Fagligt og Politisk Grundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt og Politisk Grundlag - 2007"

Transkript

1 Fagligt og Politisk Grundlag VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007.

2 Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning Værdier Medlemsdemokrati Afdelingerne Tillidsvalgte Det arbejdsretlige system Overenskomsternes indhold Uddannelse / livslang læring Arbejdsmiljø og det rummelige arbejdsmarked Erhvervspolitik Ligestilling og integration Medlemsservice Medlemskab af faglig a-kasse Fagbevægelsens struktur Danmark og globaliseringen EU

3 Indledning Fagligt politisk grundlag er beskrivelsen af de politiske mål, som 3F har i kongresperioden De overordnede visioner og værdier danner rammen for det arbejde, som hele organisationen skal arbejde inden for. I Fagligt politisk grundlag beskrives 3F s kerneydelser og kerneopgaver, holdninger og organisation. 3F sikrer medlemmerne tre overordnede kerneydelser: Attraktive løn- og arbejdsforhold. En fagforening, der gennem politisk arbejde forbedrer rammerne for medlemmets arbejdsliv. En attraktiv a-kasse. I Fagligt politisk grundlag beskrives de kerneopgaver, organisationen udfører for at levere kerneydelserne. Resultaterne af disse aktiviteter skal være synlige og mærkbare for det enkelte medlem. Ud over kerneopgaverne har 3F en række holdninger - værdier - til det omliggende samfund. Det er ikke nødvendigvis opgaver, der er afsat ressourcer til i forbundet, værdierne udtrykkes i Fagligt politisk grundlag, og præger generelt 3F s arbejde. Fagligt politisk grundlag bygger på mere end 100 års erfaring med fagligt arbejde og er resultatet af en demokratisk proces i organisationen. Værdier For at varetage medlemmernes interesser bedst muligt deltager 3F aktivt i samfundsdebatten med et demokratisk socialistisk menneskesyn som grundholdning. 3F skal sammen med danske og internationale faglige organisationer søge indflydelse på udviklingen i Danmark og den øvrige del af verden. For 3F er det vigtigt, at bevare den danske model, der er udviklet af fagbevægelsen og med det kollektive aftalesystem som fundament. vi fortsat har en stærk offentlig sektor, som det bærende i samfundet. vi fortsætter med at udvikle vort solidariske og demokratiske velfærdssamfund. Det indebærer blandt andet et højt socialt niveau, en retfærdig fordeling af goderne og en demokratisk styring af indhold, omfang og kvalitet af de offentlige velfærdsydelser. der bliver sat en stopper for udliciteringer og privatiseringer, samt markedsgørelse af den offentlige sektors ydelser. velfærdssamfundets finansiering hviler på et retfærdigt, solidarisk og progressivt skattesystem, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. ligestilling er en grundlæggende værdi, der arbejdes offensivt med. der er fokus på demokrati, solidaritet, tryghed og på en så stor folkelig opbakning til at deltage i demokratiet som muligt. Ud fra disse værdier vil 3F aktivt formulere krav til den politiske dagsorden og arbejde sammen med de partier, der vil arbejde for 3F s krav. 3F vil endvidere bidrage til udviklingen af en bred folkelig alliance, der er forudsætningen for en videre udvikling af det danske velfærdssamfund. enhver form for racisme, fremmedhad, nazisme og anden ekstremisme bekæmpes, blandt andet gennem arbejdet for, at alle parter får indblik i, og forståelse for hinandens kulturelle og sociale forhold. virke for fred, afrustning og faglig international solidaritet. Medlemsdemokrati 3F har en målsætning om til enhver tid at være det mest attraktive og slagkraftige fagforbund, hvis arbejde hviler på et demokrati, der fungerer fra bund til top i organisationen. Side. 1 af. 9 sider

4 F er det fællesskab, der sikrer medlemmets rettigheder og muligheder for at få indflydelse på udviklingen på arbejdsmarkedet og på egen arbejdssituation. Derfor er det et mål for 3F, at det enkelte medlem med udgangspunkt i det kollektive får indflydelse og handlemuligheder i forhold til sit eget liv, og dermed en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. 3F's opbygning og organisering giver medlemmerne mulighed for at være aktive deltagere i, hvordan deres faglige interesser bedst muligt varetages. Medlemskabet skal give mening i hverdagen. medlemmerne til stadighed har indflydelse på de forskellige aktiviteter og debatter i afdelingen, herunder generalforsamling, overenskomstforhandling m.v.. Medlemmerne skal sikres indflydelse på, hvordan afdelingen fungerer i forhold til de faglige områder og a-kassen. medlemmet sikres indflydelse på arbejdspladsen gennem tillidsvalgte, klubber og forskellige samarbejdsorganer på arbejdspladsen. fagligt aktive og andre ildsjæle kan udfolde sig optimalt i det faglige arbejde. ungdomsarbejdet såvel som andet fagligt arbejde skal bidrage til fortsat fornyelse af organisationen, og være med til at skabe dialog og bygge bro. være i løbende dialog med medlemmer og arbejdspladser. 3F skal være en organisation med et levende og rummeligt demokrati. styrke mangfoldigheden, og at mangfoldigheden afspejles i den demokratiske proces i organisationen. Afdelingerne Afdelingerne udgør den bærende og demokratiske kraft i 3F. Afdelingerne er selvbærende og prioriterer professionelt alle de opgaver som, fællesskabet beslutter, skal varetages af en moderne, fremsynet og aktiv fagforening. Afdelingerne har blandt andet til opgave, at arbejde for, at alle er organiseret; herunder sikre en særlig indsats for at organisere lærlinge og elever, unge, grænsearbejdere og etniske minoriteter. arbejde for, at alle arbejdspladser og medlemmer er overenskomstdækket, herunder også lønmodtagere med atypiske ansættelsesformer. sikre en løbende kontakt til medlemmerne, om alle relevante faglige spørgsmål gennem servicering af medlemmerne og opsøgende arbejde på arbejdspladserne. styrke det opsøgende arbejde over for udenlandske arbejdere i Danmark. være synlige på arbejdspladserne i forbindelse med løsning af akutte problemer. arbejde for at alle medlemmer har et godt, sundt og udviklende arbejde. arbejde for, at alle medlemmer tilbydes afklaring af realkompetencer og udarbejdelse af kompetencebevis og uddannelsesplan eller med henblik på at sikre deres muligheder på fremtidens arbejdsmarked. understøtte skabelse af netværk på tværs af små arbejdspladser uden tillidsvalgte. afdelingen bistår de tillidsvalgte med løsning af opgaver af global, international karakter og støtter den tillidsvalgte, når en virksomhed varsler udflytning af arbejdspladser til et andet land. være centrale politiske aktører, der aktivt bidrager til at sætte den politiske dagsorden i den lokale og regionale arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik og herigennem arbejde for politisk indflydelse ved at deltage i relevante fora, herunder kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner, netværk til politikere, andre politiske aktører og medier. udvikle en ledelses- og personalepolitik der bygger på professionalisme, samarbejde og nytænkning. arbejde med ligestilling og integration og at gennemføre de politiske mål i egen organisation. Side. 2 af. 9 sider

5 sikre at valgte og ansatte afspejler medlemssammensætningen mht. køn, alder og etnisk baggrund. Derfor er ligestilling, lige repræsentation og ligebehandling en integreret del af afdelingernes kultur og daglige arbejde. arbejde helhedsorienteret i løsningen af opgaverne, i et tæt samspil mellem det faglige og a-kassen. følge op på besluttede mål, og vurdere kvaliteten i leveret service til medlemmerne og de opnåede resultater i det faglige og politiske arbejde. Tillidsvalgte Tillidsvalgte er omdrejningspunktet i det faglige arbejde, 3F s tillidsrepræsentanter, klubber og lokale brancheklubber er det centrale bindeled mellem medlemmer og afdelinger. Derfor er det vigtigt, at tillidsvalgte får gode værktøjer til at løse denne opgave. 3F tilbyder de tillidsvalgte: støtte til uddannelse og faglig kompetenceudvikling. understøttelse af faglige netværk. udvikling af relevante kurser. særlige tilbud til individuelle behov (læse/stave m.v.). understøtning af det faglige og politiske arbejde på arbejdspladserne. hjælp til omstillingsprocesser på arbejdspladsen. hjælp til de udfordringer som nye ledelsesformer giver. hjælp til at hente oplysninger, som er relevante i deres arbejde i multinationale koncerner og selskaber ejet af kapitalfonde. 3F arbejder for at få flere tillidsvalgte. For 3F er respekt, tryghed, kompetenceudvikling, rettigheder, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt medarbejderindflydelse nøgleord i udviklingen af medlemmernes job. Det arbejdsretlige system Det danske samfund hviler på en arbejdsmarkedsmodel, der er udviklet med det kollektive aftalesystem som fundament. Dette skal fastholdes for at bevare og udvikle vores solidariske og demokratiske samfund. Samspillet mellem kollektive aftaler og lovgivning skal fortsat sikre den danske model. 3F vil arbejde for og udarbejde konkrete ændringsforslag til en tidssvarende hovedaftale, der blandt andet indebærer, at fredspligten opblødes, så vi får konfliktret i de tilfælde hvor udefra kommende indgreb ændrer grundlaget for indgåede aftaler, eller hvor arbejdsgiverne begår grove overenskomstbrud. omvendt bevisbyrde bør gælde i alle afskedigelsessager, så det er arbejdsgiveren, der skal løfte bevisførelsen. Desuden skal sagsbehandlingen smidiggøres. alle afskedigelsessager, uafhængig af ansættelsesanciennitet, skal kunne indbringes for afskedigelsesnævnet. tidsfristen for lokal indsigelse af afskedigelsessager, skal afskaffes. fagligt tillidsvalgtes ytringsfrihed sikres, i forbindelse med konflikter af enhver art. 3F vil arbejde for at arbejdsgiveren har bevisbyrden ved faglige tvistigheder om liv, ære og velfærd. Enhver lønmodtager har ret - og pligt - til at nægte at udføre arbejde under forhold som tilsidesætter arbejdsmiljøloven. Reglerne om liv, ære og velfærd skal tydeliggøres og indrettes, så ansatte kan vægre sig mod et job, uden bod og arbejdstab. Side. 3 af. 9 sider

6 Overenskomsternes indhold For medlemmerne er det vigtigt, at overenskomsterne og det fagretlige system til stadighed er tilpasset de enkelte fags og branchers særlige vilkår og dermed de ansattes daglige arbejdsforhold. Derfor er det afgørende at der til stadighed er dialog om overenskomsternes indhold og betydning. Der skal sikres bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv, øget rummelighed på arbejdsmarkedet samt en mere fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Mindstelønnen og reallønnen skal forbedres og en solidarisk lønpolitik skal fremmes. Alle skal have ret til systematisk uddannelsesplanlægning og livslang uddannelse med fuld løn. Det sikres at udenlandske lønmodtagere arbejder under ligeværdige og overenskomstmæssige forhold. Al aktivering og praktik på arbejdspladserne skal ske på overenskomstmæssige vilkår og uden forringelser i normering. Der skal sikres væsentlig højere lønninger og ordentlige vilkår for lærlinge, elever og ungarbejdere. Der skal sikres ret til frihed med fuld løn ved børns sygdom. Ferierettigheder skal forbedres. Arbejds- og ansættelsesvilkår skal forbedres, specielt ved arbejde på ubekvemme tider samt ved skifteholdsarbejde. Der skal gives fuld løn og pension under barsel, forældrelov, sygdom og tilskadekomst. Ørebeløbet til FIU- og AKUT-fonden skal øges, da der stilles stadig større krav til de tillidsvalgtes kompetencer, og dermed krav til deres uddannelse. De tillidsvalgte skal sikres forbedrede vilkår og større tryghed i ansættelsen. Ligestillingsrettighederne i overenskomsterne skal sikres. Det enkelte medlem skal føle ejerskab til overenskomsten og have indflydelse på fællesskabets udmøntning af den. Derfor skal medlemmerne have en direkte demokratisk indflydelse på de kollektive overenskomster. medlemmerne have mulighed for at tage stilling til resultatet af overenskomstforhandlinger ved en demokratisk afstemning, før de træder i kraft. afstemninger være tilrettelagt således, at medlemmerne kun tager stilling til den overenskomst, som de er tilknyttet. Afstemningsresultaterne skal respekteres af politikerne. indholdet og sproget i overenskomstaftalerne skal være udformet, sådan at medlemmerne lettere kan forstå og bruge dem. Uddannelse / livslang læring For at opretholde velfærdssamfundet i en globaliseret verden er det vigtigt, at arbejdsstyrken øger sin viden og kompetence. Derfor er uddannelse en samfundsopgave. 3F vil arbejde for, at både unge og voksne motiveres til og får reel mulighed for at gennemføre almen- og erhvervsrettet uddannelse i et livslangt perspektiv, efter eget valg. Folkeskolen skal sikre, at eleverne bliver vejledt bredt og kvalificeret om alle uddannelser, herunder de faglige uddannelser. vejledningen bryder med de traditionelle kønsroller. eleverne forlader skolen med de fornødne færdigheder vedrørende læsning, stavning og regning. Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne skal udvikles i takt med udviklingen i samfundet. bygge på vekselvirkningsprincippet mellem arbejdsplads og uddannelsesinstitution. Side. 4 af. 9 sider

7 tilrettelægges i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne. 3F vil sikre, at alle medlemmer får tilbud om kompetenceafklaring, og udarbejdelse af uddannelsesplan. alle medlemmer løbende får udviklet deres kompetencer, med henblik på at sikre deres muligheder på fremtidens arbejdsmarked. medlemmer med særlige undervisningsbehov, f.eks. læse/stave problemer, bliver tilgodeset. der er særlig fokus på at udvikle erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser inden for 3F s faglige områder. de statslige støtteordninger skal udbygges. Arbejdsmiljø og det rummelige arbejdsmarked Arbejdsmiljøet er på mange danske arbejdspladser så dårligt, at mange mennesker slides ned, kommer til skade eller bukker under for arbejdspresset. 3F vil arbejde for, at der skal være sunde og sikre arbejdspladser til alle. For at styrke arbejdsmiljøet ønsker 3F, at arbejdstilsynet skal føre mere omfattende tilsyn i alle brancher. arbejdsmiljølovens strafmuligheder oftere anvendes og skærpes. der vælges sikkerhedsrepræsentanter på alle arbejdspladser, og at disses rettigheder og indflydelse forbedres. arbejdstiden og arbejdstempoet skal indrettes, så nedslidning undgås. arbejdsmiljøforskningen opprioriteres, og at der bl.a. forskes i det dårlige arbejdsmiljøs konsekvenser for samfundsøkonomien. arbejdsmiljøuddannelserne skal forbedres væsentligt. For at skabe tryghed, forebyggelse af sygefravær og et godt arbejdsmiljø for de ansatte, bør alle virksomheder udarbejde personalepolitiske regler for: oplæring og instruktion af unge, lærlinge og nyansatte. gravide, barsel og ligestilling. sygdom og evt. tilbagevenden efter længerevarende sygefravær. fleksjob og anden arbejdspladsfastholdelse efter arbejdsskader. orlovs- og seniorpolitik. integration, etik og psykisk arbejdsmiljø. uddannelse og efteruddannelse. Selvom der skabes gode og sikre arbejdspladser, skal der arbejdes for et arbejdsskadesystem, der dækker de skadelidte, hvor arbejdsgiverne dækker alle udgifter, og hvor tvivlen kommer den skadelidte til gode. skabes jobs på overenskomstmæssige vilkår til folk med nedsat arbejdsevne, uden misbrug af løntilskud og sociale ordninger. sikres bedre vilkår under fleksjob og en forbedret adgang til førtidspension. Erhvervspolitik 3F skal videreudvikle erhvervspolitikken, baseret på parternes indflydelse. Erhvervsudviklingen skal ske i respekt for det omgivende samfund og miljø. 3F vil påvirke erhvervspolitikken, således at den bygger på et etisk og moralsk grundlag. Det betyder, at 3F lokalt, regionalt og centralt vil arbejde for, at øge medlemmernes beskæftigelsesmuligheder således, at der sker en ensartet udvikling i hele landet. 3F skal herunder arbejde for en infrastruktur der understøtter en sådan udvikling. Side. 5 af. 9 sider

8 påvirke erhvervspolitikken, således at det offentlige sikrer, at forskningsresultater omsættes til danske arbejdspladser. påvirke alle former for produktion, således at energiforbruget og antallet af affaldsstoffer mindskes og restaffald udnyttes. opnå en afbalanceret erhvervspolitik, hvor udviklingen af attraktive arealer til boliger sker i balance med udviklingen af arbejdspladser. erhvervspolitikken også har fokus på den sociale infrastruktur, børnehaver, skoler mv. Ligestilling og integration 3F vil være foregangsforbund på ligestillingsområdet og tænke køn, ligestilling og integration ind i al planlægnings- og udviklingsarbejde. 3F arbejder for at skabe ligestilling, ligebehandling og ligeværd mellem mennesker, uanset køn, etnisk oprindelse, alder, seksuel orientering, handicap, religion og modvirke enhver form for diskrimination. Det gælder samfundsmæssigt, på arbejdspladsen og i organisationen. Det indebærer, at 3F vil arbejde for, at forbedre integration på arbejdspladsen. etniske minoriteter betragtes som en ressource. skabe interkulturel forståelse, anerkendelse af forskellighed og mangfoldighed. skabe bedst mulig repræsentativitet og deltagelse i organisationen og i samfundet i øvrigt. det kønsopdelte arbejdsmarked nedbrydes og uligelønnen fjernes. fremme sammenhængen mellem arbejds- og familieliv ved at arbejde for velfærdsydelser samt fleksibilitet og aftaler, der imødekommer familiens behov. sikre forbedrede barselsorlovsrettigheder til mænd. bekæmpe overgreb, misbrug og vold samt handel med mennesker. Medlemsservice Alle medlemmer er ligeværdige og mødes med respekt for forskellighed. Mangfoldighed er en styrke, som afspejles i organisationen. Som medlem af 3F skal man kunne se sig selv i en organisation, der bygger på et solidarisk menneskesyn, og som tænker i både individ og fællesskab. Derfor skal medlemmerne have tilbud om professionel og kvalificeret rådgivning, service, sagsbehandling og vejledning om de vilkår, arbejdslivet stiller den enkelte over for. Kontakten skal bygge på gensidig respekt. Derfor gælder følgende i forholdet mellem 3F og medlemmerne: 3F skal have en klar og synlig profil, der anerkender medlemmernes mangfoldighed og forskellige behov. Medlemmerne mødes af tillidsvalgte og ansatte i afdelingerne, som udtrykker engagement og positivitet. 3F skal gennem oplysning og debat fremme medlemmernes forståelse og interesse i overenskomsten - herunder at det enkelte medlem er en del af aftalen og har et medansvar for at forsvare og forbedre den. Medlemmerne skal have mulighed for at danne netværk på tværs af faglige grupperinger. Beskæftigede og ledige medlemmer skal med udgangspunkt i afdelingernes overenskomstdækning tilbydes afklaring og registrering af realkompetencer og formidling af arbejde. Ledige og langtidssyge medlemmers rettigheder skal sikres og forbedres, herunder ret til pensionsopsparing. 3F yder juridisk bistand, hvis et medlem udsættes f.eks. for diskrimination og uligeløn. Side. 6 af. 9 sider

9 Medlemskab af faglig a-kasse Faglig Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse fungerer som en enhed både centralt og lokalt. A-kassen er et af fagforeningens tilbud til medlemmerne. A-kassen bygger på solidaritet, på kvalitet og effektiv administration. Den er medlemmernes advokat og politiske talerør, og den er med til at sikre et aktivt medlemsdemokrati baseret på de kollektive overenskomster. Faglig Fælles A-kasse sætter medlemmernes retssikkerhed og interesser i centrum, og anser det samtidig for vigtigt, at levevilkårene for de ledige medlemmer forbedres. Med dette som udgangspunkt arbejder den faglige a-kasse for, at dagpenge- og efterlønsreglerne udvikles solidarisk og til gavn for såvel ledige som beskæftigede. dagpengene hæves mærkbart. efterlønnen bevares og forbedres. ingen mister retten til dagpenge uden egen skyld. understøtte 3F i at videreudvikle beskæftigelsespolitikken på alle organisationens niveauer. sikre indflydelse i de lokale og regionale beskæftigelsesråd sammen med 3F. sikre uddannelse, efteruddannelse og kvalitet i aktiveringen til de ledige medlemmer sammen med 3F udbygge det rummelige arbejdsmarked i overensstemmelse med de kollektive overenskomster sammen med 3F opbygge en formidlingsaktivitet på overenskomstmæssige vilkår og som bygger på medlemmernes ønsker og behov sammen med 3F. Fagbevægelsens struktur For 3F er det vigtigt, også at forholde sig til den samlede fagbevægelses fremtid. I en række nationale, og internationale forhold, er det afgørende for vores varetagelse af medlemsinteresser, at den samlede fagbevægelse er stærk, står sammen og søger maksimal indflydelse. Historisk set har den danske fagbevægelse været organiseret efter faget/branchen. Alene i LO har der været op mod 70 selvstændige fagforbund. Arbejdsmarkeds- og samfundsudviklingen har medført en række sammenlægninger af forbund, i LO er der nu 17 forbund tilbage. Udviklingen har også haft konsekvenser for rolle og opgavefordelingen mellem forbundene, kartellerne og LO. 3F ønsker at være med i et stærkt fællesskab, sammen med de andre danske fagforbund. Derfor vil vi deltage aktivt i den løbende tilpasning og nødvendige forandring af fællesskabet rolle og opgaver. Danmark og Globaliseringen Globalisering: Globalisering, multinationale selskabers magt, liberalisering af handels- og kapitalbevægelser øger udfordringerne for fagbevægelsen. Grænserne overskrides hver dag og i øget omfang af kapital, vandrende arbejdstagere, varer og tjenesteydelser. 3F vil derfor arbejde for sikring af den sociale dimension i alle handelsaftaler. Social dumping af enhver art skal bekæmpes. Arbejdskraftens øgede mobilitet nødvendiggør, at vandrende arbejdstagere garanteres en social sikring og sikres mod udnyttelse. Dette sker bedst ved at sikre, at alt arbejde bliver overenskomstdækket. Danske arbejdspladser rykker oftere til udlandet end tidligere, hvilket nødvendiggør et offensivt og nyorienteret fagligt arbejde, der sikrer medlemmerne i de ofte hektiske omstillingsprocesser. Side. 7 af. 9 sider

10 Målet er at sikre en mere retfærdig og social bæredygtig udvikling i verden, for fred, demokrati og overholdelse af menneskerettigheder, herunder ILO s arbejdstagerrettigheder. Derfor skal 3F arbejde for, at: ILO s grundlæggende konventioner bliver respekteret af alle lande og virksomheder: o Retten til at organisere sig. o Retten til at forhandle overenskomster. o Forbud mod børnearbejde. o Forbud med tvangsarbejde. o Forbud mod diskrimination. o Ligeløn for mænd og kvinder. Verdensbanken, WTO, IMF, EU og tilsvarende internationale organisationer skal medvirke til at sikre, at faglige- og menneskerettigheder respekteres, og at der satses på social udvikling. Udvikle stærke organisationer i lande, hvor der ikke er tradition for stærk faglig organisering. Desuden skal 3F være med til at fastholde og udbygge de faglige organisationer i lande, hvor organisationernes forhold søges forringet. Det er afgørende, at det internationale arbejde integreres i forbundets almindelige beslutningsstruktur og aktiviteter, og at der sker den nødvendige tværfaglige koordinering på alle niveauer - såvel centralt, regionalt og lokalt. Dette gøres ved, at oplyse og deltage i internationalt solidaritetsarbejde: Derigennem sikres en spredning af det internationale arbejde til afdelinger og arbejdspladser, så faglige ledere, tillidsvalgte og medlemmer er aktivt engageret i 3F's internationale indsats. bekæmpe handel med mennesker herunder handel med børn, unge og kvinder til prostitution. arbejde for et bæredygtigt samfund i balance med mennesker og natur. arbejde for, at det ydre miljø og arbejdsmiljø forbedres globalt. modarbejde alle traktater og aftaler, som udvider og opretholder skæv handel til ugunst for de fattige lande. medvirke til etablering af globale koncernudvalg og udbygningen af det koncernfaglige samarbejde. bekæmpe arbejdsmæssig udnyttelse af børn. Arbejde for at fagbevægelsen er en ligeberettiget part og ved at sikre at tillidsvalgte er omdrejningspunktet i samarbejdet. der sikres maksimal indflydelse samt uddannelse til de nye udfordringer. EU På europæisk plan arbejdes der for, at arbejdsmarkedets parter opnår den nødvendige kompetence i forhold til grænseoverskridende spørgsmål, så de kan varetage deres opgaver på effektiv, demokratisk og kontrollerbar vis. Det skal sikres, at arbejdsmarkedets parter er repræsenteret på både europæisk niveau, på brancheniveau og på virksomhedsniveau. Reguleringen af det europæiske arbejdsmarked kan ske ved europæisk rammelovgivning eller ved, at arbejdsmarkedets parter indgår forpligtende aftaler på europæisk niveau. Det europæiske aftalesystem skal give de faglige organisationer størst mulig indflydelse på arbejdsmarkedsreguleringen. Derfor skal 3F arbejde for, at gennemførelsen sker i overensstemmelse med national praksis, så alle lønmodtagere sikres samme minimumsrettigheder uanset hvor i Europa, de arbejder. Et samlet Europa med et tæt samarbejde mellem suveræne, ligeberettigede og demokratiske nationer er forudsætningen for fred og velfærd. I udviklingen af EU skal dette præge arbejdet med re- Side. 8 af. 9 sider

11 spekt for nærhed og åbenhed. Denne udbygning må og skal bygge på respekt for det danske aftalesystem, på de kollektive overenskomster og på retten til at tage kollektive kampskridt. EU skal arbejde med alle de grænseoverskridende spørgsmål, som bedst kan løses i fællesskab. Dette fællesskab er imidlertid ikke begrænset til EU alene. 3F arbejder aktivt for at sikre den sociale dimension i hele Europa. 3F vil derfor søge indflydelse på beslutningsprocesserne i EU. Målet er et stadigt højere socialt beskyttelsesniveau og fuld beskæftigelse. Konkret vil 3F arbejde for følgende ting på europæisk plan: Det europæiske arbejdsmarked skal være rummeligt, derfor skal virksomhederne forpligtes til at påtage sig et særligt socialt ansvar. Arbejdskraftens øgede mobilitet nødvendiggør, at vandrende arbejdstagere garanteres en social sikring og sikres mod udnyttelse. Dette sker bedst ved at sikre, at alt arbejde bliver overenskomstdækket. Det indre marked har stor betydning for de europæiske lønmodtagere. Derfor skal det sikres, at udviklingen af det indre marked sker på et socialt forsvarligt grundlag. 3F skal modarbejde alle traktater og aftaler, som udvider og opretholder skæv handel til ugunst for de fattige lande. Direktiver, der angriber overenskomster og lønmodtagerrettigheder skal bekæmpes. Målet er fuld beskæftigelse, social velfærd og demokratiske rettigheder for alle i Europa. Side. 9 af. 9 sider

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle

Forbundet af IT-professionelle Forbundet af IT-professionelle PRINCIP PROGRAM FOR PROSA Forbundet af It-professionelle Ahlefeldtsgade 16, 1359 K. 3336 4141 prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram Vedtaget på HB-mødet d. 18. juni 2014 Inuit Ataqatigiit Kattuffiat Principprogram Inuit Ataqatigiit arbejder for et økonomisk og politisk selvstændigt Grønland, der ledes ud fra principperne om bæredygtighed.

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere