Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller"

Transkript

1 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version

2 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 1 af 6

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 2 af 6

4 2 Indledning Bilaget indeholder følgende begrebs- og informationsmodeller: Begrebsmodel Barsel Begrebsmodel Sag Informationsmodel Barsel Informationsmodel Sag Herudover indeholder bilaget informationsmodel for det kommende system, som skal levere beriget grunddata til Systemet, og som Systemet skal integrere til, jf. bilag 3A.6 Integrationer. Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 3 af 6

5 3 Begrebsmodel Barsel Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 4 af 6

6 4 Begrebsmodel Sag Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 5 af 6

7 5 Informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 6 af 6

8

9 BarselInputGrundoplysning Barsel Part BarselSag +AnsøgningsId +Ansøgningsdato +Ansøgningstype +AnsøgningsstatusType -SnydStatus Barsel Ydelse Barsel Udgående data +LønperiodeStartdato +LønperiodeSlutdato +Forud/Bagudlønnet +Udbetalingsdato +Løntime +Sødage +Selvstændig -A-indkomstmedAmb +Lønmodtager -A-indkomstudenAmb +Ledig +Brugervendtnøgle +VirksomhedsIdent +SagsIdentifikation ~Indkomstudbetaler +ElevLønnetPraktik+Titel +VirksomhedGyldigFra +Brugervendtnøgle +Indkomsttype +Nyuddannet+Beskrivelse +VirksomhedGyldigTil +PersonIdent +Virksomhedstype +Kreditstatus +Sagsnummer +Sagstitel +Kassationskode +Afleveret +SagStartdato +SagSlutdato +StartdatoSagsbehandling +Sagsstatus +Kommunekode Barsel Snyd +Sagstilstand +BrugerRef +Afgørelsesdato -Snyd +BevillingsId +Screeningstatus +BevillingsDato +YdelseId +Indtægtsart +FleksjobNyordning+Dokumenttype +PersonnummerType +BevillingGælderFraDato -BevilgetYdelseBeløb +Produktionsenhedsnummer +FleksjobGammelordning +Brevdato +Køn +SagsIdentifikation +BevillingGælderTilDato +BevillingsDato +Barselsudligningskode +Løsarbejder+Major +Minor +Afleveret +Kanal +Kassationskode * FødselsDato +FødselsRegistreringsSted +Civilstand +StatsborgerskabDato +Umyndiggørelse * 1..* 0..1 * 1 +BevilgetYdelsesId +Beregningsfrekvens +Dispositionsdato +YdelsesBeløb +Betalingsmåde +EffektueringsplanId +EffektueringsplanSlutdato +EffentueringsplanStartdato * +RefusionsId -RefusionsBeløb +BevillingsDato +RefusionsperiodeStartdato +RefusionsperiodeSlutdato +Refusionstatus +RefusionsBetegnelse +Refusionsnavn +Dispositionsdato1 1 +JournalpostId +JournalIndeks +Dokumenttitel +JournalpostRelationsrolle +Journaldato +ReferenceId +Virkning*1* * +BevilgetYdelsesStartdato +BevilgetYdelsesSlutdato +BevilgetYdelsesStatus +BevilgetYdelsesmeddelelse +BevilgetYdelsesBetegnelse +BevilgetYdelseBegrundelse +Tilbagebetalingspligtig0..1 +UdbetalingVirksomhedsIdent -Udbetalingsbeløb +Dispositionsdato +BevillingsBegrundelse +BevillingsPeriodeSlutdato +UdbetalingsperiodeStartdato +RegistreringGyldigTil +BevillingsPeriodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato +RegistreringGyldigFra +Ydelsesbetegnelse +Produktionsenhedsnummer +Hovedbranchekode +Ydelsesnavn +DelsagIdentifikation +Dispositionsdato +VedrørerIdentifikation +YdelsesStatus +KommunalMedfinansiering +CVR-nr. +SE-nr. +P-nr. +Forsikringstype +Forsikringsstartdato * +DelsagIdentifikation +AutomatiskBeskedSlåetFraStartdato +AutomatiskBeskedSlåetFraSlutdato +Indsigelse1..1 Barsel Beregningsmotor +AfslagsId +AfslagsDato +UdbetalingPersonIdent +AfslagGælderFraDato -Beløb +AfslagGælderTilDato +Dispositionsdato -Afslagsårsag +UdbetalingsperiodeStartdato +Afslagsbegrundelse +UdbetalingsperiodeSlutdato +PartsIdentifikation +KommunalMedfinansiering +Produktionsenhedsnummer +BarselDagpengeperiodeSlutdato +RefusionsperiodeSlutdato +Fordelingsnøgle +FlagForUdbetalingsstop BarselSkatteberegningskomponent * * * +BevilgetRefusionsId +BevilgetRefusionStartdato +BevilgetRefusionSlutdato +BevilgetRefusionStatus +BevilgetRefusionBegrundelse +BevilgetRefusionMeddelelse +Tilbagebetalingspligtig * +Leveranceløbenummer +BarselDagpengeperiodeStartdato +RefusionsperiodeStartdato +FerieSlutdato +SE-nr +FerieStartdato +CVR-nr +ForventetFødselsdato +BarselsperiodeSlutdato +CPR-nummer -BruttoÅrsindkomst +SE-nrPåAbonnementen +År +SE-nrPåDenIndeholdelsespligtige +CPR-nrPåSkatteyderen +Medarbejdernummer +Skattekorttype +Skatteår +Anvendelsesdato +e-skattekortløbenummer +Kørselsdato +Trækprocent +Månedsfradrag +14-dagesfradrag +Ugesfradrag +Dagsfradrag +Beløb +A-Skat +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato +ATP-Beløb +Dispositionsdato Barsel Validering +Frikortsaldo +FaktiskFødselsdato +A-skattetrækprocent * * +PersonberettigettilSats +OpkrævningVirksomhedsIdent +BerettigetviaforsikringSats -Beløb +BerettigetviaforsikringStartdag +OpkrævningsPeriodeSlutDato +AntalTimerPersonErBerettigetTil +OpkrævningsPeriodeStartDato +PeriodeForBeregning 0..* +Produktionsenhedsnummer +DelsagIdentifikation +VedrørerIdentifikation +EAN-nr +Kravstiftelsesdato +ForfalddatoPåKrav 1* * 0..* *1*1 +KravOpfyldt * * +BarselsperiodeStartdato +BarselsperiodeStartdato +OpkrævningPersonIdent +ForventetModtagelsesDatoAdoption +BarselsperiodeSlutdato -Beløb +ForventetFødselsdato +ForventetModtagelsesDatoAdoption +OpkrævningsPeriodeStartDato +GraviditetsorlovsperiodeStartdato +FaktiskModtagelsesDatoAdoption +OpkrævningsPeriodeSlutDato 0..* +GraviditetsorlovsperiodeSlutdato +ForældreorlovsperiodeStartdato +ForældreorlovsperiodeSlutdato +FædreorlovsperiodeStartdato +FædreorlovsperiodeSlutdato +GraviditetsbetingetsygdomperiodeStartdato +GraviditetsbetingetsygdomperiodeSlutdato +BarselsorlovsperiodeSlutdato +BarselsorlovsperiodeStartdato +Indtægtsart +Fraværsårsag Barsel Periode +BekræftetOvergangTilBarseldagpenge +BekræftetOvergangTilBarselDato +DelsagIdentifikation +Kravstiftelsesdato +SidstÆndretDato +KommunalMedfinansiering +BarnBortadopteretDato +ForfalddatoPåKrav 0..* +GraviditetsbetingetsygdomperiodeSlutdato+GraviditetsorlovsperiodeSlutdato +Restorlov +GraviditetsbetingetsygdomperiodeStartdato+GraviditetsorlovsperiodeStartdato +BarselsplanSynlighed Barsel Udgåendedokument Barsel Opgaveadministration+TilknyttetSektion +AntalGraviditetetsbetingetsygdomsUger +GraviditetsbetingetsygdomsperiodeStatus+GraviditetsorlovsperiodeStatus +AntalGraviditetsorlovUger +RestGraviditetsorlovsperiode+BarselsorlovsperiodeStartdato +ObligatoriskBarselsorlovsperiodeStartdato +ObligatoriskBarselsorlovsperiodeSlutdato +ObligatoriskBarselsorlovsperiodeStatus +AntalObligatoriskBarselsorlovsUger +RestObligatoriskBarselsorlovsperiode +BarselsorlovsperiodeSlutdato +AntalBarselsorlovsUger +BarselsorlovsperiodeStatus +RestBarselsorlovsperiode +FristUdløbDato +FristOpfyldtDato 1+FristTitel +FristType +FristBeskrivelse +FædreorlovsperiodeSlutdato +FædreorlovsperiodeStartdato +AntalFædreorlovsUger 0..* +FædreorlovsperiodeStatus * +Opdelingsparameter+OpgaveId +IndtastetSkattekortType +IndtastetTrækprocent +IndtastetSkattekortGyldigFra +IndtastetSkattekortGyldigTil +IndtastetAnvendelsesdato 1* +IndtastetA-skatteprocent +IndtastetSkatteår * * +SagsfuldmagtGælderFra +Opgaveårsag +SagsfuldmagtGælderTil +OpgaveOprettetDato/Tid +SagsfuldmagtModtagetdato +IdentId1Fra +IdentId2Til +SagsRelationstype * 1 0..*0..* +OpgaveEksekveretDato +Opgavetitel +Opgavebeskrivelse * +RestFædreorlovsperiode+ForældreorlovsperiodeSlutdato +ForældreorlovsperiodeStartdato +ForældreorlovsperiodeStatus +AntalForældreorlovsUger +RestForældreorlovsperiode 0..* +RefusionStartdato0..* RefusionSlutdato +AntalRefusionsUger +RefusionsorlovperiodeStatus+BarselDagpengeperiodeStartdato +BarselDagpengeperiodeSlutdato +BarselDagpengeperiodeStatus +AntalBarselDagpengeUger+BarnsSygdomsPeriodeStartdato +BarnsSygdomsperiodeSlutdato +AntalBarnsSygdomsUger +BarnsSygdomsperiodeStatus +RestBarnSygdomsperiode +BarnIndlæggelsesdage+FerieStartdato +FerieSlutdato +AntalFerieUger +FerieStatus +ForlængetorlovperiodeStartdato +ForlængetorlovperiodeSlutdato +ForlængetorlovperiodeStatus +AntalForlængetorlovUger +RestForlængetorlovperiode+GenoptagetarbejdeperiodeStartdato +Hændelsestype +GenoptagetarbejdeperiodeSlutdato +AntalGenoptagetarbejdeUger +GenoptagetarbejdeperiodeStatus +Genoptagetarbejdsprocent +Genoptagetarbejdstimetal +Restgenoptagetarbejdeperiode+PasningafalvorligtsygtbarnperiodeStartdato +PasningafalvorligtsygtbarnperiodeSlutdato +PasningafalvorligtsygtbarnperiodeStatus +AntalPasningafalvorligtsygtbarnUger +AlvorligtSygtbarnIndlæggelsesdage Generel Informationsmodellen Kilde/status: definition: biy for Barselfagsystemet. Leverandøren Grunddata. Informationsmodel skal Sag se denne er en informationsmodel detaljering af Sagsbegrebet i sammenhæng og alle med de entiteter, Informationsmodel som ligger i Sag denne og Informationsmodel model skal leverandøren Beriget også Informationsmodel entiteter levere stilles i fagsystemet. tilrådighed Beriget for Grunddata Informationsmodellen og skal anvendes beskriver af entiteter Barseldagpenge fagsystemet. for Person, indeholder Virksomhed de entiteter og Myndighed som er og indeholdt deres relationer. i barseldomænet Disse BIY 2

10 BIY 3

11 Generel Barsel Kilde/status: Grundoplysninger definition: biy er holdeplads for de input oplysninger vi indhenter udefra til barselfagsystemet. Vi korrekte/gyldige Valideringsregler validerer de input som på oplysninger, feltniveau muligt. skal vi beskrives har behov under for at de validere, enkelte for attributter at sikre at i den de oplysninger logiske datamodel. vi lægger ind i systemerne er så Generel Dokumenter definition: er afgrænsede samlinger af informationer, på kendte formater. Dokumenter indgående, udgående, kan være: genereret modtaget af fra fagsystem ekstern kilde enten i fagsystem manuelt eller fx lægeattest automatisk, fx underretningsbrev Kilde/status: Dokumenter Et normale dokument kan rumme være den tekster, første tegninger, henvendelse grafik, og fotografier, vil dermed video, kunne lydfiler. Et dokument proces. kan være en klage og vil så åbne en klagesag. Hvis klagesagen oprette en allerede sag og er en oprettet, delsag, det vil klagen er dog tilknyttes ikke den denne Et som dokument klagesag. Husk giver dokumentklassen besked, afsendt om kanalvalg. fra indeholder UDK, kan denne ikke være kanalvalgs selve udsendt dokumentet enten information som fysisk skal kun registreres data post om eller dokumentet, som for alle digital dokumenter. post. dokumentet Det er printleverandøren særskilt. dokument Det gælder kan have for relationer klasserne til IndgåendeDokument andre dokumenter. og UdgåendeDokument. skal derfor gemmes Et indgående dokument kan er ikke knyttes altid til knyttet en arbejdspakke. til en sag. Et dokument kan være knyttet til flere sager BIY 4 OIO Sag version 1.2

12 Generel Brugervendtt Kilde/status: definition: Specifikation af Identifikation, Serviceinterface der er for unik Sag indenfor OIO v1.2 myndigheden. Generel Den Kilde/status: officielle definition: Specifikation af titel Serviceinterface på et dokument.. for Sag OIO v1.2 Generel Dokumentbeskrivelse Kilde/Status: definition: Specifikation af Serviceinterface i fri tekst for Sag OIO v1.2 Generel der er Indgående følgende Definition: iidgående dokumenttyper: Udgående breve Notat Rapportelektronisk Faktura post Kilde/status: Specifikation Anden af Serviceinterface for Sag OIO v BIY 5

13 Generel Den Kilde/status: brevdato, definition: Specifikation af der Serviceinterface fremgår af det for indgående Sag OIO dokument. v1.2 Generel Hovednummer Kilde/status: definition: Specifikation af i Serviceinterface systematisk versionering for Sag OIO af dokumentet. v1.2 Generel Undernummmer Kilde/status: definition: Specifikation af Serviceinterface i systematisk versionering for Sag OIO af v1.2 dokumentet. Generel Indikator Kilde/status: definition: Specifikation for 'Er af afleveret Serviceinterface til Statens for Arkiver/ 7 Sag OIO v1.2 arkiv' BIY 6

14 Generel Den Kan Digital kanal definition: Fysisk være: postsom dokumentet er sendt/modtaget via. Kilde/status rvn, Denne chminformation modtages fra printleverandøren. Generel Kassationskode, Kilde/status: definition: Specifikation af Serviceinterface der styrer varighed, for Sag før OIO der er v1.2 mulighed for kassation. Kassationskoden denne dokumentserviceanvenderne. baggrund Livscyklus angiver koden tilstand for til varighed værdien før Slettet mulig kassation frem i tiden. af En dokumentet. sådan tildeling Dokumentservicen af tilstand Livscyklus sætter dog overlades ikke påtil Generel En Kilde/status: person definition: biy skal have en given jobstatus for at være berettiget til barselsdagpenge. En person Lønmodtager Selvstændig Ledig kan og være medlem berettiget af A-kasse til barseldagpenge hvis vedkommende er: Elev Nyuddannet Fleksjobber i lønnet - praktik Jobstatus Løsarbejder angives af både arbejdsgiver ny og gammel i NemRefusion ordning status, og om man er i a-kasse, findes fra E-indkomstoplysninger ved indberetning og derudover kan lønmodtager/selvstændig/ledigs BIY 7

15 Generel Person Kilde/status: med definition: biy egen virksomhed - kan være både med og uden CVR-nummer. Person, Søger der selvstændig har søgt barseldagpenge som på vegne selvstændig af en medarbejder, i NemRefusion. har han eller hun status som Virksomhed. Generel En Kilde/status: person, definition: Kombit/biyder er i et betalt ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver. Kan Indkomsttype: 00 = hentes Almindelige i e-indkomst lønmodtagere indberetninger som: Generel Et forbindelse A-kassemedlem definition: Kilde/status: arbejdsløshed. er en person, der er medlem af en myndighedsanerkendt arbejdsløshedskasse og dermed forsikret i Kombit/biy Hentes fra e-indkomst indberetning som: Generel Person Kilde/status: under definition: biy uddannelse i lønnet praktik BIY 8 Indtægtsart: 0005 Arbejdsløshedsdagpenge 0008 Udbetalinger fra private arbejdsløshedsforsikringer

16 Indkomsttype er 00. Adskiller sig fra lønmodtagere ved regler for beskæftigelseskrav. Generel Person Kilde/status der Definition: rvn, mrcindenfor den seneste måned før første fraværsdag har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse. Vi barselsystemet kan få oplysningen efter indsendt fra A-kasse, dokumentation der indberetter fra personen via Nemrefusion selv. eller den kan indtastes af kunderådgiver i Generel Person Et i Definition: Kilde/status: fleksjob fleksjob bevilges efter af d. kommunen 1/1-13, Borger.dk, biy til personer som ikke har mulighed for at arbejde i samme omfang som før. Person i fleksjob efter d. 1/1-13 Generel Et Kilde/status: fleksjob Definition: Borger.dk, biy bevilges af kommunen til personer som ikke har mulighed for at arbejde i samme omfang som før. Personer i fleksjob før d. 1/1-13 Generel Kilde/status: Person Definition: biy, mrc, jewsom arbejder som fx vikar, havnearbejder hvor får vi oplysninger fra? mangler svar biy BIY 9

17 Fra Begrebet Bruges jew: typiske i daglig løsarbejder tale om indgår en, der ikke ikke i nogen har et lovtekst. grupper arbejdsmarkedet, eksempel. uden et fast at Når de ansættelsesforhold der har kan ret til være særligt - er fastansættelsesforhold, fokus en særlig på dem udfordring i barselsammenhæng, at men afgøre, tager om arbejde er har det fra en fordi dag sådan det til dag tilknytning for - dem havnearbejder - som tilfor andre er det barseldagpenge. Generel Lønoplysninger Kilde/status: definition: biy som fremgår af eindkomst filerne fra Skat. Her eiindkomst De validerede kun medtaget data e-indkomst anvender oplysninger oplysninger vi til validering som gemmes er og relevante tilkendelse. i barselssystemet. for barselsdagpenge. Validerede oplysninger skal gemmes sammen med RegistreringsDato. Generel Lønperiodens Kilde/status: definition: eindkomst record startdato. Skrives ååååmmdd, fx Generel Lønperiodens Kilde/status: definition: eindkomst record slutdato. Skrives ååååmmdd, fx BIY 10

18 Generel Der startdato, Lønforskud er tale definition: ellers om skal forud, er altid det hvis angives bagud. der med udbetales B. normal løn før lønperiodens Kilde/status: eindkomst F Forudrecord B = Bagud Generel Udbetalingsdato/Disposionsdato Kilde/status: definition: eindkomst Skrives ååååmmdd, recordfx Generel Løntimer Kilde/status: definition: eindkomst er record det antal timer, som der er udbetalt løn (A-indkomst i felt 13) for. hver. Løntimer barsel, registreres skal også indberettes for hver indkomstudbetaler. når den ansatte afholder Er flere ferie, indkomstudbetalere opsigelsesperiode skal hvor det den registreres ansatte er hvad fritstillet, løntimen periode til For timelønnede funktionærer sygdom, barns det førstesygedag, lønperiodens timenormen. Fuld timeantal omsorgsdage, tid samt 37/160,33 timeantallet feriefridage timer uge/måned. for mv. udbetalt overarbejde. Ved deltid timeantallet forholdsmæssigt. med Ved Er Vi antager der plustid ikke at løntimer, fx Løntime 40 timer som kan ugentligt ovenfor bruges med skal til afgørelse aflønning der indberettes af for berettiget 40 timer, arbejdstid. indberettes (5 x 9-taller). Den det oplysning faktiske antal bruges timer, i forbindelse altså 40 timer. genoptaget arbejde. Vi antager også at Løntime dækker det behov Danmarks Statistik har. Dette afklares med i afklaringsfasen. delvis BIY 11

19 eindkomst Generel information: record Antallet skal opgøres som det faktiske antal dage, hvor den ansatte har modtaget søindkomst fra rederiet, herunder også ferie- og afspadseringsdage. Kilde/status: Fuld tid udgør 365,00 dage Indtægtsart: 0056 Søindkomst, Færøerne og Grønland. Stenfiskere m.fl., skatten ej videre til Færøerne og Grønland Generel Gruppen A-indkomst definition: Søfarende hvoraf der så skal få at betales de betragtes AM-bidrag. som bjergveje og behandles manuelt. Kilde/status: eindkomst Løn, honorarer record medlemmer skal medregnes kun angives i af beløbet. bestyrelser, mv. i rubrik herunder udvalg feriepenge, Bidrag mv. samt til arbejdsgiveradministrerede løn pensionslignende under sygdom og ydelser barsel, pensionsordninger, til løntilskud tidligere af ansatte. enhver herunder Jubilæumsgratialer art, vederlag ATP, skal tilikke mv. Generel A-indkomst Kilde/status: definition: eindkomst record hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Sociale ledighedsdag udbetalinger, pensioner, hvoraf udbetalt lovpligtige der af ikke arbejdsgiver, skal syge- betales og strejke- barselsdagpenge, AM-bidrag. og lockoutgodtgørelse, udbetalinger udbetalinger fra A-kasse, fra uddannelsesydelser, pensionsinstitutter 1.- samt 3. andre BIY 12

20 Generel Indkomstudbetalerens Kilde/status: definition: eindkomst record CVR-/SE-nr. Under dette registreres. rubrikken skal skrives eller stemples navn, adresse og telefon nummer. Er der mere end én indkomstudbetaler skal Generel Typeværdier Kilde/status: definition: eindkomst record for forskellige indkomstkilder mulige Almindelige værdier: 04 lønmodtagere. der ikke Grønlandsskat. Personer, skal betales der modtager AM-bidrag uddannelsesydelse anden og SP-bidrag personlig (herunder indkomst, (SU) må hvoraf kun bruges af SU-styrelsen. dagpenge, - 05 også ikke sygedagpenge, G-dagesgodtgørelse, alene hvor får der udbetalt skal pension anvendes B-indkomst. og anden kode Hvis 07). overførselsindkomst har fået A-indkomst, kontanthjælp bruges værdien - må kun 00. bruges af personen = Personer, A-skattefri der og eventuelt får beskattes sygedagpenge AM-bidragsfri efter 48E mv. løn forskerordningen og andrekommuner. ydelser, løn udbetales eller for arbejde fx i danske forbindelse udført virksomheders i udlandet, med fritagelseserklæring og udenlandske pension dermedarbejderes at 004 i record 6001). Brug af 09 resulterer i øvrigt (0013 Er der ikke udbetalt sker konfliktende nedskrivning ydelse af et eventuelt jf. beslutningsmodel frikort. i, netop den model, så sag kan blive stoppet. "Tjek for konfliktende ydelser", skal denne information bruges til BIY 13

21 Generel (Kode Kilde/status: 68). definition: eindkomst record Kan være ordinær løn eller barselsløn, hvis arbejdsgiver udbetaler lavere løn under barsel. Knyttet ordinær til løn rubriknummer og barselsløn. 13, 14, 19, 36, 38, 39, 40, 69, 70 og 71. Der er udarbejdet en beslutningsmodel til håndtering af Generel definition: Kilde/status: CVR Udover et CVR-nummer har alle virksomheder en produktionsenhed P-enhed). En P-enhed repræsenterer det sted, hvorfra virksomheden drives. Produktionsenhedsnummer Nummeret indberetning virksomhed, skal af pension, ikke der har anføres, to kontanthjælp, eller (P-nr.) hvis flere virksomheden for produktionsenhedsnumre. virksomhedens understøttelse alene og CVR-nr. har lignende. ét produktionsenhedsnummer, skal anføres, hvis der udbetales eller hvis løn der i et ansættelsesforhold tale om i Se lønmodtagerens eventuel særlig befordringsfradrag vejledning på eindkomst samt til fordeling hjemmeside. af kommuneskat Indberetning af P-nr. anvendes bl.a. til at beregne Generel Kode Indberettes definition: Kilde/status: af arbejdsgiveren, = Den lovbaserede når denne barselsudligningsordning. eindkomst record er relevant for lønudbetalingen. Se SKAT, Systemvejledninger, Teknisk vejledning til eindkomst og Letløn, Recordoversigt, 4.12 Record En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end en P-enhed, hvis der drives virksomhed fra flere adresser BIY 14

22 Generel Det Kilde/status: tidspunkt definition: eindkomst record hvor versionsophør er registreret Generel Det Kilde/status: starttidspunkt definition: E-indkomst recordhvor versionen er registreret Generel Beskriver Kilde/status: definition: eindkomst hvilke record branche virksomheden hovedsagligt arbejder indenfor. Hovedbranchekode Kommer fra CVR-registret findes også anvendes i beriget til grunddata statistik - bestilt af CAB. Generel Forsikring Kilde/status: definition: kly gennem Statens Administration, som selvstændige kan tilmelde sig. Som mindre forsikret 1: end det. gennem Der findes statens to 3. typer: administration kan man sikres 2/3 af højeste barseldagpengesats, selvom man reelt tjener Type 2: Man er forsikret fra 1. fraværsdag BIY 15

23 For Vi gemmer at forsikringen de validerede skal være oplysninger gældende i barselssystemet skal den have været tegnet i 6 måneder før første fraværsdag. Generel Der Kilde/status: er to definition: kly typer af forsikringern, de selvstændige kan være tilmeldt. Type 1: 2: Man er forsikret fra fraværsdag Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: kly for start på gyldighedsperiode. Generel Skats årsopgørelse definition: Vi mrl/bhm gemmer de validerede oplysninger i fagsystemet. Vi skal gemme sammen med registreringsdato. Kilde/status: BIY 16

24 Generel Bruttoårsindkomst Kilde/status: definition: biy fra SKAT Kommentar Selvstændiges indkomst før SKAT, AMB, ATP osv. Generel Det Kilde/status: indkomstår definition: biy som årsopgørelsen vedrører. Generelt Oplysninger angående P-nummer definition: barselssagen fra virksomheder samt modtager identifikation vi fra af NemRefusion, virksomheden fra det login er dels på virksomhedens nemrefusion. Identifikationen indrapporterede kan oplysninger Kilde/statuseller SE-nummer enten være kwl De De oplysninger, validerede oplysninger som Nemrefusion skal gemmes leverer, i barselssystemet. kan findes her: informationsmodellen, hvilke data fra Nemrefusion, men systemet der er behov skal for gemme at gemme alle modtagne Det er data ikke fra alle Nemrefusion. oplysninger der Det er fastlægges modelleret i afklaringsperioden ind i Generel definition: Udover et CVR-nummer har alle virksomheder en produktionsenhed P-enhed) Kilde/status: CVR En P-enhed repræsenterer det sted, hvorfra virksomheden drives BIY. 17 En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end en P-enhed, hvis der drives virksomhed fra flere adresser

25 Produktionsenhedsnummer Nummeret indberetning virksomhed, skal af pension, ikke der har anføres, to kontanthjælp, eller (P-nr.) hvis flere virksomheden for produktionsenhedsnumre. virksomhedens understøttelse alene og CVR-nr. har lignende. ét produktionsenhedsnummer, skal anføres, hvis der udbetales eller hvis løn der i et ansættelsesforhold tale om i Se lønmodtagerens eventuel særlig befordringsfradrag vejledning på eindkomst samt til fordeling hjemmeside. af kommuneskat Indberetning af P-nr. anvendes bl.a. til at beregne Generel Slutdato Kilde/status: definition: Underbilag for 6A refusionsperioden. Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts 2014 Generel Startdato Kilde/status: definition: Underbilag for 6A refusionsperioden. Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts 2014 Generel SE-nr virksomheder Danmarks er definition: SE-nr erstattet et Statistik ottecifret og af selvstændige CVR-nr ved nummer, identifikation for 95% indført erhvervsdrivende af virksomhederne. af i foråret erhvervsdrivende i forbindelse Nummeret Men I nogle forbindelse med blev virksomheder, afregning anvendt med at som af CVR kildeskat specielt identifikation blev kommunerne, sat og senere i kraft juridiskeenheder, i oktober moms har samt behov 1999, affor blev fx SE-numre Kilde/status: CVR, biytil administrativ opdeling under et CVR-nr. SE-nr hovedinddeling udfases på og sigt, have når SE-nummer de fællesoffentlige som underordnet stamdata inddeling indføres. sidestillet Derfor vælger med P-nummer. UDK at anvende CVR-nummer som BIY 18

26 Generel definition: Danske virksomheder har et CVR-nummer. CVR-nummeret er et 8-cifret nummer, der er unikt for den enkelte virksomhed. Kilde/status: Se CVR CVR-nummeret er virksomhedens identifikationsnummer. Det er således CVR-nummeret, der skal bruges, når en virksomhed ønsker at identificere sig overfor myndigheder og private f.eks. i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv. I forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , er det i oktober 2012 aftalt mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, at visse grunddata skal være gratis tilgængelige for både private og offentlige myndigheder. Derfor vil visse grunddata, herunder nogle CVR-og selskabsdata, være gratis tilgængelige pr. 2. januar Generel Entydigt Kilde/status: definition: CPR 10-cifret nummeridentifikation for en person. Barsel: Indberetning Danmark for at kan få ikke startet laves sagen. elektronisk, hvis Person ikke har CPR-nummer. I så fald skal arbejdsgiver ringe til Udbetaling Generel Samling Kilde/status definition: kwb af informationer, vi kan have behov for fra Virksomhed om mor/far. Hvis De oplysninger, der allerede som ligger Nemrefusion en indberetning leverer, vedrørende kan findes samme her: person, er det en ændring til et tidligere indberetningsskema BIY 19

27 De informationsmodellen, hvilke Vi har validerede data valgt fra lægge oplysninger Nemrefusion, alle men perioderne skal systemet gemmes behov her skal i for barselssystemet. for gemme at at gøre gemme. alle opmærksom modtagne Det er på, data ikke fra alle de Nemrefusion. modtages oplysninger, i fagsystemet Det der er fastlægges modelleret fra denne i afklaringsperioden ind i Barselindberetning med alle dens klasser. fra Nemrefusion. Perioderne og deres andre attributter bor i fagsystemet under barselperiode pakken Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden BIY 20

28 Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Perioden Sidste dag er i perioden. samlede barselperiode, der indeholder alle underperioder. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Perioden første er dag den i perioden. samlede barselperiode, der indeholder alle underperioder Generel Den dato definition: Kilde/status: forventede barselsorloven dato for modtagelse skal beregnes af adoptivbarn fra. biy modsvarer terminsdato for ikke-adopterede børn. Da Alle datoen adoptionssager ikke registreres behandles i CPR, manuelt. skal den oplyses af ansøger BIY 21

29 Vi har forespurgt i fællesoffentlig grunddata workshop d , om vi kan få datoen fra CPR, men det er der ikke mulighed for. CPR registrerer ikke adoption anderledes end almindelige fødsler. Det er endvidere fortrolig data, som de ikke vil indføre i CPR. Yderligere info der er adoptioner om året, de kunne være automatiske, de andre vil altid være manuelle, fordi adoptionspapirerne kommer langt senere KLY : Det er med forretningen besluttet at alle adoptionssager skal behandles manuelt på grund af stor mængde Generel af dokumentation definition: (ingen betydning for informationsmodel) Forventet Kilde/status: biy fødselsdato for barn/børn. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden BIY 22

30 Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden BIY 23

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse 1 KY-enkeltydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 6 1.2.1 Attributter... 6 1.3 Ydelse... 7 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter... 8 1.5

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn Af Lise Holm Brylle, Regnskabskonsulent HD(R) og Tem Vester Christiansen, Cand.merc.aud. Revisionsinstituttet I 2007 meddelte

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

1 KY-Fleksydelse 26.11.2013

1 KY-Fleksydelse 26.11.2013 1 KY-Fleksydelse... 3 1.1 Ydelsesansøger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Opkrævningsplan... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Effektueret opkrævning... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Person... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere