Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi"

Transkript

1 Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14

2 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion og formål med rapporten... 4 Projekt web-strategiens baggrund og mål for arbejdet... 4 Metode... 6 Vision og strategiske mål... 7 Fokus på målgrupper... 8 Tematiske sammenhænge få indgange til hjemmesider... 8 Koordination af websiders indhold... 9 Teknisk webplatform... 9 Nogle hovedlinjer i det offentliges brug af websider Lokalisering af arbejdet Strategiens rammer af 14

3 Ledelsesresume Denne rapport er en kort udgave af rapport vedrørende webstrategi for Selvstyret, der har til formål at koordinere indhold af websider på tværs af selvstyret samt konsolidere de tekniske platforme der anvendes hen mod fire standardplatforme. Disse to indsatsområder har sammenlagt et enormt besparelses-potentiale i forhold til den nuværende situation, samtidigt med at det muliggør udvikling af eksempelvis selvbetjeningsløsninger der kan genbruges på tværs af websider, som et led i bedre servicering borgere, virksomheder, turister, investorer, foreninger mv. i Grønland. Visionen med webstrategien er at Opbygge effektiv kommunikation med Selvstyrets interessenter, herunder borgere, interesseorganisationer, erhvervsliv i ind- og udland, presse, samt medarbejdere ved at tilbyde nye måder at stille aktuelle offentlige informationer og services til rådighed med udgangspunkt i brugernes behov og muligheder, herunder benytte relevante sprog. I dag finansierer Selvstyret, helt eller delvist, et meget stort antal websider, hvor indholdet er ukoordineret, delvist overlappende, og opdateres separat, hvilket gør det svært for de forskellige brugergrupper at finde den information, de har brug for. Disse mange websites er baseret på over ti forskellige tekniske platforme der hovedsageligt administreres decentralt, og hvor der ingen overordnet central styring, vejledning eller hjælp er at hente; hverken teknisk eller kommunikativt. Strategien lægger op til at kommunikationen fokuseres skarpere i forhold til målgrupper og at informationer kan koordineres på tværs inden for temabaserede websider. Denne koordinering vil give få indgange til offentlige hjemmesider, og det anbefales yderligere at der overvejes at definere én hovedhjemmeside hvor "Selvstyret informerer", som én samlet indgang til det offentlige. Koordination af websiders indhold skal sikre at informationen gøres tilgængelig så den kan benyttes på alle websider, men kun skal vedligeholdes og udvikles én gang. Informationerne skal som i dag også fremover initieres og leveres fra Selvstyrets faglige enheder. Ved at vælge få tekniske webplatforme (content management systemerne SiteCore, Typo3, Joomla og Umbraco) kan dette meldes ud til IT-branchen i Grønland, således at de lokale leverandører og udviklere kan sikres mulighed for udvikling af kompetencer og erfaring med at gennemføre webprojekter. 3 af 14

4 Introduktion og formål med rapporten Formålet med denne rapport er at præsentere resultater fra arbejdet med at udvikle en webstrategi for Selvstyret, herunder vision og strategi for den videre udvikling af Selvstyrets brug af web og andre elektroniske kommunikationsformer. Der peges derudover i rapporten på behovet for koordination af Selvstyrets arbejde med web kommunikation og forslag til organisering af det. Forslag til vision og webstrategi indgår her i en første udgave som forventes diskuteret i relevante fora som eksempelvis IT strategistyregruppen, IT branchen, m.fl. På grundlag af tilbagemeldinger udarbejdes den endelige udgave af web-strategien. Målgruppen for webstrategien er chefer i Selvstyret og underliggende enheder. Derudover vil en orientering om den endelige web strategi til IT-branchen kunne bidrage til, at den kan orientere sine ydelser bedst muligt mod Selvstyrets behov. Arbejdet er gennemført i perioden 1. juli til 30. oktober 2010 af IT-Sekretariatet og bistået af en ekstern konsulent indenfor indsamling af grunddata. Projekt web-strategiens baggrund og mål for arbejdet Der findes i dag et stort antal websider, som er finansieret helt eller delvist af Selvstyret. De er opstartet af og i Selvstyret og dets underliggende enheder med det formål, at give information til forskellige målgrupper eller skabe opmærksomhed om muligheder, som er interessante og relevante for borgere, erhvervsliv eller eksterne investorer samt at oplyse om politiske tiltag og demokratiske processer. Enkelte sider indeholder mulighed for registreringer og godkendelser af borger og virksomhedsdata ved brug af adgangskoder. Det, der kendetegner mange websider er, at de er skabt af konkrete ønsker og behov for at komme ud med informationer eller services til offentligheden. Det konkrete udgangspunkt har betydet, at de ikke altid har været koordineret indholdsmæssigt med eksisterende websider. Der er derfor en del overlap mellem websidernes målgrupper og informationer. Hertil kommer at mange websider er etableret uden en sammenhængende viden om allerede eksisterende tekniske platforme. Derfor er der websiderne baseret på flere forskellige Content Management Systems, som f.eks. Sitecore, Typo3, Umbraco eller ved simpel HTML udvikling. Dette giver en række årlige omkostninger for hver platform i forbindelse med drift, opgraderinger og teknisk vedligehold, ligesom overblik over nye muligheder og genbrug af løsninger vanskeliggøres i forbindelse med nye web tiltag. Derfor er projekt webstrategi etableret med det tosidede formål, at: 1. Udbygge anvendeligheden af Selvstyrets websider gennem: a. Synliggørelse af målgrupper, f.eks. uddannelsessøgende, sundhedsinteresserede, investorer eller almindelige borgere, eller kort: Mange målgrupper én strategi 4 af 14

5 b. Sikring af at informationer indsamles en gang og gøres tilgængelige, som en sammenhængende service leveret af flere aktører på brugernes præmisser, herunder brug af nye kanaler/services c. Optimering af ressourcer til koordineret informationsudvikling, fornyelse og opdatering 2. Optimere den tekniske ledelse og styring gennem fokusering på færre tekniske platforme, så: a. Der er fremadrettede muligheder for at etablere den teknisk baserede funktionalitet out of the box, - der tilgodeser målgruppernes behov b. Der kan sikres vidensopsamling mhp. optimering af komponent-genbrug og vedligehold af websider c. De eksisterende kompetencer udnyttes og tilskynde til udvikling af målrettede kompetencer hos lokale leverandører I de følgende sider er vsionen og strategiske mål for de fremtidige websider i Selvstyret er beskrevet inden for de to hovedområder informationsstyring til målgrupperne og tekniske platforme. 5 af 14

6 Metode Tilgangen til arbejdet har været baseret på teorien om balance mellem tre centrale sfærer [J.Owyang], der er knyttet til websider: 1. Websidernes målgruppe, herunder forståelse af behov, brugerflade og den sammenhæng informationer og services skal indgå i, i brugernes anvendelser (usability) 2. Informationer eller services som websiden skal formidle, herunder faglig sammenhæng, hvor der ofte er flere interessenter, hvis bidrag skal koordineres 3. Den teknologiske platform, som skal være tilpasset målgruppen, de informationer og services der skal leveres, samtidigt med at det skal være koordineret med andre tiltag og fremtidssikret Optimal strategisk balance i de tre web hensyn. I projektets nulpunktsanalyse har denne tilgang været benyttet for at identificere målgrupper, informationer og services samt teknologiske platforme for Selvstyret websider. I en samlet web strategi vil det naturligvis være nødvendigt at finde den pragmatiske balance indenfor nogle informations- og serviceområder, der har fælles målgrupper, ligesom en afgrænsning af platforme vil medføre, at de ikke nødvendigvis er optimale på alle punkter. Men målet er, samlet over alle websider, at giver målgruppen mere aktuelle og brugbare informationer og værktøjer på tværs af Selvstyrets informationer og services til færre omkostninger. 6 af 14

7 Vision og strategiske mål Denne vision er defineret som et udkast i forlængelse af projekt webstrategi. Det er Selvstyrets vision for brug af elektroniske medier at: Opbygge effektiv kommunikation med Selvstyrets interessenter, herunder borgere, interesseorganisationer, erhvervsliv i ind- og udland, presse, samt medarbejdere ved at tilbyde nye måder at stille aktuelle offentlige informationer og services til rådighed med udgangspunkt i brugernes behov og muligheder, herunder benytte relevante sprog. I forlængelse af visionen er der formuleret følgende strategiske mål. Selvstyret vil: 1. Gøre nettet til den primære indgang for udvalgte målgrupper ved at kommunikere med borgere og erhvervsliv på deres præmisser og inddrage nye teknologiske platforme, f.eks. mobil-tjenester, når og hvor der vil være en god business case 2. Præsentere et aktuelt og relevant indhold i et brugerfladedesign, der medvirker til en entydig, nem og brugervenlig adgang til informationer og services, herunder benytte få indgange til Selvstyrets informationer, eventuelt indpasset efter målgrupper, f.eks. borgere, erhvervsliv, mm., eller temaer, f.eks.: Én sundhedsportal, én uddannelsesportal, mm. 3. Optimere relevans af informationer og services ved at følge brugernes brug af Selvstyrets web informationer og services gennem brug af webanalyse værktøjer, som f.eks. Google analytics mm. 4. Sikre at der etableres én fællesoffentlig sikkerhedshåndtering til brugernes web adgang til registrering, ændring og præsentation af egne data, f.eks. en pin kode, digital signatur eller NemID 5. Understøtte borgeres, interesseorganisationers og erhvervslivs involvering og aktive deltagelse i den demokratiske dialog gennem den politiske webside 6. Effektivisere Selvstyrets kommunikation gennem koordination, opfølgning og idéudvikling af aktuelt, relevant og korrekt indhold 7. Effektivisere Selvstyrets teknologiske platform gennem opbygning af viden om de mest relevante platforme med fokus på genbrug af funktionalitet på tværs af Selvstyret og med tilsvarende offentlige organisationer i andre lande, f.eks. ved brug af open source løsninger 8. Effektivisere Selvstyret som organisation ved løbende at integrere nye brugervenlige serviceydelser og selvbetjeningsydelser, hvor dette er økonomisk attraktivt Følgende er uddybende beskrivelser af udvalgte områder fra de otte strategiske mål 7 af 14

8 Fokus på målgrupper I forbindelse med nulpunktsanalysen er det fastlagt, at der er flere forskellige primære og sekundære målgrupper for forskellige websider, men også indenfor den samme webside. I en del tilfælde er det ikke særligt synligt, at en del af informationerne er målrettet en bestemt målgruppe. For at arbejde frem mod visionen og realisere ovennævnte strategiske mål er det nødvendigt, at fokusere på, at gøre det nemt for den enkelte bruger, at finde relevant information. Der skal ligeledes skabes en større synlighed af hvilke informationer, der er rettet mod de enkelte målgrupper. I de indsamlede materiale er der f.eks. identificeret følgende målgrupper, der kan benyttes som udgangspunkt: Borgere generelt, men også med særlige behov i forbindelse med tidspunktet i deres livsbane Børn/unge, herunder uddannelsessøgende og unge med specielle sociale indsatsbehov Interessegrupper og organisationer Fag- og erhvervsgrupper som arbejder tæt sammen med nogle af Selvstyrets indsatsområder f.eks. undervisere, sundheds- og socialpersonale Iværksættere Etablerede virksomheder i Grønland Udenlandske virksomheder som ønsker at etablere sig i Grønland Offentlige ansatte og personalegrupper I forbindelse med videre udvikling af en kommunikationsstrategi kan der opbygges et bedre kendskab til brugerne af de forskellige informationer gennem brug af værktøjer til analyse af brugen af websiderne, brugerprofilering mm. Dette kræver, at der koordineres og opbygges en videnbank, så nye tiltag kan drage nytte af tidligere erfaringer. F.eks. gennem udarbejdelse af guidelines for udarbejdelse af gode løsninger. Dette kan løbende evalueres og justeres i takt med udvikling i brugergrupper, anvendelsesmønster og teknologier. Tematiske sammenhænge få indgange til hjemmesider I forbindelse med nulpunktsanalysen har det vist sig, at alle Selvstyrets websider kan knyttes til nogle hovedtemaer. I stedet for at benytte mange forskellige webnavne, der ofte er ukoordinerede med andre websider indenfor samme område, og med navne som ikke umiddelbart er sigende for alle målgrupper, kan alle websider f.eks. knyttes til et af de følgende otte hovedtemaer (på grønlandsk og dansk): Borger- Selvstyre kommunikation (f.eks. borger.gl) Erhverv- Selvstyre kommunikation (erhverv.gl) 8 af 14

9 Sundhedsinformation (peqqik.gl) Sociale forhold. Uddannelsesinformation ( ) Politisk information og dialog (f.eks. nanoq.gl) Kultur, natur og turisme (turisme.gl) Selvstyrets intranet (nanuaraq/sullisivik.gl) Disse otte områder er udtryk for en systematisering, som kan benyttes som udgangspunkt. De vil forventeligt skulle tilpasses de konkrete behov som vil opstå i de kommende år. Som indgang til de otte hovedgrupper kan det overvejes at definere én hoved-webside Selvstyret informerer. Dette kan f.eks. bidrage til en entydig og nem adgang til alle Selvstyrets informationer. Indenfor tematiske områder kan nye websider indplaceres i de rette sammenhænge i den eksisterende struktur og således bidrage til komplementering og udbygning af relevante informationer til målgrupperne. Hvis man samtidig benytter dette som en mulighed for at samle og vedligeholde links, der er relaterede til grønlandske og internationale websider, vil der opnås store forbedringer for brugerne af Selvstyrets sider. Koordination af websiders indhold Det er i nulpunktsanalysen identificeret, at der er flere udgaver af indhold, som vedligeholdes af forskellige ejere. Derfor er det hensigtsmæssigt, at koordinere indhold og dets vedligehold inden for tematiske områder, som berørt ovenfor, ligesom målgruppernes synlighed opprioriteres for de forskellige websider. I de enkelte hovedtemaer for websider skal informationen gøres tilgængelig så den kan benyttes på alle websider, men kun skal vedligeholdes og udvikles en gang al indhold skal fortsat initieres og leveres fra Selvstyrets faglige enheder. Således skal det være de faglige kompetencer, der vurderer behov koordination skal ske f.eks. ved etablering af en koordinationsgruppe Ved at etablere en fælles koordinationsgruppe opbygges en videnbank således at nye tiltag kan drage nytte af tidligere erfaringer og brug af fælles guidelines. Teknisk webplatform Valget af den tekniske platform for websider er ofte baseret på et begrænset kendskab til den teknologi som er benyttet på de websider, der findes inden for et fagområde enten i Danmark eller andre steder i verden. Der tages sjældnere udgangspunkt i krav og ønsker samt fremtidige muligheder og begrænsninger. 9 af 14

10 Det har vist sig, at det er knap ti platforme, der benyttes i Selvstyret i dag. Nogle af disse er uden tvivl er rigtige gode valg for den enkelte webside, mens andre mere er udtryk for en ildsjæls vurdering end en leverandør indenfor det faglige område, der har været det naturlige valg. En vurdering på tværs af Selvstyret er bedst eksemplificeret ved valget af Sitecore, som finder anvendelse i mange sammenhænge, men samtidigt har vist sig at være omkostningstungt. Derfor er det ikke uinteressant, hvad der er gængse parametre ved valg af platform: 1. Kernefunktionaliteten i Selvstyrets platforme skal understøtte nem udvikling, editering, sletning og organisering af sider som det helt centrale. I langt de fleste tilfælde er det fagenheder, der skal bidrage med informationer. Men derudover er det vigtigt at løsninger fremadrettet har den palette af funktionaliteter og anvendelser, der gør det muligt, at videreudvikle indenfor offentlig information og administration 2. Editoren, skal derfor være af WhatYouSeeIsWhatYouGet (WYSIWYG) type, så det er nemt at se hvad der ender på siden for den enkelte bidragyder, ligesom der skal være indbygget en nemmere rollefordelinger, så nogle skriver, andre godkender og igen andre sikrer, at der kommer ny funktionalitet i løsningen 3. Det skal være nemt at styre den samlede løsning for de ansvarlige, kommunikationsmæssigt og teknisk 4. Søgning er en af de helt centrale kernefunktioner, hvor der i dag findes en række forskellige søgefaciliteter. Nogle af de mest udbredte CMS har forskellige moduler med forskellige tilgange til søgninger 5. Tilpasningsmuligheder skal være nemt og modulariseret uden behov for specialister til alle smårettelser 6. Brugerinteraktion i form af tilmelding til nyheder (f.eks. via RSS feeds) eller diskussionsfora, tilmeldinger osv. er helt standardiseret i dag uden behov for specialistinvolvering med mindre der er behov for helt unikke og nye måder at skabe dialog 7. Rollebaseret rettighedsstyring er tilgængelig i langt de fleste moderne CMS og sikrer at den faglige bidragsyder har rettigheder til at bidrage med tekster andre har kontrolleret, og lægger det op og andre igen iværksætter, at nye funktionaliteter tages i brug 8. Versionering er en helt almindelig dokumenthåndtering i dag og understøttes i langt de fleste CMS 9. Multiple websider baseret på samme installation er drifts-, genbrugs- og omkostningsmæssigt den helt centrale funktionalitet som skal være til stede i Selvstyrets valg af platforme 10. Flere sprog understøttes. Langt de fleste informationer i Grønland har behov for to sprogudgaver nemlig grønlandsk og dansk. Men dertil kommer, at rigtigt mange websider har fokus på udefrakommende virksomheder, turister, mm., og derfor er flere understøttelse af sprog et krav til Selvstyrets valg af teknisk platforme 10 af 14

11 Den største udvikling af CMS sker i dag med basis i open source systemer, værktøjer og programmeringssprog, som i hovedparten af tilfældene er tilgængelig under en fri software licens. I offentlig forvaltning er tendensen på globalt plan, at genbrug og videreudvikling af open source platforme er i voldsom udvikling. Det har også slået igennem i Selvstyret ved valg af Typo3, Joomla og andre open source platforme til webudvikling. Selvstyrets har for nogle af de centrale websider valgt det proprietære system Sitecore, bl.a. i projekt Sullisivik, og denne platform skal derfor fortsat benyttes i en årrække fremover. Ud fra de valg, der allerede er sket i Selvstyret kunne det være hensigtsmæssigt at begrænse sig til følgende standard platforme: Sitecore, benyttet i Sullisivik og under udvikling er Borger.gl baseret på den samme platform. Produktet har bred anvendelse i offentligt regi. Der er flere andre anvendelser i Selvstyret f.eks. benytter Peqqik.gl også denne platform ligesom en række andre sider, dog i nogle ældre versioner. Det bør overvejes om de ældre versioner bør udfases til fordel for open source løsninger Typo3, er et dansk udviklet open source system med en stor international gennemslagskraft. Det benyttes i en række store websider og har i dag mere end 400 forskellige moduler som understøtter en række brancher, og benyttes globalt, og har en meget stærk international udvikler fællesskab Umbraco er det mest lovende open source CMS baseret på Microsofts.NET teknologi. Systemet har omkring 200 moduler og et relativt stort aktivt forum. Umbraco er noget simplere end Sitecore og om end det har en stejl indlæringskurve kan det i nogle tilfælde være det rigtige valg Joomla er et amerikansk baseret CMS og har i adskillige år haft som mål, at være det nemmeste Open Source CMS at implementere. Det har i adskillige år vundet prisen som årets CMS globalt. Det findes i dag med mere end 6000 moduler hovedparten under GNU licens, men også en del med en mindre afgift. Der er et stort udvikler fællesskab, der sikrer dets eksplosive hurtige udvikling, og det har i en række brancher fundet rigtigt godt fodfæste som CMS løsningen. Den er vidt udbredt i offentligt regi globalt For at fokusere den videre udvikling af Selvstyrets platforme er forslag til strategi, at der fremover fokuseres på anvendelse af to hovedplatforme, som begge har etableret sig med rigtigt mange løsninger, og som har meget store udviklingsfællesskaber, og med meget stabile fremadrettede udviklingstiltag. Derudover er der indenfor begge CMS, etablerede virksomheder over det meste af verden, der kan bidrage med ekspertise, således også i Grønland. De valgte systemer er: Typo3 Joomla Umbraco 11 af 14

12 Det betyder dog at Sitecore fortsat vil benyttes, men at det er hensigtsmæssigt at begrænse dets videre udbredelse i Selvstyrets regi. Det betyder, at alle nye tiltag vil skulle opbygges på disse tre platforme, således at websiderne over tid vil konsolideres på disse. Nogle hovedlinjer i det offentliges brug af websider Nogle af de resultater der vil være fokus på de kommende år, i forhold til målgrupperne, omfatter: Fælles offentlige tekniske platforme (få CMS til informationer, og basale services) Koordinerede og aktuelle informationer tilgængelig gennem få velkendte og brugervenlige tilgange Muligheder for registreringer, blanketter samt godkendelse af data registreret af Selvstyret Fælles adgangsstyring til indblik i egne data og registreringer Adgang til egne data, mulighed for registrering og editering Figur: Trin i udvikling af websider over de kommende to år Lokalisering af arbejdet Valg af teknologisk platform skal meldes ud til IT-branchen i Grønland, således at de lokale leverandører og udviklere kan sikres mulighed for udvikling af kompetencer og erfaring med at gennemføre webprojekter. Der vil således være behov for kompetente og konkurrencedygtige lokale ressourcer. Netop webløsninger og e-kommunikation er et kompetenceområde som er i voldsom udvikling og i tæt konkurrence på globalt plan. De lokale virksomheder som er i stand til at udnytte disse muligheder vil derfor få en vigtig platform for levering af webløsninger til den offentlige sektor. 12 af 14

13 Strategiens rammer Webstrategien er relevant for alle webtiltag i Selvstyret og de underliggende enheder og bør ligeledes indgå i overvejelserne for websider, som udvikles i samarbejde med eksterne parter. Web-strategiens fokus/omfang er kommunikation til borgere og erhverv via elektroniske medier med fokus på web-mediet. Dvs. fokus omfatter ikke alle IT-systemer, som er udviklet på en webbaseret teknologi, som det f.eks. er tilfældet med en del interne administrative systemer. Brugen af andre digitale kanaler Web-strategien har fokus på internettet og de aktiviteter som igangsættes her. I stigende grad vil andet mobilt udstyr udvikles og adgangen bliver hurtigere, så der er en forventning om, at informationerne også bliver tilgængelige via mobil-tjenester. Hvilket medie der bedst rammer målgruppen, vil altid bero på en konkret vurdering af målgruppens medievaner. Strategien lægger dog op til, at der skal kunne tilbydes mobil-tjenester fremover således at eksempelvis dele af Selvstyrets websider skal kunne tilgås via mobil-tjenester. Sociale medier er ikke umiddelbart i fokus, men kan i takt med dets udvikling kunne indgå. Generelle fællesoffentlige digitaliseringstiltag I webstrategien ligger indirekte et ønske om at effektivisere de arbejdsgange, der er vendt mod borgere og virksomheder. I fællesoffentlige digitaliseringstiltag kan der arbejdes frem imod at sikre en sammenhængende service for borgerne via nettet. Dermed kan fællesoffentlige digitaliseringstiltag være med til at sætte rammerne for flere tiltag på nettet, både i forhold tidsplaner for hvilke selvbetjeningsløsninger, der bør tilbydes borgere og erhvervsliv, og for de bagvedliggende tekniske krav til løsningerne, som på sigt gør, at borgere og virksomheder i øget omfang kan få adgang til egne data. Sammenhæng til medarbejderportal Nanuaraq Strategien omhandler både de borgervendte og erhvervsvendte websider samt medarbejderportalen Nanuaraq og i et vist omfang Sullisivik. Dels fordi medarbejderportalen grundlæggende skal understøtte organisationen i at kunne levere den gode betjening, men også fordi medarbejderne har de samme krav og forventninger til nettet som borgere og erhvervsliv. Det handler om at sætte medarbejderen i centrum for sammenhængende service som gør dagligdagen lettere. Det handler også om at tilbyde mulighed for at skabe og deltage i netværk på tværs, og det handler om at bruge Nanuaraq aktivt. Webstrategiens levetid Webstrategien ligger i forlængelse af Selvstyrets generelle IKT strategi som i første omgang synliggøres gennem den nationale IKT , som bl.a. indeholder indsatsområdet: Borgerservice og offentlig administration. Der er således følgende tidsmæssige forventninger til revision af strategier: IKT-strategien for Selvstyret forventes revurderet hver 5 år 13 af 14

14 Nærværende web strategi som også i et vist omfang forholder sig til andre medier, hvor informationer fra det offentlige bliver kommunikeret, forventes revurderet hver 2. år Indholdsmæssigt er der planer om revision på udvalgte områder hvert år 14 af 14

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Succes online Træning #1 Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Dagens agenda Online tilstedeværelse Kravspecifikation til website og -shop Google-konto- Google+ Hjemmeopgaver Og så - handson

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Denne onlinepolitik fastlægger, hvordan, hvornår og til hvem der skal kommunikeres via forskellige former for digitale, online kanaler. Politikken sætter derved rammerne

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at

1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 KoncernKommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Nordsjællands Landskabsservice

Nordsjællands Landskabsservice Nordsjællands Landskabsservice Bekræftelse på udvikling af Typo3 hjemmeside med Ekstranet Dato: 22. Januar 2009 Udarbejdet af Bo Nørgaard, Projektleder Scan Designs A/S Esromgade 15 2200 Kbh. N CVR-nr.:

Læs mere

DAGE OM E-SALG. Optimer din webshop. Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense. Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M. Telefon 63 75 95 00

DAGE OM E-SALG. Optimer din webshop. Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense. Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M. Telefon 63 75 95 00 Optimer din webshop 12 DAGE OM E-SALG Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense udbudt af Tietgen KompetenceCenter og Syddansk Erhvervsskole Telefon 63 75

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere