Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch Dorthe Milthers Karina Kreutzfeldt Lone Juncher Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Anne Vibeke Vogel Hansen Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Rita Langelund Thomassen Rita Melin Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen (Sekretær) Fraværende: Inge Bang Liselotte Lønsgren Rita Melin Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Orientering om valg af AMR til OMU Arbejdsmiljøarbejdet Status og drøftelse af det fortsatte arbejde med indhentning af retningslinjer Budgetopfølgning oktober Budget Drøftelse af opsamling fra café dag kompetenceudvikling Drøftelse af tidsregistrering i hjemmeplejen Godkendelse af procedure for administration og sikring af værdier tilhørende beboere på plejecentrene Godkendelse af mødeplan for Orientering om "Must-win-battles" og aftalestyring for Orientering om Hovedudvalgets temadag over temaet tillid Information fra medarbejdere Information fra ledelsen Eventuelt Evaluering af mødet...20 Bilagsoversigt...21 Norddjurs Kommune

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsgang: OMU Sundhed og Der lægges op til, at mødet afholdes efter den skitserede dagsorden. Forventet tidsplan: Kl. 10:30 formøde for medarbejdersiden (Afholdes på Rådhuset i Rådssalen) Kl. 11:30 formøde for ledersiden Kl. 12:30 mødet starter (Afholdes på Rådhuset i Rådssalen) Kl. 15:30 mødet slutter Bemærkning: Frokost kl i kantinen Formanden indstiller at dagsorden godkendes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Godkendt. 1

4 2. Orientering om valg af AMR til OMU Sagsgang: OMU Sundhed og På arbejdsmiljødagen den 5. november blev der afholdt valg af AMR til OMU Sundhed og. Som udgangspunkt afholdes valg i lige år, næste valg afholdes derfor i 2016 på arbejdsmiljødagen. Resultat af valg af AMR til OMU: Nye medlemmer per 5. november 2014: - Line Lund Sørensen, AMR Violskrænten - Laila F. Christensen, AMR Hjemmeplejen Vest Allingåbro - Christina Rumley (Genvalgt) Fratrådte medlemmer per 5. november 2014: - Solvad Hansen - Mette Kjeldsen Formanden ønsker nye medlemmer velkommen og stort tak til Solvad Hansen og Mette Kjeldsen for et godt samarbejde. Formanden indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Ellen Birthe Christensen orienterede om valget af AMR til områdeudvalget. Line Lund Sørensen blev på arbejdsmiljødagen valgt på et forkert mandat. Liselotte Lønsgren erstatter derfor Line Lund Sørensen. Velkommen til de nye medlemmer og tak for indsatsen til de fratrådte medlemmer. Reglerne for valg sættes på dagsordenen til orientering på næste møde. 2

5 3. Arbejdsmiljøarbejdet Sagsgang: OMU Sundhed og På mødet gives en generel orientering om sikkerhedsarbejdet fra henholdsvis medarbejderside, arbejdsmiljørepræsentant og fra ledelsessiden. Arbejdsmiljødagen 2014: Arbejdsmiljødagen 2014 blev afholdt den 5. november. I den forbindelse er der udarbejdet en opsamling fra dagen. Dagen samlede op på arbejdsmiljøarbejdet det forgangne år og afdelingsvis blev der arbejdet med at formulere nye indsatsmål for 2014/2015. For at sikre en god opfølgning og fortsat udvikling samt planlægning af arbejdsmiljødagen 2015 foreslås det, at OMU Sundhed og følger op på arbejdet på møderne i Arbejdsgruppen, vedrørende planlægning af arbejdsmiljødagen, vil på mødet lægge op til den fremtidige proces for planlægning af arbejdsmiljødagen Vedlagt som bilag er opsamling/referat fra dagen, indsatsmål samt PowerPoint fra dagen. Arbejdsskadestatistik: Vedlagt dagsordenen findes arbejdsskadestatistikken for 3. kvartal Til information er der tale om en ny arbejdsskadestatistik som automatisk tilpasser sig registreringerne og kun viser de områder, hvor der rent faktisk er blevet registreret skader. Fraværsstatistik: Der er udkommet en ny fraværsstatistik. Statistikken er vedlagt som bilag. Formanden indstiller, at - Opsamlingen fra arbejdsmiljødagen godkendes - Proces for arbejdsmiljødagen 2015 besluttes - Arbejdsskadestatistikken tages til efterretning - Fraværsstatistikken tages til efterretning 3

6 Bilag: 1 Åben Arbejdsskadestatistik 3. kvartal /14 2 Åben Fraværsstatistik 3. kvartal /14 3 Åben Opsamling arbejdsmiljødag /14 4 Åben Indsatsmål for arbejdsmiljøet 2014/ /14 5 Åben PowerPoint oplæg fra arbejdsmiljødagen /14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Arbejdsmiljødagen 2014: Anette Hjelm orienterede om arbejdsgruppens arbejde vedrørende planlægning/evaluering af arbejdsmiljødagen. Arbejdsgruppen foreslog at medlemmer af de lokale LMU er inviteres næste år. Det blev besluttet, at alle medlemmer af de lokale LMU er inviteres til arbejdsmiljødagen Opsamlingen fra arbejdsmiljødagen 2014 udsendes til alle deltagere. Udvalget vil gerne opfordre til, at de LMU er der ikke har udarbejdet indsatser for 2015, får dem formuleret snarest muligt. Opfordring om at opdatere oversigten over LMU er. Link til oversigt på G-drev: G:\Sundhed og \MED-system\Oversigt over lokaludvalg Arbejdsskadestatistik: Udvalget ytrede tilfredshed med statistikken. OMU vurderer at tallene er troværdige og tallene bliver indberettet fra området. Arbejdsskadestatistik drøftes på det førstkommende møde i Fraværsstatistikken: Fraværsstatistikken blev taget til efterretning. 4

7 4. Status og drøftelse af det fortsatte arbejde med indhentning af retningslinjer Sagsgang: OMU Sundhed og Områdeudvalget har tidligere behandlet emnet omkring indhentning af personalerelaterede retningslinjer. Emnet behandles på hovedudvalgets februar-møde i 2015, hvorfor områdets retningslinjer skal fremsendes til hovedudvalget ultimo januar. Arbejdsgruppen vedrørende retningslinjer, har siden september-mødet arbejdet med at gruppere det indsendte materiale og formulere definitioner på retningslinjer, politikker osv. Derudover har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til en fælles skabelon for retningslinjer i Sundhed og. Siden arbejdsgruppens sidste møde, har hovedudvalget udvidet opgaven. Hovedudvalget ønsker fortsat at forholde sig til de personalepolitiske retningslinjer for områderne. Derudover ønsker hovedudvalget, at danne sig et overblik over, hvilke typer af retningslinjer der desuden eksisterer i organisationen. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der udarbejdes en oversigt over de typer af retningslinjer der desuden findes i Sundhed og. Bilag til punktet eftersendes senest mandag 1. december. Formanden indstiller, - at områdeudvalget drøfter arbejdsgruppens oplæg - at personalepolitiske retningslinjer sendes til hovedudvalget - at der godkendes en fælles skabelon til brug ved udformning af retningslinjer Bilag: 1 Åben Oversigt_prioritering af retningslinjer.pdf /14 5

8 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Ellen Birthe Christensen orienterede om arbejdsgruppens arbejde samt hovedudvalgets udvidelse af opgaven omkring indhentning af retningslinjer. Udvalget vil opfordre LMU erne til at gennemgå listen og vurdere egne retningslinjer. Arbejdsgruppen deltager på fælles ledermøde den 7. januar 2015, hvor oversigten revideres og godkendes inden den fremsende til hovedudvalget. Malene Poulsen kontakter hovedudvalget med henblik på, at få uddybet den nye opgave samt opfordre til, at der udarbejdes fælles definitioner på retningslinjer, politikker, procedurer osv. 6

9 5. Budgetopfølgning oktober 2014 Sagsgang: OMU Sundhed og På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på sundheds- og sområdet overholdes i (Mio. kr.) Korrigeret budget 2014 Forbrug Jan-oktober 2014 Forventet Regnskab 2014 Afvigelse Sundhed og sområdet 479,1 374,4 478,2-0,9 Overførsler fra ,1 1,1-3,0 VPU Overførsler fra ,8 0,6-0,2 ØKU I alt 483,9 374,4 479,8 Der er samlet overført 4,9 mio. kr. fra 2013 til 2014 i driftsmidler. Herudover forventes et forbrug af de resterende overførte driftsmidler på ca. 1,1 mio. kr. til bl.a. opstart af nye demensenheder, indkøb af inventar til det nye sundhedshus, udskiftning af mobiltelefoner, samt indkøb af inventar til og mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver på plejecentrene. På området udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering. Mindreforbruget skyldes, at borgernes forbrug af sygehusydelserne er faldet. Opmærksomhedspunkter: Borgerne udskrives tidligere fra sygehusene, end de er blevet før, og opgaverne i det nære sundhedsvæsen har en stigende kompleksitet. Samtidig arbejdes der videre med forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Dette øger omfanget af aktiviteter på sundheds- og sområdet, til både genoptræning og pleje. 7

10 Den øgede aktivitet medfører et stigende pres på hjælpemiddelområdet, da borgerne i langt højere grad end tidligere udskrives til behandling i eget hjem. Desuden er der en stigning i brugen af hjælpemidler mod inkontinens. Opgaveoverdragelsen fra regionen kan mærkes på træningsområdet, særligt vedrørende borgere med hjerneskader. De meget kortvarige indlæggelser betyder endvidere flere og længere genoptræningsophold på døgngenoptræningen i Auning og i Grenaa, samt flere genoptræningsplaner. Samtidig opleves en helt ny gruppe svært skadede borgere, som udskrives tidligere fra Hammel Neurocenter og som derfor har behov for massiv træning og pleje. De første forløb viser, at sundheds- og sområdet kan løfte opgaven, men at den er ressourcekrævende. Der er tildelt 8,1 mio. kr. til Norddjurs Kommune fra den pulje, som staten har afsat til et løft af serviceniveauet på ældreområdet. Tiltagene er startet op i forhold til den godkendte indsats og udmøntning af puljebeløbet forløber planmæssigt. Puljen forventes således brugt i 2014, og der udarbejdes et særskilt regnskab for at dokumentere, at midlerne er anvendt til de tiltag, som midlerne er godkendt til. Vedlagt som bilag er budgetopfølgning for oktober. Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning oktober.pdf /14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Anne Aastrup orienterede om budgetopfølgningen for oktober måned. Orienteringen blev taget til efterretning. 8

11 6. Budget 2015 Sagsgang: OMU Sundhed og Budgetrammen for sundheds- og sområdet i 2015 er: (mio. kr.) Budget 2015 VPU indenfor servicerammen 342,1 VPU udenfor servicerammen 141,1 ØKU indenfor servicerammen 6,6 AMU udenfor servicerammen 2,3 Total Sundhed og Omsorg 492,0 Budgettet for 2015 er tildelt på aftaleholdere med udgangspunkt i budgettet for Den overordnede ramme for henholdsvis plejecentrene og døgnafdelingerne er fordelt via tildelingsmodeller, hvor budgettet fordeles ud fra antallet af faste pladser efter der er taget højde for ikke-aktivitetsafhængige udgifter. Fordelingen af budgetterne på områderne udleveres som bilag på mødet. Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Fordeling af budgetterne på områderne blev udleveret som bilag og præsenteret på mødet. Medarbejdersiden foreslog dialogmøde med politikerne forud for budgetforhandlingerne. Søs Fuglsang bringer forslaget med videre. Budgettet blev drøftet og taget til efterretning. 9

12 7. Drøftelse af opsamling fra café dag kompetenceudvikling Sagsgang: OMU Sundhed og Den 30. oktober 2014 blev der afholdt cafedag med deltagelse af ca. 60 ledere og medarbejdere. Dagen blev gennemført ved hjælp af gruppearbejde. Gruppernes arbejde er samskrevet i vedhæftede dokument. Der afholdes styregruppemøde i jobrotation og kompetenceudviklingsprojektet den 9. december, hvor der træffes beslutning om den fremadrettede proces. Områdeledergruppen vil på mødet orientere om de foreløbige overvejelser i den forbindelse. Formanden indstiller, at resultatet af temadagen drøftes. Bilag: 1 Åben Kompetenceudvikling behov og ideer.docx /14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Ninna Thomsen orienterede om jobrotation og kompetenceudviklingsprojektet. Forslag til det videre arbejde fremlægges for projektets styregruppe i den kommende uge. Orienteringen blev taget til efterretning. 10

13 8. Drøftelse af tidsregistrering i hjemmeplejen Sagsgang: OMU Sundhed og På grund af problemer med valide data til fritvalgspriser, gennemføres i uge 4 og en tidsregistrering i hjemmeplejen (start lørdag den 17. januar til og med søndag den 1. februar 2015). Formålet er dels, at sikre valide data til fritvalgspriserne, men også at give den enkelte hjemmeplejeleder mulighed for, at analysere på daglig drift ud fra faktuelle oplysninger og endelig vil dataene kunne anvendes ved udarbejdelse af tildelingsmodel i hjemmeplejen. Deltagerkredsen vil være alle hjælperruter dag og aften, minus Anholt. Dataindsamling omfatter: Start og stop tid registrering hos borger møder frokost - kørsel ventetid - akut opkald nødkald dokumentation andet borgerrettet tid. Forud for selve registreringerne i uge 4 og 5 vil der blive gennemført en testdag. Til gennemførelse af tidsregistreringsopgaven i hjemmeplejen er der nedsat en arbejdsgruppe, hvor Anne Birthe Kajhøj vil lede opgaven. Formanden indstiller, at områdeudvalget drøfter og kvalificerer oplægget. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Søs Fuglsang orienterede om baggrunden samt processen for tidsregistreringen, der vil blive gennemført i uge 4 og Orienteringen blev taget til efterretning. 11

14 9. Godkendelse af procedure for administration og sikring af værdier tilhørende beboere på plejecentrene Sagsgang: OMU Sundhed og Arbejdsgruppen vedrørende Procedure for administration og sikring af værdier tilhørende beboere på plejecentrene i Norddjurs Kommune er færdige med arbejdet. Formålet med proceduren for beboeradministration er, at reglerne skal beskytte både beboere og personale og er derfor gældende i alle tilfælde, hvor personalet har berøring med beboernes økonomi og midler. Vedlagt som bilag er: - Procedure for administration og sikring af værdier tilhørende beboere på plejecentrene i Norddjurs Kommune - Aftale om hjælp omkring økonomi - Eksempel: Kassebog beboerkasse (Excel) - Eksempel: Kontobevægelser beboer (Excel) Proceduren ønskes godkendt på OMU-møde den 3. december med virkning fra dags dato. Formanden indstiller, at proceduren godkendes. Bilag: 1 Åben Administration af beboermidler.doc /14 2 Åben Aftale om hjælp omkring økonomi.doc /14 3 Åben Eksempel, Kassebog beboerkasse.xls /14 4 Åben Eksempel, Kontobevægelser beboer.xls /14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Proceduren blev godkendt og er gældende fra dags dato. Proceduren sendes ud til alle LMU er. Arbejdsgruppen står angivet på proceduren og er til rådighed for eventuelle spørgsmål eller uddybning. 12

15 10. Godkendelse af mødeplan for 2015 Sagsgang: OMU Sundhed og Forslag til mødeplan for 2015 vedlagt. Formanden indstiller, at mødeplanen godkendes. Bilag: 1 Åben Mødeplan /14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Godkendt. Mødeinvitationer udsendes snarest muligt. 13

16 11. Orientering om "Must-win-battles" og aftalestyring for 2015 Sagsgang: OMU Sundhed og Velfærdsdirektøren har indkaldt til fællesledermøde torsdag den 27. november. Temaet for dagen er Must-Win Battles (slag-der-skal-vindes) i Velfærdsforvaltningen. Alle deltagere bliver på dagen introduceret til begrebet og der vil blive lagt vægt på, at arbejdet med formuleringen af konkrete Must-Win Battles bliver igangsat. Baggrunden for arbejdet med Must-Win Battles er et ønske om, at velfærdsforvaltningen skal være bedre og hurtigere til at få politiske og administrative beslutninger og nye initiativer ført ud i livet. Tanken med Must-Win Battles er, at alle ledelsesniveauer skal formulere Must-Win Battles for eget område. Det betyder, at Velfærdssekretariatet har formuleret 6 overordnede Must-Win Battles. Sundhed og og alle ledere vil desuden komme til at arbejde med formulering af konkrete Must-Win Battles. Planen er, at der efterfølgende arbejdes med målene i egen afdeling og der planlægges løbende opfølgning i 2015 samt status på realiseringen af de opstillede Must-Win Battles primo Sideløbende med formuleringen af Must-Win Battles arbejde med aftalerne for I den forbindelse, har der været en proces i gang siden 1. oktober, hvor der er blevet arbejdet med prioritering af opgaver for 2015 og aftalerne. Alle ledere i Sundhed og har i den forbindelse arbejdet med egen aftale. På den baggrund skulle aftalerne gerne afspejle den enkelte leder og de emner, som hver leder skal arbejde med i Aftalerne for 2015 forventes underskrevet den 3. december Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Must-Win Battles for Sundhed og /14 14

17 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Søs Fuglsang orienterede om arbejdet med Must-Win Battles. Bilag med foreløbige Must- Win Battles for Sundhed og vedhæftes som bilag til referatet. 15

18 12. Orientering om Hovedudvalgets temadag over temaet tillid Sagsgang: OMU Sundhed og Hovedudvalget har den 21. november 2014 afhold temadag over temaet tillid. Det var en inspirerende dag, som ikke gav entydige resultater. En arbejdsgruppe under hovedudvalget udarbejder et notat, der vil lægge op til lokale drøftelser. Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Udvalget vil opfordre alle LMU er til, at drøfte begrebet tillid. Orienteringen blev taget til efterretning. 16

19 13. Information fra medarbejdere Sagsgang: OMU Sundhed og Fra medarbejdersiden informeres om aktuelle emner. Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Medarbejdersiden informerede om, at Fuglsanggården har vundet prisen Blandt Danmarks bedste arbejdsplads. 17

20 14. Information fra ledelsen Sagsgang: OMU Sundhed og Fra ledelsen informeres om aktuelle emner. På mødet vil blive givet en kort orientering om: - Lukning af Bakkely Plejecenter - Ansættelse af ny områdeleder i område Vest - Ansættelse af Lene Ballegaard som ny Plejecenterleder på Glesborg Plejecenter Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Lukning af Bakkely Plejecenter: Karina Kreutzfeldt informerede om lukningen af Bakkely plejecenter herunder flytning af beboere samt omplacering af medarbejdere. Udvalget vil gerne anerkende det store arbejde, der har lagt forud for arbejdet med lukning af Bakkely Plejecenter. Ansættelse af områdeleder til Vest: Der gennemføres ansættelsessamtaler den 4. december. Ny Plejecenterleder: Lene Ballegaard er ansat som ny plejecenterleder på Glesborg Plejecenter. Byggeri i Glesborg: Lone Juncher orienterede om byggeriet i Glesborg. Arbejdsgruppen afventer nyt udspil. Frivillighedsprisen: Frivillighedsprisen gik i år til de frivillige på Violskrænten. 18

21 15. Eventuelt Sagsgang: OMU Sundhed og Økonomiske konsekvenser 19

22 16. Evaluering af mødet Sagsgang: OMU Sundhed og På OMU-mødet den 5. marts 2014 blev det besluttet, at møderne fremover evalueres. Formanden indstiller, at mødet evalueres. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Mødet blev evalueret. 20

23 Bilagsoversigt 3. Arbejdsmiljøarbejdet 1. Arbejdsskadestatistik 3. kvartal 2014 (150565/14) 2. Fraværsstatistik 3. kvartal 2014 (150771/14) 3. Opsamling arbejdsmiljødag 2014 (154536/14) 4. Indsatsmål for arbejdsmiljøet 2014/2015 (154537/14) 5. PowerPoint oplæg fra arbejdsmiljødagen 2014 (154538/14) 4. Status og drøftelse af det fortsatte arbejde med indhentning af retningslinjer 1. Oversigt_prioritering af retningslinjer.pdf (158557/14) 5. Budgetopfølgning oktober Budgetopfølgning oktober.pdf (156221/14) 7. Drøftelse af opsamling fra café dag kompetenceudvikling 1. Kompetenceudvikling behov og ideer.docx (154535/14) 9. Godkendelse af procedure for administration og sikring af værdier tilhørende beboere på plejecentrene 1. Administration af beboermidler.doc (149038/14) 2. Aftale om hjælp omkring økonomi.doc (149039/14) 3. Eksempel, Kassebog beboerkasse.xls (149041/14) 4. Eksempel, Kontobevægelser beboer.xls (149042/14) 10. Godkendelse af mødeplan for Mødeplan 2015 (149217/14) 11. Orientering om "Must-win-battles" og aftalestyring for Must-Win Battles for Sundhed og (161237/14) 21

24 Underskriftsside Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch Dorthe Milthers Karina Kreutzfeldt Lone Juncher Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Anne Vibeke Vogel Hansen Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Rita Langelund Thomassen Rita Melin Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen (Sekretær) 22

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Farsøhthus Plejecenter, I.P. Farsøhts Alle 4, 8961 Dato: Torsdag den 7. marts 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Svend Erik Christiansen (formand)

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere