Projekt Automatiseret dataindsamling og bearbejdning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Automatiseret dataindsamling og bearbejdning"

Transkript

1 Afslutningsrapport 15. januar 2005 Projekt Automatiseret dataindsamling og bearbejdning Af: Ole Dolriis, IOT Jan Lund, OTS Lars Bo Dziegiel, DJF Årslev Palle Hermansen, IOT Ole Bærenholdt-Jensen, DEG GreenTeam Side 1 (af 36 )

2 Afslutningsrapport, indhold: OBJ/lpa 1. Resumé side 5 2. Formål med rapport side 5 3. Formål med projektet side 5 4. Målgruppe for dataopsamlings og bearbejdningssystem, side 6 5. Beskrivelse af idealsystem a) Idealsystem side 7 b) Use Case side Status eksisterende systemer Oversigt over målere, følere m.v. side 11 Oversigt over nuværende system, manuelle og IT baserede side 12 Andre projekter i DK og EU side 13 Vurdering af behov, med udgangspunkt i eksempler side Afgrænsning af projektet. side Datafangst: a) Klimadata, koble på databasen, side 17 b) Gartneridata side 17 c) Logistikbeskrivelse side 18 d) ph og ledetal side 18 e) Højdemålingsinstrument side 19 f) MPS-GAP output til dokumentation og sporbarhed side 20 g) PDA, mobiltelefon, chips, trådløs signal. side Databearbejdning/database Databaseopbygning, krav, muligheder og begrænsninger Skitse til forundersøgelse side 24 Beskrivelse til videreførsel (SpiderGart) side 24 Prototypen, journalværktøj, Indtastning, interface,od side Præsentation af data fra databasen Query/filtrering og søgetider, begrænsninger side 25 Vise planlagte og realiserede data, prototypen side 26 Afvigelsesbestemt visning af data side Afprøvning i gartnerier Inspirationsmøde 2003 side 29 Gartneriet i DJF Årslev (link klimadata) side 30 Gartneriet Gammelgård side Videreførsel af system a) Model for projektets videreførsel side 31 Side 2 (af 36 )

3 b) Kontakt til firmaer / projekter. 1. Projekter side Firmaer side 33 c) Afsætningsøkonomisk analyse side 33 d) Oplæg til fremtidige studenteropgaver, oversigt side Gennemførsel af de opstillede mål for projekt side Formidling af resultater a) Artikler side 36 b) Åbent hus Gartneriet Gammelgård og Pfp konference side 36 Bilag: 1-7 Oplæg til studenteropgaver. 8. Use case 9. Eksisterende systemer 10. Vurdering af behov for et system i gartneribranchen, 4 cases 11. Andre systemer i EU og DK. 12. Statusrapport milepæle. 13. Skitse til forundersøgelse, database. 14. I0T gruppe forår 03: Bestemmelse af plantevækst med kamera. 15. I0T gruppe efterår 03, Måling af plantevækst 16. I0T gruppe efterår 03, Overvågning af plantekultur 17. I0T gruppe forår 04, Plantevækst kontrol og logistik 18. OTS PDA-gruppe, Måleterminal for gartneri 19. OTS Trådløs-gruppe, Trådløs magnetisk dataopsamling. 20. OTS PH måling, afgangsprojekt. 21. OTS Graf- og dataimportværktøj. 22. DEG GreenTeams opbakning og bidrag til projekt spidergart Artikler i Gartnertidende. Side 3 (af 36 )

4 En stor tak til alle de mange medarbejdere og studerende fra alle 4 deltagende institutioner, for det entusiastiske arbejde der er lagt i at frembringe resultater, der kan blive til gavn for gartnerierhvervet. Og tak til de gartnerier, der har ofret tid i forbindelse med projektet. 14. januar Ole Bærenholdt-jensen, Virksomhedskonsulent DEG GreenTeam, projektleder. Yderligere information om projektet: tlf , Projektdeltagere: Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Odense Tekniske Skole Dansk Jordbrugs Forskning, Årslev Dansk Erhvervs Gartnerforening, DEG GreenTeam Udviklings Center Aarslev Side 4 (af 36 )

5 1. Resumé OBJ Produktionsdata eksisterer i gartnerierhvervet typisk i mange forskellige former og programmer, som kun i begrænset omfang er integreret og spiller sammen. Projektet går ud på at sætte fokus på behov for og muligheder for at skabe et system, der med udgangspunkt i nuværende systemer giver en sammenhæng og et overblik, til beslutningsstøtte i produktionsstyringen. I løbet af projektperioden på 2 år er der i starten arbejdet med formålet med og afgrænsning af opgaven, hvorefter der ved hjælp af en række delprojekter er blevet arbejdet med opfyldelse af projektets mål, som er beskrevet herunder. Disse delprojekter er dels gennemført af studerende som mere eller mindre isolerede projekter, dels af de medarbejdere og konsulenter, der har været tilknyttet fra de fire projektdeltagere. Projektet er som planlagt mundet ud i en prototype på et data indsamlings- og bearbejdnings system, til demonstrationsbrug. Vi har imidlertid også prioriteret at formidle resultater fra de delprojekter, der (jævnfør afgrænsning af projekt, se afsnit 7) ikke skulle være en del af prototypen. 2. Formål med denne rapport. Formålet med nærværende rapport er at levere et dokument, der kan benyttes af gartnerier og firmaer, der kan videreføre og produktmodne systemet, så det kan komme ud og blive brugt i gartnerierne. Vi vil søge at give et overblik over mulighederne, ud fra det arbejde, der er blevet udført i projektet, i så kort form som muligt, med mere detaljerede og tekniske beskrivelser som bilag, der kan rekvireres, hvis det ønskes. 3. Formål med projektet Der samles mange data i gartnerierne. Data samles på mange niveauer fra forskellige kilder. For eksempel manuel aflæsning af instrumenter, optælling, notering på papirskemaer eller stiketiketter, manuelle målinger ugentlig. Desuden opsamles data i DANPOT salgssystem, klimacomputere, planlægningsprogrammer og budgetsystemer. Side 5 (af 36 )

6 Normalt foreligger der ikke et samlet overblik over disse data og de muligheder, der gives med en struktureret bearbejdning og præsentation af dem. Der er behov for et informationssystem, der samler og bearbejder informationer, der er relevante for en opgave. Det kunne for eksempel være: Kulturtid i forhold til gennemsnitstemperatur. Højdetilvækst i forhold til retardering. Spild procent i forhold til luftfugtighed og behandling med svampemidler. ph og ledetal året igennem i forhold til styring af gødskning. Projektets formål er derfor at arbejde både med indsamling af data, herunder hvordan denne dataindsamling kan automatiseres, samt behandling af disse data i et system hvor brugeren får valgmuligheder for at kombinere data til en enkel og overskuelig præsentation. Registrering i gartneriernes eksisterende systemer skal også iagttages, så dobbeltarbejde undgås i videst muligt omfang. 4. Målgruppe for dataopsamlings og bearbejdningssystem. OBJ Målgruppen for projektet/systemet kunne i virkeligheden være enhver virksomhed, da de fleste brancher har et data-indsamlingsbehov. Det er tanken at opbygge systemet, så der tages højde for logistikken i lageret, det vil sige tid og sted for ethvert produkt bygget op omkring de rammer, der er i gartnerierhvervet, ligesom analysedelen ( visning ) skal tilpasses ønsker/behov fra samme erhverv. Dog kunne dele af landbrugserhvervet (frilandsgrøntsager) og frugtavl også tænkes at kunne bruge systemet. I gartneribranchen er det potteplanteproduktion, der har det mest komplekse registreringsbehov, men også planteskoler, væksthusgrøntsager og snitblomster kan indpasses i systemet. Potteplantegartnerier udvælges som den primære målgruppe, da det største kundegrundlag findes i denne gruppe efter vores vurdering. Mere end 50% af potteplantegartneriarealet ligger på fyn Potteplantegartnerier er meget forskellige, i størrelse, automatiseringsgrad, produktion (få / mange kulturer) og teknisk indretning. Det vurderes, at der er ca. 300 potteplantegartnerier* med en egentlig produktion. Side 6 (af 36 )

7 Blandt disse vurderes, at ca. 50% (150 gartnerier) har en rimelig grad af (mest manuel) dataregistrering, og derfor har erkendt et behov for dataindsamling og -bearbejdning. De mindre gartnerier og / eller gartnerier med meget enkle procesforløb vil opleve nuværende systemer som tilstrækkelige. Men hovedparten, det vil sige ca. 100 ville kunne se en tidsbesparelse eller forbedring af nytten af indsamlede data ved en automatisering og samling/bearbejdning af disse data. Af disse 100 vurderer vi, at ca. 10 gartnerier ville være klar her-og-nu til at bruge systemet, mens yderligere 40 vil være klar til at gå med over et par år, hvis systemet viser sig at være godt og får gode anmeldelser fra de første brugere. De resterende 50 prioriterer andre investeringer / tiltag, men vil være modtagelige for markedsføringskampagner. Hvis der laves nye branchetilpassede versioner, kan man nå en andel af de sekundære målgrupper **, i anden bølge. Prisen på køb af systemet som barriere er ikke vurderet, men kan vise sig at gøre ovenstående tal lavere. En barriere blandt af de største gartnerier for at starte systemet, er at de allerede har bekostet egne systemer, som i større eller mindre grad tilfredsstiller deres behov, uden at der dog p.t. findes systemer, som dækker så bredt som dette system. Konklusion. Målgruppe for projektet/systemet er 50 potteplantegartnerier blandt store og mellemstore gartnerier. Nogle typiske repræsentanter for disse 50 kunne udvælges som baggrundsgruppe og testgartnerier i udviklingsfasen, i løbet af projektet og / eller efter projektets afslutning. * Ifølge statistikken er der i potteplantegartnerier, men tallet er faldende og indeholder revl og krat, inkl. gartnerier med blandet produktion. ** Ifølge statistikken er der i virksomheder med frilandsproduktion af blomster, grøntsager, frugt, bær og planteskoleplanter, og 707 væksthusgartnerier med areal over m² væksthus, incl. potteplantegartnerierne. Side 7 (af 36 )

8 5. Beskrivelse af idealsystem a) Beskrivelse JLU Systemet til automatisk dataopsamling er et system der skal kunne indeholde alle relevante data der kan relateres til planter og planters vækst i gartnerier. Systemet skal kunne rumme såvel automatisk som manuelt indsamlede data. Data opsamlet i systemet skal kunne anvendes til at følge de enkelte planters (hold eller batch) udvikling samt til at følge de vækstbetingelser planterne til en hver tid har været udsat for. Da data sjældent registreres på selve planten men som oftest for hele drivhuset, bordet eller vandingssektion er det nødvendigt at holde styr på hvor i gartneriet de enkelte planter befinder sig, hvorfor registrering af planternes logistik er af central betydning for systemet. Uden en sådan registrering kan data ikke relateres til den enkelte plante. Systemet skal kunne håndtere at målinger kan foregå på flere niveauer. f.eks: Den enkelte plante vandingssektion bord hus omgivelserne Målinger på de forskellige niveauer skal kunne kombineres, således at alle data skal kunne trækkes ud af systemet ved én forespørgsel. f.eks. Skal det være muligt at hente oplysninger om en bestemt kulturs vækstbetingelser, selv om målingerne er foretaget på mere overordnet niveau. Som eksempler på data der bør kunne registreres i systemet: Side 8 (af 36 )

9 - Stamoplysninger for kulturer (herunder også beskrivelse af ideel vækstforløb) - Oplysninger om det enkelte hold af planter (batch) - Oplysning om hvilke borde planterne er placeret på - Oplysning om hvilket hus bordet og dermed planterne er placeret - Data for temperatur i det enkelte hus - Data for vanding og gødning på det enkelte bord - Oplysning om planternes højdetilvækst - Oplysning om planternes farve - Oplysning om lysforhold - Fugtforhold i huset - Fugtforhold på det enkelte bord - Plantetidspunkt - Tidspunkt for at sætte planter på afstand - reduktion af antal planter i batch (samt hvilket bord det drejer sig om Systemet skal bygges op omkring en åben database, som kan tilgås fra alle de delsystemer/programmer som skal lagre eller benytte lagrede data. Det er af største vigtighed at alle forhold (og ændring af forhold) for planterne bliver registreret så der kan dannes en historik over vækst og vækstbetingelser.. Når data er lagret i systemet skal systemet kunne præsentere data på flere måder. F.eks. hvilke planter har stået i hvilket hus hvornår, hvilke sprøjtemidler har nogle bestemte planter været udsat for og på hvilke tidspunkter afviger plantens tilvækst mere end 5% fra den ideelle vækstkurve for den givne kultur. Data skal ved udtræk kunne kombineres, således at sammenhænge mellem miljø og vækst kan illustreres Det skal således være muligt at tilgå alle relevante data fra flere forskellige vinkler (udgangspunkter) hvilket gør at databasens opbygning bør overvejes nøje. Data fra systemet skal kunne registreres og tilgås ved brug af håndholdte PC-ere eller terminaler. Tilgangen skal kunne foregå såvel via trådløst netværk som ved download af data før arbejdet påbegyndes. Side 9 (af 36 )

10 b) Use Case OBJ I projektet er følgende use-case udarbejdet som eksempel på idealsystemet i anvendelse. Det drejer sig om, at en af de løbende opgaver en produktionsansvarlig har i et potteplantegartneri er at styre og forme planten, så den har den rigtige størrelse og kvalitet ved afslutningen af kulturen. Mange potteplantearter bliver lange og ranglede og uegnet til salg, med mindre de retarderes, dvs. behandles med et kemisk middel eller udsættes for mere mekaniske bremsefaktorer, som for eksempel udtørring. Man kan følge højdeudviklingen ved hjælp af grafisk tilvækstkontrol, med henblik på at kunne gribe ind undervejs, hvis højdetilvækstkurven udvikler sig forkert. Det er denne proces, der beskrives, ved benyttelse af adgang til data fra forskellige kilder og automatiseret datafangst som baggrund for at afgøre hvorvidt der skal foretages retardering nu eller senere. Beskrivelsen findes i bilag 8, Use case. Side 10 (af 36 )

11 6. Status eksisterende systemer a) Oversigt over målere, følere m.v. LBD Følere og metoder til fjernmåling af grundlæggende fysiske parametre i forbindelse med automatisk dataopsamling i væksthuse. Der findes stor erfaring med kemisk/fysiske målinger. Der hvor branchen endnu ikke råder over fornøden erfaring kan den med fordel hentes fra den proceskemiske industri. Som grundlæggende basis kan næsten alle fysiske og kemiske parameter målinger foretages. Valg af målingsprincip afhænger af den ønskede præcision, vedligeholdelses krav, økonomi og opgavens art. Dataopsamlingen kan foregå enten med en central datalogger eller ved distribuerede enheder ved målestederne med indbyrdes digital forbindelse. Ved distribueret måling findes der enheder med mange forskellige typer indgangs signaler, enten pulser, analog ( spænding), digitale. Ved at anvende distribueret dataopsamling åbnes der mulighed for at kobles dem sammen med trådløst netværk der vil give mulighed for at målingerne kan foretages mobilt. Ved alle former for dataopsamling med anvendelse af datalogning enten centralt eller distribueret bygger det på at målingerne foretages sekventielt. Styringen af målingerne sker ved hjælp af et tilknyttet dataprogram specifikt for det enkelte fabrikat/produkt. Dataene gemmes på en datafil i et valgt format som skal afpasses med den enhed der skal læse og anvende filen for senere styring eller dataregistrering. Der er tale en række forskellige målere / følere m.v.: 1. Temperatur 2. Væske-flow 3. Fugtighed 4. ph 5. Ledetal 6. Elforbrug 7. Lys Side 11 (af 36 )

12 8. Position 9. Niveau 10. Tryk 11. Energiforbrug. Oversigt med nærmere beskrivelse findes i bilag 9 b) Oversigt over nuværende administrative systemer, manuelle og IT baserede OBJ I bilag 9 findes også en oversigt over gartneridata, med henblik på at gennemgå og afklare, hvilke gartneri-data det er relevant at 1. Samle 2. Automatisere indsamling af Herunder er en oversigt over nogle af de administrative systemer og del-elementer, som er de kilder, hvor de nævnte gartneridata (planlagte og realiserede) kan findes: 1. Klimacomputer. 2. Produktionsplanlægningsprogram 3. Kulturregnskabsprogram 4. DANPOT salgs- og faktureingsprogram. 5. Kulturmappe 6. Kulturkontrolkort 7. Stiketiketter 8. Gødningsplan 9. Sprøjtejournal 10. Købsfakturaer på forbrugsvarer. 11. Timeregistreringsskemaer Side 12 (af 36 )

13 c) Andre projekter i DK og EU OBJ Eksisterende produkter/projekter i EU. I projektet Automatiseret dataindsamling og bearbejdning under UCAA er vi stødt på flere udenlandske produkter eller projekter, som handler mere eller mindre om samme område: Nemmere / automatiseret dataindsamling, integration / dataoverførsel med henblik på bedre overblik, til beslutningsstøtte. Alle de tre nedenfor henvender sig hovedsageligt til væksthusgrønsagsområdet, men ideer og principper er de samme som inden for potteplanter, og bl.a. Priva har jo rigtig mange kunder inden for potteplanter, også. Herunder er en liste over produkter / projekter. Disse er beskrevet nærmere i bilag 11. Som det ses er der rundt i Europa lavet meget integration fra forskellige gartneri applikationer til databaser, hvorfra der kan trækkes data. Bemærk at Priva både er med i Dymos og har deres eget system, så de dækker bredt, dog primært for produktionsinformation, væksthusgrønsager. Dymos. (www.dymos.nl). Tracking and tracing system. Priva Office og Priva assist. (www.piva.nl). Priva Office er integreret med de andre programmer i Priva-familien, med løsninger indenfor klimastyring, gødskning og vanding, timeregistrering og produktions- / udbytteregistrering. Gronow (www.grodan.dk), system til sammenligning af klima- og produktionsdata Side 13 (af 36 )

14 d) Vurdering af behov, med udgangspunkt i eksempler OBJ A. IT og produktionsdata, hvor er branchen lige nu. B. Hvor er branchen på vej hen, med brug af IT omkring produktionsdata og deres anvendelse som ledelsesredskab. C. Hvilke IT-forbedringer, som et system kan hjælpe med, står først i køen? Eksemplerne er et sammenkog af opsamlet input fra kolleger i DEG GreenTeam, og fra mange forskellige gartnerier, gennem de seneste par år. A. IT og produktionsdata, hvor er branchen lige nu? Jeg vil først beskrive 4 typiske eksempler på, hvorledes gartnerier med fra medarbejdere typisk har indrettet sig IT-mæssigt, i forhold til produktionsdata. 1. Potteplantegartneri med 10 medarbejdere 2. Potteplantegartneri med 30 medarbejdere 3. Væksthusgrønsagsgartneri med 30 medarbejdere 4. Planteskole med 10 medarbejdere Beskrivelserne kan læses i bilag 10. B. Hvor er branchen på vej hen, med brug af IT omkring produktionsdata og deres anvendelse som ledelsesredskab. Hvor branchen er på vej hen vil jeg også forsøge at give et bud på, med udgangspunkt i de samme fire gartneri-eksempler. 1. Potteplantegartneri med 10 medarbejdere Gartneriet ønsker mere overblik, men ønsker absolut ikke flere registrerings / opfølgningsopgaver, men efterspørger alligevel mere og bedre kendskab til produktionsdata. 2. Potteplantegartneri med 30 medarbejdere. Er i det store og hele tilfreds med de systemer, som kører (inklusive dem man selv har opbygget), men de må erkende, at der er en del ting der faktisk ikke opsamles så præcist som kunne ønskes. Ønsker f. eks. også integrering med de oplysninger der kommer fra prikle-robotten 3. Væksthusgrønsagsgartneri med 30 medarbejdere. Side 14 (af 36 )

15 Føler et behov for bedre at kunne overskue de relevante produktionsdata, for at holde kulturen i konstant balance mellem klima, bladmasse og høstudbytte, med adgang til tal og kurver, når som helst. Kunne godt tænke sig at kunne følge og styre energiforbruget lidt bedre, også i forhold til en løbende, økonomisk kalkule. 4. Planteskole med 10 medarbejdere Mangler et planlægnings- og budgetprogram, idet de manuelle udregninger, der laves hvert år er besværlige. Kunne godt tænke sig at vide mere om, hvor effektive man er til arbejdsoperationerne, også i forhold til normtal eller tal fra kolleger i klubben, da arbejdskraftforbruget er en stor post i regnskabet. Mere udførlig beskrivelse af status og ønsker kan ses i bilag 10. C. Hvilke IT-forbedringer, som et system kan hjælpe med, står først i køen Her er vores vurdering af, hvad der bør tilbydes først og fremmest, som en del af hvad projektet skal løse for. Vurderingen bygger dels på vores egen holdning til det, dels på det man ofte hører gartnerier i den mere progressive ende, efterspørge. 1. Integration mellem oplysninger om gartneriets (planlagte og realiserede) produktionsmængder, udbytte/salg, timeforbrug og klima, er et ønske fra mange, også forskelligartede gartnerier. 2. Oplysninger fra markedet om salgspriser og mængder, både fra danmark og udlandet, vil give meget bedre beslutningsgrundlag for ledelsesbeslutninger, både kortsigtede og langsigtede. 3. Indsamling af data burde kunne foregå mere automatisk end nu, enten via PDA er, stregkodelæser, indbyggede chips, eller logning af data fra følere eller maskiner, der allerede findes i gartneriet. De fleste ønsker under ingen omstændigheder at bruge mere tid på dataopsamling, helst mindre, idet der er nok af opgaver i forvejen, og arbejdskraften til det er dyr. Derfor må indsamling og adgang til flere data følges af større grad af automatisering, det er ikke nok at lave muligheden for at integrere med data. Side 15 (af 36 )

16 7. Afgrænsning af projektet. OBJ I projektets fase 1 blev afgrænsningen af projektets omfang foretaget, med udgangspunkt i følgende opgaver: Formulere Målgruppe-dokument, formulere to projektoplæg vedr. nuværende systemer (gartnerier og måleudstyr), og et vedr. idealsystem, og afslutningsvis prioritere, således at projektet kan gennemføres for de afsatte midler og nå til en form, som et firma umiddelbart kan bygge videre på, og som kan demonstreres for gartnerier og firmaer. Opdelt punktvis: 1. Beskrivelse af målgruppen for dataopsamling og behandlingssystem. 2. Beskrivelse af ideal system for dataopsamling og behandlingssystem. 3. Beskrivelse af eksisterende dataopsamling og behandlingssystem, herunder hvilke data der samles op 4. Afgrænsning af projektet. Herunder formulering af en række delelementer(delprojekter) som er udgangspunktet for det videre arbejde. Vigtigt for vores afgrænsning: a. Finde kernen data skal beskrive hændelser som sker For planten, bordet, væksthussektion, væksthuset, gartneriet Position og tid. Systemmæssigt er databasen kernen, b. Hvor skal projektet lande? -Demonstration af automatiseret dataindsamling fra mindst 2 kilder, bearbejdet til skærmvisning i kombination, som eksempel på hvordan systemet vil kunne virke. Skal være rettet mod gartnerier (slutkunder) og EDB-firmaer (der kunne videreføre og sælge systemet) c. Afgrænsning: -Database-definition er kernen og skal ofres mest opmærksomhed. -Det der skal begrænses er antallet af periferi-enheder, og antallet af visninger, således at det fremstår som et system, hvor der kan hænges mere på, og dermed klar til viderudviking hos et EDB-firma Side 16 (af 36 )

17 8. Datafangst del-aktiviteter: a) Klimadata. Overførsel af data fra klimastyringsprogrammet Superlink 1200 fra DGT til ekstern enhed som F.eks. database. LBD Klimastyringsprogrammet Superlink kan sættes op til at gemme målte data og indstillingsværdier med et givent tidsinterval. Leverandøren, DGT af superlink har stillet en program stump (SL3Xport)til rådighed, der muliggør automatisk dataudtræk ved installation på maskinen der hoster superlink. Operationen foregår i række trin med filer læser og skriver indbyrdes. Processen er timerstyret med en incremerings tæller( Importtool) og kan foregå fra en ekstern maskine. Processen må ikke foregå for ofte (T 15 min). Data kan på flg. måde gøres tilgængelige for andre applikationer der oven i købet er placeret udenfor en FireWall, på flg. måde. Når tiden er inde, sender Importtool en startmeddelelse med udtræksinformationer til programmet Xportserver på host maskinen. Xportserver programmet skriver fornødne informationer om omfanget af hentede data ind på en Superlinks initialiseringsfil. Herefter udføres/sættes dataudtrækket i gang fra superlink af tidligere omtalte program, SL3Xport. System til overførsel af klimadata er udført i samarbejde med UCAA projektet plantemåling og er udførligt beskrevet i bilag 21. b) Gartneridata OD Et afgangsprojekt Plantevækstkontrol og Logistik, på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums IT-diplomingeniøruddannelse i foråret 2004 som primært skulle fokusere på planlægningsdata og afvigelsesrapportering. Begge dele lykkedes for gruppen i et vist omfang og er dokumenteret i form af kørende prototyper og en projektrapport (bilag 17). Side 17 (af 36 )

18 c) Logistikbeskrivelse OD Et afgangsprojekt Overvågning af plantekulturer på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums IT-diplomingeniøruddannelse i efteråret 2003, som primært skulle fokusere på logistik. Projektet kom til at handle især om problemer vedrørende sporbarhed og sammenhæng i data samt håndtering af store datamængder. For at kunne henføre klimadata til bestemte kulturhold er det nødvendigt at vide præcis hvor planterne har befundet sig hvornår. En klimacomputer genererer store datamængder, og håndteringen af disse er en kompliceret sag. For begge problemstillingers vedkommende udviklede gruppen prototyper og gav i den tilhørende rapport anvisninger på, hvorledes problemerne kunne løses (Se bilag 16). d) ph og ledetal LBD * Konstruktion af indretning til forenkling af ph og Ec måling i potter, med automatisk måledata up-load til database. Dette projekts opgave er at lave en enhed til nem måling af pressevandsprøver i potteplanter med up-load af måledata til databasen. Apparatet er tænkt som en sammenbygning af en transportabel batteri drevet suge anordning (støvsuger m/væskefang), fornødne måleelektroder og en PDA. Samlet vægt max. 1400g. Det færdige apparat er tiltænkt at virke på følgende måde. Potten der analyseres skal have en ID indikerende hvilket Batch potten tilhører. Dette kan være i form af en stregkode på potten eller en elektronisk chip med tag. Det kan også tænkes at der sidder en stregkode på bordet, som læses for at identificere plantes ID/tilhørsforhold ( Batch)/Bord Potten anbringes i suge anordningen. PDA en aktivers enten direkte eller via ekstern trykknap for start af følgende automatiske måleprocedure. Plantens ID aflæses ( Verificeres,,,,,,,,,,?) Sugetiden for udtagelse af prøve overvåges at der er opnået tilstrækkelig mængde eller der indenfor et givent tidsrum ikke kan opnås repræsentativ mængde, hvorfor målingen på denne plante må opgives og ny udtages og proceduren starter forfra med nyt potte eksemplarer. Side 18 (af 36 )

19 Når der er indlæst ID skal det dog være muligt manuelt at indtaste en kommentarer som note. Ved Ok for prøvemængde laves en måling. Måleværdier/type gemmes sammen med tidsstempl og plante ID >>Option: Ved måling skal værdierne grov verificeres således de ligger indenfor et rimeligt naturligt område. I benægtende fald skal der gives en alarm. De målte data skal up-loades via pc til databasen Til imødekommelse af problematikken for elektroniks sårbarhed overfor fugt er udviklet en måleenhed med Ph og Ec med berøringsfri forbindelse til PDA en. I denne kommunikation kan der både skrives og læses. Grænsefladerne til måle proberne er en dataforbindelse efter RS 485 på TTL niveau. Signalet kan tilpasses anden standart med fornøden converter. Datere udlæses i pakker på 4 byte indeholdne en ID for måleværdien ( Ph Ec- oa.). Se også bilag 20, afgangsprojekt fra OTS: Ph måling e) Højdemålingsinstrument PH Der er, i afgangsprojektregi på IOT, udviklet en prototype på et højdemålingsinstrument til måling af plantetilvækst. Tre studerende og en vejleder har i forårssemestret 2003 arbejdet med problemstillingen. Projekttitel: Bestemmelse af plantevækst med kamera (bilag 14) Det oprindelige projektoplæg blev ændret således at der, udover en højdemåling, også udføres en 3-dimensional opmåling af planten i form af en indhyldningsflade - dette gør det tillige muligt at udtrykke plantens volumentilvækst. Måleprincippet er baseret på laser triangulering, dvs. et kamera (simpelt web-kamera) er placeret lodret over planten og en linie-laser er placeret skråt i forhold til kameraet (60 ). Se figur 1. Dette system bevæges vandret henover planten i x-retningen, samtidig med der tages billeder og udføres trigonometriske behandlinger på disse. Når systemet har be- Side 19 (af 36 )

20 væget sig en afstand svarende til det endelige billedes x-format, stykkes alle delbilleder sammen til et endeligt 3-dimensionalt billede. Figur 1, illustration fra rapporten: Projektet er endt op med en prototype i form af et apparat der kan optage et 3- dimensionalt billede af en plante, hvor hvert punkt (pixel) indeholder information om dets farve samt x,y,z positionen med en nøjagtighed på ca. +/- 1,5 mm. Derudover finder apparatet plantens højeste punkt. Dette system kan ikke behandle billeder der indeholder flere planter. Derfor blev projektet videreført i et nyt afgangsprojekt i efteråret I dette projekt tages der fat på en egentlig billedbehandling/mønstergenkendelse der gør det muligt at skanne et helt bord med planter, og lokalisere de enkelte planter, for derefter at måle deres højde. Projekttitel: Måling af plantevækst (bilag 15). Det er i projektet lykkedes at udvikle en metode som er i stand til at lokalisere de enkelte planter i det skannede landskab og implementere denne, så det er muligt at udføre individuelle målinger på planterne. Det er med denne udviklede metode muligt at lokalisere planterne så længe de placeres i et rudeformet mønster og med en smule luft imellem sig Perspektivering: Det vil være oplagt at videreføre disse projekter, med henblik på at bestemme en plantes karakteristika ud fra flere parametre end blot dens højde. På baggrund af de data det 3-dimensionale billede indeholder, vil det være muligt at sammenholde flere parametre og på den baggrund udtrykke en form for klassifikation som en funktion af vo- Side 20 (af 36 )

21 lumen, omkreds, højde, pjusket omrids, glat omrids, etc. Med en sådan klassifikation kan planterne kvalitetsbestemmes inden for et passende antal kvalitetsniveauer. f) MPS-GAP output til dokumentation og sporbarhed JLU Ved projektets design er der lagt vægt på at alle de hændelser der sker i en plantes tid i gartneriet kan registreres i systemet. Det kunne være mængden af vand der er brugt, hvornår har der været manuel håndtering, hvilke pesticider har der været anvendt, hvordan er enhederne blevet retarderet. Denne information kombineret med den detaljerede registrering af logistik som systemet lægger op til, gør at det bliver muligt at spore en plante tilbage i systemet, om end ikke den enkelte plante så i hvert fald alle planter som tilhører samme batch. Registreringerne kunne eksempelvis bruges i forbindelse med indførelsen af kvalitetssystemet MPS-GAP i gartnerierne. MPS-GAP er et system inden for hvilket gartnerierne skal dokumentere alt hvad en plante har været udsat for fra stikling til færdig plante. Af hensyn til sporbarheden helt ud til slutbrugeren bør hver enkelt plante i en produktion have en identifikation som entydigt identificerer hvilken produktion den kommer fra. Identifikationen kan eksempelvis bestå af batchnummeret eller lignende. g) PDA, mobiltelefon, chips, trådløst signal. JLU 1. Håndholdt (bilag 18, Måleterminal for gartneri ). Det kan i gartnerierne være en fordel at kunne registrere data direkte til et databasesystem, da der foretages mange manuelle målinger i løbet af en dag. I stedet for at notere data på papir for efterfølgende at registre data på EDB ville det være nærliggende at målinger, og vurderinger kunne registres elektronisk straks. Side 21 (af 36 )

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004 Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt 29. maj 2004 2 Forord Tak til Kresten ThomsenѾi3D for stor samarbejdsvillighed, samt for at skabe bevæggrundene til dette

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere