Statistik for plastemballage 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for plastemballage 2001"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Statistik for plastemballage 2001 Lars Mørch Ottosen Miljøteknisk Rådgivning

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 SUMMARY 9 1 METODE STATISTIKKENS DÆKNING STATISTIKKENS GRUNDLAG DEFINITIONER Emballage Materialer Aktører Begreber BEREGNING LOVGRUNDLAG Emballagedirektivet Tilbagetagningsaftale Affaldsbekendtgørelsen Affald FASTLÆGGELSE AF POTENTIALE 17 3 INDSAMLING AF PLASTEMBALLAGEAFFALD STRØMME FOR PLASTEMBALLAGEAFFALD INDSAMLINGEN I DANMARK UDENRIGSHANDEL GENANVENDELSE AF TRANSPORTEMBALLAGE Transportemballage OPARBEJDET PLASTEMBALLAGEAFFALD OPARBEJDET AFFALD OG KAPACITET AFFALDSDANNELSE VED GENANVENDELSE AF PLAST 26 5 FORBRUG OG GENANVENDELSE 27 6 AFSÆTNING 29 7 INDBERETNINGER TIL EU FORSYNINGSMÆNGDEN AF PLASTEMBALLAGE AFFALDSMÆNGDE, BEHANDLING, IMPORT OG EKSPORT 31 8 DATAKVALITET FORHOLD VEDRØRENDE USIKKERHED SAMMENFATTENDE BEMÆRKNINGER 34 9 REFERENCER 35 3

4 4

5 Forord Statistik for plastemballage 2001 er en opgørelse af udviklingen i indsamling og oparbejdning af brugt plastemballage i Danmark. Der er tale om en fortsættelse af tidligere års statistikker på området. Formålet med statistikken er at følge den generelle udvikling på plastemballageområdet. Statistikken skal tilvejebringe et datagrundlag, der løbende kan anvendes af myndigheder, genvindingsindustrien, plastindustrien og andre interesserede til vurdering af igangværende aktiviteter på genanvendelsesområdet. Statistikken har også til formål at give de nødvendige oplysninger til overvågning af aftalen vedrørende genanvendelse af plastbaseret transportemballage, som er indgået mellem miljøministeren og Dansk Industri. Miljøstyrelsen anvender oplysninger i statistikken som grundlag for styrelsens indberetning til EU i henhold til emballagedirektivet. Ifølge direktivet skal Danmark i lighed med de øvrige medlemsstater senest den 30. juni 2001 genanvende mindst 15 procent af den markedsførte plastemballage. Udarbejdelsen af statistikken er finansieret af Miljørådet for Renere Produkter under projektrammen Statistikker og materialestrømsanalyser for udvalgte områder. Udover Statistik for plastemballage 2001 udarbejdes følgende tilsvarende statistikker under projektrammen: Statistik for glasemballage Statistik for metalemballage Statistik for returpapir og pap Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter Statistik for madaffald Endvidere udarbejdes der et notat, der belyser det samlede emballageforbrug i Danmark. Notatet Emballageforsyningen i Danmark 2001 beregner en række forsyningstal, der anvendes i flere af statistikkerne. Statistikkerne under projektrammen Statistikker og materialestrømsanalyser for udvalgte områder er udarbejdet af en projektgruppe bestående af Econet AS, Teknologisk Institut og Miljøteknisk Rådgivning med Econet som den projektansvarlige organisation. Lars Mørck Ottosen, Miljøteknisk Rådgivning har været udførende på Statistik for plastemballage

6 6

7 Sammenfatning Denne statistik har til formål at belyse udviklingen på markedet for genanvendelse af plastemballageaffald i Det er undersøgt hvor stor en mængde plastemballageaffald, der indsamles i Danmark, samt hvor stor en mængde plastemballage, der forbruges i Danmark. Nedenstående oversigt sammenfatter resultaterne. Oversigt 0.1. Plastemballageindsamling i Danmark Tons Indsamling Materiale Potentiale 2001 Indsamling i pct. af potentiale 2001 LDPE ,1 HDPE ,8 EPS ,1 PP ,7 PET ,0 PS ,8 Andet plast ,2 I alt ,9 Kilde: Statistik for plastemballage 1999 og 2000, Emballageforsyningen i Danmark 2001 samt Indberetninger til Statistik for plastemballage 2001 Statistikken for 2001 viser følgende: Indsamlingen af plastemballageaffald i Danmark var i 2001 på tons svarende til 3,9 kg pr. indbygger eller 8,6 kg pr. husstand. Potentialet i 2001 er opgjort til tons svarende til 28,1 kg pr. indbygger eller 62,0 kg pr. husstand. I 2001 blev tons eller 13,9 % af plastemballageaffaldet i Danmark indsamlet til genanvendelse. I 2000 blev der indsamlet tons. Der er sket en stigning i den indsamlede mængde på tons eller ca. 6 %. Transportemballageaftalen samt de kommunale anvisningsordninger for transportemballage har i 2001 atter medvirket til en lille forøgelse af den indsamlede mængde plastemballageaffald. PE (LDPE og HDPE) udgør ca.75 % af potentialet og ca. 80 % af den indsamlede mængde. Det er næsten uændret i forhold til 2000 Eksporten af plastemballageaffald steg væsentligt fra 2000 til I 2001 udgjorde eksporten tons svarende til 49 % af den indsamlede mængde. I 2000 udgjorde eksporten tons svarende til 42 % af den indsamlede mængde. 7

8 53 % af den plastemballage, der oparbejdedes i Danmark, blev i 2001 importeret fra udlandet. I 2000 var det ca. 51 %. Der er stor ledig kapacitet på danske oparbejdningsvirksomheder. Oparbejdningsvirksomhederne der regenerer med vask kan med den nuværende kapacitet modtage 24 % mere plastemballage end de gjorde i Oparbejdningsvirksomheder der regenerer uden vask kan med den nuværende kapacitet modtage over dobbelt så meget plastemballageaffald som de gjorde i Størrelsen af den ledige kapacitet er stort set uændret fra 2000 til

9 Summary The purpose of these statistics is to illustrate the market development for recycling of plastic packaging waste in The study presents the amount of plastic packaging waste collected in Denmark and the amount of plastic packaging consumed in Denmark. The table summarises the results. Table 0.1. Plastic packaging collection in Denmark 1999, 2000 and Tons Material Potential 2001 Percentage of potential 2001 (%) LDPE ,1 HDPE ,8 EPS ,1 PP ,7 PET ,0 PS ,8 Other plastic ,2 Total ,9 Source: Statistics for Packaging Supply Amount in Denmark 1999, 2000 and 2001 as well as Reports to the Statistics concerning plastic packaging for From the statistical data on plastic packaging the following appears: The amount of plastic packaging waste collected for recycling in Denmark amounted in 2001 was 20,821 tons, equivalent to 3,9 kg per inhabitant or 8.6 kg per household. The potential in 2001 is 150,172 tons, equivalent 28.1 kg per inhabitant or 62.0 kg per household. The amount of plastic packaging waste collected for recycling in Denmark amounted to 20,821 tons in The increase in the collection compared to 2000 was 1,190 tons or 6.0 %. The Agreement on Transport Packaging, as well as the municipal assignment schemes for transport packaging has caused a small increase in 2001 in collection for recycling purposes. In % of the plastic packaging waste in Denmark was collected for recycling. In 2000 the figure was 125 %. PE made up approx. 75 % of the potential and approx. 80 % of the collected amounts. These figures are almost unchanged compared to The export of plastic packaging rose from 2000 to 2001 with 7 % from 42 to 49 % of the total collected amount. 9

10 Approx. 53 % of the plastic packaging reprocessed in Denmark in 2001 was imported from abroad. In 2000 the figure was 51 %. In 2001 the capacity of the reprocessing companies to receive plastic packaging was at least 24 % higher than the amounts they currently get. This figure is almost unchanged since

11 1 Metode 1.1 Statistikkens dækning Statistikken dækker indsamling, import, eksport og oparbejdning af brugt plastemballage i Danmark. Indsamlingen er søgt opdelt på indsamling fra erhverv og indsamling fra husholdninger. 1.2 Statistikkens grundlag. Til udarbejdelsen af statistikken er der anvendt oplysninger fra danske kommuner og affaldsselskaber, handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder, samt data fra Emballageforsyningen i Danmark Oplysninger fra danske kommuner og affaldsselskaber, handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder er indhentet ved udsendelse af indberetningsskema. Kommunerne og affaldsselskaberne er blevet bedt om at oplyse indsamlede mængder fra henholdsvis husholdninger og erhverv samt om afsætning af de indsamlede mængder sker direkte til eksport eller til danske handelsvirksomheder eller oparbejdningsvirksomheder. Handlerne er blevet bedt om at oplyse indsamlede mængder fra henholdsvis import, erhverv, kommuner og affaldsselskaber og andre danske handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder samt om afsætning af de indsamlede mængder til eksport, andre danske handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder. Oparbejderne er blevet bedt om at oplyse indsamlede mængder fra henholdsvis import, erhverv, kommuner og affaldsselskaber og andre danske handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder samt om afsætning af de indsamlede mængder til eksport, andre danske handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder eller afsætning af oparbejdet plastemballageaffald samt affaldsmængden fra denne oparbejdning. Herudover er oparbejderne også blevet bedt om at oplyse oparbejdningskapacitet samt anvendelsesformål for det oparbejdede materiale. Danske kommuner og affaldsselskaber er udvalgt på baggrund af Kommunedatabasen Der er udvalgt de kommuner og affaldsselskaber der iflg. databasen har oplyst at de har en indsamlingsordning af plast fra erhverv eller husholdninger eller begge dele. Oplysningerne fra kommunerne og affaldsselskaberne er anvendt til at fastlægge mængden af plastemballage indsamlet fra husholdninger. Der er udsendt indberetningsskema til i alt 26 kommuner og affaldsselskaber. Alle 26 har besvaret indberetningsskemaet. 11

12 Handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder er udvalgt ud fra den foregående års statistik og oplysninger, ligesom Plastindustrien i Danmark samt større indsamlere og oparbejdningsvirksomheder har bidraget til at gøre listen af indsamlere og oparbejdningsvirksomheder mere fuldstændig. Opdelingen på handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder er fastholdt i statistikken for 2001 selvom flere oparbejdningsvirksomheder i år 2001 også foretog indsamling og handel og der således ikke længere på det punkt var en klar forskel på handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder. Der er udsendt indberetningsskema til i alt 29 handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder. Tre har oplyst at de ikke ønskede at besvare skemaet. De samme tre ønskede heller ikke at besvare skemaet i 2000 og 1999, men besvarede det i I statistikken for 2001 indgår de tre virksomheder med oplysninger fra 1998 reguleret i forhold til virksomhedernes samlede aktiviteter i 2001 oplyst i ISAG (Miljøstyrelsens Informationssystem for Affald og Genanvendelse). Den indberettede mængde fra disse tre virksomheder i 1998 var beskedne set i forhold til de samlede indberettede mængder. To virksomheder har i 2001 ikke opgivet specifikke tal, men har blot oplyst en ca. procentvis ændring i forhold til Denne anslåede procentvise ændring er en vurdering og kan derfor være behæftet med en ikke uvæsentlig usikkerhed. Der er tale om én større og én mindre virksomhed set i relation til de indsamlede mængder. I 2001 er i forhold til 2000 to virksomheder ophørt med indsamling/oparbejdning mens en ny virksomhed er kommet til. 1.3 Definitioner Emballage Definitionen af emballage, som er anført i bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om visse krav til emballager, er identisk med definitionen i EU s emballagedirektiv: Alle produkter af hvilken som helst art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, skal tilsvarende betragtes som emballage". Emballage omfatter kun: a) Salgsemballage eller primær emballage, dvs. emballage, der er udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger. b) Multipack eller sekundær emballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges sådan til den endelige bruger eller 12

13 forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet; den kan fjernes fra varen uden at dette ændrer varens salgsegenskaber. c) Transportemballage eller tertiær emballage, dvs. emballage, udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipack emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport undgås. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs-og luftfragtcontainere Materialer Der findes overordnet set to former for plast: termoplast og hærdeplast. Hærdeplast anvendes så godt som aldrig til emballageformål og genanvendelsesmulighederne herfor er meget dårlige. Den emballageplast, der bliver genanvendt, er derfor altid termoplast. Termoplast består af en kædestruktur med lange kædemolekyler, som bliver plastisk formbare under påvirkning af varme og tryk. Efter afkøling fastholdes den ønskede form. Plasten kan dog smeltes og formes på ny. Termoplast forandres ikke kemisk indenfor et stort temperaturområde. Dette gør det let at genanvende, såfremt det foreligger i ren form. I Europa udgør termoplast ca. 90 % af plastforbruget, mens hærdeplast tegner sig for de resterende ca. 10 %. Termoplast forefindes i mange typer. I denne statistik opereres med følgende: LDPE (low density polyethylene) (f.eks. krympefolier og bæreposer) HDPE (high density polyethylene) (f.eks. flasker, dunke og kasser) EPS (ekspanderet polystyren) (f.eks. bakker og kasser til kød, frugt og grønt) PP (polypropylen) (f.eks. låg, flasker, kapsler og æsker) PET (polyethylentherephtalat) (f.eks. flasker og indlæg) PS (polystyren) (f.eks. bakker og bægre til kød og mejeriprodukter) Anden plast Aktører Ved handelsvirksomheder forstås virksomheder der indsamler og videresælger brugt plastemballage. Handlerne kan foretage en manuel sortering af de indsamlede materialer i forskellige kvaliteter mv. samt foretage opbalning af materialet. Ved oparbejdningsvirksomheder forstås virksomheder der kan foretage en egentlig forarbejdning af den brugte plastemballage som neddeling, vaskning, agglomerering, mekanisk sortering og regenerering. Resultatet af en oparbejdning kan enten være neddelt materiale, regenerat, ny produkter eller genbrugte produkter (eks. skyllede dunke) Begreber Potentiale Potentialet defineres som den mængde af plastemballage der omsættes i Danmark i En nærmere beskrivelse af potentialet kan ses i Emballageforsyningen i Danmark

14 Indsamling Indsamling defineres som den mængde af plastemballage der indsamles af kommuner, handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder i Danmark. Indsamlingsprocent Indsamlingsprocent defineres som den størrelse i procent der udtrykker hvor stor en del af potentialet der indsamles. Materialegenanvendelse Ved materialegenanvendelse forstås at brugte materialer anvendes til fremstilling af ny produkter og derved erstatter virgine materialer. Genbrug Ved genbrug forstås at produkter renses, skylles m.m. og bruges igen og derved erstatter virgine produkter. Genanvendelsesprocent Genanvendelsesprocent defineres som den størrelse i procent der udtrykker hvor stor en del af potentialet der indsamles og materialegenanvendes eller genbruges. 1.4 Beregning Den oparbejdede mængde plastemballageaffald i Danmark er opgjort ved hjælp af forsyningsligningen: Om = Oi - Os + Is Om = Den oparbejdede mængde plastemballageaffald i Danmark Oi = Oparbejdernes indkøb/import af plastemballageaffald Os = Oparbejdernes salg/eksport af plastemballageaffald Is = Handlernes salg af produkter. Til illustration af beregningsmetoden er de teoretiske forsyningsstrømme for plastemballageaffald vist i Figur 1. Figuren viser plastemballageaffald i Danmark, der enten går til forbrænding, til regenerering i Danmark eller bliver eksporteret til regenerering i udlandet. Samtidig sker der en import af plast til regenerering i Danmark. I figuren er med fed markeret de to bokse med indsamlingsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder. Disse er centrale i statistikken, da oplysninger om mængde, indsamlingskilder m.m. stammer fra indberetningsskema tilsendt disse virksomheder. 14

15 Figur 1. Forsyningsstrømme for plastemballageaffald Plastemballageaffald i Danmark Forbrænding Import Handelsvirksomheder Eksport Oparbejdningsvirksomheder Produkt 1.5 Lovgrundlag Emballagedirektivet I EU s emballagedirektiv fra 20. december 1994 opstilles krav om, at hvert medlemsland inden år 2001, skal genanvende mindst 25 % og højest 45 % af den samlede emballageaffaldsmængde. Tallet er et gennemsnit for de forskellige materialetyper. F.eks. kan genanvendelsen af én emballagetype være lavere, hvis den så er tilsvarende højere for andre typer. Dog må genanvendelsen ikke være under 15 % for nogen materialetype. Danmark kan nøjes med at genanvende 15 % plast, da genanvendelsen af andre materialer er rigelig høj til, at nå op på de gennemsnitlige 25 %. De 15 % skal være nået inden 30. juni Tilbagetagningsaftale I 1994 indgik Dansk Industri og Miljøministeriet en frivillig aftale om genanvendelse af transportemballage. Ved indgåelse af Transportemballageaftalen forelå der kun sporadisk viden om mængden af plast og om de realistiske muligheder for en økonomisk rimelig indsamling og genvinding. Det blev derfor besluttet, at anføre det samme procentmål for plast, som var fastsat for papir og pap, nemlig 80 % i år 2000, idet det blev aftalt at fastlægge det endelig procentmål, når der var opnået større viden om området. Siden da er det besluttet, at den nationale forpligtelse om 15 % materialegenvinding skal søges indfriet gennem Transportemballageaftalen. Af Emballageforsyningen i Danmark 2001 fremgår det, at transportemballage udgør tons (48 %) af den samlede mængde plastemballage på tons. 15

16 Ud fra denne forudsætning kan der sættes et mål om, at 31,2 % af transportemballageplasten skal genanvendes, da dette vil give en samlet genanvendelse på 15 % af den totale mængde plastemballage (48 % x 31,2 %) Affaldsbekendtgørelsen Indsamling af plastemballage var i Danmark indtil 15.juli 2000 reguleret gennem bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald. Her lyder det bl.a. i 36 stk.2, at Kommunalbestyrelsen skal anvise genanvendeligt transportemballageaffald af plast fra virksomheder til genanvendelse. Endvidere kan kommunalbestyrelsen etablere en indsamlingsordning for transportemballage ( 43). For øvrig plast gælder, at Kommunalbestyrelsen kan etablere indsamlingsordning herfor ( 43) eller i et anvisningsregulativ stille krav om, at virksomheden skal sortere dette med henblik på genanvendelse 24. Kommunerne skulle senest 1. januar 1998 vedtage regulativ om transportemballageplast og regulativet skulle senest træde i kraft 1. juli D.15. juli 2000 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. Den ny bekendtgørelse er vedr. indsamling af plastemballage uændret i forhold til den tidligere bekendtgørelse Affald 21 Hidtil har den officielle danske holdning til genanvendelse af plastemballage været, at der udelukkende skal satses på transportemballageplast, da det er her man opnår størst renhedsgrad, højest miljøgevinst og laveste indsamlingsomkostninger. Med Regeringens seneste affaldshandlingsplan, Affald 21, er denne holdning under opbrud, idet Affald 21 udmelder, at der vil blive igangsat undersøgelser omkring muligheden for at indsamle dunke og flasker af plast fra husholdninger. I 1999/2000 er der gennemført et indsamlingsforsøg med indsamling af plastflasker og dunke fra husholdninger i Nyborg kommune (Indsamling af plastflasker- og dunke fra husholdninger, Miljøprojekt 637, 2001) 16

17 2 Fastlæggelse af potentiale Potentialet for plastemballage i Danmark i 2001 er kortlagt i Emballageforsyningen i Danmark Tabel 1. Samlet forsyning af plastemballage i Danmark Tons Plastmateriale Tomme Emballager Fyldte emballager Import Eksport Total Forsyning I pct. LDPE ,5 HDPE ,0 EPS ,9 PP ,9 PET ,2 PS ,8 Anden plast ,9 I alt Kilde: Emballageforsyningen i Danmark 2001 Som det fremgår af Tabel 1. er forsyningen af plastemballage til det danske marked i 2001 opgjort til ons. I Tabel 2 ses emballageforsyning for årene Tabel 2 Emballageforsyning tons (afrundet) Plastemballage Kilde: Emballageforsyningen i Danmark 1999, 2000 og

18 18

19 3 Indsamling af plastemballageaffald 3.1 Strømme for plastemballageaffald I dette kapitel opgøres indsamlingsmængden af plastemballageaffald i Danmark i I Figur 2 Strømme for plastemballageaffald i Danmark i 2001 er vist de kortlagte strømme for plastemballageaffald i Danmark i Opgørelsen baserer sig på indberetninger fra kommuner/affaldsselskaber med indsamlingsordninger for plast fra husholdninger og erhverv, handelsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder. Figur 2 Strømme for plastemballageaffald i Danmark i 2001 Plastemballageaffald fra husstande Plastemballageaffald fra erhverv 789 tons tons Import 540 handelsvirksomheder tons Eksport tons 0 tons tons Oparbejdningsvirksomheder tons tons tons 0 tons tons Granulat/produkter Affald tons 16 Tons På baggrund af indberetningerne fra indsamlings-/handelsvirksomhederne og oparbejdningsvirksomhederne kan indsamlingen af plastemballage fra erhverv og husstande opgøres til tons (789 tons tons tons). Opgørelsen af balancen for handelsvirksomheder ser således ud: Indkøb i alt tons (789 tons fra husstande og tons fra erhverv og import 540 tons). Salg i alt tons (16 tons som affald, tons til oparbejdningsvirksomheder og tons til eksport). Der er altså en forskel på indkøb og salg på 130 tons. Denne forskel tilskrives lagerforskydninger 19

20 og/eller usikkerhed på de oplyste mængder. I de videre beregninger er der kalkuleret med en lagerforøgelse på 130 tons. Opgørelse af balancen for oparbejdningsvirksomheder ser således ud: Indkøb i alt tons (import tons, tons fra handelsvirksomheder og tons fra erhverv). Salg i alt tons (eksport tons, tons som affald og tons som granulat/ produkter). Der er altså en forskel på indkøb og salg på 345 tons. Denne forskel tilskrives lagerforskydninger og/eller usikkerhed på de oplyste mængder. I de videre beregninger er der kalkuleret med en lagerreduktion på 345 tons. I følge indberetningerne er der en forskel på den mængde, som indsamlings- /handelsvirksomheder oplyser, de sælger til oparbejdningsvirksomheder (i alt tons), og den mængde som oparbejdningsvirksomhederne oplyser, at de køber fra indsamlings-/handelsvirksomhederne (i alt tons). Denne forskel er 417 tons. Årsagen til denne forskel er vanskelig at fastlægge og kan skyldes usikkerhed på de indberettede oplysninger. To oparbejdningsvirksomheder, hvoraf en er af en væsentlig størrelse har som tidligere nævnt for 2001 indberettet vurderede procentvise stigninger i forhold til Derudover er omsætningen i tre oparbejdningsvirksomheder vurderet i forhold til indberetninger til ISAG. 3.2 Indsamlingen i Danmark Hovedparten af plastemballagen i Danmark består af polyethylen (HDPE og LDPE). Det er derfor ikke overraskende disse plasttyper, der bliver indsamlet størst mængder af. I Tabel 3. er der med baggrund i indberetningsskemaerne beregnet indsamlingen af de forskellige plastmaterialer. Det er videre beregnet, hvor stor en andel det enkelte materiale udgør af såvel de samlede indsamlede mængder som af potentialet. LDPE og HDPE udgør tilsammen 79,7 % af den indsamlede plast i Danmark. Set i forhold til potentialet ligger de to materialer med en indsamlingsprocent på henholdsvis 13,1 og 20,8. Tabel 3. Indsamling af plastemballage i Danmark. Materiale Indsamling 2000 (tons) Indsamling 2001 (tons) Indsamlingsfordeling i pct. Indsamling i pct. af potentiale Potentiale 2001 (tons) LDPE ,4 13, HDPE ,3 20, EPS ,7 17, PP ,9 8, PET ,2 18, PS ,4 12, Andet ,0 8, Indsamlet , Til oparbejdning Kilde: Indberetninger til Statistik for plastemballage 2001 samt Emballageforsyningen i Danmark

21 Som det fremgår af Tabel 3. var indsamlingen af plastemballageaffald i Danmark i 2001 på tons. I forhold til 2000 er der tale om en ganske pæn stigning i indsamlingsmængden på tons. Den procentvise største fremgang er sket for EPS hvor den indsamlede mængde er steget fra 116 tons i 2000 til 572 tons i I kapitel 3.1 er det opgjort at der hos indsamlings-/handelsvirksomhederne er sket en lagerforøgelse på 130 tons i 2001, ligesom i alt 0 tons af indsamlings- /handelsvirksomhederne er kasseret som affald. Derudover har indsamlings- /handelsvirksomhederne importeret 540 tons. Det betyder, at der til oparbejdning fra indsamlings-/handelsvirksomheder sammenlagt er eksporteret og tilgået danske oparbejdningsvirksomheder tons plastemballageaffald ( ). Transportemballageaftalen samt de kommunale anvisningsordninger for transportemballage har i 2001 altså yderligere medvirket til en øget indsamling af LDPE folie. Stigningen i den indsamlede mængde fra 2000 til 2001 er imidlertid forholdsvis beskeden (6,1 %) på trods af at priserne på affaldsplast var forholdsvis høje i hele 2001 (men dog lidt lavere end i 2000.) 3.3 Udenrigshandel I tabel 4 vises Danmarks udenrigshandel med plastemballageaffald fordelt på plastmaterialer. LDPE er den type emballageaffald der både importeres og eksporteres mest af. På eksportsiden ligger PET og PP også relativt højt, hvilket skyldes at der ikke er oparbejdningsmuligheder for disse materialer i Danmark. Udenrigshandlen har fra 1999 til 2000 udviklet sig væsentligt, idet både importen og eksporten er steget. Eksporten er steget mere end importen således, at nettoimporten er faldet med 446 tons. Tabel 4. Import og eksport af plastemballageaffald. Tons Materiale Import Eksport Nettoimport LDPE HDPE EPS/PS PP PET Andet plast I alt Kilde: Indberetninger til Statistik for plastemballage 2001 samt Statistik for plastemballage 1999, 2000 Den samlede mængde plastaffald, der eksporteres fra Danmark, opgøres i tabel 5 21

22 Tabel 5 Eksport af plastemballageaffald. Tons Oparbejdernes eksport Handlernes eksport = Eksporteret plastemballageaffald Kilde: Indberetninger til Statistik for plastemballage 2001 samt Statistik for plastemballage 1999, 2000 Når eksporten er steget væsentligt i 2000 og i 2001, skyldes det først og fremmest at priserne på eksportmarkedet er bedre end ved afsætning i Danmark. Specielt de kvaliteter af det indsamlede materiale, der kræver en mere omfattende sortering har med økonomisk fordel kunnet afsættes til udlandet f.eks. Kina. Den samlede mængde plastemballageaffald der importeres til Danmark, opgøres i tabel 6. Tabel 6 Import af plastemballageaffald. Tons Oparbejdernes import Handlernes import = Importeret plastemballageaffald Kilde: Indberetninger til Statistik for plastemballage 2001 samt Statistik for plastemballage 1999, 2000 Når importen er steget væsentligt fra 1999 til 2000 skyldes det i al væsentlighed at en enkelt oparbejdningsvirksomhed har øget sin import af emballagefolier. Der er ikke sket nogen væsentlig ændring fra 2000 til Genanvendelse af transportemballage Hovedparten af det plast, der genanvendes i Danmark, er transportemballageplast. Salgsemballage indsamles i meget begrænset omfang, men til salgsemballage skal imidlertid regnes kasserede plastflasker (PET) til læskedrikke, der indsamles fra bryggerier/tapperier. Målet i transportemballageaftalen er i afsnit opgjort 31,2 % Transportemballage 2001 En opgørelse af den indsamlede transportemballagemængde i Danmark tager derfor udgangspunkt i den totalt indsamlede mængde plastemballage, hvorfra der trækkes plast fra husholdninger samt PET-plast. I 2001 blev der indsamlet følgende mængde transportemballage: Total indsamlet plastemballage tons Indsamlet fra husholdninger tons Indsamlet PET-plast tons Indsamlet PP kapsler fra PET flasker (skønnet) tons Indsamlet transportemballageplast i alt tons I Emballageforsyningen i Danmark 2001 er der foretaget en fordeling af plastemballagemængden på transportemballage og salgsemballage, der viser at 22

Emballageforsyningen i Danmark 2007

Emballageforsyningen i Danmark 2007 Emballageforsyningen i Danmark 2007 Jan Jakobsen, LOGISYS A/S Miljøprojekt Nr. 1299 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Muligheder for genanvendelse af EPS

Muligheder for genanvendelse af EPS Miljøprojekt Nr. 798 2003 Muligheder for genanvendelse af EPS Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland UNDGÅ AFFALD S T O P S P I LD Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse Eksempler fra ind- og udland Undgå affald, stop spild nr. 04, 2014 Titel: Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse

Læs mere

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1364 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Madspild i fødevareproduktionen fra primærproduktion til detailled

Madspild i fødevareproduktionen fra primærproduktion til detailled Lisbeth Mogensen, John Hermansen, Marie Trydeman Knudsen Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø 14. marts 2011 Notat vedrørende: Madspild i

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken

Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken Rapport om Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken Afgivet til Økonomiministeren den 14. december 1999 Udenrigshandel December 1999 2 Forord På finansloven for

Læs mere

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001 Miljøprojekt Nr. 808 2003 Massestrømsanalyse for kviksølv 2001 Susanne Skårup, Claus Lübeck Christensen, Jakob Maag og Susan Heilemann Jensen COWI A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra Miljøprojekt nr. 1458, 2013 Titel: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere