Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66"

Transkript

1

2 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1

3 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Formålet med initiativet er at bidrage til udvidelsen af arbejdsstyrken med udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland, som, på lige fod med resten af landet, står over for en stor demografisk udfordring. En udfordring der, inden for en kort årrække, resulterer i et drastisk fald i arbejdsstyrken. Det er et stort problem, i det arbejdsstyrken er afgørende for niveauet for beskæftigelse, produktion og indkomst og dermed materiel velfærd. Skal den materielle velfærd og det offentlige serviceniveau sikres, er det derfor afgørende, at den fornødne arbejdsstyrke med de fornødne kvalifikationer er til stede. Samme udfordring forskellige løsninger Konsortierne består af en eller flere samarbejdspartnere, der sammen har ansvaret for at styre projektet i pågældende konsortium. I de fleste tilfælde er der et eller flere deltagende erhvervsråd og kommuner i hvert konsortium. Selvom formål, mål og indsatsområder er ens, jf. kolofonen til højre, har konsortierne metodefrihed i forhold til at løse opgaverne. Dette er gjort for at sikre, at konsortierne kan tage hensyn til lokale udfordringer og behov. Der vil derfor være forskelle på, hvilke aktiviteter der er prioriteret og gennemført i de enkelte konsortier. Konsortiernes størrelser og budgetter vil ligeledes have indflydelse på, hvordan udfordringerne er løst. soversigt På de følgende sider fremgår aktiviteterne i projektet. De er opgjort efter konsortium, hvorved læseren får en fornemmelse for hvor stor variation og mangeartede løsningsforslag, der er udviklet i projektet. Der vil være en opdatering af denne rapport i maj/juni måned. Denne version kan rekvireres ved at skrive til: God læselyst! Formål: Bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland Målgruppe: - Virksomheder, der har udenlandsk arbejdskraft ansat eller påtænker dette - Udenlandske medarbejdere og deres familier - Integrationsrelevante aktører, der varetager opgaver med relevans for en samlet fastholdelses- og integrationsindsats for udenlandsk arbejdskraft Mål og Indsatsområder 1. Lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft - Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet - Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning - Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen - Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet - Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder - Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft 2. Understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft - Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft - Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft. Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik 2

4 Horsens/Hedensted konsortium Leadpartner: Horsens Kommune Samarbejdspartnere: Deltagende erhvervsråd: Horsens Erhvervsråd Hedensted Erhverv Deltagende kommuner: Horsens Kommune Hedensted Kommune Budget: 3.11 millioner kroner Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Lene Brommann Tlf.nr.: Mål 1: Lette og modtagelsen og integrationen af udenlandsk arbejdskraft Indsatsområde 1.1: Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet Velkomstguide. Velkomstguiden er trykt i 3000 eksemplarer: 1200 på engelsk, 900 tysk, 900 polsk. Velkomstguiden findes i øjeblikket i en trykt version på engels, tysk og polsk, og giver tips og information om registreringsprocedurer ved ankomst til landet, sundhedssystemet, det danske arbejdsmarked, bolig, transport, muligheder for danskundervisning, fritidsliv mm. Alle informationer tager udgangspunkt i lokalsamfundet. Teksten er udviklet i samarbejde med projektets interessenter og målgruppe for at sikre at guiden dækker de informationer, der er behov for, når man som udenlandsk arbejdstager kommer til området. Der arbejdes i øjeblikket med at lave en digital version, som vil blive tilgængelig på kommunernes hjemmeside, samt erhvervsrådene. 3

5 Guiden er tænkt som hjælp til selvhjælp. Det er en del af opstartshjælpen til udenlandske arbejdstagere samt praktisk hjælp til virksomheder, som ansætter udenlandsk arbejdskraft. De kan bruge den til at rådgive den udenlandske arbejdstager. Den har en også en stor værdi for fx Borgerservice, som den ligeledes aflaster, da de udenlandske arbejdstagere herigennem selv kan finde svar. Endelig har den også en vigtig signaleffekt over for de udenlandske arbejdstagere, fx når de ved henvendelse til Borgerservice får udleveret materiale, som er udarbejdet for dem. Det signalerer, at Horsens og Hedensted byder de udenlandske borgere velkommen på lige fod med danske borgere. Guiden skal evalueres over de næste par måneder. Individuel bistand. Primært svar via mail på spørgsmål giver dog også telefonisk bistand, men det er ikke en decideret hotline. Der kommer henvendelser fra herboende men også fra personer, som påtænker at flytte til området. Stor værdi for de udenlandske arbejdstagere, at de kan få personlig vejledning eller uddybning af svar. Projektlederen hjælper dem videre i systemet, det kan være i forhold til det kommunale system men også i forhold til fx foreningslivet, hvis der en, som gerne vil dyrke en bestemt sportsgren. Det er holdningen, at man ikke skal holde de udenlandske arbejdstagere i hånden hele vejen, men i stedet hjælpe dem til at komme videre. Der vil inden projektets udløb blive afholdt en intern workshop med fokus på, hvordan denne type henvendelser fremadrettet skal håndteres i organisationen, når projektet ikke længere er her. Dette for at sikre den mest optimale arbejdsgang ved henvendelser pr. telefon og mail. Hjemmeside. Hjemmesiden rummer need to know og nice to know informationer, fx bolig, danskundervisning, aktivitetskalender m.v. Man kan desuden også skrives op til et nyhedsbrev, som udsendes hver anden uge. Hjemmesiden er ikke lavet over kommunernes eksisterende hjemmeside, men er en selvstændig hjemmeside.. Det er et bevidst valg fra projektets side, at lave en selvstændig hjemmeside, da det har været med til at understøtte ønsket om at skabe en selvstændig identitet for projektet visuel identitet gennem eget logo. Dette har været et vigtigt element, da projektet er et 4

6 fælles projekt mellem de to kommuner. Ved at skabe en selvstændig identitet tænkes projektet ikke som værende en del af en bestemt kommune, men understøtter i stedet fællesskabet. Desuden signalerer det udadtil, at det ikke er en kommunal enhed, som der tages kontakt til, men en selvstændig aktør som ikke er koblet op mod en specifik afdeling. Dette er måske specielt vigtigt idet projektet er forankret hos kommunen. Det at hjemmesiden er oprettet som en selvstændig hjemmeside kan dog i den sidste fase af projektet give nogle udfordringer, idet man nu skal finde frem til hvor og hvordan man ønsker at forankre hjemmesiden. Dette vil være et fokuspunkt over de næste måneder. Faglige informationsmøder rettet mod udenlandske arbejdstagere. Tre møder i alt: Et møde afholdt (juni 2010 LRØ model) To møder aflyst grundet manglende tilmelding (juni 2010, feb LRØ model) Temaerne har været SKAT, opholdstilladelse, indregistrering af udenlandske køretøjer mm. To af møderne er udbudt i samarbejde med LRØ, den lokale landbrugsrådgivning, som har meget ekspertise på området. Det afholdte møde, som blev udviklet i samarbejde med LRØ, var en stor succes. Der var tolkning til russisk, hvilket var en god erfaring, da der var mange ukrainske landbrugsarbejdere. At de forstod alt, hvad der blev sagt gjorde, at de følte sig trygge/godt tilpas, hvorfor de havde det fint med at stille mange spørgsmål. Det understøttede en god dialog. Aflysning af mødet om skat i juni (pga. for få tilmeldte) kan skyldes, at man på daværende tidspunkt endnu ikke havde fået opbygget et større netværk uden for landbrugssektoren (som var målgruppen for det afholdte møde). Men kan også være et tegn på, at det ikke er denne type information, der har været behov for. Årsagen til den manglende tilmelding til mødet i februar 2011, er lidt sværere at gennemskue. Mødet var bygget op omkring modellen for det succesfulde møde udbudt i samarbejde med LRØ i juni. Mødet blev annonceret bredt, og invitation ligeledes sendt ud på både dansk, engelsk, polsk og russisk. Desuden er invitationen sendt direkte til målgruppen gennem deres lønsedler. Det kan ske, at målgruppen har fået dækket behovet gennem mødet afholdt i juni, og der siden dette tidspunkt ikke har været en stor udskiftning af medarbejdere. Tidspunktet anses ikke for at have haft afgørende betydning, da LRØ vurderede, at dette var et passende tidspunkt ift. sæsonen. Dog afholdtes arrangementet en mandag aften kl. 18 efter arbejde, hvilket kan have været en årsag. 5

7 Indsatsområde 1.2: Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning Der er ikke lavet selvstændige tiltag målrettet indsatsområde 1.2 Der findes imidlertid information omkring bolig og boligindretning i velkomstguiden og på hjemmesiden samt gennem individuelle bistand, se indsatsområde 1.1. Indsatsområde 1.3: Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen Informationsmøder målrettet arbejdstager. 2 møder 17 deltagere 19 tilmeldte, men 11 deltagere Temaet var: Dansk arbejdskultur - hvordan skaber man et godt samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejdere. Møderne har været udbudt i samarbejde med LRØ, da de er blevet identificeret som værende en god kommunikationskanal til gruppen af udenlandske arbejdstagere. Til arrangementet blev der brugt en udenlandsk arbejdstager, som fortalte sin historie. En litauisk landbrugsarbejder, som har været her i 10 år, er godt integreret og som efter en årrække startede som selvstændig. Det var en stor succes med dette indlæg. Målgruppen kunne identificere sig med denne oplægsholder, og det gav dem mod på at arbejde for at blive integreret og selvstændigt gøre en aktiv indsats/tage ansvar i forhold til at blive integreret på arbejdsplads og lokalt. Der er desuden også gjort brug af konsulent fra LRØ som har erfaring med samarbejdet mellem danske arbejdsgivere og udenlandske arbejdstagere. Modellen vurderes at have været yderst brugbar ift. målgruppen, og at der blev dækket et informationsbehov ved begge møder. Informationsmøder målrettet arbejdsgiver. To møder. Et møde afholdt med 14 deltagere Et møde måtte aflyses. 6

8 Målrettet arbejdsgivere indenfor landbruget. Arrangementerne er udviklet i samarbejde med LRØ og omhandler fx ansættelsesret, skatteretlige regler, kulturmødet, gode praktiske tips til en god start. Det afholdte informationsmøde i juni 2010 var en succes, og var organiseret i samarbejde med LRØ, som er en lokal landbrugsrådgivning, som arbejdsgiverne kender til. Dette er en stor fordel, når man som projekt gerne vil i dialog med denne målgruppe arbejdsgiverne. Modellen for informationsmødet blev afprøvet igen i februar 2011, men måtte aflyses grundet manglende tilslutning. Man forsøger i øjeblikket at finde ud af hvorfor. Følgende årsag kan ligge til grund: arbejdsgiverne har deltaget tidligere, og har ikke brug samme informationer. Der er generelt ikke en stor opbakning til at lave informationsmøder blandt virksomheder. Ifølge Horsens erhvervsrådet skyldes det, at behovet ikke er der i øjeblikket hvilket også er projektlederens erfaring. Lidt den omvendte verden i forhold til 2008, hvor mange rettede kontakt til erhvervsrådet angående hjælp til udenlandsk arbejdskraft. Derudover er der en antagelse om, at de store arbejdsgivere (ex. Danish Crown, Regionshospitalet) ikke har ikke behovet for den type info, da de allerede har den, og de små virksomheder ikke prioriterer det på nuværende tidspunkt. Efterspørgslen er i øjeblikket højest på aktiviteter målrettet den lokale integration dvs. arrangementer med et mere socialt aspekt, hvorfor dette har været prioriteret. Man vil fremadrettet fortsætte med at tage personlig kontakt til de virksomheder, man er bekendt med har udenlandsk arbejdskraft ansat, og indgå i dialog omkring, hvordan projektet kan hjælpe. En strategi er også at udbyde foredrag til erhvervsorganisationer. I øjeblikket tilbydes de lokale virksomheder, som måtte have interesse, informationsmøder via det regionale netværk. Endnu et tiltag er startet for at nå arbejdsgiverne. I samarbejde med Silkeborg, Horsens, Randers, Aarhus og Workindenmark er man ved at lave et arrangement målrettet rådgiverbranchen, som servicerer arbejdsgivere med udenlandske arbejdstagere. Man ønsker herigennem at gøre rådgiverne opmærksomme på eksisterende ressourcer ved herboende ægtefæller til arbejdskraft samt udenlandske studerende, derudover skal de informeres om bestående netværk/projekter, som der kan trækkes på. Regionalt virksomhedsnetværk, se indsatsområde 1.5 Flere virksomheder har vist interesse for at deltage, men har ikke kunne afse tid til det for nuværende herunder Danish Crown Horsens, Regionshospitalet, Ertech Stål. Der har derfor endnu ikke været virksomheder fra Horsens/Hedensted repræsenteret i netværket. 7

9 Hver gang der afholdes møder i det regionale netværk annonceres det lokalt gennem erhvervsrådene, og der tages også personlig kontakt ude i virksomhederne for at sælge netværket. Den manglende deltagelse fra virksomheder i lokalområdet understreger blot den virkelighed projektet befinder sig ift. virksomhederne i området. Der eksisterer ikke et udtalt behov/ønske for informationsarrangementer de prioriteres i hvert fald ikke. Det faktum at projektet er forankret hos kommunen kan også være en faktor, som har indflydelse på virksomhedernes lyst til at deltage. Fremadrettet skal erhvervsrådet og deres netværk bruges mere aktivt, men det er stadig projektleders overbevisning, at det vil skabe mere værdi for virksomhederne, såvel som for projektet, at informationerne gives baseret på en personlig dialog, hvor tid og sted tilpasses virksomhedernes behov. Virksomhedsbesøg/møder. Der er foretaget 30 virksomhedsbesøg. Besøg ved virksomheder, hvor der informeres om projektet og dets aktiviteter. Der informeres også om, hvilke fordele og udfordringer der er ved at have udenlandske arbejdstagere ansat. Gennem møderne Indsamles der ligeledes viden om behov fra virksomhederne, som kan bruges fremadrettet i projektet. Det har været med til at skabe kendskab til projektet blandt virksomhederne, men også en mulighed for projektet til at få skabt et overblik over behovene fra virksomhedernes side på dette område. En viden som projektet har brugt som platform til at agere ud fra. Det vurderes, at den personlige henvendelse på nuværende tidspunkt vil være den bedste måde at komme i dialog med virksomhederne. Der har ikke vist sig en særlig stor interesse i at deltage i informationsmøderne, hverken de lokalt udbudte informationsmøder eller i det regionale virksomhedsnetværk. Det må antages, at virksomhederne pga. finanskrisen har andre prioriteter, hvilket også er erhvervsrådets vurdering. Indsatsområde 1.4: Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet Velkomstarrangement i Horsens. Afholdt en gang. 8

10 60 deltagere I Horsens Kommune er der tradition for at invitere nye tilflyttere til morgenmad på rådhuset, hvor borgmesteren kommer og hilser på. Denne tradition har hidtil kun været en mulighed for danske tilflyttere, projektet har derfor afprøvet en engelsk version. hvor der udover morgenmaden og velkomst fra borgmesteren også informeres om Horsens by, tilbud i byen herunder det sociale/foreningslivet. Det var en meget succesfuld dag, hvor der blev skabt netværk på tværs af de udenlandske arbejdstagere. Gennem KMD og borgerservice fik projektet leveret adresser på alle udenlandske tilflyttere inden for det seneste år. Denne liste blev brugt til at sende private invitationer ud til alle udenlandske nye tilflyttere. Mange handlede ud fra den personlige henvendelse. En rigtig god ide! Dagen blev også brugt til at få kontaktinformationer på alle deltagere, hvilket skabte en god platform for at nå ud til målgruppen i forhold til andre aktiviteter. Der arbejdes på den endelig form, som skal sikre forankring af dagen. Det skal noteres at Hedensted Kommune har valgt ikke at afholde en velkomstdag, da man ikke har tradition for dette ift. de danske tilflyttere. Man ønsker derfor ikke at forskelsbehandle tilflyttere i kommunen. Informationsmøder med fokus på socialt indhold. Et møde med 11 deltagere Desuden tre møder i regi af det nu lukkede internationale netværk (se punkt 1.6 for beskrivelse). Udviklet og afholdt I samarbejde med LRØ. Temaet var fritidsliv: hvad kan man lave i sin fritid og hvordan gør man? Hvordan finder jeg en forening, som passer til mig? Arrangementet skulle ud over kendskab til lokale foreninger også give konkrete værktøjer i forhold til at finde informationer og bruge dem fx over internettet. Det var en succes. Fungerede som en øjenåbner for de udenlandske arbejdstagere, som herigennem fik modet på selv at gøre en indsats. Synliggjorde hvor mange tilbud der reelt er. Det var en rigtig god ide at give konkrete værktøjer til hvordan man kan gribe det an, således de efterfølgende kunne gå i gang med at finde en forening, som passede til deres ønsker. Dette er rigtig vigtigt, da medlemskab i en forening er en super god måde at blive en del af lokalsamfundet. 9

11 Indsatsområde 1.5: Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder Regionalt virksomhedsnetværk. Møder hvert kvartal, 14 virksomheder med i netværket. Netværk og hands-on-videndeling mellem virksomheder. Give mulighed for erfaringsudveksling og præsentation af virksomhedernes egne erfaringer. Skiftende temaer: ny viden, forskning, god praksis, samarbejde med fagbevægelsen, intern og ekstern kommunikation, bolig og boligplacering, fastholdelse, samspil i virksomhederne på tværs af kulturer. : Alle konsortier deltager på nær Aarhus, som grundet størrelse kan selv. Ny viden og inspiration for virksomheder men også for de projektansatte. Stor tilfredshed blandt deltagende virksomheder. Det er et godt eksempel på et tværkommunalt tiltag. Netværket danner rammerne om en virksomhedsrettet indsats omkring udenlandske arbejdstagere. Netværk projektet og LRØ (lokal landbrugsrådgivning). Uformelt samarbejde, men med ide og erfaringsudveksling gennem møder, mail og telefon. I projektets opstartsfase var der fokus på at få identificeret brancher, hvor der stadig var udenlandsk arbejdskraft ansat (finanskrisen ændrede dette noget), for at kunne målrette aktiviteterne i projektet. Landbrugssektoren blev identificeret som en sektor, hvor udenlandsk arbejdskraft fortsat var en del af arbejdsstyrken, og et samarbejde med LRØ blev derfor etableret, da LRØ opfattes som en god kommunikationskanal til både arbejdsgivere og arbejdstagere. Det har vist sig at være et rigtig godt træk at etablere et samarbejde med LRØ, da de har rigtig stor viden og forståelse for målgruppen, hvilket har givet god viden og input i forbindelse med udviklingen af arrangementer til både arbejdsgivere og arbejdstagere. LRØ er desuden en rigtig god kommunikationskanal, da de varetager lønsystemet for mange af landmændene, og invitationer mm. er derfor blev sendt ud sammen med lønsedler, og vi har derved opnået en direkte kontakt til vores målgruppe. LRØ har desuden mange kompetencer at trække på og mange kontakter, som vi har gjort brug af i forbindelse med planlægning og afholdelse af informationsmøder. 10

12 Netværk projektet og Sprogcenter Midt. Uformelt samarbejde med idéudvikling og erfaringsudveksling gennem møder, mail og telefon. Projektet har udviklet et godt samarbejde med Sprogcenter Midt, og sprogcenteret deltager ofte som indlægsholder ved arrangementer. Desuden sparres der på mange områder ift. kommunikation til målgruppen, og udvikling af nye initiativer. Der er på nuværende tidspunkt fokus på et samarbejde omkring integration af udenlandske arbejdstagere i det danske foreningsliv. Sprogcenter Midt er en direkte kommunikationskanal til en stor del af vores målgruppe, da mange, i forbindelse med at de har arbejde i Danmark, benytter sig af tilbuddet om at lære dansk. Projektets nyhedsbrev hænges også på sprogcenteret, og vi når derved ud til en større modtagerskarrer end dem, som modtager nyhedsbrevet per mail. (per 1. marts 2011 har nyhedsbrevet 164 modtagere). Sprogcenteret er desuden en god sparringspartner, da de har en rigtig god forståelse for målgruppens behov og ønsker, hvilket projektet kan drage fordel af, når aktiviteterne i projektet skal målrettes vores målgruppe. Netværk Etnisk iværksætteri. Opstartsmøde d. 2. maj 2011 I samarbejde med Sprogcenter Midt og Etnisk Erhvervsfremme er der fokus på at få etableret et tværkommunalt netværk (Horsens og Hedensted), som har til formål at samle nogle aktører på tværs af erhvervs-, integrations-, og beskæftigelsesområdet for at drøfte, hvordan man kan samarbejde på tværs af disse indsatser. Initiativet er taget af Sprogcenter Midt og Etnisk Erhvervsfremme, og Welcome har indvilliget i at være tovholder for endnu et netværksmøde i efteråret. Netværket vil komme til at bestå af følgende aktører: Horsens Erhvervsråd, Hedensted Erhverv, Jobcenter Horsens, Jobcenter Hedensted (formodentlig), Sprogcenter Midt, Welcome, VIA University College, Learnmark mm. Et samarbejde på tværs, med fokus på etnisk iværksætteri, er en rigtig god ide ift. nogle af projektets målgrupper medfølgende ægtefæller, idet der kan være mange blandt denne gruppe, som har mod på iværksætteri, men mangler viden om, hvordan man kan blive 11

13 iværksætter i Danmark. Fokus på et sådant samarbejde på tværs af rådgivende aktører i området vurderes at være et godt indsatsområde. Indsatsområde 1.6: Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft Mor-barn forum. Uformelt møde forum - 10 møder med 4-8 deltagere pr. gang. Der har været forskellige deltagere fra gang til gang Mor-barn forum er udviklet i samarbejde med Sprogcenter Midt, som også er hyret til at afholde møderne. Det er målrettet udenlandske mødre på barsel. Temaerne har fx været en tur til barselsgangen på hospitalet, introduktion til eksisterende legestuer, en sundhedsplejerske der fortæller om det danske sundhedssystem omkring fødsel, barsel, barn. Møderne har været annonceret i den husstandsomdelte Horsens-Posten, på Projekt Welcome s hjemmeside og gennem en mailliste med relevante eksterne partnere. Deltagerne har i overvejende grad været sprogcentrets kursister, men der har også været deltagere udefra. Samarbejdet med sprogcentret har fungeret godt. Det giver stor værdi at inddrage og gøre brug af lokale kompetente aktører, som har en stor viden på området. Derved også en større chance for at forankrer tiltag. Især emner vedrørende børns sproglige integration og lovgivning vedr. familiens status ved blandede ægteskaber tiltrak deltagere. Ved projektet afslutning har mulighederne for fortsættelse været drøftet med den kommunale sundhedspleje. Tankerne er strandet på manglende finansiering og uklarhed om, hvorvidt målgruppen findes i stort nok tal uden for sprogcentrets rækker. : Internationalt netværk. 3 møder Deltagerantallet ikke angivet. Startede februar 2010 og lukket ned juli Netværket blev lukket ned grundet for meget arbejde ved det. Som den eneste projektleder i konsortiet, skal der disponeres over tiden, og det blev vurderet, at indsatsen ikke stod mål med output projektlederens tid kunne prioriteres bedre. 12

14 En årsag til den manglende succes kunne være, at man på dette tidspunkt ikke havde et ordentligt kendskab til/kunne finde de udenlandske arbejdstagere. International madweekend. Afholdt en gang. Projektet allierende sig med Horsens Juleby, som arrangeres af Kulturafdelingen i Horsens Kommune. Det er en tilbagevendende aktivitet i Horsens, der kører hele december med boder etc. i gågaden. Første weekend i december vat temaet: mad fra hele verden. Projektet skaffede frivillige, som lavede mad hele lørdag og søndag. Fantastisk oplevelse. Stor interesse fra borgere i Horsens. Teltet, hvor madlavningen foregik, var yderst velbesøgt. Det viste sig som en god platform til at komme i dialog med lokale borgere om integration/internationalisering. Samtalerne blev meget konkret, hvilket maden og tilstedeværelsen af de frivillige udenlandske arbejdstagere var medvirkende til! Det kan folk forstå. Igen skal det understreges, at der er god værdi i at koble sig på eksisterende initiativer. De er kendt af lokale, under afprøvede rammer, lettere at markedsføring = større succesrate. Der arbejdes fremadrettet med at bruge denne skabelon i andre tiltag. Projektlederen fandt de frivillige gennem nyhedsbrevet, hvor der blev spurgt til, om nogen kunne tænke sig at være med. Der kom 15 henvendelser fra udenlandske arbejdstagere, som gerne ville arbejde frivilligt i forbindelse med initiativet der skulle kun bruge 8. Strategien med at afholde arrangementer, hvor man aktivt inddrager de udenlandske borgere i aktiviteten kan klart anbefales, da det i sig selv har en integrerende effekt. Sports and sparetime. Ét arrangement Afviklet i samarbejde med City Horsens. Igen er arrangementet koblet op på eksisterende tiltag, hvor foreningerne i lokalområdet får mulighed for at få en stand nede i gågaden og vise, hvilke tilbud de har. WELCOME var med til at udvikle, hvordan arrangementet skulle se ud i 2010, fx tænke sprog ind, kommunikere ud til målgrupperne: udenlandske arbejdstagere og virksomhederne. 13

15 Igen oplevede man en god omtale ved koble sig på eksisterende tiltag. Derudover er der også en fordel i sparring med eksterne. Der er en fordel, at der ikke udvikles parallelle tiltag, som lever hver for sig giver ikke integration eller forankring! En ny fordel viste sig ved at udvikle på et velkendt bestående arrangement pressen viste pludselig interesse fordi der skete noget nyt, og forfulgte historien, hvilket gav god omtale. Mål 2: Understøtte og udvikle den offentlige modtagelse integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet Indsatsområde 2.1: Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft Projektet havde strikket et uddannelsesforløb sammen bestående af workshop med fokus på at analysere arbejdsgangene ved betjening af udenlandske borgere, samt et kursus i interkulturel kommunikation. Samt en sproglig opkvalificering. Arbejdsgangsanalyse med deltagelse af borgerservicemedarbejdere for at udvikle, organisere og optimere den kommunale modtagelse i borgerservice regi. Tværkommunal workshop med tre møder. ca. 8 deltagere pr. gang. : Welcome etablerede en workshop med deltagelse af borgerservice-medarbejdere, hvor medarbejderne på baggrund af forskellige cases arbejdede sig frem til, hvilke arbejdsgange der var gældende, når udenlandske borgere med forskellige nationaliteter og behov henvender sig som nytilflyttet. Arbejdsgangsanalysen har konkret resulteret i et lille opslagsværk, som guider borgerservicemedarbejderen omkring den rette arbejdsgang alt efter hvilken nationalitet man har med at gøre (EU, ikke-eu, grænsependler) Det var vigtigt for projektet at få inddraget borgerservicemedarbejderne i processen for at sikre ejerskab. Desuden lå de inde med den viden, der var nødvendig med arbejdsgangsanalysen blev der sat struktur på denne viden, og der blev dannet grundlag for at denne viden blev opsamlet og publiceret. Inddragelsen af medarbejderne viste sig desuden at være den rette strategi, da der er blevet skabt rigtig meget interesse for området. Derudover synes medarbejderne, at det er 14

16 spændende at arbejde med processen. Endelig har de ansatte i borgerservice enheden fået lettere ved at skulle betjene en borger med udenlandsk baggrund, hvis denne ikke taler dansk. Dette stemmer rigtig godt overens med den grundlæggende strategi for projektet, nemlig at der bliver arbejdet med en internationalisering af lokalområdet dette indebærer også en internationalisering af mind settet hos involverede parter og aktører. Sproglig opkvalificering af frontpersonale. Som en del af udviklingen af den kommunale modtagelse er den sproglige opkvalificering også en vigtig brik. Horsens kommunes borgerservicemedarbejdere har før projektets start haft kursus i både tysk og engelsk. Man besluttede derfor i regi af arbejdsgangsanalysen i stedet at identificere en række af de ord og vendinger, som bliver brugt meget af frontpersonalet ved betjening af borgere. Disse ord og vendinger er efterfølgende blevet oversat til tysk, engelsk og polsk, og figurerer som et lille fint opslagsværk, hvilket skal være med til at lette kommunikationen med ikke dansktalende borgere. Hedensted Kommune er desuden i marts og april på et tyskkursus hver torsdag i 7 uger, som led i deres opkvalificering. Det har vist sig at være et vigtigt fokus punkt, da sproglig selvtillid godt kan have betydning for, hvor sikker man er i sin betjening af en ny borger. Ordlisten og sprogkurserne har været med til at fordre denne selvtillid. Kursus i Interkulturel kommunikation for personale med betjeningsfunktion, som led i uddannelsesforløbet. 2x heldagsworkshop. 23 deltagere pr. dag. Repræsentanter fra begge kommuner. Som en del af udviklingen af den kommunale modtagelse blev kommunale medarbejdere tilbudt kursus i interkulturel kommunikation. Der var stor begejstring for arrangementet og mange tilmeldte. Dog var evalueringerne lidt mere blandede nogle fik rigtig meget ud af det, andre fik knap så meget ud af det. Det kan have været noget med forventningsafstemning, eller tidspunktet for afholdelse. Kurset var noget af det sidste i det uddannelsesforløb, der blev udbudt. Noget tyder på at kurset egnede sig bedre til et introduktionsforløb, idet samme kursus blev udbudt i Silkeborg og Randers, hvor der var meget stor begejstring for forløbet. Her var det det første som medarbejderne stiftede bekendtskab med i forbindelse med uddannelse/opkvalificering af personalet. 15

17 Indsatsområde 2.2: Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft Integrationspolitik i Horsens. Mangfoldighedspolitik i Hedensted. I Horsens Kommune havde man allerede inden projektstart udviklet en integrationspolitik, hvori udenlandsk arbejdskraft også er inkluderet. I Hedensted Kommune har man valgt at udvikle en mangfoldighedspolitik, som omhandler et mangfoldigt Hedensted, og ikke udelukkende fokuserer på mangfoldighed i form af etnicitet. Arbejdet med at udvikle politikker i kommunerne viser med alt tydelighed, at projektet eksisterer i to forskellige kommuner men med forskellige referencepunkter. Man har i Hedensted Kommune valgt, at det vil give mere mening at tale om mangfoldighed frem for integration. Horsens Kommunes integrationspolitik har fungeret som et godt afsæt ift. at lave samarbejde med forskellige enheder i den kommunale organisation, idet den fremhæver specifikke indsatsområder og mål, hvoraf en del spiller godt sammen med projektets formål. I forhold til forankring er det vigtigt, at tage udgangspunkt i eksisterende strukturer, da det fordrer en god indgang for projektet. Det giver en god synergi i forbindelse med implementering af mål 2 arbejdet. Indsatsområde 2.3: Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik Nedenstående netværk kan også skrives under indsatsområde 2.1 i denne sammenhæng er det netværket i forbindelse med aktiviteten, som er interessant. Tværsektorielle og tværkommunale netværk/workshop(kurser). 3 møder 8 deltagere per gang I regi af uddannelsesforløbet har medarbejdere fra borgerserviceenhederne i Horsens og Hedensted mødtes på tværs i flere omgange, både i forbindelse med arbejdsgangsanalysen samt kursus i interkulturel kommunikation. I den forbindelse har der 16

18 været fokus på tværkommunal erfaringsudveksling. Målet var meget konkret: Fokus på arbejdsgange ved modtagelse af udenlandske arbejdstagere i borgerservice både i Horsens og Hedensted, samt at blive opkvalificeret ift. interkulturel kommunikation Netværket/workshoppen gav en god videndeling mellem Horsens og Hedensted kommuner omkring, hvordan tingene kan gøres, og hvordan borgerne betjenes. Resultatet af workshoppen er en bedre service, borgerservice personalet kan nu lettere og bedre guide de udenlandske arbejdstagere rundt i systemet. Derudover har der været stor succes med formen af workshoppen. Ved at inddrage de kommunalt ansatte skabes ejerskab, der kommer konkret input, de er hands on erfaring, m.v. 17

19 Lemvig konsortium Leadpartner: Lemvig Kommune Samarbejdspartnere: Deltagende erhvervsråd: Nordvestjysk Erhvervsråd Deltagende kommuner: Lemvig Kommune Budget: 2.70 millioner kroner Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Karin Juul Jensen Tlf.nr.: Mål 1: Lette og modtagelsen og integrationen af udenlandsk arbejdskraft Indsatsområde 1.1: Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet Velkomstpakke. Muleposer med velkomstbrev fra borgmesteren med info om projektet, fribilletter, film om Lemvig Kommune på tre sprog, lav-selv-popcorn (spises til filmen), mere specifik information om tilbud i lokalområdet. Udarbejdet i samarbejde med projekt Gode grunde et markedsføringsprojekt for Lemvig Kommune. Målgruppen er meget positive overfor tiltaget. Hurtig introduktion til deltagelse i relevante netværk. Giver de nyankomne et sted at henvende sig. 18

20 Velkomst mail. Når udenlandske arbejdstagere registreres ved Borgerservice får de information om projektet og mulighed for at melde sig på projektets mailingliste herved registrerer adresser på alle nyankomne. Herefter sender projektet en standard mail med links om sprogundervisning, udenlandske kontaktpersoner, A-kasse og fagforening, m.v. ud til de nyankomne, som efterfølgende har mulighed for at kontakte projektet. Udfordring med mange info på en gang ved henvendelse ved Borgerservice, derfor stor værdi i, at udenlandske arbejdstagere efterfølgende bliver kontaktet per mail med praktiske oplysninger og mulige tilbud. Vigtigt med hurtig respons mailen kommer med det samme! Fordel ved gøre det per mail er, at informationen ikke ryger i skraldespanden. Indsatsområde 1.2: Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning Personlig rådgivning. Eksempel kan være hjælp ved tvist med udlejer her bruges projektet til at hjælpe med at løse problemet. Udfordringen kan være så simpel, som at forstå hinanden. Talt med målgruppen om behov for indsatser inden for området, men de har ikke vist interesse, hvorfor man har valgt at prioritere andre områder. En af årsagerne til, at der ikke er det store behov kan være, at der er rigtig mange udenlandske arbejdstagere i landbruget, og de bor ofte ved landmanden, så de har ikke behovet. Fremadrettet kan det ændre sig, i det der en ny tendens, hvor de udenlandske arbejdstagere er begyndt at interessere sig for boligmarkedet. Indsatsområde 1.3: Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen Informationsmøder rettet mod arbejdsgiver. Derudover har arbejdsgiverne været inviteret med til møder for medarbejdere, og der har som regel været et par stykker med hver gang. 19

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse HEDENSTED. horsens. randers. silkeborg. Skive. viborg 1 Flere og flere virksomheder i Region Midtjylland har internationale

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

Der er blandt virksomhederne i konsortiet gennemført undersøgelser af deres behov, hvilket også har skaffet os et overblik over antallet og

Der er blandt virksomhederne i konsortiet gennemført undersøgelser af deres behov, hvilket også har skaffet os et overblik over antallet og Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer:1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. april 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-11-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Formandens forord til Årsberetning 2015

Formandens forord til Årsberetning 2015 Årsberetning 2015 Formandens forord til Årsberetning 2015 Odsherred Kommune har oplevet virkningen af den stigende flygtningestrøm i landet, hvor der til stadighed kommer flere flygtninge, især fra det

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. november 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL GOD INTEGRATION I HORSENS KOMMUNE UDVALGET FOR INTERNATIONALISERING OG INTEGRATION

ANBEFALINGER TIL GOD INTEGRATION I HORSENS KOMMUNE UDVALGET FOR INTERNATIONALISERING OG INTEGRATION ANBEFALINGER TIL GOD INTEGRATION I HORSENS KOMMUNE UDVALGET FOR INTERNATIONALISERING OG INTEGRATION FORORD Forord v. Andreas Boesen, formand, og Dan Ingemann Jensen, næstformand i Udvalget for Internationalisering

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice Indhold Introduktion... 3 Visioner... 4 Skanderborg Kommunes borgerservice kendetegnes ved... 5 Åbenhed i borgerservice... 6 En borgerservice præget af mod og handlekraft... 7 Borgerservice fællesskab

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status juni 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Erhvervsrådet besluttede i januar 2017 at målsætningerne

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Udviklingsmål 1: At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft.

Udviklingsmål 1: At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft. Udviklingsmål 1: At lette nes modtagelse integration af udenlandsk arbejdskraft. Indsatsområde Resultatkrav Aktiviteter Dokumentation 1.1 Vejledning bistand i forbindelse med Udenlandsk arbejdskrafts ankomst

Læs mere

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab Version PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for som fællesskab Projektbeskrivelse Projekt: Strategi for som fællesskab Projektejer: Direktionen Dato: Maj 2014 Baggrund for projektet: I er der et politisk ønske

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

- Inspiration - MODTAGEGUIDER

- Inspiration - MODTAGEGUIDER - Inspiration - MODTAGEGUIDER Det er tydeligt, at det giver en helt anden tryghed for den nyankomne flygtning i de første par uger at have en modtageguide med samme modersmål. Det er simpelt og kræver

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system...

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... Integrationspolitik 2016 Indhold Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder...... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... 9 2 Godkendt af Kerteminde Byråd

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg 7222 3600 Init: gro e-mail: gro@ams.dk 7222 3617 Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Beskæftigelsesregionerne får en række

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Nyhedsbreve om projektet

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Nyhedsbreve om projektet JANUAR M ARTS 2012 1. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Hvad vil vi med projektet? - formålet 2 Målet

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Konklusion: Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Århus Kommune. Forord Idrætssamvirket

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere