Budgetopfølgning September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning September 2014"

Transkript

1 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014

2 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første 9 måneder af 2014, hvilket vil sige udgangen af september måned. Formålet med budgetopfølgningen er at orientere Naalakkersuisut og Inatsisatut om udviklingen i Selvstyrets indtægter og udgifter i forhold til det budgetterede. Med udskrivelsen af valg til Inatsisartut har Naalakkersuisut ikke mulighed for at reagere på budgetafvigelser på de enkelte hovedkonti i form af fremsendelse af tillægsbevillinger til Finans- og Skatteudvalget. Eftersom budgetopfølgningen vedrører udgangen af september 2014, så kan prognoser for årsforbruget betragtes som værende valide med mindre særlige forhold gør sig gældende omkring, hvordan forbrug og indtægter registreres for de enkelte hovedkonti. Der skal gøres opmærksom på, at tillægsbevillinger godkendt af Finans- og Skatteudvalget frem til og med 3. oktober 2014 er medtaget, hvor Udvalget færdiggjorde behandlingen af den budgetneutrale ansøgning om et kapitalindskud på 5 mio. kr. i Great Greenland A/S. Endvidere har Udvalget efterfølgende godkendt en forlængelse af de nuværende servicekontrakter for trafikområdet, så de nuværende servicekontrakter fortsætter i 2015, men det har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for finansåret Der skal endvidere gøres opmærksom på, at med Inatsisartuts vedtagelse den 1. oktober 2014 af en midlertidig bevillingslov for 2015 blev Finans- og Skatteudvalget bl.a. bemyndiget til at godkende merudgifter til igangværende anlægsprojekter på op til 300 mio. kr. for Et oplæg herom forventes at tilgå Udvalget i november. 1.1 Det budgetterede resultat for 2014 Finansloven for 2014 blev vedtaget med et budgetteret DAU-overskud på 46,5 mio. kr. og et budgetteret DA-overskud på 20,8 mio. kr. DAU er en forkortelse af Drift, Anlæg og Udlån. DAU omfatter alle bevillinger i finansloven, mens hovedkonti med Udlån ikke indgår i opgørelsen af DA. I FL2014 er der følgende hovedkonti med Udlån: Royal Greenland A/S, afdrag, Udlån til kommuner, udlån, Udlån til kommuner, afdrag, Nukissiorfiit, afdrag, 1

3 Nukissiorfiit, anlægsudlån og Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning. Årsagen til man ofte vælger at tage udgangspunkt i opgørelsen af DA fremfor DAU er, at Udlån er bevillinger der formodes at blive afdraget i efterfølgende finansår. Ved at tage udgangspunkt i DA får man derfor et bedre udtryk for opgørelsen af de reelle udgifter og indtægter i finansåret. I 2014 er førnævnte budgetterede DAU- og DA-resultater imidlertid blevet væsentligt forværret som følge af godkendelse af tillægsbevillinger. Det vedrører først og fremmest godkendelsen af tillægsbevillingen om fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden (TB-sagsnr ). Med denne tillægsbevilling blev der samlet set bevilget 174 mio. kr. til renoverings- og anlægsopgaver. Sagen medførte en forværring af det budgetterede DAU-resultat med 94 mio. kr. og af det budgetterede DA-resultatet med 144 mio. kr. for Tillægsbevillingssagen om fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver blev ønsket gennemført ud fra et ønske om at nedbringe arbejdsløsheden og som følge af Landskassens Regnskab for 2013 udviste et væsentligt bedre resultat end budgetteret. Endvidere bevilgede Inatsisartut den 1. oktober 2014 i forbindelse med udskrivelsen valg midler til partiernes valgkamp og andre relaterede valgudgifter. Det medfører en forværring af det budgetterede resultat med 4,8 mio. kr. Samlet set udviser det budgetterede DAU-resultat for 2014 nu et underskud på 51,4 mio. kr., mens det budgetterede DA-resultat tilsvarende udviser et underskud på 127,1 mio. kr. 1.2 Det forventede resultat for 2014 Ved udgangen af september 2014 viser resultatet et DAU-underskud på 248,8. kr. Det er dermed væsentligt mere end det budgetterede DAU-underskud på 51,4 mio. kr. for hele Tilsvarende viser resultatet for DA et underskud 282,8 mio. kr., hvilket ligeledes er væsentligt mere end det budgetterede DA-underskud på 127,1 mio. kr. Ovenstående underskud for DAU og DA ved udgangen af september kan dog ikke umiddelbart betragtes som værende udtryk for hvordan det endelige resultat kan forventes at være for

4 Således udgør indtægterne under hovedkonto Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber 90,6 mio. kr. ved udgangen af september, hvor der i FL2014 er budgetteret med indtægter på 276 mio. kr. for hele 2014 på denne hovedkonto. Årsagen til de lave indtægter på nuværende tidspunkt er dels at alt det forventede udbytte fra de selvstyreejede virksomheder endnu ikke er modtaget og provenuet for salget af aktier i Grønlandsbanken på i alt 60 mio. kr. først forventes modtaget i december måned. Aftalen om salget af aktierne er indgået. For hovedkontoen forventes der en mindreindtægt på 11 mio. kr. ift. det budgetterede i FL2014, hvilket primært er som følge af et lavere end forventet udbytte fra Royal Arctic Line A/S. Endvidere gælder der for anlægsbevillingerne, at de samlede projektbevillinger udgiftsføres i begyndelsen af finansåret eller ved godkendelsen af anlægsbevillingen ved tillægsbevilling. Dermed overføres anlægsprojektet til anlægs- og renoveringsfonden. Ved udgangen af september måned udgør de samlede udgifter for anlægsområdet derfor 897 mio. kr. Imidlertid forventes de samlede indtægter fra skatter og afgifter opgjort ultimo oktober at blive 100 mio. kr. lavere end budgetteret for 2014 i finansloven. I afsnit 2.4 Indtægtsbevillinger redegøres der nærmere for de væsentligste forventede afvigelser for de enkelte hovedkonti under 24-området. Samtidig forventes der lavere indtægter på godt 17,5 mio. kr. for renter og afdrag fra udlån til Nukissiorfiit end budgetteret for 2014, hvilket bl.a. er som følge af Nukissiorfiit ikke forventes at anvende sin låneramme i finansloven under hovedkonto Nukissiorfiit, anlægsudlån. Desuden er der under hovedkonto Andre indtægter budgetteret med indtægter på 38 mio. kr. i FL2014, hvoraf de 30 mio. kr. vedrører forventede indtægter fra salg af nyere lejeboliger i Nuuk ejet af Illuut A/S. Ved udgangen af september er der imidlertid blot indtægter på 0,8 mio. kr. for hovedkontoen. Departementet for Boliger (IN) oplyser, at finansieringsinstitutterne har betinget sig, at mindst halvdelen af lejerne i et boligtårn skal tilkendegive interesse for at overtage deres lejebolig, før bankerne vil medfinansiere evt. køb. IN har primært fokuseret på tårnene på Tuapannguit. Generelt tilkendegiver lejerne positiv interesse ved indflytning for at overtage deres nye lejebolig som ejerbolig. Processen viser dog, at når det kommer til stykket og overtagelsen som ejerbolig skal 3

5 effektueres, så er interessen mere afventende. Derfor er der pt. solgt 2 lejligheder og 2 mere forventes solgt inden for kortere tid. Ved en overtagelse som ejerbolig indfries det tidligere lån ydet af Illuut A/S og i stedet udstedes et 20/20/60-lån i lejligheden. Differencen mellem lånebeløbene for disse lån udgør en indtægt for landskassen under hovedkonto Andre indtægter. For en typisk lejlighed på Tuapannguit betyder en omdannelse til ejerbolig en indtægt til landskassen på godt 0,5 mio. kr. Derfor kan der samlet set forventes betydeligt lavere indtægter under hovedkonto Andre indtægter end budgetteret i FL2014. Endelig forventes der en indtægt på 180,1 mio. kr. under hovedkonto Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU, hvor der er budgetteret med en indtægt på 199 mio. kr. i FL2014 på hovedkontoen. Årsagen til den lavere indtægt er, at budgetrestriktioner i EU fører til at EU's betalinger falder senere end tidligere forventet og i første år af den nye partnerskabsaftale giver en lavere udbetaling end i de efterfølgende år. Derudover er der en vis risiko for, at dele af udbetalingen kan blive udskudt til finansåret 2015, hvis det ikke lykkes at gennemføre de omfattende betalingsprocedurer i forhold til EU inden udgangen af januar For Selvstyrets driftsudgifter i form af drifts-, tilskuds- og lovbundne bevillinger er der samlet set udsigt til et beskedent mindreforbrug ift. bevillingerne i FL2014. Udgifterne for de lovbundne bevillinger ser ved udgangen af september ud til at udvise et mindreforbrug i størrelsesordenen 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede for hele finansåret Udgifterne for tilskuds- og driftsbevillingerne holder sig noget under det budgetterede ved udgangen af september måned. Det må dog forventes, at blive udlignet i den resterende del af finansåret. Men samlet set må der forventes et beskedent mindreforbrug ift. bevillingerne i FL2014 for drifts-, tilskuds- og lovbundne bevillinger samlet set. Det skal hertil bemærkes, at sundhedsvæsenet ikke forventer at have et merforbrug under 34-området i finansåret 2014, hvilket dermed er første gang i en længere årrække. Overordnet set gælder det derfor, at der må forventes et væsentligt dårligere resultat end budgetteret i Landskassens Regnskab for Og årsagen hertil er lavere end budgetterede indtægter for en række områder. De lavere end budgetterede indtægter må for en række områder forventes at blive indarbejdet i det nye FFL2015, så det økonomiske råderum dermed vil blive væsentligt mindre i de kommende år. 4

6 På baggrund af det foregående er Departementet for Finanser og Indenrigsanliggenders bedste skøn for DAU-resultatet for 2014 derfor et underskud på lidt mere end 200 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 51,4 mio. kr. Tilsvarende forventes det, at DA-resultatet for 2014 vil udvise et underskud på over 275 mio. kr. mod et budgetteret DA-underskud på 127,1 mio. Resultatet forventes dermed at blive forværret med 150 mio. kr. ift. det budgetterede. 2. Gennemgang af bevillingstyperne I det følgende redegøres kort for de væsentlige forhold under de enkelte bevillingstyper i form drifts-, tilskuds-, lovbundne, indtægts- og anlægsbevillinger. 2.1 Driftsbevillinger Driftsbevillingerne i Finansloven anvendes bl.a. til dækning af driften af selvstyrets administration og drift af institutionerne, der ligger under Grønlands Selvstyre. Bevillingstypen er styrbar, idet aktivitet og udgiftsniveau under denne bevillingstype kan reguleres gennem finansåret. Der kan være hovedkonti, hvor der er anvendt væsentligt mere end 75 % af den samlede bevilling ved udgangen af september, men det har ofte baggrund i, at udgiften ikke afholdes ligeligt gennem året. Ved udgangen af september 2014 er der anvendt mio. kr. af den samlede bevilling på mio. kr. svarende til 66,7 % af det budgetterede. Det betyder, at der ved udgangen af september er et mindreforbrug i forhold til at 3/4 af budgetåret er gået. For driftsbevillingerne er det væsentligt at bemærke, at sundhedsvæsenet ikke forventer at have et merforbrug under 34-området i finansåret 2014, hvilket dermed er første gang i en længere årrække. 2.2 Tilskudsbevillinger Betalingsmønsteret for de fleste tilskud er, at de udbetales med 1/12 af bevillingen hver måned og er derfor ikke interessante i forbindelse med en opfølgning på hvor stor en del af bevillingen, der er forbrugt. 5

7 Herudover omfatter bevillingstypen tilskud i form af reserver, som er budgettekniske konti, hvor der ikke bogføres forbrug. Endelig omfatter bevillingstypen tilskud kapitalindskud i virksomheder, renteudgifter, rentetilskud, erhvervsstøtte, afskrivninger, udlån mv. I modsætning til driftskonti er det kun en lille andel af de samlede tilskudsbevillinger på mio. kr., hvor der reelt er risiko for budgetoverskridelser. Udgifter til tilskud var ved udgangen af september 2014 på ca mio. kr., hvilket svarer til 70,8 % af bevillingen. Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked forventer at have et betydeligt mindreforbrug på hovedkonto Storskalaprojekter for finansåret 2014, men Departementet har mulighed for at overføre de uforbrugte midler til næste år som følge af tekstanmærkning til hovedkontoen. Årsagen til mindreforbruget skal primært findes i, at aluminiumsprojektet ikke er i fremdrift. Hovedkonto Udlån til kommuner, udlån udviser ved udgangen af september et forbrug på 7,8 mio. kr., hvor der er en bevilling på 6,0 mio. kr. til lån til Kommune Kujalleq. Forbruget ved udgangen af september bliver også det endelige forbrug på hovedkontoen for Årsagen til merforbruget er reguleringer vedrørende afslutningen af skatteårene 2012 og Det har ikke vurderet som værende muligt at nedsætte kommunens aconto-skat for at undgå merforbruget som følge af kommunen i 2014 har haft ekstraordinære udgifter som følge af konstatering af skimmelsvamp i flere offentlige bygninger og uforudsete store udgifter på socialområdet. Beskrivelsen af de ekstraordinære udgifter indgik i Naalakkersuisuts orientering til Finans- og Skatteudvalget i marts 2014 om, at Kommune Kujalleq er sat under skærpet tilsyn. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender var i september måned forinden udskrivelsen af valg ved at udarbejde en ansøgning om tillægsbevilling til hovedkonto Udlån til kommuner, udlån. Ansøgningen var påtænkt at indeholde en fornyet låneaftale for landskasselånet til Kommune Kujalleq, hvor det må konstateres, at kommunens nuværende lånebeløb er oversteget det der blev forudsat i aftalen indgået i oktober

8 Der skal endvidere gøres opmærksom på, at der under hovedkonto Driftsreserven pt. er uforbrugte midler på 3,9 mio. kr. Med udskrivelsen af valg og vedtagelsen af den midlertidige bevillingslov er der pt. ikke udsigt til disse midler vil blive anvendt i finansåret 2014 og de vil tilgå landskassen. 2.3 Lovbundne bevillinger Lovbundne udgifter vedrører ydelser, hvor der ved særskilt lov er fastsat, at en bestemt modtagerkreds har erhvervet ret til, samt hvor ydelsens størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved særskilt lov. De lovbundne bevillinger på finansloven repræsenterer et skøn over den forventede udgift i finansåret. De lovbundne bevillinger udgør i alt mio. kr. for Der er ved udgangen af september 2014 anvendt 794 mio. kr. under de lovbundne bevillinger svarende til 76,2 % af den samlede bevilling for området. Departementet for Familie og Justitsvæsen (IIAN) er ansvarlig for godt 2/3 af de lovbundne udgifter, herunder boligsikring, alders- og førtidspension. IIAN oplyser, at der for 2014 forventes et mindreforbrug for de lovbundne bevillinger under hovedkonti Børnetilskud, Barselsdagpenge og Førtidspension. Forbruget for de øvrige lovbundne udgifter forventes ved udgangen af finansåret at svare til det bevilgede. Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked oplyser, at der forventes et betydeligt mindreforbrug under hovedkonto Revalidering. I FL2014 er der en bevilling på 8,8 mio. kr. til hovedkontoen, mens der ved udgangen af september måned er udgifter for i alt 2,4 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at kommunerne har en større udfordring end forventet med at anvende revalideringsinstrumentet. Samlet set kan der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede for de lovbundne udgifter for finansåret

9 I forhold til der ved udgangen af september måned svarende til ¾ dele af finansåret er anvendt 76,2 % den samlede bevilling for området, så skal der gøres opmærksom på, at nogle af kommunerne har indhentet refusion for udbetalingen af lovbundne ydelser for 10 måneder af året, hvilket de har mulighed for. Derfor kan der godt forventes mindreforbrug for de lovbundne ydelser selvom der ved udgangen af september måned er anvendt lidt mere end den periodiske bevilling. 2.4 Indtægtsbevillinger Ved udgangen af september måned er der indkommet indtægter på i alt mio. kr. svarende til 70,6 % af de samlede budgetterede indtægter på mio. kr. for finansåret Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der er modtaget 10 af de 12 rater af statens bloktilskud ved udgangen af september måned. Hver rate udgør 303,5 mio. kr. i Dermed ser det samlede billede for indtægterne meget dystert ud for finansåret Det dystre billede for indtægterne er som beskrevet tidligere hovedsageligt fordi indtægterne svigter for de samlede skatter og afgifter, renter og afdrag fra Nukissiorfiits lån samt indtægterne under hovedkonti Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber, Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU og Andre indtægter, hvor det har vist sig sværere end forventet at sælge nyere udlejningsboliger i Nuuk opført af Illuut A/S. Skattestyrelsen foretager hver måned en budgetopfølgning på månedens indtægter fra skatter og afgifter, og fra og med marts måned i året udarbejdes ligeledes en prognose af årets samlede indtægter med baggrund i de realiserede tal samt den viden man er i besiddelse af på det aktuelle tidspunkt. Vurderingen af årets samlede indtægter fra skatter og afgifter bliver selvsagt mere og mere valid i takt med at flere tal kendes. Med et samlet budget for Skattestyrelsen på omkring 2,0 mia. kr., vil selv relativt små procentuelle afvigelser medføre store afvigelser i kroner og ører. En afvigelse på eksempelvis 1% medfører således en afvigelse på ca. 20,0 mio. kr. 8

10 Endvidere er der normalt en række nye indtægtskonti eller indtægtsarter hvert år, eksempelvis afgifter på makrelfiskeri og PAL skat 1 i 2014, hvor kendskabet og viden er meget beskedent, hvorfor disse konti normalt er omfattet af en betydelig større usikkerhed end normalt. Eksempelvis har det ikke været muligt at få oplyst det præcise provenu fra den indeholdte PAL skat for 2014, fra det danske skatteministerium. Senest er det oplyst, at Grønlands Selvstyre kan forvente at modtage den indeholdte PAL skat for 2014 i løbet af december måned. Skattestyrelsen kan dog frygte at betalingen vil trække yderligere ud, således at betalingen først indgår i løbet af Skattestyrelsen har siden første kvartal 2014 vurderet, at man næppe ville nå de budgetterede indtægtsmål for Hovedårsagen til dette skyldes, efter Skattestyrelsens opfattelse, primært den økonomiske afmatning, som udover større arbejdsløshed medfører færre skatteindtægter, borgerne har færre penge til forbrug, som igen medfører færre indtægter fra eksempelvis indførselsafgifter og stempelafgifter. Alt dette fører igen til mindre omsætning hos de erhvervsdrivende, som derfor ikke har behov for så mange ansatte, fald i selskabernes overskud, som igen medfører lavere selskabsskatter. Endelig vil Skattestyrelsen henvise til stigningen i den kommunale udskrivningsprocent i Kommuneqarfik Sermersooq pr. 1. januar 2014, hvorved der er fjernet ca. 40 mio. kr. fra skatteyderne i kommunen til fordel for Kommuneqarfik Sermersooq, hvilket igen begrænser den enkelte borgers forbrugsmuligheder, hvilket igen påvirker selvstyrets indtægter fra eksempelvis indførselsafgifter. Hertil kan oplyses, at den økonomiske afmatning også giver sig udslag i stigende restancer, som ellers har været svagt faldende de senere år. For de samlede skatter og afgifter gælder der som skrevet tidligere, at det samlede provenu for disse forventes at blive 100 mio. kr. lavere end budgetteret i FL2014. Det dækker over, at der for skatterne under formålskonto Direkte skatter forventes lidt lavere indtægter på i alt 5 mio. kr. ift. de budgetterede indtægter på i alt mio. kr. for i FL PAL = Forkortelse af Pensionsafkastbeskatningsloven. Loven er en dansk lov og indgår som tillæg til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale. Danmark opkræver PAL skat på vegne af Grønland og provenuet tilgår landskassen. 9

11 Afvigelserne varierer dog væsentligt for hovedkonti inden for området. Det indebærer, at indtægterne under hovedkonto Landsskat forventes at blive 30 mio. kr. lavere end budgetteret, mens indtægterne for hovedkonto Særlig Landsskat forventes at blive 32 mio. kr. bedre end budgetteret. Endelig forventes en forværring på 7 mio. kr. for indtægterne under hovedkonto Selskabsskat, Selvstyrets virksomheder ift. det budgetterede i FL2014. For afgifterne under formålskonto Indirekte skatter forventes der derimod lavere indtægter på i alt 95 mio. kr. ift. de budgetterede indtægter på i alt mio. kr. i FL2014 for dette område. De væsentligste afgivelser for afgifterne omfatter et lavere end budgetteret provenu på 55 mio. kr. under hovedkonto Indførselsafgifter, et lavere end budgetteret provenu på 10 mio. kr. på hovedkonto Stempelafgift og et lavere end budgetteret provenu på 20 mio. kr. for hovedkonto Afgift på makrelfiskeri. Det positive ved nedgangen i provenuet for indførselsafgifterne er, at de foregående års store nedgang i forbruget af alkohol og tobak ser ud til at fortsætte. 2.5 Anlægsbevillinger Som skrevet tidligere gælder der generelt for anlægsbevillingerne, at de samlede projektbevillinger udgiftsføres i begyndelsen af finansåret eller ved godkendelsen af anlægsbevillingen ved tillægsbevilling. Dermed overføres anlægsprojektet til anlægs- og renoveringsfonden. Ved udgangen af september måned udgør de samlede udgifter for anlægsområdet derfor 897 mio. kr. mod en samlet bevilling for området på 910 mio. kr. I FL2014 er der en samlet bevilling på 779 mio. kr. for anlægsområdet. Dermed er anlægsbevillingerne forøget med 131 mio. kr. ved tillægsbevillinger i 2014, hvilket primært har baggrund i tillægsbevillingssag nr om fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden, som blev godkendt af Finans- og Skatteudvalget tirsdag den 6. maj For anlægsområdet gælder der endvidere som skrevet tidligere, at Nukissiorfiit ikke forventer at optage lån i landskassen i finansåret 2014 under deres låneramme på 130 mio. kr. i finansloven under hovedkonto Nukissiorfiit, anlægsudlån. Det er medvirkende til, at der for indeværende år forventes lavere indtægter på godt 17,5 mio. kr. for renter og afdrag fra udlån til Nukissiorfiit end budgetteret for

12 Imidlertid medfører det fremadrettet, at Nukissiorfiit ikke har behov for at optage så store lån i landskassen som tidligere forudsat. Det vil derfor medføre en betydelig forbedring af landskassens likviditet ved udarbejdelsen af det nye FFL2015, hvor bevillingen under hovedkonto Nukissiorfiit, anlægsudlån kan forventes nedsat. Reduktionen i låneoptagelsen vil dels føre til lavere rente- og afdragsbetaling fra Nukissiorfiit og dels en forbedring af indtægterne under hovedkonto Nettorenter og mindske landskassens behov for at optage lån. Landskassen har i dag et samlet lån på 600 mio. kr. i Nordisk Investeringsbank, som blev optaget til finansiering af vandkraftbyggeri i Sisimiut og Ilulissat. At Nukissiorfiit ikke optager lån i Landskassen i 2014 medfører umiddelbart en forbedring af DAU-resultatet i 2015, da bevillingen til området kan nedsættes i 2015 som følge heraf. Men det modsvares af, at indtægterne fra renter og afdrag så bliver mindre i de kommende år. Bilag: Budgetopfølgning oversigt fordelt på bevillingstype, september

13 Bilag A, budgetopfølgning ultimo September 2014 opdelt på bevillingstype (t.kr.) BEVILLING FORBRUG FORBRUG I 2013 Bevilling Tillægsbev. Samlet Forbrug d.d. Forbrugsprocent Forbrug Forbrug Bevillingstype Naalakkersuisutområder September 2014 September Hele året Driftsbevillinger Inatsisartuts Formandskab ,2% Formandens Departement ,6% Udenrigsdirektoratet ,4% Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,4% Departementet for Familie og Justitsvæsen ,5% Departementet for Sundhed og Infrastruktur ,9% Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ,7% Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ,7% Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked ,1% Departementet for Boliger ,2% Departementet for Miljø og Natur ,7% Resortændringer N/A 9 0 Driftsbevillinger i alt ,7% Indtægtsbevillinger Formandens Departement ,6% Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,6% Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ,5% Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ,7% Departementet for Boliger ,2% Departementet for Miljø og Natur ,2% Indtægtsbevillinger i alt ,6% Lovbundne bevillinger Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,7% Departementet for Familie og Justitsvæsen ,3% Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ,7% Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked ,9% Lovbundne bevillinger i alt ,2% Tilskudsbevillinger Inatsisartuts Formandskab ,5% Formandens Departement ,1% Udenrigsdirektoratet ,4% Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,6% Departementet for Familie og Justitsvæsen ,4% Departementet for Sundhed og Infrastruktur ,0% Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ,3% Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ,6% Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked ,7% Departementet for Boliger N/A 0 0 Departementet for Miljø og Natur ,1% Tilskudsbevillinger i alt ,8% Anlægsbevilling Inatsisartuts Formandskab Anlægsbevilling Departementet for Boliger Anlæg, overført til anlægs- og renoveringsfonden ,6% DAU - resultat DA-resultat

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011 28. juli 2011 EM 2011 / 40 Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø EM 2011 / 40 NNPAN sags nr.: 2010-039182 Indhold Forord.........................................................................................3

Læs mere

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Grønlands Hjemmestyre Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 3 a. Bilag 1 4

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget

Referat fra møde i Økonomiudvalget Referat fra møde i Økonomiudvalget Tirsdag den 18. maj 2010 Kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE LANDSKASSENS REGNSKAB 2013 BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 2 Oversigt over bevilling og regnskab for 2013... 3 Sammenstilling af regnskabsår 2011, 2012 og 2013... 11 01

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009 Oversigt - åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Borgmesterens beretning. Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd. Orienteringssager Punkt 04 Orientering om kvotedeling af hvidhvaler

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere