Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune"

Transkript

1 Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology

2 Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har ret til at kopiere og distribuere dette dokument. Enhver anden kopiering og distribution må kun finde sted efter aftale parterne imellem. Enhver kopi skal være forsynet med rapportens titel, dato og denne notits.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Publicerings konceptet Version Version Version Standarder OIO ebxml Core Component Specification Dublin Core DokForms Metadata-kerne RSS Vejledning til implementering Snitflader PublicationCollection TargetDocumentIdentifier PublicationSubscription PublicationNodeDetails PublicationNodeDetailsResponse UserIdentifier RequestChildNodeDetails RequestTargetDocumentIdentifierDetails PublicationFault NavigatePublicationTarget Bilag 1. Eksempel...18 v 1/21

4 1. Indledning Gentofte Kommune står overfor at skulle skifte Intranettets CMS-system til en SiteCore-baseret løsning. I den forbindelse skal der udvikles en ny publiceringsagent, der tager sig af publiceringen af dokumenter fra kommunens ScanJour ESDH-system til Intranettet. Publiceringsagenten skal på sigt kunne udbygges til at håndtere flere kilde- og publiceringssystemer. Devoteam Fischer & Lorenz har til opgave at udarbejde snitflader til den nye løsning, samt beskrive den løsning, de skal indgå i, på et konceptuelt niveau. Denne rapport samt bilag udgør leverancen fra Devoteam Fischer & Lorenz. Gentofte Kommune ønsker at basere løsningen på standardiserede snitflader, der lever op til OIO-reglerne for XML og WSDL. For det første for at undgå at skulle ændre snitfladerne på et senere tidspunkt. For det andet for at kunne stille dem til rådighed for andre organisationer, der ønsker denne form for publicering på tværs af systemer. Denne rapport beskriver dels konceptet omkring publiceringsagenten, dels de snitflader løsningen skal baseres på. Konceptet er beskrevet i en version 1, 2 og 3. Snitfladebeskrivelserne omfatter de standarder, der anvendes og de udviklede XML-skemaer og WSDL. v 2/21

5 2. Publicerings konceptet I dette afsnit præsenteres konceptet for den løsning, der ønskes i Gentofte Kommune og visionerne for fremtidige versioner, som grænsefladerne er klargjort til. Konceptet er beskrevet i tre versioner. I version 1 har ESDH-systemet kontrollen med publiceringen. Den styrer brugerdialogen, der knytter metadata til dokumentet og tillader brugeren at navigere efter den ønskede lokation i modtagersystemet. I version 2 overgår kontrollen til publiceringsagenten, der håndterer dialogen og knytter modtagerid til dokumentet. I version to åbnes således mulighed for, at flere afsendersystemer og flere modtagersystemer tilknyttes løsningen. I version 3 tilbydes de samme funktionaliteter som i version 2. Desuden åbnes muligheden for at tilknytte dokumenter en kategori, som modtagersystemer kan abonnere på Version 1 Version 1 ligner i høj grad den publiceringsagent, Gentofte Kommune har i dag. Målet er en løsning, der ikke kræver store ændringer i forhold til den nuværende, men som har standardiserede og fremtidssikrede snitflader. Fordelene ved denne løsning er, at det kræver minimale ændringer i ESDH-systemet og stiller meget få krav til CMS-systemet. En ulempe kan være, at der kun er mulighed for en-til-en publicering. Det opfylder dog Gentofte Kommunes nuværende behov. Publication NodeDetails -NodeIdentifier -NodeName - ScanJour ESDH SiteCore CMS Publicerings dialog Publicerings agent PublicationC ollection -Link to doc -Metadata Publication Subscription -TargetDocId -Ref:Publication Figur 1: Publiceringsagent version 1 v 3/21

6 Figur 1 viser konceptet for version 1. Her er det ESDH-systemet, der på samme måde som i dag har kontrollen over publiceringssituationen. Systemet håndterer publiceringsdialogen, hvor brugeren af systemet kan navigere i CMS-systemet og vælge placering af dokumentet vha. en web service, som CMS-systemet stiller til rådighed. Den returnerer PublicationNodeDetails. Desuden generer ESDH-systemet en XML-fil. XML-filen validerer imod XMLskemaet PublicationSubscription, som indeholder et link til den valgte destination i TargetDocumentIdentifier og en reference til et andet XML-skema PublicationCollection. PublicationCollection indeholder et link til det dokument, der skal publiceres samt metadata knyttet til dokumentet. Brugeren indtaster metadata i publiceringsdialogen, og de gemmes i XML-filen. I denne version anvender ESDH publiceringsdialog en filserver til at aflevere XML-filerne. Efter aflevering af XML-filer for publicering, er ESDH systemets del af opgaven afsluttet. Fra ESDH systemet afleveringspunkt flyttes dokumentet til CMS systemets afhentningpunkt. CMS-systemet afhenter nye dokumenter til publicering fra filserveren (CMS afhentningspunktet), hvorefter de slettes af CMS publiceringsagenten. Publication indeholder informationer om det dokument, der skal publiceres, mens PublicationSubscription indeholder informationer om modtagersystemet. Årsagen til at opsplitte skemaet i to er at informationer om modtagersystemet og om aftagersystemet (kanaler/medier) ønskes adskilt fra indhold (dokument/metadata). Dette med henblik på, på et senere tidspunkt, at udskillelse publicerings funktionaliteten fra ESDH-systemet og mulighed for at koble flere modtagersystemer og afsendersystemer på løsningen. Denne vision er beskrevet i version 2 og 3 i det nedenstående. v 4/21

7 2.2. Version 2 I version 2 overgår en del af kontrollen med publiceringssituationen fra afsendersystemet til publiceringsagenten. Publiceringsagenten kontrollerer publiceringsdialogen og kobler dokumentet og dets metadata til destinationen i modtagersystemet. Målet er en løsning med mulighed for flere afsendersystemer og flere modtagersystemer, men stadig kontrol med det dokument, der skal publiceres. Desuden har den den fordel, at den giver mulighed for en-til-mange publicering. Publishers Subscribers P1 Publiceringsdialog S1 Publication NodeDetails -NodeIdentifier P2 Publiceringsagent -NodeName - S2 P3 Publication Collection -Link to doc -Metadata Publication Subscription -TargetDocId -Ref:Publication S3 Figur 2: Publiceringsagent version 2 Figur 2 illustrerer konceptet for anden version af publiseringsagenten. I denne løsning er det publiceringsagenten, der håndterer publiceringsdialogen og håndterer forbindelsen mellem afsender- og modtagersystemet. Hermed kan løsningen omfatte mange forskellige afsendersystemer og mange forskellige modtagersystemet. I version 2 har man mulighed for at publicere ét dokument til flere forskellige modtagersystemer. Afsendersystemet anvender publiceringsagentens dialog, og brugere oplever således stadig, at der skal vælges destination(er) samt metadata for dokumentet. I version 2 er det dog publiceringsagenten, der styrer dialogen med modtagersystemerne via kald til den web service, de stiller til rådighed. Afsendersystemet skaber et XML-dokument, der validerer mod med reference til det dokument, der ønskes publiceret samt tilknyttede metadata. v 5/21

8 Publiceringsagenten har som nævnt kontrollen over publiceringsdialogen. Desuden holder agenten styr på afsendersystemer og modtagersystemer. Publiceringsagenten skaber et XML-skema, der validerer mod PublicationCollection, på baggrund af de metadata brugeren indtaster og et link til det dokument, der skal publiceres. Agenten modtager linket fra afsendersystemet, som indikeret med den stiplede streg i figur 2. Desuden skaber publiceringsagenten et XML-skema, der validerer mod PublicationSubscription og kobler TargetDocumentIdentifier til SubscriptionCollection. v 6/21

9 2.3. Version 3 I version 3 er publiceringsagenten udviklet efter et klassisk publish-subscribe mønster, hvor afsendersystemet ikke kender modtagersystemet og omvendt. Her fungerer publiceringen ved at abonnenter henter opdateringer i en kategori hos publiceringsagenten via RSS feeds. Denne løsning giver mulighed for at publicere dokumenter til mange modtagere via kanaler. Publishers Subscribers P1 Publiceringsdialog Publication NodeDetails - NodeIdentifier - NodeName - S1 P2 Publiceringsagent S2 Subcription - getupdates P3 Publication Collection - Link to doc - Metadata RSS Category - CategoryId - Ref:Publication S3 Figur 3: Publiceringsagent version 3 Figur 3 illustrerer version 3 af publiceringsagenten. Udover den samme funktionalitet som i version 2, hvor publiseringsagenten stiller en publiceringsdialog til rådighed for afsendersystemet er der i version 3 også mulighed for at vælge at publicere et eller flere dokumenter til en kategori. Modtagersystemerne kan abonnere på forskellige kategorier, og forespørger på opdateringer i kategorien. Som i version 2 er det publiceringsagenten, der styrer publiceringsdialogen mellem afsendersystemet og modtagersystemerne. Publiceringsagenten skaber et XML-dokument, der validerer mod PublicationCollection med reference til det dokument, der ønskes publiceret samt tilknyttede metadata. Desuden knytter publiceringsagenten dokumentet til en RSS kategori. Modtagersystemerne kan via web servicen Subscription hente opdateringer i forskellige kategorier. v 7/21

10 3. Standarder Publiceringsagentens databeskrivelser og servicebeskrivelser skal i så høj grad som muligt baseres på allerede eksisterende standarder. De standarder, der har været overvejet i udvekslingen er OIO, ebxml, Dublin Core, DokForm-gruppens metadata-kerne til udveksling mellem ESDH-systemer og RSS 2.0. Her gælder det, at internationalt godkendte standarder skal genbruges før nationale, og at kernekomponenter skal genbruges før domænekomponenter. I det følgende beskrives standarderne, og de overvejelser, der er blevet gjort omkring dem i projektets forløb. Det er Devoteam Fischer & Lorenz vurdering, at skemaerne kan godkendes som Domæneklasse -elementer, idet de overholder NDR3-regelsættet. De er syntaktisk og semantisk korrekte, genbruger relevante elementer fra Dublin Core, DokFormgruppen, ebxml og Kerneklassen, de lever op til navngivningen og dokumentation. Der tages dog det forbehold, at FESD eller FESD-leverandørerne har påbegyndt arbejdet med udvikling af publiceringssnitflader OIO OIO har en række regler for udvikling af XML skemaer. Disse regler er formuleret i NDR 3.0, som vil blive overholdt i udviklingen af XML skemaer til publiceringsagenten. Udover regler omkring modellering er der nogle faste krav om genbrug i OIO. I udviklingen af XML skemaer, er der derfor blevet søgt genbrugelige elementer i Infostrukturbasen med henblik på at undgå at definere allerede eksisterende dataelementer. OIOXML skemaer skal desuden registreres i Infostrukturbasen og igennem en høringsproces. OIO stiller ligeledes en række krav til udvikling af WSDL. Det er bl.a., at WSDL bør udvikles i hånden, inden implementeringen (kontrakt først), at de XMLskemaer, WSDL en baserer sig på, skal være OIOXML, at WSDL en skal overholde retningslinier fra WS-I Basic Profile 1.1. og at WSDL en skal registreres i Infostrukturbasen ebxml Core Component Specification EbXML Core Components specificerer en række kernekomponent-typer som beløb, tid, dato osv. Core Component Types er adopteret i OIOXML som kerneelementer og skal derfor genbruges i andre OIOXML-skemaer. v 8/21

11 3.3. Dublin Core Dublin Core metadata initiativet er en organisation, der udvikler og forsøger at udbrede anvendelsen af interoperable metadata standarder. Dublin Core har defineret en lang række metadataelementer, som blandt andet titel, afsender, ejer, dato osv. Dublin Core elementerne er adopteret i OIOXML som kerneelementer og er derfor obligatoriske at genbruge, når man ønsker at udvikle OIOXMLskemaer DokForms Metadata-kerne DokForm-gruppen i regi af Digital Forvaltning har udviklet en række elementer til udveksling af metadata mellem ERM-systemer. Elementerne er f.eks. afsendelsesdato, modtager, ejer og oplysninger om rettigheder. Elementerne er godkendt som kerneelementer i Infostrukturbasen og skal derfor genbruges i andre OIOXML-skemaer RSS 2.0 RSS er et syndikeringsformat til webindhold, og i øvrigt en XML-dialekt. RSS anvendes af mange CMS-systemer og blogs til syndikering. RSS 2.0 er et simpelt og standardiseret format til at kategorisere indhold og sende automatiske feeds af indholdet på websider. RSS 2.0 er et udbredt og åbent format og bør derfor anvendes i en version 3 af publiceringsagenten, hvor man ønsker automatisk syndikering af indhold til abonnenter. v 9/21

12 4. Vejledning til implementering I dette afsnit nævnes kort en række anbefalinger til implementeringen af publiceringsagenten. For det første anbefales, at så mange metadata om det publicerede dokument i PublicationCollection som muligt autogenereres. Dvs., at hvis data allerede findes i ESDH-systemet bør de lægges direkte i PublicationCollection og ikke være op til brugeren at udfylde. De resterende metadata, der ikke findes i ESDH-systemet indtastes af brugeren i publiceringsdialogen. Det anbefales, af implementeringen foregår efter anbefalinger i It- og Telestyrelsens OWSA model T: Her findes en lang række anbefalinger for sikkerhed, transport og fejlhåndtering ved udvikling af web services. I WSDL en NavigatePublicationTarget er der implementeret fejlhåndtering vha. SOAP:Fault. Dette skal ligeledes implementeres i løsningen. v 10/21

13 5. Snitflader I dette afsnit beskrives de snitflader, der er udviklet til løsningen. Det er XMLskemaerne PublicationCollection, PublicationSubscription, PublicationNodeDetails, PublicationNodeDetailsResponse, PublicationNodeCollectionResponse samt servicebeskrivelsen NavigatePublicationTarget PublicationCollection PublicationCollection beskriver det dokument, der skal publiceres. PublicationCollection indeholder en reference til dokumentet eller selve dokumentet, samt metadata knyttet til dokumentet. Metadata er f.eks. emneord, dokumentejer, publiceringsdato og url til dokumentets placering i afsendersystemet. I de nedenstående skemaer beskrives de enkelte elementer, der indgår i skemaet. Skemanavn Top element navn GK_PublicationCollection PublicationCollection Indholdsmodel for PublicationCollection Elementnavn (forekomster) Beskrivelse PublicationBody (1) Body udgøres af en reference til et dokument i ethvert format eller en del af det nærværende dokument baseret på XHTML eller et andet skema i det nærværende namespace. Title (1) Subject (1) PublicationDate (1) PublicationExpiryDate (0-1) PublicationNotificationIndicator (1) PublicationBody anvendes til at sende filen/link til filen, man ønsker publiceret. Brevets titel. Elementet har en direkte reference til elementet title i dc_elements.xsd (Dublin core). Elementet kan indeholder de emneord som er relevante for publikationen. Elementet har en direkte reference til elementet subject i dc_elements.xsd (Dublin core). Dato for publicering af dokumentet, angives i datetype fra UBL core component types. Dato for udløb af publisering, kan evt. anvendes til automatisk fjernelse af dokumentet ved udløb. Indikator for hvorvidt opdatering i kildedokumentet skal medføre notificering af abonnenter på publiceringen. Indikatoren kan sættes til "true", hvorved der sker en notificering eller "false", hvorved abonnenter ikke adviseres. v 11/21

14 Indholdsmodel for PublicationCollection PublicationsResponsibleName (1) PublicationResponsibleIdentifier (0-1) Creator (1) CreatorIdentfier (0-1) Owner (1) VersionNumber (0-1) PublicationContentCode (0-1) MunicipalRecordIdentifier (0-1) IsPartOf (0-1) SourceDocumentIdentifier (1) PublicationActionCode (1) Process (0-1) SecurityClassification (0-1) AccessRights (1) Navn på den medarbejder, der har ansvaret for pågældende publicering. Navnet er bygget op af PersonGivenName, PersonMiddleName og PersonSurnameName fra EBXML. Identifikation af den medarbejder, der har ansvaret for pågældende publicering. Elementet kan anvendes af modtagersystemet til at forespørge på detailoplysninger om personen som fx , telefon osv. Oplysninger om den entitet, der har det primære ansvar for indholdet. Elementet har en direkte reference til element creator i dc_elements.xsd (Dublin core). Identifikation af skaberen af dokumentet. Elementet er en unik identifikation af personen og kan anvendes af modtagersystemet til at forespørge på detailoplysninger om personen som fx , telefon osv. Ejeren (institution eller organisation) af det system, der sender publikationen. Elementet har en direkte reference til owner i DKFM_elements.xsd Angiver dokumentets versionsnummer, hvis et sådan eksisterer. Kategorisering af dokumentets indhold. Der kan tilknyttes et scheme, der angiver udfaldsrummet. Dokumentets nøgle i KL's journalplan som en string Dokumentet er en logisk eller fysisk del af den refererede ressource. Det vil typisk være nummeret på den sag, dokumentet er en del af. Har en direkte reference til Dublin Core, dcterms:ispartof Dokumentets Identifikation i afsendersystemet af typen anyuri. Besked til modtagersystemet om hvad der skal gøres ved det modtagne dokument, det kan være [create, update, delete]. Elementet angiver hvor i sagsbehandlingsprocessen, dette dokument befinder sig. Det kan være [i behandling; til udtalelse; til godkendelse; til høring; endelig godkendelse]. Elementet har en direkte reference til dkfm:process Kode eller beskrivelse for sikkerhed. Der kan anvendes et scheme, som fastlægger sikkerhedsniveauet for ressourcen ved fastlagt udfaldsrum. Elementet har en direkte reference til dkfm:securityclassification Information om, hvem der må tilgå ressourcen, kan være [ingen stillingtagen; offentligt; ikke-offentligt]- v 12/21

15 Indholdsmodel for PublicationCollection Elementet har en direkte reference til dkfm:accessrights 5.2. PublicationCollectionIdentifier PublicationCollectionIdentifier er en reference til en PublicationCollection xmlfil. Skemanavn Top element navn GK_ PulicationCollectionIdentifier PublicationCollectionIdentifier Indholdsmodel for PublicationSubscription Elementnavn (forekomster) Beskrivelse PublicationCollectionIdentifier(1) Reference til et PublicationCollection xml document angivet som anyuri 5.3. TargetDocumentIdentifier TargetDocumentIdentifier er dokumentets id i modtagersystemet. Skemanavn Top element navn GK_ TargetDocumentIdentifier TargetDocumentIdentifier Indholdsmodel for PublicationSubscription Elementnavn (forekomster) Beskrivelse TargetDocumentIdentifier(1) Dokumentets identifikation i modtagersystemet angivet som anyuri 5.4. TargetNodeIdentifier TargetNodeIdentifier er den node, hvor dokumentet placeres i modtagersystemet. Skemanavn Top element navn GK_ TargetNodeIdentifier TargetNodetIdentifier v 13/21

16 Indholdsmodel for PublicationSubscription Elementnavn (forekomster) TargetNodeIdentifier(1) Beskrivelse Den node hvor dokumentet skal placeres i modtagersystemet angivet som anyuri 5.5. PublicationSubscription PublicationSubscription kobler dokumentbeskrivelsen sammen med en url til dokumentets placering i modtagersystemet. Skemanavn Top element navn GK_PublicationSubscription PublicationSubscription Indholdsmodel for PublicationSubscription Elementnavn (forekomster) PublicationCollectionIdentifier (1) TargetDocumentIdentifier (1) TargetNodeIdentifier (1) Beskrivelse Reference til en PublicationCollection xml fil som anyuri Dokumentets identifikation i modtagersystemet, angivet ved anyuri Den node hvor dokumentet skal placeres i modtagersystemet 5.6. PublicationNodeDetails PublicationNodeDetails beskriver en node i modtagersystemets navigationstræ. En node har en identifier, en forælder og et navn. Skemanavn Top element navn GK_PublicationNodeDetails PublicationNodeDetails Indholdsmodel for PublicationNodeDetails Elementnavn (forekomster) Beskrivelse NodeIdentifier (1) Identifikation af den pågældende node, angivet som anyuri NodeName (1) Navnet på den pågældende node, angivet ved en string på 250 karakterer v 14/21

17 Indholdsmodel for PublicationNodeDetails ParentNodeIdentifier (0-1) NodeAvailableIndikator (1) ChildContainerIndikator (1) Identifikation af den pågældende nodes forældre, angivet som anyuri Indikerer om noden kan anvendes til publisering af dokumentet. Hvis elementet sættes til "true" kan dokumenter publiseres på denne node, hvis "false" kan de ikke Indikerer hvorvidt noden har børn, der er tilgængelige som containere, hvor dokumenter kan publiceres. Det skal hjælpe publiceringsagenten til at navigere gennem træet. Hvis elementet er "true" har noden børn, der er tilgængelige for publicering, hvis "false" har den ikke 5.7. PublicationNodeDetailsResponse PublicationNodeDetailsResponse anvendes i modtagersystemets web service. Når publiceringsagenten forespørger på en nodes børn returneres PublicationNodeCollectionResponse, som består af et ubegrænset antal PublicationNodeDetails. Skemanavn Top element navn GK_PublicationNodeDetailsResponse PublicationNodeDetailsResponse Indholdsmodel for PublicationNodeDetailsResponse Elementnavn (forekomster) PublicationNodeDetails (unbound) Beskrivelse En eller flere noder i modtagersystemets navigationstræ UserIdentifier Useridentifier er en unik identifikation af den bruger, der anvender publiceringsagenten. Skemanavn Top element navn GK_UserIdentifier UserIdentifier Indholdsmodel for UserIdentifier v 15/21

18 Indholdsmodel for UserIdentifier Elementnavn (forekomster) Beskrivelse UserIdentifier (1) Identifikation af den bruger, der publicerer dokumentet 5.9. RequestChildNodeDetails RequestChildNodeDetails angiver input til operationen GetChildNodes. Skemanavn Top element navn GK_RequestChildNodeDetails RequestChildNodeDetails Indholdsmodel for RequestChildNodeDetails Elementnavn (forekomster) UserIdentifier (1) NodeIdentifier (1) Beskrivelse Identifikation af den bruger, der publicerer dokumentet. Identifikation af den node, hvis børn man ønsker returneret, angivet som anyuri RequestTargetDocumentIdentifierDetails RequestTargetDocumentIdentifierDetails angiver de felter operationen GetTargetDocumentIdentifer skal bruge som input. Skemanavn Top element navn GK_RequestTargetDocumentIdentifierDetails RequestTargetDocumentIdentifierDetails Indholdsmodel for RequestTargetDocumentIdentifierDetails Elementnavn (forekomster) UserIdentifier (1) NodeIdentifier (1) Beskrivelse Identifikation af den bruger, der publicerer dokumentet Identifikation af den node, hvis børn man ønsker returneret, angivet som anyuri PublicationFault PublicationFault anvendes til fejlbeskeder, hvis der opstår fejl i web service kaldene. v 16/21

19 Skemanavn Top element navn GK_ PublicationFault PublicationFault Indholdsmodel for PublicationFault Elementnavn (forekomster) PublicationFault (1) Beskrivelse Fejlbesked om fejl opstået i kaldet til web servicen, angivet som en string NavigatePublicationTarget NavigatePublicationTarget er WSDL for modtagersystemets web service til at navigere i dets indholdsstruktur. NavigatePublicationTarget tilbyder tre operationer, det er GetRootNode, GetChildNodes og GetNewTargetDocumentIdentifier. Service navn Address Location NavigatePublicationTarget Indholdsmodel for NavigatePublicationTarget Operation Beskrivelse GetRootNode GetRootNode modtager UserIdentifier som inputparameter og returnerer rodnoden i form af PublicationNodeDetailsResponse. GetChildNodes GetChildNodes modtager en NodeIdentifier og UserIdentifier som input parameter og returnerer nodens børn i form af PublicationNodeResponse. GetNewTargetDocumentIdentifier GetNewTargetDocumentIdentifier modtager en NodeIdentifier som input parameter og returnerer det id, det publicerede dokument skal have i modtagersystemet. Id skal validere imod TargetDocumentIdentifier. v 17/21

20 Bilag 1. Eksempel I dette eksempel beskrives en tænkt publiceringssituation og de skemaer, der udveksles i denne. I eksemplet ønsker Steen Deth at publicere denne rapport om publiceringsagenten fra ESDH-systemet til tre noder i CMS-systemet. Steen åbner publiceringsdialogen i ESDH-systemet og indtaster metadata omkring dokumentet. ESDH-systemet genererer filen GK_PublicationCollectionExample.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <PublicationCollection xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:docstd="http://rep.oio.dk/dkfm.dk/docstd/xml/schemas/2003/07/22" xmlns:dkfm="http://rep.oio.dk/dkfm.dk/xml/schemas/2002/07/" xmlns:ebxml="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:cct="urn:oasis:names:tc:ubl:corecomponenttypes:1.0:0.70" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_publicationcollection.xsd"> <PublicationBody> <dc:source>f/it/udvikling/projekter2005/publiceringsagent/rapport.txt</dc:source> </PublicationBody> <dc:title>rapport om publiceringsagent</dc:title> <dc:subject>it, publicering, cms, esdh</dc:subject> <PublicationDate> </PublicationDate> <PublicationExpiryDate> </PublicationExpiryDate> <PublicationNotificationIndicator>true</PublicationNotificationIndicator> <PublicationsResponsibleName> <ebxml:persongivenname>steen</ebxml:persongivenname> <ebxml:personsurnamename>deth</ebxml:personsurnamename> </PublicationsResponsibleName> <PublicationResponsibleIdentifier>f/persons/it/135</PublicationResponsibleIdentifier> <dc:creator>signe Wagner, Devoteam Fischer og Lorenz</dc:creator> <CreatorIdentifier>http://www.devoteam.dk/persons/SWA</CreatorIdentifier> <dkfm:owner>steen Deth</dkfm:owner> <VersionNumber>1.0</VersionNumber> <PublicationContentCode>it-projekt</PublicationContentCode> <MunicipalRecordIdentifier>85.11</MunicipalRecordIdentifier> <dcterms:ispartof> </dcterms:ispartof> <SourceDocumentIdentifier>f/it/udvikling/projekter2005/publiceringsagent/Rapport.txt</SourceDocumentIdentifier> <PublicationActionCode>create</PublicationActionCode> <dkfm:process>godkendt</dkfm:process> <dkfm:securityclassification>low</dkfm:securityclassification> <dkfm:accessrights>offentligt</dkfm:accessrights> </PublicationCollection> Desuden vælger Steen CMS-systemet som det system, han ønsker at publicere dokumentet i. v 18/21

21 ESDH-systemet kalder CMS-systemets web service NavigatePublicationTarget. Først kaldes operationen GetRootNode, der tager UserIdentifier som inputparameter: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <UserIdentifier xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_useridentifier.xsd">f/persons/it/135</useridentifier> og returnerer rodnoden i form af PublicationNodeDetailsResponseExample.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <PublicationNodeDetails xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_publicationnodedetails.xsd"> <NodeIdentifier>SC/</NodeIdentifier> <NodeName>RootName</NodeName> <ParentNodeIdentifier>/</ParentNodeIdentifier> <NodeAvailableIndikator>false</NodeAvailableIndikator> <ChildContainerIndikator>true</ChildContainerIndikator> </PublicationNodeDetails> På baggrund af outputtet og UserIdentifier kaldes operationen GetChildNodes med inputtet RequestChildNodes <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RequestChildNodeDetails xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_requestchildnodedetails.xsd"> <UserIdentifier>f/persons/it/135</UserIdentifier> <NodeIdentifier>SC/</NodeIdentifier> </RequestChildNodeDetails> GetChildNodes returnerer PublicationNodeDetailsResponse: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <PublicationNodeDetailsResponse xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_publicationnodedetailsresponse.xsd"> <PublicationNodeDetails> <NodeIdentifier>SC/organisation/</NodeIdentifier> <NodeName>Organisation</NodeName> <ParentNodeIdentifier>SC/</ParentNodeIdentifier> <NodeAvailableIndikator>false</NodeAvailableIndikator> <ChildContainerIndikator>true</ChildContainerIndikator> </PublicationNodeDetails> <PublicationNodeDetails> <NodeIdentifier>SC/news/</NodeIdentifier> <NodeName>News</NodeName> <ParentNodeIdentifier>SC/</ParentNodeIdentifier> <NodeAvailableIndikator>true</NodeAvailableIndikator> v 19/21

22 <ChildContainerIndikator>true</ChildContainerIndikator> </PublicationNodeDetails> <PublicationNodeDetails> <NodeIdentifier>SC/projekter2005</NodeIdentifier> <NodeName>Projekter 2005</NodeName> <ParentNodeIdentifier>SC/</ParentNodeIdentifier> <NodeAvailableIndikator>true</NodeAvailableIndikator> <ChildContainerIndikator>true</ChildContainerIndikator> </PublicationNodeDetails> </PublicationNodeDetailsResponse> Der foretages flere kald af denne type efterhånden som Steen ned igennem CMSsystemets træ. Den valgte node gemmes som TargetNodeIdentifier. Han finder frem til den node, hvor han ønsker dokumentet publiceret. Her kaldes GetNewTargetDocumentIdentifier med inputparameteren RequestTargetDocumentIdentifierDetails: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RequestTargetDocumentIdentifierDetails xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_requesttargetdocumentidentifierdetails.xsd"> <UserIdentifier>f/persons/it/135</UserIdentifier> <NodeIdentifier>SC/organisation/it/it-projekter2005</NodeIdentifier> </RequestTargetDocumentIdentifierDetails> GetNewTargetDocumentIdentifier returnerer TargetDocumentIdentifier, som er det id, det publicerede dokument skal have i modtagersystemet: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <TargetDocumentIdentifier xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dkfm="http://rep.oio.dk/dkfm.dk/xml/schemas/2002/07/" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_targetdocumentidentifier.xsd"> SC/organisation/it/it-projekter2005/1164</TargetDocumentIdentifier> På baggrund af den modtagne id og de indtastede metadata genererer publiceringsagenten/esdh-systemet GK_PublicationSubscriptionExample.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <PublicationSubscription xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:docstd="http://rep.oio.dk/dkfm.dk/docstd/xml/schemas/2003/07/22" xmlns:dkfm="http://rep.oio.dk/dkfm.dk/xml/schemas/2002/07/" v 20/21

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Transport af ABM data Dato : 2007-10-15 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen ved

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC)

Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC) Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC) Version 3.0, august 2008. Rev. 2008-09-30/01/SDE Indledning Dette dokument beskriver det overordnede koncept for Gentofte Kommunes publiceringsagent også kaldet

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Mdoc - dit fremtidige ESDH system

Mdoc - dit fremtidige ESDH system Mdoc - dit fremtidige ESDH system Dokumenthåndteringssystemet Mdoc samler alle organisationens dokumenter i ét system. Mdoc håndtere alle typer af dokumenter, e-mails, kontrakter, referater m.v. Samtidig

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH.

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Om dette dokument Dette dokument er skrevet til brug i Odense Kommune og til samarbejdspartnere

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

SKYHOST WEB API VERSION 8 (OFFENTLIGT)

SKYHOST WEB API VERSION 8 (OFFENTLIGT) SKYHOST WEB API VERSION 8 (OFFENTLIGT) Indholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE 2 1.1 Begrænsning 2 1.2 Input 2 1.3 Output 2 1.4 Tidsstempler 3 2 COMMANDS 4 2.1 Hent aktuel placering af trackere 4 2.2 Hent ressourcer

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin... 4 Metoder... 4 GetPrivateMail... 4 GetPrivateMailNext... 7 DeletePrivateMailEx...

Læs mere

Brugervejledning til registrant

Brugervejledning til registrant Brugervejledning til registrant Når man logger på kommer man ind på en side der ser ud som nedenfor. På siden optræder alle de metadatabeskrivelser som man har rettigheder over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 13 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.0 Hele

Læs mere

System-til-system Grænsefladebeskrivelse

System-til-system Grænsefladebeskrivelse System-til-system Grænsefladebeskrivelse Strålfors Connect System-til-system grænsefladebeskrivelse Side 2 af 72 Indhold 1 Indledning...7 1.1 Version 1.1...7 1.2 Version 1.5...8 2 Referencer til andre

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet Projekt kommunalreformens forvaltningsgrundlag og digital forvaltning på miljøområdet Miljøministeriet CFK j.nr. Ref.: kich/bla/cab Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Annonceimport på GulogGratis.dk

Annonceimport på GulogGratis.dk Annonceimport på GulogGratis.dk Indhold Annonceimport på GulogGratis.dk...1 Hvad er det?...2 Hvordan foregår det?...2 Hvad er arbejdsprocessen?...2 Hvor skal feedet ligge?...2 Hvordan skal feedet udformes?...2

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010 Jan Brown Maj, 2010 Introduktion OIOXML har eksisteret som det centrale datastandardiseringsparadigme siden 2002. Til OIOXML-konceptet er der et regelsæt betegnet OIO Navngivnings- og Deignregler (NDR),

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust Security Token Service Snitflade OIO WS Trust Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Versionsnummer... 3 2. Snitfladebeskrivelse... 3 3. Servicebeskrivelse... 3 3.1 Identity provider... 3 3.2 Supported binding...

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Nyhedsbreve - brugerdokumentation

Nyhedsbreve - brugerdokumentation Nyhedsbreve - brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Nyhedsbreve på SSI.dk... 2 Nyhedsbrevssamling (kun dansk)... 2 Nyhedsbrev... 2 Nyhedsbrevsartikelmappe... 2 Nyhedsbrevsartikel... 2 HTML-baseret mailindhold

Læs mere

arkiver, biblioteker og museer på internettet

arkiver, biblioteker og museer på internettet ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR Integrationsform (Serviceplatform [SP]) Gennemstilling Omstilling/redirect Orkestrering Replica/cache Transformation SFTP simpel SFTP med service kvittering

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl. Ændringer i AddressV2

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl. Ændringer i AddressV2 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl Ændringer i AddressV2 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Ny opdateringsmekanisme i AddressV2...

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Kom godt i gang 2 Hvad er Digitalisér.dk 2 Opret dig som bruger 2 Hvis du ikke kan logge ind 2 Brugerprofil 3 Hvad kan jeg på min profil 3 Hvordan ser jeg mit indhold 4 Hvordan

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere