IKT-strategi Prioriterede fokuspunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT-strategi 2010-2014. Prioriterede fokuspunkter"

Transkript

1 IKT-strategi Prioriterede fokuspunkter Politisk godkendt august 2010

2 IKT-strategi - Indhold Disposition: 1. Tidsplan for beslutningsproces 2. Eksterne og interne påvirkninger 3. Situationen i dag 4. IKT-strategiens opbygning 5. Politiske IKT-strategiske satsninger 6. Administrative IKT-strategiske satsninger 2

3 IKT-strategiplan Tidsplan for beslutningsproces Dato Forum Indstillingstype Frist for indstilling 26. Februar 2010 Digitaliseringsstrategigruppen (DSG) Drøftelse 7. april KMB-IT Drøftelse 29. April DSG Drøftelse 3. maj chefmøde Drøftelse 28. april 5. maj KMB-IT Drøftelse 28. april 17. maj Direktionsmøde (punktet ikke behandlet) 20. maj DSG Drøftelse og planlægning af proces for behandling 7. juni Chefmøde Evt. behandling på chefmøde Udkast udsendes til chefer t.o. 12. maj 17. maj 3. Juni 27. maj 11. juni Direktionsmøde 7. Juni 21. juni KMB-temamøde Drøftelse (IKT-strategi indgår sammen med e2012 og Borgerservicestrategi som bilag) 24. august Økonomiudvalget Godkendelse 30. august KMB Godkendelse 3

4 IKT-strategi eksterne og interne påvirkninger Eksterne og interne drivere på IKT-området Pres på kommunerne fra regeringen til effektiviseringer Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi og fællesoffentlige initiativer (e2012, Dokumentboks, digital borgerbetjening, mv.) Ballerup Kommune IKT strategi Teknologiske megatrends Ballerup Kommunes strategiske pejlemærker og handleplaner Fagspecifikke digitaliseringsstrategier i Ballerup Kommune (fx Borgerservicestrategi) Store økonomiske udfordringer 4

5 Situationen i dag - generaliseret I forhold til Borgerne Borgernes adgang til information og deltagelse er god Ballerup Kommune har rigtig mange data, som borgere og virksomheder kan få større nytte af NemID vil gøre det lettere at bruge digital signatur Borgerne møder ikke en enkelt, gennemskuelig og genkendelig medbetjeningsdialog og der er for få selvbetjeningsløsninger, bortset fra bibliotekstjenesten Brugen af sikker kommunikation mellem borger og kommune er ikke let at anvende Digital signatur er p.t. ikke særligt udbredt Der er stadig portal konkurrence, f.eks. Skat, Sundhed.dk 5

6 Situationen i dag - generaliseret Internt - Ballerup Kommune Ønske om mere fleksibel og driftsstabil it-arbejdsplads Høj grad af it-understøttelse generelt i administrationen - det kunne være bedre i den direkte serviceproduktion, f.eks. sundhedsplejen Ønske om bedre sammenstilling af it-systemer for sagsbehandlere, som bruger mange forskellige systemer Fælles proces- og it-forståelse hos ledere og medarbejdere kan med fordel øges for bedre udnyttelse af eksisterende it IT infrastrukturanalyse (aug. 2009) viser gode muligheder for optimering af infrastrukturen Stigende afhængigheder på tværs af kommunale enheder og mellem myndigheder det øger presset på bedre sammenhænge i it-anvendelse og it-systemer, f.eks. tandplejen Der mangler fælles offentlige standarder.de er på vej, men det varer mange år før de er implementeret 6

7 Situationen i dag - generaliseret Hvordan er vi nået hertil? Første kommune i Danmark med egen edb afdeling Stor egen udvikling i 1980 erne Høj sikkerhed, veludbygget infrastruktur, moderne driftscenter IT strategier nu på 3. generation Klar flerleverandørstrategi Stor kreativitet i organisationen uden tæt kobling til it afdelingen Antagelser, som ikke længere holder stik Ballerup Kommune går forrest i it innovation og anvendelse (2001-strategien) It fremmer videndeling ( strategien) It er et værktøj It er noget it folk tager sig af Digital borgerservice giver automatisk besparelser og borgerne anvender selvbetjeningsløsningerne It medfører automatisk effektivitet It derhjemme er det samme som virksomhedens it 7

8 IKT-strategiens opbygning Fælles offentlig, forretningsstyret og effektiv Se de 9 strategiske satsninger: 3 politiske og 6 administrative De to strategiske spor Strategiske satsninger Øget tilgængelighed fri af tid, sted og hardware Se mål i plancherne Målsætninger Se midler i plancherne Initiativer / Midler 8

9 Strategikort - IKT-strategi politiske IKT-strategiske satsninger Strategisk spor Fælles offentlig, forretningsstyret og effektiv Strategisk spor Øget tilgængelighed fri af tid, sted og hardware Borgere/ kunder Bæredygtig og fleksibel it Offentlige data i spil Tilvejebringelse af it Processer Sammenhæng i videnssystemet Optimering af processer og datasammenhænge Sammenhæng i kommunikation IKT arkitektur Læring, organisation og økonomi Finansiering af it Organisering af it og komptenceudvikling

10 Strategisk satsning bæredygtig og fleksibel it Bæredygtig og fleksibel it Vision: Uafhængighed af tid, sted og udstyr Ved at standardisere it-arbejdspladsen og alene gøre programmer og informationer tilgængelige fra netværk og servere, dvs. ikke på den enkelte it-arbejdsplads: reducerer vi energiforbruget og sikrer større bæredygtighed gør vi det muligt for borgeren som bruger (f.eks. skoleelev) at tilgå relevante ressourcer via eget udstyr samt sikrer at vores systemer har en god web-grænseflade mod borgerne muliggør vi større mobilitet og fleksibilitet i hverdagen i og med at man ikke er afhængig af én bestemt fysisk it-arbejdsplads og man enkelt kan tilgå programmer og informationer fra en hvilken som helst it-arbejdsplads 10

11 Strategisk satsning bæredygtig og fleksibel it Bæredygtig og fleksibel it Mål Større mobilitet i hverdagen it skal være tilgængelig der hvor medarbejderen møder borgeren, og ikke kun fra én fast fysisk it-arbejdsplads elever kan anvende eget udstyr it skal være tilgængelig for borgerne Energibesparende (grøn it) Middel Virtualisering programmel og sikkerhed afkobles fra pc og afvikles på netværk og servere; minimum installation på maskinen Brug af Cloud computing som driftsform i det omfang det bliver muligt for offentlige virksomheder Tilgængeligt WWW i Ballerup kommunes bygninger Anskaffelse af it med web-borgergrænseflade (jf. tema 2) 11

12 Strategisk satsning bæredygtig og fleksibel it Bæredygtig og fleksibel it Det betyder at: Væk fra programmer på pc en Væk fra Ballerup Kommune specifikt hardware Kun én arbejdsplads pr. medarbejder Muligt at få adgang fra egen privat pc Reduktion af energiforbruget og CO2-belastningen reduktionen i energiforbrug ved en målrettet virtualisering vil andrage ca. 1.1 mio. kr. på årsbasis Lettere installation og administration Billigere pc-indkøb 30% af arbejdspladserne er tynde klienter Øget krav til driftsstabilitet øget krav til andet mobilt udstyr end pc en (pda, smartphones) 12

13 Strategisk satsning Offentlige data i spil Offentlige data i spil Vision: Ved at stille offentlige data til rådighed for borgere og virksomheder muliggør vi aktiv inddragelse af borgere og virksomheder i udformning og sammensætning af offentlige tjenester styrker vi demokrati, brugerindflydelse og gennemsigtighed med tilgængelige data bliver offentlige myndigheder mere transparente over for borgere, virksomheder og organisationer skaber vi en platform for innovation af nye løsninger virksomheder kan konkurrere på tjenester der bygger på offentlige data (fx korttjenester) 13

14 Strategisk satsning Offentlige data i spil Offentlige data i spil Mål: Det skal være lettere at deltage aktivt i nærdemokratiet. Det gælder både planlægning, beslutninger der skal i høring og politiske møder Informationer skal være til rådighed for borgerne så de kan anvendes i mange forskellige kanaler, jf. kommunikationsstrategien via de nye sociale teknologier Alle data sæt skal, i det omfang det er muligt, kunne fremsøges med stedet som nøgle, da det er det mest logiske for borgeren Borgerens adgang til egen sag Middel: Vi anvender de fællesoffentlige stedfæstelser Vi presser på for at tekster fra Borger.dk kan genbruges Vi stiller krav til de offentlige myndigheder, der leverer data til os 14

15 Strategisk satsning Offentlige data i spil Offentlige data i spil Det betyder at: Alle data sæt i Ballerup Kommune skal stedfæstes, i det omfang det er muligt Vi systematiserer vore tekster, så de kan anvendes i mange forskellige kanaler Vi arbejder målrettet på at tilvejebringe sammenhæng og gennemsigtighed i datagrundlag og understøtte validitet og kvalitet af data 15

16 Strategisk satsning Offentlige data i spil Offentlige data i spil Eksempler på anvendelsesmuligheder: Deling af oplevelser i nærområde - fra borger til borger fx Planlægning af løberuter ved hjælp af detaljerede geografiske kort Borgers indberetning af huller i vejen, graffiti, bjørneklo, rottebekæmpelse, m.m. til kommunen se fx Ballerup Kommune Digitale informationer i det fysiske lokalområde (skoletjeneste, lokalmuseum, mv.) Køges skoler gennem 200 år Historien om Frederiksberg - alle kan være med til at udvikle tidslinjen Sundhedsprofiler koblet med geografisk information se fx Region Hovedstaden Sundhedsprofil

17 Strategisk satsning Offentlige data i spil Offentlige data i spil Eksempler på anvendelsesmuligheder (fortsat): Elektronisk energiberegner (http:// HusetsWeb) et værktøj til at spare på energien til glæde for økonomi og CO2-udledning Folkets ting (http://folketsting.dk) Folkets Ting er demokrati som hjemmeside. På Folkets Ting kan du følge med i de love og betænkninger der debatteres i Folketinget. Du kan også se hvad politikerne laver på Borgen. Bedst af alt giver Folkets Ting dig mulighed for at tale igen: Du kan kommentere paragraffer i lovtekster, du kan skrive hvad du mener om politikernes taler og du kan stemme for eller imod lovene. Inddragelse af borgerne i de demokratiske beslutningsprocesser : Spareplan i Odder Kommune debatteres på nettet: 246 besvarelser i det elektroniske borgerpanel og 408 indlæg i OdderNettets debatforum 17

18 Strategisk satsning Tilvejebringelse af it Tilvejebringelse af it Vision: It-anskaffelser gennemføres med fokus på kerneopgaverne (de kommunale velfærdsydelser) Mere brugervenlige intuitive it-løsninger It-løsninger af bedst mulig kvalitet til bedst mulig pris It-løsninger muliggør samarbejde og kommunikation på tværs Større uafhængighed af leverandører 18

19 Strategisk satsning Tilvejebringelse af it Tilvejebringelse af it Mål: Ballerup kommune indgår i videst muligt omfang i (forpligtende) samarbejde om anskaffelse og udvikling af it for at opnå bedst mulig kvalitet og pris Konkurrenceudsættelse og flerleverandørstrategi It indtænkes it som en integreret del af produktionen af enhver kommunal kerneopgave (velfærdsydelse) for at opnå høj effektivitet Middel: Vi samarbejder om anskaffelse og kravspecificerer i fællesskaber hvor overhovedet muligt KOMBIT, KL, tværkommunalt, sammen med regionen Vi køber ind over SKI, statsaftale eller i fællesskaber Ballerup kommune anvender de fællesoffentlige komponenter 19 fx Borger.dk, nemlogin, DokumentBoks

20 Strategisk satsning Tilvejebringelse af it Tilvejebringelse af it Det betyder at: Vi udvikler aldrig alene Vores it-løsninger er veldokumenterede Vi følger vedtagne, åbne standarder (følg eller forklar) Vi køber Open source alle steder, hvor det er muligt (følg eller forklar) Vi ser it som en investering i udvikling og effektivisering frem for en driftsomkostning Vi indtænker borgervinklen i alle nye it-anskaffelse og sikrer at vores systemer har en god web-grænseflade mod borgerne 20

21 Strategikort - IKT-strategi administrative IKT-strategiske satsninger Strategisk spor Fælles offentlig, forretningsstyret og effektiv Strategisk spor Øget tilgængelighed fri af tid, sted og hardware Borgere/ kunder Bæredygtig og fleksibel it Offentlige data i spil Tilvejebringelse af it Processer Sammenhæng i videnssystemet Optimering af processer og datasammenhænge Sammenhæng i kommunikation IKT arkitektur Læring, organisation og økonomi Finansiering af it Organisering af it og komptenceudvikling

22 Strategisk satsning Sammenhæng i videnssystemet Sammenhæng i videnssystemet Mål: forenklet fremfinding, administration, arkivering og aflevering til offentligt arkiv større gennemsigtighed og overblik Klar arbejdsdeling mellem arkiver, tekstopbevaring og dokumentationscontainere til specifikke formål Arkiver Tekstopbevaring Dokumentationscontainer edoc KMD-onDemand KMD-journal Care (ældre) EkJ (sociale inst.) Byggesagsarkiv Brandarkiv, Tegningsarkiv m.fl CMS systemerne: Arena (bib) Intranote (Giraf) SiteCore (ballerups hjemmesider) Skoleintra D4 kvalitetssystem Informationssikkerhed Billedopbevaring Kommuneplan? 22

23 Strategisk satsning Sammenhæng i videnssystemet Sammenhæng i videnssystemet Middel: Strategi for produktion af viden (og nyheder) og publicering mellem informationssystemerne/portaler/osv. Klar informationsstruktur både for borgerne og internt, som bygger på metadata-kataloger skabt og vedligeholdt af eksterne leverandører. AL information og dokumentation, der kan geokodes, skal vurderes med henblik på at dette gennemføres. Søgeværktøjer der er effektive og let anvendelige 23

24 Strategisk satsning Optimering af processer og data-sammenhænge Optimering af processer og data-sammenhænge MÅL: Højere effektivitet i serviceproduktion og administration gennem optimering af arbejdsprocesser og øget sammenhæng af data Øget automatisering af processer, herunder selvbetjeningsløsninger Middel: Et antal væsentlige processer gennemgås og optimeres hvert år med henblik på systematisk forbedring af it-system/datasammenhænge Arbejdsmarkedsområdet fokus på dokumenthåndtering (journalskrivning, ondemand, DokumentBoks) Alle bestillingerne på Edoc snitflader skal vurderes og sættes i produktion Ny og bedre procesunderstøttelse til politikerarbejdspladser Etablering af elektronisk kommunikationen mellem hospital, kommune og almen praksis 24

25 Strategisk satsning Sammenhæng i kommunikation Sammenhæng i kommunikation MÅL: Mere effektiv borger- og kollegabetjening Sikre større træfsikkerhed og mindste spild Mindske behov for fysisk møde Sammensmeltning af kommunikationsveje Middel: At samanvende eksisterende kommunikationsværktøjer (mail, ip-telefoni,mobiltelefoni, video, voic , web 2.0 osv ) i en konvergens Unified Communication Én fælles telefonbog med forskellige views (internt/eksternt) og gode søge faciliteter og gode beskrivelser af tilhørsforhold i organisationen, opgaveområde og kompetencer Fotos på alle personer som kommunikationsstøtte Renovering af mail og telefon instruktioner mere ensartet/standardiseret anvendelse 25

26 Strategisk satsning IKT arkitektur IKT arkitektur MÅL: Ledelsesmæssig inddragelse væk fra søjleopdelt forretningsforståelse når vi drøfter IKT Understøtte de forretningsmæssige mål om øget fleksibilitet Understøtte de forretningsmæssige mål om sammenhængende sagsbehandlerarbejdsplads og borgertilgang Understøtte de forretningsmæssige mål om borgers adgang til egen sag 26

27 Strategisk satsning IKT arkitektur IKT arkitektur Middel: Vi benytter FORM som strukturerende princip og fælles sprog mellem forretningens opgave og it-løsning Vi anvender referencearkitektur i det omfang de er udviklet eller bidrager til den fællesoffentlig udvikling Vi bidrager til den fællesoffentlige udvikling af standarder Vi forpligter os til at stille krav til vores leverandørers udviklingsplaner med henblik på anvendelse af de fællesoffentlige standarder Digitaliseringsstrategigruppen (chefgruppen) tager ansvar for den samlede forretningsmæssige arkitektur IT-C tager ansvar for tekniske valg i tæt sammenhæng til de fælles offentlige anbefalinger og initiativer IT-C har ansvar for kommunens overordnede it-arkitektur og alle kommunens it-anskaffelser skal sendes til høring i IT-C 27

28 Strategisk satsning Organisering af IKT og kompetenceudvikling Organisering af IKT og kompetenceudvikling MÅL: Der tilvejebringes en revitaliseret tværgående IT-organisering i Ballerup Kommune, der samlet set håndterer: IT ledelsesmæssige beslutninger på relevante niveauer Porteføljestyring i forhold til projekter IT koordination i forhold til fælles tekniske og kommercielle krav ved anskaffelser mv. IT koordination i forhold til aftalestyring (økonomi, vedligeholdelse og ændringshåndtering) IT sikres medtænkt i al forretningsudvikling (IT-C i samarbejde med afdelingerne) IT funktionen leverer sammenhængende transparent service til hele kommunen IT drift og support skal være konkurrencedygtig på it markedet, når de organiseres in house. Det sikres at informationssikkerhed følger nationale standarder 28

29 Strategisk satsning Organisering af IKT og kompetenceudvikling Organisering af IKT og kompetenceudvikling Middel: IT-Centrets processer synkroniseres med ITIL (international best practice for IT service management) Chefgruppen tager ansvar for at it altid inddrages i forretnings-udvikling - for tiden organiseret i DSG (projektoverblik) - se også arkitektur D2 Systemejerskab og systemadministration på alle systemer? Ansvaret for at lave strategier for det decentrale område ligger hos de enkelte afdelingschefer Der udvikles fortsat værktøjer til skabelse af et overblik for afdelingerne (forbrugsoversigt, systemoversigt). It service udstilles (IT portalen, varekatalog) Der udvikles sourcingstrategi på alle it områder (systemer, konsulentbistand, drift, support osv.) Leverandør aftale styring Der er i strategiperioden fokus på support organisering Fokus på den nødvendige kompetenceudvikling 29

30 Strategisk satsning Finansiering af IKT Finansiering af IKT MÅL: Bedre sammenhænge skabes mellem budgetprocessen og ikt investeringerne Ingen investering uden godkendt business case Prioriteringsmekanisme for afvejningen af fælles tværgående behov i forhold til specifikke behov Middel: Årshjulet skal indeholde ikt-investering og planlægning Tættere/synlig sammenhæng mellem afdelingernes økonomi og it investering/drift Plads til fælleskommunale investeringer Driftsmæssige konsekvenser af it investeringer skal være klarlagte 30

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen 14. oktober 2009 Fra ord til handling - Et moderne, IKT-baseret Grønland

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning DIGITALISERINGS- POLITIK 2014-17 nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning Indhold OVERORDNEDE OG TVÆRGÅENDE HOLDNINGER Overordnede og tværgående holdninger................................ 3 Rammevilkår

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget den 22. juni 2011

Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget den 22. juni 2011 Side1/5 Kommunaldirektøren Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. 199621 Brevid. 1277491 Ref. OLEB/ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere