K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014."

Transkript

1 Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede, registreret revisor B, i medfør af revisorlovens 44, stk. 1 tildelt en advarsel for tilsidesættelse af god revisorskik ved at have udøvet tilbageholdsret i klagers originale bilagsmateriale. Klagen var oprindelig indgivet af A1 A/S ved advokat C. Selskabet skiftede efterfølgende navn til A2 A/S. Selskabet blev i juli 2013 taget under konkursbehandling, og boet indtrådte i klagen (for så vidt angik et af de to klagepunkter, som fremgik af den oprindelige klage af 5. februar 2013). Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts Klagen: Klager har formuleret klagen som følger: Er det i overensstemmelse med god revisorskik, at en revisor nægter at udlevere en tidligere klients bogføringsmateriale og bilag? Personlige oplysninger: Indklagede har ifølge Revireg været godkendt som registreret revisor fra den 3. oktober Han har været tilknyttet revisionsvirksomheden E, Registreret Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. xx xx xx xx, fra den 4. februar Sagsfremstilling: Indklagede tiltrådte den 7. januar 2011 som revisor for selskabet D ApS, CVR-nr. xx xx xx xx. Det blev aftalt med selskabets daglige ledelse, at indklagede skulle revidere selskabets regnskab, mens

2 selskabet selv skulle stå for bogføring, udbetaling af løn, afstemninger mv. Til brug herfor indkøbte selskabet et online bogføringssystem. I løbet af første halvår 2011 besluttede D ApS ledelse, at selskabets aktivitet skulle videreføres i et nyt selskab. Til brug herfor blev klager stiftet den 5. juli 2011 ved apportindskud tilvejebragt af F ApS, CVR-nr. xx xx xx xx, og G ApS, CVR-nr. xx xx xx xx. Klagers navn var ved stiftelsen A A/S, og klager havde som binavn DA/S. Klager blev tildelt CVR-nr. xx xx xx xx. Som revisor valgte klager på generalforsamling den 5. juli 2011 indklagedes revisionsvirksomhed, E, Registreret Revisionsanpartsselskab. A A/S skiftede den 6. oktober 2011 navn til A1 A/S. Grundet klagers problemer med selv at foretage bogføringen, således som det oprindelig var forudsat i DApS aftale med indklagede, forestod indklagede bogføringen i perioden frem til den 30. september 2011, hvorefter klagers bogholder overtog ansvaret for bogføringen. Af mail af 8. oktober 2011 fra indklagede til A A/S fremgår følgende: Hej [navn] Hermed fremsendes bogføringsbalancen pr. 30/9. Balancen skal stadig tages med forbehold idet jeg stadig ikke har fået overførsler vedrørende udlæg til dig og Kasper. Der mangler stadig at blive bogført en egenkapital, men det er rent apportindskud så modposten er inventar. Der mangler vi stadig at få registreret de enkelte køretøjer rigtigt. Da posten efterfølgende skal flyttes ned til indestående i Brand og Redning venter jeg med det indtil denne er på plads. Der er stadig posteringer på fejlkontoen vi ikke har kunnet finde ud af, så det skal vi også have gjort. Ligesom vi skal have afgrænset indtægter/udgifter i Vejpatruljen. Den 15. februar 2012 meddelte indklagede, at E, Registreret Revisionsanpartsselskab, fratrådte som revisor for klager. Ved mail af 22. februar 2012 skrev advokat C til indklagede som følger: Jeg skal bede dig sende samtlige dokumenter tilhørende selskaberne omgående. I den forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at vi har fået en frist fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at reparere på dit tilsyneladende voldsomt mangelfulde arbejde. Såfremt denne frist ikke overholdes, kan det medføre tvangsopløsning af et eller flere selskaber, hvilket vil medføre et voldsomt tab. Det er særdeles vigtigt, at selskabets dokumenter og bilag udleveres straks for at undgå yderligere tab.... Indklagede svarede samme dag som følger:

3 Jeg stiller mig uforstående overfor at der skulle være mangler i mit arbejde, idet jeg i mail af 29/ har stillet alt materiale til rådighed for Dem, for at De kunne drage omsorg for eventuelle nødvendige rettelser i vedtægter mv. Dette vendte De aldrig tilbage med, og jeg har dengang taget til efterretning, at selskaberne var behørigt stiftet. Klager gentog anmodningen om udlevering af bilagene i efterfølgende mails. Det fremgår af oplysningerne i sagen, som de forelå for nævnet ved afgørelsen den 2. december 2013, at indklagede ved klagens indgivelse tilbageholdt bogføringsmateriale og bilag indtil forfaldne honorarer var betalt. E, Registreret Revisionsanpartsselskab, har efterfølgende anlagt retssag mod klager med henblik på at opnå dom for sit tilgodehavende. Den genoptagne sag Klager har i forbindelse med anmodningen om genoptagelse oplyst, at han ikke tilbageholdt originalt regnskabsmateriale på tidspunktet for klagens indgivelse den 6. februar Indklagede har fremlagt Revisionsprotokollat af 16. februar 2012, hvoraf under Fratrædelsesprotokollat blandt andet fremgår følgende: Denne redegørelse er kun en lille bid af alle de ansvarspådragende ting jeg har oplevet med H M, der som jeg ser det opererer på vegne af A1 men uden at være tegningsberettiget, og jeg ser derfor frem til dokumentation for min fratræden som revisor i selskaberne Der er ikke overført penge til min konto selv om fristen var torsdag den 9/ så mine regninger er oversendt til incasso Jeg har overdraget alt udleveret materiale fra H til min advokat til brug for fremtidig bevisførelse af denne skrivelse. Indklagede har fremsendt kopi af et brev af 11. december 2012 fra ham til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvorved indklagede indgiver politianmeldelse af A1 A/S. Det fremgår heraf blandt andet: I forbindelse med min fratræden for selskaberne tilbageholder jeg bogføringsmaterialer jeg har haft i brug, primært som garant for mine honorarnotaer, men også som bevismateriale hvis min opståede mistanke om urent trav holder stik. Dette indleverede jeg til min advokat, hvor det fortsat står.

4 Indklagede har videre oplyst, at han efter anmeldelsen den 21. januar 2013 havde møde med SKAT, hvorunder SKAT fik alt bilagsmateriale, der havde været opbevaret hos indklagede advokat, udleveret til efterforskningen. Indklagede har fremsendt brev af 3. september 2013 fra SKAT, hvorved tilbageleveres alt bilagsmateriale, der blev lånt i forbindelse med møde hos dig den På baggrund af disse nye faktiske oplysninger besluttede nævnet at genoptage sagen. Parternes bemærkninger: Klager har i forbindelse med klagens indgivelse anført, at indklagede trods mange opfordringer om udlevering har valgt at tilbageholde bilag og øvrigt regnskabsmateriale, som tilhører klager, efter at indklagede på eget initiativ udtrådte som revisor for klager den 15. februar Indklagedes manglende udlevering af materialet har medført, at klager ikke kunne indlevere regnskab, og klagers holdingselskab blev tvangsopløst. Indklagede har fastholdt sin afvisning af at udlevere materialet, selv om han er blevet gjort bekendt med disse forhold. Tilbageholdelsen af materialet er efter klagers opfattelse i direkte strid med de revisoretiske regler. Det bestrides, at der hos klager skulle foreligge en balance, som en ny revisor kunne gøre brug af, og under alle omstændigheder er de tilbageholdte bilag centrale for klagers mulighed for på betryggende vis at kunne foretage indberetning til SKAT. Indklagede har tilsidesat god revisorskik ved en usamarbejdsvillig og uprofessionel adfærd. Indklagede har anført, at de mellemregningsforhold og manglende kontoudtog, som omtales i mailen af 8. oktober 2011, ikke vedrører A1 A/S, men Vejpatruljen, det senere D1 ApS. Den balance, der vedhæftes er foreløbig, men efterfølgende fortsættes bogføringen, og alle de forhold, der nævnes i mailen, er rettet i den balance, som indklagede sendte senere, og som klager selv kunne trække. Indklagede har videre anført, at han i samråd med kurator for D1 ApS foretog politianmeldelse af blandt andet A1 og i forbindelse hermed på et møde med SKAT den 21. januar 2013 udleverede alt bilagsmateriale, der havde været opbevaret hos hans advokat, til SKAT til deres efterforskning. Inden SKAT blev færdig med efterforskningen, blev afdelingen imidlertid nedlagt, og indklagede fik i forbindelse med tvangsopløsningen af A1 udleveret alt materialet igen den 4. september Herefter blev materialet afleveret til kurator. Indklagede er som revisor og offentlighedens tillidsrepræsentant pålagt at medvirke til forhindring af hvidvask, sort arbejde, skatteunddragelse mv. Det var i denne egenskab, at han helt fra starten har tilbageholdt materiale. Indklagede har herved henvist til revisionsprotokollatet af 16. februar Indklagede har endelig anført, at det ikke er korrekt, at tvangsopløsningen af klagers holdingselskab skyldes, at indklagede tilbageholdt klagers materiale. Tvangsopløsningen er sket, fordi holdingselskabet ikke registrerede en ny revisor for selskabet, efter at den tidligere revisor var fratrådt den 19. august Det materiale, som indklagede tilbageholdt, er alene materiale fra stiftelsen af klager den 5. juli 2011 og frem til den 30. september Der er intet af dette materiale, der skal bruges i forbindelse med udarbejdelse af årsrapport eller skatte- og

5 momsafregning. Klager overtog selv bogføringen på sit internetbaserede bogføringssystem fra den 30. september 2011, hvor klager fik balancetal. Momsangivelse og momsafregning, som indklager ikke har bistået med, ville klager selv kunne foretage ved hjælp af bogføringssystemet. Indklagede er ikke blevet kontaktet af klagers tiltrædende revisor. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Nævnet lægger til grund, at indklagede var revisor for klager fra selskabets stiftelse den 5. juli 2011 til den 15. februar 2012, og at han havde påtaget sig at revidere selskabets regnskab. Nævnet finder derfor at have kompetence til at behandle klagen. Klageskrivelsen i sagen er oprindelig modtaget den 6. februar Efter de nu foreliggende oplysninger lægger nævnet til grund, at indklagede den 21. januar 2013 og således inden klagens modtagelse i Revisornævnet havde udleveret det klager tilhørende originale regnskabsmateriale til SKAT. 6 medlemmer (Peter Rose, Poul Erik Gram Olsen, Gunnar Tessin, Ulla Brandt, Svend Petersen og Lone Molsted) udtaler: Allerede fordi indklagede således ikke tilbageholdt klagers regnskabsmateriale ved klagens indgivelse, idet det var udleveret til SKAT til brug for efterforskningen af en politianmeldelse mod klager, vil indklagede være at frifinde. 1 medlem (Kristian Koktvedgaard) udtaler: Jeg finder, at indklagede ved ikke at oplyse klager om, at det originale regnskabsmateriale var udleveret til tredjemand (SKAT) - eller have sikret sig, at der blev taget kopi af materialet til klagers eventuelle brug - har tilsidesat god revisorskik. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. T h i b e s t e m m es: Revisornævnets kendelse af 2. december 2013 i sag 20/2013 ophæves, og indklagede, registreret revisor B, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 77/2008-S Skat mod Statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere