Projekt Automatiseret dataindsamling og bearbejdning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Automatiseret dataindsamling og bearbejdning"

Transkript

1 Afslutningsrapport 15. januar 2005 Projekt Automatiseret dataindsamling og bearbejdning Af: Ole Dolriis, IOT Jan Lund, OTS Lars Bo Dziegiel, DJF Årslev Palle Hermansen, IOT Ole Bærenholdt-Jensen, DEG GreenTeam Side 1 (af 36 )

2 Afslutningsrapport, indhold: OBJ/lpa 1. Resumé side 5 2. Formål med rapport side 5 3. Formål med projektet side 5 4. Målgruppe for dataopsamlings og bearbejdningssystem, side 6 5. Beskrivelse af idealsystem a) Idealsystem side 7 b) Use Case side Status eksisterende systemer Oversigt over målere, følere m.v. side 11 Oversigt over nuværende system, manuelle og IT baserede side 12 Andre projekter i DK og EU side 13 Vurdering af behov, med udgangspunkt i eksempler side Afgrænsning af projektet. side Datafangst: a) Klimadata, koble på databasen, side 17 b) Gartneridata side 17 c) Logistikbeskrivelse side 18 d) ph og ledetal side 18 e) Højdemålingsinstrument side 19 f) MPS-GAP output til dokumentation og sporbarhed side 20 g) PDA, mobiltelefon, chips, trådløs signal. side Databearbejdning/database Databaseopbygning, krav, muligheder og begrænsninger Skitse til forundersøgelse side 24 Beskrivelse til videreførsel (SpiderGart) side 24 Prototypen, journalværktøj, Indtastning, interface,od side Præsentation af data fra databasen Query/filtrering og søgetider, begrænsninger side 25 Vise planlagte og realiserede data, prototypen side 26 Afvigelsesbestemt visning af data side Afprøvning i gartnerier Inspirationsmøde 2003 side 29 Gartneriet i DJF Årslev (link klimadata) side 30 Gartneriet Gammelgård side Videreførsel af system a) Model for projektets videreførsel side 31 Side 2 (af 36 )

3 b) Kontakt til firmaer / projekter. 1. Projekter side Firmaer side 33 c) Afsætningsøkonomisk analyse side 33 d) Oplæg til fremtidige studenteropgaver, oversigt side Gennemførsel af de opstillede mål for projekt side Formidling af resultater a) Artikler side 36 b) Åbent hus Gartneriet Gammelgård og Pfp konference side 36 Bilag: 1-7 Oplæg til studenteropgaver. 8. Use case 9. Eksisterende systemer 10. Vurdering af behov for et system i gartneribranchen, 4 cases 11. Andre systemer i EU og DK. 12. Statusrapport milepæle. 13. Skitse til forundersøgelse, database. 14. I0T gruppe forår 03: Bestemmelse af plantevækst med kamera. 15. I0T gruppe efterår 03, Måling af plantevækst 16. I0T gruppe efterår 03, Overvågning af plantekultur 17. I0T gruppe forår 04, Plantevækst kontrol og logistik 18. OTS PDA-gruppe, Måleterminal for gartneri 19. OTS Trådløs-gruppe, Trådløs magnetisk dataopsamling. 20. OTS PH måling, afgangsprojekt. 21. OTS Graf- og dataimportværktøj. 22. DEG GreenTeams opbakning og bidrag til projekt spidergart Artikler i Gartnertidende. Side 3 (af 36 )

4 En stor tak til alle de mange medarbejdere og studerende fra alle 4 deltagende institutioner, for det entusiastiske arbejde der er lagt i at frembringe resultater, der kan blive til gavn for gartnerierhvervet. Og tak til de gartnerier, der har ofret tid i forbindelse med projektet. 14. januar Ole Bærenholdt-jensen, Virksomhedskonsulent DEG GreenTeam, projektleder. Yderligere information om projektet: tlf , Projektdeltagere: Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Odense Tekniske Skole Dansk Jordbrugs Forskning, Årslev Dansk Erhvervs Gartnerforening, DEG GreenTeam Udviklings Center Aarslev Side 4 (af 36 )

5 1. Resumé OBJ Produktionsdata eksisterer i gartnerierhvervet typisk i mange forskellige former og programmer, som kun i begrænset omfang er integreret og spiller sammen. Projektet går ud på at sætte fokus på behov for og muligheder for at skabe et system, der med udgangspunkt i nuværende systemer giver en sammenhæng og et overblik, til beslutningsstøtte i produktionsstyringen. I løbet af projektperioden på 2 år er der i starten arbejdet med formålet med og afgrænsning af opgaven, hvorefter der ved hjælp af en række delprojekter er blevet arbejdet med opfyldelse af projektets mål, som er beskrevet herunder. Disse delprojekter er dels gennemført af studerende som mere eller mindre isolerede projekter, dels af de medarbejdere og konsulenter, der har været tilknyttet fra de fire projektdeltagere. Projektet er som planlagt mundet ud i en prototype på et data indsamlings- og bearbejdnings system, til demonstrationsbrug. Vi har imidlertid også prioriteret at formidle resultater fra de delprojekter, der (jævnfør afgrænsning af projekt, se afsnit 7) ikke skulle være en del af prototypen. 2. Formål med denne rapport. Formålet med nærværende rapport er at levere et dokument, der kan benyttes af gartnerier og firmaer, der kan videreføre og produktmodne systemet, så det kan komme ud og blive brugt i gartnerierne. Vi vil søge at give et overblik over mulighederne, ud fra det arbejde, der er blevet udført i projektet, i så kort form som muligt, med mere detaljerede og tekniske beskrivelser som bilag, der kan rekvireres, hvis det ønskes. 3. Formål med projektet Der samles mange data i gartnerierne. Data samles på mange niveauer fra forskellige kilder. For eksempel manuel aflæsning af instrumenter, optælling, notering på papirskemaer eller stiketiketter, manuelle målinger ugentlig. Desuden opsamles data i DANPOT salgssystem, klimacomputere, planlægningsprogrammer og budgetsystemer. Side 5 (af 36 )

6 Normalt foreligger der ikke et samlet overblik over disse data og de muligheder, der gives med en struktureret bearbejdning og præsentation af dem. Der er behov for et informationssystem, der samler og bearbejder informationer, der er relevante for en opgave. Det kunne for eksempel være: Kulturtid i forhold til gennemsnitstemperatur. Højdetilvækst i forhold til retardering. Spild procent i forhold til luftfugtighed og behandling med svampemidler. ph og ledetal året igennem i forhold til styring af gødskning. Projektets formål er derfor at arbejde både med indsamling af data, herunder hvordan denne dataindsamling kan automatiseres, samt behandling af disse data i et system hvor brugeren får valgmuligheder for at kombinere data til en enkel og overskuelig præsentation. Registrering i gartneriernes eksisterende systemer skal også iagttages, så dobbeltarbejde undgås i videst muligt omfang. 4. Målgruppe for dataopsamlings og bearbejdningssystem. OBJ Målgruppen for projektet/systemet kunne i virkeligheden være enhver virksomhed, da de fleste brancher har et data-indsamlingsbehov. Det er tanken at opbygge systemet, så der tages højde for logistikken i lageret, det vil sige tid og sted for ethvert produkt bygget op omkring de rammer, der er i gartnerierhvervet, ligesom analysedelen ( visning ) skal tilpasses ønsker/behov fra samme erhverv. Dog kunne dele af landbrugserhvervet (frilandsgrøntsager) og frugtavl også tænkes at kunne bruge systemet. I gartneribranchen er det potteplanteproduktion, der har det mest komplekse registreringsbehov, men også planteskoler, væksthusgrøntsager og snitblomster kan indpasses i systemet. Potteplantegartnerier udvælges som den primære målgruppe, da det største kundegrundlag findes i denne gruppe efter vores vurdering. Mere end 50% af potteplantegartneriarealet ligger på fyn Potteplantegartnerier er meget forskellige, i størrelse, automatiseringsgrad, produktion (få / mange kulturer) og teknisk indretning. Det vurderes, at der er ca. 300 potteplantegartnerier* med en egentlig produktion. Side 6 (af 36 )

7 Blandt disse vurderes, at ca. 50% (150 gartnerier) har en rimelig grad af (mest manuel) dataregistrering, og derfor har erkendt et behov for dataindsamling og -bearbejdning. De mindre gartnerier og / eller gartnerier med meget enkle procesforløb vil opleve nuværende systemer som tilstrækkelige. Men hovedparten, det vil sige ca. 100 ville kunne se en tidsbesparelse eller forbedring af nytten af indsamlede data ved en automatisering og samling/bearbejdning af disse data. Af disse 100 vurderer vi, at ca. 10 gartnerier ville være klar her-og-nu til at bruge systemet, mens yderligere 40 vil være klar til at gå med over et par år, hvis systemet viser sig at være godt og får gode anmeldelser fra de første brugere. De resterende 50 prioriterer andre investeringer / tiltag, men vil være modtagelige for markedsføringskampagner. Hvis der laves nye branchetilpassede versioner, kan man nå en andel af de sekundære målgrupper **, i anden bølge. Prisen på køb af systemet som barriere er ikke vurderet, men kan vise sig at gøre ovenstående tal lavere. En barriere blandt af de største gartnerier for at starte systemet, er at de allerede har bekostet egne systemer, som i større eller mindre grad tilfredsstiller deres behov, uden at der dog p.t. findes systemer, som dækker så bredt som dette system. Konklusion. Målgruppe for projektet/systemet er 50 potteplantegartnerier blandt store og mellemstore gartnerier. Nogle typiske repræsentanter for disse 50 kunne udvælges som baggrundsgruppe og testgartnerier i udviklingsfasen, i løbet af projektet og / eller efter projektets afslutning. * Ifølge statistikken er der i potteplantegartnerier, men tallet er faldende og indeholder revl og krat, inkl. gartnerier med blandet produktion. ** Ifølge statistikken er der i virksomheder med frilandsproduktion af blomster, grøntsager, frugt, bær og planteskoleplanter, og 707 væksthusgartnerier med areal over m² væksthus, incl. potteplantegartnerierne. Side 7 (af 36 )

8 5. Beskrivelse af idealsystem a) Beskrivelse JLU Systemet til automatisk dataopsamling er et system der skal kunne indeholde alle relevante data der kan relateres til planter og planters vækst i gartnerier. Systemet skal kunne rumme såvel automatisk som manuelt indsamlede data. Data opsamlet i systemet skal kunne anvendes til at følge de enkelte planters (hold eller batch) udvikling samt til at følge de vækstbetingelser planterne til en hver tid har været udsat for. Da data sjældent registreres på selve planten men som oftest for hele drivhuset, bordet eller vandingssektion er det nødvendigt at holde styr på hvor i gartneriet de enkelte planter befinder sig, hvorfor registrering af planternes logistik er af central betydning for systemet. Uden en sådan registrering kan data ikke relateres til den enkelte plante. Systemet skal kunne håndtere at målinger kan foregå på flere niveauer. f.eks: Den enkelte plante vandingssektion bord hus omgivelserne Målinger på de forskellige niveauer skal kunne kombineres, således at alle data skal kunne trækkes ud af systemet ved én forespørgsel. f.eks. Skal det være muligt at hente oplysninger om en bestemt kulturs vækstbetingelser, selv om målingerne er foretaget på mere overordnet niveau. Som eksempler på data der bør kunne registreres i systemet: Side 8 (af 36 )

9 - Stamoplysninger for kulturer (herunder også beskrivelse af ideel vækstforløb) - Oplysninger om det enkelte hold af planter (batch) - Oplysning om hvilke borde planterne er placeret på - Oplysning om hvilket hus bordet og dermed planterne er placeret - Data for temperatur i det enkelte hus - Data for vanding og gødning på det enkelte bord - Oplysning om planternes højdetilvækst - Oplysning om planternes farve - Oplysning om lysforhold - Fugtforhold i huset - Fugtforhold på det enkelte bord - Plantetidspunkt - Tidspunkt for at sætte planter på afstand - reduktion af antal planter i batch (samt hvilket bord det drejer sig om Systemet skal bygges op omkring en åben database, som kan tilgås fra alle de delsystemer/programmer som skal lagre eller benytte lagrede data. Det er af største vigtighed at alle forhold (og ændring af forhold) for planterne bliver registreret så der kan dannes en historik over vækst og vækstbetingelser.. Når data er lagret i systemet skal systemet kunne præsentere data på flere måder. F.eks. hvilke planter har stået i hvilket hus hvornår, hvilke sprøjtemidler har nogle bestemte planter været udsat for og på hvilke tidspunkter afviger plantens tilvækst mere end 5% fra den ideelle vækstkurve for den givne kultur. Data skal ved udtræk kunne kombineres, således at sammenhænge mellem miljø og vækst kan illustreres Det skal således være muligt at tilgå alle relevante data fra flere forskellige vinkler (udgangspunkter) hvilket gør at databasens opbygning bør overvejes nøje. Data fra systemet skal kunne registreres og tilgås ved brug af håndholdte PC-ere eller terminaler. Tilgangen skal kunne foregå såvel via trådløst netværk som ved download af data før arbejdet påbegyndes. Side 9 (af 36 )

10 b) Use Case OBJ I projektet er følgende use-case udarbejdet som eksempel på idealsystemet i anvendelse. Det drejer sig om, at en af de løbende opgaver en produktionsansvarlig har i et potteplantegartneri er at styre og forme planten, så den har den rigtige størrelse og kvalitet ved afslutningen af kulturen. Mange potteplantearter bliver lange og ranglede og uegnet til salg, med mindre de retarderes, dvs. behandles med et kemisk middel eller udsættes for mere mekaniske bremsefaktorer, som for eksempel udtørring. Man kan følge højdeudviklingen ved hjælp af grafisk tilvækstkontrol, med henblik på at kunne gribe ind undervejs, hvis højdetilvækstkurven udvikler sig forkert. Det er denne proces, der beskrives, ved benyttelse af adgang til data fra forskellige kilder og automatiseret datafangst som baggrund for at afgøre hvorvidt der skal foretages retardering nu eller senere. Beskrivelsen findes i bilag 8, Use case. Side 10 (af 36 )

11 6. Status eksisterende systemer a) Oversigt over målere, følere m.v. LBD Følere og metoder til fjernmåling af grundlæggende fysiske parametre i forbindelse med automatisk dataopsamling i væksthuse. Der findes stor erfaring med kemisk/fysiske målinger. Der hvor branchen endnu ikke råder over fornøden erfaring kan den med fordel hentes fra den proceskemiske industri. Som grundlæggende basis kan næsten alle fysiske og kemiske parameter målinger foretages. Valg af målingsprincip afhænger af den ønskede præcision, vedligeholdelses krav, økonomi og opgavens art. Dataopsamlingen kan foregå enten med en central datalogger eller ved distribuerede enheder ved målestederne med indbyrdes digital forbindelse. Ved distribueret måling findes der enheder med mange forskellige typer indgangs signaler, enten pulser, analog ( spænding), digitale. Ved at anvende distribueret dataopsamling åbnes der mulighed for at kobles dem sammen med trådløst netværk der vil give mulighed for at målingerne kan foretages mobilt. Ved alle former for dataopsamling med anvendelse af datalogning enten centralt eller distribueret bygger det på at målingerne foretages sekventielt. Styringen af målingerne sker ved hjælp af et tilknyttet dataprogram specifikt for det enkelte fabrikat/produkt. Dataene gemmes på en datafil i et valgt format som skal afpasses med den enhed der skal læse og anvende filen for senere styring eller dataregistrering. Der er tale en række forskellige målere / følere m.v.: 1. Temperatur 2. Væske-flow 3. Fugtighed 4. ph 5. Ledetal 6. Elforbrug 7. Lys Side 11 (af 36 )

12 8. Position 9. Niveau 10. Tryk 11. Energiforbrug. Oversigt med nærmere beskrivelse findes i bilag 9 b) Oversigt over nuværende administrative systemer, manuelle og IT baserede OBJ I bilag 9 findes også en oversigt over gartneridata, med henblik på at gennemgå og afklare, hvilke gartneri-data det er relevant at 1. Samle 2. Automatisere indsamling af Herunder er en oversigt over nogle af de administrative systemer og del-elementer, som er de kilder, hvor de nævnte gartneridata (planlagte og realiserede) kan findes: 1. Klimacomputer. 2. Produktionsplanlægningsprogram 3. Kulturregnskabsprogram 4. DANPOT salgs- og faktureingsprogram. 5. Kulturmappe 6. Kulturkontrolkort 7. Stiketiketter 8. Gødningsplan 9. Sprøjtejournal 10. Købsfakturaer på forbrugsvarer. 11. Timeregistreringsskemaer Side 12 (af 36 )

13 c) Andre projekter i DK og EU OBJ Eksisterende produkter/projekter i EU. I projektet Automatiseret dataindsamling og bearbejdning under UCAA er vi stødt på flere udenlandske produkter eller projekter, som handler mere eller mindre om samme område: Nemmere / automatiseret dataindsamling, integration / dataoverførsel med henblik på bedre overblik, til beslutningsstøtte. Alle de tre nedenfor henvender sig hovedsageligt til væksthusgrønsagsområdet, men ideer og principper er de samme som inden for potteplanter, og bl.a. Priva har jo rigtig mange kunder inden for potteplanter, også. Herunder er en liste over produkter / projekter. Disse er beskrevet nærmere i bilag 11. Som det ses er der rundt i Europa lavet meget integration fra forskellige gartneri applikationer til databaser, hvorfra der kan trækkes data. Bemærk at Priva både er med i Dymos og har deres eget system, så de dækker bredt, dog primært for produktionsinformation, væksthusgrønsager. Dymos. (www.dymos.nl). Tracking and tracing system. Priva Office og Priva assist. (www.piva.nl). Priva Office er integreret med de andre programmer i Priva-familien, med løsninger indenfor klimastyring, gødskning og vanding, timeregistrering og produktions- / udbytteregistrering. Gronow (www.grodan.dk), system til sammenligning af klima- og produktionsdata Side 13 (af 36 )

14 d) Vurdering af behov, med udgangspunkt i eksempler OBJ A. IT og produktionsdata, hvor er branchen lige nu. B. Hvor er branchen på vej hen, med brug af IT omkring produktionsdata og deres anvendelse som ledelsesredskab. C. Hvilke IT-forbedringer, som et system kan hjælpe med, står først i køen? Eksemplerne er et sammenkog af opsamlet input fra kolleger i DEG GreenTeam, og fra mange forskellige gartnerier, gennem de seneste par år. A. IT og produktionsdata, hvor er branchen lige nu? Jeg vil først beskrive 4 typiske eksempler på, hvorledes gartnerier med fra medarbejdere typisk har indrettet sig IT-mæssigt, i forhold til produktionsdata. 1. Potteplantegartneri med 10 medarbejdere 2. Potteplantegartneri med 30 medarbejdere 3. Væksthusgrønsagsgartneri med 30 medarbejdere 4. Planteskole med 10 medarbejdere Beskrivelserne kan læses i bilag 10. B. Hvor er branchen på vej hen, med brug af IT omkring produktionsdata og deres anvendelse som ledelsesredskab. Hvor branchen er på vej hen vil jeg også forsøge at give et bud på, med udgangspunkt i de samme fire gartneri-eksempler. 1. Potteplantegartneri med 10 medarbejdere Gartneriet ønsker mere overblik, men ønsker absolut ikke flere registrerings / opfølgningsopgaver, men efterspørger alligevel mere og bedre kendskab til produktionsdata. 2. Potteplantegartneri med 30 medarbejdere. Er i det store og hele tilfreds med de systemer, som kører (inklusive dem man selv har opbygget), men de må erkende, at der er en del ting der faktisk ikke opsamles så præcist som kunne ønskes. Ønsker f. eks. også integrering med de oplysninger der kommer fra prikle-robotten 3. Væksthusgrønsagsgartneri med 30 medarbejdere. Side 14 (af 36 )

15 Føler et behov for bedre at kunne overskue de relevante produktionsdata, for at holde kulturen i konstant balance mellem klima, bladmasse og høstudbytte, med adgang til tal og kurver, når som helst. Kunne godt tænke sig at kunne følge og styre energiforbruget lidt bedre, også i forhold til en løbende, økonomisk kalkule. 4. Planteskole med 10 medarbejdere Mangler et planlægnings- og budgetprogram, idet de manuelle udregninger, der laves hvert år er besværlige. Kunne godt tænke sig at vide mere om, hvor effektive man er til arbejdsoperationerne, også i forhold til normtal eller tal fra kolleger i klubben, da arbejdskraftforbruget er en stor post i regnskabet. Mere udførlig beskrivelse af status og ønsker kan ses i bilag 10. C. Hvilke IT-forbedringer, som et system kan hjælpe med, står først i køen Her er vores vurdering af, hvad der bør tilbydes først og fremmest, som en del af hvad projektet skal løse for. Vurderingen bygger dels på vores egen holdning til det, dels på det man ofte hører gartnerier i den mere progressive ende, efterspørge. 1. Integration mellem oplysninger om gartneriets (planlagte og realiserede) produktionsmængder, udbytte/salg, timeforbrug og klima, er et ønske fra mange, også forskelligartede gartnerier. 2. Oplysninger fra markedet om salgspriser og mængder, både fra danmark og udlandet, vil give meget bedre beslutningsgrundlag for ledelsesbeslutninger, både kortsigtede og langsigtede. 3. Indsamling af data burde kunne foregå mere automatisk end nu, enten via PDA er, stregkodelæser, indbyggede chips, eller logning af data fra følere eller maskiner, der allerede findes i gartneriet. De fleste ønsker under ingen omstændigheder at bruge mere tid på dataopsamling, helst mindre, idet der er nok af opgaver i forvejen, og arbejdskraften til det er dyr. Derfor må indsamling og adgang til flere data følges af større grad af automatisering, det er ikke nok at lave muligheden for at integrere med data. Side 15 (af 36 )

16 7. Afgrænsning af projektet. OBJ I projektets fase 1 blev afgrænsningen af projektets omfang foretaget, med udgangspunkt i følgende opgaver: Formulere Målgruppe-dokument, formulere to projektoplæg vedr. nuværende systemer (gartnerier og måleudstyr), og et vedr. idealsystem, og afslutningsvis prioritere, således at projektet kan gennemføres for de afsatte midler og nå til en form, som et firma umiddelbart kan bygge videre på, og som kan demonstreres for gartnerier og firmaer. Opdelt punktvis: 1. Beskrivelse af målgruppen for dataopsamling og behandlingssystem. 2. Beskrivelse af ideal system for dataopsamling og behandlingssystem. 3. Beskrivelse af eksisterende dataopsamling og behandlingssystem, herunder hvilke data der samles op 4. Afgrænsning af projektet. Herunder formulering af en række delelementer(delprojekter) som er udgangspunktet for det videre arbejde. Vigtigt for vores afgrænsning: a. Finde kernen data skal beskrive hændelser som sker For planten, bordet, væksthussektion, væksthuset, gartneriet Position og tid. Systemmæssigt er databasen kernen, b. Hvor skal projektet lande? -Demonstration af automatiseret dataindsamling fra mindst 2 kilder, bearbejdet til skærmvisning i kombination, som eksempel på hvordan systemet vil kunne virke. Skal være rettet mod gartnerier (slutkunder) og EDB-firmaer (der kunne videreføre og sælge systemet) c. Afgrænsning: -Database-definition er kernen og skal ofres mest opmærksomhed. -Det der skal begrænses er antallet af periferi-enheder, og antallet af visninger, således at det fremstår som et system, hvor der kan hænges mere på, og dermed klar til viderudviking hos et EDB-firma Side 16 (af 36 )

17 8. Datafangst del-aktiviteter: a) Klimadata. Overførsel af data fra klimastyringsprogrammet Superlink 1200 fra DGT til ekstern enhed som F.eks. database. LBD Klimastyringsprogrammet Superlink kan sættes op til at gemme målte data og indstillingsværdier med et givent tidsinterval. Leverandøren, DGT af superlink har stillet en program stump (SL3Xport)til rådighed, der muliggør automatisk dataudtræk ved installation på maskinen der hoster superlink. Operationen foregår i række trin med filer læser og skriver indbyrdes. Processen er timerstyret med en incremerings tæller( Importtool) og kan foregå fra en ekstern maskine. Processen må ikke foregå for ofte (T 15 min). Data kan på flg. måde gøres tilgængelige for andre applikationer der oven i købet er placeret udenfor en FireWall, på flg. måde. Når tiden er inde, sender Importtool en startmeddelelse med udtræksinformationer til programmet Xportserver på host maskinen. Xportserver programmet skriver fornødne informationer om omfanget af hentede data ind på en Superlinks initialiseringsfil. Herefter udføres/sættes dataudtrækket i gang fra superlink af tidligere omtalte program, SL3Xport. System til overførsel af klimadata er udført i samarbejde med UCAA projektet plantemåling og er udførligt beskrevet i bilag 21. b) Gartneridata OD Et afgangsprojekt Plantevækstkontrol og Logistik, på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums IT-diplomingeniøruddannelse i foråret 2004 som primært skulle fokusere på planlægningsdata og afvigelsesrapportering. Begge dele lykkedes for gruppen i et vist omfang og er dokumenteret i form af kørende prototyper og en projektrapport (bilag 17). Side 17 (af 36 )

18 c) Logistikbeskrivelse OD Et afgangsprojekt Overvågning af plantekulturer på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums IT-diplomingeniøruddannelse i efteråret 2003, som primært skulle fokusere på logistik. Projektet kom til at handle især om problemer vedrørende sporbarhed og sammenhæng i data samt håndtering af store datamængder. For at kunne henføre klimadata til bestemte kulturhold er det nødvendigt at vide præcis hvor planterne har befundet sig hvornår. En klimacomputer genererer store datamængder, og håndteringen af disse er en kompliceret sag. For begge problemstillingers vedkommende udviklede gruppen prototyper og gav i den tilhørende rapport anvisninger på, hvorledes problemerne kunne løses (Se bilag 16). d) ph og ledetal LBD * Konstruktion af indretning til forenkling af ph og Ec måling i potter, med automatisk måledata up-load til database. Dette projekts opgave er at lave en enhed til nem måling af pressevandsprøver i potteplanter med up-load af måledata til databasen. Apparatet er tænkt som en sammenbygning af en transportabel batteri drevet suge anordning (støvsuger m/væskefang), fornødne måleelektroder og en PDA. Samlet vægt max. 1400g. Det færdige apparat er tiltænkt at virke på følgende måde. Potten der analyseres skal have en ID indikerende hvilket Batch potten tilhører. Dette kan være i form af en stregkode på potten eller en elektronisk chip med tag. Det kan også tænkes at der sidder en stregkode på bordet, som læses for at identificere plantes ID/tilhørsforhold ( Batch)/Bord Potten anbringes i suge anordningen. PDA en aktivers enten direkte eller via ekstern trykknap for start af følgende automatiske måleprocedure. Plantens ID aflæses ( Verificeres,,,,,,,,,,?) Sugetiden for udtagelse af prøve overvåges at der er opnået tilstrækkelig mængde eller der indenfor et givent tidsrum ikke kan opnås repræsentativ mængde, hvorfor målingen på denne plante må opgives og ny udtages og proceduren starter forfra med nyt potte eksemplarer. Side 18 (af 36 )

19 Når der er indlæst ID skal det dog være muligt manuelt at indtaste en kommentarer som note. Ved Ok for prøvemængde laves en måling. Måleværdier/type gemmes sammen med tidsstempl og plante ID >>Option: Ved måling skal værdierne grov verificeres således de ligger indenfor et rimeligt naturligt område. I benægtende fald skal der gives en alarm. De målte data skal up-loades via pc til databasen Til imødekommelse af problematikken for elektroniks sårbarhed overfor fugt er udviklet en måleenhed med Ph og Ec med berøringsfri forbindelse til PDA en. I denne kommunikation kan der både skrives og læses. Grænsefladerne til måle proberne er en dataforbindelse efter RS 485 på TTL niveau. Signalet kan tilpasses anden standart med fornøden converter. Datere udlæses i pakker på 4 byte indeholdne en ID for måleværdien ( Ph Ec- oa.). Se også bilag 20, afgangsprojekt fra OTS: Ph måling e) Højdemålingsinstrument PH Der er, i afgangsprojektregi på IOT, udviklet en prototype på et højdemålingsinstrument til måling af plantetilvækst. Tre studerende og en vejleder har i forårssemestret 2003 arbejdet med problemstillingen. Projekttitel: Bestemmelse af plantevækst med kamera (bilag 14) Det oprindelige projektoplæg blev ændret således at der, udover en højdemåling, også udføres en 3-dimensional opmåling af planten i form af en indhyldningsflade - dette gør det tillige muligt at udtrykke plantens volumentilvækst. Måleprincippet er baseret på laser triangulering, dvs. et kamera (simpelt web-kamera) er placeret lodret over planten og en linie-laser er placeret skråt i forhold til kameraet (60 ). Se figur 1. Dette system bevæges vandret henover planten i x-retningen, samtidig med der tages billeder og udføres trigonometriske behandlinger på disse. Når systemet har be- Side 19 (af 36 )

20 væget sig en afstand svarende til det endelige billedes x-format, stykkes alle delbilleder sammen til et endeligt 3-dimensionalt billede. Figur 1, illustration fra rapporten: Projektet er endt op med en prototype i form af et apparat der kan optage et 3- dimensionalt billede af en plante, hvor hvert punkt (pixel) indeholder information om dets farve samt x,y,z positionen med en nøjagtighed på ca. +/- 1,5 mm. Derudover finder apparatet plantens højeste punkt. Dette system kan ikke behandle billeder der indeholder flere planter. Derfor blev projektet videreført i et nyt afgangsprojekt i efteråret I dette projekt tages der fat på en egentlig billedbehandling/mønstergenkendelse der gør det muligt at skanne et helt bord med planter, og lokalisere de enkelte planter, for derefter at måle deres højde. Projekttitel: Måling af plantevækst (bilag 15). Det er i projektet lykkedes at udvikle en metode som er i stand til at lokalisere de enkelte planter i det skannede landskab og implementere denne, så det er muligt at udføre individuelle målinger på planterne. Det er med denne udviklede metode muligt at lokalisere planterne så længe de placeres i et rudeformet mønster og med en smule luft imellem sig Perspektivering: Det vil være oplagt at videreføre disse projekter, med henblik på at bestemme en plantes karakteristika ud fra flere parametre end blot dens højde. På baggrund af de data det 3-dimensionale billede indeholder, vil det være muligt at sammenholde flere parametre og på den baggrund udtrykke en form for klassifikation som en funktion af vo- Side 20 (af 36 )

21 lumen, omkreds, højde, pjusket omrids, glat omrids, etc. Med en sådan klassifikation kan planterne kvalitetsbestemmes inden for et passende antal kvalitetsniveauer. f) MPS-GAP output til dokumentation og sporbarhed JLU Ved projektets design er der lagt vægt på at alle de hændelser der sker i en plantes tid i gartneriet kan registreres i systemet. Det kunne være mængden af vand der er brugt, hvornår har der været manuel håndtering, hvilke pesticider har der været anvendt, hvordan er enhederne blevet retarderet. Denne information kombineret med den detaljerede registrering af logistik som systemet lægger op til, gør at det bliver muligt at spore en plante tilbage i systemet, om end ikke den enkelte plante så i hvert fald alle planter som tilhører samme batch. Registreringerne kunne eksempelvis bruges i forbindelse med indførelsen af kvalitetssystemet MPS-GAP i gartnerierne. MPS-GAP er et system inden for hvilket gartnerierne skal dokumentere alt hvad en plante har været udsat for fra stikling til færdig plante. Af hensyn til sporbarheden helt ud til slutbrugeren bør hver enkelt plante i en produktion have en identifikation som entydigt identificerer hvilken produktion den kommer fra. Identifikationen kan eksempelvis bestå af batchnummeret eller lignende. g) PDA, mobiltelefon, chips, trådløst signal. JLU 1. Håndholdt (bilag 18, Måleterminal for gartneri ). Det kan i gartnerierne være en fordel at kunne registrere data direkte til et databasesystem, da der foretages mange manuelle målinger i løbet af en dag. I stedet for at notere data på papir for efterfølgende at registre data på EDB ville det være nærliggende at målinger, og vurderinger kunne registres elektronisk straks. Side 21 (af 36 )

Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring.

Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. 1 Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. Kulturtid i produktionsplanlægningen ændres, hvis man eksempelvis beslutter at ændre temperatur sætpunktet på klimacomputeren for den

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl I samarbejde med Magerholm Frugtplantage på Sydfyn, har Balluff ApS udviklet og leveret et nyt og simpelt Track and Trace system til

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Projektrapporten Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

FarmOnline. klima for vækst

FarmOnline. klima for vækst FarmOnline klima for vækst Global vækst skaber stor efterspørgsel SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion og har mere end 40 års

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506 Elevernes egne data i undervisningen Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004 1. Perioden Denne rapportering omfatter perioden august 2003 til og med maj 2004. 2. Resumé Projektet har sat fokus på betydningen

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Udviklings Center Aarslev

Udviklings Center Aarslev Udviklings Center Aarslev Projekt titel: Styring af vanding og gødskning Projekt periode: Maj 2002 til 30 December 2003 Projekt Leder: Ingeniør, Lars Bo Dziegiel, DJF Projekt deltagere: Lektor, Jørgen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Idekatalog Farm Tracking

Idekatalog Farm Tracking Idekatalog Farm Tracking Lidt om projekt farmtracking Projektet har til formål at give landmanden praksisnær information og beslutningsstøtte på rette sted og til rette tid ved at udnytte eksisterende

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info Enterprise Performance Management Teknisk info 3 Teknisk info PRODUKTBESKRIVELSE Opdræt af slagtekyllinger er en produktionsform, som kræver omhyggelig styring og tæt opfølgning. Kyllingerne er meget

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Bridgemate - kort og godt

Bridgemate - kort og godt Bridgemate - kort og godt Bridgemate forbedrer informationsudvekslingen letter indtastningen af resultater speeder resultatindsamlingen op Side 2 Bridgemate er smart resultatfangst Indsamlingen af bridgeresultater

Læs mere

Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv.

Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv. emus et online system til virksomhedens udviklingssamtaler Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv. De fleste virksomheder

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

elektronik og software

elektronik og software af elektronik og software Amfitech Amfitech startede startede 1. 1. januar januar 1998. 1998. Amfitech Amfitech ejes ejes af af Jørn Jørn Eskildsen Eskildsen og og Lars Lars Munch. Munch. Vi Vi er er begge

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Nu Skanderborg Museum Gammel Estrup Herregårdsmuseet Den Gamle

Læs mere

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Denne FarmTest af Driftschefen fra ICEconsult indeholder en afprøvning af programmet foretaget på tre store DPL-svinebedrifter. Formål med

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

Excel anvendt på laboratoriet

Excel anvendt på laboratoriet U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 Objektsikring Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 1 Piccolo anvendelse Museer, udstillinger og gallerier: Overvåger malerier skulpturer og montrer

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere