Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade København K. Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk"

Transkript

1 Love 2012

2 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade København K Tlf:

3 LOVE vedtaget på kongressen oktober

4 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål 6 2 Hjemsted 6 >> Bestemmelser om medlemskab 3 Optagelse 6 4 Udmeldelse, slettelse og eksklusion 8 5 Kontingent 9 Bestemmelser om rettigheder/pligter 6 Medlemsrettigheder 10 7 Medlemspligter 11 Bestemmelser om TL s kongres og landsafstemning 8 TL s kongres 14 9 Kongressens funktion Kongressens beslutningsdygtighed Landsafstemning 18 Bestemmelser om TL s hovedbestyrelse, forretningsudvalg og repræsentantskab 12 Repræsentantskabsmøde TL s hovedbestyrelse Hovedbestyrelse, sammensætning, møder m.v TL s forretningsudvalg 24 4

5 Bestemmelser om afdelingerne 16 TL s afdelinger Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger Afdelingsgeneralforsamlinger Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsens opgaver Afdelingsregnskaber 33 Bestemmelser om tillidsrepræsentanter og klubber 22 Tillidsrepræsentanter Klubber 34 Bestemmelser om fonde 24 Fonde 35 Bestemmelser om regnskab og revision 25 TL s regnskab og revision 35 Bestemmelser om lovændringer og opløsning 26 Lovændringer TL s opløsning 38 5

6 1 Formål Teknisk Landsforbund (TL), der er stiftet den 26. juni 1919, har til formål at varetage medlemmernes faglige og uddannelsesmæssige interesser. Stk. 2. TL s formål søges bl.a. opfyldt ved at søge bred politisk indflydelse i samfundet såvel lokalt, nationalt som internationalt og ved at deltage aktivt i og dermed styrke den demokratiske proces. Denne indflydelse søges udmøntet i de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår samt sociale og kulturelle livsvilkår for medlemmerne. Dette arbejde, som sker i et tæt samarbejde med andre organisationer, omfatter mange emner, herunder bl.a. overenskomster, arbejdsmiljø, uddannelse, pension, oplysning og erhvervspolitik. 2 Hjemsted TL har hjemsted i København. 3 Optagelse Som aktive medlemmer i TL kan optages: Teknikere, der er aktive på arbejdsmarkedet, samt uddannelsessøgende, der er under uddannelse til tekniker. Teknikere i disse loves forstand er teknikere, konstruktører, designere og teknologer, der er uddannet til eller i det væsentligste 6

7 udfører arbejdsopgaver, der kan henføres under teknikerfunktionen i bredeste forstand. En tekniker er aktiv på arbejdsmarkedet når denne: enten som lønmodtager udfører teknikeropgaver på fuld- eller deltid eller søger beskæftigelse som tekniker, eller er efterlønsmodtager hos Teknikernes A-kasse. Stk. 2. Endvidere kan følgende optages i TL med begrænsede rettigheder, som fastsættes særskilt af hovedbestyrelsen: Teknikere, konstruktører, designere og teknologer med eller uden uddannelse, der er momsregistrerede og driver selvstændig virksomhed uden ansatte og leverer tjenesteydelser, der typisk kan henføres til teknikerfunktionen i bredeste forstand. Følgende medlemmer kan efter beslutning truffet af TL s daglige ledelse overføres til passivt medlemskab: a) Medlemmer under ophold i udlandet. b) Medlemmer, som midlertidigt eller permanent er fraværende fra arbejdsmarkedet. c) Medlemmer, som overgår til andet erhverv eller selvstændig virksomhed. Såfremt forudsætningerne for passivt medlemskab ophører, overgår de pågældende medlemmer automatisk til aktivt medlemskab. Teknikere, konstruktører, designere og teknologer, der har afsluttet en uddannelse jf. 3, stk. 1, men er uden beskæftigelse inden for TL s område, kan optages som passive medlemmer. Hovedbestyrelsen kan inden for de rammer, som er fastsat i Forbundets love, fastsætte de rettigheder og pligter, der tilkommer, henholdsvis påhviler passive medlemmer. 7

8 Stk. 4. Fremgangsmåden ved optagelsen samt genoptagelser af udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer sker efter nærmere, af hovedbestyrelsen, fastsatte regler. Stk. 5. Sammenslutninger af teknikere, konstruktører, designere og teknologer kan optages som medlemmer af TL efter hovedbestyrelsens godkendelse. Det er en betingelse, at de pågældende efter hovedbestyrelsens skøn opfylder betingelserne for medlemskab af TL, og at sammenslutningens vedtægter kan godkendes af hovedbestyrelsen. Uanset bestemmelserne i TL s love kan hovedbestyrelsen i forbindelse med optagelse af eller sammenslutning med hele organisationer aftale særlige overgangsregler. Længden af sådanne overgangsregler kan normalt ikke overstige 3 år fra optagelsesdatoen. 4 Udmeldelse, slettelse og eksklusion Udmeldelse af TL kan finde sted til den første i en måned med et varsel på 1 måned. Udmeldelsen skal være motiveret og skal ske skriftligt. Udmeldelse kan dog ikke ske i perioder, hvor der efter hovedbestyrelsens beslutning er varslet konflikt, eller sker opkrævning af konfliktkontingent i henhold til 5, stk. 4. Stk. 2. Medlemmer, der er i restance for to måneders kontingent, eller ved regnskabsårets afslutning ikke har betalt alt skyldigt kontingent, kan slettes af TL s daglige ledelse efter de af hovedbestyrelsen fastsatte regler vedrørende fremgangsmåden. 8

9 TL s hovedbestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder TL, krænker dets omdømme eller groft overtræder dets love. Forinden hovedbestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion, skal vedkommende afdelingsbestyrelse og medlem have haft mulighed for at udtale sig. En eksklusion kan uden udsættende virkning forlanges prøvet på førstkommende kongres. Stk. 4. Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet krav på TL. 5 Kontingent Medlemskontingentet fastsættes af TL s hovedbestyrelse eller retningslinier fastsat af Kongressen. Stk. 2. Indbetaling af medlemskontingent sker i henhold til retningslinier fastsat af Kongressen. Medlemskontingent til TAK indbetales sammen med medlemskontingent til TL. Stk. 4. I tilfælde af arbejdskonflikt, hvor TL udbetaler støtte til konfliktramte, kan midlerne hertil opkræves hos de medlemmer, der er i arbejde, gennem et ekstraordinært konfliktkontingent. Hovedbestyrelsen fastsætter kontingentstørrelsen og opkrævningstidspunktet. 9

10 Stk. 5. Æresmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling. Stk. 6. Forretningsudvalget kan fastsætte regler for nedsættelse/fritagelse af kontingentbetaling til TL i følgende tilfælde: a) Når medlemmer midlertidigt må opgive deres stilling som tekniker, konstruktør, designer eller teknolog på grund af omsorg. b) Når medlemmer på grund af alder, sygdom eller invaliditet er forhindret i at udfylde en stilling som tekniker, konstruktør, designer eller teknolog. c) Når medlemmer uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder. d) Når medlemmer er frihedsberøvede. e) Når medlemmer er overgået til efterløn. 6 Medlemsrettigheder Aktive medlemmer kan efter 3 mdrs. medlemskab i alle spørgsmål, der har forbindelse med stillingen som tekniker, konstruktør, designer eller teknolog, søge TL s bistand. For genoptagne medlemmer gælder dette dog først efter 1 års medlemskab. Venteperioderne gælder ikke overflyttede medlemmer, og forretningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra disse perioder. Bistanden ydes almindeligvis vederlagsfrit for medlemmerne. TL afgør i hvert enkelt tilfælde, om der kan ydes bistand til et medlem. Det enkelte medlem har således intet retligt krav på sådan bistand. Hvis TL påtager sig at føre en sag for et medlem, må vedkommende i enhver henseende forpligte sig til at følge de beslutninger, TL træffer vedrørende sagens behandling. 10

11 Tabes eller opgives en sag som følge af medlemmets urigtige eller mangelfulde oplysninger, er medlemmet forpligtet til at afholde alle TL s udgifter i sagen. Medlemmer, der udmelder sig eller lader sig slette, er ligeledes forpligtet til at afholde alle TL s udgifter vedrørende sager, der er uafsluttede på tidspunktet for medlemskabets ophør. Medlemmer, der ikke opfylder forpligtelserne i 7, kan ikke påregne forbundets bistand. Tilsvarende gælder ved evt. bistand der ydes ægtefæller, børn eller bo efter et aktivt medlems død. Stk. 2. TL medlemmer har ret til og adgang til relevante statistikker vedrørende løn- og ansættelsesforhold. Medlemmer, der skifter beskæftigelse og som følge heraf skal overflyttes til anden faglig organisation, bevarer medlemsrettigheder i TL vedrørende verserende sager på fraflytningstidspunktet under forudsætning af aktivt medlemskab af tilflyttet organisation. Afbrydes medlemskabet, sidestilles dette med udmeldelse af TL. Stk. 4. Alle afstemninger i TL s organisationsled kræver personlig deltagelse og kan i intet tilfælde ske ved fuldmagt. 7 Medlemspligter Medlemmerne er forpligtet til at overholde de for TL gældende love samt de af organisationen lovligt trufne beslutninger. 11

12 Stk. 2. På virksomheder med TL-klubber er medlemmerne forpligtet til at overholde de for klubben gældende bestemmelser, jf. 23. Medlemmerne er forpligtet til at indbetale kontingent og evt. andre medlemsbidrag til de herfor fastsatte terminer samt til at holde TL underrettet om bopæl og ansættelsessted. Stk. 4. TL er forhandlingsberettiget organisation for medlemmerne. TL varetager medlemmernes interesser i relation til løn og ansættelsesforhold. TL kan bl.a. varsle kollektive kampskridt og fremsende opsigelser på medlemmernes vegne i forbindelse med indgåelse og fornyelse af kollektive overenskomster. Stk. 5. Ved individuel ansættelse, hvor overenskomst ikke er indgået herom, forpligter medlemmerne sig til i videst muligt omfang at overholde de af TL givne oplæg vedrørende deres løn- og ansættelsesforhold, i det omfang de er bekendtgjort over for medlemmerne. Stk. 6. Medlemmerne er forpligtet til at meddele TL alle oplysninger vedrørende løn- og beskæftigelsesforhold m.v., som TL måtte ønske at disponere over. De afgivne oplysninger kan anvendes i klub-, afdelings- og forbundsarbejdet. Oplysninger skal behandles fortroligt. Stk. 7. Medlemmer af TL s afdelingsbestyrelser og TL s hovedbestyrelse er forpligtet til at være medlem af Teknikernes Arbejdsløshedskasse (TAK). Dette gælder dog ikke medlemmer, der som følge af TAK s vedtægter ikke har mulighed for at være 12

13 medlem af TAK. Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra det tvungne TAK-medlemskab. Stk. 8. Medlemmer, der påtager sig tillidshverv i TL eller på TL s vegne, kan af TL s hovedbestyrelse fratages retten til at beklæde sådanne tillidshverv, hvis pågældende misligholder almindelige medlemspligter i TL. Stk. 9. Medlemmet er forpligtet til at overholde de af Teknisk Landsforbund indgåede aftaler, herunder aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold som medlemmet har ophavsretten til. I kraft af medlemskabet overdrager ethvert medlem til forbundet en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne, at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til forbundets beslutninger inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger forbundet til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Forbundet kan på medlemmets vegne påtale enhver krænkelse af disse rettigheder. Forbundet kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer. Forbundet kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger under Copydan. Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder, som varetages af de kollektive forvaltningsorganisationer, såsom Copydan-foreningerne, som forbundet er medlem af. Medlemmet har ret til at få oplyst, på hvilke områder der er indgået aftaler. 13

14 8 TL s kongres TL s højeste myndighed er Kongressen. Stk. 2. Kongressen består af: a) TL s hovedbestyrelsesmedlemmer. b) TL s kritiske revisorer. c) Et antal delegerede. De i 2c nævnte afdelingsdelegerede udgør 0,7 % af antallet af aktive medlemmer. De afdelingsdelegerede er valgt på den seneste ordinære afdelingsgeneralforsamling. De delegerede fordeles på de enkelte afdelinger på grundlag af afdelingernes antal af aktive medlemmer den 31. december i året forud for det år, hvori den ordinære afdelingsgeneralforsamling afholdes. Den ordinære afdelingsgeneralforsamling vælger de delegerede og disses suppleanter samtidig. Ved forfald blandt de delegerede indtræder suppleanterne i den orden, de er blevet valgt. Valgene gælder for perioden frem til næste ordinære afdelingsgeneralforsamling. Valgene offentliggøres på TL s hjemmeside senest i juni måned. Passive medlemmer er ikke valgbare som delegerede til kongressen. 14

15 9 Kongressens funktion a) Ordinær kongres afholdes hvert 4. år, almindeligvis i oktober måned. b) Ekstraordinær kongres kan afholdes efter TL s hovedbestyrelses beslutning. c) TL s hovedbestyrelse skal indkalde til ekstraordinær kongres, dersom mindst halvdelen af TL s afdelinger efter generalforsamlingsbeslutning fremsætter skriftlig motiveret begæring herom til TL s forretningsudvalg. Denne begæring skal vedlægges forslag til dagsorden for den ekstraordinære kongres. Ekstraordinær kongres i henhold til denne bestemmelse skal afholdes så hurtigt forholdene tillader det, dog senest 8 uger efter begæringens modtagelse. Varsling af såvel ordinær som ekstraordinær kongres sker skriftligt til hver enkelt delegeret senest 3 uger før afholdelsen. Stk. 2. Dagsorden for den ordinære kongres skal mindst indeholde følgende punkter. 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af tilstedeværende kongresdeltagere. 3. Beretning fra TL s hovedbestyrelse. 4. Forelæggelse af årsrapporter for regnskabsår afsluttet siden sidste ordinære kongres til efterretning for kongressen. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Retningslinier ifølge forslag fra hovedbestyrelsen for fastsættelse af kontingenter, administrationstilskud, honorarer, lønninger, rejsegodtgørelse og diæter. 7. Valg af: a) forbundsformand. b) næstformand efter de af hovedbestyrelsen fastlagte regler for valg og ansættelse 15

16 c) 2 kritiske revisorer. d) suppleanter for de kritiske revisorer. Varsling af ordinær kongres sker i januar på TL s hjemmeside eller ved skriftlig tilsigelse til samtlige aktive medlemmer. Senest 3 uger før kongressen skal dagsorden, fortegnelse over delegerede, beretning, regnskaber, forslag, hovedbestyrelsens forslag til kongressens fastsættelse af retningslinier for kontingent samt administrationstilskud, honorarer, lønninger, rejsegodtgørelse og diæter samt navne på kandidater være udsendt til de delegerede. Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på kongressen skal enten fremsættes af TL s hovedbestyrelse eller af enkeltmedlemmer i TL s hovedbestyrelse eller forelægges mindst én afdelingsgeneralforsamling og efter behandling videresendes til TL s hovedbestyrelse, jf. bestemmelserne i 18, stk. 9. Enhver stemmeberettiget kongresdeltager kan dog fremsætte ændringsforslag til fremsatte forslag, indtil den endelige behandling. Dette gælder ikke forslag til kandidater. Stk. 5. Forslag fra afdelinger og enkeltmedlemmer af TL s hovedbestyrelse til fremsættelse på kongressen skal være tilstillet TL s hovedbestyrelse senest 1. maj. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående frist. Forslag, der kan fremsættes af de enkelte afdelinger, jf. stk. 4, og af enkeltmedlemmer af TL s hovedbestyrelse, skal forelægges TL s hovedbestyrelse til udtalelse før oversendelse til kongressen. 16 Stk. 6. Kandidatopstillinger til valg på kongressen af forbundsformand, næstformand, to kritiske revisorer og suppleanter for de kritiske revisorer sker ved, at der fremsættes forslag herom af hovedbestyrelsen.

17 Derudover kan aktive medlemmer opstille en kandidat til de nævnte poster. Opstillingen skal vedlægges skriftlig støtte fra mindst 25 aktive medlemmer. Endelig kan forslag til kandidater indstilles af en afdeling, hvis kandidatforslaget er besluttet på den pågældende afdelings generalforsamling. Forslag til kandidater, der ikke er fremsat af hovedbestyrelsen, skal indsendes til hovedbestyrelsen senest 6 uger før kongressens afholdelse. Det er en betingelse for at kunne blive valgt som forbundsformand, næstformand, kritisk revisor eller suppleant for samme, at den pågældende kandidat er aktivt medlem af TL. Stk. 7. I tilfælde af, at TL s forbundsformand i valgperioden nedlægger sit hverv eller er ude af stand til at varetage dette, overtager en valgt forbundsnæstformand dennes opgaver. Hvis der ikke er en valgt forbundsnæstformand, skal der afholdes en ekstraordinær kongres med det ene formål at vælge en ny forbundsformand. 10 Kongressens beslutningsdygtighed TL s kongres er alene beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af det mulige antal delegerede i henhold til 8 er til stede ved forhandlingerne. Stk. 2. Hver delegerede har på kongressen 1 stemme. 17

18 Alle beslutninger, bortset fra lovændringer, afgøres ved simpelt flertal. Afstemninger foretages almindeligvis ved håndsoprækning eller navneopråb. Dirigenten kan dog beslutte, og 1/3 af tilstedeværende delegerede kræve, at afstemninger foretages skriftligt. Afstemninger om personvalg skal ske skriftligt. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages indtil 2 omvalg blandt de kandidater, der har fået samme antal stemmer. Hvis der fortsat er stemmelighed, foretages valget ved lodtrækning blandt de kandidater, der har opnået samme antal stemmer. Stk. 4. Kongressens vedtagelse i en sag skal udsendes til landsafstemning i henhold til 11, dersom 1/3 af kongressens medlemmer kræver det. Kongressens beslutning kan dog kun ændres, dersom flertallet ved landsafstemningen omfatter mindst 1/3 af TL s aktive medlemmer. 11 Landsafstemning TL s hovedbestyrelse kan i tiden mellem 2 kongresser lade foretage almindelig afstemning (landsafstemning) blandt TL s aktive medlemmer om lovændringer, kontingentspørgsmål og andre sager, der kræver hurtig afgørelse. Stk. 2. Ved en sags udsendelse til landsafstemning, skal der gives en frist, der ikke må være mindre end 10 dage, indenfor hvilken stemmesedlerne skal være tilbagesendt. 18

19 En landsafstemnings afgørelse er gældende for TL, indtil den ændres ved kongresbeslutning eller ved fornyet landsafstemning. Vedtagelse sker med simpelt flertal, bortset fra lovændringsforslag og prøvelse af afgørelser. Ved opgørelse af afstemningsresultat medregnes alene afgivne ja- og nej-stemmer. Stk. 4. For at omgøre resultatet af en landsafstemning på en kongres kræves samme kvalificerede flertal som ved lovændringer, jf Repræsentantskabsmøde Midt i hver kongresperiode afholdes der repræsentantskabsmøde for drøftelse af og beslutning om TL s politik. Stk. 2. Repræsentantskabet består af den personkreds, som kunne deltage i en kongres, hvis den blev afholdt på samme tidspunkt som repræsentantskabsmødet. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger 3. Eventuelt. 19

20 13 TL s hovedbestyrelse TL s hovedbestyrelse varetager TL s øverste ledelse. Hovedbestyrelsen er mellem kongresserne TL s højeste myndighed. Hovedbestyrelsen repræsenterer TL udadtil og leder dets anliggender i overensstemmelse med TL s love og kongressens beslutninger. Stk. 2. Hovedbestyrelsen varetager forvaltningen af TL s midler og fastlægger på et hovedbestyrelsesmøde i oktober kvartal budgettet for det kommende regnskabsår. Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger forbundskontorets overordnede personale til og med sekretærniveau samt afdelingsansatte sekretærer efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen. Stk. 4. TL s hovedbestyrelse kan vedtage at suspendere en afdelingsbestyrelse og et udvalgs ledelse, der ikke følger TL s love, nægter at efterkomme TL s hovedbestyrelses anvisninger eller på anden måde modarbejder TL s interesser. I så fald overtager TL s hovedbestyrelse administrationen af afdelingen eller udvalget, indtil valg af ny bestyrelse eller ledelse har fundet sted. Ved suspension overtager TL s hovedbestyrelse alle funktioner, som henhører under vedkommende bestyrelse eller ledelse. TL s hovedbestyrelse kan beslutte, at funktionerne i stedet skal overgå til TL s forretningsudvalg. Ingen udbetaling kan finde sted fra den pågældende afdeling uden TL s hovedbestyrelses godkendelse. Senest 3 uger efter, at TL s hovedbestyrelse har overtaget administrationen af en afdeling, skal den indkalde til ekstraordinær 20

21 generalforsamling i afdelingen, jf. 18, stk. 8, med følgende dagsorden: 1. Redegørelse fra TL s hovedbestyrelse. 2. Valg af ny afdelingsbestyrelse. 3. Eventuelt. Stk. 5. TL tegnes af Forbundsformand i forening med 3 medlemmer af hovedbestyrelsen, eller næstformand i forening med 3 medlemmer af hovedbestyrelsen, eller 5 medlemmer af hovedbestyrelsen i forening. Stk. 6. Ved overenskomstforhandlinger nedsætter hovedbestyrelsen et forhandlingsudvalg i hvert enkelt tilfælde med deltagelse fra såvel hovedbestyrelsen som relevante embedsmænd. Ved branchespecifikke overenskomster skal der såfremt det er muligt være deltagelse fra relevante medlemsgrupper. Stk. 7. TL s hovedbestyrelse er berettiget til at nedsætte udvalg og forpligtet iht. et af hovedbestyrelsen over for kongressen fremlagt beslutningsforslag herom. Stk. 8. Til støtte for TL s arbejde afholder TL, i det omfang hovedbestyrelsen finder det påkrævet, kurser og møder af informativ karakter for dygtiggørelse af TL s tillidsrepræsentanter. Stk. 9. TL s hovedbestyrelse er berettiget til at udnævne eller optage æresmedlemmer, der nyder alle medlemsrettigheder uden at være 21

22 kontingentpligtige. Æresmedlemmer behøver ikke at opfylde fordringerne i 3. Stk. 10. Hovedbestyrelsen er berettiget til at indgå aftaler med beslægtede organisationer i udlandet om dobbelt medlemskab for medlemmer, der arbejder i udlandet eller for den udenlandske organisations medlemmer, der arbejder i Danmark. Stk. 11. Ansatte i TL må kun bestride tillidsposter i organisationen, såfremt det er godkendt af TL s hovedbestyrelse. 14 Hovedbestyrelse, sammensætning, møder m.v. TL s hovedbestyrelse består af følgende medlemmer: a) TL s formand. b) TL s næstformand. Begge valgt af kongressen inden for dennes midte. c) Medlemmer valgt på afdelingernes generalforsamlinger. De under c) nævnte medlemmer fordeles mellem afdelingerne, således at hver afdeling vælger to medlemmer, hvoraf den ene er afdelingsformanden, der er lønnet af TL, medens den anden ikke er lønnet af TL. Afdelinger med over aktive medlemmer tildeles yderligere et hovedbestyrelsesmedlem, der ikke er lønnet af TL. Det er antallet af aktive medlemmer pr. 31. december i året forud for det år, hvori den ordinære kongres afholdes, der lægges til grund. Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for perioden indtil næste ordinære kongres, jf. dog 18, stk

23 Stk. 2. Til supplering af TL s hovedbestyrelse ved forfald og mandatledighed vælger afdelingerne desuden suppleanter, fordelt på samme måde som hovedbestyrelsens medlemmer, repræsenterende afdelingerne. Der angives suppleantnummer. Ved suppleantens indtræden i TL s hovedbestyrelse kan afdelingens delegerede udpege nye suppleanter, hvis mandat prøves på førstkommende ordinære afdelingsgeneralforsamling. Til hovedbestyrelsesmøder indkalder TL s forretningsudvalg, såfremt dette tidsmæssigt er muligt, det fornødne antal suppleanter fra afdelingen for de hovedbestyrelsesmedlemmer, der måtte melde forfald. Stk. 4. TL s formand er formand for TL s hovedbestyrelse. I formandens fravær overtages dennes funktioner af næstformanden, såfremt en sådan er valgt. Er både TL s formand og eventuel næstformand fraværende, varetages funktionerne af forretningsudvalget. Stk. 5. TL s hovedbestyrelse samles, så ofte forretningsudvalget finder det påkrævet, dog mindst 4 gange jævnt fordelt over året. Hovedbestyrelsesmøde skal i øvrigt afholdes, når mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det og indsender motiveret anmodning herom til TL s forretningsudvalg. Stk. 6. Dagsorden for hovedbestyrelsesmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Hovedbestyrelsens beretning. 3. Driftsregnskabet. 4. Forslag til behandling. 5. Eventuelt. 23

24 Stk. 7. Indkaldelse til hovedbestyrelsesmødet skal almindeligvis ske med mindst 3 ugers varsel. Dagsordenen for mødet bilagt formandens og udvalgenes skriftlige beretninger, driftsregnskab, eventuelt budgetforslag og andre forslag, som måtte være TL s forretningsudvalg i hænde, skal udsendes til TL s hovedbestyrelses medlemmer senest 10 dage før mødet. Undtaget herfra er personsager. Efter hovedbestyrelsens beslutning kan andre tillidsrepræsentanter indkaldes til hovedbestyrelsens møder eller dele deraf. Stk. 8. TL s hovedbestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst 14 af medlemmerne eller disses suppleanter er til stede. Dens vedtagelser sker med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens (den i formandens fravær fungerendes) stemme afgørende. Er mere end 5 af hovedbestyrelsens medlemmer fraværende, kan 6 af de tilstedeværende hovedbestyrelses-medlemmer og suppleanter kræve, at en sags endelige behandling skal udskydes til et følgende møde. 15 TL s forretningsudvalg TL s forretningsudvalg består af 7 medlemmer, hvoraf TL s formand og næstformand er fødte medlemmer, medens de resterende medlemmer vælges af og blandt de valgte medlemmer af TL s hovedbestyrelse. TL s daglige ledelse forestås af forbundsformanden og den eventuelt valgte og af TL lønnede næstformand. 24

25 Stk. 2. I fortsættelse af en kongres, hvor der er sket valg til TL s hovedbestyrelse, afholdes et hoved-bestyrelsesmøde for valg af forretningsudvalg. Valg af medlemmer til stående udvalg kan udskydes i indtil 40 dage efter kongressen. Valgene gælder indtil førstkommende ordinære kongres. Hvis et medlem udtræder af forretningsudvalget eller stående udvalg, vælges et nyt medlem på førstkommende hovedbestyrelsesmøde. TL s hovedbestyrelse fastsætter forretningsudvalgets kompetence inden for de af hovedbestyrelsen tillagte beføjelser og funktioner. TL s hovedbestyrelse skal godkende forretningsudvalgets forretningsorden. Stk. 4. Forretningsudvalget samles, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 af de øvrige medlemmer kræver det. Møderne ledes af formanden. I formandens fravær varetages dennes funktioner af næstformanden, såfremt en sådan er valgt. Er både TL s formand og en eventuel næstformand fraværende, varetages funktionerne af forretningsudvalget. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 af dets medlemmer er til stede. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens (næstformandens, subsidiært mødelederens) stemme afgørende. Stk. 5. Forretningsudvalget varetager en afdelings og et udvalgs ledelse, når bestyrelsen i afdelingen eller ledelsen i udvalget er suspenderet i medfør af 13, stk. 4, og TL s hovedbestyrelse samtidig beslutter, at forretningsudvalget skal varetage denne ledelse. 25

26 16 TL s afdelinger Medlemmerne er organiseret i afdelinger med egne bestyrelser, underlagt TL s hovedbestyrelse. Stk. 2. Afdelingerne arbejder selvstændigt inden for rammerne af TL s love og i øvrigt efter de anvisninger og beslutninger, der er vedtaget af TL s kongres og TL s hovedbestyrelse. Overenskomster og aftaler, der udelukkende vedrører en enkelt arbejdsplads, skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. TL s hovedbestyrelse fastlægger retningslinier herfor. Andre overenskomster og aftaler med bindende virkning for medlemmerne kan kun afsluttes med TL s hovedbestyrelses samtykke. Stk. 4. Til iværksættelse og afslutning af blokade, kollektiv arbejdsstandsning, masseopsigelser eller lignende forholdsregler overfor arbejdsgivere kræves TL s hovedbestyrelses beslutning i hvert enkelt tilfælde. TL s hovedbestyrelse bestemmer omfanget af den enkelte aktion, herunder hvilke medlemmer der berøres. Varigheden af iværksat blokade og arbejdsstandsning afgøres af TL s hovedbestyrelse. TL s hovedbestyrelse fastlægger regler for høring af implicerede medlemmer og organisationsled. 26

27 17 Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger samt ændringer af afdelingsgrænser og sammenslutning af afdelinger skal godkendes af TL s hovedbestyrelse. Stk. 2. En afdeling skal omfatte et geografisk afgrænset område. Afdelingen omfatter alle medlemmer, der er bosiddende inden for afdelingens område. Er et medlem beskæftiget på en arbejdsplads beliggende i et andet afdelingsområde, kan medlemmet begære sig overflyttet til denne afdeling. Uddannelsessøgende er medlemmer i den afdeling i hvis område, uddannelsesinstitutionen ligger, med mindre den uddannelsessøgende er bosiddende i et andet afdelingsområde og begærer sig overflyttet til denne afdeling. TL s forretningsudvalg er bemyndiget til i særlige tilfælde at træffe afgørelse om et medlems tilhørsforhold, uanset foranstående bestemmelser. Stk. 4. Oprettes nye afdelinger eller ændres bestående afdelingers grænser, således at medlemmer overflyttes fra en afdeling til en anden, skal den fraflyttede afdelings aktiver og passiver fordeles således, at den del af afdelingens aktiver og passiver, som falder på de fraflyttede medlemmer, overføres til den tilflyttede afdeling, medmindre afdelingerne indbyrdes enes om en anden løsning. 27

28 Stk. 5. Afdelingerne har fuld rådighed over det tilkommende administrationsbidrag. Opløses en afdeling, fordeles afdelingens aktiver og passiver mellem de afdelinger, hvortil medlemmerne overflyttes. 18 Afdelingsgeneralforsamlinger Afdelingens generalforsamling er højeste myndighed i afdelingens anliggender, og dens beslutninger er således gældende for alle afdelingens medlemmer. Stk. 2. Stemmeberettigede på afdelingsgeneralforsamlingen er alle afdelingens medlemmer. Det vil sige såvel aktive som passive medlemmer og medlemmer med begrænsede rettigheder efter 3, stk. 2. Kun aktive medlemmer er valgbare. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. februar til 31. marts og indkaldes med mindst 3 ugers varsel gennem bekendtgørelse på TL s hjemmeside eller ved skriftlig tilsigelse til hvert enkelt medlem. Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed. 3. Regnskab og status. 4. Forslag, der ønskes indbragt for TL s hovedbestyrelse eller kongres. 5. Forslag vedrørende afdelingen. 6. Valg til følgende tillidshverv: 28

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere