Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 14:00 Toftehøj, Peter Løthsvej 3, Aabybro Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 72. Bofællesskaber - program for Sociial- og Sundhedsudvalgets besøg på Toftehøj Værestedet Syrenen i Brovst - lokaler Budget overslagsårene Harmonisering af hjemmeplejepersonalets uniformer Harmonisering af priser på madservice til hjemmeboende pensionister og til madservicepakken på plejecentre i Jammerbugt Kommune Midlertidig hjemmehjælp - minimumsgrænse for betaling Orientering vedrørende renovering af ældreboliger Parkvej Mad- og Måltidsservice - Orientering om den videre proces Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer Meddelelser fra forvaltningen 19 Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Social- og Sundhedsudvalget Bofællesskaber - program for Sociial- og Sundhedsudvalgets besøg på Toftehøj / Lene Fuglsang Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalgets møde afholdes på Toftehøj kl. 14,00 Sagsbeskrivelse Program: Kl fælles introduktion og møde med beboere og medarbejdere. Kl rundvisning på Toftehøj i de 4 afdelinger Birkebo, Elmebo, Bøgebo og Egebo. Kl Socialudvalget starter sit møde i undervisningslokalet/kantinen på Toftehøj. Retsgrundlag - Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Til orientering Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Udvalget fandt introduktionen til Toftehøj god og informativ i forhold til det videre arbejde. Fraværende: Tilbage til toppen

4 Social- og Sundhedsudvalget Værestedet Syrenen i Brovst - lokaler / Lene Fuglsang Beslutningstema Værestedet Syrenen i Brovst ønskes tildelt lokalerne på Tjørnevænget 1 i Brovst, som en permanent løsning på værestedet Syrenens lokaleproblemer, når beboerne dér forventeligt fraflytter til Brønderslev den Sagsfremstilling Værestedet Syrenen holder i dag til det 3. midlertidige sted i Zionkirkens lokaler i Jernbanegade i Brovst. Værestedet Syrenen blev senest forflyttet i marts 2005 i forbindelse med byfornyelsesprojektet i Brovst midtby, der krævede nedrivning af lokalerne på Stationsvej 5. Værestedet Syrenen er meget glad for de nuværende lokalers beliggenhed, mens både brugere og medarbejdere er meget lidt begejstrede for lokalernes manglende handicapvenlighed og de problemer med at færdes i huset som de mange - også indimellem stejle og smalle - trapper giver. Værestedet Syrenen ønsker sig lokalerne på Tjørnevænget 1, som skulle blive ledige pr. 1.april 2008, når beboerne dér fraflytter til nybyggede boliger i Brønderslev Kommune. Værestedet Syrenens lokaleønske har været behandlet i Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen i Brovst, hvorfra man i sin tid anbefalede overfor Sammenlægningsudvalget, at værestedet Syrenen skulle overtage Tjørnevænget 1, når beboerne fraflyttede. Tjørnevænget 1 har Jammerbugt kommune i øvrigt overtaget fra Amtet i forbindelse med kommunalreformen. Retsgrundlag Ifølge Lov om Social Service 104 Skal kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Økonomi og finansiering Kan ikke angives nøjagtigt, da der ikke foreligger noget om huslejen eller udgifterne til lys, vand, varme med mere det nye sted Som det ser ud nu er der på budget 2007 afsat følgende til husleje, lys, varme, vand, forsikring og vedligeholdelse m.m. for værestet i nuværende lokaler. Værestederne:

5 Social- og Sundhedsudvalget Budget 2007 husleje, Husleje: lys, varme m.m. Værestedet Syrenen kr Det skal anføres, at der under socialpsykiatrien som tværkommunalt projekt i det sidste år var afsat kr. til dækning af husleje, lys, vand, varme, vedligeholdelse og forsikring til det enkelte værested. Hertil vil komme et vist beløb til istandsættelse og småændringer af lokalerne på Tjørnevænget 1 i Brovst efter at beboerne er flyttet ud i sammenhæng med stedets hidtidige anvendelse som bolig for handicappede samt udgifter ved selve flytningen. Til gengæld spares huslejeudgiften til Zionkirken vedrørende værestedet Syrenen. Der er ikke afsat midler til ombygning og istandsættelse af de ønskede lokaler heller ikke på budget Høring/borger- og brugerinvolvering Spørgsmålet om permanente lokaler til værestedet Syrenen i Brovst har ikke været til høring udover at brugerne af værestedet har været inddraget i ønsker til lokaler og derfor er med til at ønske de omtalt andre lokaler. Indstilling Det indstilles at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender, at ejendommen Tjørnevænget 1 efter fraflytning af beboerne i 2008 stilles til rådighed for værestedet Syrenen. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Udvalget følger indstillingen, som tiltrædes under forudsætning af yderligere oplysninger vedr. udgifter til ombygning, hulsleje m.v. inden sagen oversendes til Økonomiudvalget. Fraværende: Tilbage til toppen

6 Social- og Sundhedsudvalget Budget overslagsårene / Morten H. Vestergaard Beslutningstema Fornyet behandling/drøftelse af punkt 66 fra møde 22.juni 2007 samt Myndighedsafdelingens tillæg til prioritetsblokke på hjælpemiddel- og socialpsykiatriområdet. Endvider er der udarbejdet oversigt over økonomiske konsekvenser af Ældreårdets forslag om ugentlig rengøring samt hovedrengøring. Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget har tidligere besluttet at de enkelte udvalg skal beskrive prioriteringsmuligheder på 3 procent. Social- og Sundhedsudvalget vedtog på møde den 29.maj 2007 at opfodre forvaltningen til at komme med forslag til mulighed for prioritering på 3% af udvalgets budgetramme. Social-og Sundhedsområdets andel af 3 % budgetbesparelser for 2008 Beløb i kr. i 2007-niveau - Drift Budget % af Andel 7 Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet excl.kommunal finansiering, Regionen I alt Ældrerådet har fremsendt forslag/ønsker til budget overslagsårene. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling - at udvalget drøfter prioriteringsforslagene med henblik på, hvilke forslag der skal yderligere kvalificeres til brug i det samlede prioriteringskatalog, - at udvalget drøfter yderligere forslag, der skal indgå i

7 Social- og Sundhedsudvalget prioriteringskataloget. Social- og Sundhedsudvalget den Der ønskes forslag om prioriteringsblokke fra socialpsykiatrien og hjælpemiddelområdet samt uddybning af forslagene m.h.p. økonomi og konsekvenser. Vedrørende brev fra Ældrerådet: Ønskes videresendt til fortsat budgetbehandling, idet der ønskes beregning vedrørende hovedrengøring og ugentlig rengøring. Tilføjelse til møde : Vedrørende Tillæg til prioriteringsblokke henvises til vedlagte bilag. Vedrørende Ældrerådets forslag vedrørende : Ugentlig rengøring Økonomisk beregning, hvis kommunens serviceniveauet på rengøringsområdet bliver forhøjet fra hver 2. uge til hver uge: I alt i Jammerbugt Kommune er der 1235 borgere som får rengøringshjælp hver 14. dag. Hovedparten er bevilliget 50 minutter, svarende til 1029 timer. Hvis alle borgerne skal have rengøring hver uge vil det betyde et merforbrug i timer på 1029 timer i 26 uger, i alt pr år. Timeprisen er i forhold til Frit valg i dagvagt 283 kr. Det betyder en merudgift på kr. Hovedrengøring: Økonomisk beregning for hovedrengøring: Niveauet i eks. Aalborg Kommune er 1 gang årligt af 2 personer svarende til 16 timer. Der er 1235 borgere, som skal have 16 timer hver pr år = timer. Timeprisen er i forhold til Frit valg i dagvagt 283 kr. Det betyder en årlig merudgift på kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering

8 Social- og Sundhedsudvalget Indstilling Det indstilles - at udvalget drøfter prioriteringsforslagene herunder Myndighedsafdelingens tillæg til prioriteringsblokke med henblik på, hvilke forslag der skal yderligere kvalificeres til brug i det samlede prioriteringskatalog, - - at udvalget drøfter yderligere forslag, der skal indgå i prioriteringskataloget. at udvalget drøfter hvorvidt Ældrerådets forslag vedr. ugentlig rengøring / hovedrengøring skal indgå i prioriteringsblokkene. Bilag: Myndighedsafdl. tillæg til prioriteringsblokke.doc Social- og Sundhedsudvalget, den Videresendes til Økonomiudvalget med følgende bemærkninger. Følgende forslag kan der arbejdes videre med i budgetforløbet: Myndighedsområdet: punkterne 16 (med en generel rammebesparelse), 17, 9, 10, 12, 14. På sundhedsområdet: side 3 (Kommunal finansiering af... (skal indgå som administrativ tilretning), side 4 (Kommunal genoptræning og.. (indhold skal uddybes). Følgende forslag ønsker et flertal IKKE der skal arbejdes videre med: Myndighedsområdet: 18 (skal indgå som en del af den løbende tilpasning), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13. Sundhedsområdet: side 1 begge (tilskud... og Støtte til...), side 2 begge (Huslejebetaling i... + Forebyggende...), side 3 (Kørselsudgifter til...). Under Myndighedsområdet udgår punkt 15 helt. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Social- og Sundhedsudvalget Harmonisering af hjemmeplejepersonalets uniformer / Dorde Wisniewski Bendtsen Beslutningstema På baggrund af vedlagte baggrundsnotat ønskes en vurdering samt et valg af hvilken uniformordning, man fremtidlig ønsker implementeret i Jammerbugt Kommune. I de tidligere kommuner Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup, har man praktiseret hver sin model for administration af plejepersonalets uniformer. I forbindelse med kommunesammenlægningen, er spørgsmålet om harmonisering af hjemmeplejens uniformer, derfor blevet aktuelt Sagsbeskrivelse En harmonisering af uniformordningen vil for kommunen betyde: at ud over en ens administrativ praksis, vil ensartede uniformer også signalere én kommune, et ansigt ud ad til, og dermed én samlet organisation for hjemmeplejen. Den samlede medarbejdergruppe omfatter ca. 800 personer, som i deres daglige virke er meget synlige i kommunen. Vælger man at overgå til uniformer, gældende for alle 800 medarbejdere, er det et signal om at gøre rent bord én gang for alle og signalere omverdenen at vi i kommunen repræsenterer Jammerbugt kommune. Denne harmonisering er identitetsstyrkende for både plejepersonalet og borgerne. Det har en positiv psykologisk virkning, at man uanset geografisk placering og afstand får samme indtryk af at være betjent af en Jammerbugt - medarbejder. Ved at harmonisere og derved brande Jammerbugt Kommune via dets logo, opnås forståelsen af, at vi tager kommunesammenlægningen alvorligt. Kriterier for valg af fremtidig uniformordning På tidligere omtalte høringsmøde er følgende høringssvar: 1 Ensartet påklædning- som giver et entydigt signal om en samlet kommune og fælles værdier. 2 Lejeordning med vaskeservice 3 Brugerindflydelse på hvad, der indkøbes. 4 Ønske om fleksibilitet i forhold til uniformsammensætning, så flest mulige tilgodeses, hvad angår kombinationsmuligheder, dog skal farverne være gennemgående for samtlige kombinationssæt. 5 Jakker til alle, da Jammerbugts hjemmepleje er en integreret

10 Social- og Sundhedsudvalget plejeordning. Sygeplejerskerne er ligeledes blevet hørt og ønsker sammenstemmende punkt 1-2 effektueret. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Uniformssagen skal i udbud, da det konstateres, at udgifter til uniformer overstiger 1.8 mio. Man vil efter at have besluttet de overordnede kriterier sende materialet i udbud. Derefter udvælges de firmaer, der bedst matcher vore kravsspecifikationer. Hvis vi tager udgangspunkt i, hvordan ordningerne fungerer i dag, og tager leje-vaske-ordningen som sammenligningsparameter, konstateres det, at der kan findes en besparelse på godt ½ mio., når man sætter leje- vaske ordningen op mod kommunekøb- vask - selv ordningen. Hvis vi ser på leje-vaske- ordningen med kommunekøb vask selv på institution - ordningen, er det praktisk talt ikke muligt at fremkomme med et konkret bud, da det i praksis vil betyde, at der på samtlige institutioner skal opstilles vaskemaskiner til at kunne vaske for 800 medarbejdere. Det er urealistisk og derfor ikke aktuelt. Høring/borger- og brugerinvolvering Notatet har været i høring d , hvor medarbejder repræsentanter fra samtlige plejecentre har deltaget. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social og Sundhedsudvalget vurderer og vælger hvilken type uniformordning, der skal være gældende for Jammerbugt Kommune på baggrund af følgende : -at plejepersonalet får ens uniformer -at opgaven sendes i udbud efter gældende regler -at udvalget beslutter hvilke overordnede principmodeller der skal indgå i udbuddet vedr. - leje ordningen -kommunekøb,- vask selv Forvaltningen indstiller, at der maksimalt peges på to modeller og at tilbudsgiverne gives brede rammer til at løse opgaven inden for det/ de valgte principper. Social- og Sundhedsudvalget skal på baggrund af de indkomne tilbud senere tage beslutning om valg af leverandør efter princippet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud med henblik på indstilling til godkendelse i Økonomiudvalget.

11 Social- og Sundhedsudvalget Bilag: Bilag til Harmonisering af hjemmeplejens uniformer Social- og Sundhedsudvalget, den Indstillingen godkendt idet der ønskes en lejeordning inden for det nuværende budget for de 4 gamle kommuner. HK ønsker også priser på en køb selv/vask selv ordning, som i gl. Aabybro Kommune. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Social- og Sundhedsudvalget Harmonisering af priser på madservice til hjemmeboende pensionister og til madservicepakken på plejecentre i Jammerbugt Kommune / Mary-Ann Sørensen Beslutningstema Priserne på madservice både til hjemmeboende pensionister og til borgere på plejecentrene skal harmoniseres senest den 1. juli Det betyder at priserne skal være ens uafhængigt af hvor i kommunen man bor og hvilken slags mad man modtager. Sagsfremstilling: Madservice til hjemmeboende pensionister: Screeningen af de 8 produktionskøkkener (inkl. de to diakonhjem) i Jammerbugt Kommune viste en vægtet gennemsnitspris på frit valgs området på kr. 61 inkl. moms for 2 retter mad inkl. udbringning. Portionstørrelserne har været forskellige med en variation på 30 g kød per portion. Under forudsætning af at kvalitetetsstandarden med harmoniserede portionsstørrelser vil indberetningsprisen til fritvalgsdatabasen kunne nedsættes med kr. 1 til kr. 60. Fritvalgsprisen vil gælde for resten af 2007 og vil blive beregnet igen i forbindelse med den øvrige afklaring af Mad- og Måltidsservice. Det foreslås at prisen på madservice sættes til kr. 60 i fritvalgsdatabasen, fordelt på kr. 34 til en hovedret, kr. 13 til en biret og kr. 13 til udbringning. Den nuværende egenbetaling for madservice er før harmonisering kr. 44 i Pandrup, kr. 49 i Brovst og Fjerritslev og kr. 50 i Aabybro. Set i forhold til de totale forventede indtægter på området, vægtet efter hvor mange portioner der leveres fra det enkelte køkken til de nuværende priser, er den samlede forventede indtægt for to retter mad inkl. udbringning kr. 48,46. Det foreslås at den harmoniserede pris fra 1. juli 2007 for to retter mad inkl. udbringning sættes til kr. 49, således at en hovedret koster kr. 39 og en biret koster kr. 13. Det betyder at borgerne i Pandrup får en prisstigning på kr. 5 (11,4%), prisen for borgerne i Brovst og Fjerritslev er uændret og Borgerne i Aabybro får et prisfald på kr. 1 (2%)for 2 retter. Det kommunale tilskud vil i givet fald være kr. 11 for levering af en to-retters middag, svarende til lidt mindre end omkostningerne til levering.

13 Social- og Sundhedsudvalget Servicepakken døgnkost til beboere på plejecentre: Screeningen af køkkenerne (inkl. de to diakonhjem) i Jammerbugt Kommune viste variationer i døgnkostprisen på kr. 111 til kr. 198 ekskl. moms, svarende til en vægtet gennemsnitspris på kr. 133,22 per døgnkost. Dette beløb skal ikke offentliggøres i fritvalgsdatabasen. Prisen er beregnet efter de nuværende forhold. Det er ikke muligt at beregne en fremtidig pris før der er sket afklaring af hvordan den fremtidige produktion i Mad- og Måltidsservice skal være. Harmonisering af kvalitetsstandarderne vil tidligst få fuld gennemslagskraft i Den nuværende egenbetaling for servicepakken døgnkost er før harmonisering kr. 86 i Brovst (inkl. leve-bo miljøer med delvis egenproduktion, ekskl. døgnkost på Brovst Sygehus), kr. 87 i Pandrup, kr. 104 i Aabybro og kr. 115 i Fjerritslev. Set i forhold til de totale forventede indtægter på området, vægtet efter antal døgnpladser med en belægningsprocent på 90% er den samlede forventede indtægt på kr. 95,84. Det foreslås at den harmoniserede pris for døgnkost fra 1. juli 2007sættes til kr. 97. Det betyder at borgere på plejecentre i Brovst og Pandrup får prisstigninger på henholdsvis kr. 11(12,8%) og kr. 10 (11,5%) og borgerne i Fjerritslev og Aabybro får prisfald på henholdsvis kr. 18 (15,7%) og kr. 7 (6,7%). Retsgrundlag Økonomi og finansiering Udgiftsneutral da der er tale om en harmonisering af priserne. Høring/borger- og brugerinvolvering Ældrererådet anbefaler at forslaget til harmonisering godkendes. Indstilling Socialdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at forslaget om harmonisering af priserne godkendes. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Udsat. Fraværende: Tilbage til toppen

14 Social- og Sundhedsudvalget Midlertidig hjemmehjælp - minimumsgrænse for betaling / Jannie Sommer Beslutningstema Der ønskes fastsat minimums pris for betaling af midlertidig hjemmehjælp. Sagsbeskrivelse Når en borger bevilges midlertidig hjemmehjælp er der en brugerbetaling, modsat hvis der er tale om varig hjælp hvor ydelsen er gratis. Brugerbetalingen udregnes ud fra borgerens indtægt og der er et max. beløb for hvor mange kroner pr. time en borger kan betale I henhold til Bekendtgørelse nr. 616 af kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet. Hvert år udsendes fra ministeriet et krone beløb hvorunder kommunen kan vælge ikke at opkræve for den midlertidige hjemmehjælp. For indeværende år er er beløbet på 61 kr. Er den samlede regning for hjemmehjælps ydelser under dette beløb kan kommunen vælge ikke at sende en regning. Det er forholdsvist dyrt i personale ressourcer at sende regninger ud i forhold til det lille beløb, som skal opkræves. Retsgrundlag Servicelovens 83,stk. 1, jf. 4 stk.1 i bekendtgørelse nr. 616 af Økonomi og finansiering Det skønnes at besparelse af personaleressourcer og manglende betaling ( i henhold til min. opkrævning ) udlignes, så forslaget er udgiftsneutralt. Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Socialdirektøren indstiller at Social- og Sundhedsudvalget at Jammerbugt Kommune anvender muligheden for at fastsætte minimumsgrænse for opkrævning af betaling for midlertidig hjemmehjælp for kr.

15 Social- og Sundhedsudvalget Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

16 Social- og Sundhedsudvalget Orientering vedrørende renovering af ældreboliger Parkvej / Inge Bryde Andersen Beslutningstema Orientering vedrørende renovering af ældreboliger Parkvej planlægning og genhusning. Renoveringen forventes påbegyndt i uge og med forventet ibrugtagning uge Sagsbeskrivelse Med henblik på genhusning er der foretaget en afdækning af antallet af tomme boliger indenfor egen boligmasse, og det kan konkluderes at genhusningen af borgerne højst sandsynlig vil kunne klares inden for brug af egne boliger. Da der findes tomme boliger visiteres der ikke borgere til boligerne på Parkvej resten af indeværende år. Såfremt en lejlighed på Parkvænget eller Parkvej af en eller anden grund fraflyttes, tilbydes borgerne fra Parkvej den ledige bolig, hvis de er indforstået med, at det fremover bliver deres varige bolig. På den måde vil der for den enkelte kun blive tale om at skulle flytte en gang i forbindelse med renoveringen. Bliver der i perioden året ud stillet krav om genudlejning af en bolig på Parkvej udarbejdes en tidsbestemt lejekontrakt. I ugerne foretages en afdækning af hvilke borgere der har ønske om og behov for at flytte tilbage på Parkvej efter renoveringen. I vurderingen af borgernes ønsker og behov, vil der i visse tilfælde blive tale om at inddrage Myndighedsafdelingen og foretaget en eventuel omvisitering. Viser det sig senere på året, at der bliver brug for ekstra boliger i forbindelse med genhusning, vil der blive rettet henvendelse til Boligforeningen i Fjerritslev med det formål, at Kommunen kan få fortrinsret til et antal lejligheder i genhusningsperioden. Tirsdag d. 28. august 2007 afholdes orienteringsmøde for beboere og pårørende, hvor arkitekt Kim Fihl vil skitsere planerne for og resultatet af ombygningen. Revisor Steffen Davidsen vil gennemgå de økonomiske konsekvenser for borgerne. Områdelederen opridser de praktiske planer i forbindelse med flytningerne.

17 Social- og Sundhedsudvalget Til stede vil også være repræsentanter fra forvaltningen. Retsgrundlag - Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Socialdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

18 Social- og Sundhedsudvalget Mad- og Måltidsservice - Orientering om den videre proces /Mary-Ann Sørensen Beslutningstema Orientering om det videre arbejde, der skal føre til en endelig beslutning vedrørende Mad- og Måltidsservice Sagsbeskrivelse For at kunne harmonisere tilbuddet om forplejning til både hjemmeboende pensionister (madservice)og borgere på plejecentrene (servicepakke) mangler der følgende beslutninger: Godkendelse af kvalitetsstandarder på begge områder Valg af produktionsform(er) til madservice til hjemmeboende Valg af organisering af madproduktion på plejecentrene Tidsplan Kvalitetsstandarder for madservice og servicepakke Valg af produktionsform(er) for madservice Valg af organisering af produktion af servicepakke til plejecentrene 17. september 2007: Høring i Ældrerådet 25. september 2007: Behandling i Socialudvalget 11. oktober 2007: Godkendelse i Kommunalbestyrelsen September 2007 med afslutning ultimo 2007: Der igangsættes arbejde sammen med Kommunernes Revision i (ifølge bilag: kommissorium). Endelig tidsplan afventes fra KR. Efteråret 2007: Følgegruppe skal nedsættes ifølge kommissorium Fastlægges i 2008 Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Til orientering

19 Social- og Sundhedsudvalget Bilag: Bilag til Orientering om den videre proces for Mad- og Måltidsservice Social- og Sundhedsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

20 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer / Morten H. Vestergaard Beslutningstema Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

21 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra forvaltningen / Morten H. Vestergaard 1. Orientering vedrørende aktion blandt medarbejdere på hjemmehjælpsområdet. Opsamling fra møde med FOA på Fjerritslev kro. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

22 Social- og Sundhedsudvalget Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Eva Rytter Andersen (A) Grethe Dragsbæk (A) Helle Bak Andreasen (V) Henry Kronborg (V) Sonia Luther Nielsen (V) Susanne Hjorth Hansen (A)

23 Prioriteringsblokke Budget Tillæg til : Aktivitetsområde MYNDIGHEDSAFDELINGEN: Emne: Beskrivelse: Evt. note 15. Hjælpemidler, elscootere Beskrivelse af forslag: At serviceniveauet ændres således at det ikke er muligt at få bevilliget en el-scooter, idet vi vælger at denne type hjælpemidler fremover er at betragte som sædvanligt indbo/findes i almindelig handel. Der sker hele tiden en udvikling i hvilke produkter der er at betragte som hjælpemiddel og hvad der er at få i almindelig handel. Dette forslag er under forudsætning af at Det Sociale Nævn er enig med os i, at denne type fremover er at betragte som vanligt i folks hjem. Økonomiske konsekvenser i hele kr ,329 Økonomi: I år 2007 har i indtil nu bevilliget 35 el-scootere, svarende til helårsværk til 60 pr år. Det koster pr scooter pr år i gennemsnit 5475 kr, svarende til en total udgift for kommunen på kr. i besparelse. Beskrivelse af konsekvenser: Sænkning af serviceniveau for de svageste borgere, som henvises til brugerbetaling.

24 Prioriteringsblokke Budget Social psykiatri Beskrivelse af forslag SSB udvalget ønsker yderligere prioriterings blok fra social psykiatri. Der ses mulighed for reduktion af normering på Toftehøj i forhold til pædagogiske og plejemæssige opgaver. Det er endnu ikke afklaret hvordan normeringerne er sammensat i forhold til de øvrige somatiske institutioner der er i kommunen, og der kan derfor vanskeligt gives et endeligt bud. Økonomi: Da der ikke kan gives et reelt bud, må en generel rammebesparelse, set i forhold til den øvrige rammebesparelser være et forslag. Beskrivelse af konsekvenser: Serviceforringelse i forhold til tidligere amt, men mere harmonisering i forhold til de kommunale institutioner.

25 Prioriteringsblokke Budget Social psykiatri Toftehøj Beskrivelse af forslag Der ses en mulighed for at gennemføre en ombygning af Toftehøj og derigennem opdatere beboernes forhold til mere nutidige rammer, således at beboerne ikke skal bo, leve og sove i samme rum. En ombygning der medfører større lejligheder, fællesarealer m.v. for beboerne, vil inden for de nuværende fysiske rammer, betyde et fald i antallet af pladser. Økonomi: Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget konkrete overslag på de økonomiske forhold. Fra tilsvarende ombygninger skønne det, at kommunen vil kunne få et engangsprovenu på mellem 3-6 mio. kr

26 Prioriteringsblokke Budget Social psykiatri Bofællesskaber Beskrivelse af forslag Som en konsekvens af sammenlægningen er der opstået nogle muligheder for at samtænke boforholdene inden for social psykiatrien og derigennem både skabe bedre fysiske rammer for beboerne og bedre pædagogiske tilbud. I forbindelse med Socialudvalgets rundtur blev det bl.a. konstateret at bygningsforholdene på Grabowsvej er kritisable. Huset på Grabowsvej tager fugt ind fra soklen så huset forfalder både ude og inde, huset mangler vedligeholdelse og der kommer fugt ind fra taget. Hertil kommer at der betales en relativ høj husleje. Beboelsen på Skipper Clementsvej er oprindeligt ikke beregnet til døgndækning, men der er i dag 2 beboere der har behov herfor, hvilket medfører høje driftsomkostninger. Såfremt der eksempelvis kunne skabes plads til beboerne de 2 steder i et nyt byggeri vil der kunne blive tale om både bedre fysiske forhold og bedre tilbud for beboerne og samtidig mulighed for besparelser og forbedringer på flere områder: Begge steder er beboerne blevet ældre og nogle med forringet funktionsevne til følge og dermed kan der i løbet af kort tid blive behov for øget støtte og måske direkte døgndækning udover til de 2 som allerede er på Skipper Clementsvej nu. Beboerne på Grabowsvej får temmelig høje boligsikringer pga. den høje husleje, som en særordning har Brovst kommune i sin tid accepteret de høje huslejer i forhold hertil. (Man kan undre sig over at LEV vil være bekendt at tage så høje huslejer).

27 Prioriteringsblokke Budget De kritisable boligforhold på Grabowsvej har LEV ikke villet forbedre som ejer. Begge steder er sårbare pga. af det lave antal beboere og dermed lave antal medarbejdere på flere områder: o o o o psykisk arbejdsmiljø medarbejderfravær i forb.m. ferier og sygdom fagligheden og at fastholde denne ved vacante pladser bliver økonomien lynhurtigt udhulet. Særligt om beboerne på Skipper Clementsvej kan der blive tale om en større besparelse, da døgndækningen dér falder væk, såfremt beboerne kan flyttes til et andet sted med døgndækning i forvejen. Det skal bemærkes, at de 2 beboere på Skipper Clementsvej, der er tale om ikke kan undvære døgndækning, så selv om vi kan hente noget refusion fra staten på at fordele udgiften på de 2 beboere allerede nu ud fra at det er deres behov alene, så vil der alligevel blive tale om en væsentlig besparelse. Økonomi: Da ovenstående kun er skitser til en fremtidig organisering, er økonomien i ovenstående forslag vanskelig at vurdere. Men det vurderes at der vil være både et her og nu provenu og løbende driftsbesparelser. Såfremt udvalget ønsker, der skal arbejdes videre med forslaget vil der blive forelagt økonomiske beregninger på et senere tidspunkt.

28 Harmonisering af hjemmeplejens uniformer - side 1 af 13 Harmonisering af hjemmeplejens uniformer et baggrundsnotat /DWB Man har i de tidligere kommuner Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup, uafhængig af hinanden, praktiseret hver sin model som grundlag for administration af plejepersonalets uniformer. I forbindelse med kommunesammenlægningen, er spørgsmålet om harmonisering af hjemmeplejens uniformer, derfor blevet aktuelt. For at få et grundlag for en politisk beslutning, er der derfor udarbejdet dette baggrundsnotat for bl.a. at få en afklaring af: Hvorfor ønsker Jammerbugt Kommune at ændre praksis? Hvordan har praksis været vedr. uniformer i de respektive kommuner? Hvilket udgiftsniveau er gældende for de forskellige ordninger? Hvordan ønsker man at organisere uniform ordningen i fremtiden? Som et led i at få besvaret disse spørgsmål afdækkes, hvordan man i Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup har håndteret administrationen af hjemmeplejens uniformer på forskellig vis mht. købsaftaler, indkøb, vask og håndtering. Der redegøres yderligere for konkrete omstændigheder i forhold økonomi, logistik, hygiejne samt en værdibaseret begrundelse for de igangværende ordninger. Det forsøges via denne redegørelse at opnå en bedre gennemsigtighed af disse, således de enkelte områder vil være sammenlignelige og dermed danne grundlag for et mere kvalificeret valg, med henblik på fremtidens uniformering. Harmonisering af uniformer At harmonisere hjemmeplejens uniformordning er et led i en større harmoniseringsplan for Jammerbugt Kommune. På flere fronter er harmoniseringen implementeret, men der er fortsat områder, som er i en igangværende harmoniseringsproces. Denne tid fra kan betragtes som en brydningstid, hvad angår tidligere og nuværende praksis. En harmonisering af uniformordningen vil for kommunen betyde: at ud over en ens administrativ praksis, vil ensartede uniformer også signalere én kommune, et ansigt ud ad til, og dermed én samlet organisation for hjemmeplejen. Den samlede medarbejdergruppe omfatter ca. 800 personer, som i deres daglige virke er meget synlige i kommunen. Organisering af Jammerbugt Kommunes hjemmepleje Der er 7 distrikter med i alt 11 institutioner. De fire kommuner har sammenlagt et plejepersonale på anslået 768 medarbejdere, Dog er det pt. ikke muligt at få eksakte tal, da diverse systemer endnu ikke kører optimalt i forhold til at kunne trække de præcise tal fra bl.a. lønkontoret. Derfor opereres der udelukkende med skønsmæssige tal, opgivet af leverandørchef, Torben Færk. I den afsluttende konsekvensberegning arbejdes der med de helt store penselstrøg således at medarbejderstablen fastsættes til 800 individer, da man i fremtiden forventer en medarbejder tilgang. Den nærmere fordeling af de 768 medarbejdere i hjemmeplejen Ud af 768 ansatte er 660 medarbejdere knyttet til de respektive institutioner. De resterende 108 medarbejdere dækker samtlige 7 distrikter inden for følgende: aktivitetsområdet

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 18. Midlertidig hjemmehjælp - minimumsbetaling...1 19. Status

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 11. Fornyet budgetopfølgning og stillingtagen til evt. tillægsbevilling

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 22. 01. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 115.

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Beklædningspolitik Formål Hvem er omfattet af beklædningspolitikken Etiske retningslinjer

Beklædningspolitik  Formål Hvem er omfattet af beklædningspolitikken Etiske retningslinjer Formål Beklædningsordningen har det formål, at medarbejderne repræsenterer Rebild Kommune på en præsentabel og genkendelig måde, hvor den faglige ydelse overfor borgerne har første prioritet. Ved beklædningen

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 Mødedato: 07-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.40 Mødested: Mødelokale B101, Børne- og kulturforvatningen Fraværende: Laurids Korsgaard, Chris

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 149. Salg af jord beliggende Lundfjordvej, Vust Holme, Fjerritslev... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst Rådhus, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 61. Fremtidig organisering af Mad- og måltidsservice i Jammerbugt

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger

Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger Vølund og Kloster, 2016 Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger Et fokus på visiteringen til ældre- og plejeboliger, Tildeling. Ældre og plejeboliger Formålet med nærværende fokus på ældre-

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro MØDEDATO: 17.09.07 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Tids og handleplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Hune plejecenter og Møllegården

Tids og handleplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Hune plejecenter og Møllegården Tids og handleplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Hune plejecenter og Møllegården Denne tids og handleplan har indbygget en prioritering af, hvilket plejecenter der

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 02. 2009 Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 02. 2009 Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 02. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Centralkøkkenet - M. P. Koefoeds Vej 1, 9800 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den Kl Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den Kl Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den 20.05. 2009 Kl. 9.30-12.00 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Notat vedr. Sydtoften 381

Notat vedr. Sydtoften 381 Notat vedr. Sydtoften 381 Indledning Social og sundhedsudvalget vedtog på møde d. 14.08.13 at iværksætte en udredning af grundlaget for etableringen af tilbuddet/bostedet Sydtoften 381 og driften af dette.

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag, 15. maj 2008, Aabybro Rådhus, lokale 83, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Kl. 9.30-12.00 Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat tillægsdagsorden Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 kl. 15:15 Brovst Rådhus, Mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 72. UU Øst

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 177 Offentligt Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget 31. maj 2016 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering.

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering. Pkt.nr: 11 Analyseprojekt - forskel på LBN og de reelle regnskabsresultater, hjemmeplejen. 163719 Indstilling: at socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle

Læs mere

Tids og handleplan for flytning af beboere på Møllegården og Hune Plejecenter

Tids og handleplan for flytning af beboere på Møllegården og Hune Plejecenter Tids og handleplan for flytning af beboere på Møllegården og Hune Plejecenter Tidsplanen er udarbejdet således at Møllegården og Hune plejecenter afvikles i løbet af 2016, processen vil forløbe samtidigt

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side 7 afsnit under punktet Ophold i udlandet Bemærk, at der som udgangspunkt ikke kan ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere