Praktikcenter Skive Formål Værdier Strategi Infrastruktur Organisationens opbygning... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikcenter Skive... 2. Formål... 3. Værdier... 3. Strategi... 4. Infrastruktur... 4. Organisationens opbygning... 4"

Transkript

1 Forretningsmodel Indhold Praktikcenter Skive... 2 Formål... 3 Værdier... 3 Strategi... 4 Infrastruktur... 4 Organisationens opbygning... 4 Plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner, virksomheder mv Plan for indgåelse af aftaler med lokale det erhvervsliv... 6 Andre arbejdsbetingelser... 6 FORRETNINGSPLAN Tidsplan for anlægsfasen... 7 Lokaleforhold og geografisk beliggenhed... 8 Værksteder og anlæg Undervisningsfaciliteter Undervisningsplan Planer for praktikpladsopsøgning og formidling Interessentanalyse Kvalitetssystem Økonomistyringen Økonomi... 17

2 Praktikcenter Skive Praktikcenter Skive har gennem mere end 20 år arbejdet med skolepraktik og udviklet en levende og dynamisk lokal uddannelse inden for det merkantile område. Af skolens hjemmeside fremgår en nærmere præsentation af skolepraktikken. Skive Handelsskole søger Praktikcenter for kontor med specialet administration. Skive Handelsskole forventer at få udlagt salgsassistent uden profil og kontor generel fra Tradium. Skive Handelsskole kører allerede de to udlagte uddannelser i dag. Antal elever i skolepraktikken pr. 1. juni 2013: Kontor med specialet administration 30 elever Salgsassistent uden profil 27 elever Kontor Generel 5 elever Samlede antal elever i skolepraktik 62 elever Med 62 elever er skolepraktikken på Skive Handelsskole en stor og velfungerende skolepraktik inden for det merkantile område, og kan således tilbyde et godt afsæt for etablering af et praktikcenter. Praktikcenter Skive dækker de merkantile områder i en radius af 60 km (Thisted, Morsø, Lemvig, Struer, Holstebro, Skive og en del af Herning og Viborg kommuner), hvorved praktikpladssøgende elever inden for det geografiske dækningsområde tilgodeses mulighederne for at fuldføre deres påbegyndte erhvervsuddannelse. Praktikcenter Skive ønsker at dække følgende hovedforløb Kontor med specialet administration Kontor, generel (udlægningsaftale fra Minerva) Salgsassistent uden profil (ny udlægningsaftale fra Minerva) Forretningsmodellen er baseret på, at alle ovenstående 3 hovedforløb dækkes af praktikcenteret. Såfremt det kun bliver hovedforløb for kontor med specialet administration, der bliver indholdet i praktikcentret, vil forretningsmodellen og tilhørende forretningsplan umiddelbart kunne tilrettes hertil. Praktikcenter Skive samarbejder allerede i dag med følgende erhvervsskoler Uddannelsescenter Holstebro EUC Nordvest (med afdelinger i Thisted og Nykøbing Mors) Lemvig Handelsskole Struer Statsgymnasium (der udbyder merkantilt grundforløb) I det eksisterende samarbejde løftes allerede en del af de opgaver, som praktikcenteret i et fremtidigt samarbejde skal varetage. Således udfører Praktikcenter Skive skolepraktik på ovennævnte hovedforløb, og der eksisterer et godt samarbejde, så elever i det geografiske dækningsområde, der ikke kan finde praktikplads, tilbydes muligheden for at gennemføre praktikuddannelsen i skolepraktikken. På det praktikpladsopsøgende arbejde skal samarbejdet intensives med fokus på at få etableret flere korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler. Særligt skal Praktikcenteret arbejde med de deltagende er- Praktikcenter Skive 2

3 hvervsskoler og deres LOP-konsulenter om at øge elevernes tilskyndelse til i videst muligt omfang at indgå uddannelsesaftaler. Formål Ved en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten og ved en samlet tilrettelæggelse af forløb for de elever, der ikke opnår en hel uddannelsesaftale med en virksomhed, skal eleverne få en tidssvarende merkantil erhvervsuddannelse i Praktikcenter Skive. Det er Praktikcenter Skives formål at give eleverne det bedste forløb og herigennem styrke deres faglige, sociale og personlige kompetencer således, at der skabes de bedste medarbejdere til et aktivt arbejdsliv. I et stadig stærkere integreret samarbejde med andre aktører på markedet vil vi udvikle og udnytte praktikpladskapaciteten bedst muligt og på den måde være garant for erhvervslivets behov og efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft. Praktikcenteret skal i et integreret samarbejde med erhvervsskolerne inden for dækningsområdet sikre, at den samlede praktikpladskapacitet udnyttes optimalt og sikre, at eleverne i videst mulig omfang tilskyndes til at indgå uddannelsesaftaler. Værdier Med afsæt i et stærkt lokalt samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og UU er Skive allerede nu blandt de kun 10 kommuner, der har nået målsætningen om, at minimum 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Et resultat, der er nået gennem forpligtende samarbejder mellem aktørerne. Det fælles kommitment på, at de, der har påbegyndt en uddannelse, også skal gennemføre den, er helt centralt. Denne tilgang til samarbejde skal også kendetegne samarbejdet med de øvrige erhvervsskoler i praktikcenterets dækningsområde. De formulerede værdier for arbejdet i skolepraktikken bæres ind i Praktikcenter Skive: Vi er professionelle Vi synliggør indhold og mål. Vi brænder for sagen, arbejder seriøst og vil det bedste. Vi står inde for det, vi gør og indhenter viden, sparring og inspiration fra omverdenen. Vi handler Vi giver plads til forskellighed og kreativitet, der er fællesskabets styrke. Vi anerkender, at mål kan nås på flere måder. Med humor og engagement skaber vi de bedste løsninger. Vi er ordentlige Vi er ærlige og loyale og behandler hinanden med opmærksomhed og respekt. Vi går i dialog og løser konflikter og går ind for, at arbejdspladsen er et fælles ansvar fagligt og socialt. Praktikcenter Skive 3

4 Strategi Praktikcenter Skive er beliggende i et tyndt befolket området med langt mellem praktikpladsvirksomhederne og et begrænset flow af unge. Praktikcenter Skive skal være et aktiv i lokalområdet og bidrage til, at det bliver ved med at være muligt at gennemføre merkantile erhvervsuddannelser i udkantsområdet. Gennem et aktivt erhvervsliv og et udbygget samarbejde mellem områdets erhvervsskoler, skal der uddannes og fastholdes dygtigt, faglært arbejdskraft i området, således at brancherne kan forsynes bedst muligt. Infrastruktur Praktikcenter Skive er etableret i egne lokaler på Skive Handelsskole. Praktikcenter Skive råder over et samlet areal på 502 m 2 (se tegning under forretningsplanen), der er placeret selvstændigt i nederste plan i skolens nordlige fløj. Der er selvstændig indgang til Praktikcenteret, hvorved aktiviteterne i Praktikcenteret er adskilt fra skolens øvrige aktiviteter. Eleverne tilknyttet praktikcenteret oplever derfor et miljø, der understøtter de erhverv, eleverne uddannes til. I samarbejde med de deltagende erhvervsskoler koordineres indsatsen i forhold til eleverne i praktikcenteret. I samarbejde med LOP-konsulenterne fra de deltagende erhvervsskoler fokuseres på etablering af korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler for eleverne i praktikcenteret. De elementer i praktikuddannelsen, der ikke kan gennemføres i virksomhederne, kan gennemføres i praktikcenteret. Det samarbejde, der allerede eksisterer i dag mellem Skive Tekniske Skole og Skive Handelsskole, hvor skolepraktikelever fra Skive Handelsskoles skolepraktik et par dage om ugen er udlånt til at klare de administrative opgaver i Skive Tekniske Skoles skolepraktik, videreføres og udrulles til Thisted og Holstebro, hvor der også etableres tekniske praktikcentre. Organisationens opbygning Der etableres et paritetisk sammensat praktikcenterudvalg med arbejdsmarkedsrepræsentanter for hele den geografi, Praktikcenter Skive dækker. Praktikcenterudvalget suppleres med repræsentanter fra skolerne. Praktikcenterudvalget rådgiver bestyrelsen på Skive Handelsskole i forhold vedrørende praktikcenteret. En af praktikcenterudvalgets første opgaver bliver at rådgive omkring godkendelsespraksis, således at andelen af korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler kan øges. Praktikcenter Skive 4

5 Bestyrelse Skive Handelsskole Praktikcenter udvalg Niels Yde Direktør Pia Bjærge Uddannelsesleder GA JS BT JC Instruktør Mentor Instruktør Instruktør Plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner, virksomheder mv. Praktikcenter Skive bygger videre på det arbejde og de samarbejdsrelationer, der gennem 20 år er opbygget i skolepraktikken på Skive Handelsskole. Således er en lang række af de væsentlige samarbejdsaftaler en videreførelse af eksisterende aftaler. Disse suppleres med en række nye initiativer og samarbejdsaftaler. 1. Med Tradium indgås udlægningsaftale på Kontor Generel og Salgsassistent uden profil, så disse to hovedforløbsuddannelser fremadrettet vedbliver at være en del af de uddannelser, der udbydes fra Praktikcenter Skive. 2. Med EUC Nordvest, UC Holstebro, Struer Statsgymnasium og Lemvig Handelsskole indgås formaliseret samarbejdsaftale omkring opgavefordelingen mellem lokal erhvervsskole og Praktikcenter Skive. Der findes i dag allerede en række samarbejdsrelationer, der kan bygges videre på. Der har allerede været første positive drøftelser mellem skolerne omkring fremtidige samarbejdsaftaler. 3. I dag eksisterer samarbejde mellem Skive Tekniske Skole og Skive Handelsskole, hvor elever fra Skolepraktikken på Skive Handelsskole et par dage om ugen hjælper med administrative opgaver i skolepraktikken på Skive Tekniske Skole. Dette samarbejde videreføres og udvides til også at dække de Praktikcenter Skive 5

6 tekniske praktikcentre på EUC Nordvest og UC Holstebro. Der er igangværende drøftelser med EUC Nordvest og UC Holstebro omkring denne mulighed. 4. På Grunduddannelsen på Skive Handelsskole er der via PIU-sekretariatet på Silkeborg Handelsskole udviklet koncept for Praktik i Udlandet, særligt tilrettelagt over for de merkantile erhvervsuddannelser. Eleverne tilbydes mulighed for 3 måneders praktik i engelsktalende lande. Dette koncept udbredes via de øvrige deltagende erhvervsskolers merkantile grundforløb som et tilbud for eleverne i hele den geografi, som Praktikcenter Skive dækker. 5. På erhvervsskolerne, der hører ind under Praktikcenter Skives område, eksisterer der allerede en lang række internationale samarbejdsaftaler. Via et koordineret samarbejde skal de internationale relationer aktiveres i forhold til etablering af flere aftaler omkring praktik i udlandet. 6. De lokale LOP-konsulenter er helt centrale i forhold til at udnytte den praktikpladskapacitet, der allerede eksisterer i det lokale erhvervsliv samt i forbindelse med en udvidelse af kapaciteten. De personlige relationer mellem de lokale LOP-konsulenter og Praktikcenter Skive skal styrkes, så brugen af korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler udvides. Det er gode stærke relationer, der er med til at flytte noget. Det gælder både i samarbejdet mellem skole og virksomhederne men også i forhold til eleverne. 7. På erhvervsskolerne arbejdes der allerede i dag på det merkantile grundforløb med en række initiativer, der er med til at matche elever og virksomheder. Eleverne på Praktikcenter Skive integreres i dette arbejde, specielt med særlig henblik på at øge andelen af korte aftaler, kombinationsaftaler m.v. 8. I samarbejde med eleverne på praktikcenteret på Skive Tekniske skole arbejdes med elevernes personlige fremtræden, præsentationsteknik og salgsteknik. Eleverne skal på tværs af brancher inspirere hinanden i arbejdet med at finde og indgå praktikaftaler. Et gensidigt inspirerende samarbejde skal være med til at øge elevernes faglige såvel som geografiske mobilitet. Plan for indgåelse af aftaler med lokale det erhvervsliv Der findes et eksisterende godt samarbejde med erhvervslivet, hvor der især på området for detailhandel er mange samarbejder omkring virksomhedsforlagt undervisning. Denne del er allerede forankret i praktikcenteret. LOP-konsulenterne har et godt og velfungerende samarbejde med erhvervslivet primært omkring etablering af hele uddannelsesaftaler. 1. I de byer, hvor der skal etableres detailbutikker, skal der indgås aftale med de lokale detailhandelsforeninger for at sikre, at den lokale detailhandel ikke oplever etableringen som konkurrenceforvridende. Andre arbejdsbetingelser 1. juni 2013 er der gennemført beskæftigelsesundersøgelse på de elever, der har forladt skolepraktikken gennem de seneste par år. Dataindsamlingen er foretaget via telefoninterview. Beskæftigelsesundersøgelsen viser klart, at skolepraktikken har været med til at kvalificere elevernes tilknytning til arbejdsmarkedet, idet udgangspunktet for alle eleverne i skolepraktikken har været, at de ikke Praktikcenter Skive 6

7 kunne finde en praktikplads. Den højeste beskæftigelsesandel findes hos salgsassistent uden profil. Sammenlignet med de andre to områder, adskiller salgsassistent uden profil sig ved at der gennem skolepraktikken har været gjort rigtig meget brug af virksomhedsforlagt undervisning. Den meget nære erhvervstilknytning, der har været gennem skolepraktikken, har givet været med til at forstærke den efterfølgende erhvervstilknytning. En erfaring, der skal drages ind i etablering af det nye praktikcenter. Salgsassistent Kontor med specialet Kontor generel uden profil administration Job 56 % 30 % 32 % Under uddannelse 12 % 20 % 36 % Ledig 20 % 45 % 23 % Syg 12 % 0 % 9 % Barsel 0 % 5 % 0 % 35 personer 22 personer 19 personer Forretningsplan Tidsplan for anlægsfasen Aktivitet Indhold Aktører Start 2013 Økonomi i kr. Butikslokale på handelsstrøget i Skive Kontakt med formanden for Handelsstandsforeningen og beskrivelse af aktører og samarbejds- partnere i processen Uddannelsesansvarlig i Praktikcenter Skive, Formanden for Handelsstanden i Skive og LOPkonsulent på Skive Handelsskole September- Oktober Mobil outlet butik på Skive Handelsskole Indkøb og beskrivelse af arbejdsprocesser Uddannelsesansvar- lig og instruktør i Praktikcenter Skive September Kr Praktikcenter Skive 7

8 Oprettelse af Praktikcenterudvalg Kontakt til alle aktører og indkaldelse til første møde Bestyrelsen på Skive Handelsskole, direktøren på Skive Handelsskole og uddannelsesleder i Praktikcenter Skive August Samarbejdsmodel m/lopkonsulenter Kontakt til alle aktører med tidspunkt for fastsættelse af rammer for fremtidigt samarbejde Direktør på Skive Handelsskole, uddannelsesleder i Praktikcenter Skive, LOPkonsulent på Skive Handelsskole, på EUC Nord Vest, UC Holstebro, Lemvig Handelsskole og Struer Statsgymnasium August Udarbejdelse af samarbejdsmodel EUC Nord Vest og UC Holstebro merkantil/teknisk Indbydelse til besøg på Skive Tekniske Skole og i Praktikcenter Skive Praktikcenteransvarlig EUC Nord Vest, Praktikcenteransvarlig UC Holstebro og uddannelsesleder i Praktikcenter Skive Oktober Kr Lokaleforhold og geografisk beliggenhed Praktikcenter Skive er etableret i egnede lokaler på Skive Handelsskole. Praktikcenter Skive er placeret i en del af kælderen i skolens nordlige fløj med egen indgang og parkeringsareal. I praktikcenteret er der et selvstændigt kontormiljø, der adskiller sig tydeligt fra skolens generelle undervisningsmiljø Der er et selvstændigt kontormiljø i praktikcenteret, der adskiller sig tydeligt fra skolens generelle undervisningsmiljø. Derudover indeholder Praktikcenter Skive lokaler, på samlet set 502 m 2, se tegning herunder: Praktikcenter Skive 8

9 Praktikcenter Skive 9

10 Cafe/mødelokale med plads til 50 personer Mødelokale med plads til 12 mødedeltagere Mødelokale med plads til 6 personer Mødelokale med plads til 4 personer Undervisningslokale til 17 elever + Instruktør Undervisningslokale til undervisning af 17 elever + Instruktør Undervisningslokale til undervisning af 14 elever + instruktør Lokale til undervisning af 4 elever Lokale med reception og modtagelse af gæster og elever Lederkontor Depot Fjernarkiv 1 handicaptoilet 2 toiletter Garderobe I dialog med Handelsstandsforeningen i Skive skal der findes et egnet butikslokale til etablering af en butik til detaileleverne. Butikken etableres med et forretningslokale m/tilhørende baglokalefaciliteter. Ligeledes oprettes mobil outlet butik på Skive Handelsskole til brug 3 gange årligt. Værksteder og anlæg Det er os magtpåliggende at signalere arbejdsplads og erhvervsliv i vore læringsmiljøer. Det betyder, med en 37 timers arbejdsuge, at vore elever arbejder i åbne kontorlandskaber, at gæster, elever og andre interessenter bydes velkommen til Praktikcenter Skive i vores reception, der er bemandet med en receptionist. Den måde, lokalerne er indrettet på, understøtter et kontor-arbejdsmiljø med den arbejdspladskultur, der knytter sig til kontorarbejde. Derudover er der selvfølgelig andre personalefaciliteter. De lokaler, der i dag anvendes til skolepraktik, er udstyret således: Cafe/mødelokale med plads til 50 personer med borde m/stole til 50 personer, 2 køleskab, 2 microovne, thekøkken med opvaskemaskine, projektor, bærbar Pc til opkobling af projektor, whiteboard og fjernsynsskærm Mødelokale med plads til 12 personer med projektor, whiteboard og ovalt mødebord med stole til 12 personer Mødelokale med plads til 6 personer med mødebord m/stole til 6 personer Mødelokale med plads til 4 personer med mødebord, pc til opkobling af projektor Undervisningslokale til 17 elever + instruktør med 18 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, 18 stationære computere, 18 strimmelregnemaskiner, 18 rulleborde t/opbevaring, 18 postbakker. Whiteboard, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper Undervisningslokale til 17 elever + instruktør med 17 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, Praktikcenter Skive 10

11 17 stationære computere, 17 strimmelregnemaskiner, 17 rulleborde t/opbevaring, 17 postbakker. Whiteboard, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper. Undervisningslokale til 14 elever + instruktør med 14 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, 14 stationære computere, 14 strimmelregnemaskiner, 14 rulleborde t/opbevaring, 14 postbakker. Whiteboard, projektor, bærbar pc til opkobling til projektor, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper. Lokale til undervisning af 4 elever med 4 justerbare skriveborde m/kontorstole, 4 stationære computere og et Whiteboard Lokale med placering af reception og modtagelse af gæster, elever og andre interessenter med elektronisk informationstavle, Wall of Fame (tavle med ansatte elever og samarbejdende praktikvirksomheder), reception, stationær computer, reoler t/mapper og papir, farvekopimaskine, 3 printere og elektronisk tidsregistrering modul. Kontor til ledelsen m/hæve-sænkebord, ergonomisk stol, bærbar pc, rullebord, postbakke, rundt mødebord m/4 stole, opslagstavle og 3 aflåste reoler. Lokale til depot med aflåst skab m/4 låger, 7 reoler og diverse kontorhold. Fjernarkiv m/arkivhylder Garderobe, 2 toiletter og et handicaptoilet Mobil outlet butik på 50 m2: Outlet-butikken skal opbygges med afskærmning, hylder, stabelborde, giner, bøjler, spotlys, dankortterminal, kasseapparat og disk. Undervisningsfaciliteter Undervisningen foregår, når eleven tager elementer af praktikuddannelsen i Praktikcenter Skive i og med de nævnte faciliteter beskrevet under: Værksteder og anlæg inklusive maskiner og nødvendigt tilbehør afpasset praktikuddannelse i det enkelte hovedforløb I samarbejde med Skive Tekniske Skole omkring udlån af kontorelever til administrativt arbejde vedrørende skolepraktikelever på det tekniske område er etableret et kontorlokale med følgende: Kontor til administrationselever med 2 hæve- sænkeborde, 2 reolsektioner, 2 rulleborde, 2 stationære computere, 2 ergonomiske kontorstole, printer/kopimaskine og 2 opslagstavler Tilsvarende arbejdslokale er tænkt etableret på EUC Nordvest og på UC Holstebro. Se ansøgningen under søgte midler. Undervisningsplan I skolepraktikken på Skive Handelsskole er der mere end 20 års kontinuerlige erfaringer med at undervise elever uden uddannelsesaftaler og elever, der har delaftaler. Nedenstående beskrivelse af undervisningen er således en beskrivelse af, hvordan undervisningen foregår i dag suppleret med enkelte nye initiativer. Al undervisning på det merkantile område i Praktikcenter Skive tager i dag udgangspunkt i elevernes prak- Praktikcenter Skive 11

12 tikplaner. Ud fra praktikplanerne arbejder vi i dag med et kompetenceskema. Der er udarbejdet et kompetenceskema for uddannelse i afdelingerne for Økonomi, Salg & Marketing/E-handel, Administration/Personale og i Indkøb, se link til kompetenceskema for arbejde i økonomiafdelingen her: I kompetenceskemaet er samtlige arbejdsopgaver listet op med en tidshorisont, og derudover er skemaet udformet med kende-, kunne- og beherskebegreberne. Der gennemføres kontinuerlig kvalitetssikring, hvorved det sikres, at eleverne kommer gennem alle målepindene i praktikplanen ved at sammenholde kompetenceskemaerne med udarbejdede arbejdsplaner månedsvis. Se link til arbejdsplan i økonomiafdelingen her: En måned før forventet rokering til nyt arbejdsområde afholdes der samtale mellem instruktør og elev for at følge op på, om eleven har været gennem alle målepindene i praktikplanen. I den sidste måned inden eleven flytter til ny afdeling, kan der således komme fokus på, at eleven får arbejdet med de manglende kompetencer i forhold til kompetenceskemaet. Praktikmiljøet i Praktikcenter Skive er opbygget omkring simulerede virksomheder, hvor eleverne er ansat et halvt år i hver af de 4 afdelinger Salg/Marketing/E-handel, Personale/Administration, Indkøb og Økonomi. Kommer en elev ud i en kort aftale, en delaftale eller i enkelte tilfælde en virksomhedsforlagt undervisning, er det via alle beskrevne arbejdsopgaver let og overskueligt at sikre, at eleven ikke skal tilbage til praktikcentret og oplæres i allerede oplærte arbejdsopgaver. Da dagligdagen i Praktikcenter Skive er kvalitetssikret på ovenstående måde, er det let at ændre de eksisterende praktikplaner til de nye skoleaftaler. Allerede nu er vi i tæt dialog med eleven i karensperiode fra afslutning af grundforløbet til eventuel start i Praktikcenter Skive. Vi indkalder eleven til EMMA-samtale, hvor vi har fokus på jobsøgning og udformning af ansøgninger og cv. Fremadrettet vil vi motivere eleverne til at være endnu mere aktivt søgende, og især vil vi arbejde på, at også kort- og delaftaler skal søges i karensperioden. Planer for praktikpladsopsøgning og formidling Praktikcenter Skive skal intensivere opmærksomheden på, at få de virksomheder, der endnu ikke er godkendte til at uddanne elever, på banen. Det tænker centeret gjort ved at intensivere samarbejdet mellem de lokale LOP-konsulenter. Der skal etableres en ERFA-gruppe LOP-konsulenterne imellem, så de kan bruge og støtte hinanden i forhold til det praktikpladsopsøgende arbejde. Ligeledes så foreslår Praktikcenter Skive et fælles koordineret samarbejde om tilrettelagte kampagner rettet mod kort- eller delaftaler, bestemte brancheområder eller andet. Praktikcenter Skive afholder løbende informationsmøder på Skive Handelsskole og på de skoler, centeret samarbejder med i Holstebro, Lemvig, Thisted, Struer og Nykøbing. Ved mødeafholdelse deltager LOPkonsulenter fra de omtalte skoler samt en instruktør og uddannelseslederen på Praktikcenter Skive. Mål- Praktikcenter Skive 12

13 gruppen for informationsmøderne er elever, der har afsluttet grundforløbet og står på spring til at skulle færdiggøre en uddannelse. I tæt dialog gør Praktikcenter Skive meget ud af at opfordre eleverne til at være aktivt søgende på praktikpladser, derudover taler vi om uddannelsesvalg og guider eleverne i deres valg af uddannelsesforløb. På møderne får eleverne en bred information om uddannelse, regler, rammer og EMMA-kriterier. At være egnet til at tage en uddannelse i Praktikcenter Skive fordrer, at man er Egnet, at man er faglig og geografisk Mobil, og at man er Aktiv søgende. Det gør Praktikcenter Skive opmærksom på ved informationsmøderne, men også når eleven starter uddannelsen hos os, er der fokus på egnetheden. Eleven skriver ved ansættelsens start under på, at han/hun er informeret og har accepteret kriterierne. Derudover egnethedsvurderer vi løbende eleven. Det være sig fagligt, socialt og personligt. Vi vil fortsat signalere dagligt, at vi vil have kvalitet i Praktikcenter Skive. Som noget nyt vil vi præsentere og synliggøre de elementer, som en skoleaftale mellem Praktikcenter, virksomhed og elev kan bestå af, og i samarbejde med den enkelte elev vil vi efterfølgende sammensætte en personlig skoleaftale for eleven. For at have fokus på kvaliteten af elevernes praktikpladssøgning, vil vi fortsætte med én gang pr. måned at afsætte en dag til dette formål. Vi har 2-3 gange om året besøg af skolens LOP-konsulent, der giver gode råd og tager personlige samtaler med eleverne. Derudover vil vi sikre os, at eleverne søger kvalificeret, at eleverne er kreative i søgefeltet og at der fortsat er en stærk kontakt elev og instruktør imellem. Interessentanalyse Praktikcenteret dækker et stort geografisk område, hvor virksomheder såvel som elever er spredt meget. Nedenstående tabel viser en oversigt over placeringen af de mange praktikpladser og virksomheder tillige med forsyning af elever Antal elever, der årligt færdiggør grundforløb Praktikpladser, Detail Praktikpladser, Handel Praktikpladser, Kontor Godkendte virksomheder Detail Godkendte virksomheder Handel Godkendte virksomheder Kontor Nykøbing/ Thisted Holstebro Lemvig Struer Skive I alt Praktikcenter Skive 13

14 Kvalitetssystem Praktikcenter Skive har gennem mange år kontinuerligt arbejdet på at kvalitetssikre og optimere uddannelsen og det læringsmiljø, eleverne færdes i, og det være sig personligt, fagligt og socialt. Dagligt er der fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation, mødetider, arbejdsprocesser, påklædning, fravær. Alt det praksisnære, hvor kvaliteten er central, er i fokus. I den forbindelse er det vigtigt at synliggøre praktikcenterets grundlæggende holdninger over for eleverne og omverdenen omkring kvalitet. Ved at synliggøre både holdning og kvalitetskultur er eleverne aldrig i tvivl om, i hvilket miljø de færdes og tager deres uddannelse. Holdning i Praktikcenter Skive er: I Praktikcenter Skive gives mulighed for at få nye idéer, afprøve dem i praksis og gøre dem til en del af dagligdagen I Praktikcenter Skive er dagligdagen præget af et højt fagligt og menneskeligt niveau I Praktikcenter Skive gøres en stor indsats for, at centeret har et godt ry Miljøet i Praktikcenter Skive giver optimale betingelser for faglig og personlig udvikling I Praktikcenter Skive fokuseres på, hvordan der kommunikeres med gæster, kunder og ansatte I Praktikcenter Skive er ærlighed grundlæggende Holdningen i Praktikcenter giver grobund for en kvalitetskultur! Kvalitetskultur: Forskelligheden hyldes og der arbejdes koncentreret på at udvikle hvert enkelt menneske Med pålidelighed, pligtfølelse og vilje fokuseres på kvalitet og detaljen forfølges Med humor arbejdes der i et åbent og ærligt miljø, der med flid og gå på mod giver mulighed for personlig, faglig og social udvikling For at sikre en fortsat høj kvalitet og faglighed i Praktikcenter Skive og for at leve op til kvalitetskulturen på stede, skal der gøres brug af de kompetenceskemaer, samarbejdsaftaler og skemaer til evaluering af elev, virksomhed og Praktikcenter Skive allerede bruger. Evalueringen giver os et synligt fingerpeg om elevens stabilitet, arbejdsvillighed og egnethed til fortsat at være elev i Praktikcenter Skive. Herigennem sikres således fortsat fokus på kvaliteten i uddannelsen og samarbejdet med erhvervslivet. Samtidig skal det sikres, at virksomhederne svarer tilbage. Dette gøres ved at elevansvarlig aflægger besøg hos virksomheden efter endt praktikperiode. Se link til evaluering af elev, virksomhed og Praktikcenter Skive her: bilag%2004.docx -- En evaluering af virksomheden skal hele tiden være rettesnor for, om eleverne oplever optimale forhold til oplæring i en praksisnær dagligdag. Se link til evaluering af virksomhed her: Evalueringen skal være rettesnor for at Praktikcenter Skive lever op til de forpligtigelser, vi har som sparrings- og samarbejdspartner med erhvervslivet. Se link til evaluering af Praktikcenter Skive her: Praktikcenter Skive 14

15 ktik%20bilag%2005.docx I forbindelse med praktikcenterets deltagelse i projektet Kvalitet i Skolepraktik har der været ekstra fokus på samarbejdet mellem Praktikcenter Skive og grunduddannelsen på skolen, og konceptet Teori & Praksis er blevet udviklet. Her samarbejdes der om at omsætte teorien, eleverne får via deltagelse i skoleperioderne, til praksis i Praktikcenter Skive. Det har givet elevernes karaktergennemsnit et løft langt højere, end vi troede muligt. Karaktererne efter deltagelse på de seneste to skoleperioder ligger fortsat på omkring 8,32 i gennemsnit. 12 Karaktergennemsnit SKP elever Elever i ordinær praktik Deltagelse i projektet blev en kæmpe succes og har haft stor offentlig bevågenhed. Senest ved at Undervisningsministeren nævnte successen i åbningstalen på den afsluttende konference af projektet Kvalitet i Skolepraktik i Odense, marts Med det løft, processen har givet til elevernes forståelse af og den mulighed for at omsætte teori til praksis, er konceptet selvfølgelig en integreret del af dagligdagen. Det betyder, at teori og praksis sammenkædes i de daglige opgaver, ligesom en ansat fra Praktikcenter Skive løbende deltager sammen med eleverne på deres skoleforløb. Dette for at sikre at teorien, eleverne skal omsætte til praksis, stemmer overens med virkeligheden og erhvervslivets forventninger. I god tid inden en skoleperiode sættes der fokus på teorien, der skal arbejdes med, og efterfølgende følges op på den lærte teori. Se link til arbejdsplan her: 02.xls Den forholdsvis store stigning i elevernes karaktergennemsnit på skoleperioderne viser, at Praktikcenter Skive, ved at sætte fokus på sammenhæng mellem Teori & Praksis har opnået en langt større elevforståelse, selvtillid, glæde og engagement på skoleophold og i elevernes dagligdag. Eleverne arbejder i teams med udnævnte gruppeledere. På den måde sikres således elevtrivsel, fagligt som Praktikcenter Skive 15

16 socialt, samt at eleverne får udviklet ansvarskompetencen. Der afholdes en trivselsundersøgelse årligt, hvor der efterfølgende altid evalueres på resultatet. Se link til trivselsundersøgelse for2013 her: Kvalitetshåndbogen på stedet udvikles og opdateres fortsat. Kvalitetshåndbogen beskriver skriftligt og detaljeret, hvordan hver enkelt arbejdsopgave gennemføres trinvis. Pt. er mere end 200 processer beskrevet. Se link til elektronisk kvalitetshåndbog her: I løbet af elevernes ansættelse i Praktikcenter Skive afholdes der 3 MUS-samtaler. Formålet med afholdelse af MUS-samtalerne er at samtale med eleven om elevens faglige, personlige og sociale kompetencer. Ved konsensus fastsættes der nye fokuspunkter og mål for eleven. Derudover afholdes der løbende samtaler efter behov. De ansatte instruktører i Praktikcenter Skive rekrutteres fra erhvervslivet. Derudover sikres, at den faglige viden altid er opdateret. Dette gøres ved, at der flere gange årligt netværksdannes med kontakter til erhvervslivet. Instruktører er på besøg i forskellige virksomheder for hele tiden at have fokus på eventuel nytænkning. Med Praktikcenter Skives øgede fokus på at få eleverne i forskellige uddannelsesaftaler, vil eleverne i langt højere grad få kontakt til erhvervslivet. Det betyder, at der skal opbygges en tæt kontakt mellem elev, instruktør og erhvervsliv. Instruktørens opgave vil i samarbejde med eleven være at sørge for faglig sparring og nytænkning i forhold til at bruge og omsætte elevernes nyvundne praktiske erfaring til de faglige miljøer i Praktikcenter Skive. Økonomistyringen Afdelingslederen i Praktikcenteret har personale- og økonomisk ansvar. Medarbejderne tilknyttet praktikcenteret (se organisationsplan i forretningsmodellen) refererer direkte til afdelingslederen, og afdelingslederen refererer til skolens direktør. Afdelingslederen agerer i selvstændigt budget, hvor der for 2013 er budgetteret en omsætning på 2,1 mio. kr. Indtægterne består primært af taksameterindtægter på tilknyttede skolepraktikelever, og væsentligste omkostningspost er lønninger med 1,5 mio. kr. Øvrige udgifter på kr dækker: Kursus og konference Rejseomkostninger Mødeudgifter Gaver og blomster Køb af tjenesteydelser Software Kontorartikler Udviklingsfonden SIMU Praktikcenter Skive 16

17 Diverse øvrige udgifter Småanskaffelser Skive Handelsskole benytter som budgetteringsmetode dækningsbidragsmetoden, hvor det budgetterede dækningsbidrag i praktikcenteret i 2013 på kr skal dække skolens faste omkostninger til primært administration, ledelse og bygninger. Økonomi Budget til brug for etablering af Outletbutik på 50 m 2 og 2 kontorer i henholdsvis Thisted og Holstebro. stk Inventar a pris i kr pris i alt i kr 1 Opbygning og indretning af mobil outlet butik Stabelborde og hjul Giner, dankortterminal, kasseapparat og disk Afskærmning Opbygning og indretning af kontor EUC Nord Vest Opbygning og indretning af kontor UC Holstebro I forbindelse med ansøgning om etablering af Praktikcenter på Skive Handelsskole søger vi samtidig om økonomisk støtte på kr Praktikcenter Skive 17

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Mercantec. VFU I udlandet. MiniMerc

Mercantec. VFU I udlandet. MiniMerc VFU I udlandet MiniMerc Indhold: 1. Kort præsentation af MiniMerc 2. VFU i udlandet det praktiske 3. Elevkompetencer og forudsætninger 4. Erfaringer og effekt 5. Udfordringer og barrierer Mission MiniMerc

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Praktikcenter på IBC, International Business College

Praktikcenter på IBC, International Business College Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro.

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. I denne vejledning kan du læse hvordan og hvad der skal til inden at man kan bruge mange af elevplans faciliteter i forbindelse med skolepraktikelevens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

3. Praktik på erhvervsuddannelserne

3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3.1 Sammenfatning 113 3.2 Praktikpladser på virksomheder 114 3.3 Praktikpladser følger af vækst 12 3.4 Elever, der søger praktikplads 126 3.5 Elever i skolepraktik 137

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Ansøgning om Praktikcenter på Århus Købmandsskole

Ansøgning om Praktikcenter på Århus Købmandsskole Ansøgning om Praktikcenter på Århus Købmandsskole Århus, den 7. juni 2013 Indholdsfortegnelse Motivation for ansøgning... 4 Udarbejdelse af ansøgningen... 4 Management Summary... 5 Læsevejledning:... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Agenda. Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH

Agenda. Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH SKOLEPRAKTIK Agenda Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH Hvordan håndterer AARHUS TECH skp i praksis? Hvordan sikre vi at eleven opnår det faglige niveau? Hvordan skaber vi så praksisnær en ramme for

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler.

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler. HANSENBERG ønsker at skabe et positivt image omring Skolepraktikordningen i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Hvad mener I, vi som skole kan iværksætte for at vi kan komme i mål med denne opgave? -Fokusere

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11 01-06-2013 Elevpolitik Elever med specialet Offentlig Administration Bygningsstyrelsen, april 2013 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem er hvem i BYGST?...3 Uddannelsesansvarlig...4 Elevadministrator...4

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere