Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi"

Transkript

1 Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14

2 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion og formål med rapporten... 4 Projekt web-strategiens baggrund og mål for arbejdet... 4 Metode... 6 Vision og strategiske mål... 7 Fokus på målgrupper... 8 Tematiske sammenhænge få indgange til hjemmesider... 8 Koordination af websiders indhold... 9 Teknisk webplatform... 9 Nogle hovedlinjer i det offentliges brug af websider Lokalisering af arbejdet Strategiens rammer af 14

3 Ledelsesresume Denne rapport er en kort udgave af rapport vedrørende webstrategi for Selvstyret, der har til formål at koordinere indhold af websider på tværs af selvstyret samt konsolidere de tekniske platforme der anvendes hen mod fire standardplatforme. Disse to indsatsområder har sammenlagt et enormt besparelses-potentiale i forhold til den nuværende situation, samtidigt med at det muliggør udvikling af eksempelvis selvbetjeningsløsninger der kan genbruges på tværs af websider, som et led i bedre servicering borgere, virksomheder, turister, investorer, foreninger mv. i Grønland. Visionen med webstrategien er at Opbygge effektiv kommunikation med Selvstyrets interessenter, herunder borgere, interesseorganisationer, erhvervsliv i ind- og udland, presse, samt medarbejdere ved at tilbyde nye måder at stille aktuelle offentlige informationer og services til rådighed med udgangspunkt i brugernes behov og muligheder, herunder benytte relevante sprog. I dag finansierer Selvstyret, helt eller delvist, et meget stort antal websider, hvor indholdet er ukoordineret, delvist overlappende, og opdateres separat, hvilket gør det svært for de forskellige brugergrupper at finde den information, de har brug for. Disse mange websites er baseret på over ti forskellige tekniske platforme der hovedsageligt administreres decentralt, og hvor der ingen overordnet central styring, vejledning eller hjælp er at hente; hverken teknisk eller kommunikativt. Strategien lægger op til at kommunikationen fokuseres skarpere i forhold til målgrupper og at informationer kan koordineres på tværs inden for temabaserede websider. Denne koordinering vil give få indgange til offentlige hjemmesider, og det anbefales yderligere at der overvejes at definere én hovedhjemmeside hvor "Selvstyret informerer", som én samlet indgang til det offentlige. Koordination af websiders indhold skal sikre at informationen gøres tilgængelig så den kan benyttes på alle websider, men kun skal vedligeholdes og udvikles én gang. Informationerne skal som i dag også fremover initieres og leveres fra Selvstyrets faglige enheder. Ved at vælge få tekniske webplatforme (content management systemerne SiteCore, Typo3, Joomla og Umbraco) kan dette meldes ud til IT-branchen i Grønland, således at de lokale leverandører og udviklere kan sikres mulighed for udvikling af kompetencer og erfaring med at gennemføre webprojekter. 3 af 14

4 Introduktion og formål med rapporten Formålet med denne rapport er at præsentere resultater fra arbejdet med at udvikle en webstrategi for Selvstyret, herunder vision og strategi for den videre udvikling af Selvstyrets brug af web og andre elektroniske kommunikationsformer. Der peges derudover i rapporten på behovet for koordination af Selvstyrets arbejde med web kommunikation og forslag til organisering af det. Forslag til vision og webstrategi indgår her i en første udgave som forventes diskuteret i relevante fora som eksempelvis IT strategistyregruppen, IT branchen, m.fl. På grundlag af tilbagemeldinger udarbejdes den endelige udgave af web-strategien. Målgruppen for webstrategien er chefer i Selvstyret og underliggende enheder. Derudover vil en orientering om den endelige web strategi til IT-branchen kunne bidrage til, at den kan orientere sine ydelser bedst muligt mod Selvstyrets behov. Arbejdet er gennemført i perioden 1. juli til 30. oktober 2010 af IT-Sekretariatet og bistået af en ekstern konsulent indenfor indsamling af grunddata. Projekt web-strategiens baggrund og mål for arbejdet Der findes i dag et stort antal websider, som er finansieret helt eller delvist af Selvstyret. De er opstartet af og i Selvstyret og dets underliggende enheder med det formål, at give information til forskellige målgrupper eller skabe opmærksomhed om muligheder, som er interessante og relevante for borgere, erhvervsliv eller eksterne investorer samt at oplyse om politiske tiltag og demokratiske processer. Enkelte sider indeholder mulighed for registreringer og godkendelser af borger og virksomhedsdata ved brug af adgangskoder. Det, der kendetegner mange websider er, at de er skabt af konkrete ønsker og behov for at komme ud med informationer eller services til offentligheden. Det konkrete udgangspunkt har betydet, at de ikke altid har været koordineret indholdsmæssigt med eksisterende websider. Der er derfor en del overlap mellem websidernes målgrupper og informationer. Hertil kommer at mange websider er etableret uden en sammenhængende viden om allerede eksisterende tekniske platforme. Derfor er der websiderne baseret på flere forskellige Content Management Systems, som f.eks. Sitecore, Typo3, Umbraco eller ved simpel HTML udvikling. Dette giver en række årlige omkostninger for hver platform i forbindelse med drift, opgraderinger og teknisk vedligehold, ligesom overblik over nye muligheder og genbrug af løsninger vanskeliggøres i forbindelse med nye web tiltag. Derfor er projekt webstrategi etableret med det tosidede formål, at: 1. Udbygge anvendeligheden af Selvstyrets websider gennem: a. Synliggørelse af målgrupper, f.eks. uddannelsessøgende, sundhedsinteresserede, investorer eller almindelige borgere, eller kort: Mange målgrupper én strategi 4 af 14

5 b. Sikring af at informationer indsamles en gang og gøres tilgængelige, som en sammenhængende service leveret af flere aktører på brugernes præmisser, herunder brug af nye kanaler/services c. Optimering af ressourcer til koordineret informationsudvikling, fornyelse og opdatering 2. Optimere den tekniske ledelse og styring gennem fokusering på færre tekniske platforme, så: a. Der er fremadrettede muligheder for at etablere den teknisk baserede funktionalitet out of the box, - der tilgodeser målgruppernes behov b. Der kan sikres vidensopsamling mhp. optimering af komponent-genbrug og vedligehold af websider c. De eksisterende kompetencer udnyttes og tilskynde til udvikling af målrettede kompetencer hos lokale leverandører I de følgende sider er vsionen og strategiske mål for de fremtidige websider i Selvstyret er beskrevet inden for de to hovedområder informationsstyring til målgrupperne og tekniske platforme. 5 af 14

6 Metode Tilgangen til arbejdet har været baseret på teorien om balance mellem tre centrale sfærer [J.Owyang], der er knyttet til websider: 1. Websidernes målgruppe, herunder forståelse af behov, brugerflade og den sammenhæng informationer og services skal indgå i, i brugernes anvendelser (usability) 2. Informationer eller services som websiden skal formidle, herunder faglig sammenhæng, hvor der ofte er flere interessenter, hvis bidrag skal koordineres 3. Den teknologiske platform, som skal være tilpasset målgruppen, de informationer og services der skal leveres, samtidigt med at det skal være koordineret med andre tiltag og fremtidssikret Optimal strategisk balance i de tre web hensyn. I projektets nulpunktsanalyse har denne tilgang været benyttet for at identificere målgrupper, informationer og services samt teknologiske platforme for Selvstyret websider. I en samlet web strategi vil det naturligvis være nødvendigt at finde den pragmatiske balance indenfor nogle informations- og serviceområder, der har fælles målgrupper, ligesom en afgrænsning af platforme vil medføre, at de ikke nødvendigvis er optimale på alle punkter. Men målet er, samlet over alle websider, at giver målgruppen mere aktuelle og brugbare informationer og værktøjer på tværs af Selvstyrets informationer og services til færre omkostninger. 6 af 14

7 Vision og strategiske mål Denne vision er defineret som et udkast i forlængelse af projekt webstrategi. Det er Selvstyrets vision for brug af elektroniske medier at: Opbygge effektiv kommunikation med Selvstyrets interessenter, herunder borgere, interesseorganisationer, erhvervsliv i ind- og udland, presse, samt medarbejdere ved at tilbyde nye måder at stille aktuelle offentlige informationer og services til rådighed med udgangspunkt i brugernes behov og muligheder, herunder benytte relevante sprog. I forlængelse af visionen er der formuleret følgende strategiske mål. Selvstyret vil: 1. Gøre nettet til den primære indgang for udvalgte målgrupper ved at kommunikere med borgere og erhvervsliv på deres præmisser og inddrage nye teknologiske platforme, f.eks. mobil-tjenester, når og hvor der vil være en god business case 2. Præsentere et aktuelt og relevant indhold i et brugerfladedesign, der medvirker til en entydig, nem og brugervenlig adgang til informationer og services, herunder benytte få indgange til Selvstyrets informationer, eventuelt indpasset efter målgrupper, f.eks. borgere, erhvervsliv, mm., eller temaer, f.eks.: Én sundhedsportal, én uddannelsesportal, mm. 3. Optimere relevans af informationer og services ved at følge brugernes brug af Selvstyrets web informationer og services gennem brug af webanalyse værktøjer, som f.eks. Google analytics mm. 4. Sikre at der etableres én fællesoffentlig sikkerhedshåndtering til brugernes web adgang til registrering, ændring og præsentation af egne data, f.eks. en pin kode, digital signatur eller NemID 5. Understøtte borgeres, interesseorganisationers og erhvervslivs involvering og aktive deltagelse i den demokratiske dialog gennem den politiske webside 6. Effektivisere Selvstyrets kommunikation gennem koordination, opfølgning og idéudvikling af aktuelt, relevant og korrekt indhold 7. Effektivisere Selvstyrets teknologiske platform gennem opbygning af viden om de mest relevante platforme med fokus på genbrug af funktionalitet på tværs af Selvstyret og med tilsvarende offentlige organisationer i andre lande, f.eks. ved brug af open source løsninger 8. Effektivisere Selvstyret som organisation ved løbende at integrere nye brugervenlige serviceydelser og selvbetjeningsydelser, hvor dette er økonomisk attraktivt Følgende er uddybende beskrivelser af udvalgte områder fra de otte strategiske mål 7 af 14

8 Fokus på målgrupper I forbindelse med nulpunktsanalysen er det fastlagt, at der er flere forskellige primære og sekundære målgrupper for forskellige websider, men også indenfor den samme webside. I en del tilfælde er det ikke særligt synligt, at en del af informationerne er målrettet en bestemt målgruppe. For at arbejde frem mod visionen og realisere ovennævnte strategiske mål er det nødvendigt, at fokusere på, at gøre det nemt for den enkelte bruger, at finde relevant information. Der skal ligeledes skabes en større synlighed af hvilke informationer, der er rettet mod de enkelte målgrupper. I de indsamlede materiale er der f.eks. identificeret følgende målgrupper, der kan benyttes som udgangspunkt: Borgere generelt, men også med særlige behov i forbindelse med tidspunktet i deres livsbane Børn/unge, herunder uddannelsessøgende og unge med specielle sociale indsatsbehov Interessegrupper og organisationer Fag- og erhvervsgrupper som arbejder tæt sammen med nogle af Selvstyrets indsatsområder f.eks. undervisere, sundheds- og socialpersonale Iværksættere Etablerede virksomheder i Grønland Udenlandske virksomheder som ønsker at etablere sig i Grønland Offentlige ansatte og personalegrupper I forbindelse med videre udvikling af en kommunikationsstrategi kan der opbygges et bedre kendskab til brugerne af de forskellige informationer gennem brug af værktøjer til analyse af brugen af websiderne, brugerprofilering mm. Dette kræver, at der koordineres og opbygges en videnbank, så nye tiltag kan drage nytte af tidligere erfaringer. F.eks. gennem udarbejdelse af guidelines for udarbejdelse af gode løsninger. Dette kan løbende evalueres og justeres i takt med udvikling i brugergrupper, anvendelsesmønster og teknologier. Tematiske sammenhænge få indgange til hjemmesider I forbindelse med nulpunktsanalysen har det vist sig, at alle Selvstyrets websider kan knyttes til nogle hovedtemaer. I stedet for at benytte mange forskellige webnavne, der ofte er ukoordinerede med andre websider indenfor samme område, og med navne som ikke umiddelbart er sigende for alle målgrupper, kan alle websider f.eks. knyttes til et af de følgende otte hovedtemaer (på grønlandsk og dansk): Borger- Selvstyre kommunikation (f.eks. borger.gl) Erhverv- Selvstyre kommunikation (erhverv.gl) 8 af 14

9 Sundhedsinformation (peqqik.gl) Sociale forhold. Uddannelsesinformation ( ) Politisk information og dialog (f.eks. nanoq.gl) Kultur, natur og turisme (turisme.gl) Selvstyrets intranet (nanuaraq/sullisivik.gl) Disse otte områder er udtryk for en systematisering, som kan benyttes som udgangspunkt. De vil forventeligt skulle tilpasses de konkrete behov som vil opstå i de kommende år. Som indgang til de otte hovedgrupper kan det overvejes at definere én hoved-webside Selvstyret informerer. Dette kan f.eks. bidrage til en entydig og nem adgang til alle Selvstyrets informationer. Indenfor tematiske områder kan nye websider indplaceres i de rette sammenhænge i den eksisterende struktur og således bidrage til komplementering og udbygning af relevante informationer til målgrupperne. Hvis man samtidig benytter dette som en mulighed for at samle og vedligeholde links, der er relaterede til grønlandske og internationale websider, vil der opnås store forbedringer for brugerne af Selvstyrets sider. Koordination af websiders indhold Det er i nulpunktsanalysen identificeret, at der er flere udgaver af indhold, som vedligeholdes af forskellige ejere. Derfor er det hensigtsmæssigt, at koordinere indhold og dets vedligehold inden for tematiske områder, som berørt ovenfor, ligesom målgruppernes synlighed opprioriteres for de forskellige websider. I de enkelte hovedtemaer for websider skal informationen gøres tilgængelig så den kan benyttes på alle websider, men kun skal vedligeholdes og udvikles en gang al indhold skal fortsat initieres og leveres fra Selvstyrets faglige enheder. Således skal det være de faglige kompetencer, der vurderer behov koordination skal ske f.eks. ved etablering af en koordinationsgruppe Ved at etablere en fælles koordinationsgruppe opbygges en videnbank således at nye tiltag kan drage nytte af tidligere erfaringer og brug af fælles guidelines. Teknisk webplatform Valget af den tekniske platform for websider er ofte baseret på et begrænset kendskab til den teknologi som er benyttet på de websider, der findes inden for et fagområde enten i Danmark eller andre steder i verden. Der tages sjældnere udgangspunkt i krav og ønsker samt fremtidige muligheder og begrænsninger. 9 af 14

10 Det har vist sig, at det er knap ti platforme, der benyttes i Selvstyret i dag. Nogle af disse er uden tvivl er rigtige gode valg for den enkelte webside, mens andre mere er udtryk for en ildsjæls vurdering end en leverandør indenfor det faglige område, der har været det naturlige valg. En vurdering på tværs af Selvstyret er bedst eksemplificeret ved valget af Sitecore, som finder anvendelse i mange sammenhænge, men samtidigt har vist sig at være omkostningstungt. Derfor er det ikke uinteressant, hvad der er gængse parametre ved valg af platform: 1. Kernefunktionaliteten i Selvstyrets platforme skal understøtte nem udvikling, editering, sletning og organisering af sider som det helt centrale. I langt de fleste tilfælde er det fagenheder, der skal bidrage med informationer. Men derudover er det vigtigt at løsninger fremadrettet har den palette af funktionaliteter og anvendelser, der gør det muligt, at videreudvikle indenfor offentlig information og administration 2. Editoren, skal derfor være af WhatYouSeeIsWhatYouGet (WYSIWYG) type, så det er nemt at se hvad der ender på siden for den enkelte bidragyder, ligesom der skal være indbygget en nemmere rollefordelinger, så nogle skriver, andre godkender og igen andre sikrer, at der kommer ny funktionalitet i løsningen 3. Det skal være nemt at styre den samlede løsning for de ansvarlige, kommunikationsmæssigt og teknisk 4. Søgning er en af de helt centrale kernefunktioner, hvor der i dag findes en række forskellige søgefaciliteter. Nogle af de mest udbredte CMS har forskellige moduler med forskellige tilgange til søgninger 5. Tilpasningsmuligheder skal være nemt og modulariseret uden behov for specialister til alle smårettelser 6. Brugerinteraktion i form af tilmelding til nyheder (f.eks. via RSS feeds) eller diskussionsfora, tilmeldinger osv. er helt standardiseret i dag uden behov for specialistinvolvering med mindre der er behov for helt unikke og nye måder at skabe dialog 7. Rollebaseret rettighedsstyring er tilgængelig i langt de fleste moderne CMS og sikrer at den faglige bidragsyder har rettigheder til at bidrage med tekster andre har kontrolleret, og lægger det op og andre igen iværksætter, at nye funktionaliteter tages i brug 8. Versionering er en helt almindelig dokumenthåndtering i dag og understøttes i langt de fleste CMS 9. Multiple websider baseret på samme installation er drifts-, genbrugs- og omkostningsmæssigt den helt centrale funktionalitet som skal være til stede i Selvstyrets valg af platforme 10. Flere sprog understøttes. Langt de fleste informationer i Grønland har behov for to sprogudgaver nemlig grønlandsk og dansk. Men dertil kommer, at rigtigt mange websider har fokus på udefrakommende virksomheder, turister, mm., og derfor er flere understøttelse af sprog et krav til Selvstyrets valg af teknisk platforme 10 af 14

11 Den største udvikling af CMS sker i dag med basis i open source systemer, værktøjer og programmeringssprog, som i hovedparten af tilfældene er tilgængelig under en fri software licens. I offentlig forvaltning er tendensen på globalt plan, at genbrug og videreudvikling af open source platforme er i voldsom udvikling. Det har også slået igennem i Selvstyret ved valg af Typo3, Joomla og andre open source platforme til webudvikling. Selvstyrets har for nogle af de centrale websider valgt det proprietære system Sitecore, bl.a. i projekt Sullisivik, og denne platform skal derfor fortsat benyttes i en årrække fremover. Ud fra de valg, der allerede er sket i Selvstyret kunne det være hensigtsmæssigt at begrænse sig til følgende standard platforme: Sitecore, benyttet i Sullisivik og under udvikling er Borger.gl baseret på den samme platform. Produktet har bred anvendelse i offentligt regi. Der er flere andre anvendelser i Selvstyret f.eks. benytter Peqqik.gl også denne platform ligesom en række andre sider, dog i nogle ældre versioner. Det bør overvejes om de ældre versioner bør udfases til fordel for open source løsninger Typo3, er et dansk udviklet open source system med en stor international gennemslagskraft. Det benyttes i en række store websider og har i dag mere end 400 forskellige moduler som understøtter en række brancher, og benyttes globalt, og har en meget stærk international udvikler fællesskab Umbraco er det mest lovende open source CMS baseret på Microsofts.NET teknologi. Systemet har omkring 200 moduler og et relativt stort aktivt forum. Umbraco er noget simplere end Sitecore og om end det har en stejl indlæringskurve kan det i nogle tilfælde være det rigtige valg Joomla er et amerikansk baseret CMS og har i adskillige år haft som mål, at være det nemmeste Open Source CMS at implementere. Det har i adskillige år vundet prisen som årets CMS globalt. Det findes i dag med mere end 6000 moduler hovedparten under GNU licens, men også en del med en mindre afgift. Der er et stort udvikler fællesskab, der sikrer dets eksplosive hurtige udvikling, og det har i en række brancher fundet rigtigt godt fodfæste som CMS løsningen. Den er vidt udbredt i offentligt regi globalt For at fokusere den videre udvikling af Selvstyrets platforme er forslag til strategi, at der fremover fokuseres på anvendelse af to hovedplatforme, som begge har etableret sig med rigtigt mange løsninger, og som har meget store udviklingsfællesskaber, og med meget stabile fremadrettede udviklingstiltag. Derudover er der indenfor begge CMS, etablerede virksomheder over det meste af verden, der kan bidrage med ekspertise, således også i Grønland. De valgte systemer er: Typo3 Joomla Umbraco 11 af 14

12 Det betyder dog at Sitecore fortsat vil benyttes, men at det er hensigtsmæssigt at begrænse dets videre udbredelse i Selvstyrets regi. Det betyder, at alle nye tiltag vil skulle opbygges på disse tre platforme, således at websiderne over tid vil konsolideres på disse. Nogle hovedlinjer i det offentliges brug af websider Nogle af de resultater der vil være fokus på de kommende år, i forhold til målgrupperne, omfatter: Fælles offentlige tekniske platforme (få CMS til informationer, og basale services) Koordinerede og aktuelle informationer tilgængelig gennem få velkendte og brugervenlige tilgange Muligheder for registreringer, blanketter samt godkendelse af data registreret af Selvstyret Fælles adgangsstyring til indblik i egne data og registreringer Adgang til egne data, mulighed for registrering og editering Figur: Trin i udvikling af websider over de kommende to år Lokalisering af arbejdet Valg af teknologisk platform skal meldes ud til IT-branchen i Grønland, således at de lokale leverandører og udviklere kan sikres mulighed for udvikling af kompetencer og erfaring med at gennemføre webprojekter. Der vil således være behov for kompetente og konkurrencedygtige lokale ressourcer. Netop webløsninger og e-kommunikation er et kompetenceområde som er i voldsom udvikling og i tæt konkurrence på globalt plan. De lokale virksomheder som er i stand til at udnytte disse muligheder vil derfor få en vigtig platform for levering af webløsninger til den offentlige sektor. 12 af 14

13 Strategiens rammer Webstrategien er relevant for alle webtiltag i Selvstyret og de underliggende enheder og bør ligeledes indgå i overvejelserne for websider, som udvikles i samarbejde med eksterne parter. Web-strategiens fokus/omfang er kommunikation til borgere og erhverv via elektroniske medier med fokus på web-mediet. Dvs. fokus omfatter ikke alle IT-systemer, som er udviklet på en webbaseret teknologi, som det f.eks. er tilfældet med en del interne administrative systemer. Brugen af andre digitale kanaler Web-strategien har fokus på internettet og de aktiviteter som igangsættes her. I stigende grad vil andet mobilt udstyr udvikles og adgangen bliver hurtigere, så der er en forventning om, at informationerne også bliver tilgængelige via mobil-tjenester. Hvilket medie der bedst rammer målgruppen, vil altid bero på en konkret vurdering af målgruppens medievaner. Strategien lægger dog op til, at der skal kunne tilbydes mobil-tjenester fremover således at eksempelvis dele af Selvstyrets websider skal kunne tilgås via mobil-tjenester. Sociale medier er ikke umiddelbart i fokus, men kan i takt med dets udvikling kunne indgå. Generelle fællesoffentlige digitaliseringstiltag I webstrategien ligger indirekte et ønske om at effektivisere de arbejdsgange, der er vendt mod borgere og virksomheder. I fællesoffentlige digitaliseringstiltag kan der arbejdes frem imod at sikre en sammenhængende service for borgerne via nettet. Dermed kan fællesoffentlige digitaliseringstiltag være med til at sætte rammerne for flere tiltag på nettet, både i forhold tidsplaner for hvilke selvbetjeningsløsninger, der bør tilbydes borgere og erhvervsliv, og for de bagvedliggende tekniske krav til løsningerne, som på sigt gør, at borgere og virksomheder i øget omfang kan få adgang til egne data. Sammenhæng til medarbejderportal Nanuaraq Strategien omhandler både de borgervendte og erhvervsvendte websider samt medarbejderportalen Nanuaraq og i et vist omfang Sullisivik. Dels fordi medarbejderportalen grundlæggende skal understøtte organisationen i at kunne levere den gode betjening, men også fordi medarbejderne har de samme krav og forventninger til nettet som borgere og erhvervsliv. Det handler om at sætte medarbejderen i centrum for sammenhængende service som gør dagligdagen lettere. Det handler også om at tilbyde mulighed for at skabe og deltage i netværk på tværs, og det handler om at bruge Nanuaraq aktivt. Webstrategiens levetid Webstrategien ligger i forlængelse af Selvstyrets generelle IKT strategi som i første omgang synliggøres gennem den nationale IKT , som bl.a. indeholder indsatsområdet: Borgerservice og offentlig administration. Der er således følgende tidsmæssige forventninger til revision af strategier: IKT-strategien for Selvstyret forventes revurderet hver 5 år 13 af 14

14 Nærværende web strategi som også i et vist omfang forholder sig til andre medier, hvor informationer fra det offentlige bliver kommunikeret, forventes revurderet hver 2. år Indholdsmæssigt er der planer om revision på udvalgte områder hvert år 14 af 14

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektleder Marcel Bigum Dato 27. februar 2012 6. marts 2012 24. april 2012 14. maj 2012 16. maj 2012 (endelig organisering tilrettet) Sagsnummer 330-2012-14883

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015.

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015. BUSINESSCASE Anskaffelse af Dream Broker Studio 1. Idé Udgangspunktet er idékataloget for digitaliseringsprojekter, som er tilvejebragt sammen med de enkelte ledere i organisationen. Videohjælp/Guides

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

IKT nyhedsbrev. Indhold: Formål med nyhedsbrevet Projektoversigt og status Om IKT strategien Revision af IKT strategien

IKT nyhedsbrev. Indhold: Formål med nyhedsbrevet Projektoversigt og status Om IKT strategien Revision af IKT strategien IKT nyhedsbrev Velkommen til det første nyhedsbrev for Informations- og kommunikationsteknologi strategien, i daglig tale IKT-strategien. Dette og de fremtidige nyhedsbreve har til formål at give indblik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

Projektbeskrivelse: Den 1. februar Ref Charlotte Munksgaard. Dir Weidekampsgade 10. Postboks 3370.

Projektbeskrivelse: Den 1. februar Ref Charlotte Munksgaard. Dir Weidekampsgade 10. Postboks 3370. Projektbeskrivelse: D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Den 1. februar 2008 Ref Charlotte Munksgaard cmu@kl.dk Dir 3370 3579 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper...

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 1 2 Forord... 3 Glentens Strategi 2019... 4 Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 5 Strategi 2019... 6 Udfordringerne... 6 De 3 strategiske fokusområder...

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017 Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune 3. oktober 2017 Indstilling De koordinerende redaktører i BIF, BUF SOF, KFF, TMF og ØKF indstiller til styregruppen at tilslutte sig nærværende

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

AMU. Efteruddannelseskurser. Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Efterår Medie og Kommunikation Roskilde Tekniske Skole

AMU. Efteruddannelseskurser. Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Efterår Medie og Kommunikation  Roskilde Tekniske Skole Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation www.rts.dk Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation Efterår 2017 Roskilde Tekniske Skole Center for Medie og Kommunikation Kursusadministration: 46 300

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere