Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB), Rikke Josiasen (RJ), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Lars Holm (LH), Rud Nielsen (RN). Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen, Peter Houlberg Salomonsen (PHS) referent, Temadel onsdag: Paul Brüniche-Olsen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalget a. Kort intro til de nye arbejdstidsregler/ HLH b. Orientering om partsudvalg c. om skolekom konferencer d. om indmeldelse i Skolens Venner e. Drøftelse og indstilling om konkurs beredskab f. om juridisk hjælp i straffesager g. om oprustning af sekretariatet (fortroligt notat) h. af revision (fortroligt notat) i. Kontingent i. Orientering om lån til medl. med dårlig økonomi ii. om kredskontingent i foråret iii. Dobbeltorganiserede j. af køreplanen for intro af nye kredse. k. om afholdelse af Rep. møde 2014 l. om valg af ledersuppl. til forligsnævn m. om revision af afsnit i HB mappen om kredsformændenes vilkår. n. Bemanding af stand hos FKF o. Gennemgang af BDO rapporter om skolernes tilstand 3. Uddannelsespolitisk udvalg 4. Flere i fællesskab a. om afholdelse af kredsmøder for medlemmer på skoler uden TR om arb. tid og valg af TR. 1

2 b. Minikurser hvem byder velkommen? c. Indsats for valg af TR d. Kredsformændenes rundringninger til nye medlemmer e. FTF - Er du OK 5. Organisationsudvalget a. vedr. indtægtsgivende virksomhed i kredsene b. vedr. selvevaluering af rejseudgifter c. vedr. elektronisk kørselsindberetning d. vedr. kampagner om samkørsel e. vedr. ansøgning om to ekstra møder f. af forretningsordenen til stiftende kredsgeneralforsamlinger 6. Kursusudvalg 7. Arbejdsmiljøudvalg 8. Indkomne forslag 9. Foreningens økonomi 10. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand B. Øvrige HB-medlemmer C. Sekretariatet 11. Personsager 12. Eventuelt 2

3 Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Punkt 2 g bliver behandlet efter 2 b. Og punkt 2 j bliver behandlet efter punkt 2 g. punkt 2 k bliver ændret til evaluering af repræsentantskabsmøde 2013 og indstilling om afholdelse af repræsentantskabsmøde Nyt punkt 7a med indstilling om aflysning af temadag. Nyt punkt 7b med indstilling om afholdelse af AMR/TR-møder. 2. Forretningsudvalget a. Kort intro til de nye arbejdstidsregler/ HLH HLH har udvalgt de vigtigste områder fra temadagene for tillidsrepræsentanter og deres suppleanter. På temamøderne understreges indledningsvist, at det skriftlige grundlag er FSL s sammenskrivning af reglerne. Der er ikke kommet, og der kommer ej heller, et statsligt cirkulære om de nye arbejdstidsregler. Herudover starter møderne med, at en række myter beskrives og punkteres. Baggrunden er, at TR-reglerne er uændrede, det er arbejdstiden, der fra næste sommer er forandret. Udgangspunktet er herudover den datasammenskrivning, der er på vej til skolerne fra Moderniseringsstyrelsen. Materialet, der sammenskrives, vil være Lov nr. 309, Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, fremsættelsesbemærkninger til lovforslaget samt det bevarede fra de gamle arbejdstidsaftaler. Om værnsreglerne kan siges, at der ganske vist er tale om forholdsvist vage formuleringer, men omvendt opfordrer foreningen på møderne til, at de tages seriøst, så vi aktivt bruger værnsreglerne til at sikre rimelige og hensigtsmæssige organiseringer af arbejdstiden på de frie skoler. Der er en problematik omkring de deltidsbeskæftigede og skolernes brug af deltidsbeskæftigede ift. de nye arbejdstidsregler. Friskoleforeningen har meldt meget bastant ud omkring brugen af deltidsansatte. På temamøderne gøres opmærksom på, at deltidscirkulæret siger, at deltidsansatte har fortrinsret til ledige timer og dermed til højere beskæftigelsesgrad. Om opgaveoversigten gøres opmærksom på, at TR er en spiller ift. denne. Ikke i første omgang, hvor opgaveoversigten drøftes med den enkelte medarbejder, men i anden omgang, hvis medlemmet på det tidspunkt ønsker, at TR medvirker i en drøftelse. Og TR skal gøres bekendt med både opgaveoversigter for alle ansatte og med ændringer i opgaveoversigten. Hvis opgaveoversigten er meget lidt udførligt beskrevet, så er det vigtigt, at ledelsen gør tydeligt opmærksom på, hvad der ligger i den enkelte opgave. Et HB-medlem gør opmærksom på, at der har været mange tillidsrepræsentanter, der har brugt ordet forhandling, dvs. individuel forhandling, om opgaveoversigten. Vi skal fremover være meget klare på ikke at bruge denne betegnelse, men i stedet bruge ordet samtale eller dialog. 3

4 Tidsregistrering bliver drøftet indgående på temamøderne, og tilbagemeldinger fra såvel tillidsrepræsentanter som skoleforeninger er, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt der skal være tidsregistrering, men mere hvordan tidsregistrering skal ske. Blandt andet spørgsmålet om undervisningstillæg og beskæftigelsesgrad gør det nødvendigt med tidsregistrering. Ift. reglen om 175 timer til ansatte, der er fyldt 60 år, så gøres der meget ud af at fortælle, at de 175 timer jo ikke længere kan være ekstra egentid, men fremover bliver 175 timer, som den ansatte selv kan disponere over, dvs. der er tale om frihed. Lokale aftaler er et vigtigt punkt, og det er her afgørende, at der fortsat eksisterer muligheden for sådanne. Skoler, der indgår lokale aftaler, bliver ikke straffet eller sanktioneret på nogen måde. Omvendt er der dog ingen forpligtelse. Foreningens anbefaling er, at det nøje overvejes, om det kan betale sig at indgå en lokal aftale. En aftale gælder alle ansatte under overenskomsten, og en sådan aftale indgået mellem TR og ledelsen kan blive prøvet i det fagretlige system. Hvis, derimod, en aftale er indgået mellem medarbejder og ledelsen, så er der ikke tale om en egentlig aftale, og der kan ikke ske en fagretlig behandling af en sådan aftale. Den enkelte lærer er kun juridisk sikret ved en aftale indgået af TR. Alle andre forståelser, eller hvad man vælger at kalde det, kan ændres med omgående virkning ved ledelsesbeslutning. Der bliver på møderne spurgt, om den enkelte ansatte har krav på at kunne være på skolen i 37 timer om ugen. Og det bliver bekræftet, at det er tilfældet. Det bliver pointeret, at hvis man på den enkelte skole vælger at indgå en lokal aftale, så er det helt afgørende, at en aftale er præcis. Der rådes til ikke at indgå lokale aftaler om årsnorm. I stedet peges på den fortsatte mulighed for, at TR kan indgå rammeaftale om plustid. Endelig gennemgås ulempegodtgørelserne, dvs. godtgørelsen for ulemper, der på frie grundskoler ikke er dækket af den egentlige ulempegodtgørelse. Der er i stedet tale om godtgørelse for fx tjeneste efter kl. 17 på hverdage. Der er således allerede vha. ulempegodtgørelsen på de ca. 60 kr. pr måned afregnet for fx deltagelse i lejrskoler. b. Orientering om partsudvalg Ifm. lovindgrebet optrådte såkaldt partsudvalg om midler til kompetenceudvikling og til et område, der kaldes tillid og samarbejde. Næstformanden orienterede om, at der i partsudvalget om kompetenceudvikling er afholdt to møder. Det er lykkedes FSL at få indflydelse på, hvad der senere bliver meldt ud som værende gældende ift. de midler, som skolerne kan bruge til kompetenceudvikling. Fx vil det være obligatorisk, at der skal ske en drøftelse om kompetenceudvikling på den enkelte skole tidligt i processen. Det ser dermed ud til, at det kan nytte at tage del i arbejdet i partsudvalget. Foreningen har for øvrigt meldt klart ud, at vi forbeholder os ret til også senere at kritisere såvel ordningen med at sende ikke-øremærkede midler direkte til skolerne som niveauet i midlerne. Møde i denne uge er aflyst fra ministeriets side. c. om skolekom konferencer Der er oprettet to særlige konferencer, en for internationale og en for store skoler, og efterfølgende har det vist sig, at der er behov for afklaring af, hvor meget foreningen skal blande sig i debatterne. Spørgsmålet er, om der i sådanne fora er behov for korrektion, når en politisk valgt eller en ansat konsulent læser noget, der fx ikke flugter med overenskomsten. en går på, at vi laver en tekst, der tydeligt på hver konference gør opmærksom på, at for- 4

5 eningen ikke står inde for indholdet, der kommer frem på konferencen. Hvis et KB- eller HBmedlem skriver i konferencen, så tegner denne ikke med bemærkningen foreningens politik. Det kunne herudover være hensigtsmæssigt at tilknytte en konsulent til en konference, så der, hvis det vurderes nødvendigt, sker korrektion. Et HB-medlem gør opmærksom på, at man godt kan læse et indlæg på en konference, uden at det optræder i konferencens historik. Et andet HB-medlem ønsker en ændring fra tre til seks måneder som frist for, hvornår en konference nedlægges. Det blev vedtaget. : 1. Der laves en standardskrivelse til alle nye konferencer med udgangspunkt i nedenstående eksempel. 2. Det skal fremgå af skrivelsen at konferencen er oprettet, fordi den lever op til mindst et af disse kriterier: a. Forslag fra medlem eller HB b. Den giver mulighed for netværksdannelse og/eller udvikling c. Den giver mulighed for erfarings- og videns udveksling i forhold til et givent emne (fx klasserumsledelse, inklusion, AKT o.l.) 3. KB og HB har læseret (ikke skriveret) til alle konferencer, som de ytrer ønske om at følge. Disse har skriveret, såfremt emnet omfatter deres egne interesseområder. Hvis et KB eller HB medlem skriver i en konference, så er det altid på egne vegne aldrig foreningens. Konferencens målgruppe (og deltagere) er i øvrigt TR er, suppleanter, medlemmer alt efter konferencens formål. Dette defineres af sekretariatet. 4. En konsulent sættes på en ny konference for at kunne følge med i debatten og svare på faktuelle spørgsmål og rette evt. faktuelle fejl, således at disse ikke udbredes, men korrigeres. Vedtaget, og en konference nedlægges, hvis der i seks måneder ikke har været aktivitet. d. om indmeldelse i Skolens Venner Skolens Venner er tidligere over for HB blevet beskrevet. Der er tale om en organisation, der har til formål at bakke op om den danske grundskole og arbejde for at højne lærernes og skolernes anseelse. Prisen for medlemskab er ukendt. Næstformanden er af den holdning, at foreningen bør indmelde sig og følge med i, hvad der sker. : FSL meldes ind, dog afhængigt af kontingentets størrelse som endnu ikke er fastlagt for organisationsmedlemmer. 5

6 e. Drøftelse og indstilling om konkurs beredskab Der er tale om en opfølgning på den praksis, der blev indført i 2012, hvor der viste sig et stort antal konkurser. I 2012 blev således indført en slags omsorgsmøder, der afvikles meget hurtigt efter besked om en skoles konkurs. Både medlemmer og sekretariat oplever, at ordningen fungerer godt. : Det indstilles, at ordningen permanentgøres. f. om juridisk hjælp i straffesager Emnet har tidligere været vendt i HB. Holdningen har hele tiden været, at i og med, at der er tale om civile sager, så kan vi desværre ikke støtte medlemmer i sådanne sager. Da der er tale om sager, der kan medføre meget store omkostninger, er tiden ikke den rette for ændring af praksis. I ganske særlige sager, såsom sager af principiel betydning for foreningen, kan HB dog beslutte at gå ind i sådanne sager og afholde udgifter til advokatbistand. : Den nuværende praksis, hvorefter FSL som udgangspunkt ikke afholder udgifter til medlemmers advokatbistand i straffesager, fastholdes. HB kan dog efter forudgående ansøgning og i ganske særlige principielle tilfælde efter en konkret vurdering dispensere fra dette udgangspunkt. Ikke til referat. g. om oprustning af sekretariatet (fortroligt notat) h. af revision (fortroligt notat) Formanden og HWI redegjorde for overvejelserne bag indstillingen, og der var bred opbakning i HB til indstillingen om revision, hvor RSM+ vælges fra Revision Der udarbejdes indstilling om valg af revisor. Der udsendes særligt bilag. Pkt. behandles fortroligt. i. Kontingent Formanden oplyste, at han og næstformanden kontakter alle medlemmer, der har givet negative begrundelser for udmeldelser. Det er vigtigt, at de får en ordentlig behandling. Antallet er dog heldigvis forholdsvist begrænset. De fleste udmeldelser handler om skifte til andet job uden for de frie skoler osv. Der var udbredt tilfredshed med den nye praksis om, at kredsformændene modtager oplysning om udmeldelse, herunder begrundelser. Der blev spurgt til, hvornår dele af hjemmesiden gøres eksklusiv medlemmer. 6

7 HWI fortalte, at det er afgørende, at medlemmer oplever overgangen til en eksklusiv del af hjemmesiden som uproblematisk. Det er vigtigt at sikre, at det ikke bliver forbundet med irritation at skulle taste koder. Det skal fungere let. Og selve udvælgelsen af emner, der gøres eksklusive, overvejes grundigt. Den nye hjemmeside ændres snarligst. Oplysninger om udmeldelser sendes hurtigst muligt og løbende til kredsformændene. Formand eller næstformand deltager i møder på skoler, hvor der er diskussioner om kontingent og medlemskab af foreningen, hvis en TR eller en gruppe medlemmer inviterer til et sådant. Et HB-medlem spurgte ind til ordningen med, at der kan betales kontingent for et helt år og dermed opnå en måneds rabat. Har vi interesse i at gøre tydeligere opmærksom på denne ordning? HWI redegjorde for fordele og ulemper forbundet med rabatordningen. Administrativt er det en stor opgave, mens det fastholdelsesmæssigt er fordelagtigt. Fristen for at bruge ordningen er 1. februar Vi fortsætter med at gøre opmærksom på ordningen, blandt andet gennem de to næste numre af Frie Skoler. i. Orientering om lån til medl. med dårlig økonomi HWI orienterede om, hvordan den tidligere beslutning i HB om at træde til over for medlemmer, der er i økonomiske vanskeligheder. Det er vanskeligt at gå ind i konkrete vurderinger. Derfor tilbydes i stedet et lån til de, der har henvendt sig, med en løbetid på 4 til 6 år. Der har ikke været tale om et stort antal henvendelser. ii. om kredskontingent i foråret Baggrunden for indstillingen er, at der indkræves et samlet kontingent, dvs. fra 1. januar 2014 opkræves ikke længere kredskontingent. Kontingentet for almindelige medlemmer pr. 1. januar 2014 er 980 kr. pr. måned, og i de første 4 måneder i 2014 modtager kredsene det fastsatte kredskontingent. iii. Dobbeltorganiserede BUPL-delen har ikke været omfattet af konflikt, og spørgsmålet er nu, hvordan kontingent for denne gruppe af medlemmer skal være. En indstilling er ikke nu mulig, men der ønskes en beslutning i HB om, at FU undersøger, hvordan beskæftigelsesgraderne er fordelt, hvorefter kontingent kan fastsættes. Der skal opkræves kontingent fra 1. januar, og derfor er der brug for hurtig stillingtagen. Et HB-medlem gjorde opmærksom på, at der eksisterer medlemmer, der ikke har været i konflikt, der i 2014 skal betale det høje kontingent. Så spørgsmålet er, om der skal laves særlige hensyn til dobbeltorganiserede. Grundprincippet er solidaritet, også ift. kontingent. Et andet HB-medlem var af den holdning, at konfliktkontingentet skal differentieres ift. den enkeltes ansættelsesgrad. 7

8 En ordning præsenteres inden jul for HB på nettet. Hvis ansættelsesgrader skal indgå som en faktor, så skal det afgøres, om det er ansættelsesgrader fra foråret eller de aktuelle, der skal lægges til grund. j. af køreplanen for intro af nye kredse. Der er lavet et forslag om, hvordan processen håndteres. Der er lyttet til ønsket om at lægge nogle af de stiftende kredsgeneralforsamlinger tidligere i april. Påsken gør dog, at ikke alle kredsgeneralforsamlingerne kan rykkes frem. Et HB-medlem spørger ind til valgprocessen. Svaret er, at den, der får flest stemmer, vælges for to år, mens den, der får næst flest stemmer, vælges for et år. Der spørges, om fuldmagt og brevstemmer kan accepteres. Det kan de ifølge vedtægterne ikke. Der laves en udførlig beskrivelse af, hvordan valgene sker, så det sikres, at samme proces følges i alle kredse. Der blev spurgt ind til, om datoerne kan ændres. Datoerne fastholdes. En kandidat kan godt, selvom kandidaten er forhindret på tidspunktet for afholdelse af den stiftende kredsgeneralforsamling og således ikke er til stede, opstilles og vælges. Dog kan et flertal på kredsgeneralforsamlingen underkende valgbarheden. Forretningsordenen, der sendes ud, vil beskrive, at den stiftende generalforsamling afgør, hvem der kan vælges. Selve forretningsordenen bliver dog behandlet under den senere behandling af punkter fra Organisationsudvalget. Stederne for de stiftende generalforsamlinger er ikke besluttet endnu, men det forsøges lagt på skoler, hvor der er rimeligt mange medlemmer, herunder skoleleder, og herudover vil placeringen være geografisk central ift. de nye kredses afgrænsninger. Det konstituerende møde var oprindeligt ikke tænkt afholdt umiddelbart efter den konstituerende generalforsamling. Spørgsmålet er, om vi skal lægge op til dette, eller vi skal planlægge med, at de konstituerende møder sker senere. Da det netop er besluttet, at man kan opstille uden at være til stede, planlægges med konstituerende møder senere. Dog vil det være vigtigt, at det konstituerende møde sker forholdsvist hurtigt og fx inden for 14 dage efter den stiftende kredsgeneralforsamling. Det vil være hensigtsmæssigt, at det konstituerende møde planlægges på generalforsamlingen. Køreplan for etablering af kredsene Det indstilles, at den udarbejdede køreplan tiltrædes. Bilag udsendes særskilt. k. Evaluering af repræsentantskabsmøde 2013 og indstilling om afholdelse af Rep. møde 2014 Først tages en overordnet evaluering af afholdelsen af repræsentantskabsmødet Foreningen blev rost for den høje grad af forberedelse forud for de store ændringer, der blev fremført og besluttet på repræsentantskabsmødet. 8

9 Også kredsenes behandling af de foreslåede ændringer er blevet rost. De største diskussioner havde allerede fundet sted på kredsniveau, og dermed var repræsentantskabet klar til at træffe de meget afgørende beslutninger. Mængden af papir blev problematiseret, og det blev foreslået fremover at bede repræsentantskabet medbringe computere eller lignende, så materiale kan læses og medbringes elektronisk. De fysiske rammer fungerede fint, dog var det vanskeligt for HB placeret på siderne af podiet at læse skærmen. Organisationsudvalget blev rost for et grundigt forarbejde omkring vedtægterne. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer blev problematiseret, der er ganske enkelt for få deltagere. Dette hænger blandt andet sammen med, at der ikke bliver valgt et tilstrækkeligt antal suppleanter til repræsentantskabet i kredsene. Dermed dækkes afbud og andet ikke. Der blev drøftet, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, at alternative forslag fremover, fx ift. kontingent, kan blive forberedt og gennemarbejdet med hjælp fra sekretariatet. Det vil være muligt fremover, men foreningen går ikke aktivt ud og gør opmærksom på muligheden. Det vil være nødvendigt med en henvendelse fra fx en kreds. HWI oplyste, at der efter repræsentantskabsmødet er skrevet ud til alle repræsentantskabsmedlemmer med opfordring til feedback. Tilbagemeldingerne er ret sparsomme, men entydigt positive. Et HB-medlem gjorde opmærksom på, at det er afgørende, at suppleanter aktiveres så tidligt som overhovedet muligt. Formanden konkluderede, at organisationsudvalget skal overveje, om processen omkring valg af repræsentanter kan ændres, så det sikres, at repræsentantskabet er så tæt på fuldtalligt som muligt. Det blev drøftet, om gæsterne også skal overvære debatten. Der kan være både fordele og ulemper forbundet med at lade gæster overvære debatten. Fordelen er først og fremmest, at gæster får et indblik i, hvad der rør sig i foreningen, mens ulempen er, at der kan være behov for en mere intern debat, hvilket var tilfældet i år, der jo har været præget af konflikten i foråret. Det forhold, at der ikke blev præsenteret alternative forslag, fx ift. kontingentet, blev drøftet. Et spørgsmål kunne være, om den meget grundige forberedelse, herunder de mange debatter om emnet blandt andet rundt i kredsene, reelt har bremset alternative forslag? Man kan sige, at en meget grundig forberedelse naturligvis er positivt i sig selv, men når emnerne er så forberedte, så sker der intet spontant på repræsentantskabsmødet. Der blev dog også argumenteret imod dette, for først og fremmest er det vigtigt, at foreningen gør et meget grundigt forarbejde før afgørende beslutninger. Om repræsentantskabsmødet 2014 har der været et ønske om at trække mødet længere vestpå, og derfor er Trekantsområdet overvejet. Også en skole har været overvejet, men rent logistisk vil det være tvivlsomt, om et fredagsarrangement med 300 repræsentantskabsmedlemmer ville kunne afvikles samtidig med almindelig skolegang for eleverne på en skole. Samtidig hermed er der få efterskoler, der ligger tæt på offentlig transport. 9

10 Et argument for Lillebæltshallerne er, at afstanden fra Middelfart Station er begrænset, så der er let adgang, og taxakørsel vil kunne holdes på et begrænset niveau. At vælge Lillebæltshallerne indebærer dog, at kredsvise drøftelser ikke vil være muligt pga. manglende lokalefaciliteter. Et program fra 10 til 18 sætter dog i sig selv begrænsninger på muligheden for kredsvise drøftelser. Et HB-medlem var af den holdning, at de kredsvise drøftelser kan ske forud for repræsentantskabsmødet, og derfor vil Lillebæltshallerne ikke være et problem. Næstformanden gjorde opmærksom på, at når vi skal starte kl. 10, så er det vigtigt at tage hensyn til transporttiden, og der er Lillebæltshallerne at foretrække. Der er bred tilslutning til at afholde mødet 2014 i Lillebæltshallerne, dog skal det evalueres efterfølgende i kredsene, hvilken betydning manglende kredsvise drøftelser har vist sig at have. Der var et alternativt forslag, der gik ud på afholdelse på skole i stedet. Spørgsmålet blev bragt til afstemning. For indstillingen: 9 Imod: 0 Undlader at stemme: 5 Repræsentantskabsmøde Det indstilles, at arrangementet placeres i Lillebæltshallerne, Middelfart. l. om valg af ledersuppl. til forligsnævn Det kan af og til være vanskeligt at besætte et forligsnævn med en leder. Derfor foreslås, at der vælges to suppleanter. Navne meddeles sekretariatet. Forligsnævn Det indstilles, at der vælges to ledersuppleanter til Forligsnævnet. m. om revision af afsnit i HB mappen om kredsformændenes vilkår. Der har været uklarhed om, hvad kredsformænd har af opgaver samt om kompensationsbeløbet. Derfor er udarbejdet en beskrivelse, der vil indgå i HB-mappen. Spørgsmålet om plustid, der tidligere har været drøftet i HB, blev vendt på ny. På den ene side kan der være særlige forhold for et enkelt HB-medlem, der gør det hensigtsmæssigt med en plustidsaftale kombineret med frikøb til HB-arbejde, men omvendt vil der også være et politisk signal i, at et eller flere HB-medlemmer arbejder mere end fuld tid. Punktet om, at der forventes en vis fleksibilitet mht. mødedeltagelse på andre dage end onsdag og torsdag blev vendt. Der sker ikke særskilt meddelelse til skolerne om denne forventning, idet der er tale om en rettighed formuleret i organisationscirkulæret. Notatet er tænkt som et internt papir, der beskriver opgaver og betingelser for kredsformænd. 10

11 Et HB-medlem foreslår, at punktet om plustid ændres, så der står, at det bør undgås, at der indgås plustidsaftaler. Spørgsmålet blev bragt til afstemning: For at ændre formulering: 4 Imod: 8 Undlader at stemme: 2 Kredsformændenes arbejdsvilkår Det udarbejdede notat indstilles til HBs godkendelse. Der udsendes særskilt notat. n. Bemanding af stand hos FKF I januar har FKF inviteret alle de kristne friskoler til at mødes i Odense. FSL bemander en stand. Der deltager en konsulent fra sekretariatet, og et HB-medlem kan deltage. Minna Riis deltager fra HB, og hun kan tage et andet kredsbestyrelsesmedlem med. o. Gennemgang af BDO rapporter om skolernes tilstand HWI gennemgik de væsentligste pointer fra det, BDO kalder temperaturmålinger på de frie grundskoler og efterskoler. Antallet af elever er nogenlunde konstant på efterskolerne 2010 til 2012, mens der er stigning på de frie grundskoler. Økonomien på såvel efterskoler som frie grundskoler er fornuftig overordnet set, men ser man nøjere på tallene, så tegner der sig et økonomisk A-hold og et B-hold både for efterskoler og frie grundskoler. A-holdet er kendetegnet ved blandt andet et højt elevtal og markant lavere omkostninger til specielt undervisning. B-holdet er kendetegnet ved, at disse skoler mister elever og ikke har taget de nødvendige konsekvenser ved at tilpasse omkostningsniveauet i forhold hertil. Der blev suppleret omkring skoler, der er i risikozonen, med en påpegning af, at en skole kan have likviditetsproblemer på trods af mange elever og god indtjening. Underskud og dårlig likviditet hænger ikke nødvendigvis sammen. Ser vi på den sandsynlige fremtid, så tegner der sig blandt andet følgende tre udfordringer for efterskolerne: Der eksisterer en demografisk udfordring for efterskolerne omkring elevgrundlaget, der frem til 2020 ser ud til at ville falde 6 %. Kommunerne er tilbageholdende med at sende elever til efterskolerne. Der arbejdes politisk på fra centralt hold at omfordele statstilskuddet, så det i højere grad retter sig mod specifikke målgrupper, hvilket vurderes at gøre det svært for de mindre efterskoler. For de frie grundskoler har en del skoler problemer med likviditeten. Statstilskuddet reduceres også i år 2014, jf. den nye finanslov. Endelig er der sket en reduktion i midlerne på specialundervisningsområdet. BDO anbefaler efterskolerne at se på lærer/elev-ratioen og således reducere omkostningsniveauet. 11

12 Et HB-medlem efterlyste en stillingtagen fra foreningen om, at små skoler typisk ikke er holdbare rent økonomisk. Formanden gjorde opmærksom på, at udmeldingen rent politisk fra foreningen ved forskellige lejligheder netop er en advarsel mod ikke-bæredygtige skoler. 3. Uddannelsespolitisk udvalg Næstformanden orienterede om, at der netop har været afholdt mentorkursus med stor succes. Der mangler dog mentees, så der er hermed opfordret til at melde sig som mentee. Der er reageret på Pisa-undersøgelsen i form af en uddannelsespolitisk kommentar. Folkemødet på Bornholm er ved at blive planlagt, og HB skal på et tidspunkt beslutte, hvor mange, der deltager fra foreningen. Der er budgetteret med kr. i 2014, og dette beløb skal medtænkes, når beslutningen skal træffes. Hvis kredsene skal medfinansiere, så eksisterer en udfordring, når kredsene laves om i foråret. Udvalget laver en indstilling om folkemødet til næste HB-møde. Der arbejdes med en idé med en række oplægsholdere omkring, hvordan de frie skoler er blevet set på rent politisk over årene. Der arbejdes videre med denne idé. 4. Flere i fællesskab f. om afholdelse af kredsmøder for medlemmer på skoler uden TR om arb. tid og valg af TR. Næstformanden redegjorde for, at det har været drøftet, hvordan vi kan gøre en indsats for alle de medlemmer, der ikke har valgt en tillidsrepræsentant, men som også skal møde de arbejdstidsmæssige udfordringer efter næste sommerferie. Til brug for disse medlemmer kunne fremstilles en slags pixi-udgave af det materiale, der er brugt på temadagene om den nye arbejdstid. Ved sådanne kredsarrangementer skulle lejligheden benyttes til at oplyse om og opfordre til valg af tillidsrepræsentant. Der var bred tilslutning til afholdelse af sådanne møder, for der vurderes at være mange medlemmer, der har behov for information og rådgivning om håndtering af den nye arbejdstid. Det vil være meget forskelligt, hvordan sådanne møder bliver arrangeret fra kreds til kreds, blandt andet afhængigt af antal skoler uden tillidsrepræsentant. Der er ønske om, at fx formand, næstformand eller en konsulent er på stand by, hvis der er brug for akut hjælp. : Kredsene arrangerer i februar og marts 2-timers møder om den nye arbejdstid for medlemmer på skoler uden tillidsrepræsentant. Kredsene kan samarbejde om at arrangere og afholde møderne, der skal finde sted på skoler. Forud for møderne udsendes til deltagerne en pixi-udgave eller et udpluk af det materiale, der i december og januar sendes ud til deltagerne på TR-temadagene om arbejdstid. På hvert møde skal der være et særskilt afsnit om muligheden for at vælge en tillidsrepræsentant, der kan arbejde for at sikre fornuftige arbejdstidsvilkår på skolen. 12

13 g. Minikurser hvem byder velkommen? Antallet af deltagere på minikurserne har nu passeret 350. Det blev besluttet, hvem der deltager på hvilke møder. 13/1 AST 15/1 HLK 20/1 FP 22/1 THM 30/1 AM 16/1 MR 28/1 HLK 3/2 HEH 24/2 AM 4/3 Sanne Stentoft 29/1 AST 3/2 HEH 26/2 HEH 3/3 RJ 5/3 LH Der skal til hver afholdelse laves lister, så det sikres, at de fremmødte også rent faktisk er medlemmer. h. Indsats for valg af TR Hvis der er fejl på den liste, der er sendt ud, så kontaktes PST eller PHS. i. Kredsformændenes rundringninger til nye medlemmer Der er lavet ny version af de lister, der er sendt ud til kredsformændene, så det nu løbende kan noteres, hvor langt man er kommet i processen med rundringninger. Der gøres opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er kredsformanden, der ringer rundt. Også andre i kredsbestyrelsen kan deltage i dette arbejde. j. FTF - Er du OK FTF har udsendt inspirationsmateriale omkring faglige fællesskaber. Materialet er et idekatalog ift. rekruttering og fastholdelse af medlemmer i de faglige organisationer. Formanden er af den holdning, at vi skal fastholde strategien i Flere i Fællesskab og passe på, at vi ikke sender for blandede signaler. Det betyder, at det tilsendte materiale skal vurderes ift. Flere i Fællesskab og integreres i dette arbejde. Spørgsmålet om foreningens tilbud i form af fx rabataftaler og lignende blev her vendt. Og der var bred tilslutning til, at der skal være et fagligt snit, så fx rabataftaler om bøger kan bruges, mens billigere billetter til forlystelsesparker skal fravælges. Der er dog tale om en svær diskussion, og det vil være op til udvalget at beslutte, om forskellige ordninger skal vælges eller fra- 13

14 vælges. Overordnet set skal der dog være tale om ordninger, der har relevans for lærerarbejde. Tilbuddet fra Legoland genovervejes positivt af udvalget. Hvis der kommer nye typer af tilbud ind, så laver udvalget en indstilling om, at den nye type af tilbud drøftes i HB. Dermed vil der fremover være tale om mere principielle debatter om sådanne ordninger. 5. Organisationsudvalget a. vedr. indtægtsgivende virksomhed i kredsene Udvalget har haft en lang drøftelse af dette spørgsmål. Et vigtigt aspekt i drøftelsen har været det udgangspunkt, at medlemmer allerede har betalt kontingent, og derfor skal medlemmer ikke betale ekstra for eksempel for deltagelse i arrangementer. Kredsenes udgangspunkt må være, at aktiviteter kun besluttes, hvis det kan holdes inden for de nye kredsøkonomier. En indvendig er, at der ikke er grund til, at betaling for et konkret arrangement skal behandles i HB, hvorfor ikke lade kredsen selv beslutte noget sådant? Næstformanden var skeptisk over for deltagerbetaling, og hvis der overhovedet skal diskuteres deltagerbetaling, så er det nødvendigt at skelne mellem kredsenes kan- og kredsenes skalopgaver. Skal-opgaver må under ingen omstændigheder være forbundet med udgifter for medlemmerne, mens deltagerbetaling ift. kan-opgaver kunne diskuteres. Der kan pålægges gebyrer og lign. for deltagelse i arrangementer ud fra kostprisen, når andre end kredsens almindelige medlemmer deltager i arrangementer, så det ikke er indtægtsdækkende virksomhed, men udgiftsdækkende. Kredsenes arrangementer bør være gratis for medlemmer af kredsen, ud fra tanken om, at de allerede har betalt kontingent, især i den nuværende økonomiske situation. Udvalget mener ikke det er hensigtsmæssigt, at medlemmerne skal betale gebyrer for deltagelse i arrangementer. Kredsene bør så i stedet tilpasse arrangementerne ift. økonomien. Hvis der er planer om indtægtsdækkende virksomhed skal det godkendes i HB. b. vedr. selvevaluering af rejseudgifter Udvalget har arbejdet meget med foreningens rejseudgifter. Udvalgets holdning er, at teksten i HB-mappen er hensigtsmæssig, dog bør ændres, så nordjyder kan rejse med fly. Baggrunden er, at prisen er konkurrencedygtig ift. togtransport. Der skal laves en særskilt indstilling om ændringer, og det vil udvalget udarbejde til et senere HB-møde. Der foreslås en årlig selvevaluering for at sætte fokus på rejseudgifterne. 14

15 Formanden er af den holdning, at etablering af en evaluering vil være at skyde over målet. Foreningen har et sæt regler om rejseudgifter, og disse regler skal overholdes. Det blev foreslået, at der som alternativ en gang årligt blev lavet lister over HB s og KB s køreudgifter. Listerne er udgangspunkt for en årlig drøftelse i HB. Organisationsudvalget laver en ny indstilling. Udvalget indstiller, at der en gang om året udsendes et spørgeskema/anonymt til HB angående transport som en slags selvevaluering. FU udarbejder spørgsmålene. HB er forsøgsgruppen, senere kan andre tages med. Ikke vedtaget. c. vedr. elektronisk kørselsindberetning Der foreslås udarbejdelse af et nyt system, der skal være mere praktisk end det nuværende med Excel-ark, der printes, underskrives og afleveres i bogholderiet. En anden fordel er, at det giver mulighed for analyse af, hvilke aktiviteter, der sluger rejseomkostninger. Udvalget foreslår, at der etableres et elektronisk kørselsindberetningssystem, som både politisk valgte, sekretariatet og medlemmerne i kredsene kan anvende. I kredsene skal det helst foregå via kredshjemmesiden, så medlemmerne ikke skal sendes flere steder hen. Udvalget arbejder videre med dette. d. vedr. kampagner om samkørsel I de nordjyske kredse har man med succes ifm. invitationer til arrangementer opfordret til samkørsel med det formål at reducere transportudgifterne. Udvalget har tænkt at udbrede sådanne ordninger og lave en egentlig kampagne. Formanden mener, at en egentlig kampagne ikke er hensigtsmæssig, blandt andet fordi vi ikke skal mistænke nogen. Kampagner i bladet, nyhedsbrev osv. om at der opfordres til samkørsel. Medlemmer mødes ikke fremover med kørselssedler, men kutymen ændres, så de ved afslutningen af mødet, gøres opmærksomme på, at der er mulighed for kørselsrefusion via et link til hjemmesiden. Vedtaget, dog laves ingen kampagne. Der opfordres i stedet ved så mange konkrete lejligheder som muligt til samkørsel. Udvalget ønsker at afholde to ekstra møder. e. vedr. ansøgning om to ekstra møder Udvalget kan afholde to ekstra møder, et i januar og et i marts

16 f. af forretningsordenen til stiftende kredsgeneralforsamlinger Kredsene har sendt deres forretningsordener til udvalget, og det har vist sig, at de fleste ligner den vejledende forretningsorden, som foreningen har lavet. Et HB-medlem foreslår, at punkt 4 udgår. I en situation med fælles kredse, vil det aht. efterskolelærere, der jo kan være planlagt med aftenvagter, være vigtigt at fastholde, at opstillede kan vælges, selvom der ikke er tilstedeværelse på kredsgeneralforsamlingen. Der var bred tilslutning til at slette punkt 4. På baggrund af en sammenskrivning af forretningsordnerne fra de nuværende kredse, indstilles vedlagte forretningsorden bilag 1. Vedtaget, dog udgår punkt 4. Hvis der viser sig juridiske komplikationer forbundet med at fjerne punkt 4, så laver udvalget ny indstilling til januar-mødet i HB. Det har efterfølgende vist sig ikke at være i strid med juraen, hvorfor punkt 4 udgår. HEH orienterede om, at der har været afholdt kursus for ledige medlemmer af foreningen. Det har vist sig, at vi er kommet til at invitere ledige, der faktisk er i arbejde, dvs. medlemssystemet har ikke været ajourført. Af den grund samarbejdes med KIT om kontakt til ledige i medlemssystemet for at høre, om deres status er den samme. Dette gøres fra nu af én gang årligt for at sikre, at medlemssystemet er ajourført. 6. Kursusudvalg TR 1 er ved at blive evalueret. Der er gode tilbagemeldinger, dvs. det er godt, at kurset starter i kredsen. TR-uddannelsen 2014 skal ændres meget, og derfor vil kursusudvalget sandsynligvis senere indstille, at der arrangeres et ekstra udvalgsmøde. Spørgsmålet om tillidsrepræsentanters manglende deltagelse i dele af TR-uddannelsen og temadage om arbejdsmiljø har været drøftet. Hvis der er for mange huller i deltagelsen i TRuddannelsen, så får de pågældende besked om, at de skal deltage i TR-uddannelsen Kredsformændene får besked om, hvilke tillidsrepræsentanter, der ikke har deltaget i temadagene, hvorefter kredsformændene kontakter disse. Hvis fraværet alt i alt er for stort ift. den samlede TR-uddannelse, så skal de pågældende tage hele 2014-uddannelsen gennemføres. Når temadage er afholdt, så udsendes til kredsformændene deltagerlister. Og der udsendes snarest de foreløbige lister, der jo løbende ændres i takt med flere tilmeldinger. 7. Arbejdsmiljøudvalg a. Aflysning af temadage Der har været aflyst et udvalgsmøde. Der har i stedet været afholdt et møde med udvalgsformand og konsulent. erne trækkes og genfremsættes i januar. 16

17 A: Temadagene 2014 i marts/april aflyses Ikke vedtaget, se ovenfor. b. Afholdelse af AMR/TR-møder B: 8 temadage for arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i marts/april fra kl Dagene holdes på frie skoler. Deltagerne skal ikke betale for arrangementet. Der afsættes xx kr. til arrangementet til dækning af lokaleudgifter og sandwich + vand, transportudgifter og vikarudgifter. Undervisere: konsulenter fra FSL. Ikke vedtaget, se ovenfor. 8. Indkomne forslag Intet. 9. Foreningens økonomi Medlemstallet er opgjort, og antal kontingentmedlemmer er rent faktisk steget fra oktober til november, opgjort pr. 1. december Meddelelser fra: A. Formand/næstformand Der har været afholdt møde med BUPL, hvor skoleassistenter har været det vigtigste omdrejningspunkt. I Frie Skolers Forum arbejdes der med samme emne, og FSL har deltaget i et enkelt møde, hvor også BUPL deltog. Skoleforeningerne er meget optaget af skolernes fortsatte brug af skoleassistenter. B. Øvrige HB-medlemmer Kreds 1: Et efterskoletræf er aflyst pga. for lavt antal deltagere. Der er to tillidsrepræsentanter i kredsen, der er blevet afskediget. Kreds 2: Intet. Kreds 3: Der har været afholdt seniormøde, og efter almindelig generel indbydelse var der kun 1 tilmeldt. Efter målrettede invitationer til alle over 47 år, var der mange flere tilmeldte til et vellykket arrangement. Kredsformanden har deltaget i et møde for forstandere om den nye arbejdstid, og plancher herfra er rundsendt til kredsens tillidsrepræsentanter. Der har været afholdt medlemstræf med kreds 4, og der har udelukkende været positive tilbagemeldinger. Kreds 4: Der har været afholdt vellykket medlemstræf, og der var mange nye ansigter. Det vurderes som positivt, at der via medlemstræf er fokus på medlemmer og ikke kun tillidsrepræsentanter. Kreds 5: På Københavns Idrætsefterskole har der været afholdt temadag, og tilbagemeldingerne har været lidt delte. 17

18 Kreds 6: Der har været en sag, hvor en tillidsrepræsentant er blevet optaget med mobil uden forudgående tilladelse fra den pågældende, og der efterlyses en principiel stillingtagen til dette. Eventuelt kan temaet bygges ind i den kommende TR-uddannelse. Der kunne også laves et oplæg fra en konsulent på et HB-møde. Kreds 7: Der har været afholdt gode netværksmøder i tre af de fire netværk i kredsen. Der holdes et lukke-arrangement. Kreds 8: Intet. Kreds 9: Desværre har kredsen måttet aflyse et arrangement. Vurderingen er, at timingen var forkert, da der samme dag har været planlagt mange skolearrangementer. Kreds 10: Der har været afholdt fællesmøde for TR og AMR, hvor en chef fra Arbejdstilsynet deltog. I januar er Aarhus Lærerforenings nye formand inviteret til et møde for at fortælle om erfaringer med den såkaldte Aarhus-aftale. Et par arrangementer er blevet aflyst. Der er også i denne kreds planlagt et lukke-arrangement. Kreds 11: Der har været kredsbestyrelsesmøde, og der er netværksmøder planlagt de kommende måneder. På en skole i kredsen er der en sag om beregning af trin 4-tillæg. Info-breve bliver sendt direkte til medlemmer, inspireret af arbejdet i kreds 9. Frie Skolers Ledere: Der har været afholdt møde med FU om den videre proces mod løsrivelse. C. Sekretariatet Der er i en periode ansat en medarbejder på timebasis til bogholderiet. 11. Personsager Intet. 12. Eventuelt Intet. Referat: Peter Houlberg Salomonsen 18

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 6

Stiftende generalforsamling kreds 6 Stiftende generalforsamling kreds 6 d. 2 3.4.2014 Velkomst Konsulenten byder kort velkommen på foreningens vegne. Bente Lund Larsen, konsulent i FSL byder på foreningens vegne velkommen til den stiftende

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10)

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10) Navn: Lene Ackermann Alder: 58 år Skole: Th. Langs Skole Stilling: Lærer Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole Navn: Berit Funch Alder: 48 år Skole: Feldballe Friskole Stilling: Lærer i matematik, natur/teknik, idræt, værksted Baggrund: Jeg er ansat på Feldballe Friskole, som er en mindre friskole på Djursland

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere