Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj"

Transkript

1 Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Indhold: TERMER:...1 OVERSIGT OVER BENYTTELSEN AF VÆRKTØJET...3 OPRETTE NYT PROJEKT...4 Projektets grunddata...4 Projektplan...6 Porteføljer...6 Finansiering...6 Opgaver...7 Under-opgaver og Under-Under-Opgaver...8 Budgetter...8 Øvrige funktioner...9 SPECIELT VEDRØRENDE SÆRLIG PULJE...11 Projektleder:...12 Samarbejdspartnere og Virksomheder:...12 AMS-Rapporterne...14 RAPPORTER...15 Gemme kriterieliste...15 Gantt-diagrammer...16 Nye rapporter. (teknisk)...16 ØKONOMIDEL...17 REGISTRE...19 Termer: Projekter Grundstammen i værktøjet er en samling af projekter. Disse nummereres fortløbende efterhånden som de oprettes. Eksisterende projekter fra særlig pulje er allerede indlagt i værktøjet. Projekter kan være aktive, eller de kan være under forberedelse de sidste benævnes Boblere. Boblere indgår ikke i den økonomiske styring, hvorfor man kan operere mere frit med dem. Porteføljer En portefølje er en samling af projekter, der på en eller anden måde hører sammen, og som man gerne vil vise som en samlet enhed af hensyn til styringen. Puljer En pulje er en finansieringskilde. Et projekt kan være finansieret af en pulje eller (i sjældne tilfælde) af flere puljer. Puljer kan kan være aktive, eller de kan være under forberedelse ( Bobler -puljer). Opgaver Et projekt indeholder i det mindste en opgave, men kan opdeles i flere. En ud af flere opgaver kan igen underopdeles i flere underopgaver. En ud af flere underopgaver kan opdeles i flere under-underopgaver.

2 Side 2 af 19 Hver opgave har en betegnelse samt et tidsforløb. Tidsforløbet kan underopdeles på underopgaver eller under-underopgaver, som hver har deres eget tidsforløb. Det er muligt på den enkelte opgave at markere, hvilket stade opgaven befinder sig på (planlagt, i gang, færdig mm). Til en opgave kan knyttes en milepæl med tilhørende tekst. Det er endvidere muligt at angive at en opgave er kritisk, hvilket vil sige, at den efterfølgende opgave er afhængig af færdiggørelsen af den første opgave. Markering af milepæle og kritiske opgaver fremgår et det Gantt-diagram, som kan blive vist for en opgave. Budgetter Hver opgave kan tildeles et budget. Budgettet kan bestå af et eller flere beløb. Budgetbeløbet kan bestå af udgifter til indkøb af fremmede tjenesteydelser (konsulentbistand m.v.) men det kan også bestå af projektarbejdskraft hidrørende fra styrelsens egne medarbejdere. Det sidste budget kan lægges som et skønnet timeforbrug og det kan suppleres med et lønbeløb. Budgetter kan knyttes til opgaver eller til under eller under-underopgaver. Hvis et budget er lagt på et lavere niveau, må det tilhørende højere opgaveniveau ikke indeholde et budget. Ved lægning af budget er der indbygget en vejledning i form af en huskeliste. Dispositioner Når et budget er lagt, kan der disponeres ud fra det. Dispositioner knyttes således til et valgt budget. En disposition til et budget, der består af AFs egen arbejdskraft lægges ved i budgettet at aktivere lønberegningen med den valgte gennemsnitsløn. Udbetalinger Udbetalinger til fremmede tjenesteydelser eller indkøb kan kun finde sted, hvis der er indlagt en disposition. Udbetalinger foretages gennem Af s regnskabskontor, og bogføres i Statens Økonomisystem. De registreres samtidig i projektværktøjet, således at man på det enkelte projekt kan se økonomien i projektet. Projektarbejdsløn Projektarbejdsløn kan registreres gennem tidsregistreringssystemet. Alle aktive projekter vil blive vist i valgskakten i tidsregistreringssystemet, således at medarbejderen direkte kan registrere forbruget. Lønbeløbet kan om det ønskes - månedligt blive overført til projektværktøjet og kan herefter ses på de enkelte projekter. Projektplan Til et projekt knyttes en projektplan. Den består af en standardiseret plan over projektets forløb. Til hvert enkelt planpunkt er knyttet en vejledning til brug ved udfyldelsen. Eksterne dokumenter Til et projekt kan knyttes eksterne Office-dokumenter som fx Word-dokumenter, Excel-regneark eller Powerpoint-præsentationer. Eksisterende eksterne dokumenter kan hentes ind i projektværktøjet og kan derefter åbnes direkte fra projektværktøjet. De kan ligeledes oprettes i værktøjet. Eksterne dokumenter kan låses og gemmes direkte fra projektværktøjet. Kvartalsrapportering Der er indlagt en facilitet, således at man i forenklet form kvartalsvist kan afrapportere et projekts stade. Disse afrapporteringer kan give ledelsen et samlet overblik over tilstanden i hele projektporteføljen.

3 Side 3 af 19 Oversigt over benyttelsen af værktøjet Når man åbner programmet fremkommer en hovedmenu. Som vist herunder: Det viste billede viser billedet ved tryk på øverste venstre knap. Man kan skifte til de andre billeder ved at trykke på knapperne til højre herfor (Fanebladene). Der er faneblade for følgende funktioner: Aktive projekter Boblere Økonomi Rapporter og Yderst til højre en knap for at søge efter et bestemt projekt.(anbefales brugt, idet så kun dette projekt indlæses sparer tid!) Fra menuen er der desuden mulighed for: at oprette et nyt projekt. Lave kvartalsafrapportering Vise erindringer Indtaste tidsregistreringer Ved at trykke på enten Boblere eller Aktive projekter fremkommer det billede, hvorfra hele projektstyringen foregår. Det ser således ud: Umiddelbart virker billedet noget uoverskueligt. Det er fordi det mulighed for at vælge som er knyttet til et indeholder alle de funktioner, projekt. Hovedgrupperne er: Finansiering Projektoplysninger <- Projektplan Porteføljetilknytning Opgaver

4 Side 4 af 19 Oprette nyt projekt Du opretter et nyt projekt fra Hovedmenuen ved at trykke på knappen: Efter en sikkerhedsforespørgsel: Hvor du har mulighed for at fortryde kan du fastholde dit ønske ved at trykke OK. Et nyt projekt starter altid som Bobler Herefter fremkommer følgende billede: Det første, du skal gøre er, at indtaste projektets navn. (Du bliver mindet om det ved den lille boks i midten, som du lukker ved at trykke på OK) Nu har du reserveret et projektnummer og oprettet et projekt indeholdende et projektnavn. Projektets grunddata Herefter kan du fortsætte med at udfylde projektets øvrige data. De er alle beliggende i den kasse, som ser således ud: Du vælger dig selv som projektleder. Under Chefansvarlig vælger du den chef, der er ansvarlig for dit arbejde. Principielt er det kun du (og den chefansvarlige), der kan redigere i projektoplysningerne, men hvis du ønsker at give andre mulighed for det, fx fordi i deles om arbejdet, så kan du ved at trykke på knappen Andre berettigede få adgang til at indsætte en kollega, som så også kan rette i projektets oplysninger. I billedet, som åbner sig skal du vælge din kollega fra valgskakten og derefter lukke billedet igen. Du kan senere fratage en kollega skriverettigheden ved at åbne billedet igen og trykke på Slet -knanpen udfor kollegaens navn. Du kan også indsætte erindringer, som knyttes til projektet. Tryk på knappen Erindring, og der fremkommer følgende indtastningsbillede:

5 Side 5 af 19 I feltet Erindres til skriver du den dato du ønsker at blive erindret om dette projekt. I Erindringstekst kan du skrive hvorfor projektet er blevet erindret (Hvad du skal foretage dig denne dag). Alle datoer indtastes således: DD-MM-ÅÅ Du kan knytte flere erindringer til det samme projekt. Når en erindring er blevet udfyldt bliver der plads til flere. Brug navigeringsknappen nederst i billedet til at gå til nåste erindring, du ønsker at sætte. Du kan altid se, hvor mange erindringer, der findes ved at læse tallet nederst til venstre mellem piletasterne. Du kan knytte noter til et projekt ved at trykke på knappen Noter. Der åbner sig et indtastningsbillede, som viser notesblokken. Der er til hvert projekt kun et notesfelt, men teksten kan blive så lang, som du ønsker det. Du skriver i det som en almindelig tekstbehandlingsopgave. Hvis du har tilknyttet en projekthaver, kan du skrive dennes navn i Feltet Projekthaver, men du kan knytte yderligere oplysninger til projekthaveren. Du får vist disse yderligere oplysinger ved at trykke på knappen Vis projekthaver. Der fremkommer så en redigeringsrude, som ser således ud: Når du har udfyldt en evt. ekstern projektleders data, lukker du ruden ved at trykke på Luk -knappen i øverste højre hjørne. Oprettelsesdato for projektet bliver automatisk udfyldt med dags dato, men du kan ændre datoen, hvis du ønsker det. Herefter resterer tre felter. Det ene er et datofelt for projektets afslutning. Den skal først udfyldes, nåtr projektet er endeligt afsluttet. Nedenunder findes et afkrydsningsfelt for arkivering. Når feltet aktiveres (peg med musen og tryk på venstre musetast eller tryk på mellemrumstangenten. Der fremkommer så et flueben. Det viser, at projektet er arkiveret. Det indebærer, at projektet ikke figurerer i de forskellige rapporter. Endelig er der et felt til at anføre AF Storstrøms journalnummer.

6 Side 6 af 19 Projektplan Der bliver automatisk tilknyttet en Standard-projektplan til projektet. Projektplanvinduet ser således ud: Nu kan du udfylde projektplanens punkter et for et. Det gør du ved at klikke på det blå felt i den af projektplanens enkelte underpunkter, du vil skrive om. Klikker du fx på Baggrund fremkommer følgende redigeringsbillede: Bemærk, at der over skrivefeltet er en kort vejledning i, hvad du bør oplyse. Porteføljer Du kan knytte et projekt til en forud valgt portefølje. Det gør du ved at skifte til Hovedmenuen Registre og trykke på knappen Portefølje. Du kan knytte et projekt til flere forskellige porteføljer. Virkningen heraf er, at projektet kommer med i de rapporter m.v., som udskrives for den valgte portefølje. Du kunne således for din egen oversigts skyld oprette din egen portefølje og benævne den NNs projekter. En ny portefølje oprettes ved at trykke på knappen Portefølje. Så får du mulighed for at lave en ny portefølje nederst i det første tomme felt. Indtast porteføljebetegnelsen nummeret dannes automatisk til venstre herfor. Du kan tilføje projekter ved ud for den ny portefølje at trykke på knappen Projekter. Vælg de projekter, som skal knyttes til den oprettede portefølje. Det gør du ved at vælge projekterne i valgskakten til venstre. Finansiering Økonomifolkene kan angive, hvorledes et projekt finansieres ved at tilknytte puljer og beløb i øverste venstre hjørne af projektbiledet. Der vælges en eller evt. flere finansieringskilder og angives

7 Side 7 af 19 andelen af finansieringen. I beløbsrubrikken kan de angives et eksakt finansieringsbeløb. Oplysning om den valgte finansiering (Pulje) får du ved at dobbeltklikke på det blå felt. Så fremkommer følgende oplysningsbillede: Bemærk, at det kun er økonomifolkene, der kan oprette nye puljer, og som vedligeholder beløb i de enkelte puljer. Hvis du ønsker at oprette en finansiering, som du forventer, men endnu ikke har endelig godkendelse at, så opretter økonomifolkene den ønskede pulje, men den bliver først aktiveret, når du har den endelige bevilling i form af tilsagn, aktstykke eller lignende. Du kan således godt operere med Boblere med Bobler-financiering. Virkningen af, at en pulje ikke er aktiv er, at der ikke kan laves dispositioner eller foretages udbetalinger på projektet. Opgaver Kommet så langt mangler du kun at anføre en opgave (eller flere) for at projektet er færdigudfyldt. På projektbilledet er vist Opgaver på første niveau. Det vil ofte være tilstrækkeligt til at beskrive projektet, men opgaver kan underinddeles i Under-Opgaver og disse kan igen underinddeles i Under-Under-Opgaver. Mere herom senere. Opgavefeltet ser således ud: RK angiver hvilken rækkefølge, du vil have de enkelte opgaver sorteret i. Det blå felt Opgaver er teksten for opgaven. Fra og Til felterne angiver den tidsmæssige udstrækning for opgavens løsning. I feltet Stade kan du ved hjælp af valgskakten angive status for opgavens løsning. Ved at dobbeltklikke på feltet Milepæle kan du angive en dato for og tekst for en milepæl, knyttet til denne opgave. Afkrydsningsfeltet Kritisk opgave bruger du, hvis den følgende opgave er afhængig af, at denne opgave er fuldført. Kritisk opgave og Milepæl har kun betydning for visningen i et Gantt-diagram. Længst til højre findes en budgetknap. Har du ikke oprettet et projekt står der Opret budget, har du allerede oprettet et projekt står der Vis budget. Hvis du opretter mere end en opgave vil du kunne få brug for at flytte en opgave op eller ned i den tidsmæssige rækkefølge. Det gør du ved i felterne RK at angive den rækkefølge, du vil have projekterne til at fremkomme i. Efter en sådan omflytning vil opgaverne næste gang du åbner projektet være sorteret i den nye rækkefølge.

8 Side 8 af 19 Under-opgaver og Under-Under-Opgaver Har du behov for at underopdele en opgave, så dobbeltklikker du på det blå felt med opgavens navn. Så vil du få følgende formular, der meget ligner den fra opgaver. Den udfyldes på præcis samme måde. Skulle du få behov for at underopdel en underopgave dobbeltklikker du på den pågældende Under-Opgave og du får en formular magen til den fra Underopgaver, men med en anden overskrift. For at man kan se, at en opgave er underopdelt vil der efter oprettelse af det lavere niveau fremkomme en stjerne på opgaven på det højere niveau. Feltet hedder Underopdelt. Budgetter Der kan knyttes budgetter til Opgaver, Under-Opgaver eller Under-Under-Opgaver. Er der knyttet budget til en Under-Opgave kan der ikke knyttes et budget til til oprindelige Opgave. Tilsvarende kan der ikke knyttes et budget til til oprindelige Under-Opgave, hvis budgettet er knyttet til en Under-Under-Opgave. Men hvis et projekt består af flere opgaver kan der godt lægges et budget på nogle Opgaver, og budget på andre opgaver på et lavere niveau. Eksempel: Opgaver Under-Opgaver Under-Under-Opgaver Opgave 1 BUDGET Opgave 2 Opdelt i -> Under-Opgave 1 BUDGET Under-Opgave 2 Opdelt i -> Under-Under-Opgave 1 BUDGET Under-Under-Opgave 2 BUDGET Hvis du forbryder dig mod ovennævnte system, vil du få en fejlmeddelelse om det! Når du trykker på knappen Opret budget (Eller Vis budget) fremkommer budgetindtastningsbilledet: Udover dato og tekst kan du vælge at indtaste et beløb i beløbsrubrikken, hvis der er tale om fremmede tjenesteydelser/køb. I så fald skal du skrive D i rubrikken BA (Driftsbudget). Hvis beløbet er uden moms (Af hensyn til rapporterne) skal du afkrydse rubrikken Ej moms. Hvis du vil budgettere med styrelsens egen projektløn skal du skrive L i rubrikken BA (Lønbudget). Herefter vælger du lønår(lønniveau) og indtaster det forventede timetal. Systemet beregner herefter lønbudgettet.

9 Side 9 af 19 Hvis der er tale om en bobler, hvor du ikke har financiering skal du nulstille lønbeløbet ved at skrive 0. Timetallet giver så budgettets timeforbrug. Du kan fra billedet endvidere få vist udbetalinger på budgettet ved at trykke på knappen Vis udbetalinger. Bemærk: Når du har oprettet et nyt projekt og vil tidsregistrere på det skal du gå til fanebladet Registre og trykke på knappen Ajourfør Kontoplan i Tidsregistrering. Så vil listen, som du vælger i din tidsregistrering blive opdateret med det nye projekt. Øvrige funktioner Nederst i projektbilledet findes disse fem knapper, der giver dig adgang til de øvrige funktioner: Office-dokumenter, knyttet til et projekt Du kan knytte eksisterende Office-dokumenter til dit projekt, således at du kan gå ind i disse dokumenter direkte fra projektbilledet. Du kommer ind i dette ved at trykke på knappen Dokumenter. Herefter vises følgende oversigt over de tilknyttede dokumenter: Du tilknytter et allerede skrevet dokument til projektet ved at trykke på knappen Find fil. Herefter skal du finde det pågældende dokument ved at pege på det (Almindeligt Windows-filvalgbillede vist til højre) Bemærk, at du kan få vist flere detaljer om filerne, når du leder efter dit dokument, ved at trykke på ikonet længst til højre (teksten Detaljer fremkommer, når de fører musen hen over ikonet) Når du derefter trykker på knappen Åbn, vil der blive oprettet et dokument i din oversigt. Det vil have en henvisning til filen, og hvis det er et typisk office dokument (Word, Excel eller Powerpoint) vil typen være angivet. Du kan herefter nårsomhelst åbne og redigere i det pågældende dokument direkte fra dit projektbillede.

10 Side 10 af 19 Hvis du ønsker at sikre en version af et dokument kan du tage en kopi af det og lagre det et særligt sikret sted, uden at dit oprindelige dokument går tabt. Det gør du ved at trykke på knappen Lås version til højre for det pågældende dokument. Hvis du vil arbejde videre med dit oprindelige dokument kan du blot tilknytte det igen og arbejde videre med en ny version. Du kan også oprette et nyt dokument direkte fra dit projektbillede. I så fald vælger du på nederste, tomme linie hvilken type dokument du vil oprette. Derefter trykker du på knappen Nyt.n Herefter vil det pågældende dokument være gemt under projektet og programmet vil åbne så du kan lave det. Når du er færdig gemmer du blot dokumentet. Dvs at der sker automatisk tilknytning fordi dokumentet er oprettet via projektbilledet! Tid løn Viser alle tidsregistreringer for det valgte projekt. Indtastning af tidsregistrering sker i øvrigt fra hovedmenuen. Når man der trykker på knappen Tidsregistrering åbnes følgende billede: Her tastes på knappen Ny indtastning og man indtaster en linie for hver aktivitet for hver medarbejder i den pågældende periode (Måned). Der tastes i timer og minutter. Programmet laver herefter om til decimaltimer. Der er i øvrigt forklaring på formularen. Enkelte projektmedarbejdere har egen tidsregistreringsprogram og kan derfor indtaste pr. dag. Projektudskrift Du kan få vist en udskrift af projektets data ved at trykke på knap nr. 2 nederst på projektbiledet Vis/Udskriv projekt. Den indeholder alle data om projektet. Gantt-diagram Du kan få vist en Gannt-udskrift af projektets tidsforløb ved at trykke på knap nr. 4 nederst på projektbiledet Vis Gannt-skema Der er en forudsætning, at der er indskrevet data om tidsforløbet. Gantt-udskriften viser endvidere markering for Milepæle og Kritiske opgaver. Tidslinierne er forskelligt farvede efter det angivne projektstade. Kvartalsrapportering

11 Side 11 af 19 Den sidste knap forneden på projektbilledet er en genvej til at foretage kvartalsafrapportering af et projekt. Når du trykker på knappen vises alle igangværende projekter. Først vælger du hvilket kvartal, der skal rapporteres om. Dernæst finder du dit/dine projekter og trykker på knappen til højre for projektet Registrer stade. Du får nu følgende valgmulighed: Du skal trykke på den af de fire knapper, der beskriver projektets stade det påfældende kvartal. Vælger du en af de to højre knapper ( Konflikt ) Bliver du bedt om at redegøre nærmere for konflikten. Det sker i et specielt felt, som automatisk åbner sig, når du trykker på knappen. Denne proces gentager du for alle dine projekter. Hvis du bliver i tvivl om, du nu har redegjort for alle dine projekter, så kan du få en liste over de projekter, som der ikke er redegjort for det pågældende kvartal ved at trykke på knappen nederst i billedet Hvilke projekter er ikke afrapporteret dette kvartal. Projekterne udgår fra denne liste efterhånden som de bliver afrapporteret. Ved siden af findes to knapper, som viser kvartalsrapporten (Alle projekter) på to niveauer. Specielt vedrørende Særlig Pulje Når du trykker på knappen Særlig Pulje/AMS-oplysninger fremkommer følgende menu: Her kan du fremstille en projektgodkendelse og få udskrevet en revisionsinstruks hertil. Du kan endvidere tilknytte flere (eksterne) projektledere, Styregrupper og øvrige samarbejdspartnere. Disse tilknyttede personer kan henføres til virksomheder og institutioner, hvoraf alle i Storstrøms amt allerede er oprettet. Endelig kan du fremstille kvartalsrapporter til Arbejdsmarkedsstyrelsen om forløbet i Jobrotationsprojekterne.

12 Side 12 af 19 Projektleder: Når du ved at trykke på knappen Projektleder har fået billedet til venstre frem, så kan du ved at trykke på valgskakten til højre for det hvide felt åbne for eksisterende projektledere. Du vælger en sådan ved at trykke med musen på vedkommende. Du kan også åbne valgskakten med F4 og begynde at skrive navnet på projektlederen. Efterhånden som du skriver navnet vil programmet lede i eksistende projektledere. Findes vedkommende kan du trykke på Enter-knappen, når vedkommende er blevet sort. Du kan i stedet søge efter en projektleder ved at trykke på knappen Søg. Indtast en del af navnet. Hvad der opfylder søgekriteriet vil blive vist, og du kan evt. vælge en af de viste. Hvis vedkommende ikke er oprettet, så kan du i søgebilledet trykke på knappen nederst til højre Opret ny projektleder. Når du har oprettet en projektleder kan du vælge vedkommende i valgskakten. Bemærk, at projektlederen knyttes til et firma / en skole. Der kan knyttes flere projektledere til et projekt. Du vælger blot en ny i det ledige felt nedenunder. Du kan slette en projektleder, som du fejlagtigt har tastet ind ved at trykke på knappen yderst til højre, Slet. Ved at trykke på knappen Vis udfor en projektleder kan du få vist detaljer: Ved at trykke på knappen VIS udfor Ansat hos får du vist firmaets oplysninger. Du kan rette i alle de viste oplysninger om projektleder eller firma. Bemærk, at hvis du skal skifte adresse for et firma til udlandet, så skal du først angive landekoden, førend du taster postnummeret. Du lukker de små vinduer ved at trykke på Luk-knappen eller ved at holde Alt-tasten nede og trykke på L-tasten. Generelt gælder, at hvis en knap har en tekst, hvor et bogstav er understreget, så kan man trykke på knappen ved at holde Alt-tasten nede og trykke på tasten for det understregede bogstav. Samarbejdspartnere og Virksomheder: Du aktiverer billedet ved at trykke på knappen til højre. Du vælger firma/samarbejdspartner på samme måde som du valgte projektleder.

13 Side 13 af 19 Hvis du har valgt mange samarbejdspartnere, så kan du ved at skrive et samlebegreb nederst vælge at få denne tekst udskrevet i rapporter i stedet for en endeløs liste over samtlige samarbejdspartnere. Det samme gælder for virksomheder. Feltet findes nederst og hedder: Samlebetegnelse hvis adskillige. Vis, Søg og Sletfunktionerne er som hos projektledere.

14 Side 14 af 19 AMS-Rapporterne Når du trykker på knappen AMS-rapporter får du følgende billede: Rapporterne forudsætter, at Valgt år samt Startog slutdato er angivet. Herefter trykkes på knap efter knap for at få rapporterne vist på skærmen. Udprintning sker ved at trykke på printerikonet, når rapporten vises på skærmen. Indberetningsskemaer til rotationskonsulenter: Forudsætter, at Valgt år og Kvartal er udfyldt. Ved tryk på knappen vises rapporten, som viser alle rotations-projekter med plads til indberetning for det valgte kvartal. Endvidere vises data fra op til de tre forudgående kvartaler, således at rotationskonsulenten har et sammenligningsgrundlag. Indtast AMS-oplysninger fra rotationskonsulenter: Ved tryk på knappen fremkommer en formular til indtastning af oplysningerne i indberetningsskemaerne fra rotationskonsulenterne. Det ser således ud: Du indtaster fra skemaet projektnummeret og ved at bruge Enter-tasten kan du taste dig gennem alle de hvide felter. Tilslut trykker du på knappen forneden: OK Gem og gå til ny. Herefter får du et nyt skema. Når du er færdig tryk på Luk-knappen. Hvis du springer projektnummeret over får du en advarsel. Rapporter til AMS Når du har færdiggjort alle indberetninger for et kvartal kan du udskrive kvartalsrapporter til AMS. Start med øverste knap: AMS skema 2 og arbejd dig ned gennem alle rapporterne.

15 Side 15 af 19 Rapporter Når du trykke på knappen Rapportgenerator, får du følgende udsøgningsbillede: Rapporterne er via tabellen ReportList grupperet. Du får vist grupperne i valgskakten øverst til venstre. Når du har valgt en gruppe vises i valgskakten nedenunder, hvilke rapporter, der er til rådighed. Når du vælger en rapport, så vises nedenunder en nærmere beskrivelse af rapporten, herunder også hvilken felt, der typisk skal anvendes til at udsøge de rette data til rapporten. Når du har valgt et felt kan du indsætte betingelserne. Det sker i tabellen i midten. I ovenstående eksempel vises en mere kompliveret udsøgning, hvor man udsøger data adskilt af et ELLER. ELLER er er kun nødvendigt, når man vil udsøge data, i to forskellige grupper. I eksemplet udsøges alle data, der har Dato større end eller lig med den (DD-MM-ÅÅÅÅ). Man taster datoer således, men når man forlader indtastningsfeltet laves denne dato om til USA-standard (Måned/Dato/År). Men samtidig er der sat en betingelse om, at man vil have data hidrørende fra Postnummer større end eller lig med 6000 eller Postnummer =3000. Nederst i en rapport vil kriterierne blive vist således: Udsøgningskriterier: Dato >= OG Postnr >= 6000 ELLER Dato >= OG Postnr = 3000 Du kan i betingelserne bruge alle de Boolske operatorer. Læg mærke til, at ELLER adskiller udsøgningen. Hvis du inden ELLER har indsat en del betingelser, skal de samme betingelser gentages efter ELLER, idet du herefter tilføjer den/de afvigende betingelser. I eksemplet er Dato indsat både før og efter ELLER. Når du har sat kriterierne ind, så tryk på knappen til venstre med forstørrelsesglasset, og rapporten vises på skærmen til gennemsyn. Gemme kriterieliste Hvis du med stort møje har opbygget en større udsøgning, eller en udsøgning, som du periodisk skal bruge for fremtiden, kan du gemme udsøgningen. Dette gør du ved at trykke på knappen: Gem de viste kriterier. Du bliver bedt om at give udsøgningen et navn. Herefter gemmes den, og kan genbruges senere.

16 Side 16 af 19 Du henter udsøgningen frem igen ved at vælge den i valgskakten: Hent gamle kriterier. Udsøgningen knyttes til den valgte rapport. Gantt-diagrammer Ved at trykke på knappen nederst til venstre kommer du til et andet billede, hvor du kan sammensætte Gannt-diagrammer for flere projekter (fx for en portefølje). Normalt vil du udskrive Gannt-diagrammet direkte fra projektet, men det vil så kun omfatte dette projekt. Hvis du vil samle flere projekter sammen på samme Gantt-diagram, så tryk på knappen og følgende billede viser sig: Du kan samle projekterne ved i valgskakten at pege på en portefølje og derefter trykke på knappen Vælg portefølje. Herefter vil alle de projekter, som er knyttet til denne portefølje blive vist på skærmen, og du kan så trykke på en af knapperne til højre for at få vist Ganttdiagrammet. Men du kan også udvælge projekterne et for et uden at være begrænset til en bestemt portefølje. Du udvælger projekterne et for et ved at åbne valgskakten Vælg projekt og vælge projekterne. Der er 3 slags Gantt-diagrammer. Det normale, et hvor der tegnes tidslinier ned over siden og endelig et, hvor hvert projekt kun fylder en linie. Det sidste er formålstjenligt, hvor mange projekter samles til visning. Prøv dig frem! Nye rapporter. (teknisk) Hvis du fremstiller en helt ny rapport, så skal du i Tabellen ReportList indtaste: Gruppebetegnelsen i ReportGroup Rapportens navn i Reportname Forespørgslen, der danner data til rapporten i ReportQuery Det navn, du vil have til at vælge rapporten i ReportDescription og Bemærkninger til uddybning af rapporten, fx hvilket felt, du skal udsøge efter i ReportNotes. Næste gang, du starter programmet vil den ny rapport ligge i udvælgelseslisten.

17 Side 17 af 19 Økonomidel Når du vælger fanebladet Økonomi fremkommer følgende billede: Det er her økonomifolkene kan operere, mens andre ikke har adgang. Fra billedet styres: Registrering af dispositioner, Registrering af udbetalinger og Vedligeholdelse af puljer. Puljer oprettes/vedligeholdes ved at trykke på knappen Puljer. Der fremkommer så følgende vedligeholdelsesbillede: Du opretter en ny pulje ved at gå til sidste post og derefter gå en post frem. Felterne udfyldes med de relevante tal. Puljen bliver først aktiv, når du har afkrydset det nederste felt. Indtil da er der tale om en Bobler -pulje, som ikke kan udløse dispositioner/udbetalinger! Bemærk, at der ikke er automatik i felterne vedr. administationsbidrag. Såvel dispositioner som udbetalinger registreres på budetpost-niveau. Derfor er der lavet et specielt billede, som letter denne indtastning: (billedet er identisk for dispositioner og udbetalinger) Du starter med at taste aktivitetsnummeret. Tryk derefter på knappen OK Vis budgetter. Du vil nu kunne se de budgetposter, som er lagt under porjektet. Når du skal registrere trykker du på knappen til højre for den rette budgetpost Vælg dette budget. Budget-identifikationen vil nu være overført til indtastningslinien i bunden og cursoren står i dato-feltet. Tast dato, Tekst (husk ved udbetalinger at taste SCR-s bilagsnummer) samt beløb.

18 Side 18 af 19 Når du derefter trykker på OK vil Dispositionen/Udbetalingen være registreret og billedet gøres klar til næste indtastning. Når indtastning er slut trykkes på LUK-knappen. Du kan efterfølgende få vist alle indtastede udnetalinger og evt. rette, hvis der er fejl, ved at trykke på knappen Vis/Ret i alle udbetalinger. De vil blive vist omvendt kronologisk, så den seneste udbetaling ligger øverst. Du kan også få vist en sum rapport for registrerede udbetalinger ved at trykke på knappen: Årsrapport over udbetalte beløb. Du bliver bedt om at indtaste Finansåret. Rapporten er projektopdelt med summationer.

19 Side 19 af 19 Registre Ved at trykke på fanebladet Registre får du adgang til at vedligeholde de indlagte registre. De fleste registre giver sig selv, men Registret Brugerrettigheder er speciel. Det er passwordbeskyttet fordi det er her medarbejdere registreres med de rettigheder, som de skal have i projektstyringen. Den medarbejder, der har rettighed til at rette i registret har fået en særlig vejledning i dette. Ved tryk på knappen Ajourfør Kontoplan i Tidsregistrering vil listen, som du vælger i din tidsregistrering blive opdateret med nye eller lukkede projekter, således at kun ikke-arkiverede projekter vil forekomme. Du skal altså trykke på knappen, hvis du opretter et nyt projekt, og vil tidsregistrere på det.

Kontrolbasen. Brugsanvisning. Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol.

Kontrolbasen. Brugsanvisning. Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Kontrolbasen Brugsanvisning Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Samtidig indeholder den indtastningsfaciliteter til oplysninger

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere