Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune"

Transkript

1 T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse Kontraktens parter Kontraktens formål Kontraktens genstand Indsatser omfattet af kontrakten Levering af indsatser Samarbejde og forpligtelser Personlig hjælp og pleje, vedligeholdelsestræning og rehabilitering (SEL 83 og 86,2) Kvalitative rammer for levering af indsatser Overdragelse fra myndighed til leverandør Delegerede Sundhedsydelser (SUL 138) Adgang til borgers hjem Samarbejde mellem myndighed og leverandør Tavshedspligt og informationsudveksling Leverandørskifte og flere samtidige leverandører Aktindsigt, oplysningspligt og indsigtsret Behandling af personoplysninger Forsikring og erstatning Krav og forpligtelser Krav til leverandøren Leverandørens forpligtelser Kvalitetssikrings- og kontrolforanstaltninger Tilsynspolitik i Sønderborg Kommune Udvikling og forbedring af praksis og service Dokumentation af leverance Økonomiske krav Timepriser Prisregulering Afregning Særlig dokumentationspligt Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser...20 Januar 2013 Side 1 af 25

3 8.4 Opsigelse/ophævelse af kontrakten Andre forhold Force Majeure Klageadgang Tvistigheder Retsvirkninger af kontraktens ophør Ikrafttrædelse og varighed Underskrifter Bilagsfortegnelse til kontrakten...25 Januar 2013 Side 2 af 25

4 Kontraktens parter Denne kontrakts parter er: Sønderborg Kommune Social og Sundhed, Myndigheden Ellegårdvej 25A 6400 Sønderborg i det følgende benævnt myndigheden og NN Adresse Postnummer, By Telefon Fax Mail CVR nr. i det følgende benævnt leverandøren Januar 2013 Side 3 af 25

5 1. Kontraktens formål Myndigheden ønsker at etablere frit valg af leverandør af personlig hjælp og pleje til borgere i eget hjem, der er visiteret til disse indsatser. Kontrakten med tilhørende bilag har til formål: At sikre en forpligtende aftale mellem myndigheden og leverandøren om levering af udvalgte indsatser, i den udstrækning leverandøren vælges af den enkelte borger At beskrive og regulere parternes indbyrdes rettigheder og pligter At sikre, at den af borgeren valgte leverandør opfylder det af myndigheden fastlagte service- og kvalitetsniveau for opgaverne. 2. Kontraktens genstand 2.1 Indsatser omfattet af kontrakten Denne kontrakt omfatter levering af følgende indsatser: Personlig hjælp og pleje jf. serviceloven (SEL) 83, stk. 1, nr. 1 Og indsatserne kan desuden eventuelt også omfatte: Rehabiliterende og vedligeholdende træning jf. serviceloven (SEL) 86 Delegerede elementære og grundlæggende sundhedsydelser efter sundhedslovens (SUL) 138, jf. Sygeplejens indsatskatalog om delegerede sundhedslovsydelser 1 og basiskompetencebeskrivelse 2 Den godkendte leverandør leverer alene delegerede elementære og grundlæggende ydelser efter SUL og/eller ydelser efter SEL 86, når borgeren samtidig er bevilget ydelser efter 83, og borger har valgt leverandøren til at udføre den bevilgede hjælp efter SEL 83. Delegering kan kun ske, når sygeplejen har godkendt og delegeret opgaven. 2.2 Levering af indsatser Denne kontrakt omfatter levering af indsatserne i følgende tidsrum: Kl alle ugens 7 dage Denne kontrakt omfatter levering af indsatserne i følgende geografiske område(r) 1 Bilag sygeplejens indsatskatalog om delegerede sundhedslovsydelser 2 Bilag sygeplejens basiskompetencer uddelegering af sundhedslovsydelser Januar 2013 Side 4 af 25

6 Distrikt Fjord/Distrikt Alssund/Distrikt Sydals/Distrikt Nordals, Sønderborg Kommune 3 Leverancen til den enkelte borger finder som udgangspunkt sted på dennes bopæl. I særlige tilfælde kan leverancen finde sted uden for borgerens bopæl. Disse særlige tilfælde vil fremgå af myndighedens skriftlige afgørelse. Myndigheden og leverandøren vil i den konkrete situation gå i dialog omkring leveringssted og vilkår, inden myndigheden træffer afgørelse herom. Leverandøren er forpligtet til også at levere hjælp i disse særlige tilfælde. Leverandøren er forpligtet til at levere indsatsen til de borgere, der vælger leverandøren i det distrikt / de distrikter, leverandøren er godkendt i. Leverandøren af personlig hjælp og pleje er forpligtet til at betjene, besvare og handle på nødkald, hvis borgeren er visiteret hertil. Leverandøren er forpligtet til at levere alle de visiterede indsatser og del-indsatser indenfor personlig hjælp og pleje, vedligeholdelsestræning og rehabilitering, delegerede sundhedslovsydelser jf. den konkrete borgers individuelle bevilling. 3. Samarbejde og forpligtelser 3.1 Personlig hjælp og pleje, vedligeholdelsestræning og rehabilitering (SEL 83 og 86) Borgere i Sønderborg Kommune visiteres af myndigheden til en eller flere konkrete indsatser (pakker), hvor pakkerne hver især beskriver de del-indsatser der kan, men ikke skal, leveres indenfor den visiterede pakke. Tildeling af den enkelte pakke afhænger af borgers funktionsniveau og af borgerens samlede situation. Til belysning af borgers funktionsniveau anvendes standarden Fælles Sprog II 4. Standarden anvendes for at synliggøre det niveau, som borger er i stand til at mestre en given opgave på. For eksempel om borger selv er i stand til at tilberede sine måltider, eller i hvilket omfang borger har behov for hjælp og støtte til opgaven. Borgerens funktionsniveau og samlede situation belyses ved, at visitator foretager en funktionsvurdering. I funktionsvurderingen indgår en beskrivelse af borgerens egen oplevelse af sin situation, behov, ressourcer, begrænsninger og ønsker samt visitators samlede faglige vurdering. Den samlede faglige vurdering træffes på baggrund af borgers oplysninger, eventuelle øvrige oplysninger til sagen samt visitators observationer og faglige indsigt. På denne baggrund visiteres indsatspakker til borgeren. Hvis borgeren skifter funktionsniveau, kan borgeren få tildelt en anden pakke. Der er dog ikke en 3 Bilag kortoversigt, hjemmeplejen Sønderborg Kommune 4 Bilag Fælles sprog II, Sønderborg Kommune Januar 2013 Side 5 af 25

7 automatisk sammenhæng mellem borgerens funktionsniveau og tildelte pakker, da der altid skal foretages en individuel vurdering af behovet for hjælp. Det fremgår af den konkrete afgørelse, hvilke del-indsatser borgeren er bevilliget på bestillingstidspunktet. Leverandøren afregnes i henhold til den bevilgede pakke, hvori der er fastsat en normtid, som udløser den beregnede timepris. Pakkerne er udtryk for gennemsnitsbetragtninger. Inden for det konkrete funktionsniveau kan antallet af besøg og indsatsen generelt være varierende. Leverandøren skal derfor sikre løbende tilpasning af indsatsen til borgeren. Leverandøren kontakter Visitationsafdelingen, hvis leverandøren vurderer, at borger har skiftet funktionsniveau. Borgere, der er tildelt indsatser omfattet af denne kontrakt, har i henhold til SEL 94a om fleksibel hjemmehjælp ret til at bytte den tildelte indsats til en anden indsats under SEL 83. Der henvises til lovgivningen og Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder 5 for området. Ændringer i indsatserne, herunder tidsmæssige ændringer, kan opstå som følge af ændrede lovgivningsmæssige krav, ændret afgørelse som følge af revisitation eller ændring i Sønderborg Kommunes aktuelle serviceniveau. Leverandøren er forpligtet til at gennemføre disse ændringer. Myndigheden forpligter sig til at varsle ændringer i kommunens serviceniveau, herunder den vejledende tidsnorm, mindst to måneder forud for ændringens ikrafttræden. Ændringer i leverancen af indsatser, som følge af enten ændret lovgivning eller gennemført revisitation, kan ske med dags varsel. Den årlige prisfremskrivning er undtaget fra ovennævnte varslingsbestemmelse (se pkt. 6.1). Myndigheden har udarbejdet retningslinjer for samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem leverandør og myndighed Kvalitative rammer for levering af indsatser Der henvises til Sønderborg Kommunes indsatskatalog 7 for en beskrivelse af indsatser (pakker) og del-indsatser. De indsatser borgeren er bevilget, vil fremgå i ydelsesoversigten i omsorgssystemet. Afgørelser og tildeling af hjælp til borgere varetages af myndigheden og sker i overensstemmelse med servicelovens bestemmelser og intentioner. Det vil blandt andet sige, at den tildelte hjælp er forebyggende og gives som hjælp til selvhjælp. På baggrund af en afdækning af borgernes behov og ressourcer opstiller myndigheden i Sønderborg Kommune et overordnet formål med den hjælp, borgeren tildeles, samt et retningsgivende mål. Det er leverandørens ansvar at samarbejde med borgeren og at tilrettelægge 5 Bilag Kvalitetsstandarderne personlig hjælp og pleje samt psykisk pleje og omsorg 6 Bilag retningslinjer for ansvarsfordeling mellem myndighed og leverandør 7 Bilag indsatskatalog Januar 2013 Side 6 af 25

8 leveringen af hjælpen på en sådan måde, at der skabes reelt grundlag for målets opnåelse. Denne tilgang til tildeling og levering af indsatser bygger på principperne i Fælles Sprog II, som leverandøren skal have kendskab til Overdragelse fra myndighed til leverandør Når visitationsbesøget resulterer i, at borger findes berettiget til indsatser efter SEL 83 og 86.2, informeres borgeren i hvert enkelt tilfælde om dennes muligheder for at vælge mellem de godkendte leverandører. Der udleveres i den forbindelse informationsmateriale om de mulige leverandører. Leverandøren er forpligtiget til at fremsende det ønskede informationsmateriale til Myndigheden. Informationsmaterialet skal indeholde en grundig præsentation af leverandøren med oplysninger om navn, adresse, telefon, ydelser, antal ansatte og de ansattes uddannelse. Hvis leverandøren anvender underleverandører, skal dette også oplyses i bidraget til informationsmaterialet. Leverandøren afholder de udgifter, der er forbundet med produktionen og forsendelsen af informationsmaterialet. Ud fra informationen om de mulige leverandører foretager borgeren valg af leverandør. Senest første hverdag efter, at borgeren har valgt leverandør, bestilles hjælpen ved leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at iværksætte hjælpen herefter jf. gældende kvalitetsstandard for visitation og levering 8. Myndigheden sikrer via omsorgssystemet overdragelse af de nødvendige informationer til den valgte leverandør. Leverandøren kontakter borgeren for at aftale tidspunkt for besøg i hjemmet og igangsætter herefter leverancen i henhold til afgørelsen, beskrivelsen af indsatserne i Indsatskataloget samt formål og mål for den tildelte hjælp. Leverandøren er ansvarlig for at aftale konkret med borgeren, hvordan opgaven skal udføres og hvornår Delegerede Sundhedsydelser (SUL 138) Borgere i Sønderborg Kommune visiteres til sundhedsydelser af Sønderborg Kommunes Sygepleje. Elementære og grundlæggende sundhedsydelser visiteres i enkeltydelser og delegeres til leverandøren. De grundlæggende sundhedsydelser leveres af social- og sundhedsassistenter. De elementære sundhedsydelser leveres af social- og sundhedshjælpere. Sønderborg Kommunes Sygepleje er ansvarlig for at oplære leverandørens personale til de konkrete opgaver. De delegerede sundhedsydelser bestilles via omsorgssystemet. 8 Bilag kvalitetsstandard - visitation og levering Januar 2013 Side 7 af 25

9 Leverandøren skal være opmærksom på de særlige forpligtelser der gælder, når der leveres delegerede sundhedsydelser. Leverandøren skal f.eks. følge gældende instrukser, deltage i uddannelse og undervisning rettet mod delegerede sundhedsydelser, samt indgå i et dagligt samarbejde med sygeplejen Adgang til borgers hjem Hvis leverandøren kommer til en låst dør og ikke kan komme i kontakt med borgeren, skal leverandøren sikre, at der ikke er hændt borgeren noget 9. I 2012 blev der implementeret et nyt elektronisk adgangssystem, som giver leverandøren adgang til borgerens bolig. Hvis leverandøren mister en nøgle/et adgangskort, skal leverandøren betale de omkostninger, der er forbundet med nyanskaffelse eller udskiftning af systemet. Følgende borgere får opsat elektronisk dørlås: borger har nødkald / sygeplejekald borger modtager pleje om natten borger kan ikke selv give personalet adgang I den forbindelse har leverandøren ansvaret for at informere borgeren om ordningen bestille elektronisk lås ved hjælpemiddeldepotet (obs: for borgere, der bevilges nødkald / sygeplejekald: her bestilles låsen dog af visitator / hjemmesygeplejen i forbindelse med visitering) oprette nøglekort Hjemmeplejen sikrer, at en nøgleperson hos leverandøren oplæres i arbejdsgange / håndtering af systemet. Leverandøren har desuden til opgave at sikre, at andre godkendte leverandører får adgang til borgers hjem, hvis borgeren ikke selv er i stand til at give dem adgang 10. Denne opgave gælder i forhold til borgere, der af myndigheden er visiteret til praktisk hjælp (leveret af en anden godkendt leverandør) madservice betalt vareudbringning Ansvarsfordelingen mellem myndighed og leverandør er følgende 11 : 9 Bilag når man kommer til en låst dør 10 Bilag privat leverandørs adgang til borger via nøglekort 11 Bilag arbejdsgang hvis privat leverandør af praktisk hjælp ønsker adgang via elektronisk nøglekort Januar 2013 Side 8 af 25

10 Praktisk hjælp: Myndigheden giver leverandøren besked om, at en anden godkendt leverandør skal have adgang. Leverandørerne aftaler indbyrdes, hvordan overdragelse af nøglekort skal finde sted. Madservice og betalt vareudbringning: Leverandøren skal på eget initiativ sikre, at leverandør af hhv. madservice og/eller betalt vareudbringning får et nøglekort. Leverandørerne aftaler indbyrdes, hvordan overdragelse af nøglekort skal finde sted Samarbejde mellem myndighed og leverandør Hjælpemidler I forbindelse med visitationen forholder myndigheden sig overordnet til behovet for hjælpemidler og informerer borgeren om konsekvenser ved, at hjemmet bliver en arbejdsplads. Det er leverandørens ansvar at sikre medarbejderens arbejdsmiljø. Sønderborg Kommune stiller, efter en konkret vurdering, standardhjælpemidler til rådighed, som udleveres på baggrund af leverandørens beskrivelse af arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljø Leverandøren har pligt til at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø og undgå smittespredning. Leverandøren skal selv stille fx handsker, overtrækskitler, mundbind og andre værnemidler til rådighed for medarbejderen. Når der er flere leverandører i hjemmet, skal leverandørerne samarbejde omkring arbejdspladsvurdering (APV). Leverandøren af personlig hjælp og pleje (SEL 83) er primær ansvarlig og skal koordinere samt sikre adgangsforhold og indretning af arbejdspladsen, således at alle medarbejderes arbejdsmiljø er sikkert og sundt. Pleje/omsorgssystemer mv. Fra overdragelsestidspunktet har leverandøren ansvaret for at vedligeholde og opdatere alle anvendte pleje- og omsorgsrelaterede akter. Leverandøren skal anvende Sønderborg Kommunes IT-omsorgssystem som arbejds- og dokumentationsredskab. Sønderborg Kommune stiller selve Omsorgssystemet med ét log-in til rådighed. Sønderborg Kommune varetager introduktion af nøglepersoner til anvendelse af omsorgssystemet ved kontraktindgåelse og uddanner leverandørens nøglepersoner ved opdateringer af systemet. Introduktion til leverandørens øvrige personale varetages af leverandørens egne nøglepersoner. Leverandøren har adgang til support ift. driftsforstyrrelser i omsorgssystemet. Januar 2013 Side 9 af 25

11 Nødkald Hos de borgere, der har installeret nødkald 12, går kaldene direkte til den leverandør, borgeren har valgt - eksempelvis til et mobilnummer. Sønderborg Kommunes nødkaldssystem skal benyttes til besvarelse af nødkald. Ovenstående gælder, hvis leverandøren alene er godkendt til at levere personlig hjælp og pleje, og hvis leverandøren er godkendt af kommunen til at levere både personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp (jf. SEL 83 stk. 1 nr. 2) i et eller flere af kommunens distrikter. Leverandøren skal sikre, at modtagelse af nødopkald udføres professionelt, og at ordningen er forsvarligt tilrettelagt med kvalificeret personale. Det er leverandørens pligt at følge op på alle nødkald. Hvis der opnås kontakt med borgeren, aftaler leverandøren med borgeren ud fra en faglig vurdering tidspunktet for iværksættelsen af besøget. I den faglige vurdering skal indgå, at der ikke må ske omsorgssvigt. Hvis der ikke opnås kontakt med borgeren, iværksættes besøget omgående. Leverandøren skal kontakte alarmcentralen på 112, hvis nødkaldet har en karakter, der kræver det. Viser der sig behov for en hjemmesygeplejerske, kontaktes den pågældende sygeplejegruppe. Hvis nødkaldet ikke besvares af leverandøren, viderestilles nødkaldet til leverandørens egen bagvagt. Status- og evalueringsmøder Leverandøren og myndigheden afholder status- og evalueringsmøder med henblik på at sikre en kontinuerlig leverance af indsatser til borgerne. Der afholdes møde minimum 1 gang om året. Myndigheden indkalder hertil. Yderligere møder kan afholdes efter behov, og begge parter kan tage initiativ til at indkalde til disse møder. Praktik- og uddannelsespladser Leverandøren indgår i uddannelsen af social- og sundhedsuddannelsens elever. Leverandøren er forpligtet til at stille praktikpladser og vejledere til rådighed efter reglerne i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. De nærmere betingelser herfor aftales mellem kommunens uddannelsesansvarlige og leverandør. 12 Bilag kvalitetsstandard - nødkald og plejekald Januar 2013 Side 10 af 25

12 Ophavsrettigheder Alt materiale, herunder oplysninger, data mv., der er omfattet af nærværende kontrakt, tilhører myndigheden og skal mærkes og opbevares særskilt i forhold til leverandørens øvrige virksomhed Tavshedspligt og informationsudveksling Leverandøren herunder dennes ansatte medarbejdere - er forpligtet til at overholde reglerne om tavshedspligt for sundhedspersoner og personer ansat i offentlig tjeneste, jf. sundhedslovens kap. 9 og forvaltningsloven. Leverandøren har indberetningspligt af brugerrelevante data/informationer, der er krævet af myndigheden til eksempelvis kontrolundersøgelser eller indberetninger til Danmarks Statistik. Der stilles ved løsning af opgaverne i denne kontrakt krav om, at der mellem parterne udveksles information og data efter myndighedens anvisning. I særlige situationer, der kræver øjeblikkelig handling af enten myndighed eller leverandør, skal rapporteringen herom ske omgående. Indberetning af afvigelser og ændringer i borgerens forhold skal være præcis og i overensstemmelse med de faktiske forhold hos borgeren og i overensstemmelse med myndighedens anvisninger vedrørende eksempelvis ansvarsfordeling og arbejdsgange mellem leverandør og myndighed. Leverandøren er desuden forpligtet til løbende at holde myndigheden orienteret om væsentlige forhold af betydning for levering af indsatserne til borgerne. Pligt til indberetning af ændringer i borgerens behov mv. Leverandøren er forpligtet til at tilpasse den konkrete tilrettelæggelse/udøvelse af hjælpen hos borgeren 13. Hvis borgerens funktionsniveau er uændret, sker denne tilpasning i samarbejde mellem leverandør og borger myndigheden involveres ikke i denne situation. Leverandøren er forpligtet til at meddele myndigheden, hvis borgeren som følge af ændringer i funktionsniveauet har behov for revurdering af den bevilgede hjælp. Samme forpligtigelse gælder, hvis leverandøren observerer, at borgeren har fået det bedre, dvs. har et mindre eller intet behov for hjælp. Leverandøren er ligeledes forpligtet til at kontakte myndigheden, hvis leverandøren observerer ændringer i borgerens behov eller i borgerens øvrige forhold. Dette kan fx være, hvis leverandøren vurderer, at der er behov for fx træning, boligændringer, hjælpemidler m.v., eller hvis der sker ændringer i borgerens husstand i øvrigt. 13 Bilag ansvarsfordeling, ny borger og kendt borger Januar 2013 Side 11 af 25

13 Hvis en borger er fraværende (fx indlagt eller på korttidsplads), og denne borger har forskellig leverandør af pleje og praktisk hjælp, er der gensidig informationspligt mellem leverandørerne. Denne informationspligt sker direkte mellem leverandørerne og uden myndighedens mellemkomst. Det påhviler leverandøren af pleje at sikre, at mad, aktiviteter, træning mv. stoppes og genaktiveres ved borgerens udskrivelse eller hjemkomst fra sygehus, korttidsplads, ferie mm Leverandørskifte og flere samtidige leverandører Ved leverandørskifte sikrer de implicerede parter, at relevant materiale i Sønderborg Kommunes IT-omsorgssystem er ajourført. Omsorgssystemet er det primære arbejdsredskab til udveksling af oplysninger mellem leverandørerne indbyrdes samt leverandøren og myndigheden. Det stiller særlige krav til dokumentationspligten, der omfatter beskrivelse af observerede ændringer, eventuelt iværksatte handlinger i den forbindelse samt andre relevante forhold. Det påhviler således den pågældende leverandør at holde øvrige leverandører og eventuelt myndigheden informeret. Skift af leverandør kan ske på foranledning af borgeren. Det bærende princip er, at varslingsfristen for leverandørskift er 4 uger fra det tidspunkt, hvor myndigheden har modtaget borgerens skriftlige anmodning om skift af leverandør. Hvis begge leverandører er enige om, at skift af leverandør kan ske hurtigere end varslingsfristen, er dette muligt efter en individuel vurdering foretaget af myndigheden Aktindsigt, oplysningspligt og indsigtsret Borgeren har aktindsigt efter forvaltningsloven og sundhedsloven, og indsigtsret efter persondataloven vedrørende oplysninger, der vedrører borgeren selv. Hvis leverandøren modtager mundtlige eller skriftlig begæring om aktindsigt, skal disse videresendes til myndigheden, der behandler alle begæringer om aktindsigt. Leverandøren skal notere mundtlige begæringer efter reglerne om notatpligt i 6 i offentlighedsloven. Leverandøren er i øvrigt forpligtet til at efterleve reglerne om oplysningspligt over for den registrerede, reglerne om den registreredes indsigtsret samt den registreredes øvrige rettigheder, jf. persondataloven, kap Leverandøren er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen at indsende borgernes begæringer om aktindsigt til myndigheden. Leverandører er endvidere forpligtet til at stille de fornødne oplysninger til rådighed, som myndigheden måtte have behov for i forhold til dennes behandling af begæringerne Behandling af personoplysninger Myndigheden er dataansvarlig, og leverandøren databehandler i henhold til persondataloven. Leverandøren handler i denne sammenhæng alene efter instruks fra myndigheden. Januar 2013 Side 12 af 25

14 Leverandøren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt for at undgå, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. Dette indebærer blandt andet, at leverandøren ikke må sende mails indeholdende fortrolige oplysninger vedrørende borgere, hvis mailen ikke kan sendes som sikker mail. Leverandøren skal på myndighedens anmodning give myndigheden tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere, hvorvidt de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles af den offentlige forvaltning. Reglerne i denne bekendtgørelse er ligeledes gældende for leverandøren Forsikring og erstatning Leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren er således forpligtet til at tegne lovpligtige og nødvendige forsikringer, der blandt andet sikrer medarbejdere, borgere og Sønderborg Kommune mod skader og andet tab opstået ved leverandørens og dennes medarbejderes handlinger eller undladelser. 4. Krav og forpligtelser 4.1 Krav til leverandøren Arbejdet tilrettelægges, leveres og dokumenteres ud fra gældende kvalitetsstandarder og procedurer 14. Sønderborg Kommunes IT-omsorgssystem skal anvendes jf. gældende procedurer Personlig hjælp og pleje samt vedligeholdelsestræning og rehabilitering udføres som udgangspunkt af social- og sundhedsuddannet personale eller elever. Personale uden relevant faglig uddannelse kan varetage opgaverne, hvis de har tilegnet sig relevante kompetencer inden for arbejdsområdet, jævnfør kvalitetsstandarden Visitation og Levering. Leverandøren kan anvende personale uden relevant faglig uddannelse op til max 10 %. Leverandøren er forpligtet til at have et beredskab således: at der kan leveres pleje 24 timer i døgnet alle ugens dage 14 Bilag CSC-opgave leverandør-myndighed, jan 2012 Januar 2013 Side 13 af 25

15 at en vagthavende medarbejder/sygeplejerske er til stede i alle døgnets 24 timer til bl.a. at træffe akutte faglige beslutninger. Akutte faglige beslutninger kan evt. træffes i samarbejde med hjemmesygeplejen at leverandøren kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende at leverandøren af hjælp og pleje kan undgå aflysninger De grundlæggende sundhedsydelser leveres af social- og sundhedsassistenter. De elementære sundhedsydelser leveres af social- og sundhedshjælpere. Sønderborg Kommunes Sygepleje er ansvarlig for at oplære leverandørens personale til de konkrete opgaver Leverandøren skal tage socialt medansvar jf. Sønderborg Kommunes Rammeaftale om det sociale kapitel 15 Leverandøren bør tilrettelægge leveringen af indsatserne omfattet af denne kontrakt, således, at behovet for nødkald begrænses mest muligt. Eksempelvis at leverandøren tilrettelægger et fast besøg vedr. toiletbesøg, så nødkald til toiletbesøg undgås Leverandøren er forpligtet til at indlevere statistik over sygefravær og arbejdsskader en gang årligt Leverandøren skal udpege en kontaktperson for hver borger. Leverandøren skal udlevere kontaktpersonens navn og leverandørens hovedtelefonnummer (herunder kontaktpersonens træffetid) til borgeren. Kontaktpersonen skal ligeledes fremgå af omsorgssystemet Leverandøren skal tilse, at så få medarbejdere som muligt løser opgaver hos borgeren Leverandøren skal besidde det nødvendige IT-udstyr med internetadgang til kommunikation med myndigheden Leverandøren er forpligtet til at modtage og behandle klager over hjælpens udførelse og personalets optræden samt fremsende en skriftlig orientering til myndigheden, når leverandøren har modtaget en klage. Desuden er leverandøren forpligtet til at medvirke ved belysning af eksempelvis klagesager Leverandøren må udelukkende benytte omsorgssystemet til disponering af visiterede borgere 4.2 Leverandørens forpligtelser Leverandøren sikrer, at alle lov- og myndighedskrav, der er gældende for virksomheden og for serviceydelsens udførelse, overholdes. Nedenstående forhold er eksempler på følger deraf samt på øvrige relevante leverandørforpligtelser. 15 Bilag rammeaftale det sociale kapitel Januar 2013 Side 14 af 25

16 Medarbejderne Leverandøren ansætter og aflønner det nødvendige personale og påtager sig dermed sædvanligt arbejdsgiveransvar Alle medarbejdere skal inden arbejdets påbegyndelse have modtaget ansættelsesbevis efter ansættelsesbevisloven. På myndighedens anmodning fremsender leverandøren indenfor 2 hverdage kopi af ansættelsesbevis til myndigheden Alle medarbejdere skal være ansat af leverandøren eller af en godkendt underleverandør Medarbejderne skal bære synligt ID-kort, udstedt af leverandøren eller en godkendt underleverandør. Kortet skal være forsynet med medarbejderens billede, og en entydig identifikation af medarbejderen. Medarbejderne skal bære ensartet og let genkendeligt arbejdstøj Leverandøren er ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere, der er omfattet af disse regler, skal på myndighedens forlangende fremvise gyldig opholds- og arbejdstilladelse Leverandøren er ansvarlig for at kontakte myndigheden forud for ansættelse af en medarbejder, der har eller får en påtegning på straffeattesten, eftersom myndigheden har mulighed for, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke opgaver den pågældende ikke kan varetage i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt Underleverandører Leverandøren kan ikke uden myndighedens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand Leverandøren har mulighed for at lade underleverandører varetage hele eller dele af opgaven Der kan kun gøres brug af underleverandører, som skriftligt er godkendt af myndigheden. Til brug for godkendelsen fremlægger leverandøren underleverandørens registreringsbeviser, serviceattest m.v. for myndigheden Leverandørens overdragelse af en opgave til en af myndigheden godkendt underleverandør betragtes ikke som leverandørskifte Væsentlige ændringer i omfanget af underleverandørens indsatser skal godkendes af myndigheden Leverandøren er i forhold til myndigheden ansvarlig for, at eventuelle underleverandører opfylder samme krav og forpligtelser, som påhviler leverandørens firma ifølge denne kontrakt. Myndigheden kan til enhver tid afkræve leverandøren dokumentation for, at disse krav og forpligtelser er opfyldt Januar 2013 Side 15 af 25

17 Leverandøren er personligt, solidarisk og direkte ansvarlig for eventuelt anvendte underleverandører i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført opgaven Leverandøren skal sikre, at underleverandøren fremlægger registreringsbeviser, der viser, at underleverandøren er registreret hos SKAT efter momsloven og kildeskatteloven Leverandøren skal sikre sig, at underleverandøren fremlægger serviceattest for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der højest er 6 måneder gammel, eller kan fremlægge dokumentation, der indeholder tilsvarende oplysninger Leverandøren accepterer, at myndighedens afregning af indsatser sker til leverandøren og ikke til eventuelle underleverandører. Der kan indgås særskilte aftaler med myndigheden om mulige afvigelser herfor Betaling Senest den 10. i hver måned fremsender leverandøren elektronisk faktura for arbejde udført i den forløbne kalendermåned. Faktura fremsendes til: Sønderborg Kommune, Social og Sundhed, Økonomiteamet, EAN nr Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato Fakturanummer Leverandørens CVR nummer Leverandørens og myndighedens navn og adresse Momssats og momsgrundlag og det beløb som betales i moms Beløbet som leverandøren skal have udbetalt for alle de borgere, som leverandøren i perioden har leveret ydelser til i henhold til leverandørkontrakten Fakturaen skal desuden indeholde et fakturabilag med følgende oplysninger om de enkelte borgere: Borgerens navn Borgerens cpr-nummer Borgerens adresse Dag for besøg Opdeling af visiteret tid hos borgeren på bekvem og ubekvem tid for hele måneden Visiteret tid for borgeren i minutter samlet for hele måneden Januar 2013 Side 16 af 25

18 Timeprisen Beregnet beløb pr. borger for hele måneden Bilaget skal være i Excel format og skal indsendes til Social og Sundhed, Økonomiteamet, i en mail til Sønderborg Kommune betaler fakturaen senest 20 dage efter modtagelsen. Sønderborg Kommune foretager stikprøvekontroller af, om leverandøren foretager korrekt fakturering. Opfølgning Myndigheden forbeholder sig, at opgaven udføres af legal arbejdskraft, samt at leverandører og eventuelle underleverandører foretager korrekt indberetning og afregning af skatter, bidrag, afgifter m.v. Leverandøren anerkender myndighedens ønske om løbende opfølgning på, om dette er tilfældet, og bidrager loyalt med at fremlægge oplysninger og dokumentation, som kan give kunden en sikker overbevisning. På forlangende fremlægger leverandøren inden for 2 hverdage dokumentation for, at der er sket indberetning af A-indkomst og A-skat for de medarbejdere, der er antruffet på arbejdsstedet. Dokumentation fremlægges i form af udskrift fra E-indkomstsystemet. 5. Kvalitetssikrings- og kontrolforanstaltninger 5.1 Tilsynspolitik i Sønderborg Kommune Leverandøren følger Tilsynspolitikken for hjemmeplejen i Sønderborg Kommune 16. Der følges løbende op på kvaliteten af de ydelser som borgerne er bevilget. Opfølgningen består blandt andet i: en brugerundersøgelse i hver valgperiode ledelsestilsyn i form af stikprøvekontrol borgerrettet tilsyn i hjemmeplejen opfølgning ved revisitation koordineringsmøder mellem Visitationsafdelingen og leverandørerne opfølgningsmøder med leverandører Myndigheden er til enhver tid og uden forudgående anmeldelse berettiget til at føre kontrol med leverandørens opfyldelse af de indgåede aftaler. En sådan kontrol fritager ikke leverandøren for ansvar for opfyldelse af nærværende kontrakt. 16 Bilag - tilsynspolitik Januar 2013 Side 17 af 25

19 Leverandøren er forpligtet til uden vederlag at bistå i forbindelse med kontrolbesøg. Leverandøren skal gennemføre ledelsestilsyn jf. Sønderborg Kommunes tilsynspolitik. Leverandørens samlede afrapportering på ledelsestilsynet foregår en gang årligt i forbindelse med status- og evalueringsmøder med myndigheden. Resultatet af de samlede ledelsestilsyn fremlægges for det politiske udvalg. Herudover skal leverandøren være indforstået med, at myndigheden udfører stikprøvevis kvalitetsopfølgning ud over den almindelige kvalitetskontrol. Dette kan blandt andet gennemføres ved registrering af antal klagesager, brugeranalyser, data fra registreringssystemer, omsorgssystemet, besøg hos eller opringninger til borgerne m.v. Leverandøren skal være indforstået med at levere de nødvendige oplysninger til brug for særskilte analyser inden for det område, der er omfattet af denne kontrakt, samt deltage i udarbejdelsen af brugertilfredshedsundersøgelser. Leverandøren er forpligtiget til at deltage i et omfang svarende til den opgave, leverandøren har påtaget sig. Resultatet af en uanmeldt kontrol skal gennemgås med leverandøren, og i det omfang eventuelle uhensigtsmæssigheder kan rettes op gennem leverandørens opfølgning, aftales dette nærmere skriftligt. Kvalitetssikringen gennemføres gennem status- og evalueringsmøder med myndigheden, jf. pkt. 3.4, samt efter anmodning fra enten myndighed eller leverandør. 5.2 Udvikling og forbedring af praksis og service Sønderborg Kommune har fokus på udvikling og forbedring af praksis og af den service, som leveres til kommunes borgere. Leverandøren er forpligtiget til at deltage i udviklingsarbejdet i et omfang svarende til størrelsen af den opgave, leverandøren har påtaget sig efter drøftelse med Myndigheden. Det kan fx være i form af deltagelse i idégenereringsprocesser, ved deltagelse i afprøvning af ny teknologi eller ændret udførelse af service. 5.3 Dokumentation af leverance Leverandøren er forpligtet til at dokumentere overensstemmelse mellem visiterede og leverede indsatser. Dokumentationen skal ske via Sønderborg Kommunes omsorgssystem for så vidt angår den indsatstype, der er leveret. Leverandøren er ikke forpligtet til at dokumentere den medgåede tid for levering af indsatsen. De planlagte besøg skal fremgå af disponeringen. Leverandøren er forpligtiget til at registrere afvigelser jf. procedure for dokumentation af leverede ydelser 17. Desuden er leverandøren forpligtet til at medvirke i nødvendig tidsregistrering til dokumentation af tidsforbrug på leverede indsatser. 17 Bilag Daglige opgaver i Disponering Januar 2013 Side 18 af 25

20 6. Økonomiske krav 6.1 Timepriser Kontrakten er baseret på den timepris, der er godkendt af Byrådet i Sønderborg Kommune. Timeprisen fremgår af fritvalgsdatabasen for den pågældende type af hjælp og afregnes efter indsatspakker og tiden for disse jf. Sønderborg Kommunes indsatskatalog. Prisen pr. visiteret time på fritvalgsdatabasen er inklusive moms. Betalingen dækker samtlige omkostninger forbundet med at levere hjælpen til borgeren og øvrige forpligtelser i henhold til denne kontrakt. Tid og omkostninger vedrørende f.eks. transport, dokumentation, opfølgning, administration, nødkald og udvikling honoreres således ikke særskilt, men er indregnet i prisen. 6.2 Prisregulering Mindst én gang om året fastsætter Sønderborg Kommune priskrav for personlig hjælp og pleje. Der er ikke krav om varsling af den årlige prisregulering. Det kan være nødvendigt at revidere priskravene fra dag til dag, hvis det konstateres, at de stillede priskrav til en eller flere ydelser ikke er i overensstemmelse med de faktiske omkostninger ved leverancen af personlig hjælp og pleje. Ekstraordinære ændringer i kvalitetsstandarden, kan også begrunde en ekstraordinær revision af priskravet. Sønderborg Kommune er forpligtet til at efterbetale de private leverandører, hvis de efterkalkulerede priser i regnskabet er højere end de offentligt udmeldte priser jævnfør bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. nr. 299 af 25/03/2010, Afregning Afregning sker efter antal visiterede timer. Følgende forudsætninger lægges til grund for afregningen: Der foretages afregning for de visiterede timer i perioden, hvor borgeren er aktiv Der afregnes for alle visiterede pakker, som er aktive. Er borgeren inaktiv eller midlertidig inaktiv, afregnes der ikke for denne periode Fravær og indlæggelse registreres i journalen, og borgerens status ændres til inaktiv den dato, ændringen sker. Der sker dermed ingen afregning under indlæggelse, eller hvis borgeren er på korttidsophold Borgeren registreres inaktiv, når vedkommende helt skal slettes af systemet, og der foregår derfor ingen afregning efter denne dato Januar 2013 Side 19 af 25

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere