Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 14:00 Toftehøj, Peter Løthsvej 3, Aabybro Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 72. Bofællesskaber - program for Sociial- og Sundhedsudvalgets besøg på Toftehøj Værestedet Syrenen i Brovst - lokaler Budget overslagsårene Harmonisering af hjemmeplejepersonalets uniformer Harmonisering af priser på madservice til hjemmeboende pensionister og til madservicepakken på plejecentre i Jammerbugt Kommune Midlertidig hjemmehjælp - minimumsgrænse for betaling Orientering vedrørende renovering af ældreboliger Parkvej Mad- og Måltidsservice - Orientering om den videre proces Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer Meddelelser fra forvaltningen 19 Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Social- og Sundhedsudvalget Bofællesskaber - program for Sociial- og Sundhedsudvalgets besøg på Toftehøj / Lene Fuglsang Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalgets møde afholdes på Toftehøj kl. 14,00 Sagsbeskrivelse Program: Kl fælles introduktion og møde med beboere og medarbejdere. Kl rundvisning på Toftehøj i de 4 afdelinger Birkebo, Elmebo, Bøgebo og Egebo. Kl Socialudvalget starter sit møde i undervisningslokalet/kantinen på Toftehøj. Retsgrundlag - Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Til orientering Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Udvalget fandt introduktionen til Toftehøj god og informativ i forhold til det videre arbejde. Fraværende: Tilbage til toppen

4 Social- og Sundhedsudvalget Værestedet Syrenen i Brovst - lokaler / Lene Fuglsang Beslutningstema Værestedet Syrenen i Brovst ønskes tildelt lokalerne på Tjørnevænget 1 i Brovst, som en permanent løsning på værestedet Syrenens lokaleproblemer, når beboerne dér forventeligt fraflytter til Brønderslev den Sagsfremstilling Værestedet Syrenen holder i dag til det 3. midlertidige sted i Zionkirkens lokaler i Jernbanegade i Brovst. Værestedet Syrenen blev senest forflyttet i marts 2005 i forbindelse med byfornyelsesprojektet i Brovst midtby, der krævede nedrivning af lokalerne på Stationsvej 5. Værestedet Syrenen er meget glad for de nuværende lokalers beliggenhed, mens både brugere og medarbejdere er meget lidt begejstrede for lokalernes manglende handicapvenlighed og de problemer med at færdes i huset som de mange - også indimellem stejle og smalle - trapper giver. Værestedet Syrenen ønsker sig lokalerne på Tjørnevænget 1, som skulle blive ledige pr. 1.april 2008, når beboerne dér fraflytter til nybyggede boliger i Brønderslev Kommune. Værestedet Syrenens lokaleønske har været behandlet i Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen i Brovst, hvorfra man i sin tid anbefalede overfor Sammenlægningsudvalget, at værestedet Syrenen skulle overtage Tjørnevænget 1, når beboerne fraflyttede. Tjørnevænget 1 har Jammerbugt kommune i øvrigt overtaget fra Amtet i forbindelse med kommunalreformen. Retsgrundlag Ifølge Lov om Social Service 104 Skal kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Økonomi og finansiering Kan ikke angives nøjagtigt, da der ikke foreligger noget om huslejen eller udgifterne til lys, vand, varme med mere det nye sted Som det ser ud nu er der på budget 2007 afsat følgende til husleje, lys, varme, vand, forsikring og vedligeholdelse m.m. for værestet i nuværende lokaler. Værestederne:

5 Social- og Sundhedsudvalget Budget 2007 husleje, Husleje: lys, varme m.m. Værestedet Syrenen kr Det skal anføres, at der under socialpsykiatrien som tværkommunalt projekt i det sidste år var afsat kr. til dækning af husleje, lys, vand, varme, vedligeholdelse og forsikring til det enkelte værested. Hertil vil komme et vist beløb til istandsættelse og småændringer af lokalerne på Tjørnevænget 1 i Brovst efter at beboerne er flyttet ud i sammenhæng med stedets hidtidige anvendelse som bolig for handicappede samt udgifter ved selve flytningen. Til gengæld spares huslejeudgiften til Zionkirken vedrørende værestedet Syrenen. Der er ikke afsat midler til ombygning og istandsættelse af de ønskede lokaler heller ikke på budget Høring/borger- og brugerinvolvering Spørgsmålet om permanente lokaler til værestedet Syrenen i Brovst har ikke været til høring udover at brugerne af værestedet har været inddraget i ønsker til lokaler og derfor er med til at ønske de omtalt andre lokaler. Indstilling Det indstilles at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender, at ejendommen Tjørnevænget 1 efter fraflytning af beboerne i 2008 stilles til rådighed for værestedet Syrenen. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Udvalget følger indstillingen, som tiltrædes under forudsætning af yderligere oplysninger vedr. udgifter til ombygning, hulsleje m.v. inden sagen oversendes til Økonomiudvalget. Fraværende: Tilbage til toppen

6 Social- og Sundhedsudvalget Budget overslagsårene / Morten H. Vestergaard Beslutningstema Fornyet behandling/drøftelse af punkt 66 fra møde 22.juni 2007 samt Myndighedsafdelingens tillæg til prioritetsblokke på hjælpemiddel- og socialpsykiatriområdet. Endvider er der udarbejdet oversigt over økonomiske konsekvenser af Ældreårdets forslag om ugentlig rengøring samt hovedrengøring. Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget har tidligere besluttet at de enkelte udvalg skal beskrive prioriteringsmuligheder på 3 procent. Social- og Sundhedsudvalget vedtog på møde den 29.maj 2007 at opfodre forvaltningen til at komme med forslag til mulighed for prioritering på 3% af udvalgets budgetramme. Social-og Sundhedsområdets andel af 3 % budgetbesparelser for 2008 Beløb i kr. i 2007-niveau - Drift Budget % af Andel 7 Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet excl.kommunal finansiering, Regionen I alt Ældrerådet har fremsendt forslag/ønsker til budget overslagsårene. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling - at udvalget drøfter prioriteringsforslagene med henblik på, hvilke forslag der skal yderligere kvalificeres til brug i det samlede prioriteringskatalog, - at udvalget drøfter yderligere forslag, der skal indgå i

7 Social- og Sundhedsudvalget prioriteringskataloget. Social- og Sundhedsudvalget den Der ønskes forslag om prioriteringsblokke fra socialpsykiatrien og hjælpemiddelområdet samt uddybning af forslagene m.h.p. økonomi og konsekvenser. Vedrørende brev fra Ældrerådet: Ønskes videresendt til fortsat budgetbehandling, idet der ønskes beregning vedrørende hovedrengøring og ugentlig rengøring. Tilføjelse til møde : Vedrørende Tillæg til prioriteringsblokke henvises til vedlagte bilag. Vedrørende Ældrerådets forslag vedrørende : Ugentlig rengøring Økonomisk beregning, hvis kommunens serviceniveauet på rengøringsområdet bliver forhøjet fra hver 2. uge til hver uge: I alt i Jammerbugt Kommune er der 1235 borgere som får rengøringshjælp hver 14. dag. Hovedparten er bevilliget 50 minutter, svarende til 1029 timer. Hvis alle borgerne skal have rengøring hver uge vil det betyde et merforbrug i timer på 1029 timer i 26 uger, i alt pr år. Timeprisen er i forhold til Frit valg i dagvagt 283 kr. Det betyder en merudgift på kr. Hovedrengøring: Økonomisk beregning for hovedrengøring: Niveauet i eks. Aalborg Kommune er 1 gang årligt af 2 personer svarende til 16 timer. Der er 1235 borgere, som skal have 16 timer hver pr år = timer. Timeprisen er i forhold til Frit valg i dagvagt 283 kr. Det betyder en årlig merudgift på kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering

8 Social- og Sundhedsudvalget Indstilling Det indstilles - at udvalget drøfter prioriteringsforslagene herunder Myndighedsafdelingens tillæg til prioriteringsblokke med henblik på, hvilke forslag der skal yderligere kvalificeres til brug i det samlede prioriteringskatalog, - - at udvalget drøfter yderligere forslag, der skal indgå i prioriteringskataloget. at udvalget drøfter hvorvidt Ældrerådets forslag vedr. ugentlig rengøring / hovedrengøring skal indgå i prioriteringsblokkene. Bilag: Myndighedsafdl. tillæg til prioriteringsblokke.doc Social- og Sundhedsudvalget, den Videresendes til Økonomiudvalget med følgende bemærkninger. Følgende forslag kan der arbejdes videre med i budgetforløbet: Myndighedsområdet: punkterne 16 (med en generel rammebesparelse), 17, 9, 10, 12, 14. På sundhedsområdet: side 3 (Kommunal finansiering af... (skal indgå som administrativ tilretning), side 4 (Kommunal genoptræning og.. (indhold skal uddybes). Følgende forslag ønsker et flertal IKKE der skal arbejdes videre med: Myndighedsområdet: 18 (skal indgå som en del af den løbende tilpasning), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13. Sundhedsområdet: side 1 begge (tilskud... og Støtte til...), side 2 begge (Huslejebetaling i... + Forebyggende...), side 3 (Kørselsudgifter til...). Under Myndighedsområdet udgår punkt 15 helt. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Social- og Sundhedsudvalget Harmonisering af hjemmeplejepersonalets uniformer / Dorde Wisniewski Bendtsen Beslutningstema På baggrund af vedlagte baggrundsnotat ønskes en vurdering samt et valg af hvilken uniformordning, man fremtidlig ønsker implementeret i Jammerbugt Kommune. I de tidligere kommuner Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup, har man praktiseret hver sin model for administration af plejepersonalets uniformer. I forbindelse med kommunesammenlægningen, er spørgsmålet om harmonisering af hjemmeplejens uniformer, derfor blevet aktuelt Sagsbeskrivelse En harmonisering af uniformordningen vil for kommunen betyde: at ud over en ens administrativ praksis, vil ensartede uniformer også signalere én kommune, et ansigt ud ad til, og dermed én samlet organisation for hjemmeplejen. Den samlede medarbejdergruppe omfatter ca. 800 personer, som i deres daglige virke er meget synlige i kommunen. Vælger man at overgå til uniformer, gældende for alle 800 medarbejdere, er det et signal om at gøre rent bord én gang for alle og signalere omverdenen at vi i kommunen repræsenterer Jammerbugt kommune. Denne harmonisering er identitetsstyrkende for både plejepersonalet og borgerne. Det har en positiv psykologisk virkning, at man uanset geografisk placering og afstand får samme indtryk af at være betjent af en Jammerbugt - medarbejder. Ved at harmonisere og derved brande Jammerbugt Kommune via dets logo, opnås forståelsen af, at vi tager kommunesammenlægningen alvorligt. Kriterier for valg af fremtidig uniformordning På tidligere omtalte høringsmøde er følgende høringssvar: 1 Ensartet påklædning- som giver et entydigt signal om en samlet kommune og fælles værdier. 2 Lejeordning med vaskeservice 3 Brugerindflydelse på hvad, der indkøbes. 4 Ønske om fleksibilitet i forhold til uniformsammensætning, så flest mulige tilgodeses, hvad angår kombinationsmuligheder, dog skal farverne være gennemgående for samtlige kombinationssæt. 5 Jakker til alle, da Jammerbugts hjemmepleje er en integreret

10 Social- og Sundhedsudvalget plejeordning. Sygeplejerskerne er ligeledes blevet hørt og ønsker sammenstemmende punkt 1-2 effektueret. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Uniformssagen skal i udbud, da det konstateres, at udgifter til uniformer overstiger 1.8 mio. Man vil efter at have besluttet de overordnede kriterier sende materialet i udbud. Derefter udvælges de firmaer, der bedst matcher vore kravsspecifikationer. Hvis vi tager udgangspunkt i, hvordan ordningerne fungerer i dag, og tager leje-vaske-ordningen som sammenligningsparameter, konstateres det, at der kan findes en besparelse på godt ½ mio., når man sætter leje- vaske ordningen op mod kommunekøb- vask - selv ordningen. Hvis vi ser på leje-vaske- ordningen med kommunekøb vask selv på institution - ordningen, er det praktisk talt ikke muligt at fremkomme med et konkret bud, da det i praksis vil betyde, at der på samtlige institutioner skal opstilles vaskemaskiner til at kunne vaske for 800 medarbejdere. Det er urealistisk og derfor ikke aktuelt. Høring/borger- og brugerinvolvering Notatet har været i høring d , hvor medarbejder repræsentanter fra samtlige plejecentre har deltaget. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social og Sundhedsudvalget vurderer og vælger hvilken type uniformordning, der skal være gældende for Jammerbugt Kommune på baggrund af følgende : -at plejepersonalet får ens uniformer -at opgaven sendes i udbud efter gældende regler -at udvalget beslutter hvilke overordnede principmodeller der skal indgå i udbuddet vedr. - leje ordningen -kommunekøb,- vask selv Forvaltningen indstiller, at der maksimalt peges på to modeller og at tilbudsgiverne gives brede rammer til at løse opgaven inden for det/ de valgte principper. Social- og Sundhedsudvalget skal på baggrund af de indkomne tilbud senere tage beslutning om valg af leverandør efter princippet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud med henblik på indstilling til godkendelse i Økonomiudvalget.

11 Social- og Sundhedsudvalget Bilag: Bilag til Harmonisering af hjemmeplejens uniformer Social- og Sundhedsudvalget, den Indstillingen godkendt idet der ønskes en lejeordning inden for det nuværende budget for de 4 gamle kommuner. HK ønsker også priser på en køb selv/vask selv ordning, som i gl. Aabybro Kommune. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Social- og Sundhedsudvalget Harmonisering af priser på madservice til hjemmeboende pensionister og til madservicepakken på plejecentre i Jammerbugt Kommune / Mary-Ann Sørensen Beslutningstema Priserne på madservice både til hjemmeboende pensionister og til borgere på plejecentrene skal harmoniseres senest den 1. juli Det betyder at priserne skal være ens uafhængigt af hvor i kommunen man bor og hvilken slags mad man modtager. Sagsfremstilling: Madservice til hjemmeboende pensionister: Screeningen af de 8 produktionskøkkener (inkl. de to diakonhjem) i Jammerbugt Kommune viste en vægtet gennemsnitspris på frit valgs området på kr. 61 inkl. moms for 2 retter mad inkl. udbringning. Portionstørrelserne har været forskellige med en variation på 30 g kød per portion. Under forudsætning af at kvalitetetsstandarden med harmoniserede portionsstørrelser vil indberetningsprisen til fritvalgsdatabasen kunne nedsættes med kr. 1 til kr. 60. Fritvalgsprisen vil gælde for resten af 2007 og vil blive beregnet igen i forbindelse med den øvrige afklaring af Mad- og Måltidsservice. Det foreslås at prisen på madservice sættes til kr. 60 i fritvalgsdatabasen, fordelt på kr. 34 til en hovedret, kr. 13 til en biret og kr. 13 til udbringning. Den nuværende egenbetaling for madservice er før harmonisering kr. 44 i Pandrup, kr. 49 i Brovst og Fjerritslev og kr. 50 i Aabybro. Set i forhold til de totale forventede indtægter på området, vægtet efter hvor mange portioner der leveres fra det enkelte køkken til de nuværende priser, er den samlede forventede indtægt for to retter mad inkl. udbringning kr. 48,46. Det foreslås at den harmoniserede pris fra 1. juli 2007 for to retter mad inkl. udbringning sættes til kr. 49, således at en hovedret koster kr. 39 og en biret koster kr. 13. Det betyder at borgerne i Pandrup får en prisstigning på kr. 5 (11,4%), prisen for borgerne i Brovst og Fjerritslev er uændret og Borgerne i Aabybro får et prisfald på kr. 1 (2%)for 2 retter. Det kommunale tilskud vil i givet fald være kr. 11 for levering af en to-retters middag, svarende til lidt mindre end omkostningerne til levering.

13 Social- og Sundhedsudvalget Servicepakken døgnkost til beboere på plejecentre: Screeningen af køkkenerne (inkl. de to diakonhjem) i Jammerbugt Kommune viste variationer i døgnkostprisen på kr. 111 til kr. 198 ekskl. moms, svarende til en vægtet gennemsnitspris på kr. 133,22 per døgnkost. Dette beløb skal ikke offentliggøres i fritvalgsdatabasen. Prisen er beregnet efter de nuværende forhold. Det er ikke muligt at beregne en fremtidig pris før der er sket afklaring af hvordan den fremtidige produktion i Mad- og Måltidsservice skal være. Harmonisering af kvalitetsstandarderne vil tidligst få fuld gennemslagskraft i Den nuværende egenbetaling for servicepakken døgnkost er før harmonisering kr. 86 i Brovst (inkl. leve-bo miljøer med delvis egenproduktion, ekskl. døgnkost på Brovst Sygehus), kr. 87 i Pandrup, kr. 104 i Aabybro og kr. 115 i Fjerritslev. Set i forhold til de totale forventede indtægter på området, vægtet efter antal døgnpladser med en belægningsprocent på 90% er den samlede forventede indtægt på kr. 95,84. Det foreslås at den harmoniserede pris for døgnkost fra 1. juli 2007sættes til kr. 97. Det betyder at borgere på plejecentre i Brovst og Pandrup får prisstigninger på henholdsvis kr. 11(12,8%) og kr. 10 (11,5%) og borgerne i Fjerritslev og Aabybro får prisfald på henholdsvis kr. 18 (15,7%) og kr. 7 (6,7%). Retsgrundlag Økonomi og finansiering Udgiftsneutral da der er tale om en harmonisering af priserne. Høring/borger- og brugerinvolvering Ældrererådet anbefaler at forslaget til harmonisering godkendes. Indstilling Socialdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at forslaget om harmonisering af priserne godkendes. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Udsat. Fraværende: Tilbage til toppen

14 Social- og Sundhedsudvalget Midlertidig hjemmehjælp - minimumsgrænse for betaling / Jannie Sommer Beslutningstema Der ønskes fastsat minimums pris for betaling af midlertidig hjemmehjælp. Sagsbeskrivelse Når en borger bevilges midlertidig hjemmehjælp er der en brugerbetaling, modsat hvis der er tale om varig hjælp hvor ydelsen er gratis. Brugerbetalingen udregnes ud fra borgerens indtægt og der er et max. beløb for hvor mange kroner pr. time en borger kan betale I henhold til Bekendtgørelse nr. 616 af kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet. Hvert år udsendes fra ministeriet et krone beløb hvorunder kommunen kan vælge ikke at opkræve for den midlertidige hjemmehjælp. For indeværende år er er beløbet på 61 kr. Er den samlede regning for hjemmehjælps ydelser under dette beløb kan kommunen vælge ikke at sende en regning. Det er forholdsvist dyrt i personale ressourcer at sende regninger ud i forhold til det lille beløb, som skal opkræves. Retsgrundlag Servicelovens 83,stk. 1, jf. 4 stk.1 i bekendtgørelse nr. 616 af Økonomi og finansiering Det skønnes at besparelse af personaleressourcer og manglende betaling ( i henhold til min. opkrævning ) udlignes, så forslaget er udgiftsneutralt. Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Socialdirektøren indstiller at Social- og Sundhedsudvalget at Jammerbugt Kommune anvender muligheden for at fastsætte minimumsgrænse for opkrævning af betaling for midlertidig hjemmehjælp for kr.

15 Social- og Sundhedsudvalget Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

16 Social- og Sundhedsudvalget Orientering vedrørende renovering af ældreboliger Parkvej / Inge Bryde Andersen Beslutningstema Orientering vedrørende renovering af ældreboliger Parkvej planlægning og genhusning. Renoveringen forventes påbegyndt i uge og med forventet ibrugtagning uge Sagsbeskrivelse Med henblik på genhusning er der foretaget en afdækning af antallet af tomme boliger indenfor egen boligmasse, og det kan konkluderes at genhusningen af borgerne højst sandsynlig vil kunne klares inden for brug af egne boliger. Da der findes tomme boliger visiteres der ikke borgere til boligerne på Parkvej resten af indeværende år. Såfremt en lejlighed på Parkvænget eller Parkvej af en eller anden grund fraflyttes, tilbydes borgerne fra Parkvej den ledige bolig, hvis de er indforstået med, at det fremover bliver deres varige bolig. På den måde vil der for den enkelte kun blive tale om at skulle flytte en gang i forbindelse med renoveringen. Bliver der i perioden året ud stillet krav om genudlejning af en bolig på Parkvej udarbejdes en tidsbestemt lejekontrakt. I ugerne foretages en afdækning af hvilke borgere der har ønske om og behov for at flytte tilbage på Parkvej efter renoveringen. I vurderingen af borgernes ønsker og behov, vil der i visse tilfælde blive tale om at inddrage Myndighedsafdelingen og foretaget en eventuel omvisitering. Viser det sig senere på året, at der bliver brug for ekstra boliger i forbindelse med genhusning, vil der blive rettet henvendelse til Boligforeningen i Fjerritslev med det formål, at Kommunen kan få fortrinsret til et antal lejligheder i genhusningsperioden. Tirsdag d. 28. august 2007 afholdes orienteringsmøde for beboere og pårørende, hvor arkitekt Kim Fihl vil skitsere planerne for og resultatet af ombygningen. Revisor Steffen Davidsen vil gennemgå de økonomiske konsekvenser for borgerne. Områdelederen opridser de praktiske planer i forbindelse med flytningerne.

17 Social- og Sundhedsudvalget Til stede vil også være repræsentanter fra forvaltningen. Retsgrundlag - Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Socialdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

18 Social- og Sundhedsudvalget Mad- og Måltidsservice - Orientering om den videre proces /Mary-Ann Sørensen Beslutningstema Orientering om det videre arbejde, der skal føre til en endelig beslutning vedrørende Mad- og Måltidsservice Sagsbeskrivelse For at kunne harmonisere tilbuddet om forplejning til både hjemmeboende pensionister (madservice)og borgere på plejecentrene (servicepakke) mangler der følgende beslutninger: Godkendelse af kvalitetsstandarder på begge områder Valg af produktionsform(er) til madservice til hjemmeboende Valg af organisering af madproduktion på plejecentrene Tidsplan Kvalitetsstandarder for madservice og servicepakke Valg af produktionsform(er) for madservice Valg af organisering af produktion af servicepakke til plejecentrene 17. september 2007: Høring i Ældrerådet 25. september 2007: Behandling i Socialudvalget 11. oktober 2007: Godkendelse i Kommunalbestyrelsen September 2007 med afslutning ultimo 2007: Der igangsættes arbejde sammen med Kommunernes Revision i (ifølge bilag: kommissorium). Endelig tidsplan afventes fra KR. Efteråret 2007: Følgegruppe skal nedsættes ifølge kommissorium Fastlægges i 2008 Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Til orientering

19 Social- og Sundhedsudvalget Bilag: Bilag til Orientering om den videre proces for Mad- og Måltidsservice Social- og Sundhedsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

20 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer / Morten H. Vestergaard Beslutningstema Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

21 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra forvaltningen / Morten H. Vestergaard 1. Orientering vedrørende aktion blandt medarbejdere på hjemmehjælpsområdet. Opsamling fra møde med FOA på Fjerritslev kro. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

22 Social- og Sundhedsudvalget Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Eva Rytter Andersen (A) Grethe Dragsbæk (A) Helle Bak Andreasen (V) Henry Kronborg (V) Sonia Luther Nielsen (V) Susanne Hjorth Hansen (A)

23 Prioriteringsblokke Budget Tillæg til : Aktivitetsområde MYNDIGHEDSAFDELINGEN: Emne: Beskrivelse: Evt. note 15. Hjælpemidler, elscootere Beskrivelse af forslag: At serviceniveauet ændres således at det ikke er muligt at få bevilliget en el-scooter, idet vi vælger at denne type hjælpemidler fremover er at betragte som sædvanligt indbo/findes i almindelig handel. Der sker hele tiden en udvikling i hvilke produkter der er at betragte som hjælpemiddel og hvad der er at få i almindelig handel. Dette forslag er under forudsætning af at Det Sociale Nævn er enig med os i, at denne type fremover er at betragte som vanligt i folks hjem. Økonomiske konsekvenser i hele kr ,329 Økonomi: I år 2007 har i indtil nu bevilliget 35 el-scootere, svarende til helårsværk til 60 pr år. Det koster pr scooter pr år i gennemsnit 5475 kr, svarende til en total udgift for kommunen på kr. i besparelse. Beskrivelse af konsekvenser: Sænkning af serviceniveau for de svageste borgere, som henvises til brugerbetaling.

24 Prioriteringsblokke Budget Social psykiatri Beskrivelse af forslag SSB udvalget ønsker yderligere prioriterings blok fra social psykiatri. Der ses mulighed for reduktion af normering på Toftehøj i forhold til pædagogiske og plejemæssige opgaver. Det er endnu ikke afklaret hvordan normeringerne er sammensat i forhold til de øvrige somatiske institutioner der er i kommunen, og der kan derfor vanskeligt gives et endeligt bud. Økonomi: Da der ikke kan gives et reelt bud, må en generel rammebesparelse, set i forhold til den øvrige rammebesparelser være et forslag. Beskrivelse af konsekvenser: Serviceforringelse i forhold til tidligere amt, men mere harmonisering i forhold til de kommunale institutioner.

25 Prioriteringsblokke Budget Social psykiatri Toftehøj Beskrivelse af forslag Der ses en mulighed for at gennemføre en ombygning af Toftehøj og derigennem opdatere beboernes forhold til mere nutidige rammer, således at beboerne ikke skal bo, leve og sove i samme rum. En ombygning der medfører større lejligheder, fællesarealer m.v. for beboerne, vil inden for de nuværende fysiske rammer, betyde et fald i antallet af pladser. Økonomi: Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget konkrete overslag på de økonomiske forhold. Fra tilsvarende ombygninger skønne det, at kommunen vil kunne få et engangsprovenu på mellem 3-6 mio. kr

26 Prioriteringsblokke Budget Social psykiatri Bofællesskaber Beskrivelse af forslag Som en konsekvens af sammenlægningen er der opstået nogle muligheder for at samtænke boforholdene inden for social psykiatrien og derigennem både skabe bedre fysiske rammer for beboerne og bedre pædagogiske tilbud. I forbindelse med Socialudvalgets rundtur blev det bl.a. konstateret at bygningsforholdene på Grabowsvej er kritisable. Huset på Grabowsvej tager fugt ind fra soklen så huset forfalder både ude og inde, huset mangler vedligeholdelse og der kommer fugt ind fra taget. Hertil kommer at der betales en relativ høj husleje. Beboelsen på Skipper Clementsvej er oprindeligt ikke beregnet til døgndækning, men der er i dag 2 beboere der har behov herfor, hvilket medfører høje driftsomkostninger. Såfremt der eksempelvis kunne skabes plads til beboerne de 2 steder i et nyt byggeri vil der kunne blive tale om både bedre fysiske forhold og bedre tilbud for beboerne og samtidig mulighed for besparelser og forbedringer på flere områder: Begge steder er beboerne blevet ældre og nogle med forringet funktionsevne til følge og dermed kan der i løbet af kort tid blive behov for øget støtte og måske direkte døgndækning udover til de 2 som allerede er på Skipper Clementsvej nu. Beboerne på Grabowsvej får temmelig høje boligsikringer pga. den høje husleje, som en særordning har Brovst kommune i sin tid accepteret de høje huslejer i forhold hertil. (Man kan undre sig over at LEV vil være bekendt at tage så høje huslejer).

27 Prioriteringsblokke Budget De kritisable boligforhold på Grabowsvej har LEV ikke villet forbedre som ejer. Begge steder er sårbare pga. af det lave antal beboere og dermed lave antal medarbejdere på flere områder: o o o o psykisk arbejdsmiljø medarbejderfravær i forb.m. ferier og sygdom fagligheden og at fastholde denne ved vacante pladser bliver økonomien lynhurtigt udhulet. Særligt om beboerne på Skipper Clementsvej kan der blive tale om en større besparelse, da døgndækningen dér falder væk, såfremt beboerne kan flyttes til et andet sted med døgndækning i forvejen. Det skal bemærkes, at de 2 beboere på Skipper Clementsvej, der er tale om ikke kan undvære døgndækning, så selv om vi kan hente noget refusion fra staten på at fordele udgiften på de 2 beboere allerede nu ud fra at det er deres behov alene, så vil der alligevel blive tale om en væsentlig besparelse. Økonomi: Da ovenstående kun er skitser til en fremtidig organisering, er økonomien i ovenstående forslag vanskelig at vurdere. Men det vurderes at der vil være både et her og nu provenu og løbende driftsbesparelser. Såfremt udvalget ønsker, der skal arbejdes videre med forslaget vil der blive forelagt økonomiske beregninger på et senere tidspunkt.

28 Harmonisering af hjemmeplejens uniformer - side 1 af 13 Harmonisering af hjemmeplejens uniformer et baggrundsnotat /DWB Man har i de tidligere kommuner Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup, uafhængig af hinanden, praktiseret hver sin model som grundlag for administration af plejepersonalets uniformer. I forbindelse med kommunesammenlægningen, er spørgsmålet om harmonisering af hjemmeplejens uniformer, derfor blevet aktuelt. For at få et grundlag for en politisk beslutning, er der derfor udarbejdet dette baggrundsnotat for bl.a. at få en afklaring af: Hvorfor ønsker Jammerbugt Kommune at ændre praksis? Hvordan har praksis været vedr. uniformer i de respektive kommuner? Hvilket udgiftsniveau er gældende for de forskellige ordninger? Hvordan ønsker man at organisere uniform ordningen i fremtiden? Som et led i at få besvaret disse spørgsmål afdækkes, hvordan man i Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup har håndteret administrationen af hjemmeplejens uniformer på forskellig vis mht. købsaftaler, indkøb, vask og håndtering. Der redegøres yderligere for konkrete omstændigheder i forhold økonomi, logistik, hygiejne samt en værdibaseret begrundelse for de igangværende ordninger. Det forsøges via denne redegørelse at opnå en bedre gennemsigtighed af disse, således de enkelte områder vil være sammenlignelige og dermed danne grundlag for et mere kvalificeret valg, med henblik på fremtidens uniformering. Harmonisering af uniformer At harmonisere hjemmeplejens uniformordning er et led i en større harmoniseringsplan for Jammerbugt Kommune. På flere fronter er harmoniseringen implementeret, men der er fortsat områder, som er i en igangværende harmoniseringsproces. Denne tid fra kan betragtes som en brydningstid, hvad angår tidligere og nuværende praksis. En harmonisering af uniformordningen vil for kommunen betyde: at ud over en ens administrativ praksis, vil ensartede uniformer også signalere én kommune, et ansigt ud ad til, og dermed én samlet organisation for hjemmeplejen. Den samlede medarbejdergruppe omfatter ca. 800 personer, som i deres daglige virke er meget synlige i kommunen. Organisering af Jammerbugt Kommunes hjemmepleje Der er 7 distrikter med i alt 11 institutioner. De fire kommuner har sammenlagt et plejepersonale på anslået 768 medarbejdere, Dog er det pt. ikke muligt at få eksakte tal, da diverse systemer endnu ikke kører optimalt i forhold til at kunne trække de præcise tal fra bl.a. lønkontoret. Derfor opereres der udelukkende med skønsmæssige tal, opgivet af leverandørchef, Torben Færk. I den afsluttende konsekvensberegning arbejdes der med de helt store penselstrøg således at medarbejderstablen fastsættes til 800 individer, da man i fremtiden forventer en medarbejder tilgang. Den nærmere fordeling af de 768 medarbejdere i hjemmeplejen Ud af 768 ansatte er 660 medarbejdere knyttet til de respektive institutioner. De resterende 108 medarbejdere dækker samtlige 7 distrikter inden for følgende: aktivitetsområdet

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere