Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion"

Transkript

1 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion Hovedrapport Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag 7. juni 2013 Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 2013

2 7. Semester Bygningsingeniør Side 2 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport VIA University College Chr. M. Østergaardsvej 4 DK 8700 Horsens Projektets titel: Tema: Projekt nr.: Studieretning: Projektering af kontorbyggeri / Styrkeeftervisning af forankringsbeslag PRO B3 Bygningsingeniør Konstruktion Periode: Forår 2013 ECTS: Udvidelse af EnergiMidt: 45 Point (1140 timer) Forsøg med forankringsbeslag: Total: 9 Point (270 timer) 54 Point (1620 timer) Deltagere: René Stausgaard Laursen Ulrik Egebjerg Knudsen Troels Nielsen Vejledere: Pauli Andreasen Anders Søvsø Hansen Afsluttet: 07/

3 7. Semester Bygningsingeniør Side 3 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Forord I forbindelse med afslutningen af bygningsingeniøruddannelsen, på VIA University College i Horsens, er der udført et tværfagligt bachelorprojekt inden for konstruktioner. Det samlede bachelorprojekt består af 2 dele. Projektets ene del, Udvidelse af EnergiMidt, omhandler opførelsen af et nyt kontordomicil i forbindelse med en udvidelse af forsyningsselskabet EnergiMidts kontorfaciliteter, ved deres hoveddomicil i Silkeborg. Projektet er en fortsættelse af det arbejde, som gruppen har udført på 6. semester. Anden del, Forsøg med forankringsbeslag, omhandler dokumentation af bæreevnen for forankringsbeslag til tagkonstruktioner, som firmaet Simpson Strong Tie er i færd med at udvikle. Dokumentationen udføres som beregninger sammenholdt med praktiske forsøg i laboratorium. Fordelingen af arbejdsindsatsen på de to projekter ses nedenfor. Alle gruppens medlemmer har arbejdet med projektdelen omhandlende Udvidelse af EnergiMidt med følgende fordeling af ECTS point: Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 18 Point (540 timer) 13,5 Point (405 timer) 13,5 Point (405 timer) På projektdelen omhandlende Forsøg med forankringsbeslag er arbejdet udført af nedenstående personer i gruppen, med den angivne arbejdsfordeling i ECTS point: Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 4,5 Point (135 timer) 4,5 Point (135 timer) De to projekter er gennem projektforløbet holdt adskilt, men er i indeværende dokument og projektbeskrivelsen udført som et sammenhængende dokument, dog adskilt i 2 afsnit som fremgår af indholdsfortegnelsen. I projektforløbet er der anvendt forskellige værktøjer til at sikre et optimalt samarbejde, med et sammenhængende produkt og en god kvalitet. Nogle af værktøjerne er vedlagt denne rapport som bilag. I bilag A og F findes projektjournalerne for de to projekter. For de to projekter findes hhv. projektjournaler og mødereferater i bilag A og F samt B og G. I bilag C findes gruppens tidsregistrering, som dokumenterer timeforbruget på de enkelte arbejdsopgaver, samt en opgørelse af det samlede timeforbrug. I Bilag D findes dokumentation for kvalitetssikring af projektets individuelle opgaver, i form af en kvalitetssikringsplan og gjorte bemærkning i forbindelse med kvalitetssikringen. Projektvejledere, Anders Søvsø Hansen og Pauli Andreasen, takkes for vejledning og et godt samarbejde gennem projektforløbet. Desuden takkes Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Årstidernes Arkitekter, for at have stillet tegnings materiale til rådighed. Rambøll takkes for, i forbindelse med forspænding af betonvægge, at have ydet rådgivning og delt deres praktiske erfaringer hermed. I forbindelse med udførelsen af forsøg med forankringsbeslag, takkes Henrik Frederiksen og Niels Friis fra Simpson Strong Tie, for et godt samarbejde og sparring gennem projektet.

4 7. Semester Bygningsingeniør Side 4 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Udvidelse af EnergiMidt Indledning Bygningsbeskrivelse: Bygning 1 Hovedbygning Bygningsbeskrivelse: Bygning 2 Udstilling Læsevejledning Projektbeskrivelse Konklusion Litteratur Normer og standarder Bøger / kompendier Forsøg med forankringsbeslag Indledning Læsevejledning indsættes i fælles læsevejledning Projektbeskrivelse Projektets formål Problemformulering Afgrænsning Konklusion Overordnede problemstillinger Beslagets bæreevne Forslag til ændringer for opnåelse af højere bæreevne Litteratur Bilag / oversigt... 34

5 7. Semester Bygningsingeniør Side 5 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport 1. Udvidelse af EnergiMidt 1.1. Indledning Forsyningsselskabet EnergiMidt A/S besluttede sig for år tilbage, at det var en nødvendighed med en udvidelse af deres eksisterende kontorfaciliteter i Silkeborg. Dette resulterede i 2009/2010 i opførelsen af en ny selvstendig kontorbygning umiddelbart i forlængelse af deres eksisterende faciliteter. Byggeriet er for EnergiMidt et fyrtårn, som afspejler deres kompetencer inden for rådgivning af energi. Figur 1.1: Oversigtskort for placering af EnergiMidt A/S. (Silkeborg) Projektet udføres på tværs af de fag, som der i dette og tidligere gennemførte semestre er arbejdet med. Projektets primære fagområde omhandler konstruktioner, men anlægs fagene vil også indgå som en naturlig del af projektets forløb. Projektet er en fortsættelse af arbejdet, som undertegnede gruppe har arbejdet med på uddannelsens 6. semester. Det tidligere udarbejdede materiale og de erhvervede erfaringer, anvendes som et grundlag for det videre arbejde med projektet. For at tilgodese gruppens ønsker om beregninger indenfor specifikke fagområder, er det valgt at udvide projektet med en mindre ekstern bygning. Bygningen ligger på samme matrikel og er tænkt som udstillingslokaler for virksomhedens energirigtige produkter og dets samarbejdspartnere. Gruppens deltagere har hver især bidraget med deres kompetencer, viden og erfaring, som er tillært gennem uddannelsesforløbet og deltagernes baggrund som tømrer. Projektet udgør i alt 45 ECTS point svarende til 1350 timers arbejde og bygger på tegningsmateriale udleveret af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Årstidernes arkitekter, Silkeborg. Udkast til udstillingslokaler og udformningen af de dertilhørende konstruktioner er udarbejdet af gruppen selv, på baggrund af egne idéer og ønsker. Udleveret tegningsmateriale er anvendt som grundlag for det udførte arbejde i projektet. For at imødekomme gruppens ønskede problemstillinger i forbindelse med projektet, er der foretaget ændringer i dele af konstruktionen. Dette medfører, at der i et vist omfang, vil være afvigelser mellem det udleverede og det af gruppen udarbejdede tegningsmateriale.

6 7. Semester Bygningsingeniør Side 6 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Bygningsbeskrivelse: Bygning 1 Hovedbygning Bygningen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og er det første kontorbyggeri i Danmark, som lever op til kravene for energiklasse Bygningen byder, ud over denne titel, på spændende og udfordrende design med brug for kreative løsninger under projekteringsfasen. Bygningen er på ca. 4050m 2 i 4 etager og med fuld kælder. Anvendelsen af bygningen er primært kontorfaciliteter med tilhørende kantine og køkkenfaciliteter. Desuden findes teknik for ventilation, vvs og el m.m., samt drift af server og netværksfaciliteter, i bygningens kælder. Figur 1.2: Facade mod syd. Etagehøjden er 3,6m og højden af de bærende konstruktioner er 16,3m over terræn. Dertil kommer mindre teknikhuse og solfangere m.m. på taget. Den totale højde af bygningen bliver dermed 18,3m. Eksisterende bygninger Figur 1.3: Facade mod vest.

7 7. Semester Bygningsingeniør Side 7 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Bygningen er 62,3m lang og 16,1m bred og forbindes til de eksisterende bygningsdele med en korridor i hver ende af bygningen. Bygningen betragtes som en selvstændig enhed og afgrænses ved sammenbygningen mellem korridorer og eksisterende bygninger. Figur 1.4: Situationsplan. (Eksisterende bygninger røde, nye bygninger grå.) Bygningen opføres primært som et montagebyggeri af præfabrikerede betonelementvægge og huldæk. Dog udføres alle konstruktioner i kælderen som insitu støbte. En del af bygningens kendetegn er større udkragede konstruktioner i facaderne. Her udføres de bærende konstruktioner som stål. På figur 1.5 ses bygningens facade mod syd, hvor både en altan på 3. salen og en lukket karnap præger bygningens design. Figur 1.5: 3D rendering af bygning fra SV.

8 7. Semester Bygningsingeniør Side 8 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Huldæk i etageadskillelser har, som udgangspunkt, vederlag på præfabrikerede konsolbjælker, stålbjælker eller bærende vægge i facader eller skillevægge. De udkragende dele af bygning udføres alle i stålkonstruktioner, som fastgøres til betonvægge/dæk. Bygningens åbne kontormiljø gør, at der i store arealer af bygningen anvendes et søjle/bjælke system, som giver ringe stabilitet. Samtidig er store dele af bygningens facader udført med større vinduesarealer. Bygningens antal af stabiliserende vægge er derfor begrænset til et lille antal, i bygningens ender, som det fremgår af figur 1.6. Figur 1.6: Oversigt over stabiliserende vægge.

9 7. Semester Bygningsingeniør Side 9 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Bygningsbeskrivelse: Bygning 2 Udstilling Bygningsbeskrivelse På nærtliggende arealer ved siden af hovedbygningen har man valgt at opføre en separat bygning med funktion af udstillingslokaler for virksomhedens energivenlige produkter og samarbejdspartnere. Figur 1.7: Situationsplan. (Eksisterende bygninger røde, nye bygninger grå.) Udstilling placeret umiddelbart til højre for hovedbygning. Bygningen anvendes som udstillingslokaler og er på ca. 250 m 2. Bygningen er 23m lang og 11,5m bred. Bygningens bærende elementer er placeret i moduler med en afstand på 4,5m. Figur 1.8: Udstilling Facade mod vest

10 7. Semester Bygningsingeniør Side 10 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Bygningen strækker sig på sit højeste ca. 6,8m over terræn og er udført med et kurvet tag, som falder mod bygningens bagside, der udføres med 15 graders hældning og har en højde på ca. 3.4m. Figur 1.9: Udstilling Facade mod syd De bærende konstruktioner i bygningen udføres som trækonstruktioner. I tagkonstruktionen anvendes savskåret tømmer som tagåse, som har vederlag på bærende limtræsbjælker med spændretning på tværs af bygningen. Bærende limtræsbjælker understøttes af søjler i facaderne. Figur 1.10: 3D rendering af udstilling fra sydvest Bygningen stabiliseres af træskeletvægge i bygningens gavle og et vindkryds placeret i bygningens facade udført i stål. Tagkonstruktionen anvendes til fordeling af laster til bygningens stabiliserende elementer. Figur 1.10: Oversigt stabiliserende elementer

11 7. Semester Bygningsingeniør Side 11 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport 1.2. Læsevejledning Projektet består af 5 dele, som afleveres i 6 separate mapper/spiralhæfter bestående af: Hovedrapport (indeværende dokument) A1 Projektgrundlag A2 Statiske beregninger (2 dele) A2 Bilag A3 Tegninger De forskellige dele indeholder dokumentation som beskrevet nedenfor: Hovedrapport (spiralhæfte) Projektets indledning, projektbeskrivelse og konklusion, samt bilag til hovedrapporten (projektjournal, mødereferater, timeregistrering, kvalitetssikring og underskrevet projektbeskrivelse) A1 Projektgrundlag (spiralhæfte) Beskrivelser af bygningsmaterialer og grundlag for beregninger udført i A2 Statiske beregninger. A2 Statiske beregninger (2 ringbind) Udførte statiske beregninger på projektet. Afsnittet er delt i 2 ringbind, hvor ringbind 1:2 indeholder afsnit 1 4 og ringbind 2:2 indeholder afsnit Benævnelse af afsnit er udført i overensstemmelse med benævnelser i projektbeskrivelse og ringbind er inddelt i faner tilsvarende afsnittene. Indholdsfortegnelse for A2 Statiske beregninger er at finde i begge ringbind. Beregninger i aktuelle ringbind vil være fremhævet i forhold til resterende beregninger. Alle beregninger er anført med nr. i overensstemmelse med nummerering i projektbeskrivelse På beregningernes forside findes informationer om hvem der har udført beregningen, udført kvalitetssikring, hvad der regnes på og hvorhenne i bygningerne. Henvisninger i beregninger er udført med reference til litteratur nummereret på beregningens forside. Ved henvisning til bilagsnr. Henvises til altid til A2 Bilag, med mindre andet er angivet. A2 Bilag (ringbind) Bilag til beregninger udført i A2 Statiske beregninger. Forrest i ringbindet findes en indholdsfortegnelse, med en oversigt over alle bilag. A3 Tegninger (Ringbind) Tegninger som dokumentation for bygningsgeometri og resultater for udførte beregninger i A2 Statiske beregninger. Derudover et udvalgt repræsentativt uddrag af arkitektens tegningsmateriale, som danner grundlag for projektet. Tegninger er alle forsynet med et tegningsnummer inddelt i kategorier iht. tegnings og dokumentlisten, som er at finde forrest i A3 Tegninger.

12 7. Semester Bygningsingeniør Side 12 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Generel bemærkning Idet der arbejdes videre med projektet udført på 6. semester, er alle nummereringer af beregninger, tegninger mv. udført som en fortsættelse heraf. Tidligere udførte opgaver vil fremgå af indholdsfortegnelser, men være angivet med gråtonet skrift Projektbeskrivelse Uddrag af projektbeskrivelse, godkendt 12/ Samlet projektbeskrivelse findes i Bilag E. Projektets formål Projektets primære formål er, at gruppen i en rolle som rådgivende ingeniør skal udarbejde en del af projektmaterialet til udvidelsen af EnergiMidts kontorfaciliteter, i form af et nyt selvstændigt kontordomicil og dertilhørende udstillingslokaler. Heri ligger øvelsen i statiske beregninger og udførelse af tegningsmateriale som dokumentation for de valgte løsninger. I sammenhæng med dette, ligger øvelsen også i forskellige overvejelser af løsningsmuligheder og materialevalg. De overvejelser og diskussioner der vil være blandt gruppens deltagere, samt konsultering med vejleder, vil indgå i projektets formål, for at styrke gruppens evner og kompetencer inden for gruppearbejde og den generelle arbejdsform med projektarbejde. Det sekundære formål ved gennemførelse af projektet er, at gruppen opøver færdigheder i planlægning, problemformulering, projektbeskrivelse samt dataindsamling, behandling og analyse. Gruppens udbytte af projektet ventes at være udvidet erfaringer og kompetencer indenfor: valg af konstruktionsløsninger ud fra overvejelser af flere forskellige løsningsmuligheder. beregning, opstilling og anvendelse af laster på bærende konstruktioner. beregning og projektering af bærende konstruktioner. analyse og beregning af kræfter i samlinger mellem bærende konstruktioner. forståelse og anvendelse af IT værktøjer ved projektering, modellering og udførelse. analyse af konstruktionsdele i henhold til gældende brandkrav.

13 7. Semester Bygningsingeniør Side 13 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Problemformulering Der er i projektets indledende fase arbejdet med en række problemstillinger, som gruppen har fundet relevante for det pågældende projekt: Hvordan sikres tilstrækkelig kapacitet i hovedbygningens bærende og stabiliserende betonkonstruktioner? o Hvordan sikres tilstrækkelig kapacitet af insitu dæk for optagelse af lodrette laster. o Hvordan sikres tilstrækkelig kapacitet af dækskiver, anvendt til fordeling af laster til afstivende betonvægge? o Hvordan sikres stabilitet og tilstrækkelig kapacitet af betonvægge anvendt som stabiliserende for bygningen? o Kan facadeelementer, med større udsparinger, anvendes som stabiliserende for bygningen? o Hvor vidt kan facadeelementer anvendes til fordeling af lodrette laster til punktunderstøtninger ved elementernes ender? o Hvordan udføres søjle og bjælkeelementer i bygningens bærende konstruktioner? o Hvordan udføres samlinger mellem de bærende konstruktioner? Hvordan udføres stålkonstruktioner i hovedbygningens udragende bygningsdele? o Hvordan udføres søjle og bjælkeelementer? o Hvordan udføres samlinger mellem bærende konstruktioner? Hvordan udføres udstillingsbygningens bærende konstruktioner i træ, idet der ønskes en åben og transparent bygning? o Hvordan udføres bærende søjle og vægelementer? o Hvordan sikres tilstrækkelig kapacitet af skiver i væg og tagkonstruktioner? o Hvordan udføres samlinger mellem bærende konstruktioner?

14 7. Semester Bygningsingeniør Side 14 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Afgrænsning Der er foretaget afgrænsning af de overordnede problemstillinger og de dertilhørende underliggende emner. Dokumentation af bærende konstruktioner udføres i henhold til SBI anvisning 223. Projektet omfatter redegørelse for konstruktionsdokumentation og indeholder ikke projektdokumentationen. Konstruktionsdokumentationen udføres som: A1 Projektgrundlag A2 Statiske beregninger A3 Tegninger Bemærk! Anvisning af modullinjer og tegningsnumre udføres med henvisning til konstruktionsdokumentation A3 Tegninger. I indeværende dokument henvises til bilag 1, for oversigt over beregningsopgavers placering i bygningerne. Nummerering af opgaver er udført som fortsættelse på systemet, som gruppen anvendte på 6. semester projektet, for at undgå duplikering af opgavenumre ved henvisning til beregninger/resultater. Med mindre andet fremgår, vedrører alle opgaverne bygning 1: Hovedbygning. Opgaver omhandlende bygning 2: Udstilling indledes med Byg2.

15 7. Semester Bygningsingeniør Side 15 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport Generelt Beskrivelse: Udføres af: Brand Statiske beregninger Med mindre andet er angivet udføres styrkeftervisning af bærende konstruktioner også iht. brandpåvirkning. Alle A1 Projektgrundlag Beskrivelse: Udføres af: Revision af projektgrundlag Revision af projektgrundlag udført på 6. semester. Der tilføjes nødvendige beskrivelser af bygning 2: udstilling. Herunder bestemmelse af basislaster. Vandrette laster revideres for bygning 1: hovedbygning mht. valg af metode for bestemmelse af vandret masselast. Ulrik E. Knudsen René S. Laursen A2 Statiske beregninger A2.1 Bygværker Beskrivelse: Udføres af: A2.1.1 Lodret last A2.1.1 Lodret lastnedføring A2.1.2 Vandret last A Lastopstilling Revision af tidligere udførte lastnedføringer. Der foretages revision i det omfang det er relevant for nye beregningsopgaver. Revision af vandret lastopstilling iht. ændringer af basislaster i A1 projektgrundlag. René S. Laursen René S. Laursen A Stabilitet på tværs Revision af beregninger udført på 6. Troels Nielsen semester iht. A og udvalgte stabiliserende vægge. Der foretages kontrol af forudsætninger for beregninger iht. stivheder og princip for fordeling af laster. I det omfang det findes nødvendigt foretages en generel revision af Excel ark. A Byg2 Vandret stabilitet Bestemmelse af bygningens Troels Nielsen statiske system og dokumentation af last fordeling. A2.1.3 Robusthed Udført på 6. semester. Anvendes i forbindelse med fugearmeringsplan A2.2 Vægge Placering: Beskrivelse: Udføres af: A2.2.3 Forspænding af væg VX09 Modul 11 / C D HK1.20X HK2.109 Der udføres et studie i forhold forspænding af lodrette konstruktioner. Beregning af forspænding i lodret armering, samt dokumentation for skivevirkning af vægelement. Troels Nielsen

16 7. Semester Bygningsingeniør Side 16 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport A2.2.4 Facadevæg VX28 Modul / F HK1.20X HK C A2.2.5 Byg2 Træskive i væg Modul / N HK1.601 HK2.201 Svind af beton og dets virkning på forspændingen tages i betragtning, men nøjagtig kalkulation foretages ikke. Undersøgelse for kapacitet af skivevirkning i element, samt beregning af armering heri. Herunder en undersøgelse af elementets mulige bjælkevirkning i forhold til lodret lastpåvirkning. Dokumentation af bæreevne for træskelet væg med skive af krydsfinér påvirket af vandret og lodret last. Ulrik E. Knudsen René S. Laursen A2.3 Søjler Placering: Beskrivelse: Udføres af: A2.3.3 Betonsøjle med konsol Modul 4/E HK1.201 HK Bestemmelse af søjledimension ved anvendelse af konsol for vederlag til KB/KBE bjælker. Ulrik E. Knudsen A2.3.4 Rund betonsøjle i facade Modul 10/F HK1.202 A2.3.5 Stålsøjle ved altan Modul 4/F HK1.205 A2.3.6 Byg2 Træsøjle Modul 15/K HK1.601 HK2.201 Beregning af rund betonsøjle i facade virkende som understøtning af overliggende etagekonstruktioner. Beregning af stålsøjle ved altan. Bærende for tagkonstruktion og udkragede altandele. Beregning af træsøjle virkende bærende for tagkonstruktion i bygning 2: udstilling Ulrik E. Knudsen René S. Laursen Ulrik E. Knudsen A2.4 Bjælker Placering: Beskrivelse: Udføres af: A2.4.4 Bjælke i facade Modul 10 11/F HK1.202 Beregning af bjælke i facade, for understøtning af dækkonstruktion og evt. facadeelementer Troels Nielsen A2.4.5 Udkraget stålbjælke ved altan Modul 1 3/F H HK1.205 HK3.101 A2.4.6 Bjælkelag i altankonstruktion Modul1 3/ F H HK1.205 HK3.101 A2.4.7 Facadebjælke ved altan Modul 2 3/F HK1.205 HK3.101 A2.4.8 Udkraget bjælke i karnap Modul 12 13/E F HK1.201 HK3.100 A2.4.9 Byg2 Limtræsbjælke i tag Modul 14 16/K HK1.601 HK2.201 Dimensionering af udkraget stålbjælker i altan. Dimensionering af bjælker i bjælkelag ved altan. Dimensionering af bjælke hvortil søjle i altankonstruktion forankres og samtidig virker bærende for tagkonstruktion. Dimensionering af udkraget bjælke karnap i stueplan. Dimensionering af limtræsbjælke i tagkonstruktion. Bjælken udføres med variabelt tværsnit. René S. Laursen René S. Laursen René S. Laursen Troels Nielsen René S. Laursen

17 7. Semester Bygningsingeniør Side 17 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport A2.5 Dækkonstruktioner Placering: Beskrivelse: Udføres af: A2.5.2 Insitudæk over kælder HK1.302 Dæk over kælder beregnes for Troels Nielsen lodret last som insitu støbt med vederlag på vægge og søjler. Der foretages vurdering af dækfelter og der udvælges på baggrund af dette relevante steder for beregninger. A2.5.3 Skiveberegning dæk over stueetage HK1.303 HK3.100 Der foretages skiveberegning af armering i dækkonstruktion af præfabrikerede huldækelementer over stueplan. Der foretages ikke styrkeeftervisning af de enkelte elementers skivevirkning. Ulrik E. Knudsen A2.5.4 Skiveberegning Tagskive HK1.306 HK3.100 Der foretages skiveberegning af armering i dækkonstruktion af præfabrikerede huldækelementer over 3. sal. Der foretages ikke styrkeeftervisning af de enkelte elementers skivevirkning. Beregning af træskive i tagkonstruktion. René S. Laursen A2.5.5 Byg2 Tagskive HK1.601 HK3.200 Troels Nielsen A2.6 Samlinger Placering: Beskrivelse: Udføres af: A2.6.3 Væg /dækelement samling HK3.100 Beregning af betonsamling mellem Troels Nielsen væg og dækelementer. A2.6.4 Konsol på betonsøjle Modul 4/E Beregning af betonkonsol på Ulrik E. Knudsen HK1.201 betonsøjle for anvendelse i A HK A2.6.5 Indspænding af udkraget bjælke Modul 11 13/E H HK1.201 HK3.100 A2.6.6 Altandæk 3. sal udkraget bjælke Modul 4/F HK1.205 HK3.101 Beregning af samling mellem udkraget bjælke i karnap i stueetage og kældervæg. Beregning af samling mellem udkraget bjælke og søjle i facade. Troels Nielsen René S. Laursen A2.6.7 Altandæk 3. sal bjælkelag Udgået René S. Laursen A2.6.8 Byg2 Vindkryds i facade Modul 15/k L HK1.601 HK3.201 Dimensionering af vindkryds i facade samt forankring af dette til tilstødende konstruktioner. Ulrik E. Knudsen A2.6.9 Byg2 Charnier ved søjle/bjælke Modul 16 HK1.601 HK3.200 A Byg2 Søjle/bjælke samling Modul 15/J HK1.601 HK2.200 Beregning af charnier samling mellem skrå søjle og bjælke i tag. Beregning af samling mellem træsøjle i facade og bærende limtræsdrager i tag. Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen

18 7. Semester Bygningsingeniør Side 18 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport 1.4. Konklusion Gruppen har i projektet arbejdet med opgaven udvidelse af EnergiMidt. Arbejdet er udført med et højt ambitionsniveau og med stor vægt på resultatet af den samlede løsning. Forskellige løsninger og muligheder er blevet diskuteret gennem projektforløbet og de valgte løsninger er dokumenteret ved hjælp af beskrivelser, beregninger og tegninger. Der er lagt stor vægt på opbygningen af den statiske dokumentation og opnåelsen af et overskueligt og forståeligt system, som gør det muligt for læseren nemt at finde de enkelte beregninger og andet materiale der måtte blive henvist til. Arbejdet med projektet har givet gruppen mulighed for at opøve dennes kompetencer inden for projektering af større kontorbyggerier. For at kunne opnå et godt og overskueligt produkt, er der anvendt forskellige IT værktøjer, der gennem projektets forløb har hjulpet gruppen med at administrere, effektivisere og behandle projektets data. Ligeledes er det valgt at udføre alle beregninger digitalt, hvilket har givet en stor fleksibilitet i forbindelse med blandt andet kvalitetssikringen af opgaverne. Der er blevet arbejdet med 3 overordnede problemstillinger, som alle har taget udgangspunkt i de bærende konstruktioner i de to bygninger. De overordnede problemstillinger og dertilhørende underemner er blevet bearbejdet i forbindelsen med udførelsen af A2 Statiske beregninger. Projektet er blevet udvidet med en udstillingsbygning, i forhold til det tidligere udførte projektmateriale. Dette har medført en revision af A1 Projektgrundlag, hvor resultatet er en samlet beskrivelse af de to bygninger, materialeparametre og basislaste, for videre anvendelse i A2 Statiske beregninger. Projektets første hovedproblemstilling vedrører dokumentation for kapacitet af de bærende og stabiliserende betonkonstruktioner i hovedbygningen. I forbindelse hermed er der i A2.1 arbejdet med de virkende laster på bygningen. For hovedbygningen er alle beregninger i afsnittet udført som revisioner af allerede udførte beregninger på 6. semester. I A er der foretaget en revision af de vandrette laster, idet der er valgt at bestemme massalasten ud fra metode 2 iht. DS/EN DK NA: Dette har medført en reduktion af de dimensionsgivende vandrette laster på bygningen, hvormed de virkende laster på bygningens stabiliserende vægge kan reduceres. Lasten på bygningens stabiliserende vægge er bestemt i A I forbindelse med revisionen heraf er der også foretaget en revision af Excel arket, som beregner fordelingen af lasterne til de stabiliserende vægge på de enkelte etager. På grund af skrå søjler i bygningen, med vandrette lastkomposanter, var det nødvendigt at udvide Excel arket, så der kunne tages højde for de forskellige partialkoefficienter på de enkelte lasttyper for videre beregning. Trods reduktionen af vandret last, bestemt i A , viste det sig stadig nødvendigt med forankringer i flere af bygningens stabiliserende vægge. På baggrund af beregninger udført i A , blev den størst belastede væg bestemt som værende VX09. I A2.2.3 er der udført beregninger, som dokumenterer stabiliteten og bæreevnen for denne væg. Væggens stabilitet er sikret ved hjælp af lodret efterspænding med Macalloy efterspændingssystem. Beregningerne viste det nødvendigt at efterspænde væggene på bygningens 3 nederste etager. Efterspændingen er udført således, at der opnås et urevnet tværsnit, i situationen hvor væggen påvirkes af den størst mulige vandrette last. For at opnå dette, er det nødvendigt med 4 stk. 25mm Macalloy stænger i kælderen, 3 stk.

19 7. Semester Bygningsingeniør Side 19 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport 25mm Macalloy stænger i stueetagen og 2 stk. 25mm Macalloy stænger i stueetagen, i begge ender af væggene. Alle stænger udføres med en effektiv forspænding på 300kN. Det er valgt at anvende forholdsvis små dimensioner på Macalloy stængerne, for at undgå for tykke vægge i bygningen. Dette medfører et forholdsvist tæt armeret tværsnit af væggene, idet der ved forspænding på væggen, er nødvendigt med forholdsvis store mængder spaltearmering. I forbindelse med stabilisering af bygningen ønskedes det undersøgt, hvor vidt vægelementer i sydfacaden med store udsparinger, kunne anvendes som stabiliserende for bygningen. Samtidig ønskedes det undersøgt om de samme vægelementer kunne bære sig selv mellem bærelinier i de krydsende moduler, hvor de kun er undersøttet af søjler. Dokumentation af dette er blevet udført i A Der er anvendt en stringermodel for 2 forskellige vægtyper med forskellige understøtningsforhold og udsparringer. Beregningerne har vist, at facadeelementer både kan virke som stabiliserende og selvbærende. De er derfor taget i regning ved lastfordeling udført i A Dog er deformationerne for væggen ikke bestemt, og disse kan forventes at blive afgørende for de tilladelige laster på væggen. Når vægelementerne også kan virke som selvbærende for lodret last, kan bjælken i facaden, beregnet i A2.4.4, udføres således, at den kun skal bære last fra dæk over stueetage. Beregninger af bjælken viser et nødvendigt stålprofil på HE300B. Dette er en væsentlig reduktion sammenlignet med tegningsmateriale fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, hvor der er anvendt en HE800B til samme formål. Som vederlag for HE300B profilet er der regnet med en rund betonsøjle, som er beregnet i A Søjlen er eftervist med en diameter på 450mm og regnet således, at armeringen er optimeret i forhold til momentet omkring de 2 akser. Da søjlen er rund og der ikke umiddelbart er nogle naturlige indikationer for hvordan den skal vende under udførelse, er det efterfølgende konkluderet, at armeringen burde fordeles ens i tværsnittet, for at undgå en situation under udførelsen, hvor søjlen ikke placeres rigtigt i forhold til den last som påvirker søjlen. Andet steds i bygningen er der udført beregning af betonsøjle med konsol. Søjlen er dokumenteret i A2.3.3 og konsollen i A Søjlen er eftervist med et kvadratisk tværsnit på 350x350mm. Konsollen er eftervist med en dybde på 200mm og en højde på 300mm. Konsollen er udført med en 10mm indstøbt endeplade af stål ved konsollens forkant, for at forankre den vandrette trækarmering i toppen af konsollen. Som nogle af underemnerne til de bærende konstruktioner i hovedbygningen, er der arbejdet med dækkonstruktionerne på enkelte etager. For dæk over stueplan og dæk over 3. sal, er der i hhv. A2.5.3 og A2.5.4 udført beregning som dokumenterer skivevirkningen i dækkonstruktionerne. Som udgangspunkt blev det forsøgt at beregne et samlet stringersystem for den komplette dækskive vha. stringermetoden. Løsningen gav for mange ubekendte faktorer og krævede dermed for mange valg under vejs, for at få stringersystemet til at gå op med lastfordelingen på de stabiliserende vægge. I stedet endte det med en løsning, hvor der er anvendt en kombination af stringer og bjælkemetoden. Bjælkemetoden er anvendt for at flytte laster fra bygningens midte til stabiliserende vægge ved bygningens ender. Herefter er stringermetoden anvendt til fordeling af laster ved de stabiliserende kerner ved bygningens ender. Beregningerne har afledt en række konstruktive udfordringer i forbindelse med udførelsen, som det i samråd med elementleverandør er nødvendigt at finde løsninger på. Blandt andet kan det nævnes, at bygningens stabiliserende vægge ikke er placeret optimalt i forhold til elementfuger i dæk og dermed stringersystem. Ligeledes skal stringerne flere steder i konstruktionen krydse dækelementer, hvilket giver

20 7. Semester Bygningsingeniør Side 20 af 34 Bachelor Konstruktion Hovedrapport problemer, da stringere normalt placeres imellem fuger eller ved ender. Ved arbejdet med dækkonstruktionerne, er det blevet klart, at det ville være en fordel at føre dækkonstruktionen ud til væggene omkring trapperne i bygningens ender. Dette vil gøre det muligt at anvende væggene omkring trappeskaktene som stabiliserende og hermed nedsætte belastningen på de allerede valgte vægge og eventuelt undgå forspænding af væggene. Ved dæk over kælder er der arbejdet med optagelse af de lodrette laster virkende på konstruktionen. Dækket er udført som insitu og beregninger udført i A2.5.2 dokumenterer det nødvendige betontværsnit og armeringsarealer. Dækfelterne på etagen varierer meget i størrelse, men det er af udførelsesmæssige årsager valgt at udføre med den samme tykkelse på 270mm. Beregningerne er udført for 4 forskellige dækfelter, som er udvalgt repræsentative for dækket. Bygningens midte er regnet som padehattedæk, hvilket har gjort det muligt at undgå tværgående bjælker i store dele af kælderen, som er en fordel i forhold til installationer. I bygningens midte, hvor de største snitkræfter i dækket findes, er der behov for et armeringsareal svarende til Y20 armering pr. 100mm i begge retninger. For generel anvendelse ved detaljer, er der udført beregning af samling mellem vægge og dækelementer af beton. Beregningen er udført i A2.6.3 og dokumenterer bæreevnen for lodrette strittere i væggens top. Beregningen er udført som beregning af støbeskel, og dokumenterer bæreevnen som den resulterende kræft i kn/m. Beregningen dokumenterer også forbindelsen mellem væg og dækelement ved kantstringer i forbindelse med robusthedskrav. Idet robusthedskravet skal betragtes som en minimumsarmering, er den mindste dimension for de lodrette strittere bestemt som Y8 pr. 350mm. Der skal i den forbindelse som minimum placeres 3 stk. Y12 langsgående armeringsjern i kantstringeren, for at opnå tilstrækkelig bjælkekapaitet i kantstringeren, for at flytte lasten til armering i fuger mellem dækelementer. Som en anden hovedproblemstilling for hovedbygningen er der arbejdet med bygningens udkragede konstruktionsdele i facaden. På bygningens 3. sal, i det sydvestlige hjørne, er der udført beregninger af den udkragede altan. Der er arbejdet med en samlet løsning, hvor alle bærende konstruktioner udføres i stål. I A2.4.5 beregnes den udkragede bjælke, som bærer altandækket. Bjælken er eftervist som en HE200B. Imellem de udkragede bjælker placeres et bjælkelag, som i A2.4.6 er eftervist som et HE160B profil. Den udkragede bjælke fastgøres til søjle i facadekonstruktionen, som igen fastgøres til dækkonstruktionen over 3. sal. Forbindelsen herimellem er udført som en boltet samling og dokumenteret i A I forbindelsen udføres udkragede bjælke med en 15mm endeplade og fastgøres til søjlen med 6 stk. M16 bolte. Søjlen er i A2.3.5 eftervist som et HE200B profil, som påvirkes af moment, både fra den udkragede bjælke i altandækket og halvtag umiddelbart over altanen. Søjlen anvendes også for optagelse af lodrette laster fra dæk over 3. sal, idet dækkene ligger af på bjælker i facaden mellem søjlerne. Disse bjælker er dokumenteret i A2.4.7 og er eftervist som HE200B profiler. Løsningen kræver noget midlertidig afstivning i forbindelse på opførelsen af byggeriet, idet dækkene skal bæres af søjlerne, mens søjlen samtidig har brug for en vandret forankring til dækkene. Den midlertidige afstivning kan evt. fastgøres til dæk over 2. sal og fjernes når stringere er udstøbt i dæk over 3. sal. Bygningens stueetage er udført med en lang udkraget karnap i bygningens sydøstlige hjørne. Ligesom for 3. salens udkragede altan udføres den bærende konstruktion her i stål. Bjælken er i A2.4.8 eftervist som et

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side : 1 af 27 MBJ A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER A. Konstruktionsdokumentation A 1. Projektgrundlag Status: Projektnavn: Adresse Projekt nr.: Udgivet GULDLYST, FREDERICIA HAVN - GULDREGNEN A University College

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Interne samlinger: D101 Interne længdesamlinger. side 2 D102 på betonbagmur. side 3 D103 Mellemunderstøtning og lyd-isolering ved lejlighedsskel. side 4 D104

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD DANSK STANDARD DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE DESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner

Læs mere

STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER

STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER Udarbejdet af Nicolai Green Hansen og Hans Emborg august 2007. 1 Byggeskader Årsagerne til de store skader skyldes mange forskellige forhold som f. eks.: 1. Byggesjusk,

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Præsentationsrapport B4-2-F11-H111 [Skriv firmaets navn] 27-05-2011 Titelblad Titel: Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet.

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. OG DOMMERKOMITEENS BEMÆRKNINGER: Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. Endvidere tilkendegiver forfatterne

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Ingeniører fra DTU forskellige undervisningsformer forskellige studieordninger Grundlæggende geoteknik obligatorisk del

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007.

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007. Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Synopsis:

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Vejledning om. Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger

Vejledning om. Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger Vejledning om Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger Februar 2004 Forsidefoto: Udgivet af: Tryk: B: 2067-FOB/03 ISBN: 87-91133-56-4 Vejledningen kan downloades på

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Møller & Rådgivende Ingeniører

Møller & Rådgivende Ingeniører Side 1 Statiske beregninger Tilbygning til 2 plans villa Byggeri: Tilbygning til 2 plans villa Engdalsvej 34 8220 Brabrand Arkitekt: Nørkær + Poulsen Arkitekter maa ApS Danmarksgade 33 9000 Aalborg Rekvirent:

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE... 3 1.b AFTALE OM TEKNISK

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Udvikling og opdaterin

Udvikling og opdaterin Udvikling og opdaterin af EC2 Bjarne Chr. Jensen Ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Hvad har vi nået? For byggeri er Eurocodes gældende fra februar 2008 For byggeri er Eurocodes alene gældende

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 19-21 2650 Hvidovre Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Paula Meldgaard E-mail:

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere