Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade København K. Tlf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk"

Transkript

1 Love 2012

2 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade København K Tlf:

3 LOVE vedtaget på kongressen oktober

4 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål 6 2 Hjemsted 6 >> Bestemmelser om medlemskab 3 Optagelse 6 4 Udmeldelse, slettelse og eksklusion 8 5 Kontingent 9 Bestemmelser om rettigheder/pligter 6 Medlemsrettigheder 10 7 Medlemspligter 11 Bestemmelser om TL s kongres og landsafstemning 8 TL s kongres 14 9 Kongressens funktion Kongressens beslutningsdygtighed Landsafstemning 18 Bestemmelser om TL s hovedbestyrelse, forretningsudvalg og repræsentantskab 12 Repræsentantskabsmøde TL s hovedbestyrelse Hovedbestyrelse, sammensætning, møder m.v TL s forretningsudvalg 24 4

5 Bestemmelser om afdelingerne 16 TL s afdelinger Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger Afdelingsgeneralforsamlinger Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsens opgaver Afdelingsregnskaber 33 Bestemmelser om tillidsrepræsentanter og klubber 22 Tillidsrepræsentanter Klubber 34 Bestemmelser om fonde 24 Fonde 35 Bestemmelser om regnskab og revision 25 TL s regnskab og revision 35 Bestemmelser om lovændringer og opløsning 26 Lovændringer TL s opløsning 38 5

6 1 Formål Teknisk Landsforbund (TL), der er stiftet den 26. juni 1919, har til formål at varetage medlemmernes faglige og uddannelsesmæssige interesser. Stk. 2. TL s formål søges bl.a. opfyldt ved at søge bred politisk indflydelse i samfundet såvel lokalt, nationalt som internationalt og ved at deltage aktivt i og dermed styrke den demokratiske proces. Denne indflydelse søges udmøntet i de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår samt sociale og kulturelle livsvilkår for medlemmerne. Dette arbejde, som sker i et tæt samarbejde med andre organisationer, omfatter mange emner, herunder bl.a. overenskomster, arbejdsmiljø, uddannelse, pension, oplysning og erhvervspolitik. 2 Hjemsted TL har hjemsted i København. 3 Optagelse Som aktive medlemmer i TL kan optages: Teknikere, der er aktive på arbejdsmarkedet, samt uddannelsessøgende, der er under uddannelse til tekniker. Teknikere i disse loves forstand er teknikere, konstruktører, designere og teknologer, der er uddannet til eller i det væsentligste 6

7 udfører arbejdsopgaver, der kan henføres under teknikerfunktionen i bredeste forstand. En tekniker er aktiv på arbejdsmarkedet når denne: enten som lønmodtager udfører teknikeropgaver på fuld- eller deltid eller søger beskæftigelse som tekniker, eller er efterlønsmodtager hos Teknikernes A-kasse. Stk. 2. Endvidere kan følgende optages i TL med begrænsede rettigheder, som fastsættes særskilt af hovedbestyrelsen: Teknikere, konstruktører, designere og teknologer med eller uden uddannelse, der er momsregistrerede og driver selvstændig virksomhed uden ansatte og leverer tjenesteydelser, der typisk kan henføres til teknikerfunktionen i bredeste forstand. Følgende medlemmer kan efter beslutning truffet af TL s daglige ledelse overføres til passivt medlemskab: a) Medlemmer under ophold i udlandet. b) Medlemmer, som midlertidigt eller permanent er fraværende fra arbejdsmarkedet. c) Medlemmer, som overgår til andet erhverv eller selvstændig virksomhed. Såfremt forudsætningerne for passivt medlemskab ophører, overgår de pågældende medlemmer automatisk til aktivt medlemskab. Teknikere, konstruktører, designere og teknologer, der har afsluttet en uddannelse jf. 3, stk. 1, men er uden beskæftigelse inden for TL s område, kan optages som passive medlemmer. Hovedbestyrelsen kan inden for de rammer, som er fastsat i Forbundets love, fastsætte de rettigheder og pligter, der tilkommer, henholdsvis påhviler passive medlemmer. 7

8 Stk. 4. Fremgangsmåden ved optagelsen samt genoptagelser af udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer sker efter nærmere, af hovedbestyrelsen, fastsatte regler. Stk. 5. Sammenslutninger af teknikere, konstruktører, designere og teknologer kan optages som medlemmer af TL efter hovedbestyrelsens godkendelse. Det er en betingelse, at de pågældende efter hovedbestyrelsens skøn opfylder betingelserne for medlemskab af TL, og at sammenslutningens vedtægter kan godkendes af hovedbestyrelsen. Uanset bestemmelserne i TL s love kan hovedbestyrelsen i forbindelse med optagelse af eller sammenslutning med hele organisationer aftale særlige overgangsregler. Længden af sådanne overgangsregler kan normalt ikke overstige 3 år fra optagelsesdatoen. 4 Udmeldelse, slettelse og eksklusion Udmeldelse af TL kan finde sted til den første i en måned med et varsel på 1 måned. Udmeldelsen skal være motiveret og skal ske skriftligt. Udmeldelse kan dog ikke ske i perioder, hvor der efter hovedbestyrelsens beslutning er varslet konflikt, eller sker opkrævning af konfliktkontingent i henhold til 5, stk. 4. Stk. 2. Medlemmer, der er i restance for to måneders kontingent, eller ved regnskabsårets afslutning ikke har betalt alt skyldigt kontingent, kan slettes af TL s daglige ledelse efter de af hovedbestyrelsen fastsatte regler vedrørende fremgangsmåden. 8

9 TL s hovedbestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder TL, krænker dets omdømme eller groft overtræder dets love. Forinden hovedbestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion, skal vedkommende afdelingsbestyrelse og medlem have haft mulighed for at udtale sig. En eksklusion kan uden udsættende virkning forlanges prøvet på førstkommende kongres. Stk. 4. Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet krav på TL. 5 Kontingent Medlemskontingentet fastsættes af TL s hovedbestyrelse eller retningslinier fastsat af Kongressen. Stk. 2. Indbetaling af medlemskontingent sker i henhold til retningslinier fastsat af Kongressen. Medlemskontingent til TAK indbetales sammen med medlemskontingent til TL. Stk. 4. I tilfælde af arbejdskonflikt, hvor TL udbetaler støtte til konfliktramte, kan midlerne hertil opkræves hos de medlemmer, der er i arbejde, gennem et ekstraordinært konfliktkontingent. Hovedbestyrelsen fastsætter kontingentstørrelsen og opkrævningstidspunktet. 9

10 Stk. 5. Æresmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling. Stk. 6. Forretningsudvalget kan fastsætte regler for nedsættelse/fritagelse af kontingentbetaling til TL i følgende tilfælde: a) Når medlemmer midlertidigt må opgive deres stilling som tekniker, konstruktør, designer eller teknolog på grund af omsorg. b) Når medlemmer på grund af alder, sygdom eller invaliditet er forhindret i at udfylde en stilling som tekniker, konstruktør, designer eller teknolog. c) Når medlemmer uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder. d) Når medlemmer er frihedsberøvede. e) Når medlemmer er overgået til efterløn. 6 Medlemsrettigheder Aktive medlemmer kan efter 3 mdrs. medlemskab i alle spørgsmål, der har forbindelse med stillingen som tekniker, konstruktør, designer eller teknolog, søge TL s bistand. For genoptagne medlemmer gælder dette dog først efter 1 års medlemskab. Venteperioderne gælder ikke overflyttede medlemmer, og forretningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra disse perioder. Bistanden ydes almindeligvis vederlagsfrit for medlemmerne. TL afgør i hvert enkelt tilfælde, om der kan ydes bistand til et medlem. Det enkelte medlem har således intet retligt krav på sådan bistand. Hvis TL påtager sig at føre en sag for et medlem, må vedkommende i enhver henseende forpligte sig til at følge de beslutninger, TL træffer vedrørende sagens behandling. 10

11 Tabes eller opgives en sag som følge af medlemmets urigtige eller mangelfulde oplysninger, er medlemmet forpligtet til at afholde alle TL s udgifter i sagen. Medlemmer, der udmelder sig eller lader sig slette, er ligeledes forpligtet til at afholde alle TL s udgifter vedrørende sager, der er uafsluttede på tidspunktet for medlemskabets ophør. Medlemmer, der ikke opfylder forpligtelserne i 7, kan ikke påregne forbundets bistand. Tilsvarende gælder ved evt. bistand der ydes ægtefæller, børn eller bo efter et aktivt medlems død. Stk. 2. TL medlemmer har ret til og adgang til relevante statistikker vedrørende løn- og ansættelsesforhold. Medlemmer, der skifter beskæftigelse og som følge heraf skal overflyttes til anden faglig organisation, bevarer medlemsrettigheder i TL vedrørende verserende sager på fraflytningstidspunktet under forudsætning af aktivt medlemskab af tilflyttet organisation. Afbrydes medlemskabet, sidestilles dette med udmeldelse af TL. Stk. 4. Alle afstemninger i TL s organisationsled kræver personlig deltagelse og kan i intet tilfælde ske ved fuldmagt. 7 Medlemspligter Medlemmerne er forpligtet til at overholde de for TL gældende love samt de af organisationen lovligt trufne beslutninger. 11

12 Stk. 2. På virksomheder med TL-klubber er medlemmerne forpligtet til at overholde de for klubben gældende bestemmelser, jf. 23. Medlemmerne er forpligtet til at indbetale kontingent og evt. andre medlemsbidrag til de herfor fastsatte terminer samt til at holde TL underrettet om bopæl og ansættelsessted. Stk. 4. TL er forhandlingsberettiget organisation for medlemmerne. TL varetager medlemmernes interesser i relation til løn og ansættelsesforhold. TL kan bl.a. varsle kollektive kampskridt og fremsende opsigelser på medlemmernes vegne i forbindelse med indgåelse og fornyelse af kollektive overenskomster. Stk. 5. Ved individuel ansættelse, hvor overenskomst ikke er indgået herom, forpligter medlemmerne sig til i videst muligt omfang at overholde de af TL givne oplæg vedrørende deres løn- og ansættelsesforhold, i det omfang de er bekendtgjort over for medlemmerne. Stk. 6. Medlemmerne er forpligtet til at meddele TL alle oplysninger vedrørende løn- og beskæftigelsesforhold m.v., som TL måtte ønske at disponere over. De afgivne oplysninger kan anvendes i klub-, afdelings- og forbundsarbejdet. Oplysninger skal behandles fortroligt. Stk. 7. Medlemmer af TL s afdelingsbestyrelser og TL s hovedbestyrelse er forpligtet til at være medlem af Teknikernes Arbejdsløshedskasse (TAK). Dette gælder dog ikke medlemmer, der som følge af TAK s vedtægter ikke har mulighed for at være 12

13 medlem af TAK. Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra det tvungne TAK-medlemskab. Stk. 8. Medlemmer, der påtager sig tillidshverv i TL eller på TL s vegne, kan af TL s hovedbestyrelse fratages retten til at beklæde sådanne tillidshverv, hvis pågældende misligholder almindelige medlemspligter i TL. Stk. 9. Medlemmet er forpligtet til at overholde de af Teknisk Landsforbund indgåede aftaler, herunder aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold som medlemmet har ophavsretten til. I kraft af medlemskabet overdrager ethvert medlem til forbundet en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne, at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til forbundets beslutninger inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger forbundet til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Forbundet kan på medlemmets vegne påtale enhver krænkelse af disse rettigheder. Forbundet kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer. Forbundet kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger under Copydan. Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder, som varetages af de kollektive forvaltningsorganisationer, såsom Copydan-foreningerne, som forbundet er medlem af. Medlemmet har ret til at få oplyst, på hvilke områder der er indgået aftaler. 13

14 8 TL s kongres TL s højeste myndighed er Kongressen. Stk. 2. Kongressen består af: a) TL s hovedbestyrelsesmedlemmer. b) TL s kritiske revisorer. c) Et antal delegerede. De i 2c nævnte afdelingsdelegerede udgør 0,7 % af antallet af aktive medlemmer. De afdelingsdelegerede er valgt på den seneste ordinære afdelingsgeneralforsamling. De delegerede fordeles på de enkelte afdelinger på grundlag af afdelingernes antal af aktive medlemmer den 31. december i året forud for det år, hvori den ordinære afdelingsgeneralforsamling afholdes. Den ordinære afdelingsgeneralforsamling vælger de delegerede og disses suppleanter samtidig. Ved forfald blandt de delegerede indtræder suppleanterne i den orden, de er blevet valgt. Valgene gælder for perioden frem til næste ordinære afdelingsgeneralforsamling. Valgene offentliggøres på TL s hjemmeside senest i juni måned. Passive medlemmer er ikke valgbare som delegerede til kongressen. 14

15 9 Kongressens funktion a) Ordinær kongres afholdes hvert 4. år, almindeligvis i oktober måned. b) Ekstraordinær kongres kan afholdes efter TL s hovedbestyrelses beslutning. c) TL s hovedbestyrelse skal indkalde til ekstraordinær kongres, dersom mindst halvdelen af TL s afdelinger efter generalforsamlingsbeslutning fremsætter skriftlig motiveret begæring herom til TL s forretningsudvalg. Denne begæring skal vedlægges forslag til dagsorden for den ekstraordinære kongres. Ekstraordinær kongres i henhold til denne bestemmelse skal afholdes så hurtigt forholdene tillader det, dog senest 8 uger efter begæringens modtagelse. Varsling af såvel ordinær som ekstraordinær kongres sker skriftligt til hver enkelt delegeret senest 3 uger før afholdelsen. Stk. 2. Dagsorden for den ordinære kongres skal mindst indeholde følgende punkter. 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af tilstedeværende kongresdeltagere. 3. Beretning fra TL s hovedbestyrelse. 4. Forelæggelse af årsrapporter for regnskabsår afsluttet siden sidste ordinære kongres til efterretning for kongressen. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Retningslinier ifølge forslag fra hovedbestyrelsen for fastsættelse af kontingenter, administrationstilskud, honorarer, lønninger, rejsegodtgørelse og diæter. 7. Valg af: a) forbundsformand. b) næstformand efter de af hovedbestyrelsen fastlagte regler for valg og ansættelse 15

16 c) 2 kritiske revisorer. d) suppleanter for de kritiske revisorer. Varsling af ordinær kongres sker i januar på TL s hjemmeside eller ved skriftlig tilsigelse til samtlige aktive medlemmer. Senest 3 uger før kongressen skal dagsorden, fortegnelse over delegerede, beretning, regnskaber, forslag, hovedbestyrelsens forslag til kongressens fastsættelse af retningslinier for kontingent samt administrationstilskud, honorarer, lønninger, rejsegodtgørelse og diæter samt navne på kandidater være udsendt til de delegerede. Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på kongressen skal enten fremsættes af TL s hovedbestyrelse eller af enkeltmedlemmer i TL s hovedbestyrelse eller forelægges mindst én afdelingsgeneralforsamling og efter behandling videresendes til TL s hovedbestyrelse, jf. bestemmelserne i 18, stk. 9. Enhver stemmeberettiget kongresdeltager kan dog fremsætte ændringsforslag til fremsatte forslag, indtil den endelige behandling. Dette gælder ikke forslag til kandidater. Stk. 5. Forslag fra afdelinger og enkeltmedlemmer af TL s hovedbestyrelse til fremsættelse på kongressen skal være tilstillet TL s hovedbestyrelse senest 1. maj. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående frist. Forslag, der kan fremsættes af de enkelte afdelinger, jf. stk. 4, og af enkeltmedlemmer af TL s hovedbestyrelse, skal forelægges TL s hovedbestyrelse til udtalelse før oversendelse til kongressen. 16 Stk. 6. Kandidatopstillinger til valg på kongressen af forbundsformand, næstformand, to kritiske revisorer og suppleanter for de kritiske revisorer sker ved, at der fremsættes forslag herom af hovedbestyrelsen.

17 Derudover kan aktive medlemmer opstille en kandidat til de nævnte poster. Opstillingen skal vedlægges skriftlig støtte fra mindst 25 aktive medlemmer. Endelig kan forslag til kandidater indstilles af en afdeling, hvis kandidatforslaget er besluttet på den pågældende afdelings generalforsamling. Forslag til kandidater, der ikke er fremsat af hovedbestyrelsen, skal indsendes til hovedbestyrelsen senest 6 uger før kongressens afholdelse. Det er en betingelse for at kunne blive valgt som forbundsformand, næstformand, kritisk revisor eller suppleant for samme, at den pågældende kandidat er aktivt medlem af TL. Stk. 7. I tilfælde af, at TL s forbundsformand i valgperioden nedlægger sit hverv eller er ude af stand til at varetage dette, overtager en valgt forbundsnæstformand dennes opgaver. Hvis der ikke er en valgt forbundsnæstformand, skal der afholdes en ekstraordinær kongres med det ene formål at vælge en ny forbundsformand. 10 Kongressens beslutningsdygtighed TL s kongres er alene beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af det mulige antal delegerede i henhold til 8 er til stede ved forhandlingerne. Stk. 2. Hver delegerede har på kongressen 1 stemme. 17

18 Alle beslutninger, bortset fra lovændringer, afgøres ved simpelt flertal. Afstemninger foretages almindeligvis ved håndsoprækning eller navneopråb. Dirigenten kan dog beslutte, og 1/3 af tilstedeværende delegerede kræve, at afstemninger foretages skriftligt. Afstemninger om personvalg skal ske skriftligt. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages indtil 2 omvalg blandt de kandidater, der har fået samme antal stemmer. Hvis der fortsat er stemmelighed, foretages valget ved lodtrækning blandt de kandidater, der har opnået samme antal stemmer. Stk. 4. Kongressens vedtagelse i en sag skal udsendes til landsafstemning i henhold til 11, dersom 1/3 af kongressens medlemmer kræver det. Kongressens beslutning kan dog kun ændres, dersom flertallet ved landsafstemningen omfatter mindst 1/3 af TL s aktive medlemmer. 11 Landsafstemning TL s hovedbestyrelse kan i tiden mellem 2 kongresser lade foretage almindelig afstemning (landsafstemning) blandt TL s aktive medlemmer om lovændringer, kontingentspørgsmål og andre sager, der kræver hurtig afgørelse. Stk. 2. Ved en sags udsendelse til landsafstemning, skal der gives en frist, der ikke må være mindre end 10 dage, indenfor hvilken stemmesedlerne skal være tilbagesendt. 18

19 En landsafstemnings afgørelse er gældende for TL, indtil den ændres ved kongresbeslutning eller ved fornyet landsafstemning. Vedtagelse sker med simpelt flertal, bortset fra lovændringsforslag og prøvelse af afgørelser. Ved opgørelse af afstemningsresultat medregnes alene afgivne ja- og nej-stemmer. Stk. 4. For at omgøre resultatet af en landsafstemning på en kongres kræves samme kvalificerede flertal som ved lovændringer, jf Repræsentantskabsmøde Midt i hver kongresperiode afholdes der repræsentantskabsmøde for drøftelse af og beslutning om TL s politik. Stk. 2. Repræsentantskabet består af den personkreds, som kunne deltage i en kongres, hvis den blev afholdt på samme tidspunkt som repræsentantskabsmødet. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger 3. Eventuelt. 19

20 13 TL s hovedbestyrelse TL s hovedbestyrelse varetager TL s øverste ledelse. Hovedbestyrelsen er mellem kongresserne TL s højeste myndighed. Hovedbestyrelsen repræsenterer TL udadtil og leder dets anliggender i overensstemmelse med TL s love og kongressens beslutninger. Stk. 2. Hovedbestyrelsen varetager forvaltningen af TL s midler og fastlægger på et hovedbestyrelsesmøde i oktober kvartal budgettet for det kommende regnskabsår. Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger forbundskontorets overordnede personale til og med sekretærniveau samt afdelingsansatte sekretærer efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen. Stk. 4. TL s hovedbestyrelse kan vedtage at suspendere en afdelingsbestyrelse og et udvalgs ledelse, der ikke følger TL s love, nægter at efterkomme TL s hovedbestyrelses anvisninger eller på anden måde modarbejder TL s interesser. I så fald overtager TL s hovedbestyrelse administrationen af afdelingen eller udvalget, indtil valg af ny bestyrelse eller ledelse har fundet sted. Ved suspension overtager TL s hovedbestyrelse alle funktioner, som henhører under vedkommende bestyrelse eller ledelse. TL s hovedbestyrelse kan beslutte, at funktionerne i stedet skal overgå til TL s forretningsudvalg. Ingen udbetaling kan finde sted fra den pågældende afdeling uden TL s hovedbestyrelses godkendelse. Senest 3 uger efter, at TL s hovedbestyrelse har overtaget administrationen af en afdeling, skal den indkalde til ekstraordinær 20

21 generalforsamling i afdelingen, jf. 18, stk. 8, med følgende dagsorden: 1. Redegørelse fra TL s hovedbestyrelse. 2. Valg af ny afdelingsbestyrelse. 3. Eventuelt. Stk. 5. TL tegnes af Forbundsformand i forening med 3 medlemmer af hovedbestyrelsen, eller næstformand i forening med 3 medlemmer af hovedbestyrelsen, eller 5 medlemmer af hovedbestyrelsen i forening. Stk. 6. Ved overenskomstforhandlinger nedsætter hovedbestyrelsen et forhandlingsudvalg i hvert enkelt tilfælde med deltagelse fra såvel hovedbestyrelsen som relevante embedsmænd. Ved branchespecifikke overenskomster skal der såfremt det er muligt være deltagelse fra relevante medlemsgrupper. Stk. 7. TL s hovedbestyrelse er berettiget til at nedsætte udvalg og forpligtet iht. et af hovedbestyrelsen over for kongressen fremlagt beslutningsforslag herom. Stk. 8. Til støtte for TL s arbejde afholder TL, i det omfang hovedbestyrelsen finder det påkrævet, kurser og møder af informativ karakter for dygtiggørelse af TL s tillidsrepræsentanter. Stk. 9. TL s hovedbestyrelse er berettiget til at udnævne eller optage æresmedlemmer, der nyder alle medlemsrettigheder uden at være 21

22 kontingentpligtige. Æresmedlemmer behøver ikke at opfylde fordringerne i 3. Stk. 10. Hovedbestyrelsen er berettiget til at indgå aftaler med beslægtede organisationer i udlandet om dobbelt medlemskab for medlemmer, der arbejder i udlandet eller for den udenlandske organisations medlemmer, der arbejder i Danmark. Stk. 11. Ansatte i TL må kun bestride tillidsposter i organisationen, såfremt det er godkendt af TL s hovedbestyrelse. 14 Hovedbestyrelse, sammensætning, møder m.v. TL s hovedbestyrelse består af følgende medlemmer: a) TL s formand. b) TL s næstformand. Begge valgt af kongressen inden for dennes midte. c) Medlemmer valgt på afdelingernes generalforsamlinger. De under c) nævnte medlemmer fordeles mellem afdelingerne, således at hver afdeling vælger to medlemmer, hvoraf den ene er afdelingsformanden, der er lønnet af TL, medens den anden ikke er lønnet af TL. Afdelinger med over aktive medlemmer tildeles yderligere et hovedbestyrelsesmedlem, der ikke er lønnet af TL. Det er antallet af aktive medlemmer pr. 31. december i året forud for det år, hvori den ordinære kongres afholdes, der lægges til grund. Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for perioden indtil næste ordinære kongres, jf. dog 18, stk

23 Stk. 2. Til supplering af TL s hovedbestyrelse ved forfald og mandatledighed vælger afdelingerne desuden suppleanter, fordelt på samme måde som hovedbestyrelsens medlemmer, repræsenterende afdelingerne. Der angives suppleantnummer. Ved suppleantens indtræden i TL s hovedbestyrelse kan afdelingens delegerede udpege nye suppleanter, hvis mandat prøves på førstkommende ordinære afdelingsgeneralforsamling. Til hovedbestyrelsesmøder indkalder TL s forretningsudvalg, såfremt dette tidsmæssigt er muligt, det fornødne antal suppleanter fra afdelingen for de hovedbestyrelsesmedlemmer, der måtte melde forfald. Stk. 4. TL s formand er formand for TL s hovedbestyrelse. I formandens fravær overtages dennes funktioner af næstformanden, såfremt en sådan er valgt. Er både TL s formand og eventuel næstformand fraværende, varetages funktionerne af forretningsudvalget. Stk. 5. TL s hovedbestyrelse samles, så ofte forretningsudvalget finder det påkrævet, dog mindst 4 gange jævnt fordelt over året. Hovedbestyrelsesmøde skal i øvrigt afholdes, når mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det og indsender motiveret anmodning herom til TL s forretningsudvalg. Stk. 6. Dagsorden for hovedbestyrelsesmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Hovedbestyrelsens beretning. 3. Driftsregnskabet. 4. Forslag til behandling. 5. Eventuelt. 23

24 Stk. 7. Indkaldelse til hovedbestyrelsesmødet skal almindeligvis ske med mindst 3 ugers varsel. Dagsordenen for mødet bilagt formandens og udvalgenes skriftlige beretninger, driftsregnskab, eventuelt budgetforslag og andre forslag, som måtte være TL s forretningsudvalg i hænde, skal udsendes til TL s hovedbestyrelses medlemmer senest 10 dage før mødet. Undtaget herfra er personsager. Efter hovedbestyrelsens beslutning kan andre tillidsrepræsentanter indkaldes til hovedbestyrelsens møder eller dele deraf. Stk. 8. TL s hovedbestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst 14 af medlemmerne eller disses suppleanter er til stede. Dens vedtagelser sker med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens (den i formandens fravær fungerendes) stemme afgørende. Er mere end 5 af hovedbestyrelsens medlemmer fraværende, kan 6 af de tilstedeværende hovedbestyrelses-medlemmer og suppleanter kræve, at en sags endelige behandling skal udskydes til et følgende møde. 15 TL s forretningsudvalg TL s forretningsudvalg består af 7 medlemmer, hvoraf TL s formand og næstformand er fødte medlemmer, medens de resterende medlemmer vælges af og blandt de valgte medlemmer af TL s hovedbestyrelse. TL s daglige ledelse forestås af forbundsformanden og den eventuelt valgte og af TL lønnede næstformand. 24

25 Stk. 2. I fortsættelse af en kongres, hvor der er sket valg til TL s hovedbestyrelse, afholdes et hoved-bestyrelsesmøde for valg af forretningsudvalg. Valg af medlemmer til stående udvalg kan udskydes i indtil 40 dage efter kongressen. Valgene gælder indtil førstkommende ordinære kongres. Hvis et medlem udtræder af forretningsudvalget eller stående udvalg, vælges et nyt medlem på førstkommende hovedbestyrelsesmøde. TL s hovedbestyrelse fastsætter forretningsudvalgets kompetence inden for de af hovedbestyrelsen tillagte beføjelser og funktioner. TL s hovedbestyrelse skal godkende forretningsudvalgets forretningsorden. Stk. 4. Forretningsudvalget samles, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 af de øvrige medlemmer kræver det. Møderne ledes af formanden. I formandens fravær varetages dennes funktioner af næstformanden, såfremt en sådan er valgt. Er både TL s formand og en eventuel næstformand fraværende, varetages funktionerne af forretningsudvalget. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 af dets medlemmer er til stede. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens (næstformandens, subsidiært mødelederens) stemme afgørende. Stk. 5. Forretningsudvalget varetager en afdelings og et udvalgs ledelse, når bestyrelsen i afdelingen eller ledelsen i udvalget er suspenderet i medfør af 13, stk. 4, og TL s hovedbestyrelse samtidig beslutter, at forretningsudvalget skal varetage denne ledelse. 25

26 16 TL s afdelinger Medlemmerne er organiseret i afdelinger med egne bestyrelser, underlagt TL s hovedbestyrelse. Stk. 2. Afdelingerne arbejder selvstændigt inden for rammerne af TL s love og i øvrigt efter de anvisninger og beslutninger, der er vedtaget af TL s kongres og TL s hovedbestyrelse. Overenskomster og aftaler, der udelukkende vedrører en enkelt arbejdsplads, skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. TL s hovedbestyrelse fastlægger retningslinier herfor. Andre overenskomster og aftaler med bindende virkning for medlemmerne kan kun afsluttes med TL s hovedbestyrelses samtykke. Stk. 4. Til iværksættelse og afslutning af blokade, kollektiv arbejdsstandsning, masseopsigelser eller lignende forholdsregler overfor arbejdsgivere kræves TL s hovedbestyrelses beslutning i hvert enkelt tilfælde. TL s hovedbestyrelse bestemmer omfanget af den enkelte aktion, herunder hvilke medlemmer der berøres. Varigheden af iværksat blokade og arbejdsstandsning afgøres af TL s hovedbestyrelse. TL s hovedbestyrelse fastlægger regler for høring af implicerede medlemmer og organisationsled. 26

27 17 Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger samt ændringer af afdelingsgrænser og sammenslutning af afdelinger skal godkendes af TL s hovedbestyrelse. Stk. 2. En afdeling skal omfatte et geografisk afgrænset område. Afdelingen omfatter alle medlemmer, der er bosiddende inden for afdelingens område. Er et medlem beskæftiget på en arbejdsplads beliggende i et andet afdelingsområde, kan medlemmet begære sig overflyttet til denne afdeling. Uddannelsessøgende er medlemmer i den afdeling i hvis område, uddannelsesinstitutionen ligger, med mindre den uddannelsessøgende er bosiddende i et andet afdelingsområde og begærer sig overflyttet til denne afdeling. TL s forretningsudvalg er bemyndiget til i særlige tilfælde at træffe afgørelse om et medlems tilhørsforhold, uanset foranstående bestemmelser. Stk. 4. Oprettes nye afdelinger eller ændres bestående afdelingers grænser, således at medlemmer overflyttes fra en afdeling til en anden, skal den fraflyttede afdelings aktiver og passiver fordeles således, at den del af afdelingens aktiver og passiver, som falder på de fraflyttede medlemmer, overføres til den tilflyttede afdeling, medmindre afdelingerne indbyrdes enes om en anden løsning. 27

28 Stk. 5. Afdelingerne har fuld rådighed over det tilkommende administrationsbidrag. Opløses en afdeling, fordeles afdelingens aktiver og passiver mellem de afdelinger, hvortil medlemmerne overflyttes. 18 Afdelingsgeneralforsamlinger Afdelingens generalforsamling er højeste myndighed i afdelingens anliggender, og dens beslutninger er således gældende for alle afdelingens medlemmer. Stk. 2. Stemmeberettigede på afdelingsgeneralforsamlingen er alle afdelingens medlemmer. Det vil sige såvel aktive som passive medlemmer og medlemmer med begrænsede rettigheder efter 3, stk. 2. Kun aktive medlemmer er valgbare. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. februar til 31. marts og indkaldes med mindst 3 ugers varsel gennem bekendtgørelse på TL s hjemmeside eller ved skriftlig tilsigelse til hvert enkelt medlem. Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed. 3. Regnskab og status. 4. Forslag, der ønskes indbragt for TL s hovedbestyrelse eller kongres. 5. Forslag vedrørende afdelingen. 6. Valg til følgende tillidshverv: 28

Vedtaget på kongressen november 2016

Vedtaget på kongressen november 2016 1 Vedtaget på kongressen november 2016 2 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 www.tl.dk TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål 6 2 Hjemsted 6 Bestemmelser om

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Foreningen af danske Sceneinstruktører VEDTÆGTER

Foreningen af danske Sceneinstruktører VEDTÆGTER Foreningen af danske Sceneinstruktører VEDTÆGTER 1 Navn Organisationens navn er: FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER (FDS) 2 Formål FDS' formål er: 1. at varetage medlemmernes faglige og kunstneriske

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

DANSK FILMFOTOGRAF FORBUND

DANSK FILMFOTOGRAF FORBUND DANSK FILMFOTOGRAF FORBUND VEDTÆGTER Navn og hjemsted 1. Forbundets navn er Dansk Filmfotograf Forbund - DFF. Forbundets hjemsted og værneting er København. Formål 2. Forbundets formål er i én organisation,

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Stilling Idrætsforening.

Vedtægter for Stilling Idrætsforening. Vedtægter for Stilling Idrætsforening. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er STILLING IDRÆTSFORENING. Aktiviteter i foreningen drives tillige under navnet SIF. Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening. Foreningens hjemsted er Vemmetofte, 4640 Faxe. 2 Formål

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere