Praktikcenter Skive Formål Værdier Strategi Infrastruktur Organisationens opbygning... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikcenter Skive... 2. Formål... 3. Værdier... 3. Strategi... 4. Infrastruktur... 4. Organisationens opbygning... 4"

Transkript

1 Forretningsmodel Indhold Praktikcenter Skive... 2 Formål... 3 Værdier... 3 Strategi... 4 Infrastruktur... 4 Organisationens opbygning... 4 Plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner, virksomheder mv Plan for indgåelse af aftaler med lokale det erhvervsliv... 6 Andre arbejdsbetingelser... 6 FORRETNINGSPLAN Tidsplan for anlægsfasen... 7 Lokaleforhold og geografisk beliggenhed... 8 Værksteder og anlæg Undervisningsfaciliteter Undervisningsplan Planer for praktikpladsopsøgning og formidling Interessentanalyse Kvalitetssystem Økonomistyringen Økonomi... 17

2 Praktikcenter Skive Praktikcenter Skive har gennem mere end 20 år arbejdet med skolepraktik og udviklet en levende og dynamisk lokal uddannelse inden for det merkantile område. Af skolens hjemmeside fremgår en nærmere præsentation af skolepraktikken. Skive Handelsskole søger Praktikcenter for kontor med specialet administration. Skive Handelsskole forventer at få udlagt salgsassistent uden profil og kontor generel fra Tradium. Skive Handelsskole kører allerede de to udlagte uddannelser i dag. Antal elever i skolepraktikken pr. 1. juni 2013: Kontor med specialet administration 30 elever Salgsassistent uden profil 27 elever Kontor Generel 5 elever Samlede antal elever i skolepraktik 62 elever Med 62 elever er skolepraktikken på Skive Handelsskole en stor og velfungerende skolepraktik inden for det merkantile område, og kan således tilbyde et godt afsæt for etablering af et praktikcenter. Praktikcenter Skive dækker de merkantile områder i en radius af 60 km (Thisted, Morsø, Lemvig, Struer, Holstebro, Skive og en del af Herning og Viborg kommuner), hvorved praktikpladssøgende elever inden for det geografiske dækningsområde tilgodeses mulighederne for at fuldføre deres påbegyndte erhvervsuddannelse. Praktikcenter Skive ønsker at dække følgende hovedforløb Kontor med specialet administration Kontor, generel (udlægningsaftale fra Minerva) Salgsassistent uden profil (ny udlægningsaftale fra Minerva) Forretningsmodellen er baseret på, at alle ovenstående 3 hovedforløb dækkes af praktikcenteret. Såfremt det kun bliver hovedforløb for kontor med specialet administration, der bliver indholdet i praktikcentret, vil forretningsmodellen og tilhørende forretningsplan umiddelbart kunne tilrettes hertil. Praktikcenter Skive samarbejder allerede i dag med følgende erhvervsskoler Uddannelsescenter Holstebro EUC Nordvest (med afdelinger i Thisted og Nykøbing Mors) Lemvig Handelsskole Struer Statsgymnasium (der udbyder merkantilt grundforløb) I det eksisterende samarbejde løftes allerede en del af de opgaver, som praktikcenteret i et fremtidigt samarbejde skal varetage. Således udfører Praktikcenter Skive skolepraktik på ovennævnte hovedforløb, og der eksisterer et godt samarbejde, så elever i det geografiske dækningsområde, der ikke kan finde praktikplads, tilbydes muligheden for at gennemføre praktikuddannelsen i skolepraktikken. På det praktikpladsopsøgende arbejde skal samarbejdet intensives med fokus på at få etableret flere korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler. Særligt skal Praktikcenteret arbejde med de deltagende er- Praktikcenter Skive 2

3 hvervsskoler og deres LOP-konsulenter om at øge elevernes tilskyndelse til i videst muligt omfang at indgå uddannelsesaftaler. Formål Ved en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten og ved en samlet tilrettelæggelse af forløb for de elever, der ikke opnår en hel uddannelsesaftale med en virksomhed, skal eleverne få en tidssvarende merkantil erhvervsuddannelse i Praktikcenter Skive. Det er Praktikcenter Skives formål at give eleverne det bedste forløb og herigennem styrke deres faglige, sociale og personlige kompetencer således, at der skabes de bedste medarbejdere til et aktivt arbejdsliv. I et stadig stærkere integreret samarbejde med andre aktører på markedet vil vi udvikle og udnytte praktikpladskapaciteten bedst muligt og på den måde være garant for erhvervslivets behov og efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft. Praktikcenteret skal i et integreret samarbejde med erhvervsskolerne inden for dækningsområdet sikre, at den samlede praktikpladskapacitet udnyttes optimalt og sikre, at eleverne i videst mulig omfang tilskyndes til at indgå uddannelsesaftaler. Værdier Med afsæt i et stærkt lokalt samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og UU er Skive allerede nu blandt de kun 10 kommuner, der har nået målsætningen om, at minimum 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Et resultat, der er nået gennem forpligtende samarbejder mellem aktørerne. Det fælles kommitment på, at de, der har påbegyndt en uddannelse, også skal gennemføre den, er helt centralt. Denne tilgang til samarbejde skal også kendetegne samarbejdet med de øvrige erhvervsskoler i praktikcenterets dækningsområde. De formulerede værdier for arbejdet i skolepraktikken bæres ind i Praktikcenter Skive: Vi er professionelle Vi synliggør indhold og mål. Vi brænder for sagen, arbejder seriøst og vil det bedste. Vi står inde for det, vi gør og indhenter viden, sparring og inspiration fra omverdenen. Vi handler Vi giver plads til forskellighed og kreativitet, der er fællesskabets styrke. Vi anerkender, at mål kan nås på flere måder. Med humor og engagement skaber vi de bedste løsninger. Vi er ordentlige Vi er ærlige og loyale og behandler hinanden med opmærksomhed og respekt. Vi går i dialog og løser konflikter og går ind for, at arbejdspladsen er et fælles ansvar fagligt og socialt. Praktikcenter Skive 3

4 Strategi Praktikcenter Skive er beliggende i et tyndt befolket området med langt mellem praktikpladsvirksomhederne og et begrænset flow af unge. Praktikcenter Skive skal være et aktiv i lokalområdet og bidrage til, at det bliver ved med at være muligt at gennemføre merkantile erhvervsuddannelser i udkantsområdet. Gennem et aktivt erhvervsliv og et udbygget samarbejde mellem områdets erhvervsskoler, skal der uddannes og fastholdes dygtigt, faglært arbejdskraft i området, således at brancherne kan forsynes bedst muligt. Infrastruktur Praktikcenter Skive er etableret i egne lokaler på Skive Handelsskole. Praktikcenter Skive råder over et samlet areal på 502 m 2 (se tegning under forretningsplanen), der er placeret selvstændigt i nederste plan i skolens nordlige fløj. Der er selvstændig indgang til Praktikcenteret, hvorved aktiviteterne i Praktikcenteret er adskilt fra skolens øvrige aktiviteter. Eleverne tilknyttet praktikcenteret oplever derfor et miljø, der understøtter de erhverv, eleverne uddannes til. I samarbejde med de deltagende erhvervsskoler koordineres indsatsen i forhold til eleverne i praktikcenteret. I samarbejde med LOP-konsulenterne fra de deltagende erhvervsskoler fokuseres på etablering af korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler for eleverne i praktikcenteret. De elementer i praktikuddannelsen, der ikke kan gennemføres i virksomhederne, kan gennemføres i praktikcenteret. Det samarbejde, der allerede eksisterer i dag mellem Skive Tekniske Skole og Skive Handelsskole, hvor skolepraktikelever fra Skive Handelsskoles skolepraktik et par dage om ugen er udlånt til at klare de administrative opgaver i Skive Tekniske Skoles skolepraktik, videreføres og udrulles til Thisted og Holstebro, hvor der også etableres tekniske praktikcentre. Organisationens opbygning Der etableres et paritetisk sammensat praktikcenterudvalg med arbejdsmarkedsrepræsentanter for hele den geografi, Praktikcenter Skive dækker. Praktikcenterudvalget suppleres med repræsentanter fra skolerne. Praktikcenterudvalget rådgiver bestyrelsen på Skive Handelsskole i forhold vedrørende praktikcenteret. En af praktikcenterudvalgets første opgaver bliver at rådgive omkring godkendelsespraksis, således at andelen af korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler kan øges. Praktikcenter Skive 4

5 Bestyrelse Skive Handelsskole Praktikcenter udvalg Niels Yde Direktør Pia Bjærge Uddannelsesleder GA JS BT JC Instruktør Mentor Instruktør Instruktør Plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner, virksomheder mv. Praktikcenter Skive bygger videre på det arbejde og de samarbejdsrelationer, der gennem 20 år er opbygget i skolepraktikken på Skive Handelsskole. Således er en lang række af de væsentlige samarbejdsaftaler en videreførelse af eksisterende aftaler. Disse suppleres med en række nye initiativer og samarbejdsaftaler. 1. Med Tradium indgås udlægningsaftale på Kontor Generel og Salgsassistent uden profil, så disse to hovedforløbsuddannelser fremadrettet vedbliver at være en del af de uddannelser, der udbydes fra Praktikcenter Skive. 2. Med EUC Nordvest, UC Holstebro, Struer Statsgymnasium og Lemvig Handelsskole indgås formaliseret samarbejdsaftale omkring opgavefordelingen mellem lokal erhvervsskole og Praktikcenter Skive. Der findes i dag allerede en række samarbejdsrelationer, der kan bygges videre på. Der har allerede været første positive drøftelser mellem skolerne omkring fremtidige samarbejdsaftaler. 3. I dag eksisterer samarbejde mellem Skive Tekniske Skole og Skive Handelsskole, hvor elever fra Skolepraktikken på Skive Handelsskole et par dage om ugen hjælper med administrative opgaver i skolepraktikken på Skive Tekniske Skole. Dette samarbejde videreføres og udvides til også at dække de Praktikcenter Skive 5

6 tekniske praktikcentre på EUC Nordvest og UC Holstebro. Der er igangværende drøftelser med EUC Nordvest og UC Holstebro omkring denne mulighed. 4. På Grunduddannelsen på Skive Handelsskole er der via PIU-sekretariatet på Silkeborg Handelsskole udviklet koncept for Praktik i Udlandet, særligt tilrettelagt over for de merkantile erhvervsuddannelser. Eleverne tilbydes mulighed for 3 måneders praktik i engelsktalende lande. Dette koncept udbredes via de øvrige deltagende erhvervsskolers merkantile grundforløb som et tilbud for eleverne i hele den geografi, som Praktikcenter Skive dækker. 5. På erhvervsskolerne, der hører ind under Praktikcenter Skives område, eksisterer der allerede en lang række internationale samarbejdsaftaler. Via et koordineret samarbejde skal de internationale relationer aktiveres i forhold til etablering af flere aftaler omkring praktik i udlandet. 6. De lokale LOP-konsulenter er helt centrale i forhold til at udnytte den praktikpladskapacitet, der allerede eksisterer i det lokale erhvervsliv samt i forbindelse med en udvidelse af kapaciteten. De personlige relationer mellem de lokale LOP-konsulenter og Praktikcenter Skive skal styrkes, så brugen af korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler udvides. Det er gode stærke relationer, der er med til at flytte noget. Det gælder både i samarbejdet mellem skole og virksomhederne men også i forhold til eleverne. 7. På erhvervsskolerne arbejdes der allerede i dag på det merkantile grundforløb med en række initiativer, der er med til at matche elever og virksomheder. Eleverne på Praktikcenter Skive integreres i dette arbejde, specielt med særlig henblik på at øge andelen af korte aftaler, kombinationsaftaler m.v. 8. I samarbejde med eleverne på praktikcenteret på Skive Tekniske skole arbejdes med elevernes personlige fremtræden, præsentationsteknik og salgsteknik. Eleverne skal på tværs af brancher inspirere hinanden i arbejdet med at finde og indgå praktikaftaler. Et gensidigt inspirerende samarbejde skal være med til at øge elevernes faglige såvel som geografiske mobilitet. Plan for indgåelse af aftaler med lokale det erhvervsliv Der findes et eksisterende godt samarbejde med erhvervslivet, hvor der især på området for detailhandel er mange samarbejder omkring virksomhedsforlagt undervisning. Denne del er allerede forankret i praktikcenteret. LOP-konsulenterne har et godt og velfungerende samarbejde med erhvervslivet primært omkring etablering af hele uddannelsesaftaler. 1. I de byer, hvor der skal etableres detailbutikker, skal der indgås aftale med de lokale detailhandelsforeninger for at sikre, at den lokale detailhandel ikke oplever etableringen som konkurrenceforvridende. Andre arbejdsbetingelser 1. juni 2013 er der gennemført beskæftigelsesundersøgelse på de elever, der har forladt skolepraktikken gennem de seneste par år. Dataindsamlingen er foretaget via telefoninterview. Beskæftigelsesundersøgelsen viser klart, at skolepraktikken har været med til at kvalificere elevernes tilknytning til arbejdsmarkedet, idet udgangspunktet for alle eleverne i skolepraktikken har været, at de ikke Praktikcenter Skive 6

7 kunne finde en praktikplads. Den højeste beskæftigelsesandel findes hos salgsassistent uden profil. Sammenlignet med de andre to områder, adskiller salgsassistent uden profil sig ved at der gennem skolepraktikken har været gjort rigtig meget brug af virksomhedsforlagt undervisning. Den meget nære erhvervstilknytning, der har været gennem skolepraktikken, har givet været med til at forstærke den efterfølgende erhvervstilknytning. En erfaring, der skal drages ind i etablering af det nye praktikcenter. Salgsassistent Kontor med specialet Kontor generel uden profil administration Job 56 % 30 % 32 % Under uddannelse 12 % 20 % 36 % Ledig 20 % 45 % 23 % Syg 12 % 0 % 9 % Barsel 0 % 5 % 0 % 35 personer 22 personer 19 personer Forretningsplan Tidsplan for anlægsfasen Aktivitet Indhold Aktører Start 2013 Økonomi i kr. Butikslokale på handelsstrøget i Skive Kontakt med formanden for Handelsstandsforeningen og beskrivelse af aktører og samarbejds- partnere i processen Uddannelsesansvarlig i Praktikcenter Skive, Formanden for Handelsstanden i Skive og LOPkonsulent på Skive Handelsskole September- Oktober Mobil outlet butik på Skive Handelsskole Indkøb og beskrivelse af arbejdsprocesser Uddannelsesansvar- lig og instruktør i Praktikcenter Skive September Kr Praktikcenter Skive 7

8 Oprettelse af Praktikcenterudvalg Kontakt til alle aktører og indkaldelse til første møde Bestyrelsen på Skive Handelsskole, direktøren på Skive Handelsskole og uddannelsesleder i Praktikcenter Skive August Samarbejdsmodel m/lopkonsulenter Kontakt til alle aktører med tidspunkt for fastsættelse af rammer for fremtidigt samarbejde Direktør på Skive Handelsskole, uddannelsesleder i Praktikcenter Skive, LOPkonsulent på Skive Handelsskole, på EUC Nord Vest, UC Holstebro, Lemvig Handelsskole og Struer Statsgymnasium August Udarbejdelse af samarbejdsmodel EUC Nord Vest og UC Holstebro merkantil/teknisk Indbydelse til besøg på Skive Tekniske Skole og i Praktikcenter Skive Praktikcenteransvarlig EUC Nord Vest, Praktikcenteransvarlig UC Holstebro og uddannelsesleder i Praktikcenter Skive Oktober Kr Lokaleforhold og geografisk beliggenhed Praktikcenter Skive er etableret i egnede lokaler på Skive Handelsskole. Praktikcenter Skive er placeret i en del af kælderen i skolens nordlige fløj med egen indgang og parkeringsareal. I praktikcenteret er der et selvstændigt kontormiljø, der adskiller sig tydeligt fra skolens generelle undervisningsmiljø Der er et selvstændigt kontormiljø i praktikcenteret, der adskiller sig tydeligt fra skolens generelle undervisningsmiljø. Derudover indeholder Praktikcenter Skive lokaler, på samlet set 502 m 2, se tegning herunder: Praktikcenter Skive 8

9 Praktikcenter Skive 9

10 Cafe/mødelokale med plads til 50 personer Mødelokale med plads til 12 mødedeltagere Mødelokale med plads til 6 personer Mødelokale med plads til 4 personer Undervisningslokale til 17 elever + Instruktør Undervisningslokale til undervisning af 17 elever + Instruktør Undervisningslokale til undervisning af 14 elever + instruktør Lokale til undervisning af 4 elever Lokale med reception og modtagelse af gæster og elever Lederkontor Depot Fjernarkiv 1 handicaptoilet 2 toiletter Garderobe I dialog med Handelsstandsforeningen i Skive skal der findes et egnet butikslokale til etablering af en butik til detaileleverne. Butikken etableres med et forretningslokale m/tilhørende baglokalefaciliteter. Ligeledes oprettes mobil outlet butik på Skive Handelsskole til brug 3 gange årligt. Værksteder og anlæg Det er os magtpåliggende at signalere arbejdsplads og erhvervsliv i vore læringsmiljøer. Det betyder, med en 37 timers arbejdsuge, at vore elever arbejder i åbne kontorlandskaber, at gæster, elever og andre interessenter bydes velkommen til Praktikcenter Skive i vores reception, der er bemandet med en receptionist. Den måde, lokalerne er indrettet på, understøtter et kontor-arbejdsmiljø med den arbejdspladskultur, der knytter sig til kontorarbejde. Derudover er der selvfølgelig andre personalefaciliteter. De lokaler, der i dag anvendes til skolepraktik, er udstyret således: Cafe/mødelokale med plads til 50 personer med borde m/stole til 50 personer, 2 køleskab, 2 microovne, thekøkken med opvaskemaskine, projektor, bærbar Pc til opkobling af projektor, whiteboard og fjernsynsskærm Mødelokale med plads til 12 personer med projektor, whiteboard og ovalt mødebord med stole til 12 personer Mødelokale med plads til 6 personer med mødebord m/stole til 6 personer Mødelokale med plads til 4 personer med mødebord, pc til opkobling af projektor Undervisningslokale til 17 elever + instruktør med 18 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, 18 stationære computere, 18 strimmelregnemaskiner, 18 rulleborde t/opbevaring, 18 postbakker. Whiteboard, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper Undervisningslokale til 17 elever + instruktør med 17 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, Praktikcenter Skive 10

11 17 stationære computere, 17 strimmelregnemaskiner, 17 rulleborde t/opbevaring, 17 postbakker. Whiteboard, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper. Undervisningslokale til 14 elever + instruktør med 14 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, 14 stationære computere, 14 strimmelregnemaskiner, 14 rulleborde t/opbevaring, 14 postbakker. Whiteboard, projektor, bærbar pc til opkobling til projektor, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper. Lokale til undervisning af 4 elever med 4 justerbare skriveborde m/kontorstole, 4 stationære computere og et Whiteboard Lokale med placering af reception og modtagelse af gæster, elever og andre interessenter med elektronisk informationstavle, Wall of Fame (tavle med ansatte elever og samarbejdende praktikvirksomheder), reception, stationær computer, reoler t/mapper og papir, farvekopimaskine, 3 printere og elektronisk tidsregistrering modul. Kontor til ledelsen m/hæve-sænkebord, ergonomisk stol, bærbar pc, rullebord, postbakke, rundt mødebord m/4 stole, opslagstavle og 3 aflåste reoler. Lokale til depot med aflåst skab m/4 låger, 7 reoler og diverse kontorhold. Fjernarkiv m/arkivhylder Garderobe, 2 toiletter og et handicaptoilet Mobil outlet butik på 50 m2: Outlet-butikken skal opbygges med afskærmning, hylder, stabelborde, giner, bøjler, spotlys, dankortterminal, kasseapparat og disk. Undervisningsfaciliteter Undervisningen foregår, når eleven tager elementer af praktikuddannelsen i Praktikcenter Skive i og med de nævnte faciliteter beskrevet under: Værksteder og anlæg inklusive maskiner og nødvendigt tilbehør afpasset praktikuddannelse i det enkelte hovedforløb I samarbejde med Skive Tekniske Skole omkring udlån af kontorelever til administrativt arbejde vedrørende skolepraktikelever på det tekniske område er etableret et kontorlokale med følgende: Kontor til administrationselever med 2 hæve- sænkeborde, 2 reolsektioner, 2 rulleborde, 2 stationære computere, 2 ergonomiske kontorstole, printer/kopimaskine og 2 opslagstavler Tilsvarende arbejdslokale er tænkt etableret på EUC Nordvest og på UC Holstebro. Se ansøgningen under søgte midler. Undervisningsplan I skolepraktikken på Skive Handelsskole er der mere end 20 års kontinuerlige erfaringer med at undervise elever uden uddannelsesaftaler og elever, der har delaftaler. Nedenstående beskrivelse af undervisningen er således en beskrivelse af, hvordan undervisningen foregår i dag suppleret med enkelte nye initiativer. Al undervisning på det merkantile område i Praktikcenter Skive tager i dag udgangspunkt i elevernes prak- Praktikcenter Skive 11

12 tikplaner. Ud fra praktikplanerne arbejder vi i dag med et kompetenceskema. Der er udarbejdet et kompetenceskema for uddannelse i afdelingerne for Økonomi, Salg & Marketing/E-handel, Administration/Personale og i Indkøb, se link til kompetenceskema for arbejde i økonomiafdelingen her: I kompetenceskemaet er samtlige arbejdsopgaver listet op med en tidshorisont, og derudover er skemaet udformet med kende-, kunne- og beherskebegreberne. Der gennemføres kontinuerlig kvalitetssikring, hvorved det sikres, at eleverne kommer gennem alle målepindene i praktikplanen ved at sammenholde kompetenceskemaerne med udarbejdede arbejdsplaner månedsvis. Se link til arbejdsplan i økonomiafdelingen her: En måned før forventet rokering til nyt arbejdsområde afholdes der samtale mellem instruktør og elev for at følge op på, om eleven har været gennem alle målepindene i praktikplanen. I den sidste måned inden eleven flytter til ny afdeling, kan der således komme fokus på, at eleven får arbejdet med de manglende kompetencer i forhold til kompetenceskemaet. Praktikmiljøet i Praktikcenter Skive er opbygget omkring simulerede virksomheder, hvor eleverne er ansat et halvt år i hver af de 4 afdelinger Salg/Marketing/E-handel, Personale/Administration, Indkøb og Økonomi. Kommer en elev ud i en kort aftale, en delaftale eller i enkelte tilfælde en virksomhedsforlagt undervisning, er det via alle beskrevne arbejdsopgaver let og overskueligt at sikre, at eleven ikke skal tilbage til praktikcentret og oplæres i allerede oplærte arbejdsopgaver. Da dagligdagen i Praktikcenter Skive er kvalitetssikret på ovenstående måde, er det let at ændre de eksisterende praktikplaner til de nye skoleaftaler. Allerede nu er vi i tæt dialog med eleven i karensperiode fra afslutning af grundforløbet til eventuel start i Praktikcenter Skive. Vi indkalder eleven til EMMA-samtale, hvor vi har fokus på jobsøgning og udformning af ansøgninger og cv. Fremadrettet vil vi motivere eleverne til at være endnu mere aktivt søgende, og især vil vi arbejde på, at også kort- og delaftaler skal søges i karensperioden. Planer for praktikpladsopsøgning og formidling Praktikcenter Skive skal intensivere opmærksomheden på, at få de virksomheder, der endnu ikke er godkendte til at uddanne elever, på banen. Det tænker centeret gjort ved at intensivere samarbejdet mellem de lokale LOP-konsulenter. Der skal etableres en ERFA-gruppe LOP-konsulenterne imellem, så de kan bruge og støtte hinanden i forhold til det praktikpladsopsøgende arbejde. Ligeledes så foreslår Praktikcenter Skive et fælles koordineret samarbejde om tilrettelagte kampagner rettet mod kort- eller delaftaler, bestemte brancheområder eller andet. Praktikcenter Skive afholder løbende informationsmøder på Skive Handelsskole og på de skoler, centeret samarbejder med i Holstebro, Lemvig, Thisted, Struer og Nykøbing. Ved mødeafholdelse deltager LOPkonsulenter fra de omtalte skoler samt en instruktør og uddannelseslederen på Praktikcenter Skive. Mål- Praktikcenter Skive 12

13 gruppen for informationsmøderne er elever, der har afsluttet grundforløbet og står på spring til at skulle færdiggøre en uddannelse. I tæt dialog gør Praktikcenter Skive meget ud af at opfordre eleverne til at være aktivt søgende på praktikpladser, derudover taler vi om uddannelsesvalg og guider eleverne i deres valg af uddannelsesforløb. På møderne får eleverne en bred information om uddannelse, regler, rammer og EMMA-kriterier. At være egnet til at tage en uddannelse i Praktikcenter Skive fordrer, at man er Egnet, at man er faglig og geografisk Mobil, og at man er Aktiv søgende. Det gør Praktikcenter Skive opmærksom på ved informationsmøderne, men også når eleven starter uddannelsen hos os, er der fokus på egnetheden. Eleven skriver ved ansættelsens start under på, at han/hun er informeret og har accepteret kriterierne. Derudover egnethedsvurderer vi løbende eleven. Det være sig fagligt, socialt og personligt. Vi vil fortsat signalere dagligt, at vi vil have kvalitet i Praktikcenter Skive. Som noget nyt vil vi præsentere og synliggøre de elementer, som en skoleaftale mellem Praktikcenter, virksomhed og elev kan bestå af, og i samarbejde med den enkelte elev vil vi efterfølgende sammensætte en personlig skoleaftale for eleven. For at have fokus på kvaliteten af elevernes praktikpladssøgning, vil vi fortsætte med én gang pr. måned at afsætte en dag til dette formål. Vi har 2-3 gange om året besøg af skolens LOP-konsulent, der giver gode råd og tager personlige samtaler med eleverne. Derudover vil vi sikre os, at eleverne søger kvalificeret, at eleverne er kreative i søgefeltet og at der fortsat er en stærk kontakt elev og instruktør imellem. Interessentanalyse Praktikcenteret dækker et stort geografisk område, hvor virksomheder såvel som elever er spredt meget. Nedenstående tabel viser en oversigt over placeringen af de mange praktikpladser og virksomheder tillige med forsyning af elever Antal elever, der årligt færdiggør grundforløb Praktikpladser, Detail Praktikpladser, Handel Praktikpladser, Kontor Godkendte virksomheder Detail Godkendte virksomheder Handel Godkendte virksomheder Kontor Nykøbing/ Thisted Holstebro Lemvig Struer Skive I alt Praktikcenter Skive 13

14 Kvalitetssystem Praktikcenter Skive har gennem mange år kontinuerligt arbejdet på at kvalitetssikre og optimere uddannelsen og det læringsmiljø, eleverne færdes i, og det være sig personligt, fagligt og socialt. Dagligt er der fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation, mødetider, arbejdsprocesser, påklædning, fravær. Alt det praksisnære, hvor kvaliteten er central, er i fokus. I den forbindelse er det vigtigt at synliggøre praktikcenterets grundlæggende holdninger over for eleverne og omverdenen omkring kvalitet. Ved at synliggøre både holdning og kvalitetskultur er eleverne aldrig i tvivl om, i hvilket miljø de færdes og tager deres uddannelse. Holdning i Praktikcenter Skive er: I Praktikcenter Skive gives mulighed for at få nye idéer, afprøve dem i praksis og gøre dem til en del af dagligdagen I Praktikcenter Skive er dagligdagen præget af et højt fagligt og menneskeligt niveau I Praktikcenter Skive gøres en stor indsats for, at centeret har et godt ry Miljøet i Praktikcenter Skive giver optimale betingelser for faglig og personlig udvikling I Praktikcenter Skive fokuseres på, hvordan der kommunikeres med gæster, kunder og ansatte I Praktikcenter Skive er ærlighed grundlæggende Holdningen i Praktikcenter giver grobund for en kvalitetskultur! Kvalitetskultur: Forskelligheden hyldes og der arbejdes koncentreret på at udvikle hvert enkelt menneske Med pålidelighed, pligtfølelse og vilje fokuseres på kvalitet og detaljen forfølges Med humor arbejdes der i et åbent og ærligt miljø, der med flid og gå på mod giver mulighed for personlig, faglig og social udvikling For at sikre en fortsat høj kvalitet og faglighed i Praktikcenter Skive og for at leve op til kvalitetskulturen på stede, skal der gøres brug af de kompetenceskemaer, samarbejdsaftaler og skemaer til evaluering af elev, virksomhed og Praktikcenter Skive allerede bruger. Evalueringen giver os et synligt fingerpeg om elevens stabilitet, arbejdsvillighed og egnethed til fortsat at være elev i Praktikcenter Skive. Herigennem sikres således fortsat fokus på kvaliteten i uddannelsen og samarbejdet med erhvervslivet. Samtidig skal det sikres, at virksomhederne svarer tilbage. Dette gøres ved at elevansvarlig aflægger besøg hos virksomheden efter endt praktikperiode. Se link til evaluering af elev, virksomhed og Praktikcenter Skive her: bilag%2004.docx -- En evaluering af virksomheden skal hele tiden være rettesnor for, om eleverne oplever optimale forhold til oplæring i en praksisnær dagligdag. Se link til evaluering af virksomhed her: Evalueringen skal være rettesnor for at Praktikcenter Skive lever op til de forpligtigelser, vi har som sparrings- og samarbejdspartner med erhvervslivet. Se link til evaluering af Praktikcenter Skive her: Praktikcenter Skive 14

15 ktik%20bilag%2005.docx I forbindelse med praktikcenterets deltagelse i projektet Kvalitet i Skolepraktik har der været ekstra fokus på samarbejdet mellem Praktikcenter Skive og grunduddannelsen på skolen, og konceptet Teori & Praksis er blevet udviklet. Her samarbejdes der om at omsætte teorien, eleverne får via deltagelse i skoleperioderne, til praksis i Praktikcenter Skive. Det har givet elevernes karaktergennemsnit et løft langt højere, end vi troede muligt. Karaktererne efter deltagelse på de seneste to skoleperioder ligger fortsat på omkring 8,32 i gennemsnit. 12 Karaktergennemsnit SKP elever Elever i ordinær praktik Deltagelse i projektet blev en kæmpe succes og har haft stor offentlig bevågenhed. Senest ved at Undervisningsministeren nævnte successen i åbningstalen på den afsluttende konference af projektet Kvalitet i Skolepraktik i Odense, marts Med det løft, processen har givet til elevernes forståelse af og den mulighed for at omsætte teori til praksis, er konceptet selvfølgelig en integreret del af dagligdagen. Det betyder, at teori og praksis sammenkædes i de daglige opgaver, ligesom en ansat fra Praktikcenter Skive løbende deltager sammen med eleverne på deres skoleforløb. Dette for at sikre at teorien, eleverne skal omsætte til praksis, stemmer overens med virkeligheden og erhvervslivets forventninger. I god tid inden en skoleperiode sættes der fokus på teorien, der skal arbejdes med, og efterfølgende følges op på den lærte teori. Se link til arbejdsplan her: 02.xls Den forholdsvis store stigning i elevernes karaktergennemsnit på skoleperioderne viser, at Praktikcenter Skive, ved at sætte fokus på sammenhæng mellem Teori & Praksis har opnået en langt større elevforståelse, selvtillid, glæde og engagement på skoleophold og i elevernes dagligdag. Eleverne arbejder i teams med udnævnte gruppeledere. På den måde sikres således elevtrivsel, fagligt som Praktikcenter Skive 15

16 socialt, samt at eleverne får udviklet ansvarskompetencen. Der afholdes en trivselsundersøgelse årligt, hvor der efterfølgende altid evalueres på resultatet. Se link til trivselsundersøgelse for2013 her: Kvalitetshåndbogen på stedet udvikles og opdateres fortsat. Kvalitetshåndbogen beskriver skriftligt og detaljeret, hvordan hver enkelt arbejdsopgave gennemføres trinvis. Pt. er mere end 200 processer beskrevet. Se link til elektronisk kvalitetshåndbog her: I løbet af elevernes ansættelse i Praktikcenter Skive afholdes der 3 MUS-samtaler. Formålet med afholdelse af MUS-samtalerne er at samtale med eleven om elevens faglige, personlige og sociale kompetencer. Ved konsensus fastsættes der nye fokuspunkter og mål for eleven. Derudover afholdes der løbende samtaler efter behov. De ansatte instruktører i Praktikcenter Skive rekrutteres fra erhvervslivet. Derudover sikres, at den faglige viden altid er opdateret. Dette gøres ved, at der flere gange årligt netværksdannes med kontakter til erhvervslivet. Instruktører er på besøg i forskellige virksomheder for hele tiden at have fokus på eventuel nytænkning. Med Praktikcenter Skives øgede fokus på at få eleverne i forskellige uddannelsesaftaler, vil eleverne i langt højere grad få kontakt til erhvervslivet. Det betyder, at der skal opbygges en tæt kontakt mellem elev, instruktør og erhvervsliv. Instruktørens opgave vil i samarbejde med eleven være at sørge for faglig sparring og nytænkning i forhold til at bruge og omsætte elevernes nyvundne praktiske erfaring til de faglige miljøer i Praktikcenter Skive. Økonomistyringen Afdelingslederen i Praktikcenteret har personale- og økonomisk ansvar. Medarbejderne tilknyttet praktikcenteret (se organisationsplan i forretningsmodellen) refererer direkte til afdelingslederen, og afdelingslederen refererer til skolens direktør. Afdelingslederen agerer i selvstændigt budget, hvor der for 2013 er budgetteret en omsætning på 2,1 mio. kr. Indtægterne består primært af taksameterindtægter på tilknyttede skolepraktikelever, og væsentligste omkostningspost er lønninger med 1,5 mio. kr. Øvrige udgifter på kr dækker: Kursus og konference Rejseomkostninger Mødeudgifter Gaver og blomster Køb af tjenesteydelser Software Kontorartikler Udviklingsfonden SIMU Praktikcenter Skive 16

17 Diverse øvrige udgifter Småanskaffelser Skive Handelsskole benytter som budgetteringsmetode dækningsbidragsmetoden, hvor det budgetterede dækningsbidrag i praktikcenteret i 2013 på kr skal dække skolens faste omkostninger til primært administration, ledelse og bygninger. Økonomi Budget til brug for etablering af Outletbutik på 50 m 2 og 2 kontorer i henholdsvis Thisted og Holstebro. stk Inventar a pris i kr pris i alt i kr 1 Opbygning og indretning af mobil outlet butik Stabelborde og hjul Giner, dankortterminal, kasseapparat og disk Afskærmning Opbygning og indretning af kontor EUC Nord Vest Opbygning og indretning af kontor UC Holstebro I forbindelse med ansøgning om etablering af Praktikcenter på Skive Handelsskole søger vi samtidig om økonomisk støtte på kr Praktikcenter Skive 17

Praktikcenter på IBC, International Business College

Praktikcenter på IBC, International Business College Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere