Til orientering 1. Meddelelser...1

Til orientering 1. Meddelelser...1 FURESØ KOMMUNE Kulturunderudvalg 7. september 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 8 Sted: Skovhuset ved Søndersø, Ballerupvej 60,Værløse Kl. 16.30 rundvisning i Skovhuset. Udvalgsmøde kl. 17.30 i Skovhuset Medlemmerne

Læs mere