Analyse af folkeskolelærernes arbejdstid. - teknisk rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af folkeskolelærernes arbejdstid. - teknisk rapport"

Transkript

1 Analyse af folkeskolelærernes arbejdstid - teknisk rapport Capacent A/S

2 Indhold 1. Forord 1 2. Analysegrundlaget metode og data Initiale overvejelser Datakilderne 5 3. Stikprøven Grundlaget for udvælgelse af kommuner Grundlaget for udvælgelse af Udvælgelse af Udvælgelsesprocessen Indsamling og validering af data Dataindsamling Databehandlingsprocessen Styrkelse af datas kvalitet Test af data Udfordringer ved data Dataomfanget efter indsamling Dataomfanget efter validering Repræsentativitet Ekstrapolation Landsplan og stikprøve Vægte Tidsanvendelsen i perspektiv Arbejdstidselementerne 27

3 1. Forord Med baggrund i aftalen om kommunernes økonomi for 2006 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er der nedsat et udvalg, der skal kortlægge og behandle folkeskolelærernes arbejdstid. Lærernes arbejdstid skal belyses i forhold til arbejdstidsaftaler "Udvalget om analyse af folkeskolelærernes arbejdstid" skal beskrive og analysere, hvilken betydning den centrale arbejdstidsaftale og lokalt indgåede kommunale aftaler har på undervisningens omfang pr. lærer og det lokale ledelsesmæssige råderum. I denne sammenhæng har Capacent A/S forestået dataindsamlingen og den indledende databehandling til belysning af folkeskolelærernes arbejdstid. Oplysninger om folkeskolelærernes arbejdstid præsenteres i rapporten 'Overblik og varians'. Disse oplysninger anvendes også i analyserapporten, 'Indblik og forklaringer', hvori de sammenholdes med oplysninger om arbejdstidsaftalerne, der er behandlet i rapporten 'Kortlægning af aftaler om arbejdstid'. Dertil sammenholdes de indsamlede informationer om lærernes arbejdstid med kommunale nøgletal. Således beskriver rapporten 'Overblik og varians' de indsamlede data, mens analyserapporten, 'Indblik og forklaringer', søger at forklare årsager til variationer i lærernes arbejdstid. En teknisk rapport Det er valgt at udskille redegørelsen for den anvendte metode til indsamling af data om lærernes arbejdstid i denne selvstændige publikation, dels på grund af dens tekniske karakter, dels fordi der er et metodisk overlap mellem rapporterne 'Overblik og varians' og 'Indblik og forklaringer'. Denne selvstændige tekniske rapport vil ligeledes øge de to rapporters læsevenlighed, idet disse blot vil indeholde et resume, hvad angår metode, samt en henvisning til nærværende tekniske rapport. Denne rapport indledes med metodiske overvejelser om kilder, sammenhænge og datakvalitet. Herefter beskrives selve indsamlingen og behandlingen af informationerne i lærernes aktivitetsplaner på stikprøvene, hvorefter der vil være en diskussion af validitet og reliabilitet. Dernæst beskrives metoden til ekstrapolation af stikprøven til landsplan, hvorefter UNI-C's data, der bygger på nes egne indberetninger, sammenholdes 1

4 med data, der er indsamlet i forbindelse med dette projekt. Slutteligt vil elementerne i lærernes arbejdstid blive gennemgået. 2

5 2. Analysegrundlaget metode og data 2.1 Initiale overvejelser Forud for valget af metode til indsamling af information om folkeskolelærernes arbejdstid blev fire tilgange overvejet. Tilgang 1 Kvalitativ individbaseret Tilgang 2 Spørgeskema til skoleledelserne En mulighed var, at lærerne via kvalitative interview kunne komme med egne vurderinger af arbejdstidens fordeling. I praksis ville det imidlertid være overordentlig svært for medarbejderne at fordele egen arbejdstid uden at have et eksisterende datagrundlag at forholde sig til. Samtidig ville det være en meget ressourcekrævende metode, når der skal tilvejebringes et solidt og repræsentativt datagrundlag for den aktuelle population. Denne tilgang blev derfor fravalgt. Landets folke indberetter oplysninger om tidsanvendelse til Undervisningsministeriet gennem UNI-C, og en anden mulighed kunne være at anvende disse tal. Der er imidlertid tale om akkumulerede oplysninger pr. skole, og UNI-C-tallene angiver ikke tidsanvendelsen pr. lærer, samtidig med at arbejdstiden i UNI-C-tallene er opgjort på nogle få overordnede kategorier, der kun i begrænset omfang giver information om fordelingen af arbejdstiden 1. Derudover giver metoden bag UNI-C tallene, hvor ne selv indberetter deres tal, ikke sikkerhed for, hvordan de individuelle arbejdstidsop- 1 Skolerne indberetter årligt tallene til UNI-C, og det antages, at dette sker på baggrund af tal fra de administrative systemer (Tabulex og KMD m.fl.). Skolerne indberetter selv tallene til UNI-C på en skolekode, hvor tiden fordeles i forhold til personaletype og tidstype. Personaletype er her opdelt på: Ledere, konsulenter, lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger, mens tidstype er opdelt på: Undervisning (alt inkl.), 20.1 specialundervisning (indgår i undervisning), 20.1 specialundervisning i 20.1 specialklasser (indgår i 20.1 specialundervisning), ikke-undervisning, individuel tid, ledelsestid, ferie og ferie/fridage/søgnehelligdage. 3

6 lysninger eksporteres og kategoriseres på ne, og det ville kræve omfattende valideringsarbejde at gøre tallene for ne sammenlignelige. Hermed blev det vurderet, at anvendelse af disse data eller igangsætning af en tilsvarende dataindsamling var udelukket. Til brug for analyserne i forbindelse med nærværende undersøgelse var der behov for oplysninger med et højere detaljeringsniveau 2, samtidig med at validitetsaspekterne ville medføre et ikke ubetydeligt arbejde. Tilgang 3 Selvangivelse Tilgang 4 Indsamling af aktivitetsplaner Alternativt kunne medarbejderne blive bedt om at registrere egen tidsanvendelse over en given periode. Denne tilgang ville dog ikke egne sig, når opgavesammensætningen varierer meget over tid. F.eks. ville prøver og censoropgaver kun blive registreret, hvis analysen blev gennemført i eksamensperioder. Samtidig ville metoden være ressourcebelastende i forhold til de involverede lærere, og risikoen for usikkerhed og manipulation med svar samt for frafald ville være relativt høj. Denne tilgang blev derfor fravalgt. Det blev vurderet, at kravet om at gennemføre en omfattende analyse med en høj grad af repræsentativitet i praksis kun kunne lade sig gennemføre ved at indsamle eksisterende data om folkeskolelærernes arbejdstid. Den mest specifikke og eksisterende dokumentation for, hvordan folkeskolelæreres arbejdstid fordeler sig, findes i de individuelle aktivitetsplaner, der udarbejdes for alle lærere. Forud for hver normperiode udarbejder skoleledelsen aktivitetsplaner for de enkelte lærere. Planerne angiver lærernes arbejdsopgaver med tilhørende timebudgetter. Aktivitetsplanerne specificerer ret detaljeret fordelingen af lærernes arbejdstid på forskellige aktiviteter. Da der er tale om planer, siger de dog ikke nødvendigvis noget om, hvordan tiden i praksis bliver anvendt hen over skoleåret, men der findes ikke alternativ dokumentation for den anvendte tid i form af timeregistreringer eller lignende. Varierende registreringspraksis Aktivitetsplanerne opstilles og dokumenteres i praksis i forskellige softwareapplikationer (TR2000 og KMD Matrix) baseret på en delvist varierende registreringspraksis mellem ne. Der anvendes således ikke én fælles standardiseret kontoplan for aktiviteterne ne imellem. Det betød, at der i forbindelse med denne undersøgelse skulle foretages en vis reorganisering og ombrydning af data, førend forskellige s data kunne sammenstilles. Denne reorganisering er sket i samråd med ne. På nogle justeres aktivitetsplanerne gennem året, så de mere får karakter af et driftsresultat end af en plan. På de fleste foreligger aktivitetsplanerne dog kun i form af det oprindelige planlægningsgrundlag, som 2 Havde formålet med undersøgelsen tilsagt, at udelukkende oplysninger på dette højere aggregeringsniveau havde været nødvendigt, ville det i stedet have været en mulighed at tage udgangspunkt i nes indberetninger til UNI-C. Dette ville imidlertid udelukke muligheden for at undersøge mange af de sammenhænge, der er centrale i analyserapporten, 'Indblik og forklaringer'. 4

7 det så ud før normperiodens (skoleårets) start. En central forudsætning for at gennemføre en omfattende kortlægning af lærernes arbejdstid har været, at data i aktivitetsplanerne kunne kopieres digitalt fra nes planlægningssystem til en samlet analysedatabase. Den valgte proces vedrørende dataindsamlingen er beskrevet nærmere i kapitel Datakilderne Den samlede analyse af lærernes arbejdstid særligt analyserne præsenteret i rapporterne 'Kortlægning af aftaler om arbejdstid', 'Overblik og varians' samt 'Indblik og forklaringer' baseres på tre centrale datakilder og gennemføres på fire dataniveauer som illustreret i figuren nedenfor. Aggregeringer Land Kommune Skole Individ Aftaleforhold Socioøkonomi Planlagt arbejdstid Figur 2.1 Dataniveauer og kilder Kilder De tre centrale sæt af datakilder er: Planlagt arbejdstid. Disse data er oparbejdet fra læreres aktivitetsplaner for skoleåret 2005/2006 fordelt på 102 i 45 kommuner. Aktivitetsplanerne indeholder (i varierende omfang) detaljerede oplysninger om lærernes planlagte arbejdstid fordelt på arbejdstidselementer og med detaljer om fag, klassetrin etc. Rapporten 'Overblik og varians' behandler disse oplysninger indgående aggregeret til skoleniveau, mens analyserapporten, 'Indblik og forklaringer', sammenstiller den planlagte arbejdstid på skoleniveau med en lang række andre faktorer. Aftaleforhold. Oplysningerne om aftaleforhold er baseret på registreringer af henholdsvis 271 kommuners lokalaftaler (heraf er 48 registreret detaljeret) og 110 skoleaftaler. Der er redegjort for aftaleforholdene og registreringerne i rapporten 'Kortlægning af aftaler om arbejdstid', og de anvendes i analyserapporten, 'Indblik og forklaringer', hvor det analyseres, om aftaleforholdene kan bidrage til at forklare variationer i anvendelsen af lærernes arbejdstid. 5

8 Socioøkonomi. Fra en række eksterne kilder nøgletal.dk, Danmarks Statistik, Undervisningsministeriet og UNI-C er indsamlet datasæt, som i analyserapporten, 'Indblik og forklaringer', benyttes til at vurdere, om disse kan bidrage til at forklare variationer i anvendelsen af lærernes arbejdstid. Enkelte oplysninger er desuden anvendt på et overordnet niveau i rapporten 'Overblik og varians' til at nedbryde landsresultater til f.eks. forskellige kommunetyper. Data fra de omtalte kilder er knyttet til enten individ-, skole- eller kommuneniveauet, mellem hvilke det er muligt at aggregere. I rapporten 'Kortlægning af aftaler om arbejdstid' arbejdes med aftalestrukturen på skole-, kommune- og landsniveau. I rapporten 'Overblik og varians' anvendes individoplysninger om den enkelte lærers arbejdstid, men udelukkende som en aggregeret størrelse på skoleniveau. Da fokus er på forskelle mellem, arbejdes der med en beregnet fuldtidsansat gennemsnitslærer pr. skole i stedet for de faktiske individuelle lærere. I analyserapporten, 'Indblik og forklaringer', kobles oplysninger på kommunalt niveau med oplysninger om den enkelte skole og om lærergruppen på skolen dvs. aggregerede individoplysninger med det formål at undersøge, hvordan forklaringsfaktorer på forskelle analyseniveauer påvirker fordelingen af lærernes arbejdstid. Der er således tale om såvel aggregerede individforklaringer (f.eks. forskelle, der kan tilskrives lærernes gennemsnitsalder) som forhold ved skolen (f.eks. skoleaftalen), kommunen (f.eks. sociale og økonomiske forhold, der skaber rammen for alle kommunens ) og den centrale landsdækkende aftale om lærernes arbejdstid (f.eks. muligheden for aldersreduktion af arbejdstiden). I den forbindelse er det også værd at bemærke, at det samme forhold kan have betydning på forskellige niveauer, men af forskellige årsager. Den enkelte lærers alder kan således have betydning for vedkommendes opgaver og fordeling af arbejdstiden, mens den aggregerede gennemsnitsalder på en skole kan give andre oplysninger indikationer på kultur, mulighed for erfaringsudveksling etc. På samme måde må det også forventes, at de konkrete aftaler, der har betydning for den enkelte lærers arbejdstid, har baggrund i en kombination af lærerens egne præferencer, skoleledelsens prioriteringer, kommunalbestyrelsens beslutninger og centralaftalens overordnede rammer. Forhold, der som udgangspunkt tilhører ét forklaringsniveau, kan dermed spille ind på de øvrige niveauer også et forhold, der behandles mere indgående i analyserapporten, 'Indblik og forklaringer'. Den konkrete aggregering er foretaget på grundlag af vægte, som har gjort det muligt at ekstrapolere data fra skoleniveau til landsplan. Disse vægte baseres på kendskabet til nes og kommunernes størrelser i såvel stikprøven som på landsplan. Da stikprøven er udtaget med henblik på at sikre repræsentativitet på landsplan, kan der ved brug af vægte opregnes fra ne i stikprøven til landsdækkende resultater for alle folke (se også kapitel 5 nedenfor). 6

9 3. Stikprøven Kortlægningen beskrevet i rapporten 'Kortlægning af aftaler om arbejdstid' om aftalestrukturer og kortlægningen af lærernes arbejdstid i rapporten 'Overblik og varians' er baseret på én og samme omfattende stikprøveudvælgelse. Dermed er der sikret en direkte sammenhæng mellem arbejdstidsaftalerne og arbejdstidsopgørelserne for de, der indgår i stikprøven, hvilket er en forudsætning for en tværgående analyse. Stikprøven er udtaget, så det er muligt at ekstrapolere kortlægningsresultaterne til landsplan ved at opregne i forhold til kommunestørrelse og skolestørrelse. Udvælgelsen af ne i de udvalgte kommuner er foretaget, således at de er repræsentative for så vidt angår skolestørrelse, kommunestørrelse og kommunens geografiske placering (øst eller vest for Storebælt). Små er ikke omfattet af analysen, fordi disse har så få elever, at der udelukkende anvendes ikke-klassedelt undervisning. På den baggrund blev der til stikprøven udvalgt 110 af i alt folke. De 110 blev estimeret til at repræsentere aktivitetsplaner fra lærere. 7

10 3.1 Grundlaget for udvælgelse af kommuner Den planlagte stikprøve blev stratificeret på kommuneniveau efter kommunestørrelse og geografi, jf. opdelingen i tabellen nedenfor. Tabel 3.1 Kommuner efter størrelse og geografi Antal kommuner Stikprøve (antal kommuner) Størrelse Vest Øst I alt Vest Øst I alt Små Mellem Større Store Storbyer I alt Kilde: nøgletal.dk, oplysninger fra UNI-C samt egne beregninger. Opdeling i kommunestørrelse er opgjort efter antallet af indbyggere og sorteret efter 33-percentilen, 66-percentilen og 90-percentilen samt en selvstændig gruppe til de fire største byer. Geografi er opgjort i øst og vest. Nedenstående tabel angiver de værdier, der er anvendt til at opdele kommuner efter størrelse. Tabel 3.2 Kommuner fordelt efter percentiler Kategori Antal indbyggere Små Under 33-percentilen < Mellem Mellem 33- og 66-percentilen Større Mellem 66- og 90-percentilen Store Over < Storbyer De fire storbyer Kilde: nøgletal.dk. Stratificeringen efter kommunestørrelse og geografi anvendes i rapporten 'Overblik og varians' til at ekstrapolere fra stikprøve af til landsplan (se kapitel 5). De fire storbyer er København, Århus, Odense og Aalborg. 8

11 3.2 Grundlaget for udvælgelse af Udvælgelsen af ne i de udvalgte kommuner er foregået således, at den planlagte stikprøve er repræsentativ for så vidt angår skolestørrelse (elevtal), jf. tabellen nedenfor. Tabel 3.3 Skoler efter størrelse på landsplan Størrelse Folke Mindre (mellem 20 og 250 elever) 567 Mellemstore (mellem 251 og 450 elever) 434 Store (mere end 450 elever) 595 I alt Kilde: UNI-C og Undervisningsministeriet. 3.3 Udvælgelse af I den planlagte stikprøves 48 kommuner findes 382, og det har været et mål, at der blandt de 382 folke i de 48 kommuner skulle udvælges 110 folke. I udvælgelsen af folke er der lagt vægt på en repræsentativ fordeling for så vidt angår skolestørrelse, kommunestørrelse og geografi. Venstre side i tabellen nedenfor viser, hvordan de 382 i de udvalgte 48 kommuner er fordelt med hensyn til kommunestørrelse, geografi og skolestørrelse (elevtal). Tabellen viser, at 40% af ne er placeret i de tre udvalgte storbyer, og at mere end 53% er placeret i enten en storby eller en stor kommune. En proportional stikprøve ville dermed medføre, at et stort antal skulle besøges i et begrænset antal kommuner. Derfor blev der i stedet anvendt en disproportional udvælgelse, så den planlagte stikprøve indeholder forholdsmæssigt flere fra mindre kommuner end fra store. Dette er vist i højre side af tabellen nedenfor, hvoraf vægtningen også fremgår. Her ses det, hvordan vægtningen resulterer i, at der ville skulle besøges f.eks. 1,9 mellemstor skole i en lille kommune øst for Storebælt. Disse tal er derfor efterfølgende justeret en smule, så der kun blev arbejdet med naturlige tal (se også afsnit 4.8 for en fordeling af de besøgte ). 9

12 Fordelingen af de 382 i de udvalgte kommuner Antal i en disproportional stikprøve Kommunestørrelse og geografi 1 Lille 2 Mellem 3 Større 4 Store 5 Storbyer Sum Mindre Tabel 3.4 Antal i de 48 kommuner og fordelingen af 110 i en disproportional stikprøve Mellemstore Store Sum Vægt Mindre Mellemstore Store Vest ,1% 1,00 8,9 2,8 2,8 14,5 13,2% Øst ,9% 1,00 3,3 1,9 0,0 5,2 4,7% Vest ,4% 1,00 11,7 5,6 6,5 23,9 21,7% Øst ,4% 1,00 1,9 1,9 2,4 6,0 5,5% Vest ,4% 1,00 6,5 6,0 4,3 16,8 15,3% Øst ,7% 1,00 4,3 4,3 8,9 17,3 15,8% Vest ,3% 0,50 1,9 1,9 2,8 6,5 6,0% Øst ,0% 0,50 1,7 1,2 2,6 5,4 4,9% Vest ,0% 0,20 1,0 1,8 5,5 8,2 7,5% Øst ,8% 0,20 0,5 2,4 3,2 5,9 5,4% ,5 29,6 38,8 110,0 28,5% 27,5% 44,0% 100% 37,8% 26,9% 35,3% 100% Det forventede antal aktivitetsplaner fra de udvalgte folke blev estimeret til Estimatet er baseret på grundlag af lærerårsværk beregnet som elevtallet divideret med 10,8 3. Sum 3.4 Udvælgelsesprocessen I praksis er udvælgelsen af den planlagte stikprøve (med ovenstående justeringer) sket i følgende trin: 1. Blandt alle kommuner (undtagen de fire storbyer) er udvalgt 45 kommuner forholdsmæssigt inden for hvert stratum. Dertil er udvalgt tre af de fire storbyer, så der i alt er repræsenteret 48 kommuner. 2. Derpå er der blandt ne i de udvalgte 48 kommuner udvalgt 110 folke simpelt tilfældigt inden for strata efter elevtal (herfra undtaget små med under 20 elever). 3. Efter udvælgelsen er skoleforvaltningerne i de 48 kommuner kontaktet med henblik på at vurdere mulighederne for at anvende de pågældende. I samråd med forvaltningerne blev fem i den forbindelse erstattet med andre i samme kommune, således at repræsentativiteten ikke er blevet påvirket af dette. Tilsvarende er en enkelt kommune fravalgt og erstattet af en anden kommune med samme karakteristika. Udskiftningerne skyldtes forskellige forhold, herunder bl.a. ønsket om størst mulig aftalevarians inden for den enkelte kommune, at nogle sko- 3 10,8 er Undervisningsministeriets tal for lærer-/elevratio baseret på OECD's publikation "Education at a Glance 2005", tabel D2.2, side

13 ler på daværende tidspunkt undergik ledelsesudskiftning, og endelig at en enkelt skole deltog i en omfattende evaluering foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut, hvilket lagde beslag på de nødvendige essourcer. 4. Endelig blev skolelederen på hver udvalgt skole kontaktet med henblik på en aftale om et besøg. Samtlige læreres aktivitetsplaner på de pågældende er omfattet af undersøgelsen. Det har således i praksis været nødvendigt at afvige marginalt fra den stikprøvestrategi, som er omtalt ovenfor. Dette behandles i forbindelse med den følgende redegørelse for konsekvenserne af datavalideringen, hvor et mindre antal måtte udgå af den planlagte stikprøve. 11

14 4. Indsamling og validering af data For hver normperiode udarbejdes for den enkelte lærer en individuel aktivitetsplan, der angiver arbejdsopgaver og tidsforbrug, således at alle lærerens timer for en given normperiode er fordelt på aktivitetsplanen. På aktivitetsplanen er der således afsat tid til undervisning, forberedelse (individuel tid), udviklingstid, pausetid og andre relaterede opgaver. Timerne i aktivitetsplanen er bindende og kan kun justeres ved at lægge yderligere timer til. Som nævnt i kapitel 2 har informationerne i lærernes aktivitetsplaner for skoleåret 2005/2006 været den centrale datakilde i undersøgelsen af lærernes arbejdstid. Processen for indsamlingen af disse data beskrives i det følgende. Kommunikation og forberedelse 4.1 Dataindsamling Forud for skolebesøgene rettede Capacent henvendelse til forvaltningschefen i de udvalgte stikprøvekommuner, der gav tilladelse til indhentning af informationer om lærernes arbejdstid fra nes databaser. Forvaltningerne formidlede Capacents information ud til de involverede, som dermed blev orienteret om de forestående besøg. Capacent kontaktede herefter alle med henblik på at booke mødeaftaler af halvanden til to timers varighed med skoleledelsen og for om muligt på forhånd at få fremsendt deres skoleaftaler og eksempler på aktivitetsplaner. Parallelt blev der udviklet to dataudtræksprogrammer som støtte for gennemførelsen af udtræksprocessen på de enkelte, der skulle gøre det muligt at udtrække data fra nes databaser automatisk og i den forbindelse strukturere data, så alle oplysninger kunne gennemses i samarbejde med skoleledelsen. Udtræksprogrammerne er udviklet af KMD og Tabulex. I en periode på tre uger op til nes sommerferie blev de 110 udvalgte i de 48 stikprøvekommuner besøgt af dataindsamlere. Et besøg bestod af en indledende præsentation af formålet med kortlægningen og et kvalitativt interview omkring fokusområder. Herefter blev der foretaget et 12

15 udtræk af skolens database, og dette udtræk blev sorteret i et Excel-ark, hvorefter en kategorisering af alle aktiviteter blev foretaget i samarbejde med skoleledelsen. Kategorisering fandt sted på baggrund af en skabelon eller standardkontoplan (se også kapitel 7 i denne rapport og kapitel 4 i rapporten 'Overblik og varians' for en mere deltaljeret gennemgang). Data måtte eftersendes fra nogle På en række var det ikke muligt at foretage et udtræk. Dette skyldtes som oftest, at ne arbejder i et Citrix-miljø, hvor al installation af programmer skal foretages centralt af kommunens it-afdeling. Disse udtræk blev følgelig eftersendt af ne/forvaltningerne. Da alle udtræk var foretaget, blev alt indsamlet data indlæst i en til formålet designet database. De modtagne udtræk var i forskellige formater, såsom KMD Matrix (36) 4, Tabulex TR2000 (63), Excel-ark (8), Lotus Notesdatabaseudtræk vist i Excel-ark (2), MS Works (1) samt pdf-filer (1). Forskelligheden af de mange formater afslørede et behov for systematisering og harmonisering af oplysningerne, hvilket blev påbegyndt. Mange forskellige dataformater 4.2 Databehandlingsprocessen Databehandlingen indledtes således allerede på ne, i forbindelse med at data blev udtrukket fra nes databaser ved kodningen eller kategoriseringen af lærernes aktiviteter. Denne uundværlige databearbejdning sikrede en forståelse af de ofte meget indforståede betegnelser for lærernes aktiviteter. De udtrukne data blev efter skolebesøgene indlæst i tre separate databaser tilpasset TR2000, KMD Matrix og Excel-baserede systemer. Herefter blev udestående aktiviteter fra besøgene kodet, herunder suppleret med nye koder for bl.a. bruttotid, som ikke var indeholdt i den oprindelige standardkontoplan 5. Konvergering af kategoriseringer på tværs af For at muliggøre en sammenligning blev alle aktivitetslinjer gennemgået med henblik på at ensrette kodningerne således at f.eks. alle aktiviteter vedrørende juleafslutninger blev kodet 'Anden undervisning' (A9). I denne sammenhæng blev nogle oprindelige kodninger revideret, idet der ikke var konsensus blandt ne med hensyn til kategoriseringen af samme aktivitet. Herudover blev alle aktivitetsbetegnelser gennemgået og ensrettet (stavefejl rettet og forskellige forkortelser ensrettet), alt imens de oprindelige betegnelser er bibeholdt i databasen, så hele datavalideringen kan spores bagud. Der viste sig i den forbindelse et behov for at udvikle og præcisere aktivitetskategorier for at identificere præcist, hvor alle aktiviteter skulle kategoriseres. I den forbindelse skete der en justering af den oprindelige standardkontoplan. Dette reviderede kodeark findes i kapitel 6. 4 Tal i parentes angiver antallet af, der anvender pågældende format. 5 Udgangspunktet for den anvendte standardkontoplan var en skabelon, KL har udviklet, der kategoriserer lærernes arbejdstid. 13

16 Stor afvigelse i registreringspraksis 4.3 Styrkelse af datas kvalitet Den indledende datavalidering afslørede, at mange s udtræk var mangelfulde og/eller utilstrækkelige. Dette bevirkede, at en ny dialog blev igangsat med ne med det formål at indsamle supplerende information, som ikke var til stede i registreringssystemerne. Denne manuelle udbedring med tilføjelse af data var ganske omfattende, da en lang række f.eks. ikke registrerer ferie og søgnehelligdage. Dette skyldes en lang række forskellige årsager; for nogle s vedkommende eksisterer der udelukkende en nettotidsaftale i kommunen, mens andre ikke har haft det registreret på en måde, så informationen er blevet udtrukket. Som konsekvens har disse informationer måttet tilføjes manuelt for samtlige lærere på de, hvor det har været muligt. Det gælder ferie (F1), søgnehelligdage (F2), frihed som følge af 6. ferieuge (F6) og stamoplysninger såsom alder, køn, id, bruttotid og nettotid. Denne manuelle indtastningsperiode har forløbet sideløbende med den anden tværgående datavalidering, hvor kategoriseringerne er blevet præciseret i tilfælde af f.eks. fradrag i bruttotid som aldersreduktion og frikøb m.m. Aldersreduktion er således registreret i en selvstændig delkategori under F- hovedkategorien (F4), som er en bruttotidskategori, således at den indgår på lige fod med ferie og søgnehelligdage. Derimod er frikøb (G5) fratrukket bruttotiden, hvorfor den reelt behandles som en reduktion af beskæftigelsesgraden. Frikøb indgår dermed ikke i beregninger af bruttotiden. Endelig er al data fra de forskellige formater blevet samlet i en database efter endt datavalidering med henblik på at sikre, at alle aktiviteter på tværs af formater er kategoriseret identisk. Summen af antal timer pr. skole er løbende kontrolleret Årsværktest Differencetest Dialog om validering af data 4.4 Test af data I forbindelse med kvalitetssikring af data er der løbende blevet afstemt og foretaget datavalidering. Forud for udsendelse af valideringsbreve til ne er der foretaget en input/output-test, hvor det er sikret, at summen af udtræk foretaget på ne (eller modtaget efterfølgende) er identisk med summen efter de tværgående valideringer. Herudover er der foretaget en årsværkstest, hvor der via en bruttotidsberegning og timesummering for de enkelte lærere på de respektive er blevet sammenlignet årsværk på ne, og det har herved været muligt at sammenholde de to fremkomne brutto- og nettotidstal for den enkelte skole for at sikre overensstemmelse. Endelig er der blevet foretaget en såkaldt differencetest på alle KMD Matrix- for at sikre, at al arbejdstid blev talt med dette f.eks. for de, der via en aftaleakkord har pausetid registreret i samme aktivitet (og derved række) som undervisningstid. Først herefter er der udsendt valideringsbreve, hvor ne er blevet bedt om at forholde sig til skolens sumtal fordelt på de enkelte delkategorier samt hovedkategorier. Skolerne har fået tilsendt en med uddybende infor- 14

17 mation om den præcise kategorisering af deres aktivitetsrækker og om selve valideringsmetoden. Skolerne er blevet bedt om at logge ind på en hjemmeside med unikt brugernavn og password for at kontrollere skolens tal, hvorefter skolen har haft mulighed for at kommentere på oversigten. For en række har det været nødvendigt med en rykkerprocedure. Skolens kommentarer har været af stor betydning for den endelige validering, og der har i nogle tilfælde været behov for at foretage nye kategoriseringer og nyregistrering af supplerende information. Afvigetest Sideløbende med valideringsdialogen med ne er der foretaget yderligere kvalitetssikringsskridt. Der er blevet foretaget såkaldte afvigetest på al data kontinuerligt. Ved at analysere delkategoriernes andel af nes totale bruttotid har det været muligt at sammenligne data på tværs af. På baggrund af disse andele er det undersøgt, hvordan de enkelte placerer sig i forhold til hinanden. Selv om ne ikke nødvendigvis skal fordele arbejdstiden ens, kan denne sammenligning bruges som indikation på, om en skole afviger (for) markant fra de øvrige. Fraktiler som grundlag for fejlsøgning Rent praktisk er testen foregået ved, at der er beregnet en række percentiler, som har udgjort grænserne for, hvornår en skole afveg for meget fra de øvrige. Det skal dog bemærkes, at en afvigelse ikke automatisk har ført til, at oplysningerne er blevet udelukket fra analyse, men at de er blevet undersøgt nærmere. Endelig har afvigetesten haft fokus på, hvorvidt enkelte delkategorier har manglet eller har haft forkerte proportioner. Eksempelvis har det været muligt at identificere, om en skole har manglet oplysninger om ferie, eller om det registrerede timetal ikke afspejler de timer, der forventes af antallet af undervisere. Datavalideringen blev afsluttet den 22. september 2006, kl , hvor ne via en mail med et link til en web-fremvisning af deres endelige tal fik mulighed for at komme med afsluttende bemærkninger. 4.5 Udfordringer ved data Gennem dataindsamlingen og den efterfølgende behandling og kvalitetssikring blev data løbende opkvalificeret, jf. processen beskrevet i kapitel 2. Databearbejdningen blev kompliceret af, at ikke alle udtræk var af en tilstrækkelig datakvalitet. Det drejede sig om udtræk modtaget fra, der anvendte såvel Tabulex- og Matrixsystemer som (i særlig grad) andre systemer. Herudover er det ikke alle, der har været i stand til at vende tilbage med supplerende information om uklarheder, hvilket har forlænget kvalitetsanalysen af data. 15

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Analysens og rapportens opbygning 1 2. Sammenfatning og perspektivering 5 3. Børn og unge med handicap

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Oxford Research A/S, juni 2013 EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Rapport udarbejdet for Børns Vilkår Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 10:42:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 10:42:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Publikationen PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

PISA Etnisk 2012. PISA 2012 med fokus på unge med indvandrerbaggrund

PISA Etnisk 2012. PISA 2012 med fokus på unge med indvandrerbaggrund Vibeke Tornhøj Christensen, Niels Egelund, Eskild Klausen Fredslund og Torben Pilegaard Jensen PISA Etnisk 2012 PISA 2012 med fokus på unge med indvandrerbaggrund PISA Etnisk 2012 PISA 2012 med fokus på

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere