Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch Dorthe Milthers Karina Kreutzfeldt Lone Juncher Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Anne Vibeke Vogel Hansen Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Rita Langelund Thomassen Rita Melin Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen (Sekretær) Fraværende: Inge Bang Liselotte Lønsgren Rita Melin Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Orientering om valg af AMR til OMU Arbejdsmiljøarbejdet Status og drøftelse af det fortsatte arbejde med indhentning af retningslinjer Budgetopfølgning oktober Budget Drøftelse af opsamling fra café dag kompetenceudvikling Drøftelse af tidsregistrering i hjemmeplejen Godkendelse af procedure for administration og sikring af værdier tilhørende beboere på plejecentrene Godkendelse af mødeplan for Orientering om "Must-win-battles" og aftalestyring for Orientering om Hovedudvalgets temadag over temaet tillid Information fra medarbejdere Information fra ledelsen Eventuelt Evaluering af mødet...20 Bilagsoversigt...21 Norddjurs Kommune

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsgang: OMU Sundhed og Der lægges op til, at mødet afholdes efter den skitserede dagsorden. Forventet tidsplan: Kl. 10:30 formøde for medarbejdersiden (Afholdes på Rådhuset i Rådssalen) Kl. 11:30 formøde for ledersiden Kl. 12:30 mødet starter (Afholdes på Rådhuset i Rådssalen) Kl. 15:30 mødet slutter Bemærkning: Frokost kl i kantinen Formanden indstiller at dagsorden godkendes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Godkendt. 1

4 2. Orientering om valg af AMR til OMU Sagsgang: OMU Sundhed og På arbejdsmiljødagen den 5. november blev der afholdt valg af AMR til OMU Sundhed og. Som udgangspunkt afholdes valg i lige år, næste valg afholdes derfor i 2016 på arbejdsmiljødagen. Resultat af valg af AMR til OMU: Nye medlemmer per 5. november 2014: - Line Lund Sørensen, AMR Violskrænten - Laila F. Christensen, AMR Hjemmeplejen Vest Allingåbro - Christina Rumley (Genvalgt) Fratrådte medlemmer per 5. november 2014: - Solvad Hansen - Mette Kjeldsen Formanden ønsker nye medlemmer velkommen og stort tak til Solvad Hansen og Mette Kjeldsen for et godt samarbejde. Formanden indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Ellen Birthe Christensen orienterede om valget af AMR til områdeudvalget. Line Lund Sørensen blev på arbejdsmiljødagen valgt på et forkert mandat. Liselotte Lønsgren erstatter derfor Line Lund Sørensen. Velkommen til de nye medlemmer og tak for indsatsen til de fratrådte medlemmer. Reglerne for valg sættes på dagsordenen til orientering på næste møde. 2

5 3. Arbejdsmiljøarbejdet Sagsgang: OMU Sundhed og På mødet gives en generel orientering om sikkerhedsarbejdet fra henholdsvis medarbejderside, arbejdsmiljørepræsentant og fra ledelsessiden. Arbejdsmiljødagen 2014: Arbejdsmiljødagen 2014 blev afholdt den 5. november. I den forbindelse er der udarbejdet en opsamling fra dagen. Dagen samlede op på arbejdsmiljøarbejdet det forgangne år og afdelingsvis blev der arbejdet med at formulere nye indsatsmål for 2014/2015. For at sikre en god opfølgning og fortsat udvikling samt planlægning af arbejdsmiljødagen 2015 foreslås det, at OMU Sundhed og følger op på arbejdet på møderne i Arbejdsgruppen, vedrørende planlægning af arbejdsmiljødagen, vil på mødet lægge op til den fremtidige proces for planlægning af arbejdsmiljødagen Vedlagt som bilag er opsamling/referat fra dagen, indsatsmål samt PowerPoint fra dagen. Arbejdsskadestatistik: Vedlagt dagsordenen findes arbejdsskadestatistikken for 3. kvartal Til information er der tale om en ny arbejdsskadestatistik som automatisk tilpasser sig registreringerne og kun viser de områder, hvor der rent faktisk er blevet registreret skader. Fraværsstatistik: Der er udkommet en ny fraværsstatistik. Statistikken er vedlagt som bilag. Formanden indstiller, at - Opsamlingen fra arbejdsmiljødagen godkendes - Proces for arbejdsmiljødagen 2015 besluttes - Arbejdsskadestatistikken tages til efterretning - Fraværsstatistikken tages til efterretning 3

6 Bilag: 1 Åben Arbejdsskadestatistik 3. kvartal /14 2 Åben Fraværsstatistik 3. kvartal /14 3 Åben Opsamling arbejdsmiljødag /14 4 Åben Indsatsmål for arbejdsmiljøet 2014/ /14 5 Åben PowerPoint oplæg fra arbejdsmiljødagen /14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Arbejdsmiljødagen 2014: Anette Hjelm orienterede om arbejdsgruppens arbejde vedrørende planlægning/evaluering af arbejdsmiljødagen. Arbejdsgruppen foreslog at medlemmer af de lokale LMU er inviteres næste år. Det blev besluttet, at alle medlemmer af de lokale LMU er inviteres til arbejdsmiljødagen Opsamlingen fra arbejdsmiljødagen 2014 udsendes til alle deltagere. Udvalget vil gerne opfordre til, at de LMU er der ikke har udarbejdet indsatser for 2015, får dem formuleret snarest muligt. Opfordring om at opdatere oversigten over LMU er. Link til oversigt på G-drev: G:\Sundhed og \MED-system\Oversigt over lokaludvalg Arbejdsskadestatistik: Udvalget ytrede tilfredshed med statistikken. OMU vurderer at tallene er troværdige og tallene bliver indberettet fra området. Arbejdsskadestatistik drøftes på det førstkommende møde i Fraværsstatistikken: Fraværsstatistikken blev taget til efterretning. 4

7 4. Status og drøftelse af det fortsatte arbejde med indhentning af retningslinjer Sagsgang: OMU Sundhed og Områdeudvalget har tidligere behandlet emnet omkring indhentning af personalerelaterede retningslinjer. Emnet behandles på hovedudvalgets februar-møde i 2015, hvorfor områdets retningslinjer skal fremsendes til hovedudvalget ultimo januar. Arbejdsgruppen vedrørende retningslinjer, har siden september-mødet arbejdet med at gruppere det indsendte materiale og formulere definitioner på retningslinjer, politikker osv. Derudover har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til en fælles skabelon for retningslinjer i Sundhed og. Siden arbejdsgruppens sidste møde, har hovedudvalget udvidet opgaven. Hovedudvalget ønsker fortsat at forholde sig til de personalepolitiske retningslinjer for områderne. Derudover ønsker hovedudvalget, at danne sig et overblik over, hvilke typer af retningslinjer der desuden eksisterer i organisationen. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der udarbejdes en oversigt over de typer af retningslinjer der desuden findes i Sundhed og. Bilag til punktet eftersendes senest mandag 1. december. Formanden indstiller, - at områdeudvalget drøfter arbejdsgruppens oplæg - at personalepolitiske retningslinjer sendes til hovedudvalget - at der godkendes en fælles skabelon til brug ved udformning af retningslinjer Bilag: 1 Åben Oversigt_prioritering af retningslinjer.pdf /14 5

8 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Ellen Birthe Christensen orienterede om arbejdsgruppens arbejde samt hovedudvalgets udvidelse af opgaven omkring indhentning af retningslinjer. Udvalget vil opfordre LMU erne til at gennemgå listen og vurdere egne retningslinjer. Arbejdsgruppen deltager på fælles ledermøde den 7. januar 2015, hvor oversigten revideres og godkendes inden den fremsende til hovedudvalget. Malene Poulsen kontakter hovedudvalget med henblik på, at få uddybet den nye opgave samt opfordre til, at der udarbejdes fælles definitioner på retningslinjer, politikker, procedurer osv. 6

9 5. Budgetopfølgning oktober 2014 Sagsgang: OMU Sundhed og På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på sundheds- og sområdet overholdes i (Mio. kr.) Korrigeret budget 2014 Forbrug Jan-oktober 2014 Forventet Regnskab 2014 Afvigelse Sundhed og sområdet 479,1 374,4 478,2-0,9 Overførsler fra ,1 1,1-3,0 VPU Overførsler fra ,8 0,6-0,2 ØKU I alt 483,9 374,4 479,8 Der er samlet overført 4,9 mio. kr. fra 2013 til 2014 i driftsmidler. Herudover forventes et forbrug af de resterende overførte driftsmidler på ca. 1,1 mio. kr. til bl.a. opstart af nye demensenheder, indkøb af inventar til det nye sundhedshus, udskiftning af mobiltelefoner, samt indkøb af inventar til og mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver på plejecentrene. På området udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering. Mindreforbruget skyldes, at borgernes forbrug af sygehusydelserne er faldet. Opmærksomhedspunkter: Borgerne udskrives tidligere fra sygehusene, end de er blevet før, og opgaverne i det nære sundhedsvæsen har en stigende kompleksitet. Samtidig arbejdes der videre med forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Dette øger omfanget af aktiviteter på sundheds- og sområdet, til både genoptræning og pleje. 7

10 Den øgede aktivitet medfører et stigende pres på hjælpemiddelområdet, da borgerne i langt højere grad end tidligere udskrives til behandling i eget hjem. Desuden er der en stigning i brugen af hjælpemidler mod inkontinens. Opgaveoverdragelsen fra regionen kan mærkes på træningsområdet, særligt vedrørende borgere med hjerneskader. De meget kortvarige indlæggelser betyder endvidere flere og længere genoptræningsophold på døgngenoptræningen i Auning og i Grenaa, samt flere genoptræningsplaner. Samtidig opleves en helt ny gruppe svært skadede borgere, som udskrives tidligere fra Hammel Neurocenter og som derfor har behov for massiv træning og pleje. De første forløb viser, at sundheds- og sområdet kan løfte opgaven, men at den er ressourcekrævende. Der er tildelt 8,1 mio. kr. til Norddjurs Kommune fra den pulje, som staten har afsat til et løft af serviceniveauet på ældreområdet. Tiltagene er startet op i forhold til den godkendte indsats og udmøntning af puljebeløbet forløber planmæssigt. Puljen forventes således brugt i 2014, og der udarbejdes et særskilt regnskab for at dokumentere, at midlerne er anvendt til de tiltag, som midlerne er godkendt til. Vedlagt som bilag er budgetopfølgning for oktober. Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning oktober.pdf /14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Anne Aastrup orienterede om budgetopfølgningen for oktober måned. Orienteringen blev taget til efterretning. 8

11 6. Budget 2015 Sagsgang: OMU Sundhed og Budgetrammen for sundheds- og sområdet i 2015 er: (mio. kr.) Budget 2015 VPU indenfor servicerammen 342,1 VPU udenfor servicerammen 141,1 ØKU indenfor servicerammen 6,6 AMU udenfor servicerammen 2,3 Total Sundhed og Omsorg 492,0 Budgettet for 2015 er tildelt på aftaleholdere med udgangspunkt i budgettet for Den overordnede ramme for henholdsvis plejecentrene og døgnafdelingerne er fordelt via tildelingsmodeller, hvor budgettet fordeles ud fra antallet af faste pladser efter der er taget højde for ikke-aktivitetsafhængige udgifter. Fordelingen af budgetterne på områderne udleveres som bilag på mødet. Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Fordeling af budgetterne på områderne blev udleveret som bilag og præsenteret på mødet. Medarbejdersiden foreslog dialogmøde med politikerne forud for budgetforhandlingerne. Søs Fuglsang bringer forslaget med videre. Budgettet blev drøftet og taget til efterretning. 9

12 7. Drøftelse af opsamling fra café dag kompetenceudvikling Sagsgang: OMU Sundhed og Den 30. oktober 2014 blev der afholdt cafedag med deltagelse af ca. 60 ledere og medarbejdere. Dagen blev gennemført ved hjælp af gruppearbejde. Gruppernes arbejde er samskrevet i vedhæftede dokument. Der afholdes styregruppemøde i jobrotation og kompetenceudviklingsprojektet den 9. december, hvor der træffes beslutning om den fremadrettede proces. Områdeledergruppen vil på mødet orientere om de foreløbige overvejelser i den forbindelse. Formanden indstiller, at resultatet af temadagen drøftes. Bilag: 1 Åben Kompetenceudvikling behov og ideer.docx /14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Ninna Thomsen orienterede om jobrotation og kompetenceudviklingsprojektet. Forslag til det videre arbejde fremlægges for projektets styregruppe i den kommende uge. Orienteringen blev taget til efterretning. 10

13 8. Drøftelse af tidsregistrering i hjemmeplejen Sagsgang: OMU Sundhed og På grund af problemer med valide data til fritvalgspriser, gennemføres i uge 4 og en tidsregistrering i hjemmeplejen (start lørdag den 17. januar til og med søndag den 1. februar 2015). Formålet er dels, at sikre valide data til fritvalgspriserne, men også at give den enkelte hjemmeplejeleder mulighed for, at analysere på daglig drift ud fra faktuelle oplysninger og endelig vil dataene kunne anvendes ved udarbejdelse af tildelingsmodel i hjemmeplejen. Deltagerkredsen vil være alle hjælperruter dag og aften, minus Anholt. Dataindsamling omfatter: Start og stop tid registrering hos borger møder frokost - kørsel ventetid - akut opkald nødkald dokumentation andet borgerrettet tid. Forud for selve registreringerne i uge 4 og 5 vil der blive gennemført en testdag. Til gennemførelse af tidsregistreringsopgaven i hjemmeplejen er der nedsat en arbejdsgruppe, hvor Anne Birthe Kajhøj vil lede opgaven. Formanden indstiller, at områdeudvalget drøfter og kvalificerer oplægget. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Søs Fuglsang orienterede om baggrunden samt processen for tidsregistreringen, der vil blive gennemført i uge 4 og Orienteringen blev taget til efterretning. 11

14 9. Godkendelse af procedure for administration og sikring af værdier tilhørende beboere på plejecentrene Sagsgang: OMU Sundhed og Arbejdsgruppen vedrørende Procedure for administration og sikring af værdier tilhørende beboere på plejecentrene i Norddjurs Kommune er færdige med arbejdet. Formålet med proceduren for beboeradministration er, at reglerne skal beskytte både beboere og personale og er derfor gældende i alle tilfælde, hvor personalet har berøring med beboernes økonomi og midler. Vedlagt som bilag er: - Procedure for administration og sikring af værdier tilhørende beboere på plejecentrene i Norddjurs Kommune - Aftale om hjælp omkring økonomi - Eksempel: Kassebog beboerkasse (Excel) - Eksempel: Kontobevægelser beboer (Excel) Proceduren ønskes godkendt på OMU-møde den 3. december med virkning fra dags dato. Formanden indstiller, at proceduren godkendes. Bilag: 1 Åben Administration af beboermidler.doc /14 2 Åben Aftale om hjælp omkring økonomi.doc /14 3 Åben Eksempel, Kassebog beboerkasse.xls /14 4 Åben Eksempel, Kontobevægelser beboer.xls /14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Proceduren blev godkendt og er gældende fra dags dato. Proceduren sendes ud til alle LMU er. Arbejdsgruppen står angivet på proceduren og er til rådighed for eventuelle spørgsmål eller uddybning. 12

15 10. Godkendelse af mødeplan for 2015 Sagsgang: OMU Sundhed og Forslag til mødeplan for 2015 vedlagt. Formanden indstiller, at mødeplanen godkendes. Bilag: 1 Åben Mødeplan /14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Godkendt. Mødeinvitationer udsendes snarest muligt. 13

16 11. Orientering om "Must-win-battles" og aftalestyring for 2015 Sagsgang: OMU Sundhed og Velfærdsdirektøren har indkaldt til fællesledermøde torsdag den 27. november. Temaet for dagen er Must-Win Battles (slag-der-skal-vindes) i Velfærdsforvaltningen. Alle deltagere bliver på dagen introduceret til begrebet og der vil blive lagt vægt på, at arbejdet med formuleringen af konkrete Must-Win Battles bliver igangsat. Baggrunden for arbejdet med Must-Win Battles er et ønske om, at velfærdsforvaltningen skal være bedre og hurtigere til at få politiske og administrative beslutninger og nye initiativer ført ud i livet. Tanken med Must-Win Battles er, at alle ledelsesniveauer skal formulere Must-Win Battles for eget område. Det betyder, at Velfærdssekretariatet har formuleret 6 overordnede Must-Win Battles. Sundhed og og alle ledere vil desuden komme til at arbejde med formulering af konkrete Must-Win Battles. Planen er, at der efterfølgende arbejdes med målene i egen afdeling og der planlægges løbende opfølgning i 2015 samt status på realiseringen af de opstillede Must-Win Battles primo Sideløbende med formuleringen af Must-Win Battles arbejde med aftalerne for I den forbindelse, har der været en proces i gang siden 1. oktober, hvor der er blevet arbejdet med prioritering af opgaver for 2015 og aftalerne. Alle ledere i Sundhed og har i den forbindelse arbejdet med egen aftale. På den baggrund skulle aftalerne gerne afspejle den enkelte leder og de emner, som hver leder skal arbejde med i Aftalerne for 2015 forventes underskrevet den 3. december Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Must-Win Battles for Sundhed og /14 14

17 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Søs Fuglsang orienterede om arbejdet med Must-Win Battles. Bilag med foreløbige Must- Win Battles for Sundhed og vedhæftes som bilag til referatet. 15

18 12. Orientering om Hovedudvalgets temadag over temaet tillid Sagsgang: OMU Sundhed og Hovedudvalget har den 21. november 2014 afhold temadag over temaet tillid. Det var en inspirerende dag, som ikke gav entydige resultater. En arbejdsgruppe under hovedudvalget udarbejder et notat, der vil lægge op til lokale drøftelser. Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Udvalget vil opfordre alle LMU er til, at drøfte begrebet tillid. Orienteringen blev taget til efterretning. 16

19 13. Information fra medarbejdere Sagsgang: OMU Sundhed og Fra medarbejdersiden informeres om aktuelle emner. Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Medarbejdersiden informerede om, at Fuglsanggården har vundet prisen Blandt Danmarks bedste arbejdsplads. 17

20 14. Information fra ledelsen Sagsgang: OMU Sundhed og Fra ledelsen informeres om aktuelle emner. På mødet vil blive givet en kort orientering om: - Lukning af Bakkely Plejecenter - Ansættelse af ny områdeleder i område Vest - Ansættelse af Lene Ballegaard som ny Plejecenterleder på Glesborg Plejecenter Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Lukning af Bakkely Plejecenter: Karina Kreutzfeldt informerede om lukningen af Bakkely plejecenter herunder flytning af beboere samt omplacering af medarbejdere. Udvalget vil gerne anerkende det store arbejde, der har lagt forud for arbejdet med lukning af Bakkely Plejecenter. Ansættelse af områdeleder til Vest: Der gennemføres ansættelsessamtaler den 4. december. Ny Plejecenterleder: Lene Ballegaard er ansat som ny plejecenterleder på Glesborg Plejecenter. Byggeri i Glesborg: Lone Juncher orienterede om byggeriet i Glesborg. Arbejdsgruppen afventer nyt udspil. Frivillighedsprisen: Frivillighedsprisen gik i år til de frivillige på Violskrænten. 18

21 15. Eventuelt Sagsgang: OMU Sundhed og Økonomiske konsekvenser 19

22 16. Evaluering af mødet Sagsgang: OMU Sundhed og På OMU-mødet den 5. marts 2014 blev det besluttet, at møderne fremover evalueres. Formanden indstiller, at mødet evalueres. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Mødet blev evalueret. 20

23 Bilagsoversigt 3. Arbejdsmiljøarbejdet 1. Arbejdsskadestatistik 3. kvartal 2014 (150565/14) 2. Fraværsstatistik 3. kvartal 2014 (150771/14) 3. Opsamling arbejdsmiljødag 2014 (154536/14) 4. Indsatsmål for arbejdsmiljøet 2014/2015 (154537/14) 5. PowerPoint oplæg fra arbejdsmiljødagen 2014 (154538/14) 4. Status og drøftelse af det fortsatte arbejde med indhentning af retningslinjer 1. Oversigt_prioritering af retningslinjer.pdf (158557/14) 5. Budgetopfølgning oktober Budgetopfølgning oktober.pdf (156221/14) 7. Drøftelse af opsamling fra café dag kompetenceudvikling 1. Kompetenceudvikling behov og ideer.docx (154535/14) 9. Godkendelse af procedure for administration og sikring af værdier tilhørende beboere på plejecentrene 1. Administration af beboermidler.doc (149038/14) 2. Aftale om hjælp omkring økonomi.doc (149039/14) 3. Eksempel, Kassebog beboerkasse.xls (149041/14) 4. Eksempel, Kontobevægelser beboer.xls (149042/14) 10. Godkendelse af mødeplan for Mødeplan 2015 (149217/14) 11. Orientering om "Must-win-battles" og aftalestyring for Must-Win Battles for Sundhed og (161237/14) 21

24 Underskriftsside Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch Dorthe Milthers Karina Kreutzfeldt Lone Juncher Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Anne Vibeke Vogel Hansen Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Rita Langelund Thomassen Rita Melin Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen (Sekretær) 22

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Østergade 36, 8500 Grenaa Formøde for medarbejdersiden kl. 8.30 Dato: Fredag den 8. februar 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Anette Hjelm Anne Birthe Kajhøj Bibi

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokalet Østergade 36, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 8. januar 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Sted: Gjerrild Vandrehjem, Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00. Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Start kl.: 8:00 Slut

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg 02-05-2016 Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Mandag den 2. maj 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 9 december 2015 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Lars Toft Pedersen

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg voksen- og plejeområdet Områdeudvalg voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Hjemmeplejen Øst Sygehusvej 6, Grenaa Dato : 3. december 2008 Start kl. : 12:30 Slut kl. : 14:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 12 marts 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. december 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Dato: Onsdag den 9. december 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 8.00 til 10.00. Mødet afsluttes med frokost. Dato: Tirsdag den 6. december

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Tirsdag den 4 juni 2013 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:30 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen - (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten Povlsen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådhuset, Rådssalen Dato: Tirsdag den 15. september 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl. MTSU Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den 2. september 2013 Start kl.: 12:30

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 02/2011 Sted : Grenaa Dato : 9. marts 2011 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Eva Holm Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Hans Carsten Rasmussen (Ledelse)

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Rådsalen Dato: Mandag den 18 august 2014 Start kl: 13:00 Slut kl: 16:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør) Kenneth Koed

Læs mere

DAGSORDEN. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 16. Hovedudvalget Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 DAGSORDEN Formøde for medarbejderne fra kl. 12.00 til kl. 14.00 Formøde

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 2/09 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 4. maj 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.55 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Trine Grejsen ((Formand)) Finn Rosenløv ((Ledelse))

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Bakkely, Auningvej 8, Gjesing Dato : 24. oktober 2007 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.30 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/2012 Sted : Mødelokale 2, Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 12.30 Slut kl. : 15.00 Medarbejdersiden holder formøde samme dag, samme

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Hedebo Centret - Grenaa Dato : 23. januar 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.45 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere)

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 10. september 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

DAGSORDEN. Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog

DAGSORDEN. Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog MTSU Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 05 Sted : Rådhuset Auning (Byrådssalen) Dato : 1. december 2 006 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere)

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Møllehjemmet Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Hjælpemiddelcentralen Kalorievej 4 i Grenaa Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Trekanten 34, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00 Mødet slutter med frokost. Dato: Onsdag den 26. februar

Læs mere

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Formålet

Læs mere

Områdeudvalg kultur og udvikling REFERAT

Områdeudvalg kultur og udvikling REFERAT REFERAT Sted: Grenaa Egnsarkiv Dato: Fredag den 19. juni 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Helen Rosager ( Formand) Peter Hansen (Ledelse) Finn Rosenløv (Ledelse) Trine Grejsen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat Områdeudvalg for Børn og Unge Referat Mødedato: Tirsdag den 08-12-2015 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 4+5 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Lone Bjerregaard, Henrik Petersen,

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT REFERAT Sted: Stena Line, Grenaa Øvrige deltagere: Anna Grethe Poulsen, StenaLine Inge Lise Riis, StenaLine Klaus Henriksen, skipper Jørgen Carlsen, medarbejder Mogens Caspersen, sekretær Christina Lundbergh,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale Kantinen Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Onsdag den 16. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 30. november 2012 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen (til kl. 12), Bente Jensen,(fra kl. 10,30) Hanne Bang, Michael Quist,

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 03-12-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: : Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt Habekost,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 16. juni 2013 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen, Michael Quist, Janne Karlsson (til kl. 12,30), Henrik Stougaard Larsen, Bente

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Gæstekantinen, rådhuset Gæstekantinen, Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette

Læs mere

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Center for Børn & Familie Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13 Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014 Medlemmer af Centerudvalget: Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Jens Zachariasen Inge

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.16. marts 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden fra bestyrelsesmødet tirsdag d.16.3.2010 kl. 15.30. Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4,

Læs mere

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS Sundhed og Omsorg + DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS 23-8- 2016 Ninna Thomsen Norddjurs Kommune Østergade 36 Side 8500 1 af Grenaa 6 Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Mål Målet er at borgerne

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget Hovedudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/11 Sted : Grenaa Dato : 18. august 2011 Start kl. : 10:00 Slut kl. : 12:30 efter frokost er der møde med økonomiudvalget frem til kl. 14. Medlemmer (Ledelse)

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Der er formøde for medarbejdersiden kl. 15.00-15.30 Dato: Mandag den 17. juni 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Deltagere: Karin Holland, Helle Ibsen, Birgit Munk Hansen, Tina Morgen Kristensen, Charlotte Brøndum, Anni Søby

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged 1. Bemærkninger

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Plejecenter Fuglsanggården Trekanten 1 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. oktober 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Emne: Indkaldelse til LMU udvalgsmøde Sted: Aktivitetslokalet, hus 88 Dato: 07.02.13 Tidspunkt: Kl. 13.13-15.00 ( Formøde kl. 13.00 ) Deltagere: Hanne Svendsen,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen Brøgger

Læs mere