Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune"

Transkript

1 Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology

2 Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har ret til at kopiere og distribuere dette dokument. Enhver anden kopiering og distribution må kun finde sted efter aftale parterne imellem. Enhver kopi skal være forsynet med rapportens titel, dato og denne notits.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Publicerings konceptet Version Version Version Standarder OIO ebxml Core Component Specification Dublin Core DokForms Metadata-kerne RSS Vejledning til implementering Snitflader PublicationCollection TargetDocumentIdentifier PublicationSubscription PublicationNodeDetails PublicationNodeDetailsResponse UserIdentifier RequestChildNodeDetails RequestTargetDocumentIdentifierDetails PublicationFault NavigatePublicationTarget Bilag 1. Eksempel...18 v 1/21

4 1. Indledning Gentofte Kommune står overfor at skulle skifte Intranettets CMS-system til en SiteCore-baseret løsning. I den forbindelse skal der udvikles en ny publiceringsagent, der tager sig af publiceringen af dokumenter fra kommunens ScanJour ESDH-system til Intranettet. Publiceringsagenten skal på sigt kunne udbygges til at håndtere flere kilde- og publiceringssystemer. Devoteam Fischer & Lorenz har til opgave at udarbejde snitflader til den nye løsning, samt beskrive den løsning, de skal indgå i, på et konceptuelt niveau. Denne rapport samt bilag udgør leverancen fra Devoteam Fischer & Lorenz. Gentofte Kommune ønsker at basere løsningen på standardiserede snitflader, der lever op til OIO-reglerne for XML og WSDL. For det første for at undgå at skulle ændre snitfladerne på et senere tidspunkt. For det andet for at kunne stille dem til rådighed for andre organisationer, der ønsker denne form for publicering på tværs af systemer. Denne rapport beskriver dels konceptet omkring publiceringsagenten, dels de snitflader løsningen skal baseres på. Konceptet er beskrevet i en version 1, 2 og 3. Snitfladebeskrivelserne omfatter de standarder, der anvendes og de udviklede XML-skemaer og WSDL. v 2/21

5 2. Publicerings konceptet I dette afsnit præsenteres konceptet for den løsning, der ønskes i Gentofte Kommune og visionerne for fremtidige versioner, som grænsefladerne er klargjort til. Konceptet er beskrevet i tre versioner. I version 1 har ESDH-systemet kontrollen med publiceringen. Den styrer brugerdialogen, der knytter metadata til dokumentet og tillader brugeren at navigere efter den ønskede lokation i modtagersystemet. I version 2 overgår kontrollen til publiceringsagenten, der håndterer dialogen og knytter modtagerid til dokumentet. I version to åbnes således mulighed for, at flere afsendersystemer og flere modtagersystemer tilknyttes løsningen. I version 3 tilbydes de samme funktionaliteter som i version 2. Desuden åbnes muligheden for at tilknytte dokumenter en kategori, som modtagersystemer kan abonnere på Version 1 Version 1 ligner i høj grad den publiceringsagent, Gentofte Kommune har i dag. Målet er en løsning, der ikke kræver store ændringer i forhold til den nuværende, men som har standardiserede og fremtidssikrede snitflader. Fordelene ved denne løsning er, at det kræver minimale ændringer i ESDH-systemet og stiller meget få krav til CMS-systemet. En ulempe kan være, at der kun er mulighed for en-til-en publicering. Det opfylder dog Gentofte Kommunes nuværende behov. Publication NodeDetails -NodeIdentifier -NodeName - ScanJour ESDH SiteCore CMS Publicerings dialog Publicerings agent PublicationC ollection -Link to doc -Metadata Publication Subscription -TargetDocId -Ref:Publication Figur 1: Publiceringsagent version 1 v 3/21

6 Figur 1 viser konceptet for version 1. Her er det ESDH-systemet, der på samme måde som i dag har kontrollen over publiceringssituationen. Systemet håndterer publiceringsdialogen, hvor brugeren af systemet kan navigere i CMS-systemet og vælge placering af dokumentet vha. en web service, som CMS-systemet stiller til rådighed. Den returnerer PublicationNodeDetails. Desuden generer ESDH-systemet en XML-fil. XML-filen validerer imod XMLskemaet PublicationSubscription, som indeholder et link til den valgte destination i TargetDocumentIdentifier og en reference til et andet XML-skema PublicationCollection. PublicationCollection indeholder et link til det dokument, der skal publiceres samt metadata knyttet til dokumentet. Brugeren indtaster metadata i publiceringsdialogen, og de gemmes i XML-filen. I denne version anvender ESDH publiceringsdialog en filserver til at aflevere XML-filerne. Efter aflevering af XML-filer for publicering, er ESDH systemets del af opgaven afsluttet. Fra ESDH systemet afleveringspunkt flyttes dokumentet til CMS systemets afhentningpunkt. CMS-systemet afhenter nye dokumenter til publicering fra filserveren (CMS afhentningspunktet), hvorefter de slettes af CMS publiceringsagenten. Publication indeholder informationer om det dokument, der skal publiceres, mens PublicationSubscription indeholder informationer om modtagersystemet. Årsagen til at opsplitte skemaet i to er at informationer om modtagersystemet og om aftagersystemet (kanaler/medier) ønskes adskilt fra indhold (dokument/metadata). Dette med henblik på, på et senere tidspunkt, at udskillelse publicerings funktionaliteten fra ESDH-systemet og mulighed for at koble flere modtagersystemer og afsendersystemer på løsningen. Denne vision er beskrevet i version 2 og 3 i det nedenstående. v 4/21

7 2.2. Version 2 I version 2 overgår en del af kontrollen med publiceringssituationen fra afsendersystemet til publiceringsagenten. Publiceringsagenten kontrollerer publiceringsdialogen og kobler dokumentet og dets metadata til destinationen i modtagersystemet. Målet er en løsning med mulighed for flere afsendersystemer og flere modtagersystemer, men stadig kontrol med det dokument, der skal publiceres. Desuden har den den fordel, at den giver mulighed for en-til-mange publicering. Publishers Subscribers P1 Publiceringsdialog S1 Publication NodeDetails -NodeIdentifier P2 Publiceringsagent -NodeName - S2 P3 Publication Collection -Link to doc -Metadata Publication Subscription -TargetDocId -Ref:Publication S3 Figur 2: Publiceringsagent version 2 Figur 2 illustrerer konceptet for anden version af publiseringsagenten. I denne løsning er det publiceringsagenten, der håndterer publiceringsdialogen og håndterer forbindelsen mellem afsender- og modtagersystemet. Hermed kan løsningen omfatte mange forskellige afsendersystemer og mange forskellige modtagersystemet. I version 2 har man mulighed for at publicere ét dokument til flere forskellige modtagersystemer. Afsendersystemet anvender publiceringsagentens dialog, og brugere oplever således stadig, at der skal vælges destination(er) samt metadata for dokumentet. I version 2 er det dog publiceringsagenten, der styrer dialogen med modtagersystemerne via kald til den web service, de stiller til rådighed. Afsendersystemet skaber et XML-dokument, der validerer mod med reference til det dokument, der ønskes publiceret samt tilknyttede metadata. v 5/21

8 Publiceringsagenten har som nævnt kontrollen over publiceringsdialogen. Desuden holder agenten styr på afsendersystemer og modtagersystemer. Publiceringsagenten skaber et XML-skema, der validerer mod PublicationCollection, på baggrund af de metadata brugeren indtaster og et link til det dokument, der skal publiceres. Agenten modtager linket fra afsendersystemet, som indikeret med den stiplede streg i figur 2. Desuden skaber publiceringsagenten et XML-skema, der validerer mod PublicationSubscription og kobler TargetDocumentIdentifier til SubscriptionCollection. v 6/21

9 2.3. Version 3 I version 3 er publiceringsagenten udviklet efter et klassisk publish-subscribe mønster, hvor afsendersystemet ikke kender modtagersystemet og omvendt. Her fungerer publiceringen ved at abonnenter henter opdateringer i en kategori hos publiceringsagenten via RSS feeds. Denne løsning giver mulighed for at publicere dokumenter til mange modtagere via kanaler. Publishers Subscribers P1 Publiceringsdialog Publication NodeDetails - NodeIdentifier - NodeName - S1 P2 Publiceringsagent S2 Subcription - getupdates P3 Publication Collection - Link to doc - Metadata RSS Category - CategoryId - Ref:Publication S3 Figur 3: Publiceringsagent version 3 Figur 3 illustrerer version 3 af publiceringsagenten. Udover den samme funktionalitet som i version 2, hvor publiseringsagenten stiller en publiceringsdialog til rådighed for afsendersystemet er der i version 3 også mulighed for at vælge at publicere et eller flere dokumenter til en kategori. Modtagersystemerne kan abonnere på forskellige kategorier, og forespørger på opdateringer i kategorien. Som i version 2 er det publiceringsagenten, der styrer publiceringsdialogen mellem afsendersystemet og modtagersystemerne. Publiceringsagenten skaber et XML-dokument, der validerer mod PublicationCollection med reference til det dokument, der ønskes publiceret samt tilknyttede metadata. Desuden knytter publiceringsagenten dokumentet til en RSS kategori. Modtagersystemerne kan via web servicen Subscription hente opdateringer i forskellige kategorier. v 7/21

10 3. Standarder Publiceringsagentens databeskrivelser og servicebeskrivelser skal i så høj grad som muligt baseres på allerede eksisterende standarder. De standarder, der har været overvejet i udvekslingen er OIO, ebxml, Dublin Core, DokForm-gruppens metadata-kerne til udveksling mellem ESDH-systemer og RSS 2.0. Her gælder det, at internationalt godkendte standarder skal genbruges før nationale, og at kernekomponenter skal genbruges før domænekomponenter. I det følgende beskrives standarderne, og de overvejelser, der er blevet gjort omkring dem i projektets forløb. Det er Devoteam Fischer & Lorenz vurdering, at skemaerne kan godkendes som Domæneklasse -elementer, idet de overholder NDR3-regelsættet. De er syntaktisk og semantisk korrekte, genbruger relevante elementer fra Dublin Core, DokFormgruppen, ebxml og Kerneklassen, de lever op til navngivningen og dokumentation. Der tages dog det forbehold, at FESD eller FESD-leverandørerne har påbegyndt arbejdet med udvikling af publiceringssnitflader OIO OIO har en række regler for udvikling af XML skemaer. Disse regler er formuleret i NDR 3.0, som vil blive overholdt i udviklingen af XML skemaer til publiceringsagenten. Udover regler omkring modellering er der nogle faste krav om genbrug i OIO. I udviklingen af XML skemaer, er der derfor blevet søgt genbrugelige elementer i Infostrukturbasen med henblik på at undgå at definere allerede eksisterende dataelementer. OIOXML skemaer skal desuden registreres i Infostrukturbasen og igennem en høringsproces. OIO stiller ligeledes en række krav til udvikling af WSDL. Det er bl.a., at WSDL bør udvikles i hånden, inden implementeringen (kontrakt først), at de XMLskemaer, WSDL en baserer sig på, skal være OIOXML, at WSDL en skal overholde retningslinier fra WS-I Basic Profile 1.1. og at WSDL en skal registreres i Infostrukturbasen ebxml Core Component Specification EbXML Core Components specificerer en række kernekomponent-typer som beløb, tid, dato osv. Core Component Types er adopteret i OIOXML som kerneelementer og skal derfor genbruges i andre OIOXML-skemaer. v 8/21

11 3.3. Dublin Core Dublin Core metadata initiativet er en organisation, der udvikler og forsøger at udbrede anvendelsen af interoperable metadata standarder. Dublin Core har defineret en lang række metadataelementer, som blandt andet titel, afsender, ejer, dato osv. Dublin Core elementerne er adopteret i OIOXML som kerneelementer og er derfor obligatoriske at genbruge, når man ønsker at udvikle OIOXMLskemaer DokForms Metadata-kerne DokForm-gruppen i regi af Digital Forvaltning har udviklet en række elementer til udveksling af metadata mellem ERM-systemer. Elementerne er f.eks. afsendelsesdato, modtager, ejer og oplysninger om rettigheder. Elementerne er godkendt som kerneelementer i Infostrukturbasen og skal derfor genbruges i andre OIOXML-skemaer RSS 2.0 RSS er et syndikeringsformat til webindhold, og i øvrigt en XML-dialekt. RSS anvendes af mange CMS-systemer og blogs til syndikering. RSS 2.0 er et simpelt og standardiseret format til at kategorisere indhold og sende automatiske feeds af indholdet på websider. RSS 2.0 er et udbredt og åbent format og bør derfor anvendes i en version 3 af publiceringsagenten, hvor man ønsker automatisk syndikering af indhold til abonnenter. v 9/21

12 4. Vejledning til implementering I dette afsnit nævnes kort en række anbefalinger til implementeringen af publiceringsagenten. For det første anbefales, at så mange metadata om det publicerede dokument i PublicationCollection som muligt autogenereres. Dvs., at hvis data allerede findes i ESDH-systemet bør de lægges direkte i PublicationCollection og ikke være op til brugeren at udfylde. De resterende metadata, der ikke findes i ESDH-systemet indtastes af brugeren i publiceringsdialogen. Det anbefales, af implementeringen foregår efter anbefalinger i It- og Telestyrelsens OWSA model T: Her findes en lang række anbefalinger for sikkerhed, transport og fejlhåndtering ved udvikling af web services. I WSDL en NavigatePublicationTarget er der implementeret fejlhåndtering vha. SOAP:Fault. Dette skal ligeledes implementeres i løsningen. v 10/21

13 5. Snitflader I dette afsnit beskrives de snitflader, der er udviklet til løsningen. Det er XMLskemaerne PublicationCollection, PublicationSubscription, PublicationNodeDetails, PublicationNodeDetailsResponse, PublicationNodeCollectionResponse samt servicebeskrivelsen NavigatePublicationTarget PublicationCollection PublicationCollection beskriver det dokument, der skal publiceres. PublicationCollection indeholder en reference til dokumentet eller selve dokumentet, samt metadata knyttet til dokumentet. Metadata er f.eks. emneord, dokumentejer, publiceringsdato og url til dokumentets placering i afsendersystemet. I de nedenstående skemaer beskrives de enkelte elementer, der indgår i skemaet. Skemanavn Top element navn GK_PublicationCollection PublicationCollection Indholdsmodel for PublicationCollection Elementnavn (forekomster) Beskrivelse PublicationBody (1) Body udgøres af en reference til et dokument i ethvert format eller en del af det nærværende dokument baseret på XHTML eller et andet skema i det nærværende namespace. Title (1) Subject (1) PublicationDate (1) PublicationExpiryDate (0-1) PublicationNotificationIndicator (1) PublicationBody anvendes til at sende filen/link til filen, man ønsker publiceret. Brevets titel. Elementet har en direkte reference til elementet title i dc_elements.xsd (Dublin core). Elementet kan indeholder de emneord som er relevante for publikationen. Elementet har en direkte reference til elementet subject i dc_elements.xsd (Dublin core). Dato for publicering af dokumentet, angives i datetype fra UBL core component types. Dato for udløb af publisering, kan evt. anvendes til automatisk fjernelse af dokumentet ved udløb. Indikator for hvorvidt opdatering i kildedokumentet skal medføre notificering af abonnenter på publiceringen. Indikatoren kan sættes til "true", hvorved der sker en notificering eller "false", hvorved abonnenter ikke adviseres. v 11/21

14 Indholdsmodel for PublicationCollection PublicationsResponsibleName (1) PublicationResponsibleIdentifier (0-1) Creator (1) CreatorIdentfier (0-1) Owner (1) VersionNumber (0-1) PublicationContentCode (0-1) MunicipalRecordIdentifier (0-1) IsPartOf (0-1) SourceDocumentIdentifier (1) PublicationActionCode (1) Process (0-1) SecurityClassification (0-1) AccessRights (1) Navn på den medarbejder, der har ansvaret for pågældende publicering. Navnet er bygget op af PersonGivenName, PersonMiddleName og PersonSurnameName fra EBXML. Identifikation af den medarbejder, der har ansvaret for pågældende publicering. Elementet kan anvendes af modtagersystemet til at forespørge på detailoplysninger om personen som fx , telefon osv. Oplysninger om den entitet, der har det primære ansvar for indholdet. Elementet har en direkte reference til element creator i dc_elements.xsd (Dublin core). Identifikation af skaberen af dokumentet. Elementet er en unik identifikation af personen og kan anvendes af modtagersystemet til at forespørge på detailoplysninger om personen som fx , telefon osv. Ejeren (institution eller organisation) af det system, der sender publikationen. Elementet har en direkte reference til owner i DKFM_elements.xsd Angiver dokumentets versionsnummer, hvis et sådan eksisterer. Kategorisering af dokumentets indhold. Der kan tilknyttes et scheme, der angiver udfaldsrummet. Dokumentets nøgle i KL's journalplan som en string Dokumentet er en logisk eller fysisk del af den refererede ressource. Det vil typisk være nummeret på den sag, dokumentet er en del af. Har en direkte reference til Dublin Core, dcterms:ispartof Dokumentets Identifikation i afsendersystemet af typen anyuri. Besked til modtagersystemet om hvad der skal gøres ved det modtagne dokument, det kan være [create, update, delete]. Elementet angiver hvor i sagsbehandlingsprocessen, dette dokument befinder sig. Det kan være [i behandling; til udtalelse; til godkendelse; til høring; endelig godkendelse]. Elementet har en direkte reference til dkfm:process Kode eller beskrivelse for sikkerhed. Der kan anvendes et scheme, som fastlægger sikkerhedsniveauet for ressourcen ved fastlagt udfaldsrum. Elementet har en direkte reference til dkfm:securityclassification Information om, hvem der må tilgå ressourcen, kan være [ingen stillingtagen; offentligt; ikke-offentligt]- v 12/21

15 Indholdsmodel for PublicationCollection Elementet har en direkte reference til dkfm:accessrights 5.2. PublicationCollectionIdentifier PublicationCollectionIdentifier er en reference til en PublicationCollection xmlfil. Skemanavn Top element navn GK_ PulicationCollectionIdentifier PublicationCollectionIdentifier Indholdsmodel for PublicationSubscription Elementnavn (forekomster) Beskrivelse PublicationCollectionIdentifier(1) Reference til et PublicationCollection xml document angivet som anyuri 5.3. TargetDocumentIdentifier TargetDocumentIdentifier er dokumentets id i modtagersystemet. Skemanavn Top element navn GK_ TargetDocumentIdentifier TargetDocumentIdentifier Indholdsmodel for PublicationSubscription Elementnavn (forekomster) Beskrivelse TargetDocumentIdentifier(1) Dokumentets identifikation i modtagersystemet angivet som anyuri 5.4. TargetNodeIdentifier TargetNodeIdentifier er den node, hvor dokumentet placeres i modtagersystemet. Skemanavn Top element navn GK_ TargetNodeIdentifier TargetNodetIdentifier v 13/21

16 Indholdsmodel for PublicationSubscription Elementnavn (forekomster) TargetNodeIdentifier(1) Beskrivelse Den node hvor dokumentet skal placeres i modtagersystemet angivet som anyuri 5.5. PublicationSubscription PublicationSubscription kobler dokumentbeskrivelsen sammen med en url til dokumentets placering i modtagersystemet. Skemanavn Top element navn GK_PublicationSubscription PublicationSubscription Indholdsmodel for PublicationSubscription Elementnavn (forekomster) PublicationCollectionIdentifier (1) TargetDocumentIdentifier (1) TargetNodeIdentifier (1) Beskrivelse Reference til en PublicationCollection xml fil som anyuri Dokumentets identifikation i modtagersystemet, angivet ved anyuri Den node hvor dokumentet skal placeres i modtagersystemet 5.6. PublicationNodeDetails PublicationNodeDetails beskriver en node i modtagersystemets navigationstræ. En node har en identifier, en forælder og et navn. Skemanavn Top element navn GK_PublicationNodeDetails PublicationNodeDetails Indholdsmodel for PublicationNodeDetails Elementnavn (forekomster) Beskrivelse NodeIdentifier (1) Identifikation af den pågældende node, angivet som anyuri NodeName (1) Navnet på den pågældende node, angivet ved en string på 250 karakterer v 14/21

17 Indholdsmodel for PublicationNodeDetails ParentNodeIdentifier (0-1) NodeAvailableIndikator (1) ChildContainerIndikator (1) Identifikation af den pågældende nodes forældre, angivet som anyuri Indikerer om noden kan anvendes til publisering af dokumentet. Hvis elementet sættes til "true" kan dokumenter publiseres på denne node, hvis "false" kan de ikke Indikerer hvorvidt noden har børn, der er tilgængelige som containere, hvor dokumenter kan publiceres. Det skal hjælpe publiceringsagenten til at navigere gennem træet. Hvis elementet er "true" har noden børn, der er tilgængelige for publicering, hvis "false" har den ikke 5.7. PublicationNodeDetailsResponse PublicationNodeDetailsResponse anvendes i modtagersystemets web service. Når publiceringsagenten forespørger på en nodes børn returneres PublicationNodeCollectionResponse, som består af et ubegrænset antal PublicationNodeDetails. Skemanavn Top element navn GK_PublicationNodeDetailsResponse PublicationNodeDetailsResponse Indholdsmodel for PublicationNodeDetailsResponse Elementnavn (forekomster) PublicationNodeDetails (unbound) Beskrivelse En eller flere noder i modtagersystemets navigationstræ UserIdentifier Useridentifier er en unik identifikation af den bruger, der anvender publiceringsagenten. Skemanavn Top element navn GK_UserIdentifier UserIdentifier Indholdsmodel for UserIdentifier v 15/21

18 Indholdsmodel for UserIdentifier Elementnavn (forekomster) Beskrivelse UserIdentifier (1) Identifikation af den bruger, der publicerer dokumentet 5.9. RequestChildNodeDetails RequestChildNodeDetails angiver input til operationen GetChildNodes. Skemanavn Top element navn GK_RequestChildNodeDetails RequestChildNodeDetails Indholdsmodel for RequestChildNodeDetails Elementnavn (forekomster) UserIdentifier (1) NodeIdentifier (1) Beskrivelse Identifikation af den bruger, der publicerer dokumentet. Identifikation af den node, hvis børn man ønsker returneret, angivet som anyuri RequestTargetDocumentIdentifierDetails RequestTargetDocumentIdentifierDetails angiver de felter operationen GetTargetDocumentIdentifer skal bruge som input. Skemanavn Top element navn GK_RequestTargetDocumentIdentifierDetails RequestTargetDocumentIdentifierDetails Indholdsmodel for RequestTargetDocumentIdentifierDetails Elementnavn (forekomster) UserIdentifier (1) NodeIdentifier (1) Beskrivelse Identifikation af den bruger, der publicerer dokumentet Identifikation af den node, hvis børn man ønsker returneret, angivet som anyuri PublicationFault PublicationFault anvendes til fejlbeskeder, hvis der opstår fejl i web service kaldene. v 16/21

19 Skemanavn Top element navn GK_ PublicationFault PublicationFault Indholdsmodel for PublicationFault Elementnavn (forekomster) PublicationFault (1) Beskrivelse Fejlbesked om fejl opstået i kaldet til web servicen, angivet som en string NavigatePublicationTarget NavigatePublicationTarget er WSDL for modtagersystemets web service til at navigere i dets indholdsstruktur. NavigatePublicationTarget tilbyder tre operationer, det er GetRootNode, GetChildNodes og GetNewTargetDocumentIdentifier. Service navn Address Location NavigatePublicationTarget Indholdsmodel for NavigatePublicationTarget Operation Beskrivelse GetRootNode GetRootNode modtager UserIdentifier som inputparameter og returnerer rodnoden i form af PublicationNodeDetailsResponse. GetChildNodes GetChildNodes modtager en NodeIdentifier og UserIdentifier som input parameter og returnerer nodens børn i form af PublicationNodeResponse. GetNewTargetDocumentIdentifier GetNewTargetDocumentIdentifier modtager en NodeIdentifier som input parameter og returnerer det id, det publicerede dokument skal have i modtagersystemet. Id skal validere imod TargetDocumentIdentifier. v 17/21

20 Bilag 1. Eksempel I dette eksempel beskrives en tænkt publiceringssituation og de skemaer, der udveksles i denne. I eksemplet ønsker Steen Deth at publicere denne rapport om publiceringsagenten fra ESDH-systemet til tre noder i CMS-systemet. Steen åbner publiceringsdialogen i ESDH-systemet og indtaster metadata omkring dokumentet. ESDH-systemet genererer filen GK_PublicationCollectionExample.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <PublicationCollection xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:docstd="http://rep.oio.dk/dkfm.dk/docstd/xml/schemas/2003/07/22" xmlns:dkfm="http://rep.oio.dk/dkfm.dk/xml/schemas/2002/07/" xmlns:ebxml="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:cct="urn:oasis:names:tc:ubl:corecomponenttypes:1.0:0.70" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_publicationcollection.xsd"> <PublicationBody> <dc:source>f/it/udvikling/projekter2005/publiceringsagent/rapport.txt</dc:source> </PublicationBody> <dc:title>rapport om publiceringsagent</dc:title> <dc:subject>it, publicering, cms, esdh</dc:subject> <PublicationDate> </PublicationDate> <PublicationExpiryDate> </PublicationExpiryDate> <PublicationNotificationIndicator>true</PublicationNotificationIndicator> <PublicationsResponsibleName> <ebxml:persongivenname>steen</ebxml:persongivenname> <ebxml:personsurnamename>deth</ebxml:personsurnamename> </PublicationsResponsibleName> <PublicationResponsibleIdentifier>f/persons/it/135</PublicationResponsibleIdentifier> <dc:creator>signe Wagner, Devoteam Fischer og Lorenz</dc:creator> <CreatorIdentifier>http://www.devoteam.dk/persons/SWA</CreatorIdentifier> <dkfm:owner>steen Deth</dkfm:owner> <VersionNumber>1.0</VersionNumber> <PublicationContentCode>it-projekt</PublicationContentCode> <MunicipalRecordIdentifier>85.11</MunicipalRecordIdentifier> <dcterms:ispartof> </dcterms:ispartof> <SourceDocumentIdentifier>f/it/udvikling/projekter2005/publiceringsagent/Rapport.txt</SourceDocumentIdentifier> <PublicationActionCode>create</PublicationActionCode> <dkfm:process>godkendt</dkfm:process> <dkfm:securityclassification>low</dkfm:securityclassification> <dkfm:accessrights>offentligt</dkfm:accessrights> </PublicationCollection> Desuden vælger Steen CMS-systemet som det system, han ønsker at publicere dokumentet i. v 18/21

21 ESDH-systemet kalder CMS-systemets web service NavigatePublicationTarget. Først kaldes operationen GetRootNode, der tager UserIdentifier som inputparameter: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <UserIdentifier xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_useridentifier.xsd">f/persons/it/135</useridentifier> og returnerer rodnoden i form af PublicationNodeDetailsResponseExample.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <PublicationNodeDetails xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_publicationnodedetails.xsd"> <NodeIdentifier>SC/</NodeIdentifier> <NodeName>RootName</NodeName> <ParentNodeIdentifier>/</ParentNodeIdentifier> <NodeAvailableIndikator>false</NodeAvailableIndikator> <ChildContainerIndikator>true</ChildContainerIndikator> </PublicationNodeDetails> På baggrund af outputtet og UserIdentifier kaldes operationen GetChildNodes med inputtet RequestChildNodes <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RequestChildNodeDetails xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_requestchildnodedetails.xsd"> <UserIdentifier>f/persons/it/135</UserIdentifier> <NodeIdentifier>SC/</NodeIdentifier> </RequestChildNodeDetails> GetChildNodes returnerer PublicationNodeDetailsResponse: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <PublicationNodeDetailsResponse xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_publicationnodedetailsresponse.xsd"> <PublicationNodeDetails> <NodeIdentifier>SC/organisation/</NodeIdentifier> <NodeName>Organisation</NodeName> <ParentNodeIdentifier>SC/</ParentNodeIdentifier> <NodeAvailableIndikator>false</NodeAvailableIndikator> <ChildContainerIndikator>true</ChildContainerIndikator> </PublicationNodeDetails> <PublicationNodeDetails> <NodeIdentifier>SC/news/</NodeIdentifier> <NodeName>News</NodeName> <ParentNodeIdentifier>SC/</ParentNodeIdentifier> <NodeAvailableIndikator>true</NodeAvailableIndikator> v 19/21

22 <ChildContainerIndikator>true</ChildContainerIndikator> </PublicationNodeDetails> <PublicationNodeDetails> <NodeIdentifier>SC/projekter2005</NodeIdentifier> <NodeName>Projekter 2005</NodeName> <ParentNodeIdentifier>SC/</ParentNodeIdentifier> <NodeAvailableIndikator>true</NodeAvailableIndikator> <ChildContainerIndikator>true</ChildContainerIndikator> </PublicationNodeDetails> </PublicationNodeDetailsResponse> Der foretages flere kald af denne type efterhånden som Steen ned igennem CMSsystemets træ. Den valgte node gemmes som TargetNodeIdentifier. Han finder frem til den node, hvor han ønsker dokumentet publiceret. Her kaldes GetNewTargetDocumentIdentifier med inputparameteren RequestTargetDocumentIdentifierDetails: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RequestTargetDocumentIdentifierDetails xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_requesttargetdocumentidentifierdetails.xsd"> <UserIdentifier>f/persons/it/135</UserIdentifier> <NodeIdentifier>SC/organisation/it/it-projekter2005</NodeIdentifier> </RequestTargetDocumentIdentifierDetails> GetNewTargetDocumentIdentifier returnerer TargetDocumentIdentifier, som er det id, det publicerede dokument skal have i modtagersystemet: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <TargetDocumentIdentifier xmlns="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dkfm="http://rep.oio.dk/dkfm.dk/xml/schemas/2002/07/" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/gentofte.dk/xml/schemas/2005/09/12/://rep.oio.dk/gentofte. dk/xml/schemas/2005/09/12/gk_targetdocumentidentifier.xsd"> SC/organisation/it/it-projekter2005/1164</TargetDocumentIdentifier> På baggrund af den modtagne id og de indtastede metadata genererer publiceringsagenten/esdh-systemet GK_PublicationSubscriptionExample.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <PublicationSubscription xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:docstd="http://rep.oio.dk/dkfm.dk/docstd/xml/schemas/2003/07/22" xmlns:dkfm="http://rep.oio.dk/dkfm.dk/xml/schemas/2002/07/" v 20/21

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC)

Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC) Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC) Version 3.0, august 2008. Rev. 2008-09-30/01/SDE Indledning Dette dokument beskriver det overordnede koncept for Gentofte Kommunes publiceringsagent også kaldet

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1

Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1 Fejlmeddelelser Side 1 af Indhold 1 Indledning... 3 2 Fejl fra OIOREST-snitflade... 4 2.1 Service EnkeltforsendelseOpret... 5 2.2 Service ForsendelseTilbagekald... 7 2.3 Service MasseforsendelseOpret...

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Redigeringssidens elementer

Redigeringssidens elementer PDS Guide v. 3.0 Redigeringssidens elementer Redigering Til venstre vises din menu. Denne menu følger dig, også når du skifter til en anden persons redigeringsside. CV for... Her skiftes mellem de ni under-sider,

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Delivery documentation joint reporting of animal husbandry

Delivery documentation joint reporting of animal husbandry Delivery documentation joint reporting of animal husbandry Package delivery information Project Description: Joint reporting of animal husbandry Fælles HusdyrIndberetning Client/user: Ministry of Food

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere