Prospekt. Introduktion af. på First North. Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt. Introduktion af. på First North. Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S"

Transkript

1 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse med Selskabets nye aktiers optagelse til handel på First North i regi af Københavns Fondsbørs. Som følge heraf har Selskabets ledelse udarbejdet et prospekt, som Selskabet er ansvarlig for. Den Godkendte Rådgiver har gennemgået prospektet og skønner på baggrund af de foreliggende oplysninger, som den Godkendte Rådgiver har modtaget fra Selskabet, at der ikke mangler informationer, der væsentligt kan ændre billedet af Selskabet. Den Godkendte Rådgiver har ikke pligt til og har ikke foretaget en egentlig efterprøvning af de udsagn ledelsen har givet i forbindelse med udarbejdelsen af dette prospekt. Den Godkendte Rådgiver hjælper Selskabet med at opfylde de forpligtelser, som følger af, at Selskabets aktier er optaget til handel på First North. Disse opgaver vil som minimum være: Løbende at være til rådighed for sparring med Selskabets bestyrelse og direktion herunder eventuelt deltagelse på bestyrelsesmøder i det omfang det skønnes relevant. At gennemgå meddelelser fra Selskabet inden offentliggørelse uden at dette må forsinke tidspunktet for offentliggørelse, jf. afsnit 3.2 i Regelsæt for First North samt opdatering af Selskabet om dets forpligtelser på First North. Den Godkendte rådgiver kan alene rådgive omkring de forhold, som Den Godkendte Rådgiver er blevet bekendt med, og der er ikke pligt til, at den Godkendte Rådgiver selv skal opsøge eller efterprøve informationer om Selskabet. VIGTIG INFORMATION FØR INVESTERING PÅ FIRST NORTH Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at First North ikke kan sammenlignes med det eksisterende børsmarked. Investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på First North, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber, idet selskaberne ofte er mindre og dermed mere følsomme overfor ydre og indre påvirkninger. Ligeledes kan likviditeten og dermed omsætteligheden i aktier, der er optaget til handel på First North være mere begrænset, end ved investeringer i børsnoterede aktier.

2 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER OG ORDLISTE... 2 INDLEDNING... 3 ANSVAR OG ERKLÆRINGER... 6 RESUMÉ RISIKOFAKTORER SELSKABSFORHOLD OG MEDARBEJDERE BESKRIVELSE AF ATHENAS VIRKSOMHED MARKEDSFORHOLD I ATHENA IT-GROUP A/S OG TRENDS I INDUSTRIEN FINANSIELLE OPLYSNINGER UDBYTTE TIL SELSKABETS AKTIONÆRER FORHOLD VEDRØRENDE BESTYRELSE, DIREKTION OG LEDENDE MEDARBEJDERE SELSKABETS EKSISTERENDE AKTIEKAPITAL UDSTEDELSE AF NYE AKTIER BILAG 1 - VEDTÆGTER Athena IT-Group A/S prospekt Side 1 af 98

3 DEFINITIONER OG ORDLISTE Aktier ABS ADT ASP CAD CBA CCO CEO CFO CMO CMS CPO CRM EMAE ATC ERP Hosting center Hosting/IToutsourcing IDC Mailhotel MBA Offshoring Onsite PBS Rackskab Redundant SAP SMB Webhotel Omsætningsaktiver og navnenoterede aktier á nominelt DKK 0,25 i Athena IT-Group A/S. Autodesk Building Systems. Architectural Desktop. Application Service Provision: Moderne udtryk for en totalleverance, hvorved en IT leverandør præsterer såvel drift, vedligeholdelse og undertiden udvikling til brugeren. Computer-Aided Design. Certificate in Business Administration. Chief Communication Officer - Kommunikationschef. Chief Executive Officer Direktør. Chief Financial Officer Økonomichef. Chief Marketing Officer - Marketingchef. Content Management System - system der anvendes til at vedligeholde indhold på f.eks. et website. Chief Purchasing Officer - Indkøbschef. Customer Relationship Management - typisk anvendt ifm. software, der hjælper med at organisere kunde oplysninger og kommunikere med kunder. European Masters of Adult Education, Autodesk Training Center. Enterprise Resource Planning Moderne betegnelse for administrative IT-systemer, der systematiserer og nyttiggør de data, der indgår i virksomhedens administrative funktioner, f.eks. regnskabs-, løn- og kundedatabaser. Tidligere anvendte betegnelser herfor er ADB (Administrativ Data Behandling) og administrativ edb. Speciel indrettet lokale hvorfra der drives Hosting/IT Outsourcing. Drift af løsninger typisk forbundet med drift af hardware. Markedsundersøgelses virksomhed med speciale i IT. En standard pakke af mail plads. Masters in Business Administration. Typisk anvendt om systemudvikling udført af en underleverandør. Man sidder hos kunden. Payment Business Services eller Betalingsservice Som oftest et 18 modul i hvilket servere m.v. placeres fra gulv til loft. Dobbelt forbindelse fra 2 eller flere kilder eks. strøm, Internetadgang. ERP producent med fokus på enterprise markedet. Small and Medium sized Business. En standard pakke af mail og hjemmeside plads Athena IT-Group A/S prospekt Side 2 af 98

4 INDLEDNING Nærværende prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel af Athena IT-Group A/S ( Selskabet, Athena, Udsteder ) på First North samt en kapitalforhøjelse ( kapitaludvidelse, udstedelse, emission,) af stk. aktier ( de solgte aktier, de nye aktier ) á nominelt DKK 0,25 i Athena IT-Group A/S forud for Selskabets optagelse til handel på First North. De eksisterende og nye aktier er søgt optaget til handel på First North, der drives i regi af OMX Københavns Fondsbørs A/S. Før kapitalforhøjelsen består Selskabets aktier af aktier á nominelt DKK 1,00. I forbindelse med optagelsen til handel af Selskabet på First North er selskabets aktier omlagt fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,25 på Selskabets generalforsamling den 27. marts 2007, for at skabe en større likviditet i aktien. Dette modsvarer stk. aktier á nominelt DKK 0,25. Efter kapitalforhøjelsen på stk. aktier svarer aktiekapitalen derfor til stk. aktier á nominelt DKK 0,25. De nye aktier sælges til en fast pris af DKK 25,00 per aktie. Kapitalforhøjelsen omfatter en kontant rettet emission udbudt i perioden fra den 1. april 2007 til den 9. maj 2007, begge dage inklusive, til et begrænset antal investorer, hvor der sælges stk. nye aktier á nominelt DKK 0,25, til en markedskurs på DKK 25,00. Bruttoprovenuet for den kontant rettede emission udgør således DKK 30 mio. Henvisninger i prospektet til kapitalforhøjelsen er til den ovenævnte beskrevet kontant rettede emission. Henvisninger i prospektet til prospektdatoen er til datoen for offentliggørelsen af nærværende prospekt den 21. maj Henvisninger i prospektet til udstedelsesdatoen er til datoen for første handelsdag af Selskabets eksisterende aktier og de nye aktier, der sælges i en kontant rettet emission forud for Selskabets optagelse til handel på First North, på First North den 29. maj Det nævnte salg af nye aktier er undtaget fra prospektpligten, idet de følger: Bekendtgørelse om værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro, nr. 306 af 28/04/2005 kapitel 2 Undtagelser fra pligten til at offentliggøre et prospekt, 11 afsnit 2 og udbuddene er rettet til færre end 100 fysiske eller juridiske personer. Det er ikke hensigten, at nærværende prospekt skal danne grundlag for en investerings- eller anden vurdering, og prospektet må ikke betragtes som en anbefaling fra Selskabets side om, at modtagere af prospektet bør købe aktier i Selskabet. Potentielle købere bør selv vurdere, om oplysningerne i prospektet er relevante. Et eventuelt køb bør baseres på de undersøgelser, som vedkommende finder nødvendige. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller fremsætte erklæringer, der ikke er indeholdt i dette prospekt og sådanne oplysninger og erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af Selskabet. Udlevering af prospektet kan ikke på noget tidspunkt betragtes som en indeståelse for, at der ikke er sket ændringer i Selskabets virksomhed eller forhold siden datoen for offentliggørelse af prospektet, eller at oplysninger indeholdt heri er korrekte på noget tidspunkt efter datoen for offentliggørelse af prospektet. I henhold til 26 i prospektbekendtgørelsen, samt regelsættet for First North, skal Selskabet offentliggøre alle væsentlige nye oplysninger, der måtte fremkomme efter datoen for prospektets offentliggørelse Athena IT-Group A/S prospekt Side 3 af 98

5 I forbindelse med, at Selskabet optages til handel på First North er nærværende prospekt kun udarbejdet på dansk. Prospektet er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring fra Selskabets side eller på Selskabets vegne til at købe aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, som det er ulovligt at give et sådant tilbud eller opfordring til. Prospektet bør ikke videresendes, reproduceres eller på anden måde videredistribueres. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse særlige forhold, som investor bør overveje i forbindelse med en investering i Selskabets aktier. Enhver beslutning om investering i Selskabets aktier bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. Oplysningerne nedenfor bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold af dette prospekt. Visse af de anvendte termer er defineret i afsnittet Definitioner og ordliste. De aktier, der er optaget til handel på First North, er ikke underlagt begrænsninger i omsættelighed og videresalg. Fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette prospekt, herunder visse udsagn i afsnittene Risikofaktorer, Oplysninger om Udsteder, Forretningsoversigt og Oplysninger om Udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater er baseret på Selskabets ledelses opfattelse, forudsætninger og de oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed for ledelsen og disse udsagn kan udgøre fremadrettede udsagn. Alle udtalelser med undtagelse af historiske kendsgerninger i prospektet, herunder uden begrænsning udtalelser vedrørende Selskabets økonomiske stilling, forretningsstrategi, planer og mål for den fremtidige drift (herunder udviklingsplaner og -mål vedrørende Selskabets produkter), er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, den udvikling eller de præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er baseret på forudsætninger om fremtidige begivenheder, herunder en række forudsætninger vedrørende Selskabets nuværende og fremtidige forretningsstrategier og fremtidige driftsmiljø, som kan vise sig ikke at være korrekte. Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn i prospektet som følge af væsentlige faktorer, herunder blandt andet risici forbundet med projektudvikling, usikkerhed vedrørende uforudsete vanskeligheder med Selskabets forskellige samarbejdsaftaler og datterselskab, konkurrenceforholdene for Selskabets forretningsområder og markeder samt andre faktorer, der omtales i prospektet, herunder de faktorer, der omtales under afsnittet Risikofaktorer. De fremadrettede udsagn i prospektet gælder kun pr. datoen for offentliggørelse af prospektet og Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten disse følger af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Præsentation af regnskaber og andre oplysninger Selskabet aflægger årsrapporter i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B Athena IT-Group A/S prospekt Side 4 af 98

6 I forbindelse med sammenlægning af selskabets aktiviteter under navnet Athena IT-Group A/S per 1. juli 2006, er der udarbejdet en fusionsresultatopgørelse, en fusionsbalance, samt en fusionspengestrømsanalyse for 2005/2006, samt sammenligningstal for årene 2004/2005 og 2003/2004. I prospektet er alle henvisninger til DKK henvisninger til Kongeriget Danmarks valuta, alle henvisninger til USD er henvisninger til Amerikas Forenede Staters valuta, alle henvisninger til EUR er henvisninger til den Europæiske Monetære Unions valuta. Visse økonomiske og statistiske oplysninger i prospektet kan være afrundet til nærmeste hele tal. Summen af tallene i en kolonne svarer således ikke nødvendigvis til totalen for den pågældende kolonne. Oplysninger fra tredjemand Det er Ledelsens vurdering, at de anførte oplysninger, som er fremkommet fra tredjemand er gengivet korrekt, og at der ikke er udeladt fakta, som kan medføre, at de fremstillede oplysninger er unøjagtige eller vildledende. Der henvises til de relevante kilder i prospektet Athena IT-Group A/S prospekt Side 5 af 98

7 ANSVAR OG ERKLÆRINGER Direktion og bestyrelse Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Ledelsen har gjort sit bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter bedste vidende er i overensstemmelse med fakta og der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Haderslev, den 16. maj 2007 Direktion: Peter Kroul, CEO Bestyrelse: Jørn Andersen, Konsulent Bestyrelsesformand Kim Petri Petersen, Afdelingschef Bestyrelsesmedlem Robert Schytt, ERP Director Bestyrelsesmedlem Peter Kroul, CEO Bestyrelsesmedlem Maj-Britt Skrubel Permien, CPO Bestyrelsemedlem 2007 Athena IT-Group A/S prospekt Side 6 af 98

8 Juridisk rådgiver Jakob Ravnsbo har gennemgået de i prospektet indeholdte oplysninger omkring Athena A/S selskabsretlige registreringsforhold, selskabets aktiekapital og vedtægter og kan erklære, at disse oplysninger er i overensstemmelse med de foreliggende registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kolding, den 16. maj 2007 Lett & Co. Jernbanegade Kolding Jakob B. Ravnsbo Advokat Godkendt rådgiver I vor egenskab af godkendt rådgiver skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. København den 16. maj Korral Partners A/S CVR nr.: Kongens Nytorv 26, 4. sal 1050 København K. Revision Navn og adresse på Udsteders revisor på datoen for prospektet Mortensen & Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR nr Gåskærgade Haderslev Statsautoriseret revisor Per Haller (Mortensen & Beierholm) er medlem af Foreningen af Statautoriserede Revisorer Athena IT-Group A/S prospekt Side 7 af 98

9 PROSPEKTERKLÆRING AFGIVET AF SELSKABETS UAFHÆNGIGE REVISOR Til aktionærerne i Athena IT-Group A/S Prospektet Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i Prospektet for Athena IT- Group A/S. De regnskabsmæssige oplysninger er hentet fra enkeltregnskaberne for de af koncernen omfattede selskaber for regnskabsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06, og konsolideret til koncernregnskabstal til brug for prospektet. Endvidere er gengivet de ureviderede perioderegnskaber for perioden 1. juli december 2005 og 1. juli december Selskabets ledelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af oplysninger heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt de udvalgte oplysninger af regnskabsmæssig karakter er korrekt gengivet fra de udarbejdede koncernregnskabstal for 2003/04, 2004/05 og 2005/06, og af perioderegnskabet for perioden 1. juli december 2005 og 1. juli december Udført arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Som led i vores arbejde har vi kontrolleret Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder hoved- og nøgletal, og har påset, at disse er korrekt gengivet fra koncernregnskabstallene for 2003/04, 2004/05 og 2005/06, samt fra perioderegnskabet for perioden 1. juli december 2005 og 1. juli december Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Vi skal herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Athena IT-Group A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af koncernens aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat, som angivet i koncernregnskabstallene for regnskabsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06, af perioderegnskabet for perioden 1. juli december 2005 og 1. juli december 2006, er indeholdt i prospektet. Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på at de af koncernen omfattede selskaber er fusioneret per 1/ til selskabet Athena IT-Group A/S, og at der til brug for investorerne er udarbejdet koncernregnskab for året 2005/06 med sammenligningstal. Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis i de selskaber koncernen omfatter. Koncernregnskabet er ikke offentliggjort, men kan rekvireres hos selskabet. Haderslev, den 16. maj 2007 Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Haller Statsaut. revisor 2007 Athena IT-Group A/S prospekt Side 8 af 98

10 Reference til øvrige erklæringer afgivet af Selskabets revisor Koncernregnskaberne for regnskabsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 Koncernregnskabstallene omfatter følgende regnskaber: 2003/ / /06 Athena Communications A/S X X X Athena Internet A/S X X X Lura A/S X Cad Solutions ApS X Mortensen & Beierholm ved statsautoriseret revisorer Per Haller har afgivet revisionspåtegning på de af koncernen omfattede årsregnskaber for regnskabsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06. Påtegningerne er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Perioderegnskaberne for perioden 1. juli december 2005 og 1. juli december 2006 Selskabets revisor har ikke foretaget revision eller review af tallene for perioden 1. juli december 2005 eller 1. juli december Forventninger til regnskabsåret 2006/ /09 Mortensen & Beierholm ved statsautoriseret revisorer Per Haller har afgivet erklæring om forventninger til regnskabsårene 2006/ /09. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Erklæringen fremgår af nedenstående afsnit Erklæring afgivet af Selskabets uafhængige revisor om undersøgelse af forventninger til regnskabsåret 2006/ /09 i dette Prospekt og beskriver revisors ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til revisors konklusion Athena IT-Group A/S prospekt Side 9 af 98

11 RESUMÉ Som indledning til resuméet skal det oplyses: 1. Resuméet bør læses som en indledning til prospektet. 2. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. 3. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. 4. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. 5. Resuméet skal læses i sammenhæng med resten af prospektet og er i sin helhed med forbehold for de mere detaljerede oplysninger andetsteds i dette Prospekt, herunder Selskabets reviderede fusionsregnskaber for 2003/04, 2004/05 og 2005/06, samt Selskabets ureviderede halvår regnskab for 1. halvår 2006 (1. juli december 2006). 6. Der henvises specielt til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse særlige forhold, som investor bør overveje i forbindelse med en investering i de nye aktier. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret andre steder i Prospektet. Baggrund for udstedelsen og anvendelse af provenu Selskabets optagelse til handel på First North er et naturligt led i Selskabets strategi om at opbygge en platform inden for udvikling og levering af værdiskabende IT-totalløsninger til erhvervslivet og det offentlige, der på bedst mulig måde udnytter og tilpasser sig markedsudviklingen. Udnyttelsen henholdsvis tilpasningen, skal ske gennem akkvisitioner og indgåelse af partnerskaber, der sigter mod udnyttelse af synergieffekter i forbindelse med udvikling, salg, distribution, teknologier og knowhow, for således at blive den førende leverandør indenfor værdiskabende IT-løsninger i Norden. En platform for Selskabet på First North vil hjælpe med at tiltrække og sikre kapitalen til fortsat vækst via opkøb og organisk vækst, samt styrke Athena s profil overfor kunder og forretningsforbindelser. Ydeligere vil optagelsen til handel også tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere og kunne prisfastsætte selskabet overfor potentielle opkøbsemner. Selskabet har modtaget et bruttoprovenu fra kapitalforhøjelsen på DKK 30 mio. Provenuet vil blive anvendt i følgende prioriteret rækkefølge: 1. Styrkelse af Infrastructure & Outsourcing Divisionen via opkøb i Jylland, Nordtyskland og på sigt Sjælland. 2. Styrkelse af ERP og WTM området via strategiske opkøb og investeringer i organisk vækst. Selskabet sigter efter at blive en online totalleverandør af forretningssystemer til SMB markedet. 3. Styrkelse af salgs- og projektledelse kompetencer via rekruttering og headhunting Athena IT-Group A/S prospekt Side 10 af 98

12 Nedenfor følger en kort introduktion til Athena IT-Group A/S. Introduktion af Athena IT-Group A/S Selskabet er indregistreret i Haderslev Kommune med CVR-nr og blev indregistreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 1. september Alle datterselskaber blev fusioneret med moderselskabet den 1. juli 2006 og foretog i den forbindelse også navneændring til Athena IT- Group A/S. Før denne dato hed Selskabet Athena Communications A/S. Selskabets hjemsted er i dag på adressen Hirsevej 2, 6100 Haderslev. Athena IT-Group A/S er en dansk IT-konsulent, -service og -udviklingsvirksomhed etableret i 1995, med hovedsæde i Haderslev og afdelinger i Horsens, Næstved og Glostrup. Athena er i dag Nordens anden største leverandør af IT- & CAD-systemer til byggebranchen, Nordens største udbyder af webbaserede Time/Sag systemer og en af nordens førende SAP Business One partnere. Selskabets overordnede mission er at udvikle og levere værdiskabende IT-totalløsninger til erhvervslivet og det offentlige. I 2000 opkøbte Selskabet firmaet Just R. Data ApS som daterer sig tilbage til 1979 og i 2006 firmaet Lura A/S og Cad Solutions ApS. Selskabet bestod indtil 1. juli 2006 også af datterselskabet Athena Internet A/S. Pr 1. juli 2006 fusioneredes alle selskaberne under navnet Athena IT-Group A/S. Vision og strategi Athena IT-Group A/S arbejder i dag aktivt med løbende strategiudvikling på såvel overordnet niveau, som i de enkelte divisioner. De implementerede strategiske værktøjer anvendes til løbende evaluering af interne og eksterne faktorer, som påvirker selskabets strategiske forandringsbehov og mål. Selskabets vision er at blive en førende leverandør af værdiskabende IT-løsninger og -services i Norden målt på størrelse, kvalitet og ydeevne. Udover de overordnede målsætninger udvikles og evalueres der løbende målsætninger og strategier for de enkelte divisioner. Produkter og services Efter fusionen er aktiviteterne i selskabet opdelt i følgende 3 divisioner og forretningsområder: Building Systems Division Leverer software og konsulentydelser til byggebranchen med fokus på: Autodesk Software Konsulentassistance CAD Kurser Athena Dimension Beregningsprogrammer til ingeniører InnoCielo Software Dokumenthåndtering 2007 Athena IT-Group A/S prospekt Side 11 af 98

13 E-solutions Division Forhandler, udvikler og implementerer konventionelle og webbaserede forretningssystemer herunder: SAP Business One ERP systemer Microsoft Dynamics ERP systemer Athena WTM Time/Sag System Athena CMS - Content Management System Athena Greenline Energi- og Miljøsystem Athena E-trade Manager E-handels system til SAP og MS Dynamics Udvikling af Microsoft baserede forretningssystemer Selskabet råder således over en betydelig mængde egenudviklede software-systemer, som i dag anvendes af en lang række offentlige og private virksomheder. Udviklingen af disse produkter er siden starten finansieret direkte over selskabets drift. Infrastructure & Outsourcing Division Leverer IT-Infrastruktur, -Services og IT-Drift med fokus på: IT-Service og -Konsulentassistance Outsourcing og Hosting (IT-Drift) IT-Infrastruktur (Hardware, software & netværk) Bestyrelse og ledelse Selskabets CEO er i dag selskabets stifter Peter Kroul. Firmaets bestyrelse består af de 3 hovedaktionærer, hhv. Peter Kroul, Robert Schytt, Maj-Britt Skrubel Permien samt 2 professionelle medlemmer, hhv. Kim Petri Petersen og bestyrelsesformand Jørn Andersen. Finansielle forhold Athena IT-Group havde ingen væsentlige investeringer i 2003/2004. Selskabet havde en omsætning på DKK i 2003/2004, der steg til DKK i 2004/2005, en stigning på 11,7%. I 2004/2005 steg Athena IT-Groups omsætning fra DKK til DKK i 2005/06, en stigning på 49,5%. De 34,7% af væksten skyldes opkøb af Lura A/S i primo 2006 og de 14,8% er organisk vækst. Fra 2003/2004 til 2004/2005 faldt bruttoresuitatet fra DKK marginalt til DKK og bruttomargin faldt tilsvarende fra 61,27% i 2003/2004 til 53,02% i 2004/2005, grundet et øget vareforbrug. Fra 2004/2005 til 2005/2006 steg bruttoresultatet med ca. DKK 5,5 mio., fra DKK i 2004/2005 til DKK i 2005/06, men bruttomargin faldt dog marginalt med 0,5% til 52,58% i 2005/2006. I 2003/2004 udgjorde de eksterne omkostninger DKK og DKK i 2004/2005. Fra 2003/2004 til 2004/05 har de eksterne omkostninger, i forhold til nettoomsætningen, holdt sig på ca. 17,9% for begge år. I 2005/2006 udgjorde de eksterne omkostninger DKK og dermed er de eksterne omkostninger, i forhold til nettoomsætningen, faldet fra 17,9% til 16,9 % fra 2004/2005 til 2005/ Athena IT-Group A/S prospekt Side 12 af 98

14 I 2003/2004 udgjorde personaleomkostningerne DKK og DKK i 2004/2005. Personaleomkostningerne er, i forhold til nettoomsætningen, således faldet fra 33,9% i 2003/2004 til 30,4% i 2004/2005. Personaleomkostningerne udgjorde i 2005/2006 DKK og dermed er personaleomkostningerne, i forhold til nettoomsætningen faldet fra 30,4% i 2004/2005 til 29,5% i 2005/2006. Det skyldes at synergierne af opkøbet af Lura A/S ikke er slået helt igennem efter de første 6 måneder. I forbindelsen med optagelsen på First North har Selskabet haft øgede omkostninger på ca. DKK Heraf kan ca. DKK henføres til ansættelse af nye medarbejdere, der sker som en realisering af de udmeldte ekspansionsplaner. Ellers foreligger der ingen usædvanlige eller sjældne begivenheder eller nye udviklinger, der har givet væsentlig indflydelse på Selskabets indtægter eller finansielle forhold. Kapitalforhøjelsen Kapitalforhøjelsen omfatter: En kontant rettet emission til et begrænset antal investorer, hvor der udstedes stk. nye aktier á nominelt DKK 0,25, til en en markedskurs på DKK 25,00. Bruttoprovenuet for den kontant rettede emission udgør således DKK 30 mio. De nye aktier sælges i en kontant rettet emission i perioden fra den 1. april 2007 til den 9. maj 2007, begge dage inklusive Kapitalforhøjelsen er fuldtegnet og lukket Eksisterende og nye aktier er søgt optaget til handel på First North, der drives i regi af OMX Københavns Fondsbørs A/S. Fastfrysningsaftaler Blandt selskabets aktionærer er det indgået følgende lock-up aftaler vedr. salg af aktier: Kroul Holding Gmbh ejet 100% af Peter Kroul, MSP Holding af 2007 ApS ejet 100% af Maj-Britt S. Permien og RZS Holding af 2007 ApS ejet 100% af Robert Schytt må i 2007 sælge op til 5% af deres aktiebeholdning, 10% i 2008, 25% i 2009 og herefter fri omsættelighed. Der foreligger ingen undtagelser for fastfrysningsaftalerne. Risikofaktorer En investering i Athena IT-Group A/S indebærer risici. Ud over de andre oplysninger i dette prospekt bør potentielle investorer omhyggeligt overveje oplysningerne i afsnittet Risikofaktorer, når de vurderer, om de skal investere i Selskabet. Ledelsen mener, at de i Prospektet beskrevne risikofaktorer udgør de væsentligste risici, som bør indgå i en vurdering af Selskabet. De beskrevne risici er ikke nødvendigvis udtømmende. Ligesom de heller ikke står i nogen prioriteret rækkefølge. Nogle af de væsentligste risici nævnt i afsnittet Risikofaktorer omfatter blandt andet langsommere vækst end ventet, risici ved selskabets opkøbsstrategi, leverandørrisici, og valutarisici. Desuden er der fremhævet risici for selskabets afhængighed af medarbejdere samt kunder. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer Athena IT-Group A/S prospekt Side 13 af 98

15 Finanskalender Finanskalender Dato *Fusionsregnskab pr. 30. juni 2006 se note Ekstraordinære generalforsamling Offentliggørelse af årsregnskabet 2006/ Ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2006/ Offentliggørelse af halvårsregnskabet 2007/ * Er ikke offentliggjort, men kan rekvireres af Selskabet 2007 Athena IT-Group A/S prospekt Side 14 af 98

16 RISIKOFAKTORER Foruden de oplysninger der i øvrigt fremgår af Prospektet, bør potentielle investorer i vurderingen af om der bør investeres i Selskabets aktier nøje overveje nedenstående risikofaktorer. De anførte forhold skal ikke opfattes som en udtømmende oversigt af de risici, som Athena IT-Group A/S er udsat for og der er ikke foretaget nogen prioritering af de enkelte risici. Ledelsen forventer, at de beskrevne risici er dem, der kan få størst betydning for Selskabets fremtidige vækst, aktivitet, økonomiske stilling og resultater. Beskrivelsen bør ses i sammenhæng med det øvrige indhold af dette Prospekt. Driftsrelaterede risici i Athena IT-Group A/S Positiv vækst og indtjening Det er Selskabets hensigt og forventning at fortsætte en udvikling med positivt vækst i omsætning og drift, men Selskabet er stadig i sin opbygningsperiode og er således sårbar for hændelser, der opstår i markedet og for ændringer i konjunkturer og andre udefra kommende forhold. Derfor kan der ikke gives sikkerhed for, at Selskabet vil kunne fortsætte den positive udvikling ligesom den planlagte ekspansion med opkøb af virksomheder også indebærer nye risici for Selskabet. Risici for hostingcenteret Selskabets hostingcenter er udstyret med den nyeste teknologi på markedet og serverne er døgnovervåget og sikret mod strømudfald, brand og hackerangreb. Der foreligger dog stadig visse risici for hostingcenteret, i tilfælde af, at der skulle opstå et strømudfald, hvor større dele af det danske, skandinaviske eller europæiske net bryder ned. Selskabet har ekstra forbindelser til Internettet via både Cybercity og TDC, hvor der er 24 timers overvågning og mulighed for overkobling af aktiviteter fra den ene udbyder til den anden. Selskabetsdriftsfaciliteter efterlever en række sikkerhedsforanstaltninger mod tekniske nedbrud med redundante strøm- og dataforbindelser. Derudover foreligger der en vis risiko for hackerangreb, selvom Selskabet anvender de nyeste sikkerhedssystemer og programmer og løbende holder sig ajour med yderligere forbedringer. Det kan ikke garanteres at et særdeles fjendligt hackerangreb ikke ville kunne påvirke Selskabets sikkerhed og funktionalitet, og følgende påvirke Selskabets drift i en periode. Der foreligger også en risiko ved tilfælde af en omfattende brand, selvom Selskabet har sikret sig med automatisk brandslukning. Det kan ikke garanteres, at der i ekstrordinære tilfælde ikke ville kunne forekomme skader på Selskabets installationer mv. og med deraf afledte økonomiske konsekvenser. Herudover foreligger der risici relateret til muligheden for at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere samt sikring af selskabets knowhow og forretningshemmeligheder Athena IT-Group A/S prospekt Side 15 af 98

17 Finansielle risici i Athena IT-Group A/S Aktierelaterede risici Potentielle investorer bør være opmærksomme på, at kurserne på aktier kan være svingende, og Selskaber på First North har fra tid til anden oplevet markante udsving i kurser og omsætning, som ikke var proportionale med de relevante virksomheders resultater og udsigter. Der kan ikke gives sikkerhed for, at sådanne kursbevægelser ikke vil få stor negativ indflydelse på kursen på Selskabets aktier i fremtiden. Hvis aktiemarkedet generelt, eller Selskabet specifikt, lider under lav likviditet og/eller kursfald, kan det svække Selskabets evne til at rejse yderligere egenkapitalfinansiering i fremtiden. Det kan skade Athena IT-Group A/S virksomhed og/eller resultere i store tab for nuværende og fremtidige aktionærer i Selskabet. Valutarisiko I forbindelse med Selskabets ambitiøse vækststrategi og forventede fremtidige opkøb på forskellige markeder, forventes en del af Selskabets fremtidige indtægter, udgifter og investeringer at være i andre valutaer end danske kroner, primært euro og dollars. Som konsekvens heraf kan Selskabets fremtidige regnskabstal for drift og investering blive påvirket af mulige valutakursudsving igennem hele processen, fra budgettering og investering til en indbetaling eller udbetaling har fundet sted. Risiko ved vækststrategi En væsentlig del af Selskabets vækststrategi forventes gennemført gennem M&A aktiviteter med vægten på akkvisitioner. Mislykkede integrationer, såvel teknisk som organisatorisk af opkøbte virksomheder udgør således en risiko for Selskabet. Selskabet har opbygget en praktisk erfaring ved tidligere gennemførte integrationer og haft succes med hele akkvisitionsforløbet og implementeringen af disse selskaber. Der kan dog ikke gives sikkerhed for at en akkvisition lykkes som planlagt, og dette kan få en negativ indflydelse på den forventede omsætning eller medføre forøgede omkostninger og deraf følgende mindre indtjening. Risici ved leverandører og partnere Hvad angår Microsoft og Autodesk er Athena IT-Group A/S afhængig af de produkter, disse selskaber udbyder og et stop af leverancer fra disse selskaber vil have alvorlige konsekvenser for Athena IT-Group A/S på kort sigt indtil nye tilsvarende produkter fra andre leverandører er indarbejdet. Det vurderes dog af ledelsen at et stop af leverancer fra Microsoft eller Autodesk er meget lidt sandsynligt. Afhængighed af kunder Selskabet er generelt præget af at have langvarige kundeforhold. Det er selskabets forventning generelt at kunne opretholde vedvarende kunderelationer, men der kan dog ikke gives garanti for at alle kundeforhold kan fastholdes Athena IT-Group A/S prospekt Side 16 af 98

18 Mætning af kunder på det Sønderjyske marked Selskabet oplever idag en mætning af kunder i det Sønderjyske marked og er derfor til en vis grad afhængig af at ekspandere på et geografisk plan for at finde nye kunder. Afhængighed af nøglemedarbejdere og nye medarbejdere Athena IT-Group A/S er afhængig af at kunne fastholde nøglemedarbejdere og samtidig være i stand til at tiltrække nye medarbejdere med den nødvendige kompetence til at videreudvikle Selskabet både teknologisk, salgsmæssigt og ledelsesmæssigt. Der kan ikke gives nogen garanti for at Selskabet vil være i stand til tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere i fremtiden og ved opkøb af nye virksomheder er det væsentligt, at de nye medarbejdere integreres hurtigt og effektivt. Hvis ikke dette sker, kan det betyde forsinkelse af salgsudviklingen og dermed en mindre forventet omsætning og indtjening til Selskabet. Oplysninger om statslige m.m. initiativer Athena It-Group A/S er ikke underlagt statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på Selskabets virksomhed. Athena IT-Group A/S konkurrenter Selskabet leverer IT-totalløsninger som kombinerer ressourcerne i de enkelte divisioner i selskabet. Markedet skal derfor analyseres individuelt for hvert divisions- og forretningsområde. I SMB markedet tager Selskabet i dag ofte det totale ansvar for kundernes IT-installation fra hosting og drift af IT-platformen til levering af ERP-system og hjemmeside løsning. Dette anses som Selskabets absolutte styrke og konkurrencemæssige fordel. Der er kun få direkte konkurrenter i SMB markedet som kombinerer ERP-løsninger fra Microsoft og SAP med service og drift af IT-infrastruktur. Konkurrenter på Infrastructure & Outsourcing Division Konkurrencen i SMB markedet for Hosting og Outsourcing ydelser er voksende, og der er i dag betydelige aktører som: Mondo, Frontdata, Munk Hosting, TDC, InterXion m.fl. Konkurrenter på Building Systems Division På området for beregningsprogrammer til ingeniører er Athena IT-Group A/S den absolutte markedsleder i Danmark. Programmer er udviklet af det opkøbte selskab Just R Data siden Der findes kun en enkelt konkurrent, som er en mindre enkeltmandsvirksomhed. Det anslås at Athena IT-Group A/S markedsandel er ca. 70 %. Konkurrenter på E-solutions Division Som godkendt udvikler til SAP i norden, adskiller Selskabet sig fra konkurrencen på ERP området. Selskabets fokus og styrke er her især udvikling af komplekse moduler og funktioner samt integration til andre systemer Athena IT-Group A/S prospekt Side 17 af 98

19 ERP markedet er generelt plaget af hård konkurrence, hvor kun de færreste oplever success og genererer fornuftige overskud. De større konkurrenter er EDB Gruppen, Columbus og WM data. I det mindre segment hvor Athena IT-Group A/S primært opererer, er konkurrenterne: Bredana, Munk IT, Boyum IT, GBS m.fl. Athena vil i løbet af 2007 søge at udvide markedet for dette produkt til at omfatte flere lande. Athena CMS er ligeledes et egetudviklet produkt baseret på Microsoft.Net teknologi. Markedet er ekstremt konkurrencepræget i Danmark. Trods store referencer som EU Kommisionen, Danfoss og Haderslev Kommune, er det betydelige spillere som: Synkron, DynamicWeb, Sitecore og Microsoft CMS som ejer markedsandelene Athena IT-Group A/S prospekt Side 18 af 98

20 SELSKABSFORHOLD OG MEDARBEJDERE Selskabsbeskrivelse Athena IT-Group A/S er en dansk IT-konsulent, -service og -udviklingsvirksomhed etableret i 1995, med hovedsæde i Haderslev og afdelinger i Horsens, Næstved og Glostrup. Athena er i dag Nordens anden største leverandør af IT- & CAD-systemer til byggebranchen, Nordens største udbyder af webbaserede Time/Sag systemer og en af nordens førende SAP Business One partnere. Selskabets overordnede mission er at udvikle og levere værdiskabende IT-totalløsninger til erhvervslivet og det offentlige. I 2000 opkøbte Athena firmaet Just R. Data A/S, som daterer sig tilbage til 1979, og i 2006 firmaet Lura A/S og Cad Solutions ApS. Athena bestod indtil 1. juli 2006 også af datterselskabet Athena Internet A/S. Efter fusionen af Athena s datterselskaber den 1. juli 2006 er disse datterselskaber opløst, og Athena indgår dermed ikke længere i en koncern, men er ét selskab. Efter fusionen pr. 1. juli 2006, er Athena IT-Group A/S nu opdelt i fire forskellige kontorer/afdelinger i Danmark: Athena IT-Group A/S, Hovedafdeling Athena IT-Group. A/S, Sjælland Hirsevej 2 Vestre Kaj Haderslev 4700 Næstved Tlf.: Tlf: Fax: Fax: Athena IT-Group, Jylland Athena IT-Group A/S, Sjælland Langelinie 2 Naverland Horsens 2600 Glostrup Tlf: Tlf: Fax: Fax: Translexion A/S Athena IT-Group A/S har startet Joint Venture selskabet Translexion A/S med Grundfos og BF Group ApS. Grundfos har udviklet et innovativt websystem til håndtering af oversættelser af dokumenter, som selskabet Translexion A/S nu skal markedsføre, sælge og implementere til kunder. Translexion A/S har adresse hos Athena IT-Group A/S i Haderslev, som også skal stå for vedligeholdelsen og driften af systemet. Translexion er ejet af PRM Holding ApS, som er ejet af Peter Kroul, Robert Schytt, og Maj-Britt S. Permien. PRM Holding ApS ejer 41% af aktiekapitalen i Translexion A/S, og Translexion A/S er således et privat ejet selskab, som er udskilt fra Athena. Den resterende ejerandel i Translexion A/S er opdelt på Grundfos New Business A/S, der ejer 18%, og BF Group ApS, der ejer 41%. Athena IT-Group A/S eneste forhold på nuværende tidspunkt er arbejdsopgaver til Translexion A/S på kontraktbasis Athena IT-Group A/S prospekt Side 19 af 98

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Marts 2008 Prospekt Athena IT-Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget

Læs mere

Prospekt. Athena IT Group A/S. på First North. Certified Adviser: Korral Partners A/S

Prospekt. Athena IT Group A/S. på First North. Certified Adviser: Korral Partners A/S Prospekt Athena IT Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget til handel på First North. Certified Adviser

Læs mere

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007 Prospekt Mondo A/S dateret 7. september 2007 Kapitaludvidelse / to rettede emissioner Aktiekapital før de rettede emissioner Nominel aktiekapital a DKK 1 25.561.824 styk. 25.561.824 Rettet emission (apportindskud)

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S Prospekt for Greentech Energy Systems A/S Kapitaludvidelse / rettet emission Udstedt antal nye aktier: 10.998.052 Nominel værdi af nye aktier DKK: 54.990.260 Antal udstedte aktier før emission: 19.974.210

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 Introduktion af esoft systems a/s på FIRSTNORTH Godkendt Rådgiver:: Dahl-Sørensen og Partners, Virksomhedsmæglere A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR.

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR. Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 47.981.480 stk. aktier à nom. DKK 1 ( Udbuddet ) i PANDORA A/S

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere