Budgetopfølgning September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning September 2014"

Transkript

1 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014

2 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første 9 måneder af 2014, hvilket vil sige udgangen af september måned. Formålet med budgetopfølgningen er at orientere Naalakkersuisut og Inatsisatut om udviklingen i Selvstyrets indtægter og udgifter i forhold til det budgetterede. Med udskrivelsen af valg til Inatsisartut har Naalakkersuisut ikke mulighed for at reagere på budgetafvigelser på de enkelte hovedkonti i form af fremsendelse af tillægsbevillinger til Finans- og Skatteudvalget. Eftersom budgetopfølgningen vedrører udgangen af september 2014, så kan prognoser for årsforbruget betragtes som værende valide med mindre særlige forhold gør sig gældende omkring, hvordan forbrug og indtægter registreres for de enkelte hovedkonti. Der skal gøres opmærksom på, at tillægsbevillinger godkendt af Finans- og Skatteudvalget frem til og med 3. oktober 2014 er medtaget, hvor Udvalget færdiggjorde behandlingen af den budgetneutrale ansøgning om et kapitalindskud på 5 mio. kr. i Great Greenland A/S. Endvidere har Udvalget efterfølgende godkendt en forlængelse af de nuværende servicekontrakter for trafikområdet, så de nuværende servicekontrakter fortsætter i 2015, men det har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for finansåret Der skal endvidere gøres opmærksom på, at med Inatsisartuts vedtagelse den 1. oktober 2014 af en midlertidig bevillingslov for 2015 blev Finans- og Skatteudvalget bl.a. bemyndiget til at godkende merudgifter til igangværende anlægsprojekter på op til 300 mio. kr. for Et oplæg herom forventes at tilgå Udvalget i november. 1.1 Det budgetterede resultat for 2014 Finansloven for 2014 blev vedtaget med et budgetteret DAU-overskud på 46,5 mio. kr. og et budgetteret DA-overskud på 20,8 mio. kr. DAU er en forkortelse af Drift, Anlæg og Udlån. DAU omfatter alle bevillinger i finansloven, mens hovedkonti med Udlån ikke indgår i opgørelsen af DA. I FL2014 er der følgende hovedkonti med Udlån: Royal Greenland A/S, afdrag, Udlån til kommuner, udlån, Udlån til kommuner, afdrag, Nukissiorfiit, afdrag, 1

3 Nukissiorfiit, anlægsudlån og Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning. Årsagen til man ofte vælger at tage udgangspunkt i opgørelsen af DA fremfor DAU er, at Udlån er bevillinger der formodes at blive afdraget i efterfølgende finansår. Ved at tage udgangspunkt i DA får man derfor et bedre udtryk for opgørelsen af de reelle udgifter og indtægter i finansåret. I 2014 er førnævnte budgetterede DAU- og DA-resultater imidlertid blevet væsentligt forværret som følge af godkendelse af tillægsbevillinger. Det vedrører først og fremmest godkendelsen af tillægsbevillingen om fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden (TB-sagsnr ). Med denne tillægsbevilling blev der samlet set bevilget 174 mio. kr. til renoverings- og anlægsopgaver. Sagen medførte en forværring af det budgetterede DAU-resultat med 94 mio. kr. og af det budgetterede DA-resultatet med 144 mio. kr. for Tillægsbevillingssagen om fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver blev ønsket gennemført ud fra et ønske om at nedbringe arbejdsløsheden og som følge af Landskassens Regnskab for 2013 udviste et væsentligt bedre resultat end budgetteret. Endvidere bevilgede Inatsisartut den 1. oktober 2014 i forbindelse med udskrivelsen valg midler til partiernes valgkamp og andre relaterede valgudgifter. Det medfører en forværring af det budgetterede resultat med 4,8 mio. kr. Samlet set udviser det budgetterede DAU-resultat for 2014 nu et underskud på 51,4 mio. kr., mens det budgetterede DA-resultat tilsvarende udviser et underskud på 127,1 mio. kr. 1.2 Det forventede resultat for 2014 Ved udgangen af september 2014 viser resultatet et DAU-underskud på 248,8. kr. Det er dermed væsentligt mere end det budgetterede DAU-underskud på 51,4 mio. kr. for hele Tilsvarende viser resultatet for DA et underskud 282,8 mio. kr., hvilket ligeledes er væsentligt mere end det budgetterede DA-underskud på 127,1 mio. kr. Ovenstående underskud for DAU og DA ved udgangen af september kan dog ikke umiddelbart betragtes som værende udtryk for hvordan det endelige resultat kan forventes at være for

4 Således udgør indtægterne under hovedkonto Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber 90,6 mio. kr. ved udgangen af september, hvor der i FL2014 er budgetteret med indtægter på 276 mio. kr. for hele 2014 på denne hovedkonto. Årsagen til de lave indtægter på nuværende tidspunkt er dels at alt det forventede udbytte fra de selvstyreejede virksomheder endnu ikke er modtaget og provenuet for salget af aktier i Grønlandsbanken på i alt 60 mio. kr. først forventes modtaget i december måned. Aftalen om salget af aktierne er indgået. For hovedkontoen forventes der en mindreindtægt på 11 mio. kr. ift. det budgetterede i FL2014, hvilket primært er som følge af et lavere end forventet udbytte fra Royal Arctic Line A/S. Endvidere gælder der for anlægsbevillingerne, at de samlede projektbevillinger udgiftsføres i begyndelsen af finansåret eller ved godkendelsen af anlægsbevillingen ved tillægsbevilling. Dermed overføres anlægsprojektet til anlægs- og renoveringsfonden. Ved udgangen af september måned udgør de samlede udgifter for anlægsområdet derfor 897 mio. kr. Imidlertid forventes de samlede indtægter fra skatter og afgifter opgjort ultimo oktober at blive 100 mio. kr. lavere end budgetteret for 2014 i finansloven. I afsnit 2.4 Indtægtsbevillinger redegøres der nærmere for de væsentligste forventede afvigelser for de enkelte hovedkonti under 24-området. Samtidig forventes der lavere indtægter på godt 17,5 mio. kr. for renter og afdrag fra udlån til Nukissiorfiit end budgetteret for 2014, hvilket bl.a. er som følge af Nukissiorfiit ikke forventes at anvende sin låneramme i finansloven under hovedkonto Nukissiorfiit, anlægsudlån. Desuden er der under hovedkonto Andre indtægter budgetteret med indtægter på 38 mio. kr. i FL2014, hvoraf de 30 mio. kr. vedrører forventede indtægter fra salg af nyere lejeboliger i Nuuk ejet af Illuut A/S. Ved udgangen af september er der imidlertid blot indtægter på 0,8 mio. kr. for hovedkontoen. Departementet for Boliger (IN) oplyser, at finansieringsinstitutterne har betinget sig, at mindst halvdelen af lejerne i et boligtårn skal tilkendegive interesse for at overtage deres lejebolig, før bankerne vil medfinansiere evt. køb. IN har primært fokuseret på tårnene på Tuapannguit. Generelt tilkendegiver lejerne positiv interesse ved indflytning for at overtage deres nye lejebolig som ejerbolig. Processen viser dog, at når det kommer til stykket og overtagelsen som ejerbolig skal 3

5 effektueres, så er interessen mere afventende. Derfor er der pt. solgt 2 lejligheder og 2 mere forventes solgt inden for kortere tid. Ved en overtagelse som ejerbolig indfries det tidligere lån ydet af Illuut A/S og i stedet udstedes et 20/20/60-lån i lejligheden. Differencen mellem lånebeløbene for disse lån udgør en indtægt for landskassen under hovedkonto Andre indtægter. For en typisk lejlighed på Tuapannguit betyder en omdannelse til ejerbolig en indtægt til landskassen på godt 0,5 mio. kr. Derfor kan der samlet set forventes betydeligt lavere indtægter under hovedkonto Andre indtægter end budgetteret i FL2014. Endelig forventes der en indtægt på 180,1 mio. kr. under hovedkonto Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU, hvor der er budgetteret med en indtægt på 199 mio. kr. i FL2014 på hovedkontoen. Årsagen til den lavere indtægt er, at budgetrestriktioner i EU fører til at EU's betalinger falder senere end tidligere forventet og i første år af den nye partnerskabsaftale giver en lavere udbetaling end i de efterfølgende år. Derudover er der en vis risiko for, at dele af udbetalingen kan blive udskudt til finansåret 2015, hvis det ikke lykkes at gennemføre de omfattende betalingsprocedurer i forhold til EU inden udgangen af januar For Selvstyrets driftsudgifter i form af drifts-, tilskuds- og lovbundne bevillinger er der samlet set udsigt til et beskedent mindreforbrug ift. bevillingerne i FL2014. Udgifterne for de lovbundne bevillinger ser ved udgangen af september ud til at udvise et mindreforbrug i størrelsesordenen 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede for hele finansåret Udgifterne for tilskuds- og driftsbevillingerne holder sig noget under det budgetterede ved udgangen af september måned. Det må dog forventes, at blive udlignet i den resterende del af finansåret. Men samlet set må der forventes et beskedent mindreforbrug ift. bevillingerne i FL2014 for drifts-, tilskuds- og lovbundne bevillinger samlet set. Det skal hertil bemærkes, at sundhedsvæsenet ikke forventer at have et merforbrug under 34-området i finansåret 2014, hvilket dermed er første gang i en længere årrække. Overordnet set gælder det derfor, at der må forventes et væsentligt dårligere resultat end budgetteret i Landskassens Regnskab for Og årsagen hertil er lavere end budgetterede indtægter for en række områder. De lavere end budgetterede indtægter må for en række områder forventes at blive indarbejdet i det nye FFL2015, så det økonomiske råderum dermed vil blive væsentligt mindre i de kommende år. 4

6 På baggrund af det foregående er Departementet for Finanser og Indenrigsanliggenders bedste skøn for DAU-resultatet for 2014 derfor et underskud på lidt mere end 200 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 51,4 mio. kr. Tilsvarende forventes det, at DA-resultatet for 2014 vil udvise et underskud på over 275 mio. kr. mod et budgetteret DA-underskud på 127,1 mio. Resultatet forventes dermed at blive forværret med 150 mio. kr. ift. det budgetterede. 2. Gennemgang af bevillingstyperne I det følgende redegøres kort for de væsentlige forhold under de enkelte bevillingstyper i form drifts-, tilskuds-, lovbundne, indtægts- og anlægsbevillinger. 2.1 Driftsbevillinger Driftsbevillingerne i Finansloven anvendes bl.a. til dækning af driften af selvstyrets administration og drift af institutionerne, der ligger under Grønlands Selvstyre. Bevillingstypen er styrbar, idet aktivitet og udgiftsniveau under denne bevillingstype kan reguleres gennem finansåret. Der kan være hovedkonti, hvor der er anvendt væsentligt mere end 75 % af den samlede bevilling ved udgangen af september, men det har ofte baggrund i, at udgiften ikke afholdes ligeligt gennem året. Ved udgangen af september 2014 er der anvendt mio. kr. af den samlede bevilling på mio. kr. svarende til 66,7 % af det budgetterede. Det betyder, at der ved udgangen af september er et mindreforbrug i forhold til at 3/4 af budgetåret er gået. For driftsbevillingerne er det væsentligt at bemærke, at sundhedsvæsenet ikke forventer at have et merforbrug under 34-området i finansåret 2014, hvilket dermed er første gang i en længere årrække. 2.2 Tilskudsbevillinger Betalingsmønsteret for de fleste tilskud er, at de udbetales med 1/12 af bevillingen hver måned og er derfor ikke interessante i forbindelse med en opfølgning på hvor stor en del af bevillingen, der er forbrugt. 5

7 Herudover omfatter bevillingstypen tilskud i form af reserver, som er budgettekniske konti, hvor der ikke bogføres forbrug. Endelig omfatter bevillingstypen tilskud kapitalindskud i virksomheder, renteudgifter, rentetilskud, erhvervsstøtte, afskrivninger, udlån mv. I modsætning til driftskonti er det kun en lille andel af de samlede tilskudsbevillinger på mio. kr., hvor der reelt er risiko for budgetoverskridelser. Udgifter til tilskud var ved udgangen af september 2014 på ca mio. kr., hvilket svarer til 70,8 % af bevillingen. Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked forventer at have et betydeligt mindreforbrug på hovedkonto Storskalaprojekter for finansåret 2014, men Departementet har mulighed for at overføre de uforbrugte midler til næste år som følge af tekstanmærkning til hovedkontoen. Årsagen til mindreforbruget skal primært findes i, at aluminiumsprojektet ikke er i fremdrift. Hovedkonto Udlån til kommuner, udlån udviser ved udgangen af september et forbrug på 7,8 mio. kr., hvor der er en bevilling på 6,0 mio. kr. til lån til Kommune Kujalleq. Forbruget ved udgangen af september bliver også det endelige forbrug på hovedkontoen for Årsagen til merforbruget er reguleringer vedrørende afslutningen af skatteårene 2012 og Det har ikke vurderet som værende muligt at nedsætte kommunens aconto-skat for at undgå merforbruget som følge af kommunen i 2014 har haft ekstraordinære udgifter som følge af konstatering af skimmelsvamp i flere offentlige bygninger og uforudsete store udgifter på socialområdet. Beskrivelsen af de ekstraordinære udgifter indgik i Naalakkersuisuts orientering til Finans- og Skatteudvalget i marts 2014 om, at Kommune Kujalleq er sat under skærpet tilsyn. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender var i september måned forinden udskrivelsen af valg ved at udarbejde en ansøgning om tillægsbevilling til hovedkonto Udlån til kommuner, udlån. Ansøgningen var påtænkt at indeholde en fornyet låneaftale for landskasselånet til Kommune Kujalleq, hvor det må konstateres, at kommunens nuværende lånebeløb er oversteget det der blev forudsat i aftalen indgået i oktober

8 Der skal endvidere gøres opmærksom på, at der under hovedkonto Driftsreserven pt. er uforbrugte midler på 3,9 mio. kr. Med udskrivelsen af valg og vedtagelsen af den midlertidige bevillingslov er der pt. ikke udsigt til disse midler vil blive anvendt i finansåret 2014 og de vil tilgå landskassen. 2.3 Lovbundne bevillinger Lovbundne udgifter vedrører ydelser, hvor der ved særskilt lov er fastsat, at en bestemt modtagerkreds har erhvervet ret til, samt hvor ydelsens størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved særskilt lov. De lovbundne bevillinger på finansloven repræsenterer et skøn over den forventede udgift i finansåret. De lovbundne bevillinger udgør i alt mio. kr. for Der er ved udgangen af september 2014 anvendt 794 mio. kr. under de lovbundne bevillinger svarende til 76,2 % af den samlede bevilling for området. Departementet for Familie og Justitsvæsen (IIAN) er ansvarlig for godt 2/3 af de lovbundne udgifter, herunder boligsikring, alders- og førtidspension. IIAN oplyser, at der for 2014 forventes et mindreforbrug for de lovbundne bevillinger under hovedkonti Børnetilskud, Barselsdagpenge og Førtidspension. Forbruget for de øvrige lovbundne udgifter forventes ved udgangen af finansåret at svare til det bevilgede. Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked oplyser, at der forventes et betydeligt mindreforbrug under hovedkonto Revalidering. I FL2014 er der en bevilling på 8,8 mio. kr. til hovedkontoen, mens der ved udgangen af september måned er udgifter for i alt 2,4 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at kommunerne har en større udfordring end forventet med at anvende revalideringsinstrumentet. Samlet set kan der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede for de lovbundne udgifter for finansåret

9 I forhold til der ved udgangen af september måned svarende til ¾ dele af finansåret er anvendt 76,2 % den samlede bevilling for området, så skal der gøres opmærksom på, at nogle af kommunerne har indhentet refusion for udbetalingen af lovbundne ydelser for 10 måneder af året, hvilket de har mulighed for. Derfor kan der godt forventes mindreforbrug for de lovbundne ydelser selvom der ved udgangen af september måned er anvendt lidt mere end den periodiske bevilling. 2.4 Indtægtsbevillinger Ved udgangen af september måned er der indkommet indtægter på i alt mio. kr. svarende til 70,6 % af de samlede budgetterede indtægter på mio. kr. for finansåret Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der er modtaget 10 af de 12 rater af statens bloktilskud ved udgangen af september måned. Hver rate udgør 303,5 mio. kr. i Dermed ser det samlede billede for indtægterne meget dystert ud for finansåret Det dystre billede for indtægterne er som beskrevet tidligere hovedsageligt fordi indtægterne svigter for de samlede skatter og afgifter, renter og afdrag fra Nukissiorfiits lån samt indtægterne under hovedkonti Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber, Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU og Andre indtægter, hvor det har vist sig sværere end forventet at sælge nyere udlejningsboliger i Nuuk opført af Illuut A/S. Skattestyrelsen foretager hver måned en budgetopfølgning på månedens indtægter fra skatter og afgifter, og fra og med marts måned i året udarbejdes ligeledes en prognose af årets samlede indtægter med baggrund i de realiserede tal samt den viden man er i besiddelse af på det aktuelle tidspunkt. Vurderingen af årets samlede indtægter fra skatter og afgifter bliver selvsagt mere og mere valid i takt med at flere tal kendes. Med et samlet budget for Skattestyrelsen på omkring 2,0 mia. kr., vil selv relativt små procentuelle afvigelser medføre store afvigelser i kroner og ører. En afvigelse på eksempelvis 1% medfører således en afvigelse på ca. 20,0 mio. kr. 8

10 Endvidere er der normalt en række nye indtægtskonti eller indtægtsarter hvert år, eksempelvis afgifter på makrelfiskeri og PAL skat 1 i 2014, hvor kendskabet og viden er meget beskedent, hvorfor disse konti normalt er omfattet af en betydelig større usikkerhed end normalt. Eksempelvis har det ikke været muligt at få oplyst det præcise provenu fra den indeholdte PAL skat for 2014, fra det danske skatteministerium. Senest er det oplyst, at Grønlands Selvstyre kan forvente at modtage den indeholdte PAL skat for 2014 i løbet af december måned. Skattestyrelsen kan dog frygte at betalingen vil trække yderligere ud, således at betalingen først indgår i løbet af Skattestyrelsen har siden første kvartal 2014 vurderet, at man næppe ville nå de budgetterede indtægtsmål for Hovedårsagen til dette skyldes, efter Skattestyrelsens opfattelse, primært den økonomiske afmatning, som udover større arbejdsløshed medfører færre skatteindtægter, borgerne har færre penge til forbrug, som igen medfører færre indtægter fra eksempelvis indførselsafgifter og stempelafgifter. Alt dette fører igen til mindre omsætning hos de erhvervsdrivende, som derfor ikke har behov for så mange ansatte, fald i selskabernes overskud, som igen medfører lavere selskabsskatter. Endelig vil Skattestyrelsen henvise til stigningen i den kommunale udskrivningsprocent i Kommuneqarfik Sermersooq pr. 1. januar 2014, hvorved der er fjernet ca. 40 mio. kr. fra skatteyderne i kommunen til fordel for Kommuneqarfik Sermersooq, hvilket igen begrænser den enkelte borgers forbrugsmuligheder, hvilket igen påvirker selvstyrets indtægter fra eksempelvis indførselsafgifter. Hertil kan oplyses, at den økonomiske afmatning også giver sig udslag i stigende restancer, som ellers har været svagt faldende de senere år. For de samlede skatter og afgifter gælder der som skrevet tidligere, at det samlede provenu for disse forventes at blive 100 mio. kr. lavere end budgetteret i FL2014. Det dækker over, at der for skatterne under formålskonto Direkte skatter forventes lidt lavere indtægter på i alt 5 mio. kr. ift. de budgetterede indtægter på i alt mio. kr. for i FL PAL = Forkortelse af Pensionsafkastbeskatningsloven. Loven er en dansk lov og indgår som tillæg til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale. Danmark opkræver PAL skat på vegne af Grønland og provenuet tilgår landskassen. 9

11 Afvigelserne varierer dog væsentligt for hovedkonti inden for området. Det indebærer, at indtægterne under hovedkonto Landsskat forventes at blive 30 mio. kr. lavere end budgetteret, mens indtægterne for hovedkonto Særlig Landsskat forventes at blive 32 mio. kr. bedre end budgetteret. Endelig forventes en forværring på 7 mio. kr. for indtægterne under hovedkonto Selskabsskat, Selvstyrets virksomheder ift. det budgetterede i FL2014. For afgifterne under formålskonto Indirekte skatter forventes der derimod lavere indtægter på i alt 95 mio. kr. ift. de budgetterede indtægter på i alt mio. kr. i FL2014 for dette område. De væsentligste afgivelser for afgifterne omfatter et lavere end budgetteret provenu på 55 mio. kr. under hovedkonto Indførselsafgifter, et lavere end budgetteret provenu på 10 mio. kr. på hovedkonto Stempelafgift og et lavere end budgetteret provenu på 20 mio. kr. for hovedkonto Afgift på makrelfiskeri. Det positive ved nedgangen i provenuet for indførselsafgifterne er, at de foregående års store nedgang i forbruget af alkohol og tobak ser ud til at fortsætte. 2.5 Anlægsbevillinger Som skrevet tidligere gælder der generelt for anlægsbevillingerne, at de samlede projektbevillinger udgiftsføres i begyndelsen af finansåret eller ved godkendelsen af anlægsbevillingen ved tillægsbevilling. Dermed overføres anlægsprojektet til anlægs- og renoveringsfonden. Ved udgangen af september måned udgør de samlede udgifter for anlægsområdet derfor 897 mio. kr. mod en samlet bevilling for området på 910 mio. kr. I FL2014 er der en samlet bevilling på 779 mio. kr. for anlægsområdet. Dermed er anlægsbevillingerne forøget med 131 mio. kr. ved tillægsbevillinger i 2014, hvilket primært har baggrund i tillægsbevillingssag nr om fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden, som blev godkendt af Finans- og Skatteudvalget tirsdag den 6. maj For anlægsområdet gælder der endvidere som skrevet tidligere, at Nukissiorfiit ikke forventer at optage lån i landskassen i finansåret 2014 under deres låneramme på 130 mio. kr. i finansloven under hovedkonto Nukissiorfiit, anlægsudlån. Det er medvirkende til, at der for indeværende år forventes lavere indtægter på godt 17,5 mio. kr. for renter og afdrag fra udlån til Nukissiorfiit end budgetteret for

12 Imidlertid medfører det fremadrettet, at Nukissiorfiit ikke har behov for at optage så store lån i landskassen som tidligere forudsat. Det vil derfor medføre en betydelig forbedring af landskassens likviditet ved udarbejdelsen af det nye FFL2015, hvor bevillingen under hovedkonto Nukissiorfiit, anlægsudlån kan forventes nedsat. Reduktionen i låneoptagelsen vil dels føre til lavere rente- og afdragsbetaling fra Nukissiorfiit og dels en forbedring af indtægterne under hovedkonto Nettorenter og mindske landskassens behov for at optage lån. Landskassen har i dag et samlet lån på 600 mio. kr. i Nordisk Investeringsbank, som blev optaget til finansiering af vandkraftbyggeri i Sisimiut og Ilulissat. At Nukissiorfiit ikke optager lån i Landskassen i 2014 medfører umiddelbart en forbedring af DAU-resultatet i 2015, da bevillingen til området kan nedsættes i 2015 som følge heraf. Men det modsvares af, at indtægterne fra renter og afdrag så bliver mindre i de kommende år. Bilag: Budgetopfølgning oversigt fordelt på bevillingstype, september

13 Bilag A, budgetopfølgning ultimo September 2014 opdelt på bevillingstype (t.kr.) BEVILLING FORBRUG FORBRUG I 2013 Bevilling Tillægsbev. Samlet Forbrug d.d. Forbrugsprocent Forbrug Forbrug Bevillingstype Naalakkersuisutområder September 2014 September Hele året Driftsbevillinger Inatsisartuts Formandskab ,2% Formandens Departement ,6% Udenrigsdirektoratet ,4% Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,4% Departementet for Familie og Justitsvæsen ,5% Departementet for Sundhed og Infrastruktur ,9% Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ,7% Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ,7% Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked ,1% Departementet for Boliger ,2% Departementet for Miljø og Natur ,7% Resortændringer N/A 9 0 Driftsbevillinger i alt ,7% Indtægtsbevillinger Formandens Departement ,6% Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,6% Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ,5% Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ,7% Departementet for Boliger ,2% Departementet for Miljø og Natur ,2% Indtægtsbevillinger i alt ,6% Lovbundne bevillinger Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,7% Departementet for Familie og Justitsvæsen ,3% Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ,7% Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked ,9% Lovbundne bevillinger i alt ,2% Tilskudsbevillinger Inatsisartuts Formandskab ,5% Formandens Departement ,1% Udenrigsdirektoratet ,4% Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,6% Departementet for Familie og Justitsvæsen ,4% Departementet for Sundhed og Infrastruktur ,0% Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ,3% Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ,6% Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked ,7% Departementet for Boliger N/A 0 0 Departementet for Miljø og Natur ,1% Tilskudsbevillinger i alt ,8% Anlægsbevilling Inatsisartuts Formandskab Anlægsbevilling Departementet for Boliger Anlæg, overført til anlægs- og renoveringsfonden ,6% DAU - resultat DA-resultat

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker?

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Målsætninger: Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Konkrete tiltag: Præsentation af tiltag, herunder

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed

Finanspolitisk holdbarhed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat 2013-04 Finanspolitisk Holdbarhed 1. Definition på finanspolitisk holdbarhed Formålet med en analyse

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2.

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. Jens B. Frederiksen Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. behandling) Perioden mellem 1. og 2. behandlingen af dette forslag til Finanslov har desværre

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 x 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2015 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Oplæg til Naalakkersuisut

Oplæg til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Råstoffer 27. januar 2015 Sagsnummer: 2015-110613 Ad dagsordenspunkt: Oplæg til Naalakkersuisut Mål og principper for den økonomiske politik Indstilling Det indstilles,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Anda Uldum 21. Februar 2015 Indhold Koalitionsaftalen i et

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2013 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser Aktivitetsområde 20-24

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser Aktivitetsområde 20-24 TB 2010 Naalakkersuisut aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til på Inatsisartuts vegne, at godkende anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer i lov om finansiel stabilitet, lov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere