Budgetopfølgning September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning September 2014"

Transkript

1 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014

2 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første 9 måneder af 2014, hvilket vil sige udgangen af september måned. Formålet med budgetopfølgningen er at orientere Naalakkersuisut og Inatsisatut om udviklingen i Selvstyrets indtægter og udgifter i forhold til det budgetterede. Med udskrivelsen af valg til Inatsisartut har Naalakkersuisut ikke mulighed for at reagere på budgetafvigelser på de enkelte hovedkonti i form af fremsendelse af tillægsbevillinger til Finans- og Skatteudvalget. Eftersom budgetopfølgningen vedrører udgangen af september 2014, så kan prognoser for årsforbruget betragtes som værende valide med mindre særlige forhold gør sig gældende omkring, hvordan forbrug og indtægter registreres for de enkelte hovedkonti. Der skal gøres opmærksom på, at tillægsbevillinger godkendt af Finans- og Skatteudvalget frem til og med 3. oktober 2014 er medtaget, hvor Udvalget færdiggjorde behandlingen af den budgetneutrale ansøgning om et kapitalindskud på 5 mio. kr. i Great Greenland A/S. Endvidere har Udvalget efterfølgende godkendt en forlængelse af de nuværende servicekontrakter for trafikområdet, så de nuværende servicekontrakter fortsætter i 2015, men det har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for finansåret Der skal endvidere gøres opmærksom på, at med Inatsisartuts vedtagelse den 1. oktober 2014 af en midlertidig bevillingslov for 2015 blev Finans- og Skatteudvalget bl.a. bemyndiget til at godkende merudgifter til igangværende anlægsprojekter på op til 300 mio. kr. for Et oplæg herom forventes at tilgå Udvalget i november. 1.1 Det budgetterede resultat for 2014 Finansloven for 2014 blev vedtaget med et budgetteret DAU-overskud på 46,5 mio. kr. og et budgetteret DA-overskud på 20,8 mio. kr. DAU er en forkortelse af Drift, Anlæg og Udlån. DAU omfatter alle bevillinger i finansloven, mens hovedkonti med Udlån ikke indgår i opgørelsen af DA. I FL2014 er der følgende hovedkonti med Udlån: Royal Greenland A/S, afdrag, Udlån til kommuner, udlån, Udlån til kommuner, afdrag, Nukissiorfiit, afdrag, 1

3 Nukissiorfiit, anlægsudlån og Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning. Årsagen til man ofte vælger at tage udgangspunkt i opgørelsen af DA fremfor DAU er, at Udlån er bevillinger der formodes at blive afdraget i efterfølgende finansår. Ved at tage udgangspunkt i DA får man derfor et bedre udtryk for opgørelsen af de reelle udgifter og indtægter i finansåret. I 2014 er førnævnte budgetterede DAU- og DA-resultater imidlertid blevet væsentligt forværret som følge af godkendelse af tillægsbevillinger. Det vedrører først og fremmest godkendelsen af tillægsbevillingen om fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden (TB-sagsnr ). Med denne tillægsbevilling blev der samlet set bevilget 174 mio. kr. til renoverings- og anlægsopgaver. Sagen medførte en forværring af det budgetterede DAU-resultat med 94 mio. kr. og af det budgetterede DA-resultatet med 144 mio. kr. for Tillægsbevillingssagen om fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver blev ønsket gennemført ud fra et ønske om at nedbringe arbejdsløsheden og som følge af Landskassens Regnskab for 2013 udviste et væsentligt bedre resultat end budgetteret. Endvidere bevilgede Inatsisartut den 1. oktober 2014 i forbindelse med udskrivelsen valg midler til partiernes valgkamp og andre relaterede valgudgifter. Det medfører en forværring af det budgetterede resultat med 4,8 mio. kr. Samlet set udviser det budgetterede DAU-resultat for 2014 nu et underskud på 51,4 mio. kr., mens det budgetterede DA-resultat tilsvarende udviser et underskud på 127,1 mio. kr. 1.2 Det forventede resultat for 2014 Ved udgangen af september 2014 viser resultatet et DAU-underskud på 248,8. kr. Det er dermed væsentligt mere end det budgetterede DAU-underskud på 51,4 mio. kr. for hele Tilsvarende viser resultatet for DA et underskud 282,8 mio. kr., hvilket ligeledes er væsentligt mere end det budgetterede DA-underskud på 127,1 mio. kr. Ovenstående underskud for DAU og DA ved udgangen af september kan dog ikke umiddelbart betragtes som værende udtryk for hvordan det endelige resultat kan forventes at være for

4 Således udgør indtægterne under hovedkonto Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber 90,6 mio. kr. ved udgangen af september, hvor der i FL2014 er budgetteret med indtægter på 276 mio. kr. for hele 2014 på denne hovedkonto. Årsagen til de lave indtægter på nuværende tidspunkt er dels at alt det forventede udbytte fra de selvstyreejede virksomheder endnu ikke er modtaget og provenuet for salget af aktier i Grønlandsbanken på i alt 60 mio. kr. først forventes modtaget i december måned. Aftalen om salget af aktierne er indgået. For hovedkontoen forventes der en mindreindtægt på 11 mio. kr. ift. det budgetterede i FL2014, hvilket primært er som følge af et lavere end forventet udbytte fra Royal Arctic Line A/S. Endvidere gælder der for anlægsbevillingerne, at de samlede projektbevillinger udgiftsføres i begyndelsen af finansåret eller ved godkendelsen af anlægsbevillingen ved tillægsbevilling. Dermed overføres anlægsprojektet til anlægs- og renoveringsfonden. Ved udgangen af september måned udgør de samlede udgifter for anlægsområdet derfor 897 mio. kr. Imidlertid forventes de samlede indtægter fra skatter og afgifter opgjort ultimo oktober at blive 100 mio. kr. lavere end budgetteret for 2014 i finansloven. I afsnit 2.4 Indtægtsbevillinger redegøres der nærmere for de væsentligste forventede afvigelser for de enkelte hovedkonti under 24-området. Samtidig forventes der lavere indtægter på godt 17,5 mio. kr. for renter og afdrag fra udlån til Nukissiorfiit end budgetteret for 2014, hvilket bl.a. er som følge af Nukissiorfiit ikke forventes at anvende sin låneramme i finansloven under hovedkonto Nukissiorfiit, anlægsudlån. Desuden er der under hovedkonto Andre indtægter budgetteret med indtægter på 38 mio. kr. i FL2014, hvoraf de 30 mio. kr. vedrører forventede indtægter fra salg af nyere lejeboliger i Nuuk ejet af Illuut A/S. Ved udgangen af september er der imidlertid blot indtægter på 0,8 mio. kr. for hovedkontoen. Departementet for Boliger (IN) oplyser, at finansieringsinstitutterne har betinget sig, at mindst halvdelen af lejerne i et boligtårn skal tilkendegive interesse for at overtage deres lejebolig, før bankerne vil medfinansiere evt. køb. IN har primært fokuseret på tårnene på Tuapannguit. Generelt tilkendegiver lejerne positiv interesse ved indflytning for at overtage deres nye lejebolig som ejerbolig. Processen viser dog, at når det kommer til stykket og overtagelsen som ejerbolig skal 3

5 effektueres, så er interessen mere afventende. Derfor er der pt. solgt 2 lejligheder og 2 mere forventes solgt inden for kortere tid. Ved en overtagelse som ejerbolig indfries det tidligere lån ydet af Illuut A/S og i stedet udstedes et 20/20/60-lån i lejligheden. Differencen mellem lånebeløbene for disse lån udgør en indtægt for landskassen under hovedkonto Andre indtægter. For en typisk lejlighed på Tuapannguit betyder en omdannelse til ejerbolig en indtægt til landskassen på godt 0,5 mio. kr. Derfor kan der samlet set forventes betydeligt lavere indtægter under hovedkonto Andre indtægter end budgetteret i FL2014. Endelig forventes der en indtægt på 180,1 mio. kr. under hovedkonto Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU, hvor der er budgetteret med en indtægt på 199 mio. kr. i FL2014 på hovedkontoen. Årsagen til den lavere indtægt er, at budgetrestriktioner i EU fører til at EU's betalinger falder senere end tidligere forventet og i første år af den nye partnerskabsaftale giver en lavere udbetaling end i de efterfølgende år. Derudover er der en vis risiko for, at dele af udbetalingen kan blive udskudt til finansåret 2015, hvis det ikke lykkes at gennemføre de omfattende betalingsprocedurer i forhold til EU inden udgangen af januar For Selvstyrets driftsudgifter i form af drifts-, tilskuds- og lovbundne bevillinger er der samlet set udsigt til et beskedent mindreforbrug ift. bevillingerne i FL2014. Udgifterne for de lovbundne bevillinger ser ved udgangen af september ud til at udvise et mindreforbrug i størrelsesordenen 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede for hele finansåret Udgifterne for tilskuds- og driftsbevillingerne holder sig noget under det budgetterede ved udgangen af september måned. Det må dog forventes, at blive udlignet i den resterende del af finansåret. Men samlet set må der forventes et beskedent mindreforbrug ift. bevillingerne i FL2014 for drifts-, tilskuds- og lovbundne bevillinger samlet set. Det skal hertil bemærkes, at sundhedsvæsenet ikke forventer at have et merforbrug under 34-området i finansåret 2014, hvilket dermed er første gang i en længere årrække. Overordnet set gælder det derfor, at der må forventes et væsentligt dårligere resultat end budgetteret i Landskassens Regnskab for Og årsagen hertil er lavere end budgetterede indtægter for en række områder. De lavere end budgetterede indtægter må for en række områder forventes at blive indarbejdet i det nye FFL2015, så det økonomiske råderum dermed vil blive væsentligt mindre i de kommende år. 4

6 På baggrund af det foregående er Departementet for Finanser og Indenrigsanliggenders bedste skøn for DAU-resultatet for 2014 derfor et underskud på lidt mere end 200 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 51,4 mio. kr. Tilsvarende forventes det, at DA-resultatet for 2014 vil udvise et underskud på over 275 mio. kr. mod et budgetteret DA-underskud på 127,1 mio. Resultatet forventes dermed at blive forværret med 150 mio. kr. ift. det budgetterede. 2. Gennemgang af bevillingstyperne I det følgende redegøres kort for de væsentlige forhold under de enkelte bevillingstyper i form drifts-, tilskuds-, lovbundne, indtægts- og anlægsbevillinger. 2.1 Driftsbevillinger Driftsbevillingerne i Finansloven anvendes bl.a. til dækning af driften af selvstyrets administration og drift af institutionerne, der ligger under Grønlands Selvstyre. Bevillingstypen er styrbar, idet aktivitet og udgiftsniveau under denne bevillingstype kan reguleres gennem finansåret. Der kan være hovedkonti, hvor der er anvendt væsentligt mere end 75 % af den samlede bevilling ved udgangen af september, men det har ofte baggrund i, at udgiften ikke afholdes ligeligt gennem året. Ved udgangen af september 2014 er der anvendt mio. kr. af den samlede bevilling på mio. kr. svarende til 66,7 % af det budgetterede. Det betyder, at der ved udgangen af september er et mindreforbrug i forhold til at 3/4 af budgetåret er gået. For driftsbevillingerne er det væsentligt at bemærke, at sundhedsvæsenet ikke forventer at have et merforbrug under 34-området i finansåret 2014, hvilket dermed er første gang i en længere årrække. 2.2 Tilskudsbevillinger Betalingsmønsteret for de fleste tilskud er, at de udbetales med 1/12 af bevillingen hver måned og er derfor ikke interessante i forbindelse med en opfølgning på hvor stor en del af bevillingen, der er forbrugt. 5

7 Herudover omfatter bevillingstypen tilskud i form af reserver, som er budgettekniske konti, hvor der ikke bogføres forbrug. Endelig omfatter bevillingstypen tilskud kapitalindskud i virksomheder, renteudgifter, rentetilskud, erhvervsstøtte, afskrivninger, udlån mv. I modsætning til driftskonti er det kun en lille andel af de samlede tilskudsbevillinger på mio. kr., hvor der reelt er risiko for budgetoverskridelser. Udgifter til tilskud var ved udgangen af september 2014 på ca mio. kr., hvilket svarer til 70,8 % af bevillingen. Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked forventer at have et betydeligt mindreforbrug på hovedkonto Storskalaprojekter for finansåret 2014, men Departementet har mulighed for at overføre de uforbrugte midler til næste år som følge af tekstanmærkning til hovedkontoen. Årsagen til mindreforbruget skal primært findes i, at aluminiumsprojektet ikke er i fremdrift. Hovedkonto Udlån til kommuner, udlån udviser ved udgangen af september et forbrug på 7,8 mio. kr., hvor der er en bevilling på 6,0 mio. kr. til lån til Kommune Kujalleq. Forbruget ved udgangen af september bliver også det endelige forbrug på hovedkontoen for Årsagen til merforbruget er reguleringer vedrørende afslutningen af skatteårene 2012 og Det har ikke vurderet som værende muligt at nedsætte kommunens aconto-skat for at undgå merforbruget som følge af kommunen i 2014 har haft ekstraordinære udgifter som følge af konstatering af skimmelsvamp i flere offentlige bygninger og uforudsete store udgifter på socialområdet. Beskrivelsen af de ekstraordinære udgifter indgik i Naalakkersuisuts orientering til Finans- og Skatteudvalget i marts 2014 om, at Kommune Kujalleq er sat under skærpet tilsyn. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender var i september måned forinden udskrivelsen af valg ved at udarbejde en ansøgning om tillægsbevilling til hovedkonto Udlån til kommuner, udlån. Ansøgningen var påtænkt at indeholde en fornyet låneaftale for landskasselånet til Kommune Kujalleq, hvor det må konstateres, at kommunens nuværende lånebeløb er oversteget det der blev forudsat i aftalen indgået i oktober

8 Der skal endvidere gøres opmærksom på, at der under hovedkonto Driftsreserven pt. er uforbrugte midler på 3,9 mio. kr. Med udskrivelsen af valg og vedtagelsen af den midlertidige bevillingslov er der pt. ikke udsigt til disse midler vil blive anvendt i finansåret 2014 og de vil tilgå landskassen. 2.3 Lovbundne bevillinger Lovbundne udgifter vedrører ydelser, hvor der ved særskilt lov er fastsat, at en bestemt modtagerkreds har erhvervet ret til, samt hvor ydelsens størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved særskilt lov. De lovbundne bevillinger på finansloven repræsenterer et skøn over den forventede udgift i finansåret. De lovbundne bevillinger udgør i alt mio. kr. for Der er ved udgangen af september 2014 anvendt 794 mio. kr. under de lovbundne bevillinger svarende til 76,2 % af den samlede bevilling for området. Departementet for Familie og Justitsvæsen (IIAN) er ansvarlig for godt 2/3 af de lovbundne udgifter, herunder boligsikring, alders- og førtidspension. IIAN oplyser, at der for 2014 forventes et mindreforbrug for de lovbundne bevillinger under hovedkonti Børnetilskud, Barselsdagpenge og Førtidspension. Forbruget for de øvrige lovbundne udgifter forventes ved udgangen af finansåret at svare til det bevilgede. Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked oplyser, at der forventes et betydeligt mindreforbrug under hovedkonto Revalidering. I FL2014 er der en bevilling på 8,8 mio. kr. til hovedkontoen, mens der ved udgangen af september måned er udgifter for i alt 2,4 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at kommunerne har en større udfordring end forventet med at anvende revalideringsinstrumentet. Samlet set kan der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede for de lovbundne udgifter for finansåret

9 I forhold til der ved udgangen af september måned svarende til ¾ dele af finansåret er anvendt 76,2 % den samlede bevilling for området, så skal der gøres opmærksom på, at nogle af kommunerne har indhentet refusion for udbetalingen af lovbundne ydelser for 10 måneder af året, hvilket de har mulighed for. Derfor kan der godt forventes mindreforbrug for de lovbundne ydelser selvom der ved udgangen af september måned er anvendt lidt mere end den periodiske bevilling. 2.4 Indtægtsbevillinger Ved udgangen af september måned er der indkommet indtægter på i alt mio. kr. svarende til 70,6 % af de samlede budgetterede indtægter på mio. kr. for finansåret Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der er modtaget 10 af de 12 rater af statens bloktilskud ved udgangen af september måned. Hver rate udgør 303,5 mio. kr. i Dermed ser det samlede billede for indtægterne meget dystert ud for finansåret Det dystre billede for indtægterne er som beskrevet tidligere hovedsageligt fordi indtægterne svigter for de samlede skatter og afgifter, renter og afdrag fra Nukissiorfiits lån samt indtægterne under hovedkonti Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber, Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU og Andre indtægter, hvor det har vist sig sværere end forventet at sælge nyere udlejningsboliger i Nuuk opført af Illuut A/S. Skattestyrelsen foretager hver måned en budgetopfølgning på månedens indtægter fra skatter og afgifter, og fra og med marts måned i året udarbejdes ligeledes en prognose af årets samlede indtægter med baggrund i de realiserede tal samt den viden man er i besiddelse af på det aktuelle tidspunkt. Vurderingen af årets samlede indtægter fra skatter og afgifter bliver selvsagt mere og mere valid i takt med at flere tal kendes. Med et samlet budget for Skattestyrelsen på omkring 2,0 mia. kr., vil selv relativt små procentuelle afvigelser medføre store afvigelser i kroner og ører. En afvigelse på eksempelvis 1% medfører således en afvigelse på ca. 20,0 mio. kr. 8

10 Endvidere er der normalt en række nye indtægtskonti eller indtægtsarter hvert år, eksempelvis afgifter på makrelfiskeri og PAL skat 1 i 2014, hvor kendskabet og viden er meget beskedent, hvorfor disse konti normalt er omfattet af en betydelig større usikkerhed end normalt. Eksempelvis har det ikke været muligt at få oplyst det præcise provenu fra den indeholdte PAL skat for 2014, fra det danske skatteministerium. Senest er det oplyst, at Grønlands Selvstyre kan forvente at modtage den indeholdte PAL skat for 2014 i løbet af december måned. Skattestyrelsen kan dog frygte at betalingen vil trække yderligere ud, således at betalingen først indgår i løbet af Skattestyrelsen har siden første kvartal 2014 vurderet, at man næppe ville nå de budgetterede indtægtsmål for Hovedårsagen til dette skyldes, efter Skattestyrelsens opfattelse, primært den økonomiske afmatning, som udover større arbejdsløshed medfører færre skatteindtægter, borgerne har færre penge til forbrug, som igen medfører færre indtægter fra eksempelvis indførselsafgifter og stempelafgifter. Alt dette fører igen til mindre omsætning hos de erhvervsdrivende, som derfor ikke har behov for så mange ansatte, fald i selskabernes overskud, som igen medfører lavere selskabsskatter. Endelig vil Skattestyrelsen henvise til stigningen i den kommunale udskrivningsprocent i Kommuneqarfik Sermersooq pr. 1. januar 2014, hvorved der er fjernet ca. 40 mio. kr. fra skatteyderne i kommunen til fordel for Kommuneqarfik Sermersooq, hvilket igen begrænser den enkelte borgers forbrugsmuligheder, hvilket igen påvirker selvstyrets indtægter fra eksempelvis indførselsafgifter. Hertil kan oplyses, at den økonomiske afmatning også giver sig udslag i stigende restancer, som ellers har været svagt faldende de senere år. For de samlede skatter og afgifter gælder der som skrevet tidligere, at det samlede provenu for disse forventes at blive 100 mio. kr. lavere end budgetteret i FL2014. Det dækker over, at der for skatterne under formålskonto Direkte skatter forventes lidt lavere indtægter på i alt 5 mio. kr. ift. de budgetterede indtægter på i alt mio. kr. for i FL PAL = Forkortelse af Pensionsafkastbeskatningsloven. Loven er en dansk lov og indgår som tillæg til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale. Danmark opkræver PAL skat på vegne af Grønland og provenuet tilgår landskassen. 9

11 Afvigelserne varierer dog væsentligt for hovedkonti inden for området. Det indebærer, at indtægterne under hovedkonto Landsskat forventes at blive 30 mio. kr. lavere end budgetteret, mens indtægterne for hovedkonto Særlig Landsskat forventes at blive 32 mio. kr. bedre end budgetteret. Endelig forventes en forværring på 7 mio. kr. for indtægterne under hovedkonto Selskabsskat, Selvstyrets virksomheder ift. det budgetterede i FL2014. For afgifterne under formålskonto Indirekte skatter forventes der derimod lavere indtægter på i alt 95 mio. kr. ift. de budgetterede indtægter på i alt mio. kr. i FL2014 for dette område. De væsentligste afgivelser for afgifterne omfatter et lavere end budgetteret provenu på 55 mio. kr. under hovedkonto Indførselsafgifter, et lavere end budgetteret provenu på 10 mio. kr. på hovedkonto Stempelafgift og et lavere end budgetteret provenu på 20 mio. kr. for hovedkonto Afgift på makrelfiskeri. Det positive ved nedgangen i provenuet for indførselsafgifterne er, at de foregående års store nedgang i forbruget af alkohol og tobak ser ud til at fortsætte. 2.5 Anlægsbevillinger Som skrevet tidligere gælder der generelt for anlægsbevillingerne, at de samlede projektbevillinger udgiftsføres i begyndelsen af finansåret eller ved godkendelsen af anlægsbevillingen ved tillægsbevilling. Dermed overføres anlægsprojektet til anlægs- og renoveringsfonden. Ved udgangen af september måned udgør de samlede udgifter for anlægsområdet derfor 897 mio. kr. mod en samlet bevilling for området på 910 mio. kr. I FL2014 er der en samlet bevilling på 779 mio. kr. for anlægsområdet. Dermed er anlægsbevillingerne forøget med 131 mio. kr. ved tillægsbevillinger i 2014, hvilket primært har baggrund i tillægsbevillingssag nr om fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden, som blev godkendt af Finans- og Skatteudvalget tirsdag den 6. maj For anlægsområdet gælder der endvidere som skrevet tidligere, at Nukissiorfiit ikke forventer at optage lån i landskassen i finansåret 2014 under deres låneramme på 130 mio. kr. i finansloven under hovedkonto Nukissiorfiit, anlægsudlån. Det er medvirkende til, at der for indeværende år forventes lavere indtægter på godt 17,5 mio. kr. for renter og afdrag fra udlån til Nukissiorfiit end budgetteret for

12 Imidlertid medfører det fremadrettet, at Nukissiorfiit ikke har behov for at optage så store lån i landskassen som tidligere forudsat. Det vil derfor medføre en betydelig forbedring af landskassens likviditet ved udarbejdelsen af det nye FFL2015, hvor bevillingen under hovedkonto Nukissiorfiit, anlægsudlån kan forventes nedsat. Reduktionen i låneoptagelsen vil dels føre til lavere rente- og afdragsbetaling fra Nukissiorfiit og dels en forbedring af indtægterne under hovedkonto Nettorenter og mindske landskassens behov for at optage lån. Landskassen har i dag et samlet lån på 600 mio. kr. i Nordisk Investeringsbank, som blev optaget til finansiering af vandkraftbyggeri i Sisimiut og Ilulissat. At Nukissiorfiit ikke optager lån i Landskassen i 2014 medfører umiddelbart en forbedring af DAU-resultatet i 2015, da bevillingen til området kan nedsættes i 2015 som følge heraf. Men det modsvares af, at indtægterne fra renter og afdrag så bliver mindre i de kommende år. Bilag: Budgetopfølgning oversigt fordelt på bevillingstype, september

13 Bilag A, budgetopfølgning ultimo September 2014 opdelt på bevillingstype (t.kr.) BEVILLING FORBRUG FORBRUG I 2013 Bevilling Tillægsbev. Samlet Forbrug d.d. Forbrugsprocent Forbrug Forbrug Bevillingstype Naalakkersuisutområder September 2014 September Hele året Driftsbevillinger Inatsisartuts Formandskab ,2% Formandens Departement ,6% Udenrigsdirektoratet ,4% Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,4% Departementet for Familie og Justitsvæsen ,5% Departementet for Sundhed og Infrastruktur ,9% Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ,7% Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ,7% Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked ,1% Departementet for Boliger ,2% Departementet for Miljø og Natur ,7% Resortændringer N/A 9 0 Driftsbevillinger i alt ,7% Indtægtsbevillinger Formandens Departement ,6% Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,6% Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ,5% Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ,7% Departementet for Boliger ,2% Departementet for Miljø og Natur ,2% Indtægtsbevillinger i alt ,6% Lovbundne bevillinger Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,7% Departementet for Familie og Justitsvæsen ,3% Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ,7% Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked ,9% Lovbundne bevillinger i alt ,2% Tilskudsbevillinger Inatsisartuts Formandskab ,5% Formandens Departement ,1% Udenrigsdirektoratet ,4% Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,6% Departementet for Familie og Justitsvæsen ,4% Departementet for Sundhed og Infrastruktur ,0% Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ,3% Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ,6% Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked ,7% Departementet for Boliger N/A 0 0 Departementet for Miljø og Natur ,1% Tilskudsbevillinger i alt ,8% Anlægsbevilling Inatsisartuts Formandskab Anlægsbevilling Departementet for Boliger Anlæg, overført til anlægs- og renoveringsfonden ,6% DAU - resultat DA-resultat

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Finanspolitisk holdbarhed Overordnede rammer for samfundsudviklingen Aktuelle konjunkturer Udviklingen i indtægter og udgifter

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 GRØNLANDS HJEMMESTYRE ØKONOMI OG PERSONALESTYRELSEN LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 4 Godkendelse af landskassens regnskab 4 Beretning for 2008 5

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 FM 2012/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2011 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014 FM 2015/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2014 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Budgetoversigt Marts 2016

Budgetoversigt Marts 2016 KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT Budgetoversigt Marts Juli 1 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 5 FORBRUG PÅ ANLÆG... 6 INDLEDNING... 7 1.1 DATA... 7 1.2 LÆSEVEJLEDNING...

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2014 2015 2016 2017 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. --------

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2014 2015 2016 2017 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 Inatsisartuts Formandskab 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 01 Fællesudgifter 27.527.000 27,5 27,5 27,5 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december 2004 01.31.06/04-00088 Orientering

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre 17. juni 2008. Budgetregulativ. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Grønlands Hjemmestyre 17. juni 2008. Budgetregulativ. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Grønlands Hjemmestyre 17. juni 2008 Budgetregulativ 2008 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Bevillingslovene...5 1.2 Departementet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2016 Teknisk baggrundsnotat 2016-1 1. Indledning Dette er den fjerde baggrundsrapport om metode og datagrundlag,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

17. november 2015 EM2015/7 TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016

17. november 2015 EM2015/7 TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016 17. november 2015 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2016 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 212290 Brevid. 1521863 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

16. september 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til

16. september 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til 16. september 2016 EM 2016/20 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen.

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2015 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2015 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 10 Formanden for Naalakkersuisut 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 26.329.000-20.000 21-10-2015 Naalakkersuisut 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 400.000 26.709.000 24-11-2015

Læs mere

6. november 2015 EM2015/7 BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016

6. november 2015 EM2015/7 BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2016 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem Jens

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere