Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj"

Transkript

1 Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Indhold: TERMER:...1 OVERSIGT OVER BENYTTELSEN AF VÆRKTØJET...3 OPRETTE NYT PROJEKT...4 Projektets grunddata...4 Projektplan...6 Porteføljer...6 Finansiering...6 Opgaver...7 Under-opgaver og Under-Under-Opgaver...8 Budgetter...8 Øvrige funktioner...9 SPECIELT VEDRØRENDE SÆRLIG PULJE...11 Projektleder:...12 Samarbejdspartnere og Virksomheder:...12 AMS-Rapporterne...14 RAPPORTER...15 Gemme kriterieliste...15 Gantt-diagrammer...16 Nye rapporter. (teknisk)...16 ØKONOMIDEL...17 REGISTRE...19 Termer: Projekter Grundstammen i værktøjet er en samling af projekter. Disse nummereres fortløbende efterhånden som de oprettes. Eksisterende projekter fra særlig pulje er allerede indlagt i værktøjet. Projekter kan være aktive, eller de kan være under forberedelse de sidste benævnes Boblere. Boblere indgår ikke i den økonomiske styring, hvorfor man kan operere mere frit med dem. Porteføljer En portefølje er en samling af projekter, der på en eller anden måde hører sammen, og som man gerne vil vise som en samlet enhed af hensyn til styringen. Puljer En pulje er en finansieringskilde. Et projekt kan være finansieret af en pulje eller (i sjældne tilfælde) af flere puljer. Puljer kan kan være aktive, eller de kan være under forberedelse ( Bobler -puljer). Opgaver Et projekt indeholder i det mindste en opgave, men kan opdeles i flere. En ud af flere opgaver kan igen underopdeles i flere underopgaver. En ud af flere underopgaver kan opdeles i flere under-underopgaver.

2 Side 2 af 19 Hver opgave har en betegnelse samt et tidsforløb. Tidsforløbet kan underopdeles på underopgaver eller under-underopgaver, som hver har deres eget tidsforløb. Det er muligt på den enkelte opgave at markere, hvilket stade opgaven befinder sig på (planlagt, i gang, færdig mm). Til en opgave kan knyttes en milepæl med tilhørende tekst. Det er endvidere muligt at angive at en opgave er kritisk, hvilket vil sige, at den efterfølgende opgave er afhængig af færdiggørelsen af den første opgave. Markering af milepæle og kritiske opgaver fremgår et det Gantt-diagram, som kan blive vist for en opgave. Budgetter Hver opgave kan tildeles et budget. Budgettet kan bestå af et eller flere beløb. Budgetbeløbet kan bestå af udgifter til indkøb af fremmede tjenesteydelser (konsulentbistand m.v.) men det kan også bestå af projektarbejdskraft hidrørende fra styrelsens egne medarbejdere. Det sidste budget kan lægges som et skønnet timeforbrug og det kan suppleres med et lønbeløb. Budgetter kan knyttes til opgaver eller til under eller under-underopgaver. Hvis et budget er lagt på et lavere niveau, må det tilhørende højere opgaveniveau ikke indeholde et budget. Ved lægning af budget er der indbygget en vejledning i form af en huskeliste. Dispositioner Når et budget er lagt, kan der disponeres ud fra det. Dispositioner knyttes således til et valgt budget. En disposition til et budget, der består af AFs egen arbejdskraft lægges ved i budgettet at aktivere lønberegningen med den valgte gennemsnitsløn. Udbetalinger Udbetalinger til fremmede tjenesteydelser eller indkøb kan kun finde sted, hvis der er indlagt en disposition. Udbetalinger foretages gennem Af s regnskabskontor, og bogføres i Statens Økonomisystem. De registreres samtidig i projektværktøjet, således at man på det enkelte projekt kan se økonomien i projektet. Projektarbejdsløn Projektarbejdsløn kan registreres gennem tidsregistreringssystemet. Alle aktive projekter vil blive vist i valgskakten i tidsregistreringssystemet, således at medarbejderen direkte kan registrere forbruget. Lønbeløbet kan om det ønskes - månedligt blive overført til projektværktøjet og kan herefter ses på de enkelte projekter. Projektplan Til et projekt knyttes en projektplan. Den består af en standardiseret plan over projektets forløb. Til hvert enkelt planpunkt er knyttet en vejledning til brug ved udfyldelsen. Eksterne dokumenter Til et projekt kan knyttes eksterne Office-dokumenter som fx Word-dokumenter, Excel-regneark eller Powerpoint-præsentationer. Eksisterende eksterne dokumenter kan hentes ind i projektværktøjet og kan derefter åbnes direkte fra projektværktøjet. De kan ligeledes oprettes i værktøjet. Eksterne dokumenter kan låses og gemmes direkte fra projektværktøjet. Kvartalsrapportering Der er indlagt en facilitet, således at man i forenklet form kvartalsvist kan afrapportere et projekts stade. Disse afrapporteringer kan give ledelsen et samlet overblik over tilstanden i hele projektporteføljen.

3 Side 3 af 19 Oversigt over benyttelsen af værktøjet Når man åbner programmet fremkommer en hovedmenu. Som vist herunder: Det viste billede viser billedet ved tryk på øverste venstre knap. Man kan skifte til de andre billeder ved at trykke på knapperne til højre herfor (Fanebladene). Der er faneblade for følgende funktioner: Aktive projekter Boblere Økonomi Rapporter og Yderst til højre en knap for at søge efter et bestemt projekt.(anbefales brugt, idet så kun dette projekt indlæses sparer tid!) Fra menuen er der desuden mulighed for: at oprette et nyt projekt. Lave kvartalsafrapportering Vise erindringer Indtaste tidsregistreringer Ved at trykke på enten Boblere eller Aktive projekter fremkommer det billede, hvorfra hele projektstyringen foregår. Det ser således ud: Umiddelbart virker billedet noget uoverskueligt. Det er fordi det mulighed for at vælge som er knyttet til et indeholder alle de funktioner, projekt. Hovedgrupperne er: Finansiering Projektoplysninger <- Projektplan Porteføljetilknytning Opgaver

4 Side 4 af 19 Oprette nyt projekt Du opretter et nyt projekt fra Hovedmenuen ved at trykke på knappen: Efter en sikkerhedsforespørgsel: Hvor du har mulighed for at fortryde kan du fastholde dit ønske ved at trykke OK. Et nyt projekt starter altid som Bobler Herefter fremkommer følgende billede: Det første, du skal gøre er, at indtaste projektets navn. (Du bliver mindet om det ved den lille boks i midten, som du lukker ved at trykke på OK) Nu har du reserveret et projektnummer og oprettet et projekt indeholdende et projektnavn. Projektets grunddata Herefter kan du fortsætte med at udfylde projektets øvrige data. De er alle beliggende i den kasse, som ser således ud: Du vælger dig selv som projektleder. Under Chefansvarlig vælger du den chef, der er ansvarlig for dit arbejde. Principielt er det kun du (og den chefansvarlige), der kan redigere i projektoplysningerne, men hvis du ønsker at give andre mulighed for det, fx fordi i deles om arbejdet, så kan du ved at trykke på knappen Andre berettigede få adgang til at indsætte en kollega, som så også kan rette i projektets oplysninger. I billedet, som åbner sig skal du vælge din kollega fra valgskakten og derefter lukke billedet igen. Du kan senere fratage en kollega skriverettigheden ved at åbne billedet igen og trykke på Slet -knanpen udfor kollegaens navn. Du kan også indsætte erindringer, som knyttes til projektet. Tryk på knappen Erindring, og der fremkommer følgende indtastningsbillede:

5 Side 5 af 19 I feltet Erindres til skriver du den dato du ønsker at blive erindret om dette projekt. I Erindringstekst kan du skrive hvorfor projektet er blevet erindret (Hvad du skal foretage dig denne dag). Alle datoer indtastes således: DD-MM-ÅÅ Du kan knytte flere erindringer til det samme projekt. Når en erindring er blevet udfyldt bliver der plads til flere. Brug navigeringsknappen nederst i billedet til at gå til nåste erindring, du ønsker at sætte. Du kan altid se, hvor mange erindringer, der findes ved at læse tallet nederst til venstre mellem piletasterne. Du kan knytte noter til et projekt ved at trykke på knappen Noter. Der åbner sig et indtastningsbillede, som viser notesblokken. Der er til hvert projekt kun et notesfelt, men teksten kan blive så lang, som du ønsker det. Du skriver i det som en almindelig tekstbehandlingsopgave. Hvis du har tilknyttet en projekthaver, kan du skrive dennes navn i Feltet Projekthaver, men du kan knytte yderligere oplysninger til projekthaveren. Du får vist disse yderligere oplysinger ved at trykke på knappen Vis projekthaver. Der fremkommer så en redigeringsrude, som ser således ud: Når du har udfyldt en evt. ekstern projektleders data, lukker du ruden ved at trykke på Luk -knappen i øverste højre hjørne. Oprettelsesdato for projektet bliver automatisk udfyldt med dags dato, men du kan ændre datoen, hvis du ønsker det. Herefter resterer tre felter. Det ene er et datofelt for projektets afslutning. Den skal først udfyldes, nåtr projektet er endeligt afsluttet. Nedenunder findes et afkrydsningsfelt for arkivering. Når feltet aktiveres (peg med musen og tryk på venstre musetast eller tryk på mellemrumstangenten. Der fremkommer så et flueben. Det viser, at projektet er arkiveret. Det indebærer, at projektet ikke figurerer i de forskellige rapporter. Endelig er der et felt til at anføre AF Storstrøms journalnummer.

6 Side 6 af 19 Projektplan Der bliver automatisk tilknyttet en Standard-projektplan til projektet. Projektplanvinduet ser således ud: Nu kan du udfylde projektplanens punkter et for et. Det gør du ved at klikke på det blå felt i den af projektplanens enkelte underpunkter, du vil skrive om. Klikker du fx på Baggrund fremkommer følgende redigeringsbillede: Bemærk, at der over skrivefeltet er en kort vejledning i, hvad du bør oplyse. Porteføljer Du kan knytte et projekt til en forud valgt portefølje. Det gør du ved at skifte til Hovedmenuen Registre og trykke på knappen Portefølje. Du kan knytte et projekt til flere forskellige porteføljer. Virkningen heraf er, at projektet kommer med i de rapporter m.v., som udskrives for den valgte portefølje. Du kunne således for din egen oversigts skyld oprette din egen portefølje og benævne den NNs projekter. En ny portefølje oprettes ved at trykke på knappen Portefølje. Så får du mulighed for at lave en ny portefølje nederst i det første tomme felt. Indtast porteføljebetegnelsen nummeret dannes automatisk til venstre herfor. Du kan tilføje projekter ved ud for den ny portefølje at trykke på knappen Projekter. Vælg de projekter, som skal knyttes til den oprettede portefølje. Det gør du ved at vælge projekterne i valgskakten til venstre. Finansiering Økonomifolkene kan angive, hvorledes et projekt finansieres ved at tilknytte puljer og beløb i øverste venstre hjørne af projektbiledet. Der vælges en eller evt. flere finansieringskilder og angives

7 Side 7 af 19 andelen af finansieringen. I beløbsrubrikken kan de angives et eksakt finansieringsbeløb. Oplysning om den valgte finansiering (Pulje) får du ved at dobbeltklikke på det blå felt. Så fremkommer følgende oplysningsbillede: Bemærk, at det kun er økonomifolkene, der kan oprette nye puljer, og som vedligeholder beløb i de enkelte puljer. Hvis du ønsker at oprette en finansiering, som du forventer, men endnu ikke har endelig godkendelse at, så opretter økonomifolkene den ønskede pulje, men den bliver først aktiveret, når du har den endelige bevilling i form af tilsagn, aktstykke eller lignende. Du kan således godt operere med Boblere med Bobler-financiering. Virkningen af, at en pulje ikke er aktiv er, at der ikke kan laves dispositioner eller foretages udbetalinger på projektet. Opgaver Kommet så langt mangler du kun at anføre en opgave (eller flere) for at projektet er færdigudfyldt. På projektbilledet er vist Opgaver på første niveau. Det vil ofte være tilstrækkeligt til at beskrive projektet, men opgaver kan underinddeles i Under-Opgaver og disse kan igen underinddeles i Under-Under-Opgaver. Mere herom senere. Opgavefeltet ser således ud: RK angiver hvilken rækkefølge, du vil have de enkelte opgaver sorteret i. Det blå felt Opgaver er teksten for opgaven. Fra og Til felterne angiver den tidsmæssige udstrækning for opgavens løsning. I feltet Stade kan du ved hjælp af valgskakten angive status for opgavens løsning. Ved at dobbeltklikke på feltet Milepæle kan du angive en dato for og tekst for en milepæl, knyttet til denne opgave. Afkrydsningsfeltet Kritisk opgave bruger du, hvis den følgende opgave er afhængig af, at denne opgave er fuldført. Kritisk opgave og Milepæl har kun betydning for visningen i et Gantt-diagram. Længst til højre findes en budgetknap. Har du ikke oprettet et projekt står der Opret budget, har du allerede oprettet et projekt står der Vis budget. Hvis du opretter mere end en opgave vil du kunne få brug for at flytte en opgave op eller ned i den tidsmæssige rækkefølge. Det gør du ved i felterne RK at angive den rækkefølge, du vil have projekterne til at fremkomme i. Efter en sådan omflytning vil opgaverne næste gang du åbner projektet være sorteret i den nye rækkefølge.

8 Side 8 af 19 Under-opgaver og Under-Under-Opgaver Har du behov for at underopdele en opgave, så dobbeltklikker du på det blå felt med opgavens navn. Så vil du få følgende formular, der meget ligner den fra opgaver. Den udfyldes på præcis samme måde. Skulle du få behov for at underopdel en underopgave dobbeltklikker du på den pågældende Under-Opgave og du får en formular magen til den fra Underopgaver, men med en anden overskrift. For at man kan se, at en opgave er underopdelt vil der efter oprettelse af det lavere niveau fremkomme en stjerne på opgaven på det højere niveau. Feltet hedder Underopdelt. Budgetter Der kan knyttes budgetter til Opgaver, Under-Opgaver eller Under-Under-Opgaver. Er der knyttet budget til en Under-Opgave kan der ikke knyttes et budget til til oprindelige Opgave. Tilsvarende kan der ikke knyttes et budget til til oprindelige Under-Opgave, hvis budgettet er knyttet til en Under-Under-Opgave. Men hvis et projekt består af flere opgaver kan der godt lægges et budget på nogle Opgaver, og budget på andre opgaver på et lavere niveau. Eksempel: Opgaver Under-Opgaver Under-Under-Opgaver Opgave 1 BUDGET Opgave 2 Opdelt i -> Under-Opgave 1 BUDGET Under-Opgave 2 Opdelt i -> Under-Under-Opgave 1 BUDGET Under-Under-Opgave 2 BUDGET Hvis du forbryder dig mod ovennævnte system, vil du få en fejlmeddelelse om det! Når du trykker på knappen Opret budget (Eller Vis budget) fremkommer budgetindtastningsbilledet: Udover dato og tekst kan du vælge at indtaste et beløb i beløbsrubrikken, hvis der er tale om fremmede tjenesteydelser/køb. I så fald skal du skrive D i rubrikken BA (Driftsbudget). Hvis beløbet er uden moms (Af hensyn til rapporterne) skal du afkrydse rubrikken Ej moms. Hvis du vil budgettere med styrelsens egen projektløn skal du skrive L i rubrikken BA (Lønbudget). Herefter vælger du lønår(lønniveau) og indtaster det forventede timetal. Systemet beregner herefter lønbudgettet.

9 Side 9 af 19 Hvis der er tale om en bobler, hvor du ikke har financiering skal du nulstille lønbeløbet ved at skrive 0. Timetallet giver så budgettets timeforbrug. Du kan fra billedet endvidere få vist udbetalinger på budgettet ved at trykke på knappen Vis udbetalinger. Bemærk: Når du har oprettet et nyt projekt og vil tidsregistrere på det skal du gå til fanebladet Registre og trykke på knappen Ajourfør Kontoplan i Tidsregistrering. Så vil listen, som du vælger i din tidsregistrering blive opdateret med det nye projekt. Øvrige funktioner Nederst i projektbilledet findes disse fem knapper, der giver dig adgang til de øvrige funktioner: Office-dokumenter, knyttet til et projekt Du kan knytte eksisterende Office-dokumenter til dit projekt, således at du kan gå ind i disse dokumenter direkte fra projektbilledet. Du kommer ind i dette ved at trykke på knappen Dokumenter. Herefter vises følgende oversigt over de tilknyttede dokumenter: Du tilknytter et allerede skrevet dokument til projektet ved at trykke på knappen Find fil. Herefter skal du finde det pågældende dokument ved at pege på det (Almindeligt Windows-filvalgbillede vist til højre) Bemærk, at du kan få vist flere detaljer om filerne, når du leder efter dit dokument, ved at trykke på ikonet længst til højre (teksten Detaljer fremkommer, når de fører musen hen over ikonet) Når du derefter trykker på knappen Åbn, vil der blive oprettet et dokument i din oversigt. Det vil have en henvisning til filen, og hvis det er et typisk office dokument (Word, Excel eller Powerpoint) vil typen være angivet. Du kan herefter nårsomhelst åbne og redigere i det pågældende dokument direkte fra dit projektbillede.

10 Side 10 af 19 Hvis du ønsker at sikre en version af et dokument kan du tage en kopi af det og lagre det et særligt sikret sted, uden at dit oprindelige dokument går tabt. Det gør du ved at trykke på knappen Lås version til højre for det pågældende dokument. Hvis du vil arbejde videre med dit oprindelige dokument kan du blot tilknytte det igen og arbejde videre med en ny version. Du kan også oprette et nyt dokument direkte fra dit projektbillede. I så fald vælger du på nederste, tomme linie hvilken type dokument du vil oprette. Derefter trykker du på knappen Nyt.n Herefter vil det pågældende dokument være gemt under projektet og programmet vil åbne så du kan lave det. Når du er færdig gemmer du blot dokumentet. Dvs at der sker automatisk tilknytning fordi dokumentet er oprettet via projektbilledet! Tid løn Viser alle tidsregistreringer for det valgte projekt. Indtastning af tidsregistrering sker i øvrigt fra hovedmenuen. Når man der trykker på knappen Tidsregistrering åbnes følgende billede: Her tastes på knappen Ny indtastning og man indtaster en linie for hver aktivitet for hver medarbejder i den pågældende periode (Måned). Der tastes i timer og minutter. Programmet laver herefter om til decimaltimer. Der er i øvrigt forklaring på formularen. Enkelte projektmedarbejdere har egen tidsregistreringsprogram og kan derfor indtaste pr. dag. Projektudskrift Du kan få vist en udskrift af projektets data ved at trykke på knap nr. 2 nederst på projektbiledet Vis/Udskriv projekt. Den indeholder alle data om projektet. Gantt-diagram Du kan få vist en Gannt-udskrift af projektets tidsforløb ved at trykke på knap nr. 4 nederst på projektbiledet Vis Gannt-skema Der er en forudsætning, at der er indskrevet data om tidsforløbet. Gantt-udskriften viser endvidere markering for Milepæle og Kritiske opgaver. Tidslinierne er forskelligt farvede efter det angivne projektstade. Kvartalsrapportering

11 Side 11 af 19 Den sidste knap forneden på projektbilledet er en genvej til at foretage kvartalsafrapportering af et projekt. Når du trykker på knappen vises alle igangværende projekter. Først vælger du hvilket kvartal, der skal rapporteres om. Dernæst finder du dit/dine projekter og trykker på knappen til højre for projektet Registrer stade. Du får nu følgende valgmulighed: Du skal trykke på den af de fire knapper, der beskriver projektets stade det påfældende kvartal. Vælger du en af de to højre knapper ( Konflikt ) Bliver du bedt om at redegøre nærmere for konflikten. Det sker i et specielt felt, som automatisk åbner sig, når du trykker på knappen. Denne proces gentager du for alle dine projekter. Hvis du bliver i tvivl om, du nu har redegjort for alle dine projekter, så kan du få en liste over de projekter, som der ikke er redegjort for det pågældende kvartal ved at trykke på knappen nederst i billedet Hvilke projekter er ikke afrapporteret dette kvartal. Projekterne udgår fra denne liste efterhånden som de bliver afrapporteret. Ved siden af findes to knapper, som viser kvartalsrapporten (Alle projekter) på to niveauer. Specielt vedrørende Særlig Pulje Når du trykker på knappen Særlig Pulje/AMS-oplysninger fremkommer følgende menu: Her kan du fremstille en projektgodkendelse og få udskrevet en revisionsinstruks hertil. Du kan endvidere tilknytte flere (eksterne) projektledere, Styregrupper og øvrige samarbejdspartnere. Disse tilknyttede personer kan henføres til virksomheder og institutioner, hvoraf alle i Storstrøms amt allerede er oprettet. Endelig kan du fremstille kvartalsrapporter til Arbejdsmarkedsstyrelsen om forløbet i Jobrotationsprojekterne.

12 Side 12 af 19 Projektleder: Når du ved at trykke på knappen Projektleder har fået billedet til venstre frem, så kan du ved at trykke på valgskakten til højre for det hvide felt åbne for eksisterende projektledere. Du vælger en sådan ved at trykke med musen på vedkommende. Du kan også åbne valgskakten med F4 og begynde at skrive navnet på projektlederen. Efterhånden som du skriver navnet vil programmet lede i eksistende projektledere. Findes vedkommende kan du trykke på Enter-knappen, når vedkommende er blevet sort. Du kan i stedet søge efter en projektleder ved at trykke på knappen Søg. Indtast en del af navnet. Hvad der opfylder søgekriteriet vil blive vist, og du kan evt. vælge en af de viste. Hvis vedkommende ikke er oprettet, så kan du i søgebilledet trykke på knappen nederst til højre Opret ny projektleder. Når du har oprettet en projektleder kan du vælge vedkommende i valgskakten. Bemærk, at projektlederen knyttes til et firma / en skole. Der kan knyttes flere projektledere til et projekt. Du vælger blot en ny i det ledige felt nedenunder. Du kan slette en projektleder, som du fejlagtigt har tastet ind ved at trykke på knappen yderst til højre, Slet. Ved at trykke på knappen Vis udfor en projektleder kan du få vist detaljer: Ved at trykke på knappen VIS udfor Ansat hos får du vist firmaets oplysninger. Du kan rette i alle de viste oplysninger om projektleder eller firma. Bemærk, at hvis du skal skifte adresse for et firma til udlandet, så skal du først angive landekoden, førend du taster postnummeret. Du lukker de små vinduer ved at trykke på Luk-knappen eller ved at holde Alt-tasten nede og trykke på L-tasten. Generelt gælder, at hvis en knap har en tekst, hvor et bogstav er understreget, så kan man trykke på knappen ved at holde Alt-tasten nede og trykke på tasten for det understregede bogstav. Samarbejdspartnere og Virksomheder: Du aktiverer billedet ved at trykke på knappen til højre. Du vælger firma/samarbejdspartner på samme måde som du valgte projektleder.

13 Side 13 af 19 Hvis du har valgt mange samarbejdspartnere, så kan du ved at skrive et samlebegreb nederst vælge at få denne tekst udskrevet i rapporter i stedet for en endeløs liste over samtlige samarbejdspartnere. Det samme gælder for virksomheder. Feltet findes nederst og hedder: Samlebetegnelse hvis adskillige. Vis, Søg og Sletfunktionerne er som hos projektledere.

14 Side 14 af 19 AMS-Rapporterne Når du trykker på knappen AMS-rapporter får du følgende billede: Rapporterne forudsætter, at Valgt år samt Startog slutdato er angivet. Herefter trykkes på knap efter knap for at få rapporterne vist på skærmen. Udprintning sker ved at trykke på printerikonet, når rapporten vises på skærmen. Indberetningsskemaer til rotationskonsulenter: Forudsætter, at Valgt år og Kvartal er udfyldt. Ved tryk på knappen vises rapporten, som viser alle rotations-projekter med plads til indberetning for det valgte kvartal. Endvidere vises data fra op til de tre forudgående kvartaler, således at rotationskonsulenten har et sammenligningsgrundlag. Indtast AMS-oplysninger fra rotationskonsulenter: Ved tryk på knappen fremkommer en formular til indtastning af oplysningerne i indberetningsskemaerne fra rotationskonsulenterne. Det ser således ud: Du indtaster fra skemaet projektnummeret og ved at bruge Enter-tasten kan du taste dig gennem alle de hvide felter. Tilslut trykker du på knappen forneden: OK Gem og gå til ny. Herefter får du et nyt skema. Når du er færdig tryk på Luk-knappen. Hvis du springer projektnummeret over får du en advarsel. Rapporter til AMS Når du har færdiggjort alle indberetninger for et kvartal kan du udskrive kvartalsrapporter til AMS. Start med øverste knap: AMS skema 2 og arbejd dig ned gennem alle rapporterne.

15 Side 15 af 19 Rapporter Når du trykke på knappen Rapportgenerator, får du følgende udsøgningsbillede: Rapporterne er via tabellen ReportList grupperet. Du får vist grupperne i valgskakten øverst til venstre. Når du har valgt en gruppe vises i valgskakten nedenunder, hvilke rapporter, der er til rådighed. Når du vælger en rapport, så vises nedenunder en nærmere beskrivelse af rapporten, herunder også hvilken felt, der typisk skal anvendes til at udsøge de rette data til rapporten. Når du har valgt et felt kan du indsætte betingelserne. Det sker i tabellen i midten. I ovenstående eksempel vises en mere kompliveret udsøgning, hvor man udsøger data adskilt af et ELLER. ELLER er er kun nødvendigt, når man vil udsøge data, i to forskellige grupper. I eksemplet udsøges alle data, der har Dato større end eller lig med den (DD-MM-ÅÅÅÅ). Man taster datoer således, men når man forlader indtastningsfeltet laves denne dato om til USA-standard (Måned/Dato/År). Men samtidig er der sat en betingelse om, at man vil have data hidrørende fra Postnummer større end eller lig med 6000 eller Postnummer =3000. Nederst i en rapport vil kriterierne blive vist således: Udsøgningskriterier: Dato >= OG Postnr >= 6000 ELLER Dato >= OG Postnr = 3000 Du kan i betingelserne bruge alle de Boolske operatorer. Læg mærke til, at ELLER adskiller udsøgningen. Hvis du inden ELLER har indsat en del betingelser, skal de samme betingelser gentages efter ELLER, idet du herefter tilføjer den/de afvigende betingelser. I eksemplet er Dato indsat både før og efter ELLER. Når du har sat kriterierne ind, så tryk på knappen til venstre med forstørrelsesglasset, og rapporten vises på skærmen til gennemsyn. Gemme kriterieliste Hvis du med stort møje har opbygget en større udsøgning, eller en udsøgning, som du periodisk skal bruge for fremtiden, kan du gemme udsøgningen. Dette gør du ved at trykke på knappen: Gem de viste kriterier. Du bliver bedt om at give udsøgningen et navn. Herefter gemmes den, og kan genbruges senere.

16 Side 16 af 19 Du henter udsøgningen frem igen ved at vælge den i valgskakten: Hent gamle kriterier. Udsøgningen knyttes til den valgte rapport. Gantt-diagrammer Ved at trykke på knappen nederst til venstre kommer du til et andet billede, hvor du kan sammensætte Gannt-diagrammer for flere projekter (fx for en portefølje). Normalt vil du udskrive Gannt-diagrammet direkte fra projektet, men det vil så kun omfatte dette projekt. Hvis du vil samle flere projekter sammen på samme Gantt-diagram, så tryk på knappen og følgende billede viser sig: Du kan samle projekterne ved i valgskakten at pege på en portefølje og derefter trykke på knappen Vælg portefølje. Herefter vil alle de projekter, som er knyttet til denne portefølje blive vist på skærmen, og du kan så trykke på en af knapperne til højre for at få vist Ganttdiagrammet. Men du kan også udvælge projekterne et for et uden at være begrænset til en bestemt portefølje. Du udvælger projekterne et for et ved at åbne valgskakten Vælg projekt og vælge projekterne. Der er 3 slags Gantt-diagrammer. Det normale, et hvor der tegnes tidslinier ned over siden og endelig et, hvor hvert projekt kun fylder en linie. Det sidste er formålstjenligt, hvor mange projekter samles til visning. Prøv dig frem! Nye rapporter. (teknisk) Hvis du fremstiller en helt ny rapport, så skal du i Tabellen ReportList indtaste: Gruppebetegnelsen i ReportGroup Rapportens navn i Reportname Forespørgslen, der danner data til rapporten i ReportQuery Det navn, du vil have til at vælge rapporten i ReportDescription og Bemærkninger til uddybning af rapporten, fx hvilket felt, du skal udsøge efter i ReportNotes. Næste gang, du starter programmet vil den ny rapport ligge i udvælgelseslisten.

17 Side 17 af 19 Økonomidel Når du vælger fanebladet Økonomi fremkommer følgende billede: Det er her økonomifolkene kan operere, mens andre ikke har adgang. Fra billedet styres: Registrering af dispositioner, Registrering af udbetalinger og Vedligeholdelse af puljer. Puljer oprettes/vedligeholdes ved at trykke på knappen Puljer. Der fremkommer så følgende vedligeholdelsesbillede: Du opretter en ny pulje ved at gå til sidste post og derefter gå en post frem. Felterne udfyldes med de relevante tal. Puljen bliver først aktiv, når du har afkrydset det nederste felt. Indtil da er der tale om en Bobler -pulje, som ikke kan udløse dispositioner/udbetalinger! Bemærk, at der ikke er automatik i felterne vedr. administationsbidrag. Såvel dispositioner som udbetalinger registreres på budetpost-niveau. Derfor er der lavet et specielt billede, som letter denne indtastning: (billedet er identisk for dispositioner og udbetalinger) Du starter med at taste aktivitetsnummeret. Tryk derefter på knappen OK Vis budgetter. Du vil nu kunne se de budgetposter, som er lagt under porjektet. Når du skal registrere trykker du på knappen til højre for den rette budgetpost Vælg dette budget. Budget-identifikationen vil nu være overført til indtastningslinien i bunden og cursoren står i dato-feltet. Tast dato, Tekst (husk ved udbetalinger at taste SCR-s bilagsnummer) samt beløb.

18 Side 18 af 19 Når du derefter trykker på OK vil Dispositionen/Udbetalingen være registreret og billedet gøres klar til næste indtastning. Når indtastning er slut trykkes på LUK-knappen. Du kan efterfølgende få vist alle indtastede udnetalinger og evt. rette, hvis der er fejl, ved at trykke på knappen Vis/Ret i alle udbetalinger. De vil blive vist omvendt kronologisk, så den seneste udbetaling ligger øverst. Du kan også få vist en sum rapport for registrerede udbetalinger ved at trykke på knappen: Årsrapport over udbetalte beløb. Du bliver bedt om at indtaste Finansåret. Rapporten er projektopdelt med summationer.

19 Side 19 af 19 Registre Ved at trykke på fanebladet Registre får du adgang til at vedligeholde de indlagte registre. De fleste registre giver sig selv, men Registret Brugerrettigheder er speciel. Det er passwordbeskyttet fordi det er her medarbejdere registreres med de rettigheder, som de skal have i projektstyringen. Den medarbejder, der har rettighed til at rette i registret har fået en særlig vejledning i dette. Ved tryk på knappen Ajourfør Kontoplan i Tidsregistrering vil listen, som du vælger i din tidsregistrering blive opdateret med nye eller lukkede projekter, således at kun ikke-arkiverede projekter vil forekomme. Du skal altså trykke på knappen, hvis du opretter et nyt projekt, og vil tidsregistrere på det.

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S

Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten 25 5220 Odense Tlf. 64 73 14 07 Support 72 17 07 24 www.buanco.dk BUANCO@ BUANCO.dk Indholdsfortegnelse Vejlednings hensigt..................

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Dette dokument er en samling af ALLE ARS dokumenter som ligger på Bazaren.

Dette dokument er en samling af ALLE ARS dokumenter som ligger på Bazaren. FORORD Dette dokument er en samling af ALLE ARS dokumenter som ligger på Bazaren. Dokumentet kan bruges som et værktøj til at søge efter specifikke ting i ARS, uden at være nødt til at downloade hver enkelt

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps SALDI Det frie danske økonomiprogram Brugervejledning revision 2.4 08 sep. 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...4 2 Hovedmenuen...5 3 Finans...6 Kassekladde...6 [Import]...8 Regnskab...8 Rapporter...9

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Figurer...2. Den virtuelle sagsmappe...3. Regelsæt, status og aktiviteter...4. I. Opret en ny sag...7

Figurer...2. Den virtuelle sagsmappe...3. Regelsæt, status og aktiviteter...4. I. Opret en ny sag...7 Figurer...2 Den virtuelle sagsmappe...3 Regelsæt, status og aktiviteter...4 I. Opret en ny sag...7 Trin 1: Kontroller eller opret en ny interessent...9 Interessenter er fælles gods...9 Søg interessent...9

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere