DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse"

Transkript

1 DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at aktionærerne får indsigt i selskabets potentiale og politr, og bestyrelsen kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politr selskabets hold til dets interessenter, herunder aktionærer og andre investorer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politr herom Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter Generalsamling Det anbefales, at bestyrelsen ved tilrettelæggelse af selskabets 1 Med henblik på at markere de anbefalinger, som er e DSB, grundet selskabets særlige status som selvstændig offentlig virksomhed, er der tilføjet en ekstra kolonne i hold til Komiteen God Selskabsledelses følg/klar skema.

2 generalsamling planlægger afviklingen, så den understøtter aktivt ejerskab Det anbefales, at der i fuldmagter til brug generalsamlingen gives aktionærerne mulighed at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen. Anbefalingen vurderes at være DSB. Staten er eneejer af DSB, og transportministeren, der varetager statens ejerskab, sidestilles efter DSB-loven med en eneaktionær Overtagelsessøg Det anbefales, at selskabet etablerer en beredskabsprocedure overtagelsessøg, der vedrører perioden fra bestyrelsen får begrundet modning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Beredskabsproceduren bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra uden generalsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsessøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsessøget. Transportministeren har i vedtægterne fastsat nærmere bestemmelser om virksomhedsmødets (generalsamlingens) indhold og kompetence, herunder at stemmeret alene tilkommer transportministeren (eller dennes repræsentant). Anbefalingen vurderes at være DSB. DSB er en selvstændig offentlig virksomhed oprettet ved lov og helejet af staten. Ingen ejerandel er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, hvor fremsættelse af et overtagelsestilbud er mulig. Anbefalingen vurderes der at være. 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 2.1. Overordnede opgaver og ansvar Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til de hold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabelse i selskabet.

3 Det anbefales, at bestyrelsen påser, at selskabet har en kapital- og aktiestruktur, som understøtter, at selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse samt redegør her i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår og godkender retningslinjer direktionen og herunder fastlægger krav til direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter direktionens sammensætning og udvikling, risici og successionsplaner Det anbefales, at bestyrelsen årligt drøfter selskabets aktiviteter at sikre en selskabet mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder fastsætter konkrete mål og i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør såvel sin målsætning som status opfyldelsen heraf. DSB har ingen aktiestruktur, da virksomheden er organiseret som en selvstændig offentlig virksomhed. Denne del af anbefalingen er der DSB. Med henblik på at sikre en kapitalstruktur, der understøtter DSB's strategi og langsigtede værdiskabelse, redegør bestyrelsen her i en investerings- og finansieringsplan, som årligt fremsendes til transportministeren - (eneejeren). Såfremt der efterfølgende sker væsentlige ændringer i investerings- og finansieringsplanen, orienteres transportministeren herom Samfundsansvar Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politr selskabets samfundsansvar Formanden og næstmanden bestyrelsen

4 Det anbefales, at der vælges en næstmand bestyrelsen, som fungerer i tilfælde af mandens fald, og i øvrigt er en effektiv sparringspartner manden Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesmanden om at udføre særlige driftsopgaver selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, bør der eligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Beslutninger om mandens deltagelse i den daglige ledelse og den ventede varighed heraf bør oplyses i en selskabsmeddelelse Bestyrelsens sammensætning og organisering 3.1. Sammensætning Det anbefales, at bestyrelsen årligt redegør - hvilke kompetencer, bestyrelsen skal råde over bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, - sammensætningen af bestyrelsen, samt - de enkelte medlemmers særlige kompetencer. Grundet DSB s særlige status som selvstændig offentlig virksomhed, har transportministeren i vedtægterne fastsat kravene til bestyrelsens kompetencer. Anbefalingen er der i udgangspunktet DSB. Inden de givne rammer DSB anbefaling på følgende vis: På baggrund af en årlig evaluering af de individuelle bestyrelsesmedlemmer drøftes sammensætning og kompetenceprofil bestyrelsen mellem transportministeren og bestyrelsesmanden årligt ud det ordinære virksomhedsmøde samt ud ethvert nyvalg til bestyrelsen. Der oplyses om bestyrelsesmedlemmernes særlige kompetencer på

5 Det anbefales, at bestyrelsens udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen gennemføres ved en grundig og bestyrelsen transparent proces, der er godkendt af den samlede bestyrelse. Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal der tages hensyn til behovet nyelse og behovet mangfoldighed i relation til bl.a. alder, international erfaring og køn Det anbefales, at der sammen med indkaldelsen til generalsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen, ud over det i lovgivningen fastlagte udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes - øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i udenlandske virksomheder - krævende organisationsopgaver, og at det oplyses, 1 Grundet DSB s særlige status som selvstændig offentlig virksomhed er det transportministeren, der indstiller bestyrelsesmedlemmer til valg. Under hensyntagen til de af transportministeren fastsatte kompetencekrav samt behovet nyelse og mangfoldighed - i relation til bl.a. alder og køn er bestyrelsesmanden og transportministeren i udgående dialog om indstillingen. Kandidaternes kompetencer mv. indgår dialogen med transportministeren inden ministeren indstiller kandidaterne. Oplysninger om bestyrelseskandidaternes erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv vil endvidere blive offentliggjort op til virksomhedsmødet. - om kandidater til bestyrelsen anses uafhængige Det anbefales, at selskabet i vedtægterne fastsætter en aldersgrænse medlemmerne af bestyrelsen Det anbefales, at de generalsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den ordinære generalsamling. DSB har valgt at følge anbefalingen om at fastsætte en aldersgrænse medlemmerne af bestyrelsen. DSB er underlagt bestemmelserne i DSB-loven, hvorefter transportministeren vælger bestyrelsesmedlemmerne en periode på 1-2 år. Transportministeren har valgt de nuværende bestyrelsesmedlemmer en 2-årig periode.

6 3.2. Bestyrelsens uafhængighed Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. For at være uafhængig må den pågældende : - være eller inden de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab, - inden de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af bestyrelsen, - repræsentere en kontrollerende aktionærs interesser, - inden det seneste år have haft en væsentlig retningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende bindelse) med selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab, - være eller inden de seneste 3 år have været ansat eller partner hos ekstern revisor, - være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet, - have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller - være i nær familie med personer, som betragtes som uafhængige. 1

7 3.3. Bestyrelsesmedlemmer og antallet af andre ledelseshverv Det anbefales, at hvert enkelt medlem af bestyrelsen vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på det pågældende arbejde, således at vedkommende påtager sig flere hverv end, at hvert enkelt hverv kan udføres på en selskabet tilfredsstillende vis Det anbefales, at ledelsesberetningen udover det i lovgivningen fastlagte indeholder følgende oplysninger om medlemmerne af bestyrelsen: - den pågældendes stilling, - den pågældendes alder og køn, - om medlemmet anses uafhængigt, - tidspunktet medlemmets indtræden i bestyrelsen, - udløbet af den aktuelle valgperiode, - den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inkl. ledelsesudvalg, i udenlandske virksomheder samt - krævende organisationsopgaver, og - det antal aktier, optioner, warrants og lign. i selskabet og de med selskabet koncernbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, som er indtrådt i løbet af regnskabsåret Ledelsesudvalg (eller -komiteer)

8 Det anbefales, at selskabet på selskabets hjemmeside offentliggør: - ledelsesudvalgenes kommissorier, - udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert udvalg samt - navnene på medlemmerne af det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes mænd, samt oplysning om, hvem der er de uafhængige medlemmer og, hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer Det anbefales, at flertallet af et ledelsesudvalgs medlemmer er uafhængigt Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et egentligt revisionsudvalg, der sammensættes således, at - manden bestyrelsen er mand revisionsudvalget og, at - udvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle hold samt regnskabs- og revisionshold i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked Det anbefales, at revisionsudvalget inden godkendelsen af årsrapporten og anden finansiel rapportering overvåger og rapporterer til bestyrelsen om: - regnskabspraksis på de væsentligste områder, - væsentlige regnskabsmæssige skøn, - transaktioner med nærtstående parter og - usrhed og risici, herunder også i relation til ventningerne det igangværende år Det anbefales, at revisionsudvalget: - årligt vurderer behovet en intern revision og, i givet fald, fremkommer med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision, og den interne revisions budget og 1

9 - overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og anbefalinger Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, der har bestyrelsesmanden som mand, og som mindst har følgende beredende opgaver: - beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer, - årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer, - årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom, - overveje slag fra e personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til bestyrelsen og direktionen, og - eslå bestyrelsen en handlingsplan den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder slag til konkrete ændringer Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg, som mindst har følgende beredende opgaver: - indstille vederlagspolitn (herunder "Overordnede retningslinjer incitamentsaflønning") bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse ud generalsamlingens godkendelse, - fremkomme med slag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt sikre, at vederlaget er i 1 Grundet DSB s særlige status som selvstændig offentlig virksomhed og de i DSB-loven fastsatte bestemmelser om valg af bestyrelsesmedlemmer, samt det hold, at Statens Ejerskabspolitik (april 2015) indeholder krav om, at offentlige virksomheder skal have et nomineringsudvalg, har DSB s bestyrelse valgt at nedsætte et nomineringsudvalg.

10 overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have viden om det samlede vederlag, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen oppebærer fra andre virksomheder i koncernen, og - indstille en vederlagspolitik, der generelt gælder i selskabet Det anbefales, at et vederlagsudvalg undgår at anvende samme eksterne rådgivere som direktionen i selskabet Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor den samlede bestyrelses og de individuelle medlemmers bidrag og resultater samt samarbejde med direktionen årligt evalueres. Væsentlige ændringer afledt af evalueringen bør oplyses i ledelsesberetningen eller på selskabets hjemmeside Det anbefales, at bestyrelsen i bindelse med beredelsen af generalsamlingen overvejer, hvorvidt antallet af medlemmer er hensigtsmæssigt i hold til selskabets behov. Herunder skal det sikres, at der kan egå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed at deltage aktivt Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter ud fastsatte klare kriterier Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorefter deres samarbejde årligt evalueres

11 ved en maliseret dialog mellem bestyrelsesmanden og den administrerende direktør samt, at resultatet af evalueringen elægges bestyrelsen Ledelsens vederlag 4.1. Vederlagspolitns m og indhold Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig vederlagspolitik bestyrelsen og direktionen, der indeholder - en detaljeret beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen, - en begrundelse valget af de enkelte vederlagskomponenter, og - en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund balancen mellem de enkelte vederlagskomponenter. Vederlagspolitn bør godkendes på generalsamlingen og offentliggøres på selskabets hjemmeside Det anbefales, at der, hvis vederlagspolitn indeholder variable komponenter, - fastsættes grænser de variable dele af den samlede vederlæggelse, - sikres en passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdiskabelsen aktionærerne på kort og langt sigt, - er klarhed om resultatkriterier og målbarhed udmøntning af variable dele, - er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af en vederlagsaftale strækker sig over mere end et kalenderår, og

12 - indgås en aftale, der giver selskabet ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen aflønnes med aktieoptioner eller tegningsoptioner Det anbefales, at hvis der anvendes aktiebaseret aflønning, skal programmerne være revolverende, dvs. tildeles periodisk, og bør have en løbetid på mindst 3 år efter tildelingen Det anbefales, at aftaler om fratrædelsesgodtgørelse maksimalt udgør en værdi, der svarer til de sidste to års vederlag Oplysning om vederlagspolitn Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik og dens efterlevelse årligt klares og begrundes i mandens beretning på selskabets generalsamling Det anbefales, at aktionærerne på generalsamlingen godkender slag til vederlag til bestyrelsen det igangværende regnskabsår Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, herunder oplysninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold, og at der redegøres sammenhængen med vederlagspolitn.

13 5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision Identifikation af risici og åbenhed om yderligere e oplysninger Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til og i ledelsesberetningen redegør de væsentligste strategiske og retningsmæssige risici, risici i bindelse med regnskabsaflæggelsen samt selskabets risikostyring Whistleblower-ordning Det anbefales, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed en hensigtsmæssig og trolig rapportering af alvorlige seelser eller mistanke herom Kontakt til revisor Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en regelmæssig dialog og inmationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen, herunder at bestyrelsen og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med revisor, uden at direktionen er til stede. Tilsvarende gælder den interne revisor, hvis der er en sådan Det anbefales, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionshonorar aftales mellem bestyrelsen og revisor på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget.

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere