Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66"

Transkript

1

2 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1

3 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Formålet med initiativet er at bidrage til udvidelsen af arbejdsstyrken med udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland, som, på lige fod med resten af landet, står over for en stor demografisk udfordring. En udfordring der, inden for en kort årrække, resulterer i et drastisk fald i arbejdsstyrken. Det er et stort problem, i det arbejdsstyrken er afgørende for niveauet for beskæftigelse, produktion og indkomst og dermed materiel velfærd. Skal den materielle velfærd og det offentlige serviceniveau sikres, er det derfor afgørende, at den fornødne arbejdsstyrke med de fornødne kvalifikationer er til stede. Samme udfordring forskellige løsninger Konsortierne består af en eller flere samarbejdspartnere, der sammen har ansvaret for at styre projektet i pågældende konsortium. I de fleste tilfælde er der et eller flere deltagende erhvervsråd og kommuner i hvert konsortium. Selvom formål, mål og indsatsområder er ens, jf. kolofonen til højre, har konsortierne metodefrihed i forhold til at løse opgaverne. Dette er gjort for at sikre, at konsortierne kan tage hensyn til lokale udfordringer og behov. Der vil derfor være forskelle på, hvilke aktiviteter der er prioriteret og gennemført i de enkelte konsortier. Konsortiernes størrelser og budgetter vil ligeledes have indflydelse på, hvordan udfordringerne er løst. soversigt På de følgende sider fremgår aktiviteterne i projektet. De er opgjort efter konsortium, hvorved læseren får en fornemmelse for hvor stor variation og mangeartede løsningsforslag, der er udviklet i projektet. Der vil være en opdatering af denne rapport i maj/juni måned. Denne version kan rekvireres ved at skrive til: God læselyst! Formål: Bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland Målgruppe: - Virksomheder, der har udenlandsk arbejdskraft ansat eller påtænker dette - Udenlandske medarbejdere og deres familier - Integrationsrelevante aktører, der varetager opgaver med relevans for en samlet fastholdelses- og integrationsindsats for udenlandsk arbejdskraft Mål og Indsatsområder 1. Lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft - Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet - Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning - Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen - Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet - Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder - Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft 2. Understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft - Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft - Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft. Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik 2

4 Horsens/Hedensted konsortium Leadpartner: Horsens Kommune Samarbejdspartnere: Deltagende erhvervsråd: Horsens Erhvervsråd Hedensted Erhverv Deltagende kommuner: Horsens Kommune Hedensted Kommune Budget: 3.11 millioner kroner Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Lene Brommann Tlf.nr.: Mål 1: Lette og modtagelsen og integrationen af udenlandsk arbejdskraft Indsatsområde 1.1: Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet Velkomstguide. Velkomstguiden er trykt i 3000 eksemplarer: 1200 på engelsk, 900 tysk, 900 polsk. Velkomstguiden findes i øjeblikket i en trykt version på engels, tysk og polsk, og giver tips og information om registreringsprocedurer ved ankomst til landet, sundhedssystemet, det danske arbejdsmarked, bolig, transport, muligheder for danskundervisning, fritidsliv mm. Alle informationer tager udgangspunkt i lokalsamfundet. Teksten er udviklet i samarbejde med projektets interessenter og målgruppe for at sikre at guiden dækker de informationer, der er behov for, når man som udenlandsk arbejdstager kommer til området. Der arbejdes i øjeblikket med at lave en digital version, som vil blive tilgængelig på kommunernes hjemmeside, samt erhvervsrådene. 3

5 Guiden er tænkt som hjælp til selvhjælp. Det er en del af opstartshjælpen til udenlandske arbejdstagere samt praktisk hjælp til virksomheder, som ansætter udenlandsk arbejdskraft. De kan bruge den til at rådgive den udenlandske arbejdstager. Den har en også en stor værdi for fx Borgerservice, som den ligeledes aflaster, da de udenlandske arbejdstagere herigennem selv kan finde svar. Endelig har den også en vigtig signaleffekt over for de udenlandske arbejdstagere, fx når de ved henvendelse til Borgerservice får udleveret materiale, som er udarbejdet for dem. Det signalerer, at Horsens og Hedensted byder de udenlandske borgere velkommen på lige fod med danske borgere. Guiden skal evalueres over de næste par måneder. Individuel bistand. Primært svar via mail på spørgsmål giver dog også telefonisk bistand, men det er ikke en decideret hotline. Der kommer henvendelser fra herboende men også fra personer, som påtænker at flytte til området. Stor værdi for de udenlandske arbejdstagere, at de kan få personlig vejledning eller uddybning af svar. Projektlederen hjælper dem videre i systemet, det kan være i forhold til det kommunale system men også i forhold til fx foreningslivet, hvis der en, som gerne vil dyrke en bestemt sportsgren. Det er holdningen, at man ikke skal holde de udenlandske arbejdstagere i hånden hele vejen, men i stedet hjælpe dem til at komme videre. Der vil inden projektets udløb blive afholdt en intern workshop med fokus på, hvordan denne type henvendelser fremadrettet skal håndteres i organisationen, når projektet ikke længere er her. Dette for at sikre den mest optimale arbejdsgang ved henvendelser pr. telefon og mail. Hjemmeside. Hjemmesiden rummer need to know og nice to know informationer, fx bolig, danskundervisning, aktivitetskalender m.v. Man kan desuden også skrives op til et nyhedsbrev, som udsendes hver anden uge. Hjemmesiden er ikke lavet over kommunernes eksisterende hjemmeside, men er en selvstændig hjemmeside.. Det er et bevidst valg fra projektets side, at lave en selvstændig hjemmeside, da det har været med til at understøtte ønsket om at skabe en selvstændig identitet for projektet visuel identitet gennem eget logo. Dette har været et vigtigt element, da projektet er et 4

6 fælles projekt mellem de to kommuner. Ved at skabe en selvstændig identitet tænkes projektet ikke som værende en del af en bestemt kommune, men understøtter i stedet fællesskabet. Desuden signalerer det udadtil, at det ikke er en kommunal enhed, som der tages kontakt til, men en selvstændig aktør som ikke er koblet op mod en specifik afdeling. Dette er måske specielt vigtigt idet projektet er forankret hos kommunen. Det at hjemmesiden er oprettet som en selvstændig hjemmeside kan dog i den sidste fase af projektet give nogle udfordringer, idet man nu skal finde frem til hvor og hvordan man ønsker at forankre hjemmesiden. Dette vil være et fokuspunkt over de næste måneder. Faglige informationsmøder rettet mod udenlandske arbejdstagere. Tre møder i alt: Et møde afholdt (juni 2010 LRØ model) To møder aflyst grundet manglende tilmelding (juni 2010, feb LRØ model) Temaerne har været SKAT, opholdstilladelse, indregistrering af udenlandske køretøjer mm. To af møderne er udbudt i samarbejde med LRØ, den lokale landbrugsrådgivning, som har meget ekspertise på området. Det afholdte møde, som blev udviklet i samarbejde med LRØ, var en stor succes. Der var tolkning til russisk, hvilket var en god erfaring, da der var mange ukrainske landbrugsarbejdere. At de forstod alt, hvad der blev sagt gjorde, at de følte sig trygge/godt tilpas, hvorfor de havde det fint med at stille mange spørgsmål. Det understøttede en god dialog. Aflysning af mødet om skat i juni (pga. for få tilmeldte) kan skyldes, at man på daværende tidspunkt endnu ikke havde fået opbygget et større netværk uden for landbrugssektoren (som var målgruppen for det afholdte møde). Men kan også være et tegn på, at det ikke er denne type information, der har været behov for. Årsagen til den manglende tilmelding til mødet i februar 2011, er lidt sværere at gennemskue. Mødet var bygget op omkring modellen for det succesfulde møde udbudt i samarbejde med LRØ i juni. Mødet blev annonceret bredt, og invitation ligeledes sendt ud på både dansk, engelsk, polsk og russisk. Desuden er invitationen sendt direkte til målgruppen gennem deres lønsedler. Det kan ske, at målgruppen har fået dækket behovet gennem mødet afholdt i juni, og der siden dette tidspunkt ikke har været en stor udskiftning af medarbejdere. Tidspunktet anses ikke for at have haft afgørende betydning, da LRØ vurderede, at dette var et passende tidspunkt ift. sæsonen. Dog afholdtes arrangementet en mandag aften kl. 18 efter arbejde, hvilket kan have været en årsag. 5

7 Indsatsområde 1.2: Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning Der er ikke lavet selvstændige tiltag målrettet indsatsområde 1.2 Der findes imidlertid information omkring bolig og boligindretning i velkomstguiden og på hjemmesiden samt gennem individuelle bistand, se indsatsområde 1.1. Indsatsområde 1.3: Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen Informationsmøder målrettet arbejdstager. 2 møder 17 deltagere 19 tilmeldte, men 11 deltagere Temaet var: Dansk arbejdskultur - hvordan skaber man et godt samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejdere. Møderne har været udbudt i samarbejde med LRØ, da de er blevet identificeret som værende en god kommunikationskanal til gruppen af udenlandske arbejdstagere. Til arrangementet blev der brugt en udenlandsk arbejdstager, som fortalte sin historie. En litauisk landbrugsarbejder, som har været her i 10 år, er godt integreret og som efter en årrække startede som selvstændig. Det var en stor succes med dette indlæg. Målgruppen kunne identificere sig med denne oplægsholder, og det gav dem mod på at arbejde for at blive integreret og selvstændigt gøre en aktiv indsats/tage ansvar i forhold til at blive integreret på arbejdsplads og lokalt. Der er desuden også gjort brug af konsulent fra LRØ som har erfaring med samarbejdet mellem danske arbejdsgivere og udenlandske arbejdstagere. Modellen vurderes at have været yderst brugbar ift. målgruppen, og at der blev dækket et informationsbehov ved begge møder. Informationsmøder målrettet arbejdsgiver. To møder. Et møde afholdt med 14 deltagere Et møde måtte aflyses. 6

8 Målrettet arbejdsgivere indenfor landbruget. Arrangementerne er udviklet i samarbejde med LRØ og omhandler fx ansættelsesret, skatteretlige regler, kulturmødet, gode praktiske tips til en god start. Det afholdte informationsmøde i juni 2010 var en succes, og var organiseret i samarbejde med LRØ, som er en lokal landbrugsrådgivning, som arbejdsgiverne kender til. Dette er en stor fordel, når man som projekt gerne vil i dialog med denne målgruppe arbejdsgiverne. Modellen for informationsmødet blev afprøvet igen i februar 2011, men måtte aflyses grundet manglende tilslutning. Man forsøger i øjeblikket at finde ud af hvorfor. Følgende årsag kan ligge til grund: arbejdsgiverne har deltaget tidligere, og har ikke brug samme informationer. Der er generelt ikke en stor opbakning til at lave informationsmøder blandt virksomheder. Ifølge Horsens erhvervsrådet skyldes det, at behovet ikke er der i øjeblikket hvilket også er projektlederens erfaring. Lidt den omvendte verden i forhold til 2008, hvor mange rettede kontakt til erhvervsrådet angående hjælp til udenlandsk arbejdskraft. Derudover er der en antagelse om, at de store arbejdsgivere (ex. Danish Crown, Regionshospitalet) ikke har ikke behovet for den type info, da de allerede har den, og de små virksomheder ikke prioriterer det på nuværende tidspunkt. Efterspørgslen er i øjeblikket højest på aktiviteter målrettet den lokale integration dvs. arrangementer med et mere socialt aspekt, hvorfor dette har været prioriteret. Man vil fremadrettet fortsætte med at tage personlig kontakt til de virksomheder, man er bekendt med har udenlandsk arbejdskraft ansat, og indgå i dialog omkring, hvordan projektet kan hjælpe. En strategi er også at udbyde foredrag til erhvervsorganisationer. I øjeblikket tilbydes de lokale virksomheder, som måtte have interesse, informationsmøder via det regionale netværk. Endnu et tiltag er startet for at nå arbejdsgiverne. I samarbejde med Silkeborg, Horsens, Randers, Aarhus og Workindenmark er man ved at lave et arrangement målrettet rådgiverbranchen, som servicerer arbejdsgivere med udenlandske arbejdstagere. Man ønsker herigennem at gøre rådgiverne opmærksomme på eksisterende ressourcer ved herboende ægtefæller til arbejdskraft samt udenlandske studerende, derudover skal de informeres om bestående netværk/projekter, som der kan trækkes på. Regionalt virksomhedsnetværk, se indsatsområde 1.5 Flere virksomheder har vist interesse for at deltage, men har ikke kunne afse tid til det for nuværende herunder Danish Crown Horsens, Regionshospitalet, Ertech Stål. Der har derfor endnu ikke været virksomheder fra Horsens/Hedensted repræsenteret i netværket. 7

9 Hver gang der afholdes møder i det regionale netværk annonceres det lokalt gennem erhvervsrådene, og der tages også personlig kontakt ude i virksomhederne for at sælge netværket. Den manglende deltagelse fra virksomheder i lokalområdet understreger blot den virkelighed projektet befinder sig ift. virksomhederne i området. Der eksisterer ikke et udtalt behov/ønske for informationsarrangementer de prioriteres i hvert fald ikke. Det faktum at projektet er forankret hos kommunen kan også være en faktor, som har indflydelse på virksomhedernes lyst til at deltage. Fremadrettet skal erhvervsrådet og deres netværk bruges mere aktivt, men det er stadig projektleders overbevisning, at det vil skabe mere værdi for virksomhederne, såvel som for projektet, at informationerne gives baseret på en personlig dialog, hvor tid og sted tilpasses virksomhedernes behov. Virksomhedsbesøg/møder. Der er foretaget 30 virksomhedsbesøg. Besøg ved virksomheder, hvor der informeres om projektet og dets aktiviteter. Der informeres også om, hvilke fordele og udfordringer der er ved at have udenlandske arbejdstagere ansat. Gennem møderne Indsamles der ligeledes viden om behov fra virksomhederne, som kan bruges fremadrettet i projektet. Det har været med til at skabe kendskab til projektet blandt virksomhederne, men også en mulighed for projektet til at få skabt et overblik over behovene fra virksomhedernes side på dette område. En viden som projektet har brugt som platform til at agere ud fra. Det vurderes, at den personlige henvendelse på nuværende tidspunkt vil være den bedste måde at komme i dialog med virksomhederne. Der har ikke vist sig en særlig stor interesse i at deltage i informationsmøderne, hverken de lokalt udbudte informationsmøder eller i det regionale virksomhedsnetværk. Det må antages, at virksomhederne pga. finanskrisen har andre prioriteter, hvilket også er erhvervsrådets vurdering. Indsatsområde 1.4: Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet Velkomstarrangement i Horsens. Afholdt en gang. 8

10 60 deltagere I Horsens Kommune er der tradition for at invitere nye tilflyttere til morgenmad på rådhuset, hvor borgmesteren kommer og hilser på. Denne tradition har hidtil kun været en mulighed for danske tilflyttere, projektet har derfor afprøvet en engelsk version. hvor der udover morgenmaden og velkomst fra borgmesteren også informeres om Horsens by, tilbud i byen herunder det sociale/foreningslivet. Det var en meget succesfuld dag, hvor der blev skabt netværk på tværs af de udenlandske arbejdstagere. Gennem KMD og borgerservice fik projektet leveret adresser på alle udenlandske tilflyttere inden for det seneste år. Denne liste blev brugt til at sende private invitationer ud til alle udenlandske nye tilflyttere. Mange handlede ud fra den personlige henvendelse. En rigtig god ide! Dagen blev også brugt til at få kontaktinformationer på alle deltagere, hvilket skabte en god platform for at nå ud til målgruppen i forhold til andre aktiviteter. Der arbejdes på den endelig form, som skal sikre forankring af dagen. Det skal noteres at Hedensted Kommune har valgt ikke at afholde en velkomstdag, da man ikke har tradition for dette ift. de danske tilflyttere. Man ønsker derfor ikke at forskelsbehandle tilflyttere i kommunen. Informationsmøder med fokus på socialt indhold. Et møde med 11 deltagere Desuden tre møder i regi af det nu lukkede internationale netværk (se punkt 1.6 for beskrivelse). Udviklet og afholdt I samarbejde med LRØ. Temaet var fritidsliv: hvad kan man lave i sin fritid og hvordan gør man? Hvordan finder jeg en forening, som passer til mig? Arrangementet skulle ud over kendskab til lokale foreninger også give konkrete værktøjer i forhold til at finde informationer og bruge dem fx over internettet. Det var en succes. Fungerede som en øjenåbner for de udenlandske arbejdstagere, som herigennem fik modet på selv at gøre en indsats. Synliggjorde hvor mange tilbud der reelt er. Det var en rigtig god ide at give konkrete værktøjer til hvordan man kan gribe det an, således de efterfølgende kunne gå i gang med at finde en forening, som passede til deres ønsker. Dette er rigtig vigtigt, da medlemskab i en forening er en super god måde at blive en del af lokalsamfundet. 9

11 Indsatsområde 1.5: Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder Regionalt virksomhedsnetværk. Møder hvert kvartal, 14 virksomheder med i netværket. Netværk og hands-on-videndeling mellem virksomheder. Give mulighed for erfaringsudveksling og præsentation af virksomhedernes egne erfaringer. Skiftende temaer: ny viden, forskning, god praksis, samarbejde med fagbevægelsen, intern og ekstern kommunikation, bolig og boligplacering, fastholdelse, samspil i virksomhederne på tværs af kulturer. : Alle konsortier deltager på nær Aarhus, som grundet størrelse kan selv. Ny viden og inspiration for virksomheder men også for de projektansatte. Stor tilfredshed blandt deltagende virksomheder. Det er et godt eksempel på et tværkommunalt tiltag. Netværket danner rammerne om en virksomhedsrettet indsats omkring udenlandske arbejdstagere. Netværk projektet og LRØ (lokal landbrugsrådgivning). Uformelt samarbejde, men med ide og erfaringsudveksling gennem møder, mail og telefon. I projektets opstartsfase var der fokus på at få identificeret brancher, hvor der stadig var udenlandsk arbejdskraft ansat (finanskrisen ændrede dette noget), for at kunne målrette aktiviteterne i projektet. Landbrugssektoren blev identificeret som en sektor, hvor udenlandsk arbejdskraft fortsat var en del af arbejdsstyrken, og et samarbejde med LRØ blev derfor etableret, da LRØ opfattes som en god kommunikationskanal til både arbejdsgivere og arbejdstagere. Det har vist sig at være et rigtig godt træk at etablere et samarbejde med LRØ, da de har rigtig stor viden og forståelse for målgruppen, hvilket har givet god viden og input i forbindelse med udviklingen af arrangementer til både arbejdsgivere og arbejdstagere. LRØ er desuden en rigtig god kommunikationskanal, da de varetager lønsystemet for mange af landmændene, og invitationer mm. er derfor blev sendt ud sammen med lønsedler, og vi har derved opnået en direkte kontakt til vores målgruppe. LRØ har desuden mange kompetencer at trække på og mange kontakter, som vi har gjort brug af i forbindelse med planlægning og afholdelse af informationsmøder. 10

12 Netværk projektet og Sprogcenter Midt. Uformelt samarbejde med idéudvikling og erfaringsudveksling gennem møder, mail og telefon. Projektet har udviklet et godt samarbejde med Sprogcenter Midt, og sprogcenteret deltager ofte som indlægsholder ved arrangementer. Desuden sparres der på mange områder ift. kommunikation til målgruppen, og udvikling af nye initiativer. Der er på nuværende tidspunkt fokus på et samarbejde omkring integration af udenlandske arbejdstagere i det danske foreningsliv. Sprogcenter Midt er en direkte kommunikationskanal til en stor del af vores målgruppe, da mange, i forbindelse med at de har arbejde i Danmark, benytter sig af tilbuddet om at lære dansk. Projektets nyhedsbrev hænges også på sprogcenteret, og vi når derved ud til en større modtagerskarrer end dem, som modtager nyhedsbrevet per mail. (per 1. marts 2011 har nyhedsbrevet 164 modtagere). Sprogcenteret er desuden en god sparringspartner, da de har en rigtig god forståelse for målgruppens behov og ønsker, hvilket projektet kan drage fordel af, når aktiviteterne i projektet skal målrettes vores målgruppe. Netværk Etnisk iværksætteri. Opstartsmøde d. 2. maj 2011 I samarbejde med Sprogcenter Midt og Etnisk Erhvervsfremme er der fokus på at få etableret et tværkommunalt netværk (Horsens og Hedensted), som har til formål at samle nogle aktører på tværs af erhvervs-, integrations-, og beskæftigelsesområdet for at drøfte, hvordan man kan samarbejde på tværs af disse indsatser. Initiativet er taget af Sprogcenter Midt og Etnisk Erhvervsfremme, og Welcome har indvilliget i at være tovholder for endnu et netværksmøde i efteråret. Netværket vil komme til at bestå af følgende aktører: Horsens Erhvervsråd, Hedensted Erhverv, Jobcenter Horsens, Jobcenter Hedensted (formodentlig), Sprogcenter Midt, Welcome, VIA University College, Learnmark mm. Et samarbejde på tværs, med fokus på etnisk iværksætteri, er en rigtig god ide ift. nogle af projektets målgrupper medfølgende ægtefæller, idet der kan være mange blandt denne gruppe, som har mod på iværksætteri, men mangler viden om, hvordan man kan blive 11

13 iværksætter i Danmark. Fokus på et sådant samarbejde på tværs af rådgivende aktører i området vurderes at være et godt indsatsområde. Indsatsområde 1.6: Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft Mor-barn forum. Uformelt møde forum - 10 møder med 4-8 deltagere pr. gang. Der har været forskellige deltagere fra gang til gang Mor-barn forum er udviklet i samarbejde med Sprogcenter Midt, som også er hyret til at afholde møderne. Det er målrettet udenlandske mødre på barsel. Temaerne har fx været en tur til barselsgangen på hospitalet, introduktion til eksisterende legestuer, en sundhedsplejerske der fortæller om det danske sundhedssystem omkring fødsel, barsel, barn. Møderne har været annonceret i den husstandsomdelte Horsens-Posten, på Projekt Welcome s hjemmeside og gennem en mailliste med relevante eksterne partnere. Deltagerne har i overvejende grad været sprogcentrets kursister, men der har også været deltagere udefra. Samarbejdet med sprogcentret har fungeret godt. Det giver stor værdi at inddrage og gøre brug af lokale kompetente aktører, som har en stor viden på området. Derved også en større chance for at forankrer tiltag. Især emner vedrørende børns sproglige integration og lovgivning vedr. familiens status ved blandede ægteskaber tiltrak deltagere. Ved projektet afslutning har mulighederne for fortsættelse været drøftet med den kommunale sundhedspleje. Tankerne er strandet på manglende finansiering og uklarhed om, hvorvidt målgruppen findes i stort nok tal uden for sprogcentrets rækker. : Internationalt netværk. 3 møder Deltagerantallet ikke angivet. Startede februar 2010 og lukket ned juli Netværket blev lukket ned grundet for meget arbejde ved det. Som den eneste projektleder i konsortiet, skal der disponeres over tiden, og det blev vurderet, at indsatsen ikke stod mål med output projektlederens tid kunne prioriteres bedre. 12

14 En årsag til den manglende succes kunne være, at man på dette tidspunkt ikke havde et ordentligt kendskab til/kunne finde de udenlandske arbejdstagere. International madweekend. Afholdt en gang. Projektet allierende sig med Horsens Juleby, som arrangeres af Kulturafdelingen i Horsens Kommune. Det er en tilbagevendende aktivitet i Horsens, der kører hele december med boder etc. i gågaden. Første weekend i december vat temaet: mad fra hele verden. Projektet skaffede frivillige, som lavede mad hele lørdag og søndag. Fantastisk oplevelse. Stor interesse fra borgere i Horsens. Teltet, hvor madlavningen foregik, var yderst velbesøgt. Det viste sig som en god platform til at komme i dialog med lokale borgere om integration/internationalisering. Samtalerne blev meget konkret, hvilket maden og tilstedeværelsen af de frivillige udenlandske arbejdstagere var medvirkende til! Det kan folk forstå. Igen skal det understreges, at der er god værdi i at koble sig på eksisterende initiativer. De er kendt af lokale, under afprøvede rammer, lettere at markedsføring = større succesrate. Der arbejdes fremadrettet med at bruge denne skabelon i andre tiltag. Projektlederen fandt de frivillige gennem nyhedsbrevet, hvor der blev spurgt til, om nogen kunne tænke sig at være med. Der kom 15 henvendelser fra udenlandske arbejdstagere, som gerne ville arbejde frivilligt i forbindelse med initiativet der skulle kun bruge 8. Strategien med at afholde arrangementer, hvor man aktivt inddrager de udenlandske borgere i aktiviteten kan klart anbefales, da det i sig selv har en integrerende effekt. Sports and sparetime. Ét arrangement Afviklet i samarbejde med City Horsens. Igen er arrangementet koblet op på eksisterende tiltag, hvor foreningerne i lokalområdet får mulighed for at få en stand nede i gågaden og vise, hvilke tilbud de har. WELCOME var med til at udvikle, hvordan arrangementet skulle se ud i 2010, fx tænke sprog ind, kommunikere ud til målgrupperne: udenlandske arbejdstagere og virksomhederne. 13

15 Igen oplevede man en god omtale ved koble sig på eksisterende tiltag. Derudover er der også en fordel i sparring med eksterne. Der er en fordel, at der ikke udvikles parallelle tiltag, som lever hver for sig giver ikke integration eller forankring! En ny fordel viste sig ved at udvikle på et velkendt bestående arrangement pressen viste pludselig interesse fordi der skete noget nyt, og forfulgte historien, hvilket gav god omtale. Mål 2: Understøtte og udvikle den offentlige modtagelse integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet Indsatsområde 2.1: Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft Projektet havde strikket et uddannelsesforløb sammen bestående af workshop med fokus på at analysere arbejdsgangene ved betjening af udenlandske borgere, samt et kursus i interkulturel kommunikation. Samt en sproglig opkvalificering. Arbejdsgangsanalyse med deltagelse af borgerservicemedarbejdere for at udvikle, organisere og optimere den kommunale modtagelse i borgerservice regi. Tværkommunal workshop med tre møder. ca. 8 deltagere pr. gang. : Welcome etablerede en workshop med deltagelse af borgerservice-medarbejdere, hvor medarbejderne på baggrund af forskellige cases arbejdede sig frem til, hvilke arbejdsgange der var gældende, når udenlandske borgere med forskellige nationaliteter og behov henvender sig som nytilflyttet. Arbejdsgangsanalysen har konkret resulteret i et lille opslagsværk, som guider borgerservicemedarbejderen omkring den rette arbejdsgang alt efter hvilken nationalitet man har med at gøre (EU, ikke-eu, grænsependler) Det var vigtigt for projektet at få inddraget borgerservicemedarbejderne i processen for at sikre ejerskab. Desuden lå de inde med den viden, der var nødvendig med arbejdsgangsanalysen blev der sat struktur på denne viden, og der blev dannet grundlag for at denne viden blev opsamlet og publiceret. Inddragelsen af medarbejderne viste sig desuden at være den rette strategi, da der er blevet skabt rigtig meget interesse for området. Derudover synes medarbejderne, at det er 14

16 spændende at arbejde med processen. Endelig har de ansatte i borgerservice enheden fået lettere ved at skulle betjene en borger med udenlandsk baggrund, hvis denne ikke taler dansk. Dette stemmer rigtig godt overens med den grundlæggende strategi for projektet, nemlig at der bliver arbejdet med en internationalisering af lokalområdet dette indebærer også en internationalisering af mind settet hos involverede parter og aktører. Sproglig opkvalificering af frontpersonale. Som en del af udviklingen af den kommunale modtagelse er den sproglige opkvalificering også en vigtig brik. Horsens kommunes borgerservicemedarbejdere har før projektets start haft kursus i både tysk og engelsk. Man besluttede derfor i regi af arbejdsgangsanalysen i stedet at identificere en række af de ord og vendinger, som bliver brugt meget af frontpersonalet ved betjening af borgere. Disse ord og vendinger er efterfølgende blevet oversat til tysk, engelsk og polsk, og figurerer som et lille fint opslagsværk, hvilket skal være med til at lette kommunikationen med ikke dansktalende borgere. Hedensted Kommune er desuden i marts og april på et tyskkursus hver torsdag i 7 uger, som led i deres opkvalificering. Det har vist sig at være et vigtigt fokus punkt, da sproglig selvtillid godt kan have betydning for, hvor sikker man er i sin betjening af en ny borger. Ordlisten og sprogkurserne har været med til at fordre denne selvtillid. Kursus i Interkulturel kommunikation for personale med betjeningsfunktion, som led i uddannelsesforløbet. 2x heldagsworkshop. 23 deltagere pr. dag. Repræsentanter fra begge kommuner. Som en del af udviklingen af den kommunale modtagelse blev kommunale medarbejdere tilbudt kursus i interkulturel kommunikation. Der var stor begejstring for arrangementet og mange tilmeldte. Dog var evalueringerne lidt mere blandede nogle fik rigtig meget ud af det, andre fik knap så meget ud af det. Det kan have været noget med forventningsafstemning, eller tidspunktet for afholdelse. Kurset var noget af det sidste i det uddannelsesforløb, der blev udbudt. Noget tyder på at kurset egnede sig bedre til et introduktionsforløb, idet samme kursus blev udbudt i Silkeborg og Randers, hvor der var meget stor begejstring for forløbet. Her var det det første som medarbejderne stiftede bekendtskab med i forbindelse med uddannelse/opkvalificering af personalet. 15

17 Indsatsområde 2.2: Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft Integrationspolitik i Horsens. Mangfoldighedspolitik i Hedensted. I Horsens Kommune havde man allerede inden projektstart udviklet en integrationspolitik, hvori udenlandsk arbejdskraft også er inkluderet. I Hedensted Kommune har man valgt at udvikle en mangfoldighedspolitik, som omhandler et mangfoldigt Hedensted, og ikke udelukkende fokuserer på mangfoldighed i form af etnicitet. Arbejdet med at udvikle politikker i kommunerne viser med alt tydelighed, at projektet eksisterer i to forskellige kommuner men med forskellige referencepunkter. Man har i Hedensted Kommune valgt, at det vil give mere mening at tale om mangfoldighed frem for integration. Horsens Kommunes integrationspolitik har fungeret som et godt afsæt ift. at lave samarbejde med forskellige enheder i den kommunale organisation, idet den fremhæver specifikke indsatsområder og mål, hvoraf en del spiller godt sammen med projektets formål. I forhold til forankring er det vigtigt, at tage udgangspunkt i eksisterende strukturer, da det fordrer en god indgang for projektet. Det giver en god synergi i forbindelse med implementering af mål 2 arbejdet. Indsatsområde 2.3: Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik Nedenstående netværk kan også skrives under indsatsområde 2.1 i denne sammenhæng er det netværket i forbindelse med aktiviteten, som er interessant. Tværsektorielle og tværkommunale netværk/workshop(kurser). 3 møder 8 deltagere per gang I regi af uddannelsesforløbet har medarbejdere fra borgerserviceenhederne i Horsens og Hedensted mødtes på tværs i flere omgange, både i forbindelse med arbejdsgangsanalysen samt kursus i interkulturel kommunikation. I den forbindelse har der 16

18 været fokus på tværkommunal erfaringsudveksling. Målet var meget konkret: Fokus på arbejdsgange ved modtagelse af udenlandske arbejdstagere i borgerservice både i Horsens og Hedensted, samt at blive opkvalificeret ift. interkulturel kommunikation Netværket/workshoppen gav en god videndeling mellem Horsens og Hedensted kommuner omkring, hvordan tingene kan gøres, og hvordan borgerne betjenes. Resultatet af workshoppen er en bedre service, borgerservice personalet kan nu lettere og bedre guide de udenlandske arbejdstagere rundt i systemet. Derudover har der været stor succes med formen af workshoppen. Ved at inddrage de kommunalt ansatte skabes ejerskab, der kommer konkret input, de er hands on erfaring, m.v. 17

19 Lemvig konsortium Leadpartner: Lemvig Kommune Samarbejdspartnere: Deltagende erhvervsråd: Nordvestjysk Erhvervsråd Deltagende kommuner: Lemvig Kommune Budget: 2.70 millioner kroner Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Karin Juul Jensen Tlf.nr.: Mål 1: Lette og modtagelsen og integrationen af udenlandsk arbejdskraft Indsatsområde 1.1: Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet Velkomstpakke. Muleposer med velkomstbrev fra borgmesteren med info om projektet, fribilletter, film om Lemvig Kommune på tre sprog, lav-selv-popcorn (spises til filmen), mere specifik information om tilbud i lokalområdet. Udarbejdet i samarbejde med projekt Gode grunde et markedsføringsprojekt for Lemvig Kommune. Målgruppen er meget positive overfor tiltaget. Hurtig introduktion til deltagelse i relevante netværk. Giver de nyankomne et sted at henvende sig. 18

20 Velkomst mail. Når udenlandske arbejdstagere registreres ved Borgerservice får de information om projektet og mulighed for at melde sig på projektets mailingliste herved registrerer adresser på alle nyankomne. Herefter sender projektet en standard mail med links om sprogundervisning, udenlandske kontaktpersoner, A-kasse og fagforening, m.v. ud til de nyankomne, som efterfølgende har mulighed for at kontakte projektet. Udfordring med mange info på en gang ved henvendelse ved Borgerservice, derfor stor værdi i, at udenlandske arbejdstagere efterfølgende bliver kontaktet per mail med praktiske oplysninger og mulige tilbud. Vigtigt med hurtig respons mailen kommer med det samme! Fordel ved gøre det per mail er, at informationen ikke ryger i skraldespanden. Indsatsområde 1.2: Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning Personlig rådgivning. Eksempel kan være hjælp ved tvist med udlejer her bruges projektet til at hjælpe med at løse problemet. Udfordringen kan være så simpel, som at forstå hinanden. Talt med målgruppen om behov for indsatser inden for området, men de har ikke vist interesse, hvorfor man har valgt at prioritere andre områder. En af årsagerne til, at der ikke er det store behov kan være, at der er rigtig mange udenlandske arbejdstagere i landbruget, og de bor ofte ved landmanden, så de har ikke behovet. Fremadrettet kan det ændre sig, i det der en ny tendens, hvor de udenlandske arbejdstagere er begyndt at interessere sig for boligmarkedet. Indsatsområde 1.3: Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen Informationsmøder rettet mod arbejdsgiver. Derudover har arbejdsgiverne været inviteret med til møder for medarbejdere, og der har som regel været et par stykker med hver gang. 19

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Swot analyse af Finfo

Swot analyse af Finfo S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 Swot analyse

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Godt begyndt er halvt fuldent

Godt begyndt er halvt fuldent Godt begyndt er halvt fuldent - integration og fastholdelse af udenlandske læger i praksis Vidensbazar, DGI-huset i Vejle, 20. november 2008 Tine Joensen Cand. mag. i fransk og kommunikation speciale i

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

NIF. Evaluering 2010. (Netværk I Fagbevægelsen) Udarbejdet for LO

NIF. Evaluering 2010. (Netværk I Fagbevægelsen) Udarbejdet for LO NIF (Netværk I Fagbevægelsen) Evaluering 2010 Udarbejdet for LO Mette Semey Kubix November 2010 Kubix ApS Nørre Voldgade2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk Indhold Resumé... 4

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere