Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013"

Transkript

1 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problembeskrivelse Målgruppe Aktiviteter Ledelsesseminarer Første referencegruppemøde og arbejdsgruppemøder Referencegruppemedlemmer Arbejdet i referencegrupperne og arbejdsgrupperne Output Forretningsmodel og kvalitetsstandarder Overblik over IKV-ressourcepersoner Uddannelsespakker Hjemmeside for projektdeltagere Resultater/effekter Refleksioner om forankring og spredning af viden Læring og erfaringer Det videre forløb

3 1. Indledning Rapporten gør status midtvejs i projektet Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Formålet med projektet er at skabe én indgang til IKV og derved opnå en højere og mere ensartet kvalitet i IKV i AMU, en større efterspørgsel efter IKV i AMU og en øget aktivitet på IKV i AMU i Region Midtjylland. Midtvejsrapporten er struktureret efter Undervisningsministeriets delafrapporteringsskema, hvorfor følgende elementer dækkes i rapporten: Problembeskrivelse Målgruppe Aktiviteter Output Resultater/effekter Refleksioner om forankring og spredning af viden Læring og erfaringer Projektet er inddelt i fire faser, og midtvejsevalueringen gør status på projektet efter gennemførelsen af de første to faser: (1) Opstart og forberedelse, udvikling af forretningsmodel og kvalitetsstandard, og (2) Udvikling af uddannelsespakker, forberedelse af afprøvning og implementering. Evalueringen har afdækket projektets arbejde med udvikling af en forretningsmodel og en kvalitetsstandard, som er foregået i regi af de to ledelsesseminarer, der planmæssigt er blevet afholdt. I de indledende faser påbegyndtes også arbejdet med at kortlægge og etablere et netværk af ressourcepersoner inden for IKV i AMU, og evalueringen præsenterer resultatet af arbejdet foruden overvejelser om udfordringer i forhold til netværkets opbygning og form. I anden fase af projektet påbegyndtes arbejdet med udviklingen af ti uddannelsespakker inden for tre områder: Handel og kontor: Regnskabs- og lønmedarbejder, detail, turisme Bygge og anlæg: Murer, tømrer, tagdækker, struktør Industri: Automekaniker, industritekniker, smed Evalueringen præsenterer arbejdet med de ti uddannelsespakker, arbejdsprocessen og deltagernes udfordringer og erfaringer med udviklingsarbejdet. Dette arbejde er foregået i regi af ledelsesseminarerne og især i det efterfølgende referencegrupppemøde og arbejdsgruppemøder. 3

4 1.1 Problembeskrivelse Der er ingen ændringer i projektets problembeskrivelse, som fortsat lyder som i projektansøgningen til den tværgående udviklingspulje: Projektets formål er at skabe én indgang til IKV i AMU igennem VEU-centrene. Formålet opfyldes ved at udvikle og implementere en organisationsmodel for IKV i AMU, som sikrer, at de deltagende VEU-centre udgør én indgang til IKV i AMU. Projektet vil endvidere udvikle konkrete uddannelsespakker, samt afprøve og implementere metoder til at vejlede om og foretage IKV i AMU i forhold til disse pakker. Igennem afprøvningen af disse metoder sikres en løbende praksiserfaring med metoder, der bidrager til deres implementering. Med én indgang menes, at hvert VEU-center og VEU-center-institutionerne har én fælles, entydig og bredt forankret procedure for håndteringen af henvendelser, organisering, gennemførelse og vejledning i forhold til IKV i AMU Målgruppe Projektets målgruppe er ligeledes uændret og lyder jævnfør projektansøgningen: Projektets målgruppe er små og mellemstore virksomheder i de deltagende VEU-centres dækningsområder. Særligt virksomheder i de brancher, hvortil der udvikles uddannelsespakker. Målgruppen for selve de gennemførte IKV i AMU er disse virksomheders medarbejdere i AMU-målgruppen. Som en selvstændig målgruppe er også ledige, der kan have gavn af én af de udviklede uddannelsespakker fx ledige der søger brancheskift eller har forældede kompetencer. 2 1 Beskrivelse af projektets problembeskrivelse og formål (side 1-2 i Ansøgning om tilskud fra den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2012 ) 2 Beskrivelse af projektets målgruppe (side 5 i Ansøgning om tilskud fra den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2012 ) 4

5 2. Aktiviteter I kapitlet fremlægges projektets aktiviteter, herunder om tidsplanen følges. Hvor dette kapitel fokuserer på projektets aktiviteter og proces, præsenteres outputtet af aktiviteterne i næste kapitel. I kapitlets første afsnit beskrives aktiviteterne i forhold til at nå de to milepæle i den første fase af projektet: Programteori og projektplan færdiggjort Udkast til forretningsmodel og kvalitetsstandard udarbejdet 3 Begge milepæle er blevet opfyldt indenfor tidsrammen, og i kapitlets første afsnit beskrives aktiviteterne i forbindelse med udviklingen af forretningsmodellen og kvalitetsstandarden. Det indledende arbejde med udviklingen af forandringsteorien og projektplanen beskrives ikke særskilt. Forandringsteorien blev udarbejdet på en forandringsteoriworkshop den 17. september Workshoppen blev faciliteret af Rambøll Management Consulting. Forandringsteorien indeholder en beskrivelse af projektets problembeskrivelse, målgruppe, aktiviteter, output og effekter på kort, mellemlangt og langt sigt. Det er en oversigt over, hvordan projektet forventer, at resultaterne skal nås. Projektets forandringsteori er vedlagt som bilag. I projektets anden fase er hovedmilepælen, at der skal udvikles ca. ti uddannelsespakker, hvilket ligeledes er sket indenfor tidsrammen. Arbejdet med uddannelsespakkerne beskrivelse i kapitlets andet afsnit med fokus på afviklingen af et referencegruppemøde og det videre arbejde i de tre nedsatte arbejdsgrupper. 2.1 Ledelsesseminarer Jævnfør milepælen i første fase af projektet har VEU-centrene (uddannelsesinstitutionerne) udviklet en forretningsmodel for IKV i AMU. Resultatet er flere forretningsmodeller, idet skolerne har udarbejdet hver deres model. De forskellige modeller tager alle udgangspunkt i en fælles forståelse af forretnings- og kvalitetsmodellens formål og elementer. Rammen om arbejdet med forretningsmodellen var to ledelsesseminarer, der planmæssigt blev afholdt i projektets første og anden fase hhv. den 27. november 2012 og den 13. marts Til seminarerne deltog ledelsespersoner fra VEUcentrene og uddannelsesinstitutioner fra de tre områder: handel og kontor, bygge og anlæg og industri. Det første seminar havde 36 deltagere, og det andet seminar havde 28 deltagere. Følgende uddannelsesinstitutioner var repræsenteret ved de to møder: 3 I projektets anden fase skal modellen endvidere godkendes af ledelserne. 5

6 Tabel 2.1: Uddannelsesinstitutioner, som deltog i ledelsesseminarerne 1. ledelsesseminar 2. ledelsesseminar Aarhus Tech Handelsfagskolen Herningsholm Erhvervsskole Kursuscentret Silkeborg LEARNMARK Mercantec Skive Tekniske Skole Social- og sundhedsskolen Randers Social- og sundhedsskolen Silkeborg Social- og sundhedsskolen STV Teknisk Skole Silkeborg Tradium Uddannelsescenter Holstebro Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern VUC Erhverv VUC Holstebro-Lemvig-Struer Kilde: New Insight A/S Aarhus Tech Handelsfagskolen Handelsskolen Silkeborg Herningsholm Erhvervsskole Kursuscentret Silkeborg LEARNMARK Mercantec Social- og sundhedsskolen Silkeborg Tradium Uddannelsescenter Holstebro Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern VUC Erhverv Som det fremgå af tabellen deltog flere af SOSU-skolerne kun i det første ledelsesseminar og ikke i det andet. De fleste af SOSU-skolerne valgte at trække sig, da man fra SOSU-skolernes side ikke mente, at arbejdet med uddannelsespakkerne er relevant på samme måde som i brancherne bygge og anlæg, handel og kontor og industri. Formålet med det første seminar var at motivere lederne til at arbejde med RKV og IKV. I tråd hermed blev deltagerne introduceret til projektet, hvorefter der blev gennemført en workshop faciliteret af Ulla Nistrup fra National Videncenter for Realkompetencevurdering om brugen af IKV på VEU-centrene. Til workshoppen blev følgende spørgsmål bl.a. drøftet i grupper: Hvilket beredskab og hvilke medarbejdere er der behov for i VEU-centrene og erhvervsskolerne, når IKV i AMU og GVU skal tilbydes? Hvilke procedurer skal være på plads i VEU-centrene og på uddannelsesinstitutionen for at sikre gode og bæredygtige forløb for både IKV-deltagerne og medarbejderen i VEU-centrene og uddannelsesinstitutionerne? Hvad vil I gøre inden for de næste seks måneder for at udnytte og forbedre mulighederne i IKV? Inden for det næste år? I grupperne blev det diskuteret, at IKV/RKV skulle ses som en investering, og at ensretningen kunne føre til en større anerkendelse af resultaterne. Men også at projektets succes afhang af, at underviserne blev klædt ordentligt på i forhold til at reklamere for IKV. Det afhænger bl.a. af ledelsen, som skal skabe mere kommunikation og information om IKV og integrere IKV-arbejdet i uddannelsesinstitutionernes strategi. Resultatet af seminaret var en tilkendegivelse fra deltagerne om, at de forpligtede sig på at være med i projektet. Frem til det næste seminar blev deltagerne bedt om 6

7 at tænke over, hvordan IKV i AMU kan blive bæredygtigt, og hvad der kan forstås ved kvalitet i IKV? Formålet med det andet seminar var at videreudvikle og fastlægge de generelle retningslinjer for en forretningsmodel og kvalitetsstandard. Følgende spørgsmål blev diskuteret som udgangspunkt for arbejdet med forretningsmodellen: Hvilke knaster oplever I i forhold til at gennemføre en IKV og RKV? Hvilke muligheder er der for at overkomme disse knaster? Hvad skal der til for at understøtte og forankre en fælles praksis omkring RKV og IKV-forløb hos jer? Deltagerne i seminaret arbejdede gruppevis i forhold til de tre brancheområder. Udover at diskutere udformningen af en forretningsmodel, berørte grupperne uddannelsespakker inden for de tre områder. Frem til referencegruppemødet i maj blev grupperne bedt om at beskrive deres arbejdsgange ift. IKV og at arbejde med at udfylde en forretnings- og kvalitetsmodel, som passede på deres institution. I arbejdet ændrede modellen navn flere gange, så den nu i projektet omtales som et kvalitetsflow. 2.2 Første referencegruppemøde og arbejdsgruppemøder I projektets anden fase er hovedmilepælen, at der skal udvikles ca. ti uddannelsespakker. Jævnfør ansøgningen er et mål for IKV i AMU i projektet, at den udføres i forhold til en uddannelsespakke og ikke et enkelt AMU-mål. Derfor er der behov for at udvikle uddannelsespakker, der svarer til erhvervslivets behov i de områder, som VEU-centrene dækker. Omdrejningspunktet for arbejdet har primært været et indledende referencegruppemøde og efterfølgende møder i tre arbejdsgrupper. Til referencegruppemødet deltog uddannelseskonsulenter fra de i projektet deltagende skoler, som arbejder med det pågældende fagområde, uddannelsesledere og repræsentanter fra efteruddannelsesudvalg. I arbejdsgrupperne deltog de samme personer undtagen repræsentanterne fra efteruddannelsesudvalgene. Forud for referencegruppemødet var ti uddannelsespakker blevet udvalgt i forlængelse af det andet ledelsesseminar. Formålet med referencegruppemødet var at udvikle og arbejde videre med pakkerne, som svarer til ti erhvervsuddannelser inden for hhv. bygge- og anlægsområdet, industriområdet og handel- og kontorområdet. Mødet skulle bl.a. give mulighed for at få efteruddannelsesudvalgenes input, og facilitere en debat om pakkernes indhold og udbuddet af pakkerne. Referencegruppemødet blev planmæssigt afholdt i anden fase af projektet, den 23. maj 2013 med 38 deltagere. Følgende institutioner var repræsenteret: 7

8 Tabel 2.2: Institutioner som deltog på referencegruppemødet Deltagende institutioner AARHUS TECH Byggeriets uddannelser Handelsfagskolen Handelsskolen Silkeborg Herningsholm Erhvervsskole Industriens uddannelse Kursuscenteret Silkeborg LEARNMARK Mercantec Social- og sundhedsskolen Silkeborg Social- og sundhedsskolen STV Tradium Uddannelsescenter Holstebro Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern VUC Erhverv Kilde: New Insight A/S Referencegruppemedlemmer Forud for referencegruppemødet var de tre efteruddannelsesvalg blevet inviteret. I ansøgningen til UVM står der netop, at efteruddannelsesudvalgene skal tilbydes mulighed for at deltage i referencegruppen, så projektet kan blive inspireret af udvalgenes sideløbende arbejde med strukturer på de pågældende brancheområder. Alle tre udvalg havde accepteret at deltage i referencegruppen. Som det fremgår af listen, deltog repræsentanter fra efteruddannelsesudvalgene Industriens uddannelser og Byggeriets uddannelser. HAKL deltog desværre ikke Arbejdet i referencegrupperne og arbejdsgrupperne De tre arbejdsgrupper diskuterede og planlagde det videre arbejde med uddannelsespakkerne. I Industrigruppen blev det aftalt at sende udkastene til uddannelsespakkerne til tre personer fra udvalget til gennemsyn. I Byggegruppen handlede diskussionen om, hvem der kunne og ville udbyde pakkerne. Det blev aftalt, at repræsentanten fra udvalget ville diskutere pakkerne med resten af udvalget og komme med en tilbagemelding til gruppen. I Handel- og kontorgruppen kredsede diskussionen om, hvordan gruppen kunne få efteruddannelsesudvalget mere på banen. Resultatet af referencegruppemødet var en indledende beskrivelse af ti uddannelsespakker. Status på arbejdet med uddannelsespakkerne varierer en del, og det er ikke alle uddannelsespakker, der er udviklet salgsmateriale til endnu. Ligeledes skal der udvikles et fælles layout, når det indholdsmæssige er på plads. Deadline for udarbejdelsen af uddannelsespakkerne blev fastsat til den 15. september

9 3. Output I projektets forandringsteori blev der opstillet outputmål, som projektet skal måles på. For første og anden fase i projektet (inden målepunkt 1 i projektet) er opstillet følgende outputmål: Forretningsmodel og kvalitetsstandarder udviklet og beskrevet Overblik over IKV-ressourcepersoner fordelt på fagområder Uddannelsespakker udviklet og beskrevet Alle tre outputmål er nået inden for den angivne tidsramme, og i det følgende beskrives outputtet i form af konkrete produkter fra de forskellige møder og seminarer og deltagernes arbejde mellem møderne. Endvidere har projektet lavet en hjemmeside. Hjemmesiden, som primært er til brug for projektdeltagerne internt, var ikke en del af den oprindelige forandringsteori, men præsenteres som et output sidst i kapitlet. 3.1 Forretningsmodel og kvalitetsstandarder Resultatet af de tre arbejdsgruppers arbejde forud for referencegruppemødet var forskellige modeller over kvalitetsflows. Som tovholder for en gruppe hver, har VEU-centrene stået for indsamling af modellerne. VEU-center MidtØst har indsamlet modeller fra industrigruppen, VEU-center Østjylland har indsamlet tre modeller fra bygge- og anlægsgruppen, og VEU-center MidtVest har indsamlet én model fra handel- og kontorgruppen. Forretnings- og kvalitetsmodellen beskriver, hvordan IKV organiseres VEUcentrene imellem og internt i VEU-centrene. Den indeholder en beskrivelse af arbejdsprocesser og ansvarsfordelingen, herunder formulering af mål for kvalitet, fx brugeroplevet kvalitet, faglig kvalitet og organisatorisk kvalitet. Som udgangspunkt for skolernes arbejde med at lave en forretnings- og kvalitetsmodel for deres skole, blev de præsenteret for en skabelon, som er vedlagt i bilag 2. Skabelonen præsenterer en struktur med fire faser, hvortil der knyttes aktiviteter og en ansvarsfordeling mellem relevante personer på uddannelsesinstitutionen: I Før-fasen vejledes og informeres virksomheder eller enkeltpersoner, der henvender sig til en uddannelsesinstitution for at få gennemført en kompetencevurdering. Det kan bl.a. bestå i at afdække kompetencer, CV er, fremtidige jobprofiler og kompetencebehov ift. en uddannelsespakke. I fasen Forberedelse og tilrettelæggelse afklares personens beskæftigelsesønsker og jobprofil, og den nødvendige dokumentation indsamles. I forlængelse heraf tilrettelægges deltagerens IKV-forløb. 9

10 I fasen Afprøvning og vurdering gennemføres den individuelle kompetencevurdering. Der foretages en bedømmelse og vurdering af kursistens prøveresultat og udarbejdes en uddannelsesplan. I fasen Opfølgning formidles bedømmelsesresultatet til kursisten, og der udstedes et bevis. Udover en beskrivelse af arbejdsprocesser og ansvarsfordeling, indeholder kvalitetsflowet også refleksioner over kvalitetsmål i forhold til arbejdet, fx en koordineret indsats, økonomisk bæredygtighed, struktureret kompetenceafdækning og ensartethed i vurderinger. Modellerne blev diskuteret igen på det første referencegruppemøde. De kommer til at danne grundlag for en forankring af projektet på skolerne, og for IKVpraktikernes arbejde med at udvikle fælles arbejdsgange ift. brugen af IKV overfor uddannelsespakkerne. I bilaget præsenteres som sagt skabelonen for forretnings- og kvalitetsmodellen, som giver en forståelse af, hvordan de endelige modeller kommer til at se ud. 3.2 Overblik over IKV-ressourcepersoner Sideløbende med afholdelsen af ledelsesseminarerne og udviklingen af forretnings- og kvalitetsmodellerne, er der blevet arbejdet på at kortlægge og etablere et netværk af ressourcepersoner. Konkret skal der ifølge forandringsteorien udarbejdes en oversigt over, hvilke ressourcepersoner der findes, og hvilke fagområder de beskæftiger sig med. En ressourceperson er den person, der er fagligt ansvarlig for at udføre IKV på den enkelte skole. Der kan evt. være flere ressourcepersoner på hver skole og flere personer per fagområde, der optræder som ressourcepersoner. Status på milepælen er, at der er udarbejdet en omfattende liste med kontaktoplysninger på IKV-praktikerne. Det har hidtil ikke været muligt at udvikle et digitalt redskab, som kan gøre oplysningerne mere overskuelige og netværket mere brugervenligt. Listen foreligger i et Excel-dokument med følgende oplysninger for alle IKV-praktikerne: EUD-indgang EUD-nummer Erhvervsuddannelse Institution Kontaktperson Mail Adresse På nuværende tidspunkt er IKV-praktikerne for VEU-center Østjylland skrevet ind i dokumentet, mens praktikerne fra de to andre VEU-centre mangler at blive indtastet. Informationen om praktikerne fra alle VEU-centre er dog indsamlet. 10

11 Den altovervejende fordel ved et netværk er, at det synliggør, hvem der har ansvaret for IKV på de forskellige institutioner. Ligeledes bliver det lettere at henvise til hinanden, da det tydeligt fremgår og er aftalt, hvem der er kontaktperson. På den måde bidrager netværket af ressourcepersoner til at nå et af målene med projektet, nemlig at der udvikles én indgang til IKV i de tre VEU-centre. I sin nuværende form har oversigten den ulempe, at det er et øjebliksbillede på, hvem der kan kontaktes. Det kræver løbende opdatering, for at det fortsat kan bruges. Hvis eksempelvis en IKV-praktiker går på pension eller skifter arbejde, skal vedkommende erstattes af en anden på listen. Det kræver et overblik, og at der løbende meldes ind til administratoren af databasen. Endvidere kan dokumentet blive så stort, at det kan være svært at bevare overblikket, hvorved brugbarheden falder. 3.3 Uddannelsespakker I projektets første og anden fase har en stor del af arbejdet i både ledelsesseminarerne, til referencegruppemødet og i arbejdsgruppemøder centreret sig om udviklingen af ti uddannelsespakker. De ti uddannelsespakker er: Murer Tømrer Tagdækker Struktør Regnskabs- og lønmedarbejder Detail Turisme Automekaniker Industritekniker Smed Uddannelsespakkerne for murer, tømrer, tagdækker og struktør er udviklet i Bygge- og anlægsgruppen, uddannelsespakkerne for regnskabs- og lønmedarbejder, detail og turisme er udviklet i Handel- og kontorgruppen, og uddannelsespakkerne for automekaniker, industritekniker og smed er udviklet i industrigruppen. Projektet har deadline for uddannelsespakkerne den 15. september Efterfølgende skal de tilpasses i indhold og især layout, så de fremstår med et ensartet udtryk. I bilag 3 præsenteres skabelonen for uddannelsespakkerne, som skal sikre, at alle uddannelsespakkerne har et ensartet udtryk. Det er forskelligt, hvor langt de tre arbejdsgrupper er nået i arbejdet med uddannelsespakkerne. Der foreligger som minimum et udkast til alle uddannelsespakkerne. Industrigruppen er nået langt med deres tre uddannelsespakker, og ligeledes er Bygge- og anlægsgruppen. Nogle af uddannelsespakkerne fra de to grupper er stort set klar til at blive sat ind i skabelonen og derefter taget i brug. Uddannelsespakkerne inden for Handel- og kontorgruppen er lidt mindre udbyggede. 11

12 Pakkerne er således stadig under udvikling og kan ændre sig i fasen med tilpasning til skabelonen. Det er dog muligt at sige noget om, hvad pakkerne typisk indeholder information om: Uddannelsespakkens AMU-fag: Stort set alle uddannelsespakkerne beskriver hvilke AMU-fag, der indgår i pakken og i hvilken rækkefølge. Uddannelsespakkens varighed: Uddannelsespakkerne angiver, hvor længe uddannelsesforløbet varer, og om og i givet fald hvornår der er indlagt praktikforløb og en afsluttende prøve eller projektperiode. Uddannelsespakkens målgruppe: De fleste uddannelsespakker er tiltænkt kursister over 25 år, som har erhvervserfaring. Individuel kompetencevurdering: Der er indlagt en til to individuelle kompetencevurderinger i uddannelsespakkerne. Det er forskelligt, om IKV en ligger først eller sidst i forløbet. Mulighed for merit: Alle uddannelsespakkerne undtagen de to fra Handelog kontorgruppen skal kunne give merit ift. den tilsvarende erhvervsuddannelse. Regnskabs- og lønmedarbejderen og detail-pakken er derimod tiltænkt som jobprofiler. I skabelonen bliver informationen systematiseret efter følgende spørgsmål med tømreruddannelsespakken som eksempel: Vil du være tømrer? Hvad får jeg ud af forløbet? Hvor foregår undervisningen? Hvem kan tage forløbet? Derudover indeholder skabelonen en oversigt over uddannelsespakkens forløb og en liste over de enkelte AMU-fag. Praktisk information om tilmeldingsprocedurer og uddannelsesinstitutioner præsenteres ligeledes. Al relevant information for virksomheder og ledige skal fremgå af pjecen, så det bliver et anvendeligt redskab for VEU-konsulenterne i deres opsøgende arbejde hos bl.a. virksomheder. 3.4 Hjemmeside for projektdeltagere Som et redskab til at samle projektets dokumenter er der blevet udviklet en hjemmeside for projektet (http://kvalitetssikret-ikv.dk/), selvom det ikke indgik som et outputmål i den oprindelige forandringsteori. Arbejdet med at udvikle og opdatere hjemmesiden foregår løbende ved siden af projektets øvrige aktiviteter. Hjemmesiden har til formål at formidle projektets proces og fremgang. I figur 3.1 vises et screendump af hjemmesidens forside. Seks faner strukturerer hjemmesiden og de indsamlede dokumenter: FORSIDE, OM TUP12, MERITGI- VENDE UDDANNELSESPAKKER, TIMEREGISTRERING, PRAKTIKERE og KONSULENTER. 12

13 Figur 3.1: Projektets hjemmeside Forsiden Kilde: Projektets hjemmeside Under de forskellige faner kan deltagerne i projektet hente følgende dokumenter og information: Uddannelsespakker til afprøvning af IKV Referater fra seminarer og møder Økonomiblanketter og regelsæt herom Netværk over IKV-praktikere i Region Midtjylland Nyhedsbreve Links til relevante undersøgelser, hjemmesider, nyheder mm. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med de nyeste produkter fra projektet og følger op på afholdte aktiviteter som seminarer og workshops. Herved fungerer hjemmesiden også som platform for intern formidling af nyheder mm. i projektet. 13

14 4. Resultater/effekter I projektets forandringsteori er der opstillet effekter på kort, mellemlangt og langt sigt. Det er især effekterne på kort sigt, der skal afrapporteres. Ligesom at en stor del af aktiviteterne i projektets første og anden fase har centreret sig om ledelserne, gør resultatmålene det ligeså ved første målepunkt. I forandringsteorien er der opstillet indikatorer (kvantitative målinger) og deskriptorer (kvalitative udsagn/beskrivelser) som grundlag for at måle resultaterne. For hvert effektmål beskrives det, hvordan effekten er målt, dvs. hvilken metode der er anvendt, og om målet er nået. I forhold til målopfyldelse er der opsat måltal for hvert målepunkt: M1 som danner grundlag for denne første afrapportering, M2 som danner grundlag for anden afrapportering, og M3 som er grundlag for slutrapporteringen. I nedenstående vurderes effekterne i forhold til måltal M1. I tabellen gengives de fire resultatmål, der forventes effekter på ved første måleperiode (M1). Der forventes først effekter på de øvrige resultatmål i anden måleperiode. Tabel 4.1: Projektets resultatmål Resultatmål Indikatorer/deskriptorer Indsamlingsmetoder Kvalitetsstandarder er indskrevet i kvalitetshåndbogen på den enkelte institution. Antal af skoler (som deltager i projektet) som har indskrevet kvalitetsstandarder i deres kvalitetshåndbog. Måltal: M1: 3 skoler, M3: 10 skoler. Registrering Ledelsesmæssig opbakning til forretningsmodel og kvalitetsstandard. Deltagende lederne udtrykker generelt opbakning til projektet i forbindelse med ledelsesworkshops. Deltagernes generelle kvalitative vurdering ved de to ledelsesworkshops (M1). Ledelsernen sikrer organisatoriske rammer for IKV i AMU i overensstemmelse med kvalitetsstandarder for organisering, gennemførelse og vejledning. Ledelserne ser værdien af IKV. Ledelserne har en fælles forståelse af, hvordan IKV bedst organiseres. Deltagende ledere udtrykker generelt opbakning til projektet i forbindelse med ledelsesworkshops og udtrykker, at der er forretningsmæssige fordele ved IKV i AMU. Deltagende ledere udtrykker generelt, at de har en forretningsmodel for RKV generelt eller IKV i AMU specifikt på skolen. Kilde: New Insight A/S med udgangspunkt i forandringsteorien Deltagernes generelle kvalitative vurdering ved de to ledelsesworkshops (M1). Deltagernes generelle kvalitative vurdering ved de to ledelsesworkshops (M1). 14

15 Det første resultatmål, indskrivning af kvalitetsstandarder i skolens kvalitetshåndbog, skal måles til første (M1) og tredje målepunkt (M3) i perioden. Måltallet for den første måleperiode er tre skoler, der skal have indskrevet kvalitetsstandarderne i deres kvalitetshåndbog. Det er blevet afdækket i et spørgeskema, som lederne har fået tilsendt digitalt. Alle lederne som var inviteret til ledelsesseminarerne har fået tilsendt spørgeskemaet (i alt 39), og 12 ledere har svaret. Det giver en svarprocent på ca. 31 pct. Fremover vil spørgeskemaerne blive uddelt fysisk for at sikre en højere svarprocent. Ud af de 12 ledere svarede fem, af de har indskrevet kvalitetsstandarderne i deres kvalitetshåndbog, hvorved måltallet for første måleperiode er opfyldt. Tre ledere svarede nej, og fire svarede Ved ikke. Den høje andel Ved ikke kan til dels forklares ved, at nogle af lederne ikke har ansvaret for at implementere kvalitetsstandarderne. Det næste resultatmål, som kan afrapporteres i denne omgang, er: Ledelsesmæssig opbakning til forretningsmodellen og kvalitetsstandarder. Det er blevet afdækket kvalitativt ud fra ledernes generelle vurdering ved de to ledelsesseminarer. Det fremgår bl.a. af referaterne, at der på det første ledelsesseminar var opbakning til projektet, og at lederne forpligtede sig på at deltage. Interessen fortsatte til det andet seminar, hvor lederne arbejdede med forretnings- og kvalitetsmodellen, som de efterfølgende drøftede på deres skoler. Den kvalitative vurdering af ledernes deltagelse og opbakning er ligeledes indikator for de to sidste resultatmål i tabellen, hvorfor de ikke uddybes nærmere. I måleperiode 2 og 3 suppleres vurderingen af spørgsmål til IKV-praktikerne og VEUkonsulenterne. 15

16 5. Refleksioner om forankring og spredning af viden Kapitlet gør status på projektets forankring og spredning af viden. Hvad gøres der, eller planlægges der i forhold til forankring og spredning af projektets resultater, læring og erfaringer? Da projektet på første afrapporteringstidspunkt kun er halvvejs i projektperioden, vil fokus være på, hvordan forankring planlægges. Som det fremgår af forandringsteorien, sikres forankringen i projektet ved inddragelse og engagering af flere målgrupper, primært ledelserne på uddannelsesinstitutionerne og IKVpraktikerne og VEU-konsulenterne. For det første har projektet fra starten haft fokus på at inddrage ledelserne på de deltagende uddannelsesinstitutioner. Ledelserne på institutionerne spiller en afgørende rolle i forankringen af arbejdet bredt på skolerne. De har stået for at udvikle forretnings- og kvalitetsmodellen for IKV i AMU, og de har ansvaret for, at modellen bliver implementeret på skolen. Ved at inddrage ledelserne i udviklingen af modellen, har projektet forsøgt at skabe et ejerskab hos ledelserne, så opfølgningen og implementeringen af modellen lykkes. Jævnfør forandringsteorien vil der især være opmærksomhed på at involvere ledelsen på de mindre institutioner, da de traditionelt har sværere ved at indgå i udviklingsprojekter, bl.a. pga. manglende kapacitet og ressourcer. For det andet vil IKV-praktikerne og VEU-konsulenterne blive inddraget i projektet, da de kommer til at stå for den konkrete implementering af projektet. Tankegangen er den samme som med inddragelsen af lederne, at en tidlig inddragelse og løbende deltagelse i projektet sikrer, at IKV-praktikerne og VEU-konsulenterne fører projektet videre, når de vender tilbage til deres skoler og virksomhedskontakt. Forankringen sikres også ved etableringen af det såkaldte netværk over IKVressourcepersoner. Netværket synliggør bredden af projektet i form af deltagende IKV-praktikere og faciliterer forhåbentlig også videndeling mellem praktikerne, da kontaktoplysningerne nu er samlet. 16

17 6. Læring og erfaringer I kapitlet beskrives projektets læring og erfaringer om projektets proces og indhold. Ligesom med afrapporteringen af projektets effektmål og målopfyldelse, er det ved første delafrapportering begrænset, hvilke erfaringer der kan fremlægges. Læringen forventes at blive tydelig, når de i projektet udviklede materialer kommer i anvendelse blandt IKV-praktikerne (som står for kompetencevurderingen) og VEU-konsulenterne (som skal vejlede virksomheder og ledige om mulighederne med kompetencevurdering i forhold til uddannelsespakker). Den praktiske anvendelse foregår i projektets anden og tredje fase. På nuværende tidspunkt er en af de vigtigste erfaringer, at der har været stor opbakning til projektet blandt deltagerne. Endvidere har fremdriften i opstartsfasen af projektet været afhængig af en synlig projektledelse på skolerne. 17

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere