Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion"

Transkript

1 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion Hovedrapport Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag 7. juni 2013 Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 2013

2 7. Semester Bygningsingeniør Side 2 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport VIA University College Chr. M. Østergaardsvej 4 DK 8700 Horsens Projektets titel: Tema: Projekt nr.: Studieretning: Projektering af kontorbyggeri / Styrkeeftervisning af forankringsbeslag PRO B3 Bygningsingeniør Konstruktion Periode: Forår 2013 ECTS: Udvidelse af EnergiMidt: 45 Point (1140 timer) Forsøg med forankringsbeslag: Total: 9 Point (270 timer) 54 Point (1620 timer) Deltagere: René Stausgaard Laursen Ulrik Egebjerg Knudsen Troels Nielsen Vejledere: Pauli Andreasen Anders Søvsø Hansen Afsluttet: 07/

3 7. Semester Bygningsingeniør Side 3 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Forord I forbindelse med afslutningen af bygningsingeniøruddannelsen, på VIA University College i Horsens, er der udført et tværfagligt bachelorprojekt inden for konstruktioner. Det samlede bachelorprojekt består af 2 dele. Projektets ene del, Udvidelse af EnergiMidt, omhandler opførelsen af et nyt kontordomicil i forbindelse med en udvidelse af forsyningsselskabet EnergiMidts kontorfaciliteter, ved deres hoveddomicil i Silkeborg. Projektet er en fortsættelse af det arbejde, som gruppen har udført på 6. semester. Anden del, Forsøg med forankringsbeslag, omhandler dokumentation af bæreevnen for forankringsbeslag til tagkonstruktioner, som firmaet Simpson Strong Tie er i færd med at udvikle. Dokumentationen udføres som beregninger sammenholdt med praktiske forsøg i laboratorium. Fordelingen af arbejdsindsatsen på de to projekter ses nedenfor. Alle gruppens medlemmer har arbejdet med projektdelen omhandlende Udvidelse af EnergiMidt med følgende fordeling af ECTS point: Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 18 Point (540 timer) 13,5 Point (405 timer) 13,5 Point (405 timer) På projektdelen omhandlende Forsøg med forankringsbeslag er arbejdet udført af nedenstående personer i gruppen, med den angivne arbejdsfordeling i ECTS point: Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 4,5 Point (135 timer) 4,5 Point (135 timer) De to projekter er gennem projektforløbet holdt adskilt, men er i indeværende dokument og projektbeskrivelsen udført som et sammenhængende dokument, dog adskilt i 2 afsnit som fremgår af indholdsfortegnelsen. I projektforløbet er der anvendt forskellige værktøjer til at sikre et optimalt samarbejde, med et sammenhængende produkt og en god kvalitet. Nogle af værktøjerne er vedlagt denne rapport som bilag. I bilag A og F findes projektjournalerne for de to projekter. For de to projekter findes hhv. projektjournaler og mødereferater i bilag A og F samt B og G. I bilag C findes gruppens tidsregistrering, som dokumenterer timeforbruget på de enkelte arbejdsopgaver, samt en opgørelse af det samlede timeforbrug. I Bilag D findes dokumentation for kvalitetssikring af projektets individuelle opgaver, i form af en kvalitetssikringsplan og gjorte bemærkning i forbindelse med kvalitetssikringen. Projektvejledere, Anders Søvsø Hansen og Pauli Andreasen, takkes for vejledning og et godt samarbejde gennem projektforløbet. Desuden takkes Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Årstidernes Arkitekter, for at have stillet tegnings materiale til rådighed. Rambøll takkes for, i forbindelse med forspænding af betonvægge, at have ydet rådgivning og delt deres praktiske erfaringer hermed. I forbindelse med udførelsen af forsøg med forankringsbeslag, takkes Henrik Frederiksen og Niels Friis fra Simpson Strong Tie, for et godt samarbejde og sparring gennem projektet.

4 7. Semester Bygningsingeniør Side 4 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Udvidelse af EnergiMidt Indledning Bygningsbeskrivelse: Bygning 1 Hovedbygning Bygningsbeskrivelse: Bygning 2 Udstilling Læsevejledning Projektbeskrivelse Konklusion Litteratur Normer og standarder Bøger / kompendier Forsøg med forankringsbeslag Indledning Læsevejledning indsættes i fælles læsevejledning Projektbeskrivelse Projektets formål Problemformulering Afgrænsning Konklusion Overordnede problemstillinger Beslagets bæreevne Forslag til ændringer for opnåelse af højere bæreevne Litteratur Bilag / oversigt... 34

5 7. Semester Bygningsingeniør Side 5 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport 1. Udvidelse af EnergiMidt 1.1. Indledning Forsyningsselskabet EnergiMidt A/S besluttede sig for år tilbage, at det var en nødvendighed med en udvidelse af deres eksisterende kontorfaciliteter i Silkeborg. Dette resulterede i 2009/2010 i opførelsen af en ny selvstendig kontorbygning umiddelbart i forlængelse af deres eksisterende faciliteter. Byggeriet er for EnergiMidt et fyrtårn, som afspejler deres kompetencer inden for rådgivning af energi. Figur 1.1: Oversigtskort for placering af EnergiMidt A/S. (Silkeborg) Projektet udføres på tværs af de fag, som der i dette og tidligere gennemførte semestre er arbejdet med. Projektets primære fagområde omhandler konstruktioner, men anlægs fagene vil også indgå som en naturlig del af projektets forløb. Projektet er en fortsættelse af arbejdet, som undertegnede gruppe har arbejdet med på uddannelsens 6. semester. Det tidligere udarbejdede materiale og de erhvervede erfaringer, anvendes som et grundlag for det videre arbejde med projektet. For at tilgodese gruppens ønsker om beregninger indenfor specifikke fagområder, er det valgt at udvide projektet med en mindre ekstern bygning. Bygningen ligger på samme matrikel og er tænkt som udstillingslokaler for virksomhedens energirigtige produkter og dets samarbejdspartnere. Gruppens deltagere har hver især bidraget med deres kompetencer, viden og erfaring, som er tillært gennem uddannelsesforløbet og deltagernes baggrund som tømrer. Projektet udgør i alt 45 ECTS point svarende til 1350 timers arbejde og bygger på tegningsmateriale udleveret af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Årstidernes arkitekter, Silkeborg. Udkast til udstillingslokaler og udformningen af de dertilhørende konstruktioner er udarbejdet af gruppen selv, på baggrund af egne idéer og ønsker. Udleveret tegningsmateriale er anvendt som grundlag for det udførte arbejde i projektet. For at imødekomme gruppens ønskede problemstillinger i forbindelse med projektet, er der foretaget ændringer i dele af konstruktionen. Dette medfører, at der i et vist omfang, vil være afvigelser mellem det udleverede og det af gruppen udarbejdede tegningsmateriale.

6 7. Semester Bygningsingeniør Side 6 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Bygningsbeskrivelse: Bygning 1 Hovedbygning Bygningen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og er det første kontorbyggeri i Danmark, som lever op til kravene for energiklasse Bygningen byder, ud over denne titel, på spændende og udfordrende design med brug for kreative løsninger under projekteringsfasen. Bygningen er på ca. 4050m 2 i 4 etager og med fuld kælder. Anvendelsen af bygningen er primært kontorfaciliteter med tilhørende kantine og køkkenfaciliteter. Desuden findes teknik for ventilation, vvs og el m.m., samt drift af server og netværksfaciliteter, i bygningens kælder. Figur 1.2: Facade mod syd. Etagehøjden er 3,6m og højden af de bærende konstruktioner er 16,3m over terræn. Dertil kommer mindre teknikhuse og solfangere m.m. på taget. Den totale højde af bygningen bliver dermed 18,3m. Eksisterende bygninger Figur 1.3: Facade mod vest.

7 7. Semester Bygningsingeniør Side 7 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Bygningen er 62,3m lang og 16,1m bred og forbindes til de eksisterende bygningsdele med en korridor i hver ende af bygningen. Bygningen betragtes som en selvstændig enhed og afgrænses ved sammenbygningen mellem korridorer og eksisterende bygninger. Figur 1.4: Situationsplan. (Eksisterende bygninger røde, nye bygninger grå.) Bygningen opføres primært som et montagebyggeri af præfabrikerede betonelementvægge og huldæk. Dog udføres alle konstruktioner i kælderen som insitu støbte. En del af bygningens kendetegn er større udkragede konstruktioner i facaderne. Her udføres de bærende konstruktioner som stål. På figur 1.5 ses bygningens facade mod syd, hvor både en altan på 3. salen og en lukket karnap præger bygningens design. Figur 1.5: 3D rendering af bygning fra SV.

8 7. Semester Bygningsingeniør Side 8 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Huldæk i etageadskillelser har, som udgangspunkt, vederlag på præfabrikerede konsolbjælker, stålbjælker eller bærende vægge i facader eller skillevægge. De udkragende dele af bygning udføres alle i stålkonstruktioner, som fastgøres til betonvægge/dæk. Bygningens åbne kontormiljø gør, at der i store arealer af bygningen anvendes et søjle/bjælke system, som giver ringe stabilitet. Samtidig er store dele af bygningens facader udført med større vinduesarealer. Bygningens antal af stabiliserende vægge er derfor begrænset til et lille antal, i bygningens ender, som det fremgår af figur 1.6. Figur 1.6: Oversigt over stabiliserende vægge.

9 7. Semester Bygningsingeniør Side 9 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Bygningsbeskrivelse: Bygning 2 Udstilling Bygningsbeskrivelse På nærtliggende arealer ved siden af hovedbygningen har man valgt at opføre en separat bygning med funktion af udstillingslokaler for virksomhedens energivenlige produkter og samarbejdspartnere. Figur 1.7: Situationsplan. (Eksisterende bygninger røde, nye bygninger grå.) Udstilling placeret umiddelbart til højre for hovedbygning. Bygningen anvendes som udstillingslokaler og er på ca. 250 m 2. Bygningen er 23m lang og 11,5m bred. Bygningens bærende elementer er placeret i moduler med en afstand på 4,5m. Figur 1.8: Udstilling Facade mod vest

10 7. Semester Bygningsingeniør Side 10 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Bygningen strækker sig på sit højeste ca. 6,8m over terræn og er udført med et kurvet tag, som falder mod bygningens bagside, der udføres med 15 graders hældning og har en højde på ca. 3.4m. Figur 1.9: Udstilling Facade mod syd De bærende konstruktioner i bygningen udføres som trækonstruktioner. I tagkonstruktionen anvendes savskåret tømmer som tagåse, som har vederlag på bærende limtræsbjælker med spændretning på tværs af bygningen. Bærende limtræsbjælker understøttes af søjler i facaderne. Figur 1.10: 3D rendering af udstilling fra sydvest Bygningen stabiliseres af træskeletvægge i bygningens gavle og et vindkryds placeret i bygningens facade udført i stål. Tagkonstruktionen anvendes til fordeling af laster til bygningens stabiliserende elementer. Figur 1.10: Oversigt stabiliserende elementer

11 7. Semester Bygningsingeniør Side 11 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport 1.2. Læsevejledning Projektet består af 5 dele, som afleveres i 6 separate mapper/spiralhæfter bestående af: Hovedrapport (indeværende dokument) A1 Projektgrundlag A2 Statiske beregninger (2 dele) A2 Bilag A3 Tegninger De forskellige dele indeholder dokumentation som beskrevet nedenfor: Hovedrapport (spiralhæfte) Projektets indledning, projektbeskrivelse og konklusion, samt bilag til hovedrapporten (projektjournal, mødereferater, timeregistrering, kvalitetssikring og underskrevet projektbeskrivelse) A1 Projektgrundlag (spiralhæfte) Beskrivelser af bygningsmaterialer og grundlag for beregninger udført i A2 Statiske beregninger. A2 Statiske beregninger (2 ringbind) Udførte statiske beregninger på projektet. Afsnittet er delt i 2 ringbind, hvor ringbind 1:2 indeholder afsnit 1 4 og ringbind 2:2 indeholder afsnit Benævnelse af afsnit er udført i overensstemmelse med benævnelser i projektbeskrivelse og ringbind er inddelt i faner tilsvarende afsnittene. Indholdsfortegnelse for A2 Statiske beregninger er at finde i begge ringbind. Beregninger i aktuelle ringbind vil være fremhævet i forhold til resterende beregninger. Alle beregninger er anført med nr. i overensstemmelse med nummerering i projektbeskrivelse På beregningernes forside findes informationer om hvem der har udført beregningen, udført kvalitetssikring, hvad der regnes på og hvorhenne i bygningerne. Henvisninger i beregninger er udført med reference til litteratur nummereret på beregningens forside. Ved henvisning til bilagsnr. Henvises til altid til A2 Bilag, med mindre andet er angivet. A2 Bilag (ringbind) Bilag til beregninger udført i A2 Statiske beregninger. Forrest i ringbindet findes en indholdsfortegnelse, med en oversigt over alle bilag. A3 Tegninger (Ringbind) Tegninger som dokumentation for bygningsgeometri og resultater for udførte beregninger i A2 Statiske beregninger. Derudover et udvalgt repræsentativt uddrag af arkitektens tegningsmateriale, som danner grundlag for projektet. Tegninger er alle forsynet med et tegningsnummer inddelt i kategorier iht. tegnings og dokumentlisten, som er at finde forrest i A3 Tegninger.

12 7. Semester Bygningsingeniør Side 12 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Generel bemærkning Idet der arbejdes videre med projektet udført på 6. semester, er alle nummereringer af beregninger, tegninger mv. udført som en fortsættelse heraf. Tidligere udførte opgaver vil fremgå af indholdsfortegnelser, men være angivet med gråtonet skrift Projektbeskrivelse Uddrag af projektbeskrivelse, godkendt 12/ Samlet projektbeskrivelse findes i Bilag E. Projektets formål Projektets primære formål er, at gruppen i en rolle som rådgivende ingeniør skal udarbejde en del af projektmaterialet til udvidelsen af EnergiMidts kontorfaciliteter, i form af et nyt selvstændigt kontordomicil og dertilhørende udstillingslokaler. Heri ligger øvelsen i statiske beregninger og udførelse af tegningsmateriale som dokumentation for de valgte løsninger. I sammenhæng med dette, ligger øvelsen også i forskellige overvejelser af løsningsmuligheder og materialevalg. De overvejelser og diskussioner der vil være blandt gruppens deltagere, samt konsultering med vejleder, vil indgå i projektets formål, for at styrke gruppens evner og kompetencer inden for gruppearbejde og den generelle arbejdsform med projektarbejde. Det sekundære formål ved gennemførelse af projektet er, at gruppen opøver færdigheder i planlægning, problemformulering, projektbeskrivelse samt dataindsamling, behandling og analyse. Gruppens udbytte af projektet ventes at være udvidet erfaringer og kompetencer indenfor: valg af konstruktionsløsninger ud fra overvejelser af flere forskellige løsningsmuligheder. beregning, opstilling og anvendelse af laster på bærende konstruktioner. beregning og projektering af bærende konstruktioner. analyse og beregning af kræfter i samlinger mellem bærende konstruktioner. forståelse og anvendelse af IT værktøjer ved projektering, modellering og udførelse. analyse af konstruktionsdele i henhold til gældende brandkrav.

13 7. Semester Bygningsingeniør Side 13 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Problemformulering Der er i projektets indledende fase arbejdet med en række problemstillinger, som gruppen har fundet relevante for det pågældende projekt: Hvordan sikres tilstrækkelig kapacitet i hovedbygningens bærende og stabiliserende betonkonstruktioner? o Hvordan sikres tilstrækkelig kapacitet af insitu dæk for optagelse af lodrette laster. o Hvordan sikres tilstrækkelig kapacitet af dækskiver, anvendt til fordeling af laster til afstivende betonvægge? o Hvordan sikres stabilitet og tilstrækkelig kapacitet af betonvægge anvendt som stabiliserende for bygningen? o Kan facadeelementer, med større udsparinger, anvendes som stabiliserende for bygningen? o Hvor vidt kan facadeelementer anvendes til fordeling af lodrette laster til punktunderstøtninger ved elementernes ender? o Hvordan udføres søjle og bjælkeelementer i bygningens bærende konstruktioner? o Hvordan udføres samlinger mellem de bærende konstruktioner? Hvordan udføres stålkonstruktioner i hovedbygningens udragende bygningsdele? o Hvordan udføres søjle og bjælkeelementer? o Hvordan udføres samlinger mellem bærende konstruktioner? Hvordan udføres udstillingsbygningens bærende konstruktioner i træ, idet der ønskes en åben og transparent bygning? o Hvordan udføres bærende søjle og vægelementer? o Hvordan sikres tilstrækkelig kapacitet af skiver i væg og tagkonstruktioner? o Hvordan udføres samlinger mellem bærende konstruktioner?

14 7. Semester Bygningsingeniør Side 14 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Afgrænsning Der er foretaget afgrænsning af de overordnede problemstillinger og de dertilhørende underliggende emner. Dokumentation af bærende konstruktioner udføres i henhold til SBI anvisning 223. Projektet omfatter redegørelse for konstruktionsdokumentation og indeholder ikke projektdokumentationen. Konstruktionsdokumentationen udføres som: A1 Projektgrundlag A2 Statiske beregninger A3 Tegninger Bemærk! Anvisning af modullinjer og tegningsnumre udføres med henvisning til konstruktionsdokumentation A3 Tegninger. I indeværende dokument henvises til bilag 1, for oversigt over beregningsopgavers placering i bygningerne. Nummerering af opgaver er udført som fortsættelse på systemet, som gruppen anvendte på 6. semester projektet, for at undgå duplikering af opgavenumre ved henvisning til beregninger/resultater. Med mindre andet fremgår, vedrører alle opgaverne bygning 1: Hovedbygning. Opgaver omhandlende bygning 2: Udstilling indledes med Byg2.

15 7. Semester Bygningsingeniør Side 15 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Generelt Beskrivelse: Udføres af: Brand Statiske beregninger Med mindre andet er angivet udføres styrkeftervisning af bærende konstruktioner også iht. brandpåvirkning. Alle A1 Projektgrundlag Beskrivelse: Udføres af: Revision af projektgrundlag Revision af projektgrundlag udført på 6. semester. Der tilføjes nødvendige beskrivelser af bygning 2: udstilling. Herunder bestemmelse af basislaster. Vandrette laster revideres for bygning 1: hovedbygning mht. valg af metode for bestemmelse af vandret masselast. Ulrik E. Knudsen René S. Laursen A2 Statiske beregninger A2.1 Bygværker Beskrivelse: Udføres af: A2.1.1 Lodret last A2.1.1 Lodret lastnedføring A2.1.2 Vandret last A Lastopstilling Revision af tidligere udførte lastnedføringer. Der foretages revision i det omfang det er relevant for nye beregningsopgaver. Revision af vandret lastopstilling iht. ændringer af basislaster i A1 projektgrundlag. René S. Laursen René S. Laursen A Stabilitet på tværs Revision af beregninger udført på 6. Troels Nielsen semester iht. A og udvalgte stabiliserende vægge. Der foretages kontrol af forudsætninger for beregninger iht. stivheder og princip for fordeling af laster. I det omfang det findes nødvendigt foretages en generel revision af Excel ark. A Byg2 Vandret stabilitet Bestemmelse af bygningens Troels Nielsen statiske system og dokumentation af last fordeling. A2.1.3 Robusthed Udført på 6. semester. Anvendes i forbindelse med fugearmeringsplan A2.2 Vægge Placering: Beskrivelse: Udføres af: A2.2.3 Forspænding af væg VX09 Modul 11 / C D HK1.20X HK2.109 Der udføres et studie i forhold forspænding af lodrette konstruktioner. Beregning af forspænding i lodret armering, samt dokumentation for skivevirkning af vægelement. Troels Nielsen

16 7. Semester Bygningsingeniør Side 16 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport A2.2.4 Facadevæg VX28 Modul / F HK1.20X HK C A2.2.5 Byg2 Træskive i væg Modul / N HK1.601 HK2.201 Svind af beton og dets virkning på forspændingen tages i betragtning, men nøjagtig kalkulation foretages ikke. Undersøgelse for kapacitet af skivevirkning i element, samt beregning af armering heri. Herunder en undersøgelse af elementets mulige bjælkevirkning i forhold til lodret lastpåvirkning. Dokumentation af bæreevne for træskelet væg med skive af krydsfinér påvirket af vandret og lodret last. Ulrik E. Knudsen René S. Laursen A2.3 Søjler Placering: Beskrivelse: Udføres af: A2.3.3 Betonsøjle med konsol Modul 4/E HK1.201 HK Bestemmelse af søjledimension ved anvendelse af konsol for vederlag til KB/KBE bjælker. Ulrik E. Knudsen A2.3.4 Rund betonsøjle i facade Modul 10/F HK1.202 A2.3.5 Stålsøjle ved altan Modul 4/F HK1.205 A2.3.6 Byg2 Træsøjle Modul 15/K HK1.601 HK2.201 Beregning af rund betonsøjle i facade virkende som understøtning af overliggende etagekonstruktioner. Beregning af stålsøjle ved altan. Bærende for tagkonstruktion og udkragede altandele. Beregning af træsøjle virkende bærende for tagkonstruktion i bygning 2: udstilling Ulrik E. Knudsen René S. Laursen Ulrik E. Knudsen A2.4 Bjælker Placering: Beskrivelse: Udføres af: A2.4.4 Bjælke i facade Modul 10 11/F HK1.202 Beregning af bjælke i facade, for understøtning af dækkonstruktion og evt. facadeelementer Troels Nielsen A2.4.5 Udkraget stålbjælke ved altan Modul 1 3/F H HK1.205 HK3.101 A2.4.6 Bjælkelag i altankonstruktion Modul1 3/ F H HK1.205 HK3.101 A2.4.7 Facadebjælke ved altan Modul 2 3/F HK1.205 HK3.101 A2.4.8 Udkraget bjælke i karnap Modul 12 13/E F HK1.201 HK3.100 A2.4.9 Byg2 Limtræsbjælke i tag Modul 14 16/K HK1.601 HK2.201 Dimensionering af udkraget stålbjælker i altan. Dimensionering af bjælker i bjælkelag ved altan. Dimensionering af bjælke hvortil søjle i altankonstruktion forankres og samtidig virker bærende for tagkonstruktion. Dimensionering af udkraget bjælke karnap i stueplan. Dimensionering af limtræsbjælke i tagkonstruktion. Bjælken udføres med variabelt tværsnit. René S. Laursen René S. Laursen René S. Laursen Troels Nielsen René S. Laursen

17 7. Semester Bygningsingeniør Side 17 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport A2.5 Dækkonstruktioner Placering: Beskrivelse: Udføres af: A2.5.2 Insitudæk over kælder HK1.302 Dæk over kælder beregnes for Troels Nielsen lodret last som insitu støbt med vederlag på vægge og søjler. Der foretages vurdering af dækfelter og der udvælges på baggrund af dette relevante steder for beregninger. A2.5.3 Skiveberegning dæk over stueetage HK1.303 HK3.100 Der foretages skiveberegning af armering i dækkonstruktion af præfabrikerede huldækelementer over stueplan. Der foretages ikke styrkeeftervisning af de enkelte elementers skivevirkning. Ulrik E. Knudsen A2.5.4 Skiveberegning Tagskive HK1.306 HK3.100 Der foretages skiveberegning af armering i dækkonstruktion af præfabrikerede huldækelementer over 3. sal. Der foretages ikke styrkeeftervisning af de enkelte elementers skivevirkning. Beregning af træskive i tagkonstruktion. René S. Laursen A2.5.5 Byg2 Tagskive HK1.601 HK3.200 Troels Nielsen A2.6 Samlinger Placering: Beskrivelse: Udføres af: A2.6.3 Væg /dækelement samling HK3.100 Beregning af betonsamling mellem Troels Nielsen væg og dækelementer. A2.6.4 Konsol på betonsøjle Modul 4/E Beregning af betonkonsol på Ulrik E. Knudsen HK1.201 betonsøjle for anvendelse i A HK A2.6.5 Indspænding af udkraget bjælke Modul 11 13/E H HK1.201 HK3.100 A2.6.6 Altandæk 3. sal udkraget bjælke Modul 4/F HK1.205 HK3.101 Beregning af samling mellem udkraget bjælke i karnap i stueetage og kældervæg. Beregning af samling mellem udkraget bjælke og søjle i facade. Troels Nielsen René S. Laursen A2.6.7 Altandæk 3. sal bjælkelag Udgået René S. Laursen A2.6.8 Byg2 Vindkryds i facade Modul 15/k L HK1.601 HK3.201 Dimensionering af vindkryds i facade samt forankring af dette til tilstødende konstruktioner. Ulrik E. Knudsen A2.6.9 Byg2 Charnier ved søjle/bjælke Modul 16 HK1.601 HK3.200 A Byg2 Søjle/bjælke samling Modul 15/J HK1.601 HK2.200 Beregning af charnier samling mellem skrå søjle og bjælke i tag. Beregning af samling mellem træsøjle i facade og bærende limtræsdrager i tag. Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen

18 7. Semester Bygningsingeniør Side 18 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport 1.4. Konklusion Gruppen har i projektet arbejdet med opgaven udvidelse af EnergiMidt. Arbejdet er udført med et højt ambitionsniveau og med stor vægt på resultatet af den samlede løsning. Forskellige løsninger og muligheder er blevet diskuteret gennem projektforløbet og de valgte løsninger er dokumenteret ved hjælp af beskrivelser, beregninger og tegninger. Der er lagt stor vægt på opbygningen af den statiske dokumentation og opnåelsen af et overskueligt og forståeligt system, som gør det muligt for læseren nemt at finde de enkelte beregninger og andet materiale der måtte blive henvist til. Arbejdet med projektet har givet gruppen mulighed for at opøve dennes kompetencer inden for projektering af større kontorbyggerier. For at kunne opnå et godt og overskueligt produkt, er der anvendt forskellige IT værktøjer, der gennem projektets forløb har hjulpet gruppen med at administrere, effektivisere og behandle projektets data. Ligeledes er det valgt at udføre alle beregninger digitalt, hvilket har givet en stor fleksibilitet i forbindelse med blandt andet kvalitetssikringen af opgaverne. Der er blevet arbejdet med 3 overordnede problemstillinger, som alle har taget udgangspunkt i de bærende konstruktioner i de to bygninger. De overordnede problemstillinger og dertilhørende underemner er blevet bearbejdet i forbindelsen med udførelsen af A2 Statiske beregninger. Projektet er blevet udvidet med en udstillingsbygning, i forhold til det tidligere udførte projektmateriale. Dette har medført en revision af A1 Projektgrundlag, hvor resultatet er en samlet beskrivelse af de to bygninger, materialeparametre og basislaste, for videre anvendelse i A2 Statiske beregninger. Projektets første hovedproblemstilling vedrører dokumentation for kapacitet af de bærende og stabiliserende betonkonstruktioner i hovedbygningen. I forbindelse hermed er der i A2.1 arbejdet med de virkende laster på bygningen. For hovedbygningen er alle beregninger i afsnittet udført som revisioner af allerede udførte beregninger på 6. semester. I A er der foretaget en revision af de vandrette laster, idet der er valgt at bestemme massalasten ud fra metode 2 iht. DS/EN DK NA: Dette har medført en reduktion af de dimensionsgivende vandrette laster på bygningen, hvormed de virkende laster på bygningens stabiliserende vægge kan reduceres. Lasten på bygningens stabiliserende vægge er bestemt i A I forbindelse med revisionen heraf er der også foretaget en revision af Excel arket, som beregner fordelingen af lasterne til de stabiliserende vægge på de enkelte etager. På grund af skrå søjler i bygningen, med vandrette lastkomposanter, var det nødvendigt at udvide Excel arket, så der kunne tages højde for de forskellige partialkoefficienter på de enkelte lasttyper for videre beregning. Trods reduktionen af vandret last, bestemt i A , viste det sig stadig nødvendigt med forankringer i flere af bygningens stabiliserende vægge. På baggrund af beregninger udført i A , blev den størst belastede væg bestemt som værende VX09. I A2.2.3 er der udført beregninger, som dokumenterer stabiliteten og bæreevnen for denne væg. Væggens stabilitet er sikret ved hjælp af lodret efterspænding med Macalloy efterspændingssystem. Beregningerne viste det nødvendigt at efterspænde væggene på bygningens 3 nederste etager. Efterspændingen er udført således, at der opnås et urevnet tværsnit, i situationen hvor væggen påvirkes af den størst mulige vandrette last. For at opnå dette, er det nødvendigt med 4 stk. 25mm Macalloy stænger i kælderen, 3 stk.

19 7. Semester Bygningsingeniør Side 19 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport 25mm Macalloy stænger i stueetagen og 2 stk. 25mm Macalloy stænger i stueetagen, i begge ender af væggene. Alle stænger udføres med en effektiv forspænding på 300kN. Det er valgt at anvende forholdsvis små dimensioner på Macalloy stængerne, for at undgå for tykke vægge i bygningen. Dette medfører et forholdsvist tæt armeret tværsnit af væggene, idet der ved forspænding på væggen, er nødvendigt med forholdsvis store mængder spaltearmering. I forbindelse med stabilisering af bygningen ønskedes det undersøgt, hvor vidt vægelementer i sydfacaden med store udsparinger, kunne anvendes som stabiliserende for bygningen. Samtidig ønskedes det undersøgt om de samme vægelementer kunne bære sig selv mellem bærelinier i de krydsende moduler, hvor de kun er undersøttet af søjler. Dokumentation af dette er blevet udført i A Der er anvendt en stringermodel for 2 forskellige vægtyper med forskellige understøtningsforhold og udsparringer. Beregningerne har vist, at facadeelementer både kan virke som stabiliserende og selvbærende. De er derfor taget i regning ved lastfordeling udført i A Dog er deformationerne for væggen ikke bestemt, og disse kan forventes at blive afgørende for de tilladelige laster på væggen. Når vægelementerne også kan virke som selvbærende for lodret last, kan bjælken i facaden, beregnet i A2.4.4, udføres således, at den kun skal bære last fra dæk over stueetage. Beregninger af bjælken viser et nødvendigt stålprofil på HE300B. Dette er en væsentlig reduktion sammenlignet med tegningsmateriale fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, hvor der er anvendt en HE800B til samme formål. Som vederlag for HE300B profilet er der regnet med en rund betonsøjle, som er beregnet i A Søjlen er eftervist med en diameter på 450mm og regnet således, at armeringen er optimeret i forhold til momentet omkring de 2 akser. Da søjlen er rund og der ikke umiddelbart er nogle naturlige indikationer for hvordan den skal vende under udførelse, er det efterfølgende konkluderet, at armeringen burde fordeles ens i tværsnittet, for at undgå en situation under udførelsen, hvor søjlen ikke placeres rigtigt i forhold til den last som påvirker søjlen. Andet steds i bygningen er der udført beregning af betonsøjle med konsol. Søjlen er dokumenteret i A2.3.3 og konsollen i A Søjlen er eftervist med et kvadratisk tværsnit på 350x350mm. Konsollen er eftervist med en dybde på 200mm og en højde på 300mm. Konsollen er udført med en 10mm indstøbt endeplade af stål ved konsollens forkant, for at forankre den vandrette trækarmering i toppen af konsollen. Som nogle af underemnerne til de bærende konstruktioner i hovedbygningen, er der arbejdet med dækkonstruktionerne på enkelte etager. For dæk over stueplan og dæk over 3. sal, er der i hhv. A2.5.3 og A2.5.4 udført beregning som dokumenterer skivevirkningen i dækkonstruktionerne. Som udgangspunkt blev det forsøgt at beregne et samlet stringersystem for den komplette dækskive vha. stringermetoden. Løsningen gav for mange ubekendte faktorer og krævede dermed for mange valg under vejs, for at få stringersystemet til at gå op med lastfordelingen på de stabiliserende vægge. I stedet endte det med en løsning, hvor der er anvendt en kombination af stringer og bjælkemetoden. Bjælkemetoden er anvendt for at flytte laster fra bygningens midte til stabiliserende vægge ved bygningens ender. Herefter er stringermetoden anvendt til fordeling af laster ved de stabiliserende kerner ved bygningens ender. Beregningerne har afledt en række konstruktive udfordringer i forbindelse med udførelsen, som det i samråd med elementleverandør er nødvendigt at finde løsninger på. Blandt andet kan det nævnes, at bygningens stabiliserende vægge ikke er placeret optimalt i forhold til elementfuger i dæk og dermed stringersystem. Ligeledes skal stringerne flere steder i konstruktionen krydse dækelementer, hvilket giver

20 7. Semester Bygningsingeniør Side 20 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport problemer, da stringere normalt placeres imellem fuger eller ved ender. Ved arbejdet med dækkonstruktionerne, er det blevet klart, at det ville være en fordel at føre dækkonstruktionen ud til væggene omkring trapperne i bygningens ender. Dette vil gøre det muligt at anvende væggene omkring trappeskaktene som stabiliserende og hermed nedsætte belastningen på de allerede valgte vægge og eventuelt undgå forspænding af væggene. Ved dæk over kælder er der arbejdet med optagelse af de lodrette laster virkende på konstruktionen. Dækket er udført som insitu og beregninger udført i A2.5.2 dokumenterer det nødvendige betontværsnit og armeringsarealer. Dækfelterne på etagen varierer meget i størrelse, men det er af udførelsesmæssige årsager valgt at udføre med den samme tykkelse på 270mm. Beregningerne er udført for 4 forskellige dækfelter, som er udvalgt repræsentative for dækket. Bygningens midte er regnet som padehattedæk, hvilket har gjort det muligt at undgå tværgående bjælker i store dele af kælderen, som er en fordel i forhold til installationer. I bygningens midte, hvor de største snitkræfter i dækket findes, er der behov for et armeringsareal svarende til Y20 armering pr. 100mm i begge retninger. For generel anvendelse ved detaljer, er der udført beregning af samling mellem vægge og dækelementer af beton. Beregningen er udført i A2.6.3 og dokumenterer bæreevnen for lodrette strittere i væggens top. Beregningen er udført som beregning af støbeskel, og dokumenterer bæreevnen som den resulterende kræft i kn/m. Beregningen dokumenterer også forbindelsen mellem væg og dækelement ved kantstringer i forbindelse med robusthedskrav. Idet robusthedskravet skal betragtes som en minimumsarmering, er den mindste dimension for de lodrette strittere bestemt som Y8 pr. 350mm. Der skal i den forbindelse som minimum placeres 3 stk. Y12 langsgående armeringsjern i kantstringeren, for at opnå tilstrækkelig bjælkekapaitet i kantstringeren, for at flytte lasten til armering i fuger mellem dækelementer. Som en anden hovedproblemstilling for hovedbygningen er der arbejdet med bygningens udkragede konstruktionsdele i facaden. På bygningens 3. sal, i det sydvestlige hjørne, er der udført beregninger af den udkragede altan. Der er arbejdet med en samlet løsning, hvor alle bærende konstruktioner udføres i stål. I A2.4.5 beregnes den udkragede bjælke, som bærer altandækket. Bjælken er eftervist som en HE200B. Imellem de udkragede bjælker placeres et bjælkelag, som i A2.4.6 er eftervist som et HE160B profil. Den udkragede bjælke fastgøres til søjle i facadekonstruktionen, som igen fastgøres til dækkonstruktionen over 3. sal. Forbindelsen herimellem er udført som en boltet samling og dokumenteret i A I forbindelsen udføres udkragede bjælke med en 15mm endeplade og fastgøres til søjlen med 6 stk. M16 bolte. Søjlen er i A2.3.5 eftervist som et HE200B profil, som påvirkes af moment, både fra den udkragede bjælke i altandækket og halvtag umiddelbart over altanen. Søjlen anvendes også for optagelse af lodrette laster fra dæk over 3. sal, idet dækkene ligger af på bjælker i facaden mellem søjlerne. Disse bjælker er dokumenteret i A2.4.7 og er eftervist som HE200B profiler. Løsningen kræver noget midlertidig afstivning i forbindelse på opførelsen af byggeriet, idet dækkene skal bæres af søjlerne, mens søjlen samtidig har brug for en vandret forankring til dækkene. Den midlertidige afstivning kan evt. fastgøres til dæk over 2. sal og fjernes når stringere er udstøbt i dæk over 3. sal. Bygningens stueetage er udført med en lang udkraget karnap i bygningens sydøstlige hjørne. Ligesom for 3. salens udkragede altan udføres den bærende konstruktion her i stål. Bjælken er i A2.4.8 eftervist som et

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. Tegningsliste, ovenlys. T300 Detaljer ved ovenlys: D301 Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. D302 Tværsnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. D303 Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Kollaps af Rødovre Skøjtehal

Kollaps af Rødovre Skøjtehal Notat Kollaps af Rødovre Skøjtehal Indledning Den 14. januar 2009 kollapser gitterspær, betondæk og vægge under montagen på ny skøjtehal i Rødovre, Rødovre Parkvej 425. Nedenstående betragtninger er et

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet CQ Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions-

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Fra projekt til produkt. BIM Aarhus 25/8 2015 www.vsp.dk

Fra projekt til produkt. BIM Aarhus 25/8 2015 www.vsp.dk BIM Aarhus Fra projekt til produkt Betonelementprojektering BIM projektering af betonelementer et samarbejde mellem VSP og OP Engineers. VSP som ekstern konsulent for elementleverandøren Eksempler på 3D

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse Entreprise Råhus Denne entreprise dækker over råhuset. I afsnittet er de indledende overvejelser for materialevalg, stabilitet og spændingsbestemmelse beskrevet med henblik på optimering af råhusets udformning.

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GIVE STÅLSPÆR A/S GSY BJÆLKEN 1 GSY BJÆLKEN 3 2 TEKNISK DATA 4 2.1 BÆREEVNE 4 2.2 KOMFORTFORHOLD 9 2.3 BRAND......................................

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf. 33 66 53 01 N O T A T DATO: 16. oktober 2006 REV.: TIL: FRA: VEDR.: 10. oktober 2012 hanfin, holviv, firsha K-håndbog

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Bygherre: AAB HORSENS Projekt navn: Dato: 2015-12-17 STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Status: Projektnavn:

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

ARKITEKTSKOLEN AARHUS ARKITEKTSKOLEN AARHUS HVEM ER JEG Kåre Tinning Tømrer 1988 Uddannet ingeniør i 1992 fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus 23 års erfaring med bærende konstruktioner Sidder nu som afdelingsleder for NIRAS konstruktionsafdelingen

Læs mere

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet PROGRAM Hvad er Skandinavisk Spændbeton KORT! Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet Lidt om A/S

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring 0-0-03 := Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Proj. nr.: 80004 Dato: 5--0 Init.: CNIE / cnie@orbicon.dk Kontrol: LDAM Rev. dato: 5--0 Rev. init.: CNIE / LDAM Rev.:.0 Statisk

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere