Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi"

Transkript

1 Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14

2 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion og formål med rapporten... 4 Projekt web-strategiens baggrund og mål for arbejdet... 4 Metode... 6 Vision og strategiske mål... 7 Fokus på målgrupper... 8 Tematiske sammenhænge få indgange til hjemmesider... 8 Koordination af websiders indhold... 9 Teknisk webplatform... 9 Nogle hovedlinjer i det offentliges brug af websider Lokalisering af arbejdet Strategiens rammer af 14

3 Ledelsesresume Denne rapport er en kort udgave af rapport vedrørende webstrategi for Selvstyret, der har til formål at koordinere indhold af websider på tværs af selvstyret samt konsolidere de tekniske platforme der anvendes hen mod fire standardplatforme. Disse to indsatsområder har sammenlagt et enormt besparelses-potentiale i forhold til den nuværende situation, samtidigt med at det muliggør udvikling af eksempelvis selvbetjeningsløsninger der kan genbruges på tværs af websider, som et led i bedre servicering borgere, virksomheder, turister, investorer, foreninger mv. i Grønland. Visionen med webstrategien er at Opbygge effektiv kommunikation med Selvstyrets interessenter, herunder borgere, interesseorganisationer, erhvervsliv i ind- og udland, presse, samt medarbejdere ved at tilbyde nye måder at stille aktuelle offentlige informationer og services til rådighed med udgangspunkt i brugernes behov og muligheder, herunder benytte relevante sprog. I dag finansierer Selvstyret, helt eller delvist, et meget stort antal websider, hvor indholdet er ukoordineret, delvist overlappende, og opdateres separat, hvilket gør det svært for de forskellige brugergrupper at finde den information, de har brug for. Disse mange websites er baseret på over ti forskellige tekniske platforme der hovedsageligt administreres decentralt, og hvor der ingen overordnet central styring, vejledning eller hjælp er at hente; hverken teknisk eller kommunikativt. Strategien lægger op til at kommunikationen fokuseres skarpere i forhold til målgrupper og at informationer kan koordineres på tværs inden for temabaserede websider. Denne koordinering vil give få indgange til offentlige hjemmesider, og det anbefales yderligere at der overvejes at definere én hovedhjemmeside hvor "Selvstyret informerer", som én samlet indgang til det offentlige. Koordination af websiders indhold skal sikre at informationen gøres tilgængelig så den kan benyttes på alle websider, men kun skal vedligeholdes og udvikles én gang. Informationerne skal som i dag også fremover initieres og leveres fra Selvstyrets faglige enheder. Ved at vælge få tekniske webplatforme (content management systemerne SiteCore, Typo3, Joomla og Umbraco) kan dette meldes ud til IT-branchen i Grønland, således at de lokale leverandører og udviklere kan sikres mulighed for udvikling af kompetencer og erfaring med at gennemføre webprojekter. 3 af 14

4 Introduktion og formål med rapporten Formålet med denne rapport er at præsentere resultater fra arbejdet med at udvikle en webstrategi for Selvstyret, herunder vision og strategi for den videre udvikling af Selvstyrets brug af web og andre elektroniske kommunikationsformer. Der peges derudover i rapporten på behovet for koordination af Selvstyrets arbejde med web kommunikation og forslag til organisering af det. Forslag til vision og webstrategi indgår her i en første udgave som forventes diskuteret i relevante fora som eksempelvis IT strategistyregruppen, IT branchen, m.fl. På grundlag af tilbagemeldinger udarbejdes den endelige udgave af web-strategien. Målgruppen for webstrategien er chefer i Selvstyret og underliggende enheder. Derudover vil en orientering om den endelige web strategi til IT-branchen kunne bidrage til, at den kan orientere sine ydelser bedst muligt mod Selvstyrets behov. Arbejdet er gennemført i perioden 1. juli til 30. oktober 2010 af IT-Sekretariatet og bistået af en ekstern konsulent indenfor indsamling af grunddata. Projekt web-strategiens baggrund og mål for arbejdet Der findes i dag et stort antal websider, som er finansieret helt eller delvist af Selvstyret. De er opstartet af og i Selvstyret og dets underliggende enheder med det formål, at give information til forskellige målgrupper eller skabe opmærksomhed om muligheder, som er interessante og relevante for borgere, erhvervsliv eller eksterne investorer samt at oplyse om politiske tiltag og demokratiske processer. Enkelte sider indeholder mulighed for registreringer og godkendelser af borger og virksomhedsdata ved brug af adgangskoder. Det, der kendetegner mange websider er, at de er skabt af konkrete ønsker og behov for at komme ud med informationer eller services til offentligheden. Det konkrete udgangspunkt har betydet, at de ikke altid har været koordineret indholdsmæssigt med eksisterende websider. Der er derfor en del overlap mellem websidernes målgrupper og informationer. Hertil kommer at mange websider er etableret uden en sammenhængende viden om allerede eksisterende tekniske platforme. Derfor er der websiderne baseret på flere forskellige Content Management Systems, som f.eks. Sitecore, Typo3, Umbraco eller ved simpel HTML udvikling. Dette giver en række årlige omkostninger for hver platform i forbindelse med drift, opgraderinger og teknisk vedligehold, ligesom overblik over nye muligheder og genbrug af løsninger vanskeliggøres i forbindelse med nye web tiltag. Derfor er projekt webstrategi etableret med det tosidede formål, at: 1. Udbygge anvendeligheden af Selvstyrets websider gennem: a. Synliggørelse af målgrupper, f.eks. uddannelsessøgende, sundhedsinteresserede, investorer eller almindelige borgere, eller kort: Mange målgrupper én strategi 4 af 14

5 b. Sikring af at informationer indsamles en gang og gøres tilgængelige, som en sammenhængende service leveret af flere aktører på brugernes præmisser, herunder brug af nye kanaler/services c. Optimering af ressourcer til koordineret informationsudvikling, fornyelse og opdatering 2. Optimere den tekniske ledelse og styring gennem fokusering på færre tekniske platforme, så: a. Der er fremadrettede muligheder for at etablere den teknisk baserede funktionalitet out of the box, - der tilgodeser målgruppernes behov b. Der kan sikres vidensopsamling mhp. optimering af komponent-genbrug og vedligehold af websider c. De eksisterende kompetencer udnyttes og tilskynde til udvikling af målrettede kompetencer hos lokale leverandører I de følgende sider er vsionen og strategiske mål for de fremtidige websider i Selvstyret er beskrevet inden for de to hovedområder informationsstyring til målgrupperne og tekniske platforme. 5 af 14

6 Metode Tilgangen til arbejdet har været baseret på teorien om balance mellem tre centrale sfærer [J.Owyang], der er knyttet til websider: 1. Websidernes målgruppe, herunder forståelse af behov, brugerflade og den sammenhæng informationer og services skal indgå i, i brugernes anvendelser (usability) 2. Informationer eller services som websiden skal formidle, herunder faglig sammenhæng, hvor der ofte er flere interessenter, hvis bidrag skal koordineres 3. Den teknologiske platform, som skal være tilpasset målgruppen, de informationer og services der skal leveres, samtidigt med at det skal være koordineret med andre tiltag og fremtidssikret Optimal strategisk balance i de tre web hensyn. I projektets nulpunktsanalyse har denne tilgang været benyttet for at identificere målgrupper, informationer og services samt teknologiske platforme for Selvstyret websider. I en samlet web strategi vil det naturligvis være nødvendigt at finde den pragmatiske balance indenfor nogle informations- og serviceområder, der har fælles målgrupper, ligesom en afgrænsning af platforme vil medføre, at de ikke nødvendigvis er optimale på alle punkter. Men målet er, samlet over alle websider, at giver målgruppen mere aktuelle og brugbare informationer og værktøjer på tværs af Selvstyrets informationer og services til færre omkostninger. 6 af 14

7 Vision og strategiske mål Denne vision er defineret som et udkast i forlængelse af projekt webstrategi. Det er Selvstyrets vision for brug af elektroniske medier at: Opbygge effektiv kommunikation med Selvstyrets interessenter, herunder borgere, interesseorganisationer, erhvervsliv i ind- og udland, presse, samt medarbejdere ved at tilbyde nye måder at stille aktuelle offentlige informationer og services til rådighed med udgangspunkt i brugernes behov og muligheder, herunder benytte relevante sprog. I forlængelse af visionen er der formuleret følgende strategiske mål. Selvstyret vil: 1. Gøre nettet til den primære indgang for udvalgte målgrupper ved at kommunikere med borgere og erhvervsliv på deres præmisser og inddrage nye teknologiske platforme, f.eks. mobil-tjenester, når og hvor der vil være en god business case 2. Præsentere et aktuelt og relevant indhold i et brugerfladedesign, der medvirker til en entydig, nem og brugervenlig adgang til informationer og services, herunder benytte få indgange til Selvstyrets informationer, eventuelt indpasset efter målgrupper, f.eks. borgere, erhvervsliv, mm., eller temaer, f.eks.: Én sundhedsportal, én uddannelsesportal, mm. 3. Optimere relevans af informationer og services ved at følge brugernes brug af Selvstyrets web informationer og services gennem brug af webanalyse værktøjer, som f.eks. Google analytics mm. 4. Sikre at der etableres én fællesoffentlig sikkerhedshåndtering til brugernes web adgang til registrering, ændring og præsentation af egne data, f.eks. en pin kode, digital signatur eller NemID 5. Understøtte borgeres, interesseorganisationers og erhvervslivs involvering og aktive deltagelse i den demokratiske dialog gennem den politiske webside 6. Effektivisere Selvstyrets kommunikation gennem koordination, opfølgning og idéudvikling af aktuelt, relevant og korrekt indhold 7. Effektivisere Selvstyrets teknologiske platform gennem opbygning af viden om de mest relevante platforme med fokus på genbrug af funktionalitet på tværs af Selvstyret og med tilsvarende offentlige organisationer i andre lande, f.eks. ved brug af open source løsninger 8. Effektivisere Selvstyret som organisation ved løbende at integrere nye brugervenlige serviceydelser og selvbetjeningsydelser, hvor dette er økonomisk attraktivt Følgende er uddybende beskrivelser af udvalgte områder fra de otte strategiske mål 7 af 14

8 Fokus på målgrupper I forbindelse med nulpunktsanalysen er det fastlagt, at der er flere forskellige primære og sekundære målgrupper for forskellige websider, men også indenfor den samme webside. I en del tilfælde er det ikke særligt synligt, at en del af informationerne er målrettet en bestemt målgruppe. For at arbejde frem mod visionen og realisere ovennævnte strategiske mål er det nødvendigt, at fokusere på, at gøre det nemt for den enkelte bruger, at finde relevant information. Der skal ligeledes skabes en større synlighed af hvilke informationer, der er rettet mod de enkelte målgrupper. I de indsamlede materiale er der f.eks. identificeret følgende målgrupper, der kan benyttes som udgangspunkt: Borgere generelt, men også med særlige behov i forbindelse med tidspunktet i deres livsbane Børn/unge, herunder uddannelsessøgende og unge med specielle sociale indsatsbehov Interessegrupper og organisationer Fag- og erhvervsgrupper som arbejder tæt sammen med nogle af Selvstyrets indsatsområder f.eks. undervisere, sundheds- og socialpersonale Iværksættere Etablerede virksomheder i Grønland Udenlandske virksomheder som ønsker at etablere sig i Grønland Offentlige ansatte og personalegrupper I forbindelse med videre udvikling af en kommunikationsstrategi kan der opbygges et bedre kendskab til brugerne af de forskellige informationer gennem brug af værktøjer til analyse af brugen af websiderne, brugerprofilering mm. Dette kræver, at der koordineres og opbygges en videnbank, så nye tiltag kan drage nytte af tidligere erfaringer. F.eks. gennem udarbejdelse af guidelines for udarbejdelse af gode løsninger. Dette kan løbende evalueres og justeres i takt med udvikling i brugergrupper, anvendelsesmønster og teknologier. Tematiske sammenhænge få indgange til hjemmesider I forbindelse med nulpunktsanalysen har det vist sig, at alle Selvstyrets websider kan knyttes til nogle hovedtemaer. I stedet for at benytte mange forskellige webnavne, der ofte er ukoordinerede med andre websider indenfor samme område, og med navne som ikke umiddelbart er sigende for alle målgrupper, kan alle websider f.eks. knyttes til et af de følgende otte hovedtemaer (på grønlandsk og dansk): Borger- Selvstyre kommunikation (f.eks. borger.gl) Erhverv- Selvstyre kommunikation (erhverv.gl) 8 af 14

9 Sundhedsinformation (peqqik.gl) Sociale forhold. Uddannelsesinformation ( ) Politisk information og dialog (f.eks. nanoq.gl) Kultur, natur og turisme (turisme.gl) Selvstyrets intranet (nanuaraq/sullisivik.gl) Disse otte områder er udtryk for en systematisering, som kan benyttes som udgangspunkt. De vil forventeligt skulle tilpasses de konkrete behov som vil opstå i de kommende år. Som indgang til de otte hovedgrupper kan det overvejes at definere én hoved-webside Selvstyret informerer. Dette kan f.eks. bidrage til en entydig og nem adgang til alle Selvstyrets informationer. Indenfor tematiske områder kan nye websider indplaceres i de rette sammenhænge i den eksisterende struktur og således bidrage til komplementering og udbygning af relevante informationer til målgrupperne. Hvis man samtidig benytter dette som en mulighed for at samle og vedligeholde links, der er relaterede til grønlandske og internationale websider, vil der opnås store forbedringer for brugerne af Selvstyrets sider. Koordination af websiders indhold Det er i nulpunktsanalysen identificeret, at der er flere udgaver af indhold, som vedligeholdes af forskellige ejere. Derfor er det hensigtsmæssigt, at koordinere indhold og dets vedligehold inden for tematiske områder, som berørt ovenfor, ligesom målgruppernes synlighed opprioriteres for de forskellige websider. I de enkelte hovedtemaer for websider skal informationen gøres tilgængelig så den kan benyttes på alle websider, men kun skal vedligeholdes og udvikles en gang al indhold skal fortsat initieres og leveres fra Selvstyrets faglige enheder. Således skal det være de faglige kompetencer, der vurderer behov koordination skal ske f.eks. ved etablering af en koordinationsgruppe Ved at etablere en fælles koordinationsgruppe opbygges en videnbank således at nye tiltag kan drage nytte af tidligere erfaringer og brug af fælles guidelines. Teknisk webplatform Valget af den tekniske platform for websider er ofte baseret på et begrænset kendskab til den teknologi som er benyttet på de websider, der findes inden for et fagområde enten i Danmark eller andre steder i verden. Der tages sjældnere udgangspunkt i krav og ønsker samt fremtidige muligheder og begrænsninger. 9 af 14

10 Det har vist sig, at det er knap ti platforme, der benyttes i Selvstyret i dag. Nogle af disse er uden tvivl er rigtige gode valg for den enkelte webside, mens andre mere er udtryk for en ildsjæls vurdering end en leverandør indenfor det faglige område, der har været det naturlige valg. En vurdering på tværs af Selvstyret er bedst eksemplificeret ved valget af Sitecore, som finder anvendelse i mange sammenhænge, men samtidigt har vist sig at være omkostningstungt. Derfor er det ikke uinteressant, hvad der er gængse parametre ved valg af platform: 1. Kernefunktionaliteten i Selvstyrets platforme skal understøtte nem udvikling, editering, sletning og organisering af sider som det helt centrale. I langt de fleste tilfælde er det fagenheder, der skal bidrage med informationer. Men derudover er det vigtigt at løsninger fremadrettet har den palette af funktionaliteter og anvendelser, der gør det muligt, at videreudvikle indenfor offentlig information og administration 2. Editoren, skal derfor være af WhatYouSeeIsWhatYouGet (WYSIWYG) type, så det er nemt at se hvad der ender på siden for den enkelte bidragyder, ligesom der skal være indbygget en nemmere rollefordelinger, så nogle skriver, andre godkender og igen andre sikrer, at der kommer ny funktionalitet i løsningen 3. Det skal være nemt at styre den samlede løsning for de ansvarlige, kommunikationsmæssigt og teknisk 4. Søgning er en af de helt centrale kernefunktioner, hvor der i dag findes en række forskellige søgefaciliteter. Nogle af de mest udbredte CMS har forskellige moduler med forskellige tilgange til søgninger 5. Tilpasningsmuligheder skal være nemt og modulariseret uden behov for specialister til alle smårettelser 6. Brugerinteraktion i form af tilmelding til nyheder (f.eks. via RSS feeds) eller diskussionsfora, tilmeldinger osv. er helt standardiseret i dag uden behov for specialistinvolvering med mindre der er behov for helt unikke og nye måder at skabe dialog 7. Rollebaseret rettighedsstyring er tilgængelig i langt de fleste moderne CMS og sikrer at den faglige bidragsyder har rettigheder til at bidrage med tekster andre har kontrolleret, og lægger det op og andre igen iværksætter, at nye funktionaliteter tages i brug 8. Versionering er en helt almindelig dokumenthåndtering i dag og understøttes i langt de fleste CMS 9. Multiple websider baseret på samme installation er drifts-, genbrugs- og omkostningsmæssigt den helt centrale funktionalitet som skal være til stede i Selvstyrets valg af platforme 10. Flere sprog understøttes. Langt de fleste informationer i Grønland har behov for to sprogudgaver nemlig grønlandsk og dansk. Men dertil kommer, at rigtigt mange websider har fokus på udefrakommende virksomheder, turister, mm., og derfor er flere understøttelse af sprog et krav til Selvstyrets valg af teknisk platforme 10 af 14

11 Den største udvikling af CMS sker i dag med basis i open source systemer, værktøjer og programmeringssprog, som i hovedparten af tilfældene er tilgængelig under en fri software licens. I offentlig forvaltning er tendensen på globalt plan, at genbrug og videreudvikling af open source platforme er i voldsom udvikling. Det har også slået igennem i Selvstyret ved valg af Typo3, Joomla og andre open source platforme til webudvikling. Selvstyrets har for nogle af de centrale websider valgt det proprietære system Sitecore, bl.a. i projekt Sullisivik, og denne platform skal derfor fortsat benyttes i en årrække fremover. Ud fra de valg, der allerede er sket i Selvstyret kunne det være hensigtsmæssigt at begrænse sig til følgende standard platforme: Sitecore, benyttet i Sullisivik og under udvikling er Borger.gl baseret på den samme platform. Produktet har bred anvendelse i offentligt regi. Der er flere andre anvendelser i Selvstyret f.eks. benytter Peqqik.gl også denne platform ligesom en række andre sider, dog i nogle ældre versioner. Det bør overvejes om de ældre versioner bør udfases til fordel for open source løsninger Typo3, er et dansk udviklet open source system med en stor international gennemslagskraft. Det benyttes i en række store websider og har i dag mere end 400 forskellige moduler som understøtter en række brancher, og benyttes globalt, og har en meget stærk international udvikler fællesskab Umbraco er det mest lovende open source CMS baseret på Microsofts.NET teknologi. Systemet har omkring 200 moduler og et relativt stort aktivt forum. Umbraco er noget simplere end Sitecore og om end det har en stejl indlæringskurve kan det i nogle tilfælde være det rigtige valg Joomla er et amerikansk baseret CMS og har i adskillige år haft som mål, at være det nemmeste Open Source CMS at implementere. Det har i adskillige år vundet prisen som årets CMS globalt. Det findes i dag med mere end 6000 moduler hovedparten under GNU licens, men også en del med en mindre afgift. Der er et stort udvikler fællesskab, der sikrer dets eksplosive hurtige udvikling, og det har i en række brancher fundet rigtigt godt fodfæste som CMS løsningen. Den er vidt udbredt i offentligt regi globalt For at fokusere den videre udvikling af Selvstyrets platforme er forslag til strategi, at der fremover fokuseres på anvendelse af to hovedplatforme, som begge har etableret sig med rigtigt mange løsninger, og som har meget store udviklingsfællesskaber, og med meget stabile fremadrettede udviklingstiltag. Derudover er der indenfor begge CMS, etablerede virksomheder over det meste af verden, der kan bidrage med ekspertise, således også i Grønland. De valgte systemer er: Typo3 Joomla Umbraco 11 af 14

12 Det betyder dog at Sitecore fortsat vil benyttes, men at det er hensigtsmæssigt at begrænse dets videre udbredelse i Selvstyrets regi. Det betyder, at alle nye tiltag vil skulle opbygges på disse tre platforme, således at websiderne over tid vil konsolideres på disse. Nogle hovedlinjer i det offentliges brug af websider Nogle af de resultater der vil være fokus på de kommende år, i forhold til målgrupperne, omfatter: Fælles offentlige tekniske platforme (få CMS til informationer, og basale services) Koordinerede og aktuelle informationer tilgængelig gennem få velkendte og brugervenlige tilgange Muligheder for registreringer, blanketter samt godkendelse af data registreret af Selvstyret Fælles adgangsstyring til indblik i egne data og registreringer Adgang til egne data, mulighed for registrering og editering Figur: Trin i udvikling af websider over de kommende to år Lokalisering af arbejdet Valg af teknologisk platform skal meldes ud til IT-branchen i Grønland, således at de lokale leverandører og udviklere kan sikres mulighed for udvikling af kompetencer og erfaring med at gennemføre webprojekter. Der vil således være behov for kompetente og konkurrencedygtige lokale ressourcer. Netop webløsninger og e-kommunikation er et kompetenceområde som er i voldsom udvikling og i tæt konkurrence på globalt plan. De lokale virksomheder som er i stand til at udnytte disse muligheder vil derfor få en vigtig platform for levering af webløsninger til den offentlige sektor. 12 af 14

13 Strategiens rammer Webstrategien er relevant for alle webtiltag i Selvstyret og de underliggende enheder og bør ligeledes indgå i overvejelserne for websider, som udvikles i samarbejde med eksterne parter. Web-strategiens fokus/omfang er kommunikation til borgere og erhverv via elektroniske medier med fokus på web-mediet. Dvs. fokus omfatter ikke alle IT-systemer, som er udviklet på en webbaseret teknologi, som det f.eks. er tilfældet med en del interne administrative systemer. Brugen af andre digitale kanaler Web-strategien har fokus på internettet og de aktiviteter som igangsættes her. I stigende grad vil andet mobilt udstyr udvikles og adgangen bliver hurtigere, så der er en forventning om, at informationerne også bliver tilgængelige via mobil-tjenester. Hvilket medie der bedst rammer målgruppen, vil altid bero på en konkret vurdering af målgruppens medievaner. Strategien lægger dog op til, at der skal kunne tilbydes mobil-tjenester fremover således at eksempelvis dele af Selvstyrets websider skal kunne tilgås via mobil-tjenester. Sociale medier er ikke umiddelbart i fokus, men kan i takt med dets udvikling kunne indgå. Generelle fællesoffentlige digitaliseringstiltag I webstrategien ligger indirekte et ønske om at effektivisere de arbejdsgange, der er vendt mod borgere og virksomheder. I fællesoffentlige digitaliseringstiltag kan der arbejdes frem imod at sikre en sammenhængende service for borgerne via nettet. Dermed kan fællesoffentlige digitaliseringstiltag være med til at sætte rammerne for flere tiltag på nettet, både i forhold tidsplaner for hvilke selvbetjeningsløsninger, der bør tilbydes borgere og erhvervsliv, og for de bagvedliggende tekniske krav til løsningerne, som på sigt gør, at borgere og virksomheder i øget omfang kan få adgang til egne data. Sammenhæng til medarbejderportal Nanuaraq Strategien omhandler både de borgervendte og erhvervsvendte websider samt medarbejderportalen Nanuaraq og i et vist omfang Sullisivik. Dels fordi medarbejderportalen grundlæggende skal understøtte organisationen i at kunne levere den gode betjening, men også fordi medarbejderne har de samme krav og forventninger til nettet som borgere og erhvervsliv. Det handler om at sætte medarbejderen i centrum for sammenhængende service som gør dagligdagen lettere. Det handler også om at tilbyde mulighed for at skabe og deltage i netværk på tværs, og det handler om at bruge Nanuaraq aktivt. Webstrategiens levetid Webstrategien ligger i forlængelse af Selvstyrets generelle IKT strategi som i første omgang synliggøres gennem den nationale IKT , som bl.a. indeholder indsatsområdet: Borgerservice og offentlig administration. Der er således følgende tidsmæssige forventninger til revision af strategier: IKT-strategien for Selvstyret forventes revurderet hver 5 år 13 af 14

14 Nærværende web strategi som også i et vist omfang forholder sig til andre medier, hvor informationer fra det offentlige bliver kommunikeret, forventes revurderet hver 2. år Indholdsmæssigt er der planer om revision på udvalgte områder hvert år 14 af 14

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2009-2012

Strategisk handlingsplan 2009-2012 Servicestrategi for Miljøstyrelsen Strategisk handlingsplan 2009-2012 Dokumentets indhold 1. Handlingsplanens formål og relation til vision, indsatsområder og strategiske målsætninger 2. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere