Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Regnskab 1999, Budget 2000 og overslagsårene

2 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 2 Oversigt Bind 1 Indledning Virksomhedsplanlægningen Præsentation af Hovedbiblioteket Organisatorisk status Betjeningsområdet Samarbejdspartnere Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket med henblik på opnåelse af de bibliotekspolitiske mål og delmål for 2000 ( ) Biblioteker er steder for viden, oplevelse og kultur Borgerne skal inddrages i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af bibliotekstilbuddet og skal præsenteres for den nyeste kulturproduktion Borgerne skal have fri og lige adgang til information i et samfund, hvor viden er en forudsætning for udfoldelse Bibliotekerne er vigtige redskaber for integration af flygtninge og indvandrere i samfundslivet Bibliotekerne er en ressource for børns læsning og læring og for udviklingen af børnekulturen Århus Kommunes Biblioteker skal sikre og videreudvikle en kvalificeret betjening af borgerne Kvaliteten af det administrative arbejde skal fastholdes og forbedres, uden at administrationsudgifterne af den grund stiger Økonomi Økonomisk regnskab for 1999, budget for 2000 og budgetoverslag for årene Personaleressourcer Nøgletal Supplerende nøgletal Aktivitetsregnskab 1999 Bilag Oversigt over nøgletal (målepunkter) Udviklings- og projektopgaver år 2000 Statistik publikumsserviceydelser Specifikation af budgetposten Andet (Budgetudgifter 2000 Andet for Hovedbiblio...) Plan for folkebibliotekerne i Århus Amt og centralbiblioteket Servicedeklaration for Hovedbiblioteket Servicedeklaration for Centralbiblioteket Servicedeklaration for ErhvervsInformation Århus Kommune Servicedeklaration for ErhvervsInformation Århus Amt.

3 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 3 Indledning Virksomhedsplanen for år 2000 og afrapporteringen for 1999 er præget af den omlægning som startede i efteråret Planlægningen består af tre niveauer: - Hovedbibliotekets delmål er fastlagt konkret og beskriver Hovedbibliotekets bidrag til den fælles målopfyldelse for Århus Kommunes Biblioteker. Hertil er knyttet en række målepunkter - afdelinger og arbejdsfællesskaber fokuserer på udarbejdelse af aktivitetsplaner med tilhø rende ressourceforbrug. De beskrevne aktiviteter bidrager til opnåelse af Hovedbibliotekets delmål for indeværende år - områderne og sekretariatet udarbejder områdeplaner, der skaber overblik gennem en samlet beskrivelse af aktiviteter og planer i relation til HB delmålene. Hovedbibliotekets virksomhedsplan samler delmålene. Aktivitetsbeskrivelsen er indskrænket til at medtage udvalgte konkrete initiativer, som bidrager til målopfyldelsen for det aktuelle år og i enkelte tilfælde årene Det økonomiske regnskab og budgetterne for de kommende år foreligger som hidtil i forlængelse af aktivitetsplanerne. Aktivitetsregnskabet for 1999 findes i et særligt notat efter virksomhedsplanen. Enkelte emner som tidligere har været medtaget i virksomhedsplanen falder ud. Udviklingen af centralbiblioteksopgaverne findes beskrevet i Plan for Folkebibliotekerne i Århus Amt og centralbiblioteket (vedlagt som bilag). I år 2000 skal der indgås en ny kontrakt med Biblioteksstyrelsen om de fremtidige aktiviteter og som følge deraf, skal der etableres en ny plan. Hovedbiblioteket gennemførte en brugerundersøgelse i Reslutaterne fremkommer i et særskilt notat, som indgår i den fremtidige udvikling af aktiviteterne. Virksomhedsplanlægningen I år 2000 sætter Hovedbiblioteket fokus på fem tværgående temaer i forbindelse med virksomhedsplanlægningen: totalkvalitet/forbedringer kompetenceudvikling og arbejdsformer intranet og informationsspredning brugerne kan selv vidensstyring - informations- og erfaringsopsamling. Fokuseringen tilgodeser både brugerne og medarbejderne. Virksomhedsplanlægningen involverer alle medarbejdere på forskellige planer og i forskellige relationer. Kodeordene for dette arbejde er: ansvar

4 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 4 udfordring tryghed indflydelse udvikling I forbindelse med virksomhedsplanlægningen er der medtaget nye mål i planlægningen, som er vedtaget af byrådet for år Planlægningsprocessen anvendes til at få drøftet og synliggjort målene i alle hjørner af huset.virksomhedsplanen er resultatet af processen, som efter byrådets fastlæggelse af målene for biblioteksvæsenet for år 2000 ( ) har givet både medarbejdere og afdelingsledere muligheder for at indgå i diskussioner og planlægnings aktiviteter. Dette er sket gennem personalemøder for alle medarbejdere, caféværksteder hvortil medarbejderne har været indbudt, flere planlægningsdage for afdelings- og områdeledere foruden diskussionerne i afdelingerne. Herudover har delemner været gjort til genstand for drøftelser på samarbejdsudvalgsmøder op til fremlæggelsen af den endelige plan. Hovedbibliotekets Medudvalg har på møder den 23. februar og den 8. marts drøftet og tiltrådt planen. Personalerepræsentanterne tager dog forbehold overfor de personalemæssige og arbejdsmæssige konsekvenser af forholdet mellem den reducerede mængde af personaleressourcer og den øgede mængde arbejdsopgaver (bl.a. udvikling af nye serviceydelser).

5 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 5 Præsentation af Hovedbiblioteket Præsentation af Hovedbiblioteket Organisatorisk status Leder Overbibliotekar Knud Schulz Ansvar Nærbibliotek for midtbyen Hovedbibliotek for Århus Kommune Centralbibliotek med opgaver i relation til kommunerne i amtet samt bidragsyder til samarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotekets bygning Bygningen ejes af Århus Kommune. Oprindelig bygning ibrugtaget Flere senere tilbygninger. Total areal 8300 kvm. Bygningen rummer udover Hovedbiblioteket også Stadsbibliotekar, Forvaltning og Udviklingsafdeling. Publikumsarealerne udgør i alt knap 3000 kvm. incl. det åbne magasin. Hertil kommer mødelokalerne på øverste etage. Organisation Organisation, indretning og vejledning i Hovedbiblioteket er struktureret i tre områder, som tilbyder serviceydelser og vejledning til brugerne samt et sekretariat incl. teknisk servicefunktion. Problemkonkretisering, ressourcer og bemyndigelse ligger som udgangspunkt i de tre områder og følges ad. Organisationen udvikles løbende så den i så stor udstrækning som muligt støtter produktion og udvikling af serviceydelser i områderne udfra et overordnet ressourcemæssigt hensyn. Tværgående sker der koordinering omkring mål, publikumsaktiviteter og medarbejderudvikling. Endvidere udvikles organisationen tværgående gennem udviklings- og projektarbejde, hvor der sker en sammenknytning af faglige kompetencer på tværs Andele af personaleressourcer af huset. Sekretariat/Service 8,6% Bageste Område 22,1% Forreste Område 42,9% Mellemste Område 26,3% Forreste Område Mellemste Område Bageste Område Sekretariat/Service

6 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 6 Betjeningsområdet Hovedbiblioteket har nærbiblioteksforpligtelser overfor kommuneplanområderne 1, 2, 3, 4 og 5. Befolkningsfremskrivning for Århus Kommune for kommuneplanområderne 1, 2, 3, 4 og 5 pr. 1. juli 1999 fordelt på alder: 0-2 år 3-6 år 7-15 år år år år år 80 I alt Befolkningsfremskrivning for Århus Kommune for kommuneplanområderne 1, 2, 3, 4og 5 pr. 1. juli 1999, fordelt på de enkelte kommuneplanområder: City Fr.bjerg Vesterbro Trøjborg Havnen i alt I prognosen forventes et fald i indbyggertallet i midtbyen på 5,7% fra 1999 til Ændringerne i aldersfordelingerne forventes ikke at være særlig markante. Udenlandske statsborgere Antallet af udenlandske statsborgere i midtbyen er ikke specielt afgørende for søgningen til Hovedbiblioteket. Samarbejdspartnere Nærbiblioteksrelationer (samarbejdsparter beliggende i kommuneplanområderne): Lokalcentre/plejehjem Børneinstitutioner/dagplejere Folke- og privatskoler Foreningen KulturNatten Daghøjskoler

7 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 7 Sprogskoler Katedralskolen VUC Institutioner med kontrakter og formelt samarbejde: Sygeplejeskolen Århus Kommune, Afdelingen for Sundhed og Omsorg Psykiatrisk Hospital, Patientbiblioteket Arresten Dansk center for byøkologi Arbejdspladsbiblioteker: Århus Oliefabrik a/s - Central Soya a/s DSB s Centralværksted Hovedbibliotek Voksenudlåns-koordinationsgruppe Børne-koordinationsgruppe Arrangementsgruppe Biblioteksteknisk Udvalg Kontaktforum for indvandrerbetjening Kontaktmøde for lydbogsformidlere Kvalitetscirkel for personaleadministrativt arbejde Kvartalsmøde for musik Lydavisbrugergruppe Handicapbrugergruppe Børnekulturnetværket Erhvervsafdelingen Skolebibliotekscenteret Indlæsningsservice ÅKB-afdelinger Bymuseet Erhvervsarkivet Lokalarkiverne i Århus Kommune Institutioner med fagligt relevante specialer Arbejdsformidlingen Kommune Information Flygtninge- og indvandrerorganisationer Kontaktpersongruppen på flygtninge- og indvandrerområdet Århus Tekniske Skole Århus Købmandsskole Centralbiblioteket Amtsledermøde

8 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 8 Det rådgivende udvalg vedrørende centralbiblioteket Biblioteker i Århus Amt ErhvervsInformation Århus Amt - styregruppe Statsbiblioteket Handelshøjskolens Bibliotek Århus Tekniske Bibliotek Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek Danmarks Blindebibliotek Folkebibliotekernes Depotbibliotek Amtscenteret for undervisning Sammenslutningen af Lokalarkiver i Århus Amt EU-Kommissionens kontor Folketingets EU-rådgivning 5-by samarbejde Folke- og forskningsbiblioteker i Danmark, Norden og Europa

9 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 9 Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket med henblik på opnåelse af de bibliotekspolitiske mål og delmål for 2000 ( ) Biblioteker er steder for viden, oplevelse og kultur ÅKB delmål Bibliotekerne skal have åbningstider, som er tilpasset betjeningsområdets behov. Som minimum skal åbningstiden fra 1999 fastholdes. (Ændret) Som minimum skal besøgs- og udlånsaktiviteten fastholdes på samme niveau som Lånerandelen i forhold til indbyggergrundlaget skal stige til 55% i HB delmål Åbningstider: Åbningstidens omfang på årsbasis fastholdes som i Åbningstidens placering kan overvejes justeret på baggrund af brugerønsker. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Besøgs- og udlånsaktivitet: Antallet af besøg skal i 2000 udgøre mindst Udlånsaktiviteterne skal i 2000 være mindst udlån. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Aktiviteten i Det virtuelle bibliotek skal forøges med 20% fra 1999 til (Nyt delmål) Biblioteksvæsenet vil i samarbejde med Århus Kommunale Skolevæsen etablere kombi-biblioteker i fire lokalområder i Århus Kommune. (Nyt delmål) Lånerandel: HB arbejder på at øge lånerandelen. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Det virtuelle bibliotek: Besøgene på HB s websider fastholdes på 1999 niveau. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Det virtuelle bibliotek: Omfanget af den virtuelle biblioteksudvikling fastholdes i 2000 på 1999 niveau. Målepunkt: Timetallet der anvendes på virtuel biblioteksudvikling opgøres i 1999 og 2000 udfra HB-projekthjemmesiden. Internetintroduktioner og -kurser: Der afholdes 175 Internetintroduktioner og -kurser. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Kombi-biblioteker: Der planlægges ingen kombibiblioteker i HB s nærområde. Arrangementer og udstillinger: Der afholdes 115 arrangementer og udstillinger. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Energiforbrug: Energiforbruget nedbringes med 1% i Målepunkt er årsopgørelse for samlet energiforbrug. Åbningstidernes placering overvejes optimeret udfra benyttelsesmønsteret og brugernes tilkendegivelser i brugerundersøgelsen fra Markedsføring anvendes for at tiltrække nye brugere og fastholde tidligere brugere. Den lange åbningstid om mandagen i vinterhalvåret markedsføres gennem plakater i skoler, institutioner, uddannelsessteder mv. Der udarbejdes et nyt standardkoncept for den trykte markedsføring i år I forbindelse med præsentationen af materialet planlægges en husstandsomdeling i

10 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 10 bibliotekets lokalområde. Endvidere planlægges buskampagner både i relation til Hovedbiblioteket og for at styrke interessen for læselyst mere bredt med præsentation af digte. Cirkulationen af materialer er en væsentlig faktor for oplevelsen af tilbuddet af nye materialer og dermed udlånstallet. Der er derfor fastlagt standarder for hastigheden af påpladssætningen. Områderne præsenterer løbende udstillinger af trykte materialer og særligt designede informationssider om relevante og ofte dagsaktuelle problemstillinger. Ved bibliotekspræsentationer for grupper fra skoler, daghøjskoler mv. opnås kontakt til en række ikke-brugere, som tilbydes mulighed for at indmelde sig i biblioteket. Der etableres i starten af år 2000 et EU-info-punkt, som delvist finansieres af Kommissionen. Infopunktet tilbyder information om EU, offentlige arrangementer og indgår i et netværk af europæiske info-punkter. Erhvervsinformationen, som tilbyder virksomheder i Århus Kommune og virksomheder i amtets øvrige kommuner erhvervsrelevante informationer mod betaling, forestår opbygningen af en informationstjeneste hos Dansk Center for Byøkologi frem til og med Erhvervsinformationen bidrager i år 2000 til udviklingen af en konsulent/rådgiver portal på Internettet (eport) i samarbejde med Amtskommunens Erhvervsafdeling. Hovedbibliotekets hjemmesidekompleks har i løbet af 1999 omdirigeret en stor benyttelse af en kvalitativt udvalgt samling links til hjemmesider til Folkebibliotekernes NetGuide (FNG), som Hovedbiblioteket bidrager til opbygningen af. Det vil derfor kræve en stor indsats med udvikling af nye faciliteter at bevare benyttelsestallene fra 1998 og 1999 i år Hovedbibliotekets hjemmesidekompleks omstruktureres og redesignes i år Gennem registrering og beskrivelse af siderne, der indgår forventes opbygget en betydelig forbedret mulighed for at finde relevante informationer. Den forbedrede struktur forventes at bidrage til en forøget benyttelse af siderne. En række informationsservices og værdiberigede ydelser på hjemmesiden planlægger nye faciliteter og muligheder i år Udviklingen af en række sider med serviceydelser er nu så etableret, at de er overgået fra udviklingsstatus til at være integrerede dele af driften i afdelingerne. Udviklingsopgaver og projekter kan følges via en særlig side med adressen Internetpræsentationer og Internetkurser udvikles i år 2000 med henblik på at afprøve nye former med deltagerbetaling. Hovedbiblioteket indgår i en række kommunale og ikke kommunale samarbejdsrelationer med henblik på at udnytte fællesressourcer og skabe interesse for aktiviteterne. I år deltager Hovedbiblioteket blandt andet i Vejledning 2000 og Kulturnatten.

11 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 11 Arrangementsvirksomheden bidrager til oplevelser, inspiration og synsvinkler i sammenhæng med den demokratiske dialog i samfundet. En række arrangementer afholdes med deltagerbetaling. Energiforbruget registreres og kontrolleres løbende. Der arbejdes på at etablere køling af edb-maskinrummet ved ventilation i stedet for aircondition. Endvidere vil renovering af belysningen i Diskområdet indgå i forbindelse med de fysiske ændringer ved etablering af selvaflevering for brugerne. I de kommende år vil der være behov for et nyt varmestyringsystem i den ældste del af bygningen. Miljø- og energiaspekter indgår ved prioriteringer af vedligeholdelses opgaverne. Der er behov for at sikre en tilførsel af midler til facaderenovering (fugning), hulmursisolering, udskiftning af vinduer, tekniske installationer, toiletter mv., da disse behov ikke vil kunne dækkes af Hovedbibliotekets tildelte puljemidler.

12 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 12 Borgerne skal inddrages i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af bibliotekstilbuddet og skal præsenteres for den nyeste kulturproduktion ÅKB delmål Materialekontoen skal mindst udgøre 17% af nettobudgettet. Budgetandelen til musikbærende og elektroniske materialer skal udgøre minimum 26% af materialebudgettet. HB delmål Materialekonto: HB afsætter budgetbeløb så målet nås. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Musikbærende og elektroniske materialer: HB disponerer budgettet så målet opfyldes. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. 7- og 14 dages lånetid: Materialer med 7- og 14 dages udlånstid (excl. tidsskrifter) skal udgøre mindst 5% af den samlede materialebestand. Målepunkt: Andelen af 7- og 14 dages udlånsmaterialer opgøres ud fra Maxinetal. Materialesamlingens omfang: Materialesamlingen fastlåses på maksimalt enheder (excl. fotosamling). Målepunkt: Andelen af 7- og 14 dages lånetidsmaterialer opgøres via Maxine excl. tidsskrifter i forhold til det totale materialesamlingstal. Bruger involvering: Udnotering og aflevering udføres af bruger selv. Målepunkt: Selvudnotering og -aflevering opgøres som andel af samlet udnotering og aflevering. Hovedbibliotekets relativt høje udlånstal i relation til samlingens begrænsede størrelse og den begrænsede materialekonto er blandt andet et resultat af en målrettet anvendelse af begrænset lånetid på efterspurgte nye materialer. Denne linie fastholdes og vurderes løbende. I år 2000 udarbejdes en materialeanskaffelses- og udskillelsespolitik, som grundlag for den vidtgående delegering af arbejdsopgaverne omkring materialerne, der har fundet sted. Delegeringen understøttes af de elektronisk baserede rutiner. I år 2000 indkøres i samarbejde med Forvaltningen en ny leverandøraftale efter udbudsrunden på periodica og tidsskriftområdet. Endvidere afsluttes udbuddet af trykte monografier og eventuelle ændringer i arbejdsrutiner gennemføres tilsvarende. Brugernes muligheder for at udføre opgaver i relation til informationssøgning, lån, aflevering og andre serviceydelser er i fokus, med henblik på at sikre så enkle muligheder som muligt. Selvudnoteringen stiger i år 2000 til 50 % af det samlede udlån. Brugerne tildeles pinkoder, så reserveringer vil kunne ske via hjemmecomputere ligesom, det bliver muligt at foretage en status på egne lån, reserveringer mv. I løbet af året udbydes opgaven med at etablere selvaflevering og et automatisk sorteringsanlæg for afleverede materialer. Ved at ændre disse opgaver vil en række tunge, monotome, ensidigt gentagne arbejdsrutiner som udføres i et stresset miljø kunne overgå til brugerne af biblioteket.

13 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 13 Borgerne skal have fri og lige adgang til information i et samfund, hvor viden er en forudsætning for udfoldelse ÅKB delmål En ny vision for bibliotekernes udvikling med en fireårs horisont skal etableres på baggrund af den nye bibliotekslov. (Nyt delmål) Der skal arbejdes målrettet for at gøre kortuddannede til biblioteksbenyttere. HB delmål Vision: Der etableres inspirationsmøder m.v. for medarbejderne på Hovedbiblioteket. Målepunkt: Inspirationsmøder opgøres udfra antal og deltagere. Kortuddannede: Der afholdes 50 bibliotekspræsentationer og Internetkurser målrettet kortuddannede. Målepunkt: Bibliotekspræsentation og Internetkurser tælles og der opgøres antal deltagere. Vejledning: Den gennemsnitlige vagtdækning i åbningstiden fastlægges til 20,0 medarbejder incl. telefonvejledning. Målepunkt: Vagtdækningen afrapporteres i ½-årsog årsregnskabet for områderne. Internet arbejdspladser: Antallet af Internet arbejdspladser til brugerne øges til 80. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Inspirationsmøderne kan både foregå i arbejdstiden, som på vej hjem møder eller aftenmøder. Møderækken etableres fleksibelt så der kan indgå oplæg om besøg i andre biblioteker, nye metoder, tendenser mv. Udvikling af nye serviceydelser vil indgå i planlægningen udfra en kommende ny vision og med de muligheder den forventede bibliotekslov vil give, herunder mulighed for serviceproduktion mod betaling på en række områder. Brugerundersøgelsen fra 1999 inddrages i vurderingen af på hvilke områder serviceudvikling bør ske. Hovedbiblioteket samarbejder med ombudsmænd på arbejdspladser om drift af arbejdspladsbiblioteker ved DSBs værksteder og Århus Oliefabrik. Der planlægges kulturelle aftenarrangementer i tilknytning til samarbejdet. Det Talende Værksted, hvor både trykt og digitalt informationsmateriale gøres tilgængeligt for synsog læsehandicappede, videreføres med særlige ressourcer knyttet til præsentation og undervisning i brug af faciliteterne. Kortuddannede tilbydes særlige bibliotekspræsentationer og Internetkurser rettet til målgruppen. Dette kræver udvikling af både form og indhold ved undervisningen. Internetarbejdspladserne til brugerne forøges fra 75 til 80. De nye pladser placeres i forbindelse med udvikling af biblioteksrummet for børn.

14 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 14 Bibliotekerne er vigtige redskaber for integration af flygtninge og indvandrere i samfundslivet ÅKB delmål Målgruppen Borgere med udenlandsk herkomst skal udgøre samme forholdsmæssige andel af registrerede lånere som af den samlede befolkning. HB delmål Bibliotekspræsentationer: Der afholdes 60 bibliotekspræsentationer for indvandrere. Målepunkt: antallet af bibliotekspræsentationer opgøres. Flygtninge- og indvandrerpolitik: Der afholdes 5 arrangementer med fokus på integration. Målepunkt: Antallet af arrangementer opgøres. Hovedbiblioteket er tillagt Indvandrerkonsulentopgaverne. I sammenhæng med etableringen af Infoteket på Sprogskolen er der opbygget forstærkede samarbejdsrelationer. Der samarbejdes blandt andet om udvikling og sikring af et program omkring introduktion af bibliotekets muligheder både i relation til undervisning og læring såvel som generel samfundsmæssig deltagelse. I forlængelse af de afholdte succesfulde arrangementer omkring flygtninge og indvandrerproblemstillinger planlægges 5 nye arrangementer i år 2000 heraf 2 med særligt fokus på børn. Valget til Integrationsrådet i april forventes markeret. Hovedbiblioteket varetager projektlederopgaven i forbindelse med opbygningen af FINFO - informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark. Opgaven er en national opgave, som løses i samarbejde med Statsbiblioteket, Invandrerbiblioteket, centralbibliotekerne og i løbet af det kommende år øvrige folkebiblioteker.

15 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 15 Bibliotekerne er en ressource for børns læsning og læring og for udviklingen af børnekulturen ÅKB delmål Bibliotekerne skal i kampagneform henvende sig til århusianske børn mindst fire gange inden de forlader folkeskolesystemet, nemlig i forbindelse med første besøg i skoletandplejen (3 års alderen), i forbindelse med indskrivning i skolen (6 års alderen), i 4. klasse (10 års alderen) og i 9. klasse (15 års alderen). (Nyt delmål) HB delmål Kampagner: Deltagelse i fælles ÅKB kampagner. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. I år 2000 arbejdes der i forlængelse af konferencen Rumbørn i 1999, videre med at identificere og gøre indholdet af fremtidens rum for børn konkret i biblioteket. Kulturministerens børnekulturelle redegørelse udgør grundlaget for udviklingen af Børnebiblioteket som eksperimentarium. EU-info-punktet som etableres i foråret vil tilbyde information målrettet de ældste skoleklasser. Børn er en stor brugergruppe af den virtuelle spørgsmålstjeneste SOS og på nationalt plan deltager Hovedbiblioteket i udviklingen af en ny hjemmeside for børn under titlen Katapult.

16 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 16 Århus Kommunes Biblioteker skal sikre og videreudvikle en kvalificeret betjening af borgerne ÅKB delmål For også i fremtiden at sikre kvalificeret betjening af borgerne, vil bibliotekerne i gennemsnit anvende 5 uddannelsesdage pr. medarbejder i HB delmål Uddannelse: Der anvendes i gennemsnit 5 uddannelsesdage pr. medarbejder. Målepunkt er fastlagt fælles for ÅKB. Der vil blive gennemført brugerundersøgelser på fem lokalbiblioteker. Disse undersøgelser vil bl.a. afkode brugernes tilfredshed med den tilbudte service. (Nyt delmål) Brugerundersøgelser: (HB deltog i brugerundersøgelsen i 1999). Hovedbiblioteket etablerer en fokusgruppe som inddrages i drøftelser af ændringer og brugerrelaterede serviceudviklinger. Målepunkt: Fokusgruppens deltagere registreres sammen med mødeaktiviteten. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørelaterede aktiviteter skal indgå i områdernes planer. Målepunkt: Sikkerhedsgruppen koordinerer og evaluerer arbejdsmiljøaktiviteterne. Personalepolitiske indsatsområder: Der arbejdes med udvikling af politik og konkrete indsatser i relation til kompetenceudvikling, jobudvikling og seniormedarbejder. Målepunkt: Samarbejdsudvalget evaluerer personalepolitikaktiviteterne. Hovedbibliotekets Medudvalg har fastlagt en række fokuspunkter for kompetenceudviklingen, som indgår i medarbejderudviklingssamtalerne. I år 2000 skal der fokuseres på: - organisatorisk kompetence - lærings- og undervisningskompetence - projekt kompetence - IKT (informations- og kommunikationsteknologi) kompetencer - sproglige kompetencer Endvidere vil der i lighed med tidligere være fokus på fortsat udvikling af faglige kompetencer. Sidemandsoplæring indgår meget hyppigt som et element i læreprocesserne i afdelingerne. Disse læringsforløb registreres ikke i forbindelse med opgørelsen af uddannelsesdage. I løbet af år 2000 etableres rammer, form og indhold for et større fælles læringsprojekt, som i forlængelse af organisationsudviklingsmodellen fra 1998 kan forsyne den forsatte udviklingsproces med nye synsvinkler og bidrage til udviklingen af en lærende organisation. Læringsprojektet etableres med afsæt i den kommende fælles visionsudvikling i biblioteksvæsenet. Hovedbiblioteket indgår i et benchlearning projekt med Gentofte, Herning, Roskilde og Hovedbiblioteket i København. Projektet organiseres og gennemføres, så medarbejderlæringsdelen er højt prioriteret, med henblik på at opnå større generel evne til at analysere, sammenligne og opstille alternativer til eksisterende opgaveløsninger.

17 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 17 Hovedbibliotekets Ros/Ris postkassefunktion moderniseres. Det planlægges at opbygge en database med problemer og svar, for at kunne etablere en ny serviceydelse for brugerne, hvor de vil kunne finde forklaringer og svar på spørgsmål. Etableringen af en fokusgruppe vil blandt andet kunne bidrage til en revision af Hovedbibliotekets servicedeklaration. Brugerundersøgelsen i 1999 har identificeret en række områder, hvor der kan være behov for serviceudvikling og forbedringer. Disse tages op i takt med at ressourcemæssige muligheder tillader dette. Såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø er sikret en fortløbende udvikling gennem særlige midler via budgetlægningen. Sikkerhedsgruppen på Hovedbiblioteket reviderer årligt prioriteringsplanerne og koordinerer indsatsen med både inventaranskaffelser, konsulenthjælp mv. Disken har særlige problemer med både fysisk udstyr og den daglige arbejdssituation. Der er derfor afsat ressourcer til nyt inventar og støtte til udviklingen af medarbejderne. I løbet af år 2000 udbydes ordren på levering af selvafleveringsanlæg og automatisk grovsortering. Det vil betyde ændrede fysiske og psykiske forhold, da brugerne overtager opgaven med aflevering af materiale og sorteringen vil kunne ske automatisk. Der vil derfor være behov for at sikre medarbejderne nye arbejdsopgaver i biblioteket. En enkelt ventilationskanal under bygningen ligger under grundvandspejlet og kræver nu dræning, så den ikke henstår i konstant våd tilstand.

18 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 ( ) side 18 Kvaliteten af det administrative arbejde skal fastholdes og forbedres, uden at administrationsudgifterne af den grund stiger ÅKB delmål Tilfredsheden blandt brugere og samarbejdspartnere måles via en brugerundersøgelse - særligt målrettet til Forvaltningen HB delmål Intranet: Alle medarbejdere anvender intranet til intern kommunikation og administration. Målepunkt: Medarbejderanvendelsen af postsystemer og fælles ressourcer på intranettet opgøres. Hovedbibliotekets intranet er aktuelt udviklet indenfor de enkelte dele af organisationen og med fællesdele. Der ønskes anskaffet et fællessystem, som kan etablere de basale værktøjer som fælleskalendere, notesystemer samt kommunikere med fællessystemer i Århus Kommunes Biblioteker og Magistratens 4. afdeling. De eksisterende intranetdele vil kunne migreres til et fælles intranet. Intranettet vil kunne forenkle informationsgangene yderligere, sikre bedre information og i stadig større omfang etablere fælles virtuelle erfarings- og læringsrum omkring tværgående opgaver såvel på tværs af organisationen såvel som på tværs af faglige kompetencer. Hovedbibliotekets sekretariat indgå med en række grundlæggende informationsydelser som en kernefaktor i intranettet, hvor der arbejdes med styringsinformation til budget og regnskab, procedurer og retningsliner indenfor informationsområdet, personaleområdet, projektområdet og statistikområdet herunder både som leverandør til det kommende datawarehouse og benytter af dataene. I samarbejde med Forvaltningen og de andre organisatoriske enheder i Biblioteksvæsenet planlægges overgang til et nyt journalsystem og et nyt regnskabsystem. Arbejdet med pressemeddelelser omlægges, så de udsendes elektronisk.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 1. Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10,

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen -1- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur Albertslund Bibliotek Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20 Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarked/ØPA3 NOTAT Dato: 30.september 2005 Sagsnr.: 258639 Dok.nr.: 1608690 AN Implementeringsplan for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. INDLEDNING...

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense Bys Museer Årsplan 2005 Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense november 2004 Indholdsfortegnelse 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers mission og værdigrundlag. 6 3. Organisationsplan..

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere