Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller"

Transkript

1 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version

2 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 1 af 6

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 2 af 6

4 2 Indledning Bilaget indeholder følgende begrebs- og informationsmodeller: Begrebsmodel Barsel Begrebsmodel Sag Informationsmodel Barsel Informationsmodel Sag Herudover indeholder bilaget informationsmodel for det kommende system, som skal levere beriget grunddata til Systemet, og som Systemet skal integrere til, jf. bilag 3A.6 Integrationer. Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 3 af 6

5 3 Begrebsmodel Barsel Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 4 af 6

6 4 Begrebsmodel Sag Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 5 af 6

7 5 Informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 6 af 6

8

9 BarselInputGrundoplysning Barsel Part BarselSag +AnsøgningsId +Ansøgningsdato +Ansøgningstype +AnsøgningsstatusType -SnydStatus Barsel Ydelse Barsel Udgående data +LønperiodeStartdato +LønperiodeSlutdato +Forud/Bagudlønnet +Udbetalingsdato +Løntime +Sødage +Selvstændig -A-indkomstmedAmb +Lønmodtager -A-indkomstudenAmb +Ledig +Brugervendtnøgle +VirksomhedsIdent +SagsIdentifikation ~Indkomstudbetaler +ElevLønnetPraktik+Titel +VirksomhedGyldigFra +Brugervendtnøgle +Indkomsttype +Nyuddannet+Beskrivelse +VirksomhedGyldigTil +PersonIdent +Virksomhedstype +Kreditstatus +Sagsnummer +Sagstitel +Kassationskode +Afleveret +SagStartdato +SagSlutdato +StartdatoSagsbehandling +Sagsstatus +Kommunekode Barsel Snyd +Sagstilstand +BrugerRef +Afgørelsesdato -Snyd +BevillingsId +Screeningstatus +BevillingsDato +YdelseId +Indtægtsart +FleksjobNyordning+Dokumenttype +PersonnummerType +BevillingGælderFraDato -BevilgetYdelseBeløb +Produktionsenhedsnummer +FleksjobGammelordning +Brevdato +Køn +SagsIdentifikation +BevillingGælderTilDato +BevillingsDato +Barselsudligningskode +Løsarbejder+Major +Minor +Afleveret +Kanal +Kassationskode * FødselsDato +FødselsRegistreringsSted +Civilstand +StatsborgerskabDato +Umyndiggørelse * 1..* 0..1 * 1 +BevilgetYdelsesId +Beregningsfrekvens +Dispositionsdato +YdelsesBeløb +Betalingsmåde +EffektueringsplanId +EffektueringsplanSlutdato +EffentueringsplanStartdato * +RefusionsId -RefusionsBeløb +BevillingsDato +RefusionsperiodeStartdato +RefusionsperiodeSlutdato +Refusionstatus +RefusionsBetegnelse +Refusionsnavn +Dispositionsdato1 1 +JournalpostId +JournalIndeks +Dokumenttitel +JournalpostRelationsrolle +Journaldato +ReferenceId +Virkning*1* * +BevilgetYdelsesStartdato +BevilgetYdelsesSlutdato +BevilgetYdelsesStatus +BevilgetYdelsesmeddelelse +BevilgetYdelsesBetegnelse +BevilgetYdelseBegrundelse +Tilbagebetalingspligtig0..1 +UdbetalingVirksomhedsIdent -Udbetalingsbeløb +Dispositionsdato +BevillingsBegrundelse +BevillingsPeriodeSlutdato +UdbetalingsperiodeStartdato +RegistreringGyldigTil +BevillingsPeriodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato +RegistreringGyldigFra +Ydelsesbetegnelse +Produktionsenhedsnummer +Hovedbranchekode +Ydelsesnavn +DelsagIdentifikation +Dispositionsdato +VedrørerIdentifikation +YdelsesStatus +KommunalMedfinansiering +CVR-nr. +SE-nr. +P-nr. +Forsikringstype +Forsikringsstartdato * +DelsagIdentifikation +AutomatiskBeskedSlåetFraStartdato +AutomatiskBeskedSlåetFraSlutdato +Indsigelse1..1 Barsel Beregningsmotor +AfslagsId +AfslagsDato +UdbetalingPersonIdent +AfslagGælderFraDato -Beløb +AfslagGælderTilDato +Dispositionsdato -Afslagsårsag +UdbetalingsperiodeStartdato +Afslagsbegrundelse +UdbetalingsperiodeSlutdato +PartsIdentifikation +KommunalMedfinansiering +Produktionsenhedsnummer +BarselDagpengeperiodeSlutdato +RefusionsperiodeSlutdato +Fordelingsnøgle +FlagForUdbetalingsstop BarselSkatteberegningskomponent * * * +BevilgetRefusionsId +BevilgetRefusionStartdato +BevilgetRefusionSlutdato +BevilgetRefusionStatus +BevilgetRefusionBegrundelse +BevilgetRefusionMeddelelse +Tilbagebetalingspligtig * +Leveranceløbenummer +BarselDagpengeperiodeStartdato +RefusionsperiodeStartdato +FerieSlutdato +SE-nr +FerieStartdato +CVR-nr +ForventetFødselsdato +BarselsperiodeSlutdato +CPR-nummer -BruttoÅrsindkomst +SE-nrPåAbonnementen +År +SE-nrPåDenIndeholdelsespligtige +CPR-nrPåSkatteyderen +Medarbejdernummer +Skattekorttype +Skatteår +Anvendelsesdato +e-skattekortløbenummer +Kørselsdato +Trækprocent +Månedsfradrag +14-dagesfradrag +Ugesfradrag +Dagsfradrag +Beløb +A-Skat +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato +ATP-Beløb +Dispositionsdato Barsel Validering +Frikortsaldo +FaktiskFødselsdato +A-skattetrækprocent * * +PersonberettigettilSats +OpkrævningVirksomhedsIdent +BerettigetviaforsikringSats -Beløb +BerettigetviaforsikringStartdag +OpkrævningsPeriodeSlutDato +AntalTimerPersonErBerettigetTil +OpkrævningsPeriodeStartDato +PeriodeForBeregning 0..* +Produktionsenhedsnummer +DelsagIdentifikation +VedrørerIdentifikation +EAN-nr +Kravstiftelsesdato +ForfalddatoPåKrav 1* * 0..* *1*1 +KravOpfyldt * * +BarselsperiodeStartdato +BarselsperiodeStartdato +OpkrævningPersonIdent +ForventetModtagelsesDatoAdoption +BarselsperiodeSlutdato -Beløb +ForventetFødselsdato +ForventetModtagelsesDatoAdoption +OpkrævningsPeriodeStartDato +GraviditetsorlovsperiodeStartdato +FaktiskModtagelsesDatoAdoption +OpkrævningsPeriodeSlutDato 0..* +GraviditetsorlovsperiodeSlutdato +ForældreorlovsperiodeStartdato +ForældreorlovsperiodeSlutdato +FædreorlovsperiodeStartdato +FædreorlovsperiodeSlutdato +GraviditetsbetingetsygdomperiodeStartdato +GraviditetsbetingetsygdomperiodeSlutdato +BarselsorlovsperiodeSlutdato +BarselsorlovsperiodeStartdato +Indtægtsart +Fraværsårsag Barsel Periode +BekræftetOvergangTilBarseldagpenge +BekræftetOvergangTilBarselDato +DelsagIdentifikation +Kravstiftelsesdato +SidstÆndretDato +KommunalMedfinansiering +BarnBortadopteretDato +ForfalddatoPåKrav 0..* +GraviditetsbetingetsygdomperiodeSlutdato+GraviditetsorlovsperiodeSlutdato +Restorlov +GraviditetsbetingetsygdomperiodeStartdato+GraviditetsorlovsperiodeStartdato +BarselsplanSynlighed Barsel Udgåendedokument Barsel Opgaveadministration+TilknyttetSektion +AntalGraviditetetsbetingetsygdomsUger +GraviditetsbetingetsygdomsperiodeStatus+GraviditetsorlovsperiodeStatus +AntalGraviditetsorlovUger +RestGraviditetsorlovsperiode+BarselsorlovsperiodeStartdato +ObligatoriskBarselsorlovsperiodeStartdato +ObligatoriskBarselsorlovsperiodeSlutdato +ObligatoriskBarselsorlovsperiodeStatus +AntalObligatoriskBarselsorlovsUger +RestObligatoriskBarselsorlovsperiode +BarselsorlovsperiodeSlutdato +AntalBarselsorlovsUger +BarselsorlovsperiodeStatus +RestBarselsorlovsperiode +FristUdløbDato +FristOpfyldtDato 1+FristTitel +FristType +FristBeskrivelse +FædreorlovsperiodeSlutdato +FædreorlovsperiodeStartdato +AntalFædreorlovsUger 0..* +FædreorlovsperiodeStatus * +Opdelingsparameter+OpgaveId +IndtastetSkattekortType +IndtastetTrækprocent +IndtastetSkattekortGyldigFra +IndtastetSkattekortGyldigTil +IndtastetAnvendelsesdato 1* +IndtastetA-skatteprocent +IndtastetSkatteår * * +SagsfuldmagtGælderFra +Opgaveårsag +SagsfuldmagtGælderTil +OpgaveOprettetDato/Tid +SagsfuldmagtModtagetdato +IdentId1Fra +IdentId2Til +SagsRelationstype * 1 0..*0..* +OpgaveEksekveretDato +Opgavetitel +Opgavebeskrivelse * +RestFædreorlovsperiode+ForældreorlovsperiodeSlutdato +ForældreorlovsperiodeStartdato +ForældreorlovsperiodeStatus +AntalForældreorlovsUger +RestForældreorlovsperiode 0..* +RefusionStartdato0..* RefusionSlutdato +AntalRefusionsUger +RefusionsorlovperiodeStatus+BarselDagpengeperiodeStartdato +BarselDagpengeperiodeSlutdato +BarselDagpengeperiodeStatus +AntalBarselDagpengeUger+BarnsSygdomsPeriodeStartdato +BarnsSygdomsperiodeSlutdato +AntalBarnsSygdomsUger +BarnsSygdomsperiodeStatus +RestBarnSygdomsperiode +BarnIndlæggelsesdage+FerieStartdato +FerieSlutdato +AntalFerieUger +FerieStatus +ForlængetorlovperiodeStartdato +ForlængetorlovperiodeSlutdato +ForlængetorlovperiodeStatus +AntalForlængetorlovUger +RestForlængetorlovperiode+GenoptagetarbejdeperiodeStartdato +Hændelsestype +GenoptagetarbejdeperiodeSlutdato +AntalGenoptagetarbejdeUger +GenoptagetarbejdeperiodeStatus +Genoptagetarbejdsprocent +Genoptagetarbejdstimetal +Restgenoptagetarbejdeperiode+PasningafalvorligtsygtbarnperiodeStartdato +PasningafalvorligtsygtbarnperiodeSlutdato +PasningafalvorligtsygtbarnperiodeStatus +AntalPasningafalvorligtsygtbarnUger +AlvorligtSygtbarnIndlæggelsesdage Generel Informationsmodellen Kilde/status: definition: biy for Barselfagsystemet. Leverandøren Grunddata. Informationsmodel skal Sag se denne er en informationsmodel detaljering af Sagsbegrebet i sammenhæng og alle med de entiteter, Informationsmodel som ligger i Sag denne og Informationsmodel model skal leverandøren Beriget også Informationsmodel entiteter levere stilles i fagsystemet. tilrådighed Beriget for Grunddata Informationsmodellen og skal anvendes beskriver af entiteter Barseldagpenge fagsystemet. for Person, indeholder Virksomhed de entiteter og Myndighed som er og indeholdt deres relationer. i barseldomænet Disse BIY 2

10 BIY 3

11 Generel Barsel Kilde/status: Grundoplysninger definition: biy er holdeplads for de input oplysninger vi indhenter udefra til barselfagsystemet. Vi korrekte/gyldige Valideringsregler validerer de input som på oplysninger, feltniveau muligt. skal vi beskrives har behov under for at de validere, enkelte for attributter at sikre at i den de oplysninger logiske datamodel. vi lægger ind i systemerne er så Generel Dokumenter definition: er afgrænsede samlinger af informationer, på kendte formater. Dokumenter indgående, udgående, kan være: genereret modtaget af fra fagsystem ekstern kilde enten i fagsystem manuelt eller fx lægeattest automatisk, fx underretningsbrev Kilde/status: Dokumenter Et normale dokument kan rumme være den tekster, første tegninger, henvendelse grafik, og fotografier, vil dermed video, kunne lydfiler. Et dokument proces. kan være en klage og vil så åbne en klagesag. Hvis klagesagen oprette en allerede sag og er en oprettet, delsag, det vil klagen er dog tilknyttes ikke den denne Et som dokument klagesag. Husk giver dokumentklassen besked, afsendt om kanalvalg. fra indeholder UDK, kan denne ikke være kanalvalgs selve udsendt dokumentet enten information som fysisk skal kun registreres data post om eller dokumentet, som for alle digital dokumenter. post. dokumentet Det er printleverandøren særskilt. dokument Det gælder kan have for relationer klasserne til IndgåendeDokument andre dokumenter. og UdgåendeDokument. skal derfor gemmes Et indgående dokument kan er ikke knyttes altid til knyttet en arbejdspakke. til en sag. Et dokument kan være knyttet til flere sager BIY 4 OIO Sag version 1.2

12 Generel Brugervendtt Kilde/status: definition: Specifikation af Identifikation, Serviceinterface der er for unik Sag indenfor OIO v1.2 myndigheden. Generel Den Kilde/status: officielle definition: Specifikation af titel Serviceinterface på et dokument.. for Sag OIO v1.2 Generel Dokumentbeskrivelse Kilde/Status: definition: Specifikation af Serviceinterface i fri tekst for Sag OIO v1.2 Generel der er Indgående følgende Definition: iidgående dokumenttyper: Udgående breve Notat Rapportelektronisk Faktura post Kilde/status: Specifikation Anden af Serviceinterface for Sag OIO v BIY 5

13 Generel Den Kilde/status: brevdato, definition: Specifikation af der Serviceinterface fremgår af det for indgående Sag OIO dokument. v1.2 Generel Hovednummer Kilde/status: definition: Specifikation af i Serviceinterface systematisk versionering for Sag OIO af dokumentet. v1.2 Generel Undernummmer Kilde/status: definition: Specifikation af Serviceinterface i systematisk versionering for Sag OIO af v1.2 dokumentet. Generel Indikator Kilde/status: definition: Specifikation for 'Er af afleveret Serviceinterface til Statens for Arkiver/ 7 Sag OIO v1.2 arkiv' BIY 6

14 Generel Den Kan Digital kanal definition: Fysisk være: postsom dokumentet er sendt/modtaget via. Kilde/status rvn, Denne chminformation modtages fra printleverandøren. Generel Kassationskode, Kilde/status: definition: Specifikation af Serviceinterface der styrer varighed, for Sag før OIO der er v1.2 mulighed for kassation. Kassationskoden denne dokumentserviceanvenderne. baggrund Livscyklus angiver koden tilstand for til varighed værdien før Slettet mulig kassation frem i tiden. af En dokumentet. sådan tildeling Dokumentservicen af tilstand Livscyklus sætter dog overlades ikke påtil Generel En Kilde/status: person definition: biy skal have en given jobstatus for at være berettiget til barselsdagpenge. En person Lønmodtager Selvstændig Ledig kan og være medlem berettiget af A-kasse til barseldagpenge hvis vedkommende er: Elev Nyuddannet Fleksjobber i lønnet - praktik Jobstatus Løsarbejder angives af både arbejdsgiver ny og gammel i NemRefusion ordning status, og om man er i a-kasse, findes fra E-indkomstoplysninger ved indberetning og derudover kan lønmodtager/selvstændig/ledigs BIY 7

15 Generel Person Kilde/status: med definition: biy egen virksomhed - kan være både med og uden CVR-nummer. Person, Søger der selvstændig har søgt barseldagpenge som på vegne selvstændig af en medarbejder, i NemRefusion. har han eller hun status som Virksomhed. Generel En Kilde/status: person, definition: Kombit/biyder er i et betalt ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver. Kan Indkomsttype: 00 = hentes Almindelige i e-indkomst lønmodtagere indberetninger som: Generel Et forbindelse A-kassemedlem definition: Kilde/status: arbejdsløshed. er en person, der er medlem af en myndighedsanerkendt arbejdsløshedskasse og dermed forsikret i Kombit/biy Hentes fra e-indkomst indberetning som: Generel Person Kilde/status: under definition: biy uddannelse i lønnet praktik BIY 8 Indtægtsart: 0005 Arbejdsløshedsdagpenge 0008 Udbetalinger fra private arbejdsløshedsforsikringer

16 Indkomsttype er 00. Adskiller sig fra lønmodtagere ved regler for beskæftigelseskrav. Generel Person Kilde/status der Definition: rvn, mrcindenfor den seneste måned før første fraværsdag har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse. Vi barselsystemet kan få oplysningen efter indsendt fra A-kasse, dokumentation der indberetter fra personen via Nemrefusion selv. eller den kan indtastes af kunderådgiver i Generel Person Et i Definition: Kilde/status: fleksjob fleksjob bevilges efter af d. kommunen 1/1-13, Borger.dk, biy til personer som ikke har mulighed for at arbejde i samme omfang som før. Person i fleksjob efter d. 1/1-13 Generel Et Kilde/status: fleksjob Definition: Borger.dk, biy bevilges af kommunen til personer som ikke har mulighed for at arbejde i samme omfang som før. Personer i fleksjob før d. 1/1-13 Generel Kilde/status: Person Definition: biy, mrc, jewsom arbejder som fx vikar, havnearbejder hvor får vi oplysninger fra? mangler svar biy BIY 9

17 Fra Begrebet Bruges jew: typiske i daglig løsarbejder tale om indgår en, der ikke ikke i nogen har et lovtekst. grupper arbejdsmarkedet, eksempel. uden et fast at Når de ansættelsesforhold der har kan ret til være særligt - er fastansættelsesforhold, fokus en særlig på dem udfordring i barselsammenhæng, at men afgøre, tager om arbejde er har det fra en fordi dag sådan det til dag tilknytning for - dem havnearbejder - som tilfor andre er det barseldagpenge. Generel Lønoplysninger Kilde/status: definition: biy som fremgår af eindkomst filerne fra Skat. Her eiindkomst De validerede kun medtaget data e-indkomst anvender oplysninger oplysninger vi til validering som gemmes er og relevante tilkendelse. i barselssystemet. for barselsdagpenge. Validerede oplysninger skal gemmes sammen med RegistreringsDato. Generel Lønperiodens Kilde/status: definition: eindkomst record startdato. Skrives ååååmmdd, fx Generel Lønperiodens Kilde/status: definition: eindkomst record slutdato. Skrives ååååmmdd, fx BIY 10

18 Generel Der startdato, Lønforskud er tale definition: ellers om skal forud, er altid det hvis angives bagud. der med udbetales B. normal løn før lønperiodens Kilde/status: eindkomst F Forudrecord B = Bagud Generel Udbetalingsdato/Disposionsdato Kilde/status: definition: eindkomst Skrives ååååmmdd, recordfx Generel Løntimer Kilde/status: definition: eindkomst er record det antal timer, som der er udbetalt løn (A-indkomst i felt 13) for. hver. Løntimer barsel, registreres skal også indberettes for hver indkomstudbetaler. når den ansatte afholder Er flere ferie, indkomstudbetalere opsigelsesperiode skal hvor det den registreres ansatte er hvad fritstillet, løntimen periode til For timelønnede funktionærer sygdom, barns det førstesygedag, lønperiodens timenormen. Fuld timeantal omsorgsdage, tid samt 37/160,33 timeantallet feriefridage timer uge/måned. for mv. udbetalt overarbejde. Ved deltid timeantallet forholdsmæssigt. med Ved Er Vi antager der plustid ikke at løntimer, fx Løntime 40 timer som kan ugentligt ovenfor bruges med skal til afgørelse aflønning der indberettes af for berettiget 40 timer, arbejdstid. indberettes (5 x 9-taller). Den det oplysning faktiske antal bruges timer, i forbindelse altså 40 timer. genoptaget arbejde. Vi antager også at Løntime dækker det behov Danmarks Statistik har. Dette afklares med i afklaringsfasen. delvis BIY 11

19 eindkomst Generel information: record Antallet skal opgøres som det faktiske antal dage, hvor den ansatte har modtaget søindkomst fra rederiet, herunder også ferie- og afspadseringsdage. Kilde/status: Fuld tid udgør 365,00 dage Indtægtsart: 0056 Søindkomst, Færøerne og Grønland. Stenfiskere m.fl., skatten ej videre til Færøerne og Grønland Generel Gruppen A-indkomst definition: Søfarende hvoraf der så skal få at betales de betragtes AM-bidrag. som bjergveje og behandles manuelt. Kilde/status: eindkomst Løn, honorarer record medlemmer skal medregnes kun angives i af beløbet. bestyrelser, mv. i rubrik herunder udvalg feriepenge, Bidrag mv. samt til arbejdsgiveradministrerede løn pensionslignende under sygdom og ydelser barsel, pensionsordninger, til løntilskud tidligere af ansatte. enhver herunder Jubilæumsgratialer art, vederlag ATP, skal tilikke mv. Generel A-indkomst Kilde/status: definition: eindkomst record hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Sociale ledighedsdag udbetalinger, pensioner, hvoraf udbetalt lovpligtige der af ikke arbejdsgiver, skal syge- betales og strejke- barselsdagpenge, AM-bidrag. og lockoutgodtgørelse, udbetalinger udbetalinger fra A-kasse, fra uddannelsesydelser, pensionsinstitutter 1.- samt 3. andre BIY 12

20 Generel Indkomstudbetalerens Kilde/status: definition: eindkomst record CVR-/SE-nr. Under dette registreres. rubrikken skal skrives eller stemples navn, adresse og telefon nummer. Er der mere end én indkomstudbetaler skal Generel Typeværdier Kilde/status: definition: eindkomst record for forskellige indkomstkilder mulige Almindelige værdier: 04 lønmodtagere. der ikke Grønlandsskat. Personer, skal betales der modtager AM-bidrag uddannelsesydelse anden og SP-bidrag personlig (herunder indkomst, (SU) må hvoraf kun bruges af SU-styrelsen. dagpenge, - 05 også ikke sygedagpenge, G-dagesgodtgørelse, alene hvor får der udbetalt skal pension anvendes B-indkomst. og anden kode Hvis 07). overførselsindkomst har fået A-indkomst, kontanthjælp bruges værdien - må kun 00. bruges af personen = Personer, A-skattefri der og eventuelt får beskattes sygedagpenge AM-bidragsfri efter 48E mv. løn forskerordningen og andrekommuner. ydelser, løn udbetales eller for arbejde fx i danske forbindelse udført virksomheders i udlandet, med fritagelseserklæring og udenlandske pension dermedarbejderes at 004 i record 6001). Brug af 09 resulterer i øvrigt (0013 Er der ikke udbetalt sker konfliktende nedskrivning ydelse af et eventuelt jf. beslutningsmodel frikort. i, netop den model, så sag kan blive stoppet. "Tjek for konfliktende ydelser", skal denne information bruges til BIY 13

21 Generel (Kode Kilde/status: 68). definition: eindkomst record Kan være ordinær løn eller barselsløn, hvis arbejdsgiver udbetaler lavere løn under barsel. Knyttet ordinær til løn rubriknummer og barselsløn. 13, 14, 19, 36, 38, 39, 40, 69, 70 og 71. Der er udarbejdet en beslutningsmodel til håndtering af Generel definition: Kilde/status: CVR Udover et CVR-nummer har alle virksomheder en produktionsenhed P-enhed). En P-enhed repræsenterer det sted, hvorfra virksomheden drives. Produktionsenhedsnummer Nummeret indberetning virksomhed, skal af pension, ikke der har anføres, to kontanthjælp, eller (P-nr.) hvis flere virksomheden for produktionsenhedsnumre. virksomhedens understøttelse alene og CVR-nr. har lignende. ét produktionsenhedsnummer, skal anføres, hvis der udbetales eller hvis løn der i et ansættelsesforhold tale om i Se lønmodtagerens eventuel særlig befordringsfradrag vejledning på eindkomst samt til fordeling hjemmeside. af kommuneskat Indberetning af P-nr. anvendes bl.a. til at beregne Generel Kode Indberettes definition: Kilde/status: af arbejdsgiveren, = Den lovbaserede når denne barselsudligningsordning. eindkomst record er relevant for lønudbetalingen. Se SKAT, Systemvejledninger, Teknisk vejledning til eindkomst og Letløn, Recordoversigt, 4.12 Record En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end en P-enhed, hvis der drives virksomhed fra flere adresser BIY 14

22 Generel Det Kilde/status: tidspunkt definition: eindkomst record hvor versionsophør er registreret Generel Det Kilde/status: starttidspunkt definition: E-indkomst recordhvor versionen er registreret Generel Beskriver Kilde/status: definition: eindkomst hvilke record branche virksomheden hovedsagligt arbejder indenfor. Hovedbranchekode Kommer fra CVR-registret findes også anvendes i beriget til grunddata statistik - bestilt af CAB. Generel Forsikring Kilde/status: definition: kly gennem Statens Administration, som selvstændige kan tilmelde sig. Som mindre forsikret 1: end det. gennem Der findes statens to 3. typer: administration kan man sikres 2/3 af højeste barseldagpengesats, selvom man reelt tjener Type 2: Man er forsikret fra 1. fraværsdag BIY 15

23 For Vi gemmer at forsikringen de validerede skal være oplysninger gældende i barselssystemet skal den have været tegnet i 6 måneder før første fraværsdag. Generel Der Kilde/status: er to definition: kly typer af forsikringern, de selvstændige kan være tilmeldt. Type 1: 2: Man er forsikret fra fraværsdag Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: kly for start på gyldighedsperiode. Generel Skats årsopgørelse definition: Vi mrl/bhm gemmer de validerede oplysninger i fagsystemet. Vi skal gemme sammen med registreringsdato. Kilde/status: BIY 16

24 Generel Bruttoårsindkomst Kilde/status: definition: biy fra SKAT Kommentar Selvstændiges indkomst før SKAT, AMB, ATP osv. Generel Det Kilde/status: indkomstår definition: biy som årsopgørelsen vedrører. Generelt Oplysninger angående P-nummer definition: barselssagen fra virksomheder samt modtager identifikation vi fra af NemRefusion, virksomheden fra det login er dels på virksomhedens nemrefusion. Identifikationen indrapporterede kan oplysninger Kilde/statuseller SE-nummer enten være kwl De De oplysninger, validerede oplysninger som Nemrefusion skal gemmes leverer, i barselssystemet. kan findes her: informationsmodellen, hvilke data fra Nemrefusion, men systemet der er behov skal for gemme at gemme alle modtagne Det er data ikke fra alle Nemrefusion. oplysninger der Det er fastlægges modelleret i afklaringsperioden ind i Generel definition: Udover et CVR-nummer har alle virksomheder en produktionsenhed P-enhed) Kilde/status: CVR En P-enhed repræsenterer det sted, hvorfra virksomheden drives BIY. 17 En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end en P-enhed, hvis der drives virksomhed fra flere adresser

25 Produktionsenhedsnummer Nummeret indberetning virksomhed, skal af pension, ikke der har anføres, to kontanthjælp, eller (P-nr.) hvis flere virksomheden for produktionsenhedsnumre. virksomhedens understøttelse alene og CVR-nr. har lignende. ét produktionsenhedsnummer, skal anføres, hvis der udbetales eller hvis løn der i et ansættelsesforhold tale om i Se lønmodtagerens eventuel særlig befordringsfradrag vejledning på eindkomst samt til fordeling hjemmeside. af kommuneskat Indberetning af P-nr. anvendes bl.a. til at beregne Generel Slutdato Kilde/status: definition: Underbilag for 6A refusionsperioden. Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts 2014 Generel Startdato Kilde/status: definition: Underbilag for 6A refusionsperioden. Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts 2014 Generel SE-nr virksomheder Danmarks er definition: SE-nr erstattet et Statistik ottecifret og af selvstændige CVR-nr ved nummer, identifikation for 95% indført erhvervsdrivende af virksomhederne. af i foråret erhvervsdrivende i forbindelse Nummeret Men I nogle forbindelse med blev virksomheder, afregning anvendt med at som af CVR kildeskat specielt identifikation blev kommunerne, sat og senere i kraft juridiskeenheder, i oktober moms har samt behov 1999, affor blev fx SE-numre Kilde/status: CVR, biytil administrativ opdeling under et CVR-nr. SE-nr hovedinddeling udfases på og sigt, have når SE-nummer de fællesoffentlige som underordnet stamdata inddeling indføres. sidestillet Derfor vælger med P-nummer. UDK at anvende CVR-nummer som BIY 18

26 Generel definition: Danske virksomheder har et CVR-nummer. CVR-nummeret er et 8-cifret nummer, der er unikt for den enkelte virksomhed. Kilde/status: Se CVR CVR-nummeret er virksomhedens identifikationsnummer. Det er således CVR-nummeret, der skal bruges, når en virksomhed ønsker at identificere sig overfor myndigheder og private f.eks. i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv. I forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , er det i oktober 2012 aftalt mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, at visse grunddata skal være gratis tilgængelige for både private og offentlige myndigheder. Derfor vil visse grunddata, herunder nogle CVR-og selskabsdata, være gratis tilgængelige pr. 2. januar Generel Entydigt Kilde/status: definition: CPR 10-cifret nummeridentifikation for en person. Barsel: Indberetning Danmark for at kan få ikke startet laves sagen. elektronisk, hvis Person ikke har CPR-nummer. I så fald skal arbejdsgiver ringe til Udbetaling Generel Samling Kilde/status definition: kwb af informationer, vi kan have behov for fra Virksomhed om mor/far. Hvis De oplysninger, der allerede som ligger Nemrefusion en indberetning leverer, vedrørende kan findes samme her: person, er det en ændring til et tidligere indberetningsskema BIY 19

27 De informationsmodellen, hvilke Vi har validerede data valgt fra lægge oplysninger Nemrefusion, alle men perioderne skal systemet gemmes behov her skal i for barselssystemet. for gemme at at gøre gemme. alle opmærksom modtagne Det er på, data ikke fra alle de Nemrefusion. modtages oplysninger, i fagsystemet Det der er fastlægges modelleret fra denne i afklaringsperioden ind i Barselindberetning med alle dens klasser. fra Nemrefusion. Perioderne og deres andre attributter bor i fagsystemet under barselperiode pakken Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden BIY 20

28 Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Perioden Sidste dag er i perioden. samlede barselperiode, der indeholder alle underperioder. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Perioden første er dag den i perioden. samlede barselperiode, der indeholder alle underperioder Generel Den dato definition: Kilde/status: forventede barselsorloven dato for modtagelse skal beregnes af adoptivbarn fra. biy modsvarer terminsdato for ikke-adopterede børn. Da Alle datoen adoptionssager ikke registreres behandles i CPR, manuelt. skal den oplyses af ansøger BIY 21

29 Vi har forespurgt i fællesoffentlig grunddata workshop d , om vi kan få datoen fra CPR, men det er der ikke mulighed for. CPR registrerer ikke adoption anderledes end almindelige fødsler. Det er endvidere fortrolig data, som de ikke vil indføre i CPR. Yderligere info der er adoptioner om året, de kunne være automatiske, de andre vil altid være manuelle, fordi adoptionspapirerne kommer langt senere KLY : Det er med forretningen besluttet at alle adoptionssager skal behandles manuelt på grund af stor mængde Generel af dokumentation definition: (ingen betydning for informationsmodel) Forventet Kilde/status: biy fødselsdato for barn/børn. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden BIY 22

30 Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for start på periode. Den første dag i perioden. Generel Datoangivelse Kilde/status: definition: biy for slut på periode. Sidste dag i perioden BIY 23

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp... 3 1.1 Beslutningsoplysninger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Beslutningsgrundlag... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevillingsskrivelse... 5 1.4 Kontanthjælpsberegningsgrundlag...

Læs mere

1 KY- 34særlig støtte

1 KY- 34særlig støtte 1 KY- 34særlig støtte... 3 1.1 Boligforhold... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Bevillingsregel... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Konteringsregel... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Beregningsregel... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark The Danish Register of Sickness absence compensation benefits and Social transfer payments Version 1.0 Jacob Pedersen, Ebbe Villadsen, Hermann Burr,

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere