Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66"

Transkript

1

2 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1

3 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Formålet med initiativet er at bidrage til udvidelsen af arbejdsstyrken med udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland, som, på lige fod med resten af landet, står over for en stor demografisk udfordring. En udfordring der, inden for en kort årrække, resulterer i et drastisk fald i arbejdsstyrken. Det er et stort problem, i det arbejdsstyrken er afgørende for niveauet for beskæftigelse, produktion og indkomst og dermed materiel velfærd. Skal den materielle velfærd og det offentlige serviceniveau sikres, er det derfor afgørende, at den fornødne arbejdsstyrke med de fornødne kvalifikationer er til stede. Samme udfordring forskellige løsninger Konsortierne består af en eller flere samarbejdspartnere, der sammen har ansvaret for at styre projektet i pågældende konsortium. I de fleste tilfælde er der et eller flere deltagende erhvervsråd og kommuner i hvert konsortium. Selvom formål, mål og indsatsområder er ens, jf. kolofonen til højre, har konsortierne metodefrihed i forhold til at løse opgaverne. Dette er gjort for at sikre, at konsortierne kan tage hensyn til lokale udfordringer og behov. Der vil derfor være forskelle på, hvilke aktiviteter der er prioriteret og gennemført i de enkelte konsortier. Konsortiernes størrelser og budgetter vil ligeledes have indflydelse på, hvordan udfordringerne er løst. soversigt På de følgende sider fremgår aktiviteterne i projektet. De er opgjort efter konsortium, hvorved læseren får en fornemmelse for hvor stor variation og mangeartede løsningsforslag, der er udviklet i projektet. Der vil være en opdatering af denne rapport i maj/juni måned. Denne version kan rekvireres ved at skrive til: God læselyst! Formål: Bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland Målgruppe: - Virksomheder, der har udenlandsk arbejdskraft ansat eller påtænker dette - Udenlandske medarbejdere og deres familier - Integrationsrelevante aktører, der varetager opgaver med relevans for en samlet fastholdelses- og integrationsindsats for udenlandsk arbejdskraft Mål og Indsatsområder 1. Lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft - Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet - Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning - Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen - Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet - Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder - Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft 2. Understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft - Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft - Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft. Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik 2

4 Horsens/Hedensted konsortium Leadpartner: Horsens Kommune Samarbejdspartnere: Deltagende erhvervsråd: Horsens Erhvervsråd Hedensted Erhverv Deltagende kommuner: Horsens Kommune Hedensted Kommune Budget: 3.11 millioner kroner Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Lene Brommann Tlf.nr.: Mål 1: Lette og modtagelsen og integrationen af udenlandsk arbejdskraft Indsatsområde 1.1: Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet Velkomstguide. Velkomstguiden er trykt i 3000 eksemplarer: 1200 på engelsk, 900 tysk, 900 polsk. Velkomstguiden findes i øjeblikket i en trykt version på engels, tysk og polsk, og giver tips og information om registreringsprocedurer ved ankomst til landet, sundhedssystemet, det danske arbejdsmarked, bolig, transport, muligheder for danskundervisning, fritidsliv mm. Alle informationer tager udgangspunkt i lokalsamfundet. Teksten er udviklet i samarbejde med projektets interessenter og målgruppe for at sikre at guiden dækker de informationer, der er behov for, når man som udenlandsk arbejdstager kommer til området. Der arbejdes i øjeblikket med at lave en digital version, som vil blive tilgængelig på kommunernes hjemmeside, samt erhvervsrådene. 3

5 Guiden er tænkt som hjælp til selvhjælp. Det er en del af opstartshjælpen til udenlandske arbejdstagere samt praktisk hjælp til virksomheder, som ansætter udenlandsk arbejdskraft. De kan bruge den til at rådgive den udenlandske arbejdstager. Den har en også en stor værdi for fx Borgerservice, som den ligeledes aflaster, da de udenlandske arbejdstagere herigennem selv kan finde svar. Endelig har den også en vigtig signaleffekt over for de udenlandske arbejdstagere, fx når de ved henvendelse til Borgerservice får udleveret materiale, som er udarbejdet for dem. Det signalerer, at Horsens og Hedensted byder de udenlandske borgere velkommen på lige fod med danske borgere. Guiden skal evalueres over de næste par måneder. Individuel bistand. Primært svar via mail på spørgsmål giver dog også telefonisk bistand, men det er ikke en decideret hotline. Der kommer henvendelser fra herboende men også fra personer, som påtænker at flytte til området. Stor værdi for de udenlandske arbejdstagere, at de kan få personlig vejledning eller uddybning af svar. Projektlederen hjælper dem videre i systemet, det kan være i forhold til det kommunale system men også i forhold til fx foreningslivet, hvis der en, som gerne vil dyrke en bestemt sportsgren. Det er holdningen, at man ikke skal holde de udenlandske arbejdstagere i hånden hele vejen, men i stedet hjælpe dem til at komme videre. Der vil inden projektets udløb blive afholdt en intern workshop med fokus på, hvordan denne type henvendelser fremadrettet skal håndteres i organisationen, når projektet ikke længere er her. Dette for at sikre den mest optimale arbejdsgang ved henvendelser pr. telefon og mail. Hjemmeside. Hjemmesiden rummer need to know og nice to know informationer, fx bolig, danskundervisning, aktivitetskalender m.v. Man kan desuden også skrives op til et nyhedsbrev, som udsendes hver anden uge. Hjemmesiden er ikke lavet over kommunernes eksisterende hjemmeside, men er en selvstændig hjemmeside.. Det er et bevidst valg fra projektets side, at lave en selvstændig hjemmeside, da det har været med til at understøtte ønsket om at skabe en selvstændig identitet for projektet visuel identitet gennem eget logo. Dette har været et vigtigt element, da projektet er et 4

6 fælles projekt mellem de to kommuner. Ved at skabe en selvstændig identitet tænkes projektet ikke som værende en del af en bestemt kommune, men understøtter i stedet fællesskabet. Desuden signalerer det udadtil, at det ikke er en kommunal enhed, som der tages kontakt til, men en selvstændig aktør som ikke er koblet op mod en specifik afdeling. Dette er måske specielt vigtigt idet projektet er forankret hos kommunen. Det at hjemmesiden er oprettet som en selvstændig hjemmeside kan dog i den sidste fase af projektet give nogle udfordringer, idet man nu skal finde frem til hvor og hvordan man ønsker at forankre hjemmesiden. Dette vil være et fokuspunkt over de næste måneder. Faglige informationsmøder rettet mod udenlandske arbejdstagere. Tre møder i alt: Et møde afholdt (juni 2010 LRØ model) To møder aflyst grundet manglende tilmelding (juni 2010, feb LRØ model) Temaerne har været SKAT, opholdstilladelse, indregistrering af udenlandske køretøjer mm. To af møderne er udbudt i samarbejde med LRØ, den lokale landbrugsrådgivning, som har meget ekspertise på området. Det afholdte møde, som blev udviklet i samarbejde med LRØ, var en stor succes. Der var tolkning til russisk, hvilket var en god erfaring, da der var mange ukrainske landbrugsarbejdere. At de forstod alt, hvad der blev sagt gjorde, at de følte sig trygge/godt tilpas, hvorfor de havde det fint med at stille mange spørgsmål. Det understøttede en god dialog. Aflysning af mødet om skat i juni (pga. for få tilmeldte) kan skyldes, at man på daværende tidspunkt endnu ikke havde fået opbygget et større netværk uden for landbrugssektoren (som var målgruppen for det afholdte møde). Men kan også være et tegn på, at det ikke er denne type information, der har været behov for. Årsagen til den manglende tilmelding til mødet i februar 2011, er lidt sværere at gennemskue. Mødet var bygget op omkring modellen for det succesfulde møde udbudt i samarbejde med LRØ i juni. Mødet blev annonceret bredt, og invitation ligeledes sendt ud på både dansk, engelsk, polsk og russisk. Desuden er invitationen sendt direkte til målgruppen gennem deres lønsedler. Det kan ske, at målgruppen har fået dækket behovet gennem mødet afholdt i juni, og der siden dette tidspunkt ikke har været en stor udskiftning af medarbejdere. Tidspunktet anses ikke for at have haft afgørende betydning, da LRØ vurderede, at dette var et passende tidspunkt ift. sæsonen. Dog afholdtes arrangementet en mandag aften kl. 18 efter arbejde, hvilket kan have været en årsag. 5

7 Indsatsområde 1.2: Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning Der er ikke lavet selvstændige tiltag målrettet indsatsområde 1.2 Der findes imidlertid information omkring bolig og boligindretning i velkomstguiden og på hjemmesiden samt gennem individuelle bistand, se indsatsområde 1.1. Indsatsområde 1.3: Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen Informationsmøder målrettet arbejdstager. 2 møder 17 deltagere 19 tilmeldte, men 11 deltagere Temaet var: Dansk arbejdskultur - hvordan skaber man et godt samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejdere. Møderne har været udbudt i samarbejde med LRØ, da de er blevet identificeret som værende en god kommunikationskanal til gruppen af udenlandske arbejdstagere. Til arrangementet blev der brugt en udenlandsk arbejdstager, som fortalte sin historie. En litauisk landbrugsarbejder, som har været her i 10 år, er godt integreret og som efter en årrække startede som selvstændig. Det var en stor succes med dette indlæg. Målgruppen kunne identificere sig med denne oplægsholder, og det gav dem mod på at arbejde for at blive integreret og selvstændigt gøre en aktiv indsats/tage ansvar i forhold til at blive integreret på arbejdsplads og lokalt. Der er desuden også gjort brug af konsulent fra LRØ som har erfaring med samarbejdet mellem danske arbejdsgivere og udenlandske arbejdstagere. Modellen vurderes at have været yderst brugbar ift. målgruppen, og at der blev dækket et informationsbehov ved begge møder. Informationsmøder målrettet arbejdsgiver. To møder. Et møde afholdt med 14 deltagere Et møde måtte aflyses. 6

8 Målrettet arbejdsgivere indenfor landbruget. Arrangementerne er udviklet i samarbejde med LRØ og omhandler fx ansættelsesret, skatteretlige regler, kulturmødet, gode praktiske tips til en god start. Det afholdte informationsmøde i juni 2010 var en succes, og var organiseret i samarbejde med LRØ, som er en lokal landbrugsrådgivning, som arbejdsgiverne kender til. Dette er en stor fordel, når man som projekt gerne vil i dialog med denne målgruppe arbejdsgiverne. Modellen for informationsmødet blev afprøvet igen i februar 2011, men måtte aflyses grundet manglende tilslutning. Man forsøger i øjeblikket at finde ud af hvorfor. Følgende årsag kan ligge til grund: arbejdsgiverne har deltaget tidligere, og har ikke brug samme informationer. Der er generelt ikke en stor opbakning til at lave informationsmøder blandt virksomheder. Ifølge Horsens erhvervsrådet skyldes det, at behovet ikke er der i øjeblikket hvilket også er projektlederens erfaring. Lidt den omvendte verden i forhold til 2008, hvor mange rettede kontakt til erhvervsrådet angående hjælp til udenlandsk arbejdskraft. Derudover er der en antagelse om, at de store arbejdsgivere (ex. Danish Crown, Regionshospitalet) ikke har ikke behovet for den type info, da de allerede har den, og de små virksomheder ikke prioriterer det på nuværende tidspunkt. Efterspørgslen er i øjeblikket højest på aktiviteter målrettet den lokale integration dvs. arrangementer med et mere socialt aspekt, hvorfor dette har været prioriteret. Man vil fremadrettet fortsætte med at tage personlig kontakt til de virksomheder, man er bekendt med har udenlandsk arbejdskraft ansat, og indgå i dialog omkring, hvordan projektet kan hjælpe. En strategi er også at udbyde foredrag til erhvervsorganisationer. I øjeblikket tilbydes de lokale virksomheder, som måtte have interesse, informationsmøder via det regionale netværk. Endnu et tiltag er startet for at nå arbejdsgiverne. I samarbejde med Silkeborg, Horsens, Randers, Aarhus og Workindenmark er man ved at lave et arrangement målrettet rådgiverbranchen, som servicerer arbejdsgivere med udenlandske arbejdstagere. Man ønsker herigennem at gøre rådgiverne opmærksomme på eksisterende ressourcer ved herboende ægtefæller til arbejdskraft samt udenlandske studerende, derudover skal de informeres om bestående netværk/projekter, som der kan trækkes på. Regionalt virksomhedsnetværk, se indsatsområde 1.5 Flere virksomheder har vist interesse for at deltage, men har ikke kunne afse tid til det for nuværende herunder Danish Crown Horsens, Regionshospitalet, Ertech Stål. Der har derfor endnu ikke været virksomheder fra Horsens/Hedensted repræsenteret i netværket. 7

9 Hver gang der afholdes møder i det regionale netværk annonceres det lokalt gennem erhvervsrådene, og der tages også personlig kontakt ude i virksomhederne for at sælge netværket. Den manglende deltagelse fra virksomheder i lokalområdet understreger blot den virkelighed projektet befinder sig ift. virksomhederne i området. Der eksisterer ikke et udtalt behov/ønske for informationsarrangementer de prioriteres i hvert fald ikke. Det faktum at projektet er forankret hos kommunen kan også være en faktor, som har indflydelse på virksomhedernes lyst til at deltage. Fremadrettet skal erhvervsrådet og deres netværk bruges mere aktivt, men det er stadig projektleders overbevisning, at det vil skabe mere værdi for virksomhederne, såvel som for projektet, at informationerne gives baseret på en personlig dialog, hvor tid og sted tilpasses virksomhedernes behov. Virksomhedsbesøg/møder. Der er foretaget 30 virksomhedsbesøg. Besøg ved virksomheder, hvor der informeres om projektet og dets aktiviteter. Der informeres også om, hvilke fordele og udfordringer der er ved at have udenlandske arbejdstagere ansat. Gennem møderne Indsamles der ligeledes viden om behov fra virksomhederne, som kan bruges fremadrettet i projektet. Det har været med til at skabe kendskab til projektet blandt virksomhederne, men også en mulighed for projektet til at få skabt et overblik over behovene fra virksomhedernes side på dette område. En viden som projektet har brugt som platform til at agere ud fra. Det vurderes, at den personlige henvendelse på nuværende tidspunkt vil være den bedste måde at komme i dialog med virksomhederne. Der har ikke vist sig en særlig stor interesse i at deltage i informationsmøderne, hverken de lokalt udbudte informationsmøder eller i det regionale virksomhedsnetværk. Det må antages, at virksomhederne pga. finanskrisen har andre prioriteter, hvilket også er erhvervsrådets vurdering. Indsatsområde 1.4: Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet Velkomstarrangement i Horsens. Afholdt en gang. 8

10 60 deltagere I Horsens Kommune er der tradition for at invitere nye tilflyttere til morgenmad på rådhuset, hvor borgmesteren kommer og hilser på. Denne tradition har hidtil kun været en mulighed for danske tilflyttere, projektet har derfor afprøvet en engelsk version. hvor der udover morgenmaden og velkomst fra borgmesteren også informeres om Horsens by, tilbud i byen herunder det sociale/foreningslivet. Det var en meget succesfuld dag, hvor der blev skabt netværk på tværs af de udenlandske arbejdstagere. Gennem KMD og borgerservice fik projektet leveret adresser på alle udenlandske tilflyttere inden for det seneste år. Denne liste blev brugt til at sende private invitationer ud til alle udenlandske nye tilflyttere. Mange handlede ud fra den personlige henvendelse. En rigtig god ide! Dagen blev også brugt til at få kontaktinformationer på alle deltagere, hvilket skabte en god platform for at nå ud til målgruppen i forhold til andre aktiviteter. Der arbejdes på den endelig form, som skal sikre forankring af dagen. Det skal noteres at Hedensted Kommune har valgt ikke at afholde en velkomstdag, da man ikke har tradition for dette ift. de danske tilflyttere. Man ønsker derfor ikke at forskelsbehandle tilflyttere i kommunen. Informationsmøder med fokus på socialt indhold. Et møde med 11 deltagere Desuden tre møder i regi af det nu lukkede internationale netværk (se punkt 1.6 for beskrivelse). Udviklet og afholdt I samarbejde med LRØ. Temaet var fritidsliv: hvad kan man lave i sin fritid og hvordan gør man? Hvordan finder jeg en forening, som passer til mig? Arrangementet skulle ud over kendskab til lokale foreninger også give konkrete værktøjer i forhold til at finde informationer og bruge dem fx over internettet. Det var en succes. Fungerede som en øjenåbner for de udenlandske arbejdstagere, som herigennem fik modet på selv at gøre en indsats. Synliggjorde hvor mange tilbud der reelt er. Det var en rigtig god ide at give konkrete værktøjer til hvordan man kan gribe det an, således de efterfølgende kunne gå i gang med at finde en forening, som passede til deres ønsker. Dette er rigtig vigtigt, da medlemskab i en forening er en super god måde at blive en del af lokalsamfundet. 9

11 Indsatsområde 1.5: Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder Regionalt virksomhedsnetværk. Møder hvert kvartal, 14 virksomheder med i netværket. Netværk og hands-on-videndeling mellem virksomheder. Give mulighed for erfaringsudveksling og præsentation af virksomhedernes egne erfaringer. Skiftende temaer: ny viden, forskning, god praksis, samarbejde med fagbevægelsen, intern og ekstern kommunikation, bolig og boligplacering, fastholdelse, samspil i virksomhederne på tværs af kulturer. : Alle konsortier deltager på nær Aarhus, som grundet størrelse kan selv. Ny viden og inspiration for virksomheder men også for de projektansatte. Stor tilfredshed blandt deltagende virksomheder. Det er et godt eksempel på et tværkommunalt tiltag. Netværket danner rammerne om en virksomhedsrettet indsats omkring udenlandske arbejdstagere. Netværk projektet og LRØ (lokal landbrugsrådgivning). Uformelt samarbejde, men med ide og erfaringsudveksling gennem møder, mail og telefon. I projektets opstartsfase var der fokus på at få identificeret brancher, hvor der stadig var udenlandsk arbejdskraft ansat (finanskrisen ændrede dette noget), for at kunne målrette aktiviteterne i projektet. Landbrugssektoren blev identificeret som en sektor, hvor udenlandsk arbejdskraft fortsat var en del af arbejdsstyrken, og et samarbejde med LRØ blev derfor etableret, da LRØ opfattes som en god kommunikationskanal til både arbejdsgivere og arbejdstagere. Det har vist sig at være et rigtig godt træk at etablere et samarbejde med LRØ, da de har rigtig stor viden og forståelse for målgruppen, hvilket har givet god viden og input i forbindelse med udviklingen af arrangementer til både arbejdsgivere og arbejdstagere. LRØ er desuden en rigtig god kommunikationskanal, da de varetager lønsystemet for mange af landmændene, og invitationer mm. er derfor blev sendt ud sammen med lønsedler, og vi har derved opnået en direkte kontakt til vores målgruppe. LRØ har desuden mange kompetencer at trække på og mange kontakter, som vi har gjort brug af i forbindelse med planlægning og afholdelse af informationsmøder. 10

12 Netværk projektet og Sprogcenter Midt. Uformelt samarbejde med idéudvikling og erfaringsudveksling gennem møder, mail og telefon. Projektet har udviklet et godt samarbejde med Sprogcenter Midt, og sprogcenteret deltager ofte som indlægsholder ved arrangementer. Desuden sparres der på mange områder ift. kommunikation til målgruppen, og udvikling af nye initiativer. Der er på nuværende tidspunkt fokus på et samarbejde omkring integration af udenlandske arbejdstagere i det danske foreningsliv. Sprogcenter Midt er en direkte kommunikationskanal til en stor del af vores målgruppe, da mange, i forbindelse med at de har arbejde i Danmark, benytter sig af tilbuddet om at lære dansk. Projektets nyhedsbrev hænges også på sprogcenteret, og vi når derved ud til en større modtagerskarrer end dem, som modtager nyhedsbrevet per mail. (per 1. marts 2011 har nyhedsbrevet 164 modtagere). Sprogcenteret er desuden en god sparringspartner, da de har en rigtig god forståelse for målgruppens behov og ønsker, hvilket projektet kan drage fordel af, når aktiviteterne i projektet skal målrettes vores målgruppe. Netværk Etnisk iværksætteri. Opstartsmøde d. 2. maj 2011 I samarbejde med Sprogcenter Midt og Etnisk Erhvervsfremme er der fokus på at få etableret et tværkommunalt netværk (Horsens og Hedensted), som har til formål at samle nogle aktører på tværs af erhvervs-, integrations-, og beskæftigelsesområdet for at drøfte, hvordan man kan samarbejde på tværs af disse indsatser. Initiativet er taget af Sprogcenter Midt og Etnisk Erhvervsfremme, og Welcome har indvilliget i at være tovholder for endnu et netværksmøde i efteråret. Netværket vil komme til at bestå af følgende aktører: Horsens Erhvervsråd, Hedensted Erhverv, Jobcenter Horsens, Jobcenter Hedensted (formodentlig), Sprogcenter Midt, Welcome, VIA University College, Learnmark mm. Et samarbejde på tværs, med fokus på etnisk iværksætteri, er en rigtig god ide ift. nogle af projektets målgrupper medfølgende ægtefæller, idet der kan være mange blandt denne gruppe, som har mod på iværksætteri, men mangler viden om, hvordan man kan blive 11

13 iværksætter i Danmark. Fokus på et sådant samarbejde på tværs af rådgivende aktører i området vurderes at være et godt indsatsområde. Indsatsområde 1.6: Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft Mor-barn forum. Uformelt møde forum - 10 møder med 4-8 deltagere pr. gang. Der har været forskellige deltagere fra gang til gang Mor-barn forum er udviklet i samarbejde med Sprogcenter Midt, som også er hyret til at afholde møderne. Det er målrettet udenlandske mødre på barsel. Temaerne har fx været en tur til barselsgangen på hospitalet, introduktion til eksisterende legestuer, en sundhedsplejerske der fortæller om det danske sundhedssystem omkring fødsel, barsel, barn. Møderne har været annonceret i den husstandsomdelte Horsens-Posten, på Projekt Welcome s hjemmeside og gennem en mailliste med relevante eksterne partnere. Deltagerne har i overvejende grad været sprogcentrets kursister, men der har også været deltagere udefra. Samarbejdet med sprogcentret har fungeret godt. Det giver stor værdi at inddrage og gøre brug af lokale kompetente aktører, som har en stor viden på området. Derved også en større chance for at forankrer tiltag. Især emner vedrørende børns sproglige integration og lovgivning vedr. familiens status ved blandede ægteskaber tiltrak deltagere. Ved projektet afslutning har mulighederne for fortsættelse været drøftet med den kommunale sundhedspleje. Tankerne er strandet på manglende finansiering og uklarhed om, hvorvidt målgruppen findes i stort nok tal uden for sprogcentrets rækker. : Internationalt netværk. 3 møder Deltagerantallet ikke angivet. Startede februar 2010 og lukket ned juli Netværket blev lukket ned grundet for meget arbejde ved det. Som den eneste projektleder i konsortiet, skal der disponeres over tiden, og det blev vurderet, at indsatsen ikke stod mål med output projektlederens tid kunne prioriteres bedre. 12

14 En årsag til den manglende succes kunne være, at man på dette tidspunkt ikke havde et ordentligt kendskab til/kunne finde de udenlandske arbejdstagere. International madweekend. Afholdt en gang. Projektet allierende sig med Horsens Juleby, som arrangeres af Kulturafdelingen i Horsens Kommune. Det er en tilbagevendende aktivitet i Horsens, der kører hele december med boder etc. i gågaden. Første weekend i december vat temaet: mad fra hele verden. Projektet skaffede frivillige, som lavede mad hele lørdag og søndag. Fantastisk oplevelse. Stor interesse fra borgere i Horsens. Teltet, hvor madlavningen foregik, var yderst velbesøgt. Det viste sig som en god platform til at komme i dialog med lokale borgere om integration/internationalisering. Samtalerne blev meget konkret, hvilket maden og tilstedeværelsen af de frivillige udenlandske arbejdstagere var medvirkende til! Det kan folk forstå. Igen skal det understreges, at der er god værdi i at koble sig på eksisterende initiativer. De er kendt af lokale, under afprøvede rammer, lettere at markedsføring = større succesrate. Der arbejdes fremadrettet med at bruge denne skabelon i andre tiltag. Projektlederen fandt de frivillige gennem nyhedsbrevet, hvor der blev spurgt til, om nogen kunne tænke sig at være med. Der kom 15 henvendelser fra udenlandske arbejdstagere, som gerne ville arbejde frivilligt i forbindelse med initiativet der skulle kun bruge 8. Strategien med at afholde arrangementer, hvor man aktivt inddrager de udenlandske borgere i aktiviteten kan klart anbefales, da det i sig selv har en integrerende effekt. Sports and sparetime. Ét arrangement Afviklet i samarbejde med City Horsens. Igen er arrangementet koblet op på eksisterende tiltag, hvor foreningerne i lokalområdet får mulighed for at få en stand nede i gågaden og vise, hvilke tilbud de har. WELCOME var med til at udvikle, hvordan arrangementet skulle se ud i 2010, fx tænke sprog ind, kommunikere ud til målgrupperne: udenlandske arbejdstagere og virksomhederne. 13

15 Igen oplevede man en god omtale ved koble sig på eksisterende tiltag. Derudover er der også en fordel i sparring med eksterne. Der er en fordel, at der ikke udvikles parallelle tiltag, som lever hver for sig giver ikke integration eller forankring! En ny fordel viste sig ved at udvikle på et velkendt bestående arrangement pressen viste pludselig interesse fordi der skete noget nyt, og forfulgte historien, hvilket gav god omtale. Mål 2: Understøtte og udvikle den offentlige modtagelse integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet Indsatsområde 2.1: Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft Projektet havde strikket et uddannelsesforløb sammen bestående af workshop med fokus på at analysere arbejdsgangene ved betjening af udenlandske borgere, samt et kursus i interkulturel kommunikation. Samt en sproglig opkvalificering. Arbejdsgangsanalyse med deltagelse af borgerservicemedarbejdere for at udvikle, organisere og optimere den kommunale modtagelse i borgerservice regi. Tværkommunal workshop med tre møder. ca. 8 deltagere pr. gang. : Welcome etablerede en workshop med deltagelse af borgerservice-medarbejdere, hvor medarbejderne på baggrund af forskellige cases arbejdede sig frem til, hvilke arbejdsgange der var gældende, når udenlandske borgere med forskellige nationaliteter og behov henvender sig som nytilflyttet. Arbejdsgangsanalysen har konkret resulteret i et lille opslagsværk, som guider borgerservicemedarbejderen omkring den rette arbejdsgang alt efter hvilken nationalitet man har med at gøre (EU, ikke-eu, grænsependler) Det var vigtigt for projektet at få inddraget borgerservicemedarbejderne i processen for at sikre ejerskab. Desuden lå de inde med den viden, der var nødvendig med arbejdsgangsanalysen blev der sat struktur på denne viden, og der blev dannet grundlag for at denne viden blev opsamlet og publiceret. Inddragelsen af medarbejderne viste sig desuden at være den rette strategi, da der er blevet skabt rigtig meget interesse for området. Derudover synes medarbejderne, at det er 14

16 spændende at arbejde med processen. Endelig har de ansatte i borgerservice enheden fået lettere ved at skulle betjene en borger med udenlandsk baggrund, hvis denne ikke taler dansk. Dette stemmer rigtig godt overens med den grundlæggende strategi for projektet, nemlig at der bliver arbejdet med en internationalisering af lokalområdet dette indebærer også en internationalisering af mind settet hos involverede parter og aktører. Sproglig opkvalificering af frontpersonale. Som en del af udviklingen af den kommunale modtagelse er den sproglige opkvalificering også en vigtig brik. Horsens kommunes borgerservicemedarbejdere har før projektets start haft kursus i både tysk og engelsk. Man besluttede derfor i regi af arbejdsgangsanalysen i stedet at identificere en række af de ord og vendinger, som bliver brugt meget af frontpersonalet ved betjening af borgere. Disse ord og vendinger er efterfølgende blevet oversat til tysk, engelsk og polsk, og figurerer som et lille fint opslagsværk, hvilket skal være med til at lette kommunikationen med ikke dansktalende borgere. Hedensted Kommune er desuden i marts og april på et tyskkursus hver torsdag i 7 uger, som led i deres opkvalificering. Det har vist sig at være et vigtigt fokus punkt, da sproglig selvtillid godt kan have betydning for, hvor sikker man er i sin betjening af en ny borger. Ordlisten og sprogkurserne har været med til at fordre denne selvtillid. Kursus i Interkulturel kommunikation for personale med betjeningsfunktion, som led i uddannelsesforløbet. 2x heldagsworkshop. 23 deltagere pr. dag. Repræsentanter fra begge kommuner. Som en del af udviklingen af den kommunale modtagelse blev kommunale medarbejdere tilbudt kursus i interkulturel kommunikation. Der var stor begejstring for arrangementet og mange tilmeldte. Dog var evalueringerne lidt mere blandede nogle fik rigtig meget ud af det, andre fik knap så meget ud af det. Det kan have været noget med forventningsafstemning, eller tidspunktet for afholdelse. Kurset var noget af det sidste i det uddannelsesforløb, der blev udbudt. Noget tyder på at kurset egnede sig bedre til et introduktionsforløb, idet samme kursus blev udbudt i Silkeborg og Randers, hvor der var meget stor begejstring for forløbet. Her var det det første som medarbejderne stiftede bekendtskab med i forbindelse med uddannelse/opkvalificering af personalet. 15

17 Indsatsområde 2.2: Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft Integrationspolitik i Horsens. Mangfoldighedspolitik i Hedensted. I Horsens Kommune havde man allerede inden projektstart udviklet en integrationspolitik, hvori udenlandsk arbejdskraft også er inkluderet. I Hedensted Kommune har man valgt at udvikle en mangfoldighedspolitik, som omhandler et mangfoldigt Hedensted, og ikke udelukkende fokuserer på mangfoldighed i form af etnicitet. Arbejdet med at udvikle politikker i kommunerne viser med alt tydelighed, at projektet eksisterer i to forskellige kommuner men med forskellige referencepunkter. Man har i Hedensted Kommune valgt, at det vil give mere mening at tale om mangfoldighed frem for integration. Horsens Kommunes integrationspolitik har fungeret som et godt afsæt ift. at lave samarbejde med forskellige enheder i den kommunale organisation, idet den fremhæver specifikke indsatsområder og mål, hvoraf en del spiller godt sammen med projektets formål. I forhold til forankring er det vigtigt, at tage udgangspunkt i eksisterende strukturer, da det fordrer en god indgang for projektet. Det giver en god synergi i forbindelse med implementering af mål 2 arbejdet. Indsatsområde 2.3: Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik Nedenstående netværk kan også skrives under indsatsområde 2.1 i denne sammenhæng er det netværket i forbindelse med aktiviteten, som er interessant. Tværsektorielle og tværkommunale netværk/workshop(kurser). 3 møder 8 deltagere per gang I regi af uddannelsesforløbet har medarbejdere fra borgerserviceenhederne i Horsens og Hedensted mødtes på tværs i flere omgange, både i forbindelse med arbejdsgangsanalysen samt kursus i interkulturel kommunikation. I den forbindelse har der 16

18 været fokus på tværkommunal erfaringsudveksling. Målet var meget konkret: Fokus på arbejdsgange ved modtagelse af udenlandske arbejdstagere i borgerservice både i Horsens og Hedensted, samt at blive opkvalificeret ift. interkulturel kommunikation Netværket/workshoppen gav en god videndeling mellem Horsens og Hedensted kommuner omkring, hvordan tingene kan gøres, og hvordan borgerne betjenes. Resultatet af workshoppen er en bedre service, borgerservice personalet kan nu lettere og bedre guide de udenlandske arbejdstagere rundt i systemet. Derudover har der været stor succes med formen af workshoppen. Ved at inddrage de kommunalt ansatte skabes ejerskab, der kommer konkret input, de er hands on erfaring, m.v. 17

19 Lemvig konsortium Leadpartner: Lemvig Kommune Samarbejdspartnere: Deltagende erhvervsråd: Nordvestjysk Erhvervsråd Deltagende kommuner: Lemvig Kommune Budget: 2.70 millioner kroner Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Karin Juul Jensen Tlf.nr.: Mål 1: Lette og modtagelsen og integrationen af udenlandsk arbejdskraft Indsatsområde 1.1: Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet Velkomstpakke. Muleposer med velkomstbrev fra borgmesteren med info om projektet, fribilletter, film om Lemvig Kommune på tre sprog, lav-selv-popcorn (spises til filmen), mere specifik information om tilbud i lokalområdet. Udarbejdet i samarbejde med projekt Gode grunde et markedsføringsprojekt for Lemvig Kommune. Målgruppen er meget positive overfor tiltaget. Hurtig introduktion til deltagelse i relevante netværk. Giver de nyankomne et sted at henvende sig. 18

20 Velkomst mail. Når udenlandske arbejdstagere registreres ved Borgerservice får de information om projektet og mulighed for at melde sig på projektets mailingliste herved registrerer adresser på alle nyankomne. Herefter sender projektet en standard mail med links om sprogundervisning, udenlandske kontaktpersoner, A-kasse og fagforening, m.v. ud til de nyankomne, som efterfølgende har mulighed for at kontakte projektet. Udfordring med mange info på en gang ved henvendelse ved Borgerservice, derfor stor værdi i, at udenlandske arbejdstagere efterfølgende bliver kontaktet per mail med praktiske oplysninger og mulige tilbud. Vigtigt med hurtig respons mailen kommer med det samme! Fordel ved gøre det per mail er, at informationen ikke ryger i skraldespanden. Indsatsområde 1.2: Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning Personlig rådgivning. Eksempel kan være hjælp ved tvist med udlejer her bruges projektet til at hjælpe med at løse problemet. Udfordringen kan være så simpel, som at forstå hinanden. Talt med målgruppen om behov for indsatser inden for området, men de har ikke vist interesse, hvorfor man har valgt at prioritere andre områder. En af årsagerne til, at der ikke er det store behov kan være, at der er rigtig mange udenlandske arbejdstagere i landbruget, og de bor ofte ved landmanden, så de har ikke behovet. Fremadrettet kan det ændre sig, i det der en ny tendens, hvor de udenlandske arbejdstagere er begyndt at interessere sig for boligmarkedet. Indsatsområde 1.3: Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen Informationsmøder rettet mod arbejdsgiver. Derudover har arbejdsgiverne været inviteret med til møder for medarbejdere, og der har som regel været et par stykker med hver gang. 19

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors Evaluering af Projekt want2work 2. runde, maj 2005-april 2008 Asylafdelingen, Dansk Røde Kors April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 Evalueringsrapportens opbygning... 4 Kort projektbeskrivelse

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere