Statistik for plastemballage 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for plastemballage 2001"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Statistik for plastemballage 2001 Lars Mørch Ottosen Miljøteknisk Rådgivning

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 SUMMARY 9 1 METODE STATISTIKKENS DÆKNING STATISTIKKENS GRUNDLAG DEFINITIONER Emballage Materialer Aktører Begreber BEREGNING LOVGRUNDLAG Emballagedirektivet Tilbagetagningsaftale Affaldsbekendtgørelsen Affald FASTLÆGGELSE AF POTENTIALE 17 3 INDSAMLING AF PLASTEMBALLAGEAFFALD STRØMME FOR PLASTEMBALLAGEAFFALD INDSAMLINGEN I DANMARK UDENRIGSHANDEL GENANVENDELSE AF TRANSPORTEMBALLAGE Transportemballage OPARBEJDET PLASTEMBALLAGEAFFALD OPARBEJDET AFFALD OG KAPACITET AFFALDSDANNELSE VED GENANVENDELSE AF PLAST 26 5 FORBRUG OG GENANVENDELSE 27 6 AFSÆTNING 29 7 INDBERETNINGER TIL EU FORSYNINGSMÆNGDEN AF PLASTEMBALLAGE AFFALDSMÆNGDE, BEHANDLING, IMPORT OG EKSPORT 31 8 DATAKVALITET FORHOLD VEDRØRENDE USIKKERHED SAMMENFATTENDE BEMÆRKNINGER 34 9 REFERENCER 35 3

4 4

5 Forord Statistik for plastemballage 2001 er en opgørelse af udviklingen i indsamling og oparbejdning af brugt plastemballage i Danmark. Der er tale om en fortsættelse af tidligere års statistikker på området. Formålet med statistikken er at følge den generelle udvikling på plastemballageområdet. Statistikken skal tilvejebringe et datagrundlag, der løbende kan anvendes af myndigheder, genvindingsindustrien, plastindustrien og andre interesserede til vurdering af igangværende aktiviteter på genanvendelsesområdet. Statistikken har også til formål at give de nødvendige oplysninger til overvågning af aftalen vedrørende genanvendelse af plastbaseret transportemballage, som er indgået mellem miljøministeren og Dansk Industri. Miljøstyrelsen anvender oplysninger i statistikken som grundlag for styrelsens indberetning til EU i henhold til emballagedirektivet. Ifølge direktivet skal Danmark i lighed med de øvrige medlemsstater senest den 30. juni 2001 genanvende mindst 15 procent af den markedsførte plastemballage. Udarbejdelsen af statistikken er finansieret af Miljørådet for Renere Produkter under projektrammen Statistikker og materialestrømsanalyser for udvalgte områder. Udover Statistik for plastemballage 2001 udarbejdes følgende tilsvarende statistikker under projektrammen: Statistik for glasemballage Statistik for metalemballage Statistik for returpapir og pap Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter Statistik for madaffald Endvidere udarbejdes der et notat, der belyser det samlede emballageforbrug i Danmark. Notatet Emballageforsyningen i Danmark 2001 beregner en række forsyningstal, der anvendes i flere af statistikkerne. Statistikkerne under projektrammen Statistikker og materialestrømsanalyser for udvalgte områder er udarbejdet af en projektgruppe bestående af Econet AS, Teknologisk Institut og Miljøteknisk Rådgivning med Econet som den projektansvarlige organisation. Lars Mørck Ottosen, Miljøteknisk Rådgivning har været udførende på Statistik for plastemballage

6 6

7 Sammenfatning Denne statistik har til formål at belyse udviklingen på markedet for genanvendelse af plastemballageaffald i Det er undersøgt hvor stor en mængde plastemballageaffald, der indsamles i Danmark, samt hvor stor en mængde plastemballage, der forbruges i Danmark. Nedenstående oversigt sammenfatter resultaterne. Oversigt 0.1. Plastemballageindsamling i Danmark Tons Indsamling Materiale Potentiale 2001 Indsamling i pct. af potentiale 2001 LDPE ,1 HDPE ,8 EPS ,1 PP ,7 PET ,0 PS ,8 Andet plast ,2 I alt ,9 Kilde: Statistik for plastemballage 1999 og 2000, Emballageforsyningen i Danmark 2001 samt Indberetninger til Statistik for plastemballage 2001 Statistikken for 2001 viser følgende: Indsamlingen af plastemballageaffald i Danmark var i 2001 på tons svarende til 3,9 kg pr. indbygger eller 8,6 kg pr. husstand. Potentialet i 2001 er opgjort til tons svarende til 28,1 kg pr. indbygger eller 62,0 kg pr. husstand. I 2001 blev tons eller 13,9 % af plastemballageaffaldet i Danmark indsamlet til genanvendelse. I 2000 blev der indsamlet tons. Der er sket en stigning i den indsamlede mængde på tons eller ca. 6 %. Transportemballageaftalen samt de kommunale anvisningsordninger for transportemballage har i 2001 atter medvirket til en lille forøgelse af den indsamlede mængde plastemballageaffald. PE (LDPE og HDPE) udgør ca.75 % af potentialet og ca. 80 % af den indsamlede mængde. Det er næsten uændret i forhold til 2000 Eksporten af plastemballageaffald steg væsentligt fra 2000 til I 2001 udgjorde eksporten tons svarende til 49 % af den indsamlede mængde. I 2000 udgjorde eksporten tons svarende til 42 % af den indsamlede mængde. 7

8 53 % af den plastemballage, der oparbejdedes i Danmark, blev i 2001 importeret fra udlandet. I 2000 var det ca. 51 %. Der er stor ledig kapacitet på danske oparbejdningsvirksomheder. Oparbejdningsvirksomhederne der regenerer med vask kan med den nuværende kapacitet modtage 24 % mere plastemballage end de gjorde i Oparbejdningsvirksomheder der regenerer uden vask kan med den nuværende kapacitet modtage over dobbelt så meget plastemballageaffald som de gjorde i Størrelsen af den ledige kapacitet er stort set uændret fra 2000 til

9 Summary The purpose of these statistics is to illustrate the market development for recycling of plastic packaging waste in The study presents the amount of plastic packaging waste collected in Denmark and the amount of plastic packaging consumed in Denmark. The table summarises the results. Table 0.1. Plastic packaging collection in Denmark 1999, 2000 and Tons Material Potential 2001 Percentage of potential 2001 (%) LDPE ,1 HDPE ,8 EPS ,1 PP ,7 PET ,0 PS ,8 Other plastic ,2 Total ,9 Source: Statistics for Packaging Supply Amount in Denmark 1999, 2000 and 2001 as well as Reports to the Statistics concerning plastic packaging for From the statistical data on plastic packaging the following appears: The amount of plastic packaging waste collected for recycling in Denmark amounted in 2001 was 20,821 tons, equivalent to 3,9 kg per inhabitant or 8.6 kg per household. The potential in 2001 is 150,172 tons, equivalent 28.1 kg per inhabitant or 62.0 kg per household. The amount of plastic packaging waste collected for recycling in Denmark amounted to 20,821 tons in The increase in the collection compared to 2000 was 1,190 tons or 6.0 %. The Agreement on Transport Packaging, as well as the municipal assignment schemes for transport packaging has caused a small increase in 2001 in collection for recycling purposes. In % of the plastic packaging waste in Denmark was collected for recycling. In 2000 the figure was 125 %. PE made up approx. 75 % of the potential and approx. 80 % of the collected amounts. These figures are almost unchanged compared to The export of plastic packaging rose from 2000 to 2001 with 7 % from 42 to 49 % of the total collected amount. 9

10 Approx. 53 % of the plastic packaging reprocessed in Denmark in 2001 was imported from abroad. In 2000 the figure was 51 %. In 2001 the capacity of the reprocessing companies to receive plastic packaging was at least 24 % higher than the amounts they currently get. This figure is almost unchanged since

11 1 Metode 1.1 Statistikkens dækning Statistikken dækker indsamling, import, eksport og oparbejdning af brugt plastemballage i Danmark. Indsamlingen er søgt opdelt på indsamling fra erhverv og indsamling fra husholdninger. 1.2 Statistikkens grundlag. Til udarbejdelsen af statistikken er der anvendt oplysninger fra danske kommuner og affaldsselskaber, handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder, samt data fra Emballageforsyningen i Danmark Oplysninger fra danske kommuner og affaldsselskaber, handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder er indhentet ved udsendelse af indberetningsskema. Kommunerne og affaldsselskaberne er blevet bedt om at oplyse indsamlede mængder fra henholdsvis husholdninger og erhverv samt om afsætning af de indsamlede mængder sker direkte til eksport eller til danske handelsvirksomheder eller oparbejdningsvirksomheder. Handlerne er blevet bedt om at oplyse indsamlede mængder fra henholdsvis import, erhverv, kommuner og affaldsselskaber og andre danske handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder samt om afsætning af de indsamlede mængder til eksport, andre danske handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder. Oparbejderne er blevet bedt om at oplyse indsamlede mængder fra henholdsvis import, erhverv, kommuner og affaldsselskaber og andre danske handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder samt om afsætning af de indsamlede mængder til eksport, andre danske handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder eller afsætning af oparbejdet plastemballageaffald samt affaldsmængden fra denne oparbejdning. Herudover er oparbejderne også blevet bedt om at oplyse oparbejdningskapacitet samt anvendelsesformål for det oparbejdede materiale. Danske kommuner og affaldsselskaber er udvalgt på baggrund af Kommunedatabasen Der er udvalgt de kommuner og affaldsselskaber der iflg. databasen har oplyst at de har en indsamlingsordning af plast fra erhverv eller husholdninger eller begge dele. Oplysningerne fra kommunerne og affaldsselskaberne er anvendt til at fastlægge mængden af plastemballage indsamlet fra husholdninger. Der er udsendt indberetningsskema til i alt 26 kommuner og affaldsselskaber. Alle 26 har besvaret indberetningsskemaet. 11

12 Handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder er udvalgt ud fra den foregående års statistik og oplysninger, ligesom Plastindustrien i Danmark samt større indsamlere og oparbejdningsvirksomheder har bidraget til at gøre listen af indsamlere og oparbejdningsvirksomheder mere fuldstændig. Opdelingen på handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder er fastholdt i statistikken for 2001 selvom flere oparbejdningsvirksomheder i år 2001 også foretog indsamling og handel og der således ikke længere på det punkt var en klar forskel på handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder. Der er udsendt indberetningsskema til i alt 29 handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder. Tre har oplyst at de ikke ønskede at besvare skemaet. De samme tre ønskede heller ikke at besvare skemaet i 2000 og 1999, men besvarede det i I statistikken for 2001 indgår de tre virksomheder med oplysninger fra 1998 reguleret i forhold til virksomhedernes samlede aktiviteter i 2001 oplyst i ISAG (Miljøstyrelsens Informationssystem for Affald og Genanvendelse). Den indberettede mængde fra disse tre virksomheder i 1998 var beskedne set i forhold til de samlede indberettede mængder. To virksomheder har i 2001 ikke opgivet specifikke tal, men har blot oplyst en ca. procentvis ændring i forhold til Denne anslåede procentvise ændring er en vurdering og kan derfor være behæftet med en ikke uvæsentlig usikkerhed. Der er tale om én større og én mindre virksomhed set i relation til de indsamlede mængder. I 2001 er i forhold til 2000 to virksomheder ophørt med indsamling/oparbejdning mens en ny virksomhed er kommet til. 1.3 Definitioner Emballage Definitionen af emballage, som er anført i bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om visse krav til emballager, er identisk med definitionen i EU s emballagedirektiv: Alle produkter af hvilken som helst art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, skal tilsvarende betragtes som emballage". Emballage omfatter kun: a) Salgsemballage eller primær emballage, dvs. emballage, der er udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger. b) Multipack eller sekundær emballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges sådan til den endelige bruger eller 12

13 forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet; den kan fjernes fra varen uden at dette ændrer varens salgsegenskaber. c) Transportemballage eller tertiær emballage, dvs. emballage, udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipack emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport undgås. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs-og luftfragtcontainere Materialer Der findes overordnet set to former for plast: termoplast og hærdeplast. Hærdeplast anvendes så godt som aldrig til emballageformål og genanvendelsesmulighederne herfor er meget dårlige. Den emballageplast, der bliver genanvendt, er derfor altid termoplast. Termoplast består af en kædestruktur med lange kædemolekyler, som bliver plastisk formbare under påvirkning af varme og tryk. Efter afkøling fastholdes den ønskede form. Plasten kan dog smeltes og formes på ny. Termoplast forandres ikke kemisk indenfor et stort temperaturområde. Dette gør det let at genanvende, såfremt det foreligger i ren form. I Europa udgør termoplast ca. 90 % af plastforbruget, mens hærdeplast tegner sig for de resterende ca. 10 %. Termoplast forefindes i mange typer. I denne statistik opereres med følgende: LDPE (low density polyethylene) (f.eks. krympefolier og bæreposer) HDPE (high density polyethylene) (f.eks. flasker, dunke og kasser) EPS (ekspanderet polystyren) (f.eks. bakker og kasser til kød, frugt og grønt) PP (polypropylen) (f.eks. låg, flasker, kapsler og æsker) PET (polyethylentherephtalat) (f.eks. flasker og indlæg) PS (polystyren) (f.eks. bakker og bægre til kød og mejeriprodukter) Anden plast Aktører Ved handelsvirksomheder forstås virksomheder der indsamler og videresælger brugt plastemballage. Handlerne kan foretage en manuel sortering af de indsamlede materialer i forskellige kvaliteter mv. samt foretage opbalning af materialet. Ved oparbejdningsvirksomheder forstås virksomheder der kan foretage en egentlig forarbejdning af den brugte plastemballage som neddeling, vaskning, agglomerering, mekanisk sortering og regenerering. Resultatet af en oparbejdning kan enten være neddelt materiale, regenerat, ny produkter eller genbrugte produkter (eks. skyllede dunke) Begreber Potentiale Potentialet defineres som den mængde af plastemballage der omsættes i Danmark i En nærmere beskrivelse af potentialet kan ses i Emballageforsyningen i Danmark

14 Indsamling Indsamling defineres som den mængde af plastemballage der indsamles af kommuner, handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder i Danmark. Indsamlingsprocent Indsamlingsprocent defineres som den størrelse i procent der udtrykker hvor stor en del af potentialet der indsamles. Materialegenanvendelse Ved materialegenanvendelse forstås at brugte materialer anvendes til fremstilling af ny produkter og derved erstatter virgine materialer. Genbrug Ved genbrug forstås at produkter renses, skylles m.m. og bruges igen og derved erstatter virgine produkter. Genanvendelsesprocent Genanvendelsesprocent defineres som den størrelse i procent der udtrykker hvor stor en del af potentialet der indsamles og materialegenanvendes eller genbruges. 1.4 Beregning Den oparbejdede mængde plastemballageaffald i Danmark er opgjort ved hjælp af forsyningsligningen: Om = Oi - Os + Is Om = Den oparbejdede mængde plastemballageaffald i Danmark Oi = Oparbejdernes indkøb/import af plastemballageaffald Os = Oparbejdernes salg/eksport af plastemballageaffald Is = Handlernes salg af produkter. Til illustration af beregningsmetoden er de teoretiske forsyningsstrømme for plastemballageaffald vist i Figur 1. Figuren viser plastemballageaffald i Danmark, der enten går til forbrænding, til regenerering i Danmark eller bliver eksporteret til regenerering i udlandet. Samtidig sker der en import af plast til regenerering i Danmark. I figuren er med fed markeret de to bokse med indsamlingsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder. Disse er centrale i statistikken, da oplysninger om mængde, indsamlingskilder m.m. stammer fra indberetningsskema tilsendt disse virksomheder. 14

15 Figur 1. Forsyningsstrømme for plastemballageaffald Plastemballageaffald i Danmark Forbrænding Import Handelsvirksomheder Eksport Oparbejdningsvirksomheder Produkt 1.5 Lovgrundlag Emballagedirektivet I EU s emballagedirektiv fra 20. december 1994 opstilles krav om, at hvert medlemsland inden år 2001, skal genanvende mindst 25 % og højest 45 % af den samlede emballageaffaldsmængde. Tallet er et gennemsnit for de forskellige materialetyper. F.eks. kan genanvendelsen af én emballagetype være lavere, hvis den så er tilsvarende højere for andre typer. Dog må genanvendelsen ikke være under 15 % for nogen materialetype. Danmark kan nøjes med at genanvende 15 % plast, da genanvendelsen af andre materialer er rigelig høj til, at nå op på de gennemsnitlige 25 %. De 15 % skal være nået inden 30. juni Tilbagetagningsaftale I 1994 indgik Dansk Industri og Miljøministeriet en frivillig aftale om genanvendelse af transportemballage. Ved indgåelse af Transportemballageaftalen forelå der kun sporadisk viden om mængden af plast og om de realistiske muligheder for en økonomisk rimelig indsamling og genvinding. Det blev derfor besluttet, at anføre det samme procentmål for plast, som var fastsat for papir og pap, nemlig 80 % i år 2000, idet det blev aftalt at fastlægge det endelig procentmål, når der var opnået større viden om området. Siden da er det besluttet, at den nationale forpligtelse om 15 % materialegenvinding skal søges indfriet gennem Transportemballageaftalen. Af Emballageforsyningen i Danmark 2001 fremgår det, at transportemballage udgør tons (48 %) af den samlede mængde plastemballage på tons. 15

16 Ud fra denne forudsætning kan der sættes et mål om, at 31,2 % af transportemballageplasten skal genanvendes, da dette vil give en samlet genanvendelse på 15 % af den totale mængde plastemballage (48 % x 31,2 %) Affaldsbekendtgørelsen Indsamling af plastemballage var i Danmark indtil 15.juli 2000 reguleret gennem bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald. Her lyder det bl.a. i 36 stk.2, at Kommunalbestyrelsen skal anvise genanvendeligt transportemballageaffald af plast fra virksomheder til genanvendelse. Endvidere kan kommunalbestyrelsen etablere en indsamlingsordning for transportemballage ( 43). For øvrig plast gælder, at Kommunalbestyrelsen kan etablere indsamlingsordning herfor ( 43) eller i et anvisningsregulativ stille krav om, at virksomheden skal sortere dette med henblik på genanvendelse 24. Kommunerne skulle senest 1. januar 1998 vedtage regulativ om transportemballageplast og regulativet skulle senest træde i kraft 1. juli D.15. juli 2000 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. Den ny bekendtgørelse er vedr. indsamling af plastemballage uændret i forhold til den tidligere bekendtgørelse Affald 21 Hidtil har den officielle danske holdning til genanvendelse af plastemballage været, at der udelukkende skal satses på transportemballageplast, da det er her man opnår størst renhedsgrad, højest miljøgevinst og laveste indsamlingsomkostninger. Med Regeringens seneste affaldshandlingsplan, Affald 21, er denne holdning under opbrud, idet Affald 21 udmelder, at der vil blive igangsat undersøgelser omkring muligheden for at indsamle dunke og flasker af plast fra husholdninger. I 1999/2000 er der gennemført et indsamlingsforsøg med indsamling af plastflasker og dunke fra husholdninger i Nyborg kommune (Indsamling af plastflasker- og dunke fra husholdninger, Miljøprojekt 637, 2001) 16

17 2 Fastlæggelse af potentiale Potentialet for plastemballage i Danmark i 2001 er kortlagt i Emballageforsyningen i Danmark Tabel 1. Samlet forsyning af plastemballage i Danmark Tons Plastmateriale Tomme Emballager Fyldte emballager Import Eksport Total Forsyning I pct. LDPE ,5 HDPE ,0 EPS ,9 PP ,9 PET ,2 PS ,8 Anden plast ,9 I alt Kilde: Emballageforsyningen i Danmark 2001 Som det fremgår af Tabel 1. er forsyningen af plastemballage til det danske marked i 2001 opgjort til ons. I Tabel 2 ses emballageforsyning for årene Tabel 2 Emballageforsyning tons (afrundet) Plastemballage Kilde: Emballageforsyningen i Danmark 1999, 2000 og

18 18

19 3 Indsamling af plastemballageaffald 3.1 Strømme for plastemballageaffald I dette kapitel opgøres indsamlingsmængden af plastemballageaffald i Danmark i I Figur 2 Strømme for plastemballageaffald i Danmark i 2001 er vist de kortlagte strømme for plastemballageaffald i Danmark i Opgørelsen baserer sig på indberetninger fra kommuner/affaldsselskaber med indsamlingsordninger for plast fra husholdninger og erhverv, handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder. Figur 2 Strømme for plastemballageaffald i Danmark i 2001 Plastemballageaffald fra husstande Plastemballageaffald fra erhverv 789 tons tons Import 540 handelsvirksomheder tons Eksport tons 0 tons tons Oparbejdningsvirksomheder tons tons tons 0 tons tons Granulat/produkter Affald tons 16 Tons På baggrund af indberetningerne fra indsamlings-/handelsvirksomhederne og oparbejdningsvirksomhederne kan indsamlingen af plastemballage fra erhverv og husstande opgøres til tons (789 tons tons tons). Opgørelsen af balancen for handelsvirksomheder ser således ud: Indkøb i alt tons (789 tons fra husstande og tons fra erhverv og import 540 tons). Salg i alt tons (16 tons som affald, tons til oparbejdningsvirksomheder og tons til eksport). Der er altså en forskel på indkøb og salg på 130 tons. Denne forskel tilskrives lagerforskydninger 19

20 og/eller usikkerhed på de oplyste mængder. I de videre beregninger er der kalkuleret med en lagerforøgelse på 130 tons. Opgørelse af balancen for oparbejdningsvirksomheder ser således ud: Indkøb i alt tons (import tons, tons fra handelsvirksomheder og tons fra erhverv). Salg i alt tons (eksport tons, tons som affald og tons som granulat/ produkter). Der er altså en forskel på indkøb og salg på 345 tons. Denne forskel tilskrives lagerforskydninger og/eller usikkerhed på de oplyste mængder. I de videre beregninger er der kalkuleret med en lagerreduktion på 345 tons. I følge indberetningerne er der en forskel på den mængde, som indsamlings- /handelsvirksomheder oplyser, de sælger til oparbejdningsvirksomheder (i alt tons), og den mængde som oparbejdningsvirksomhederne oplyser, at de køber fra indsamlings-/handelsvirksomhederne (i alt tons). Denne forskel er 417 tons. Årsagen til denne forskel er vanskelig at fastlægge og kan skyldes usikkerhed på de indberettede oplysninger. To oparbejdningsvirksomheder, hvoraf en er af en væsentlig størrelse har som tidligere nævnt for 2001 indberettet vurderede procentvise stigninger i forhold til Derudover er omsætningen i tre oparbejdningsvirksomheder vurderet i forhold til indberetninger til ISAG. 3.2 Indsamlingen i Danmark Hovedparten af plastemballagen i Danmark består af polyethylen (HDPE og LDPE). Det er derfor ikke overraskende disse plasttyper, der bliver indsamlet størst mængder af. I Tabel 3. er der med baggrund i indberetningsskemaerne beregnet indsamlingen af de forskellige plastmaterialer. Det er videre beregnet, hvor stor en andel det enkelte materiale udgør af såvel de samlede indsamlede mængder som af potentialet. LDPE og HDPE udgør tilsammen 79,7 % af den indsamlede plast i Danmark. Set i forhold til potentialet ligger de to materialer med en indsamlingsprocent på henholdsvis 13,1 og 20,8. Tabel 3. Indsamling af plastemballage i Danmark. Materiale Indsamling 2000 (tons) Indsamling 2001 (tons) Indsamlingsfordeling i pct. Indsamling i pct. af potentiale Potentiale 2001 (tons) LDPE ,4 13, HDPE ,3 20, EPS ,7 17, PP ,9 8, PET ,2 18, PS ,4 12, Andet ,0 8, Indsamlet , Til oparbejdning Kilde: Indberetninger til Statistik for plastemballage 2001 samt Emballageforsyningen i Danmark

21 Som det fremgår af Tabel 3. var indsamlingen af plastemballageaffald i Danmark i 2001 på tons. I forhold til 2000 er der tale om en ganske pæn stigning i indsamlingsmængden på tons. Den procentvise største fremgang er sket for EPS hvor den indsamlede mængde er steget fra 116 tons i 2000 til 572 tons i I kapitel 3.1 er det opgjort at der hos indsamlings-/handelsvirksomhederne er sket en lagerforøgelse på 130 tons i 2001, ligesom i alt 0 tons af indsamlings- /handelsvirksomhederne er kasseret som affald. Derudover har indsamlings- /handelsvirksomhederne importeret 540 tons. Det betyder, at der til oparbejdning fra indsamlings-/handelsvirksomheder sammenlagt er eksporteret og tilgået danske oparbejdningsvirksomheder tons plastemballageaffald ( ). Transportemballageaftalen samt de kommunale anvisningsordninger for transportemballage har i 2001 altså yderligere medvirket til en øget indsamling af LDPE folie. Stigningen i den indsamlede mængde fra 2000 til 2001 er imidlertid forholdsvis beskeden (6,1 %) på trods af at priserne på affaldsplast var forholdsvis høje i hele 2001 (men dog lidt lavere end i 2000.) 3.3 Udenrigshandel I tabel 4 vises Danmarks udenrigshandel med plastemballageaffald fordelt på plastmaterialer. LDPE er den type emballageaffald der både importeres og eksporteres mest af. På eksportsiden ligger PET og PP også relativt højt, hvilket skyldes at der ikke er oparbejdningsmuligheder for disse materialer i Danmark. Udenrigshandlen har fra 1999 til 2000 udviklet sig væsentligt, idet både importen og eksporten er steget. Eksporten er steget mere end importen således, at nettoimporten er faldet med 446 tons. Tabel 4. Import og eksport af plastemballageaffald. Tons Materiale Import Eksport Nettoimport LDPE HDPE EPS/PS PP PET Andet plast I alt Kilde: Indberetninger til Statistik for plastemballage 2001 samt Statistik for plastemballage 1999, 2000 Den samlede mængde plastaffald, der eksporteres fra Danmark, opgøres i tabel 5 21

22 Tabel 5 Eksport af plastemballageaffald. Tons Oparbejdernes eksport Handlernes eksport = Eksporteret plastemballageaffald Kilde: Indberetninger til Statistik for plastemballage 2001 samt Statistik for plastemballage 1999, 2000 Når eksporten er steget væsentligt i 2000 og i 2001, skyldes det først og fremmest at priserne på eksportmarkedet er bedre end ved afsætning i Danmark. Specielt de kvaliteter af det indsamlede materiale, der kræver en mere omfattende sortering har med økonomisk fordel kunnet afsættes til udlandet f.eks. Kina. Den samlede mængde plastemballageaffald der importeres til Danmark, opgøres i tabel 6. Tabel 6 Import af plastemballageaffald. Tons Oparbejdernes import Handlernes import = Importeret plastemballageaffald Kilde: Indberetninger til Statistik for plastemballage 2001 samt Statistik for plastemballage 1999, 2000 Når importen er steget væsentligt fra 1999 til 2000 skyldes det i al væsentlighed at en enkelt oparbejdningsvirksomhed har øget sin import af emballagefolier. Der er ikke sket nogen væsentlig ændring fra 2000 til Genanvendelse af transportemballage Hovedparten af det plast, der genanvendes i Danmark, er transportemballageplast. Salgsemballage indsamles i meget begrænset omfang, men til salgsemballage skal imidlertid regnes kasserede plastflasker (PET) til læskedrikke, der indsamles fra bryggerier/tapperier. Målet i transportemballageaftalen er i afsnit opgjort 31,2 % Transportemballage 2001 En opgørelse af den indsamlede transportemballagemængde i Danmark tager derfor udgangspunkt i den totalt indsamlede mængde plastemballage, hvorfra der trækkes plast fra husholdninger samt PET-plast. I 2001 blev der indsamlet følgende mængde transportemballage: Total indsamlet plastemballage tons Indsamlet fra husholdninger tons Indsamlet PET-plast tons Indsamlet PP kapsler fra PET flasker (skønnet) tons Indsamlet transportemballageplast i alt tons I Emballageforsyningen i Danmark 2001 er der foretaget en fordeling af plastemballagemængden på transportemballage og salgsemballage, der viser at 22

Statistik for plastemballage 2003

Statistik for plastemballage 2003 Statistik for plastemballage 2003 Miljøprojekt Nr. 1035 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren,

Læs mere

Statistik for plastemballage 2000

Statistik for plastemballage 2000 Miljøprojekt Nr. 693 2002 Statistik for plastemballage 2000 Lars Mørch Ottosen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Statistik for plastemballage 2002. Lars Mørck Ottosen Miljøteknisk Rådgivning

Statistik for plastemballage 2002. Lars Mørck Ottosen Miljøteknisk Rådgivning Statistik for plastemballage 2002 Lars Mørck Ottosen Miljøteknisk Rådgivning Miljøprojekt Nr. 936 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Statistik for plastemballage 1999

Statistik for plastemballage 1999 Miljøprojekt Nr. 602 2001 Statistik for plastemballage 1999 Lars Mørch Ottosen Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Statistik for metalemballage 2000

Statistik for metalemballage 2000 Miljøprojekt Nr. 706 2002 Statistik for metalemballage 2000 Lars Mørch Ottosen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Statistik for madaffald

Statistik for madaffald Miljøprojekt Nr. 622 2001 Statistik for madaffald Claus Petersen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden

Læs mere

Statistik for returpapir og -pap 2001

Statistik for returpapir og -pap 2001 Miljøprojekt Nr. 830 2003 Statistik for returpapir og -pap 2001 Kathe Tønning og Bjørn Malmgren-Hansen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Statistik for madaffald 2001

Statistik for madaffald 2001 Miljøprojekt Nr. 857 2003 Statistik for madaffald 2001 Claus Petersen og Martin Kielland ECONET A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

Statistik for returpapir og -pap 2000

Statistik for returpapir og -pap 2000 Miljøprojekt Nr. 683 2002 Statistik for returpapir og -pap 2000 Kathe Tønning Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Statistik for returpapir og pap 2003. Kate Tønning & Bjørn Malmgren-Hansen Teknologisk Institut

Statistik for returpapir og pap 2003. Kate Tønning & Bjørn Malmgren-Hansen Teknologisk Institut Statistik for returpapir og pap 2003 Kate Tønning & Bjørn Malmgren-Hansen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1017 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2007

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2007 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 53 Offentligt Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2007 Ole Kaysen Econet Kathe Tønning Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1300 2009

Læs mere

Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2012. Miljøprojekt nr. 1701, 2015

Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2012. Miljøprojekt nr. 1701, 2015 Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2012 Miljøprojekt nr. 1701, 2015 Titel: Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2012 Redaktion: Ole Kaysen, Econet

Læs mere

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2009. Ole Kaysen, Econet Kathe Tønning, Teknologisk Institut

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2009. Ole Kaysen, Econet Kathe Tønning, Teknologisk Institut Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2009 Ole Kaysen, Econet Kathe Tønning, Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1382 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002 Europaudvalget 2001-02 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 427 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Europaudvalget

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

Verificering af plastemballagemængden på det danske marked

Verificering af plastemballagemængden på det danske marked Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2002 Verificering af plastemballagemængden på det danske marked Jan Jakobsen LOGISYS A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Emballageforsyningen i Danmark 2007

Emballageforsyningen i Danmark 2007 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 53 Offentligt Emballageforsyningen i Danmark 2007 Jan Jakobsen, LOGISYS A/S Miljøprojekt Nr. 1299 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Emballageforsyningen i Danmark 2003

Emballageforsyningen i Danmark 2003 Emballageforsyningen i Danmark 2003 Seniorkonsulent Jan Jakobsen LOGISYS A/S Miljøprojekt Nr. 1018 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Statistik for genanvendelse af emballageaffald Ole Kaysen Econet A/S

Statistik for genanvendelse af emballageaffald Ole Kaysen Econet A/S Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2005 Ole Kaysen Econet A/S Miljøprojekt Nr. 1166 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Indsamling af plastflasker og -dunke fra husholdninger

Indsamling af plastflasker og -dunke fra husholdninger Miljøprojekt Nr. 637 2001 Indsamling af plastflasker og -dunke fra husholdninger Lars Mørch Ottosen Kate Tønning Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Mængde og sammensætning for helårsboliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen og

Læs mere

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Udarbejdet af Kathe Tønning, Teknologisk Institut, 2008 1

Læs mere

Emballageforsyningen i Danmark 2007

Emballageforsyningen i Danmark 2007 Emballageforsyningen i Danmark 2007 Jan Jakobsen, LOGISYS A/S Miljøprojekt Nr. 1299 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Emballageforsyningen i Danmark 2009. Jan Jakobsen, LOGISYS A/S

Emballageforsyningen i Danmark 2009. Jan Jakobsen, LOGISYS A/S Emballageforsyningen i Danmark 2009 Jan Jakobsen, LOGISYS A/S Miljøprojekt Nr. 1388 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Statistik for glasemballage 2001

Statistik for glasemballage 2001 Miljøprojekt Nr. 826 2003 Statistik for glasemballage 2001 Ole Kaysen Econet a/s Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Emballageforsyningen i Danmark 2004. Jan Jakobsen LOGISYS A/S

Emballageforsyningen i Danmark 2004. Jan Jakobsen LOGISYS A/S Emballageforsyningen i Danmark 2004 Jan Jakobsen LOGISYS A/S Miljøprojekt Nr. 1130 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Statistik for glasemballage 2003. Ole Kaysen Econet AS

Statistik for glasemballage 2003. Ole Kaysen Econet AS Statistik for glasemballage 2003 Ole Kaysen Econet AS Miljøprojekt Nr. 1012 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Emballageforsyningen i Danmark 2002. Jan Jakobsen LOGISYS A/S

Emballageforsyningen i Danmark 2002. Jan Jakobsen LOGISYS A/S Emballageforsyningen i Danmark 2002 Jan Jakobsen LOGISYS A/S Miljøprojekt Nr. 930 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål v/ Morten Carlsbæk, DAKOFA Netværket for Affald, energi og klima

Læs mere

Emballageforsyningen i Danmark 2001

Emballageforsyningen i Danmark 2001 Miljøprojekt Nr. 831 2003 Emballageforsyningen i Danmark 2001 Jan Jakobsen LOGISYS A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger

Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger Udvikling af dansk sorteringskoncept Miljøprojekt nr. 1724, 2015 Titel: Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger Redaktion: Jesper Vange Heinzl,

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Miljøprojekt Nr. 695 2002. Samfundsøkonomisk analyse af bortskaffelse af plastflaske- og dunkeaffald fra husholdninger

Miljøprojekt Nr. 695 2002. Samfundsøkonomisk analyse af bortskaffelse af plastflaske- og dunkeaffald fra husholdninger Miljøprojekt Nr. 695 2002 Samfundsøkonomisk analyse af bortskaffelse af plastflaske- og dunkeaffald fra husholdninger Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Landsdækkende genanvendelse

Landsdækkende genanvendelse Hvad skal der til for at få mere gods til havnene? Landsdækkende genanvendelse Det første tons stål blev produceret af jernmalm fra jorden, Det sidste tons vil blive produceret af skrot (scrap). Hvem ejer

Læs mere

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Dialogforums introduktion til Miljøstyrelsens notat Dialogforum består af repræsentanter

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

PLAST GENERISK CASE Forår 2015 1

PLAST GENERISK CASE Forår 2015 1 PLAST GENERISK CASE Forår 2015 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds produktionsproces.

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Statistik for returpapir og -pap 1999

Statistik for returpapir og -pap 1999 Miljøprojekt Nr. 618 2001 Statistik for returpapir og -pap 1999 Kathe Tønning Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Handlingsplan for indsamling og genanvendelse. udtjente produkter af hård PVC

Handlingsplan for indsamling og genanvendelse. udtjente produkter af hård PVC Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K DEPARTEMENTET J.nr. M 3034-0023 Den 10. december 2003 Miljøministeriet Departementet Højbro Plads 4 1200 København K Tlf. 33 92

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Økonomien i sorteringsanlæg

Økonomien i sorteringsanlæg Økonomien i sorteringsanlæg Miljøstyrelsen 1 INDLEDNING 2 2 OVERORDNEDE RESULTATER 3 Forfatter: MB/LH Dato: 11-08-2017 Version: 8 3 AFFALDSTYPER OG MÆNGDER 5 3.1 Affaldstyper 5 3.2 Mængder 5 4 METODE 6

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Plastaffald i den cirkulære økonomi 28.februar 2017 Genanvendelse af sort plast Sortering af sort plast i Tyskland

Plastaffald i den cirkulære økonomi 28.februar 2017 Genanvendelse af sort plast Sortering af sort plast i Tyskland Plastaffald i den cirkulære økonomi 28.februar 2017 Genanvendelse af sort plast Sortering af sort plast i Tyskland B.Malmgren-Hansen Vand og Ressourcer, Teknologisk Institut, Aarhus Sortering af sort plast

Læs mere

Emballageforsyningen i Danmark 2000

Emballageforsyningen i Danmark 2000 Miljøprojekt Nr. 696 2002 Emballageforsyningen i Danmark 2000 Jan Jakobsen LOGISYS A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere