Håndbog. Version nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net"

Transkript

1 Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion Version nr

2

3 Indholdsfortegnelse Almindelige oplysninger om håndbogen 5 A. Vejledning til projektansøgning 6 1. Generelt Programmets organisering: Udvalg INTERREG-administration Forvaltningsmyndighed og Attesteringsmyndighed INTERREG-Sekretariat 9 2. Hvem kan være støtteberettigede projektpartnere? For tyske projektpartnere gælder Det offentlige område Det med det offentlige ligestillede område Det offentlige område i bredere betydning (offenligt-lignende område) For danske projektpartnere gælder Det offentlige område Det offentligt-lignende område For alle projektpartnere gælder: Leadpartner-princippet Ansøgningskriterier og yderligere krav til en projektansøgning Grundlæggende krav til en ansøgning Principper for støtte til projekter: Ansøgningskriterier: Yderligere krav til et projekt Støtteberettigelse af udgifter og beregning af projektomkostningerne Grundlag Projektudgifternes støtteberettigelse Støtteberettigede udgifter IKKE støtteberettigede omkostninger Projektbudget Forsvarlig finansforvaltning Lønninger - generelt Lønninger eksisterende personale Lønninger nyansættelse Indirekte omkostninger/ faste omkostninger Indirekte omkostninger Personalgemeinkosten (kun tyske projektpartnere) Indirekte omkostninger Sachkosten (kun tyske projektpartnere) Overhead (kun danske projektpartnere) Andre Udgiftsposter Frivilligt arbejde Rejseudgifter Anskaffelser/investeringer Materialeudgifter (kun danske projektpartnere) Eksterne rådgivere Oversættelse 29 3

4 Seminarer/workshops Markedsføring/offentliggørelse Revision Yderligere omkostninger Finansieringsoversigt 30 B. vejledning for projektgennemførelse Generelle retningslinjer vedr. projektgennemførelse og støtteberettigelse Konkurrenceforvridning og statsstøtte Additionalitet Fornødent teknisk, økonomisk og administrativt projektgrundlag Afskrivning Udbud Interesseforbundne parter kostpris eller markedspris (for danske projektpartnere) Leasing Beregning af lønudgifter og timeregistrering Forsvarlig finansforvaltning Dokumentation Års- og slutrapporter Tilsynsførende/revisor Udbetalingsanmodning og revisorerklæring PR-aktiviteter Formelle krav til projektaktiviteterne: Yderligere programinformationer Ansøgningsfrist Projektperiode Afgørelse om projektstøtte Informationer om Leadpartnerkontrakten N+2 - regel Generelle tips til et vellykket projekt 47 C. Prioriteter og fokustemaer INTERREG IV A 49 Prioritet 1 Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling & miljø 49 Fokustema 1: Erhvervsmæssige initiativer 49 Fokustema 2: Forskning & teknologi 49 Fokustema 3: Sundhed 50 Fokustema 4: Maritim udvikling 50 Fokustema 5: Turisme & kultur 51 Fokustema 6: Miljø, energi & naturbeskyttelse 51 Prioritet 2: Grænseoverskridende strukturer & menneskelige ressourcer 52 Fokustema 7: Uddannelse, kvalificering & integration 52 Fokustema 8: Arbejdsmarked, socialområde & lige muligheder 52 Fokustema 9: Generel strukturforbedring 53 Fokustema 10: Regional identitet 53 Bilag 55 4

5 Almindelige oplysninger om håndbogen Nærværende håndbog indeholder oplysninger, som er nødvendige for at fremsende ansøgninger og gennemføre projekter i forbindelse med INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion. Oplysningerne suppleres med oplysninger fra INTERREG-administrationen, som videresendes til ansøgerne og projektholderne som led i rådgivningen til disse. På den måde fungerer håndbogen som en hjælp i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger, uden at den dog kan erstatte en decideret rådgivning gennem INTER- REG-sekretariatet. Således indeholder håndbogen en grundlæggende basis af informationer med henblik på udformning af ansøgninger og gennemførelse af projekter. Det er også grunden til, at håndbogen indgår som en del af leadpartneraftalen. Håndbogen opdateres løbende, hvorfor det kan anbefales, at man altid bruger den aktuelle version. Det samme gælder alle øvrige dokumenter, der tilbydes som download på programmets hjemmeside Håndbogens indhold er opdelt i flere afsnit: Afsnit A indeholder konkrete informationer om ansøgningen. Her får man oplyst, hvem der kan være projektholder, hvad leadpartnerprincippet går ud på, hvilke ansøgningskriterier der findes og hvilke udgifter der er støtteberettigede i forbindelse med gennemførelse af projekter. Afsnit B indeholder supplerende oplysninger til projektholdere, som gennemfører bevilligede projekter. Derfor bør ansøgere i god tid gøre sig fortrolige med disse punkter for at blive bekendt med, hvilke rettigheder og pligter der knytter sig til gennemførelsen af et projekt. Afsnit C beskriver prioriteter og fokustemaer fra det Operationelle Program. 5

6 A. Vejledning til projektansøgning 1. Generelt Den Europæiske Kommissions Mål om Europæisk Territorialt Samarbejde (Mål 3) har til formål at fremme udviklingen af grænseoverskridende økonomiske, sociale, kulturelle og økologiske aktiviteter gennem fælles strategier for en bæredygtig territorial udvikling. Derfor skal et projekt have en grænseoverskridende karakter. Mens der i sidste støtteperiode blev støttet bredt, er det i denne programperiode implementering af Lissabon-strategien, der sættes i forgrunden for INTERREG programmet Fehmarnbeltregion. Styrkerne i den fælles region skal yderligere udbygges. Herunder lægges der stor vægt på støtten til innovative ideer. I oktober 2009 vedtog EU's stats- og regeringschefer en fælles strategi og handlingsplan for Østersøregionen EUSBSR (European Union Strategy for the Baltic Sea Region), Formålet er at sikre en mere effektiv koordinering af EU's politikker og programmer i Østersøregionen. På den baggrund har programmets INTERREG-udvalg besluttet, at INTERREG IVA programmet Fehmarnbeltregion skal understøtte EU's strategi for Østersøregionen. Se yderligere information om dette under pkt. A 4.3. Femern bælt regionen (Region Sjælland - Kreis Plön - Kreis Ostholstein - Hansestadt Lübeck) modtager 22,9 mio. euro fra den Europæiske Union til støtte og gennemførelse af INTERREG IV A-programmet. Disse støttemidler står i perioden til rådighed for grænseoverskridende projekter under følgende prioriteter: 1. Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling & miljø 2. Grænseoverskridende strukturer & menneskelige ressourcer Programmets grænseoverskridende karakter medfører, at der skal deltage mindst en dansk og en tysk partner fra Femern Bælt regionen i udvikling, gennemførelse og finansiering af projektet. Programmet løber til udgangen af 2013 med en udløbsperiode på to år frem til udgangen af Tilskuddet fra INTERREG-midler til enkelte projekter er gradueret og kan maksimalt udgøre 75 % af de samlede støtteberettigede omkostninger Det betyder, at støtteberettigede omkostninger op til euro opnår tilskud på 75 %, mens alle øvrige støtteberettigede omkostninger over euro opnår tilskud på 50 % (se tabel med regneeksempler i bilaget). Det er kun muligt at støtte projekter med INTERREG-midler, såfremt der deltager institutioner/organisationer fra det offentlige eller offentligt lignende område som projektpartnere, der bidrager med en betydelig del af finansieringen i form af offentlige midler (se også pkt. A 2). 6

7 En mindre del af medfinansieringen kan også være private midler, hvilket dog forudsætter en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Såfremt private virksomheder deltager, gælder det, at deres bidrag til projektet ikke må være betinget af eller udløse nogen form for modydelse, og at de af virksomhederne udløste støttemidler ikke udbetales til dem selv, men skal anvendes af andre partnere til gennemførelsen af projektet. Medfinansiering af projektet med andre EU-midler er udelukket. 1.1 Programmets organisering: 7

8 1.1.1 Udvalg Det Dansk-tyske INTERREG-udvalg overvåger og vurderer programmet og forvisser sig om effektiviteten og kvaliteten ved gennemførelsen af programmet. Det træffer beslutning om udvælgelsen af projekter og træffer alle administrative afgørelser. INTERREG-udvalget er sammensat af regionale repræsentanter fra det politiske område samt erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter INTERREG-administration INTERREG-administrationen består af Forvaltningsmyndigheden, INTERREG-Sekretariatet og Attesteringsmyndigheden. INTERREG-administrationen står til rådighed som kontaktorgan for projektpartnerne. Den yder bistand med at finde en mulig projektpartner eller med at etablere kontakter i naboregionen. INTERREGadministrationen yder ligeledes bistand under projektets gennemførelse Forvaltningsmyndighed og Attesteringsmyndighed Forvaltningsmyndigheden og Attesteringsmyndigheden har deres hjemsted i Sorø. Forvaltningsmyndigheden er ansvarlig for, at det Operationelle Program administreres og gennemføres i overensstemmelse med principperne om forsvarlig finansiel forvaltning. Desuden er den sammen med INTERREG-Sekretariatet ansvarlig for vurdering af ansøgninger på baggrund af ansøgningskriterierne og kan desuden bistå INTERREG-Sekretariatet i alle øvrige projektrelaterede opgaver. Efter bevillingen af projektet i det dansk-tyske INTERREG-udvalg indgår Forvaltningsmyndigheden en kontrakt med Leadpartneren. Attesteringsmyndigheden har bl.a. som opgave at samle projekternes enkelte udbetalingsanmodninger og derefter videresende dem som samlet udbetalingsanmodning til EU-kommissionen. Det er desuden Attesteringsmyndigheden, som udbetaler tilskud til Leadpartneren. Forvaltningsmyndighed INTERREG IV A ved Region Sjælland, Regional Udvikling Alleen 15 DK-4180 Sorø Tlf.: ; Fax: Attesteringsmyndighed INTERREG IV ved Region Sjælland Økonomiafdelingen 8

9 Alleen 15 DK-4180 Sorø Tlf.: INTERREG-Sekretariat INTERREG-Sekretariatet er placeret i Eutin og står under alle projektets faser til rådighed som kontaktorgan for projektpartnerne. Sekretariatet deltager i hele forløbet fra projektideen til den færdige ansøgning. Derfor er det ønskeligt og en god ide at henvende sig med en projektide til Sekretariatet i god tid. Sekretariatet modtager også udbetalingsanmodningerne, rapporter osv. og deltager i afviklingen af INTERREG-programmet i regionen. Det anbefales kraftigt, at der inden ansøgningen afholdes et fælles møde mellem projektpartnerne og INTERREG-sekretariatet! Projektansøgninger og -forslag skal indsendes til INTERREG-Sekretariatet. INTERREG-Sekretariat ved Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbh Röntgenstraße Eutin Tlf.: 04521/ Fax: 04521/ Der findes ingen retskrav på støttemidler. INTERREG-Udvalget træffer afgørelse om godkendelse og afslag af projekter på baggrund af vurderingskriterierne og inden for rammerne af de til rådighed værende finansielle midler. 9

10 2. Hvem kan være støtteberettigede projektpartnere? Støtteberettigede projektpartnere (=støttemodtagere) kan være institutioner inden for det offentlige og offentligt-lignende område. De nationale regler i Danmark og i Tyskland afviger i nogen grad fra hinanden, hvilket kan føre til, at det i de to lande muligvis ikke er de samme institutioner, der kan være projektpartnere. I det konkrete tilfælde tilrådes det at forhøre sig i god tid hos Sekretariatet hhv. Forvaltningsmyndigheden. Nedenfor anføres de gældende kriterier og eksempler for begge lande. 2.1 For tyske projektpartnere gælder Støtteberettigede projektpartnere er ansøgere fra det offentlige område, områder, der er ligestillede med det offentlige, og derudover fra det offentlige område i bredere betydning (offentligt lignende område). Støtteberettigede organisationer kan være følgende: Det offentlige område De regionale myndigheder/programpartnerne Bund, Delstater, Regioner; byer, der udgør egen regionskommune, Kommuner Det med det offentlige ligestillede område Offentligretlige institutioner, som 1. er offentlig- eller privatretlige juridiske personer, 2. er blevet grundlagt til at varetage opgaver af almennyttigt formål, som ikke er af kommerciel karakter, og 3. er kendetegnet ved en bestemt statslig tilknytning. Dette er tilfældet, når, de overvejende finansieres af staten eller andre offentligretlige organer eller de i henhold til deres ledelse er underlagt tilsynet fra staten eller andre offentligretlige organer eller staten eller andre offentligretlige institutioner udpeger mere end halvdelen af medlemmerne til bestyrelses- eller tilsynsorganerne. Offentligretlige organer er også foreninger/institutioner, hvis medlemmer tilhører det offentlige eller det offentlige ligestillede område. 10

11 Eksempler: universiteter og professionshøjskoler, advokat-, arkitekt-, læge- og apotekerkamre, industri- og handelskamre, radiostationer, studenterforeninger, offentlige sygehuse, uddannelsesinstitutioner, der er overvejende offentligt finansieret, kommunale forsyningsvirksomheder, kommunale boligselskaber, offentligretlige stiftelser (fx museums- og kulturstiftelser), kommunale samarbejder (fx affalds-, vandforsynings- og transportsamarbejde), kommunale paraplyorganisationer (kommune-, Stadt- og Kreisforeninger) Det offentlige område i bredere betydning (offenligt-lignende område) Juridiske offentlig- eller privatretlige personer, der varetager opgaver af almen interesse og af ikkekommerciel karakter. Eksempler: Natur- og miljøorganisationer, Fagforeninger, Arbejdsgiverforeninger, Stiftelser. Det skal gøres opmærksom på, at medfinansieringen fra ansøgerne i denne kategori vil i modsætning til ansøgere fra det offentlige eller det offentlige ligestillede område blive kategoriseret som privat medfinansiering. 2.2 For danske projektpartnere gælder Det offentlige område Støtteberettigede offentlige institutioner kan bl.a. være følgende: Kommuner, Regioner, Statslige organisationer, Skoler, Sundhedsmyndigheder og offentlige sygehuse, Offentlige forvaltninger. 11

12 2.2.2 Det offentligt-lignende område Offentlig-lignende institutioner er i snæver forstand offentligretlige organer, der 1. er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter, 2. som er en juridisk person og a) hvis drift enten for størstedelens vedkommende finansieres af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller b) hvis drift er underlagt disses kontrol, eller c) hvortil staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet. Eksempler på offentligretlige organer kan være følgende: Uddannelses- og forskningsinstitutioner, der modtager offentlig støtte; universiteter, Højskoler/Frie Skoler, De almene boligorganisationer, Visse kulturelle institutioner, Visse turismeorganisationer. Derudover kan også andre uegennyttige (non-profit) organisationer være offentligt-lignende projektpartnere i videre forstand. Det afgørende er, at de ligeledes er af ikke-kommerciel karakter, tjener et alment, offentligt formål mv. Det skal påpeges, at medfinansieringen fra disse offentligt-lignende organisationer, der ikke er offentligretlige organer, vil blive kategoriseret som privat medfinansiering. Eksempler på offentligt-lignende organisationer i videre forstand kan bl. a. være følgende: Brancheorganisationer, NGO er, Fagforeninger, Beskæftigelsesselskaber, Visse turistiske institutioner, Visse kulturelle institutioner, Foreninger og forbund, Natur- og Miljøorganisationer. Det vurderes individuelt i hvert enkelt tilfælde, om en organisation er et offentligretligt organ eller offentligt-lignende i videre forstand. 12

13 2.3 For alle projektpartnere gælder: Såfremt private virksomheder deltager, gælder det, at deres bidrag til projektet ikke må være betinget af eller udløse nogen form for modydelse, og at de af virksomhederne udløste støttemidler ikke udbetales til dem selv, men skal anvendes af andre partnere til gennemførelsen af projektet. Afgørelsen, om hvorvidt en organisation er støtteberettiget og hvorvidt en privat virksomhed kan deltage, træffes individuelt i hvert enkelt tilfælde. Der skal tages højde for, at det altid skal dokumenteres, at medfinansieringen stammer fra offentlige eller i særlige tilfælde private midler. Hvert tilfælde skal inden afgørelsen om støtte afklares af INTERREG Sekretariatet eller Forvaltningsmyndigheden. 13

14 3. Leadpartner-princippet Leadpartner-princippet omfatter følgende aspekter: Hvert projekt udpeger en partner til Leadpartner (penneførende støttemodtager). Denne Leadpartner er over for INTERREG Sekretariatet, Forvaltningsmyndigheden og Attesteringsmyndigheden ansvarlig for projektet. Leadpartneren er ledende støttemodtager og indgår efter godkendelsen af projektet en aftale med Forvaltningsmyndigheden (Leadpartnerkontrakt) samt en aftale med alle projektpartnere/støttemodtagere (Partnerskabsaftale). Ved uregelmæssigheder i de anmeldte udgifter hæfter hver enkelt støttemodtager for de af ham brugte støttemidler. Hver partner hæfter for sine egne eller sine medarbejderes fejl, hvis disse fører til tilbagebetalingskrav fra tilsagnsgiveren, eller der opstår skader. Tilbagebetalingskravet rejses dog over for Leadpartneren, som i givet fald skal inddrage det pågældende beløb fra sine partnere. Der skal foretages en arbejdsdeling inden for projektet i arbejdspakker/workpackages, og for hver arbejdspakke/workpackage er en af projektpartnerne ansvarlig. Det er dog altid Leadpartneren der har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse overfor Forvaltningsmyndigheden, Attesteringsmyndigheden og INTERREG-Sekretariatet. Al kommunikation mellem projektet og INTERREG-administrationen foregår som hovedregel via leadpartneren og på ét sprog (dansk eller tysk), som leadpartneren vælger. Kun undtagelsesvis (individuelle problemer) foregår kontakten direkte via en projektpartner. I henhold til art. 20 i EU-kommissionens forordning nr. 1080/2006 af er Leadpartneren ansvarlig for følgende: a) fastlæggelse af samarbejdet med de enkelte støttemodtagere i form af en aftale, der blandt andet omfatter bestemmelser om forsvarlig finansiel forvaltning af de midler, der er afsat til operationen, herunder bestemmelser om opkrævning af uretmæssigt udbetalte beløb; b) sikring af gennemførelsen af hele operationen c) sikring af, at de udgifter, der er opgivet af de enkelte støttemodtagere, er anvendt på at gennemføre operationen og svarer til de aktiviteter, der er aftalt mellem dem d) kontrol af, at de udgifter, der er opgivet af de enkelte støttemodtagere, er godkendt af de tilsynsførende e) overførelse af støtte fra EFRU til de enkelte støttemodtagere. 14

15 4. Ansøgningskriterier og yderligere krav til en projektansøgning 4.1 Grundlæggende krav til en ansøgning Samtlige projektansøgninger skal, for at kunne bedømmes som værende støtteberettigede, opfylde grundlæggende krav som beskrevet i EU- og nationale regler samt passe ind i programmets strategiske rammer. Ansøgninger, der anses for at være støtteberettigede, lægges frem til beslutning i INTERREGudvalget. I de grundlæggende krav indgår vurdering af: 1. Komplet ansøgning Hele ansøgningsskemaet skal være korrekt udfyldt og underskrevet af alle projektpartnere. Desuden skal de obligatoriske bilag i ansøgningsblanketten være udfyldte. Den komplette ansøgning skal være modtaget hos INTERREG-sekretariatet rettidigt jf. afsnittet om ansøgningsfrister i del 2, afsnit Støtteberettiget, geografisk område Alle projektpartnere skal som hovedregel være fysisk placerede indenfor programmets, støtteberettigede område. Undtagelsen er statslige myndigheder og organisationer, som ikke er placerede indenfor programområdet, men som bidrager til grænseoverskridende merværdi og hvis aktiviteter i projektet ligger i det geografiske område. Undtagelse kan endvidere gives, hvis tilsvarende partnere ikke findes i programområdet OG projektets effekter ligger i og er til fordel for programområdet 3. Offentlig medfinansiering Det er et krav, at projektets partnerskab i fællesskab bidrager med medfinansiering, hvilket dokumenteres i medfinansieringsblanketterne Principper for støtte til projekter: Udover ansøgningskriterierne, som er nævnt i de følgende kapitler, gælder fra og med den følgende principper for støtte til projekter: Indføring af en gradueret støtteprocent på maks. 75 %, som er afhængig af projektets samlede omkostninger. Dvs. 75 % tilskud til støtteberettigede omkostninger op til euro og 50% tilskud til alle øvrige støtteberettigede omkostninger over euro (se tabel i bilag). Ophævelse af det maksimale tilskud Ophævelse af reglen om, at eksisterende personale altid er medfinansiering. Det dansk-tyske INTERREG-udvalg forfølger med den nye strategi målet om, at lette adgangen til projektstøtte. Ved at graduere støtteprocenten lettes adgangen til programmet for små projekter og nye aktører, samtidig med at målet om at støtte strategisk vigtige projekter fortsat forfølges. 15

16 Programstrategien træder i kraft for projektansøgninger, der indsendes med henblik på at blive forelagt på det næste udvalgsmøde i 2011 og gælder indtil anden beslutning herom træffes i INTERREG-udvalget. 4.2 Ansøgningskriterier: For alle projekter gælder, at de skal udføres i overensstemmelse med EU-forordningerne, suppleret med nationale regler og indholdet i INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion. Det anbefales grundlæggende, at der inden ansøgningen afholdes et fælles møde mellem projektpartnerne og INTERREG-sekretariatet! Ansøgningskriterierne er afledt af målsætningerne i INTERREG IV A-programmet. Projektets kvalitet vurderes ud fra, i hvilken grad projektet opfylder følgende kriterier: Projektet a) tjener til økonomisk positionering af regionen langs aksen Hamborg-København/Malmø, b) forbedrer Femernbæltregionens attraktivitet, c) skaber mere grænseoverskridende information og viden til befolkningen i regionen, d) fremmer integrationen, e) tjener til at skabe et økonomisk, kulturelt og socialt fællesskab, f) styrker den regionale økonomiske struktur, g) tjener til at skabe og bevare arbejdspladser og til at opkvalificere arbejdsløse, navnlig kvinder, h) bidrager til at løse grænseoverskridende problemer, i) fremmer tosprogetheden, j) fremmer den gensidige forståelse, k) fremmer den regionale identitet og den europæiske tanke, l) giver nye impulser til samarbejdet i regionen, m) har pilot- og innovativ karakter, n) har positive eller neutrale følger for ligestillingen mellem mand og kvinde, o) har positive eller neutrale virkninger på enhver form for ikke-diskrimination, p) har positive eller neutrale virkninger på miljøet og på processen med bæredygtighed, q) har en vedvarende effekt også efter udløbet af støtteperioden. r) Understøtter Østersøstrategiens prioriterede områder. Disse kvalitative kriterier er oplistet i ansøgningsformularen (punkt 9.1) og skal beskrives når der gives positiv og negativ vurdering. Ved neutral vurdering er en beskrivelse ikke nødvendig. Der skal i ansøgningen gives oplysninger om følgende kvantitative kriterier (punkt 9.2): a) Antal deltagende partnere fra det offentlige område. Anbefaling: Her oplyses antallet af alle offentlige partnere (f.eks. kommuner, Kreise, danske regioner) som deltager i projektet som projektpartner, samarbejdspartner eller som eksterne partner. b) Antal deltagende partnere fra offentligt lignende områder. 16

17 Anbefaling: Her oplyses antallet af alle lignende partnere (f.eks. forbund og foreninger) som deltager i projektet som projektpartnere, samarbejdspartnere eller som eksterne partnere. c) Antal involverede virksomheder. Anbefaling: Her oplyses antallet af virksomheder som deltager i projektet d) Antal deltagende partnere fra det politiske niveau. Anbefaling: Her oplyses antallet af partnere i projektet fra det politiske niveau som f.eks er direkte involveret i projektet. e) Antal deltagende partnere fra videnskab. Anbefaling: Her oplyses her antallet af partnere fra det videnskablige område (f.eks. universiteter eller ander forskningsinstitutioner) som deltager i projektet som projektpartnere, samarbejdspartnere eller som eksterne partnere. f) Antal nye koncepter, strategier og undersøgelser. Anbefaling: Her oplyses antallet af nye koncepter, handlingsplaner, strategier, politiske aftaler, studier, evalueringer, indberetninger eller lignenede som indgår i projektet. g) Antal fælles møder, seminarer. Anbefaling: Her oplyses alle møder som gennemføres af projektpartnerne i fællesskab. Det samme gælder for seminarer eller sprogkurser for medmindre at de ikke er inkluderet under a) for projekter i prioritet 2 (se nedenfor). h) Antal fælles arrangementer. Anbefaling: Her oplyses alle arrangementer som gennemføres i fællesskab af projektpartnerne. Arrangementerne kan f.eks være Kick-Off-arrangementer ved projektstart og andre informationsarrangementer, konferencer og afslutningsarrangementer med henblik på at præsentere projektresultater. i) Antal deltagere i arrangementer. Anbefaling: Her oplyses det antal deltagere der deltager i de arrangementer der er nævnt under h). j) Antal nye produkter og tjenesteydelser. Anbefaling: Her oplyses alle nye produkter og serviceydelser som er udarbejdet i løbet af projektet. Det gælder f.eks fælles webartikler, rejseguides, databaser, turisttilbud eller grænseoverskridenden vedvarende tiltag. k) Antal af arbejdspladser, der etableres (opdelt mænd/kvinder). Anbefaling: Her oplyses antallet af egentlige nye arbejdspladser som er skabt i og som resultat af projektet. Inddel dette antal i hhv. mænd og kvinder i de dertilhørende felter i ansøgningsskemaet. l) Antal af PR-tiltag, der skal gennemføres. Anbefaling: Her oplyses alle tiltag i projektet der er foretaget i forhold til offentlighedsarbejde. Det gælder f.eks hjemmesider, flyers, brochurer, bøger, pressemeddelelser, pressekonferencer, offentlige optrædender i TV, radio eller på internettet. m) Antal deltagere i sprogkurser Anbefaling: Hvis der gennemføres sprogkurser i løbet af projektet skal antallet af deltag i sprogkurserne ere oplyses her. 17

18 kun for projekter under Prioritet 2: a) Antal gennemførte uddannelses-, videreuddannelses- og kvalificeringsforanstaltninger. Anbefaling: Oplys her alle egentlige uddannelses-, videreuddannelses og kvalificeringsforanstaltninger. Hertil tæller også sprogkurser. b) Antal deltagere i disse foranstaltninger (opdelt mænd/kvinder). Anbefaling: Oplys her antallet af deltagere i disse foranstaltninger. Opdel disse i hhv. mænd og kvinder i de dertilhørende felter i ansøgningsskemaet. Benyt feltet Forklaring i ansøgningsskemaet (punkt 9.2) til at beskrive de kvantitative oplysninger med tekst. Dermed menes at det f.eks. beskrives præcis hvem der er den videnskablige partner, hvilke arrangementer der er blevet gennemført og hvilke nye produkter og tjenesteydelser der er tale om. Oplysningerne i uddybningen skal stemme overens med beskrivelserne af de gennemførte aktiviteter under punkt Yderligere krav til et projekt Som yderligere mindstekrav til et støtteberettiget projekt gælder følgende kriterier: projektet udvikles i fællesskab og gennemføres indholdsmæssigt samt finansielt sammen af mindst en dansk og en tysk projektpartner (hvor hver projektpartner er ansvarlig og hæfter for sin økonomi), projektet er additionelt og træder ikke i stedet for oprindelige opgaver, for hvert projekt udpeges en ledende støttemodtager som er Leadpartner (se Pkt. A 3), ansøgerne kommer fra det offentlige eller hermed ligestillede områder samt fra det offentlige område i bredere forstand (offentligt-lignende område), der foreligger en fælles og af alle partnere underskrevet projektansøgning, enslydende på dansk og tysk, projektet har grænseoverskridende karakter, medfinansieringen med offentlige eller private midler er sikret, projektet har en vedvarende effekt også efter støtteperiodens ophør. Østersøstrategien: I oktober 2009 vedtog EU's stats- og regeringschefer en fælles strategi og handlingsplan for Østersøregionen EUSBSR (European Union Strategy for the Baltic Sea Region), Formålet er at sikre en mere effektiv koordinering af EU's politikker og programmer i Østersøregionen. Strategien har fire hovedtemaer: En miljømæssigt bæredygtig region En velstående region En tilgængelig og attraktiv region En sikker region 18

19 Også Femernbæltprogrammet opfordres til at træffe foranstaltninger med henblik på at støtte strategien. Derfor skal alle fremtidige projekter indeholde aktive signaler vedr. Østersøstrategien, men ikke nødvendigvis decideret yde positive bidrag til strategien. På den måde udbredes viden om strategien blandt Femernbæltregionens aktører. Projekter, der positivt understøtter strategiens prioriterede områder opfordres til at kontakte koordinatorerne for de relevante prioritetsområder (Priority Area Coordinators = PAC) for at sikre relevant koordinering og samarbejde. De relevante kontaktinformationer findes på EU-kommissionens hjemmeside under følgende link: Projekterne vil ligeledes blive informeret om, at projekterne rapporteres til Kommissionen som værende understøttende for strategien. Det er også grunden til, at man både i ansøgningsformularer og i års- og slutrapporter skal forholde sig til Østersøstrategien. Under pkt i ansøgningsformularen skal man beskrive aktiviteter, som støtter Øsersøstrategiens fokusområder i forbindelse med projektet, og under pkt skal der gives et sammendrag af, hvorledes projektet støtter Øsersøstrategiens fokusområder. I årsrapporten er der ligeledes en forespørgsel herom. Yderligere oplysninger om Østersøstrategien kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside: eller i oplysningen fra EU-Kommission vedr. Den Europæiske Unions Strategi for Østersøområdet (dansk), der sammen med handlingsplanen findes på programmets hjemmeside som download (rubrik: Generelle dokumenter og grafiske elementer). Ansøgningsskemaet findes som download (rubrik: Ansøgning) på hjemmesiden. Ansøgningsformularen består af en WORD-fil og en EXCEL-fil. Hvordan skemaet skal udfyldes, fremgår af nedenstående støttevejledning og bemærkningerne i de enkelte afsnit i denne håndbog samt i selve ansøgningsskemaet. 19

20 5. Støtteberettigelse af udgifter og beregning af projektomkostningerne 5.1 Grundlag Følgende EU-forordninger i de til hver en tid aktuelle udgaver og med eventuelle ændringer danner grundlag for tildeling af EFRU-støtten inden for Målet Europæisk territorialt samarbejde : Rådets forordning (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999. Kommissionen forordning (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Forordningerne kan downloades på EU's hjemmeside: Desuden gælder nationale regler, som i givet fald supplerer EU-reglerne. For danske projektpartnere gælder: Bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bekendtgørelse nr. 71 af 21. januar 2010 om ændring af bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bekendtgørelserne kan downloades på Erhvervs- og Bygestyrelsens hjemmeside: 5.2 Projektudgifternes støtteberettigelse Udgifternes støtteberettigelse forudsætter, at omkostningerne er relevante og direkte relateret til det støttede projekt. Et tilskud kan kun udbetales på baggrund af faktisk gennemførte betalinger af projektrelaterede udgifter, som kan dokumenteres ved hjælp af kvitterede fakturaer eller bogførings-/ regnskabs- 20

Håndbog. Version nr. 5 31.08.2015. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 5 31.08.2015. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 5 31.08.2015

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne.

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. VEJLEDNING VEDRØRENDE AFSLUTNING AF ET PROJEKT Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. Projektperiode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules Kaja Korgaard & Erik Fuglsang Viborg 04 November 2010 EU Reglerne I Helt generelt : Alle projekt aktiviteter

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

kulturlink Femern Bælt Retningslinjer for ansøgning til People-to-People (p2p) Projektidékonkurrence

kulturlink Femern Bælt Retningslinjer for ansøgning til People-to-People (p2p) Projektidékonkurrence Tak for jeres interesse! Det glæder os, at I har fået en idé til et People-to-People (p2p) projekt, og at I lyst til at ansøge kulturlink Femern Bælt om støtte til den videre udvikling af projektet. Disse

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

FACT Sheet vedr. støtteberettigede udgifter i projekter

FACT Sheet vedr. støtteberettigede udgifter i projekter FACT Sheet vedr. støtteberettigede udgifter i projekter Generelle oplysninger Budgetplanlægningen går hånd i hånd med den konkrete planlægning af aktiviteterne. Der skal være en synlig sammenhæng mellem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark Dette FACT Sheet skitserer private virksomheders muligheder for at deltage i projekter samt de særlige betingelser, forpligtelser og konsekvenser,

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 1. Generelle oplysninger På fastlagt tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til Interreg-administrationen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010 Side 1 af 8 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B20100020705 Entydig dokumentidentifikation AU003943 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013.

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Brevid: 1589117 Interregionale muligheder Status for Interreg 2007-2013 Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Region

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 19. FEBRUAR 2016 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen,

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, EU s strukturfonde Silkeborg, den 25. juni 2012 v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, sukibr@erst.dk Grundvilkår.. Strukturfondsmidler er ikke bare en finansieringskilde, men penge med forpligtelser fordi:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere