Projekt Automatiseret dataindsamling og bearbejdning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Automatiseret dataindsamling og bearbejdning"

Transkript

1 Afslutningsrapport 15. januar 2005 Projekt Automatiseret dataindsamling og bearbejdning Af: Ole Dolriis, IOT Jan Lund, OTS Lars Bo Dziegiel, DJF Årslev Palle Hermansen, IOT Ole Bærenholdt-Jensen, DEG GreenTeam Side 1 (af 36 )

2 Afslutningsrapport, indhold: OBJ/lpa 1. Resumé side 5 2. Formål med rapport side 5 3. Formål med projektet side 5 4. Målgruppe for dataopsamlings og bearbejdningssystem, side 6 5. Beskrivelse af idealsystem a) Idealsystem side 7 b) Use Case side Status eksisterende systemer Oversigt over målere, følere m.v. side 11 Oversigt over nuværende system, manuelle og IT baserede side 12 Andre projekter i DK og EU side 13 Vurdering af behov, med udgangspunkt i eksempler side Afgrænsning af projektet. side Datafangst: a) Klimadata, koble på databasen, side 17 b) Gartneridata side 17 c) Logistikbeskrivelse side 18 d) ph og ledetal side 18 e) Højdemålingsinstrument side 19 f) MPS-GAP output til dokumentation og sporbarhed side 20 g) PDA, mobiltelefon, chips, trådløs signal. side Databearbejdning/database Databaseopbygning, krav, muligheder og begrænsninger Skitse til forundersøgelse side 24 Beskrivelse til videreførsel (SpiderGart) side 24 Prototypen, journalværktøj, Indtastning, interface,od side Præsentation af data fra databasen Query/filtrering og søgetider, begrænsninger side 25 Vise planlagte og realiserede data, prototypen side 26 Afvigelsesbestemt visning af data side Afprøvning i gartnerier Inspirationsmøde 2003 side 29 Gartneriet i DJF Årslev (link klimadata) side 30 Gartneriet Gammelgård side Videreførsel af system a) Model for projektets videreførsel side 31 Side 2 (af 36 )

3 b) Kontakt til firmaer / projekter. 1. Projekter side Firmaer side 33 c) Afsætningsøkonomisk analyse side 33 d) Oplæg til fremtidige studenteropgaver, oversigt side Gennemførsel af de opstillede mål for projekt side Formidling af resultater a) Artikler side 36 b) Åbent hus Gartneriet Gammelgård og Pfp konference side 36 Bilag: 1-7 Oplæg til studenteropgaver. 8. Use case 9. Eksisterende systemer 10. Vurdering af behov for et system i gartneribranchen, 4 cases 11. Andre systemer i EU og DK. 12. Statusrapport milepæle. 13. Skitse til forundersøgelse, database. 14. I0T gruppe forår 03: Bestemmelse af plantevækst med kamera. 15. I0T gruppe efterår 03, Måling af plantevækst 16. I0T gruppe efterår 03, Overvågning af plantekultur 17. I0T gruppe forår 04, Plantevækst kontrol og logistik 18. OTS PDA-gruppe, Måleterminal for gartneri 19. OTS Trådløs-gruppe, Trådløs magnetisk dataopsamling. 20. OTS PH måling, afgangsprojekt. 21. OTS Graf- og dataimportværktøj. 22. DEG GreenTeams opbakning og bidrag til projekt spidergart Artikler i Gartnertidende. Side 3 (af 36 )

4 En stor tak til alle de mange medarbejdere og studerende fra alle 4 deltagende institutioner, for det entusiastiske arbejde der er lagt i at frembringe resultater, der kan blive til gavn for gartnerierhvervet. Og tak til de gartnerier, der har ofret tid i forbindelse med projektet. 14. januar Ole Bærenholdt-jensen, Virksomhedskonsulent DEG GreenTeam, projektleder. Yderligere information om projektet: tlf , Projektdeltagere: Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Odense Tekniske Skole Dansk Jordbrugs Forskning, Årslev Dansk Erhvervs Gartnerforening, DEG GreenTeam Udviklings Center Aarslev Side 4 (af 36 )

5 1. Resumé OBJ Produktionsdata eksisterer i gartnerierhvervet typisk i mange forskellige former og programmer, som kun i begrænset omfang er integreret og spiller sammen. Projektet går ud på at sætte fokus på behov for og muligheder for at skabe et system, der med udgangspunkt i nuværende systemer giver en sammenhæng og et overblik, til beslutningsstøtte i produktionsstyringen. I løbet af projektperioden på 2 år er der i starten arbejdet med formålet med og afgrænsning af opgaven, hvorefter der ved hjælp af en række delprojekter er blevet arbejdet med opfyldelse af projektets mål, som er beskrevet herunder. Disse delprojekter er dels gennemført af studerende som mere eller mindre isolerede projekter, dels af de medarbejdere og konsulenter, der har været tilknyttet fra de fire projektdeltagere. Projektet er som planlagt mundet ud i en prototype på et data indsamlings- og bearbejdnings system, til demonstrationsbrug. Vi har imidlertid også prioriteret at formidle resultater fra de delprojekter, der (jævnfør afgrænsning af projekt, se afsnit 7) ikke skulle være en del af prototypen. 2. Formål med denne rapport. Formålet med nærværende rapport er at levere et dokument, der kan benyttes af gartnerier og firmaer, der kan videreføre og produktmodne systemet, så det kan komme ud og blive brugt i gartnerierne. Vi vil søge at give et overblik over mulighederne, ud fra det arbejde, der er blevet udført i projektet, i så kort form som muligt, med mere detaljerede og tekniske beskrivelser som bilag, der kan rekvireres, hvis det ønskes. 3. Formål med projektet Der samles mange data i gartnerierne. Data samles på mange niveauer fra forskellige kilder. For eksempel manuel aflæsning af instrumenter, optælling, notering på papirskemaer eller stiketiketter, manuelle målinger ugentlig. Desuden opsamles data i DANPOT salgssystem, klimacomputere, planlægningsprogrammer og budgetsystemer. Side 5 (af 36 )

6 Normalt foreligger der ikke et samlet overblik over disse data og de muligheder, der gives med en struktureret bearbejdning og præsentation af dem. Der er behov for et informationssystem, der samler og bearbejder informationer, der er relevante for en opgave. Det kunne for eksempel være: Kulturtid i forhold til gennemsnitstemperatur. Højdetilvækst i forhold til retardering. Spild procent i forhold til luftfugtighed og behandling med svampemidler. ph og ledetal året igennem i forhold til styring af gødskning. Projektets formål er derfor at arbejde både med indsamling af data, herunder hvordan denne dataindsamling kan automatiseres, samt behandling af disse data i et system hvor brugeren får valgmuligheder for at kombinere data til en enkel og overskuelig præsentation. Registrering i gartneriernes eksisterende systemer skal også iagttages, så dobbeltarbejde undgås i videst muligt omfang. 4. Målgruppe for dataopsamlings og bearbejdningssystem. OBJ Målgruppen for projektet/systemet kunne i virkeligheden være enhver virksomhed, da de fleste brancher har et data-indsamlingsbehov. Det er tanken at opbygge systemet, så der tages højde for logistikken i lageret, det vil sige tid og sted for ethvert produkt bygget op omkring de rammer, der er i gartnerierhvervet, ligesom analysedelen ( visning ) skal tilpasses ønsker/behov fra samme erhverv. Dog kunne dele af landbrugserhvervet (frilandsgrøntsager) og frugtavl også tænkes at kunne bruge systemet. I gartneribranchen er det potteplanteproduktion, der har det mest komplekse registreringsbehov, men også planteskoler, væksthusgrøntsager og snitblomster kan indpasses i systemet. Potteplantegartnerier udvælges som den primære målgruppe, da det største kundegrundlag findes i denne gruppe efter vores vurdering. Mere end 50% af potteplantegartneriarealet ligger på fyn Potteplantegartnerier er meget forskellige, i størrelse, automatiseringsgrad, produktion (få / mange kulturer) og teknisk indretning. Det vurderes, at der er ca. 300 potteplantegartnerier* med en egentlig produktion. Side 6 (af 36 )

7 Blandt disse vurderes, at ca. 50% (150 gartnerier) har en rimelig grad af (mest manuel) dataregistrering, og derfor har erkendt et behov for dataindsamling og -bearbejdning. De mindre gartnerier og / eller gartnerier med meget enkle procesforløb vil opleve nuværende systemer som tilstrækkelige. Men hovedparten, det vil sige ca. 100 ville kunne se en tidsbesparelse eller forbedring af nytten af indsamlede data ved en automatisering og samling/bearbejdning af disse data. Af disse 100 vurderer vi, at ca. 10 gartnerier ville være klar her-og-nu til at bruge systemet, mens yderligere 40 vil være klar til at gå med over et par år, hvis systemet viser sig at være godt og får gode anmeldelser fra de første brugere. De resterende 50 prioriterer andre investeringer / tiltag, men vil være modtagelige for markedsføringskampagner. Hvis der laves nye branchetilpassede versioner, kan man nå en andel af de sekundære målgrupper **, i anden bølge. Prisen på køb af systemet som barriere er ikke vurderet, men kan vise sig at gøre ovenstående tal lavere. En barriere blandt af de største gartnerier for at starte systemet, er at de allerede har bekostet egne systemer, som i større eller mindre grad tilfredsstiller deres behov, uden at der dog p.t. findes systemer, som dækker så bredt som dette system. Konklusion. Målgruppe for projektet/systemet er 50 potteplantegartnerier blandt store og mellemstore gartnerier. Nogle typiske repræsentanter for disse 50 kunne udvælges som baggrundsgruppe og testgartnerier i udviklingsfasen, i løbet af projektet og / eller efter projektets afslutning. * Ifølge statistikken er der i potteplantegartnerier, men tallet er faldende og indeholder revl og krat, inkl. gartnerier med blandet produktion. ** Ifølge statistikken er der i virksomheder med frilandsproduktion af blomster, grøntsager, frugt, bær og planteskoleplanter, og 707 væksthusgartnerier med areal over m² væksthus, incl. potteplantegartnerierne. Side 7 (af 36 )

8 5. Beskrivelse af idealsystem a) Beskrivelse JLU Systemet til automatisk dataopsamling er et system der skal kunne indeholde alle relevante data der kan relateres til planter og planters vækst i gartnerier. Systemet skal kunne rumme såvel automatisk som manuelt indsamlede data. Data opsamlet i systemet skal kunne anvendes til at følge de enkelte planters (hold eller batch) udvikling samt til at følge de vækstbetingelser planterne til en hver tid har været udsat for. Da data sjældent registreres på selve planten men som oftest for hele drivhuset, bordet eller vandingssektion er det nødvendigt at holde styr på hvor i gartneriet de enkelte planter befinder sig, hvorfor registrering af planternes logistik er af central betydning for systemet. Uden en sådan registrering kan data ikke relateres til den enkelte plante. Systemet skal kunne håndtere at målinger kan foregå på flere niveauer. f.eks: Den enkelte plante vandingssektion bord hus omgivelserne Målinger på de forskellige niveauer skal kunne kombineres, således at alle data skal kunne trækkes ud af systemet ved én forespørgsel. f.eks. Skal det være muligt at hente oplysninger om en bestemt kulturs vækstbetingelser, selv om målingerne er foretaget på mere overordnet niveau. Som eksempler på data der bør kunne registreres i systemet: Side 8 (af 36 )

9 - Stamoplysninger for kulturer (herunder også beskrivelse af ideel vækstforløb) - Oplysninger om det enkelte hold af planter (batch) - Oplysning om hvilke borde planterne er placeret på - Oplysning om hvilket hus bordet og dermed planterne er placeret - Data for temperatur i det enkelte hus - Data for vanding og gødning på det enkelte bord - Oplysning om planternes højdetilvækst - Oplysning om planternes farve - Oplysning om lysforhold - Fugtforhold i huset - Fugtforhold på det enkelte bord - Plantetidspunkt - Tidspunkt for at sætte planter på afstand - reduktion af antal planter i batch (samt hvilket bord det drejer sig om Systemet skal bygges op omkring en åben database, som kan tilgås fra alle de delsystemer/programmer som skal lagre eller benytte lagrede data. Det er af største vigtighed at alle forhold (og ændring af forhold) for planterne bliver registreret så der kan dannes en historik over vækst og vækstbetingelser.. Når data er lagret i systemet skal systemet kunne præsentere data på flere måder. F.eks. hvilke planter har stået i hvilket hus hvornår, hvilke sprøjtemidler har nogle bestemte planter været udsat for og på hvilke tidspunkter afviger plantens tilvækst mere end 5% fra den ideelle vækstkurve for den givne kultur. Data skal ved udtræk kunne kombineres, således at sammenhænge mellem miljø og vækst kan illustreres Det skal således være muligt at tilgå alle relevante data fra flere forskellige vinkler (udgangspunkter) hvilket gør at databasens opbygning bør overvejes nøje. Data fra systemet skal kunne registreres og tilgås ved brug af håndholdte PC-ere eller terminaler. Tilgangen skal kunne foregå såvel via trådløst netværk som ved download af data før arbejdet påbegyndes. Side 9 (af 36 )

10 b) Use Case OBJ I projektet er følgende use-case udarbejdet som eksempel på idealsystemet i anvendelse. Det drejer sig om, at en af de løbende opgaver en produktionsansvarlig har i et potteplantegartneri er at styre og forme planten, så den har den rigtige størrelse og kvalitet ved afslutningen af kulturen. Mange potteplantearter bliver lange og ranglede og uegnet til salg, med mindre de retarderes, dvs. behandles med et kemisk middel eller udsættes for mere mekaniske bremsefaktorer, som for eksempel udtørring. Man kan følge højdeudviklingen ved hjælp af grafisk tilvækstkontrol, med henblik på at kunne gribe ind undervejs, hvis højdetilvækstkurven udvikler sig forkert. Det er denne proces, der beskrives, ved benyttelse af adgang til data fra forskellige kilder og automatiseret datafangst som baggrund for at afgøre hvorvidt der skal foretages retardering nu eller senere. Beskrivelsen findes i bilag 8, Use case. Side 10 (af 36 )

11 6. Status eksisterende systemer a) Oversigt over målere, følere m.v. LBD Følere og metoder til fjernmåling af grundlæggende fysiske parametre i forbindelse med automatisk dataopsamling i væksthuse. Der findes stor erfaring med kemisk/fysiske målinger. Der hvor branchen endnu ikke råder over fornøden erfaring kan den med fordel hentes fra den proceskemiske industri. Som grundlæggende basis kan næsten alle fysiske og kemiske parameter målinger foretages. Valg af målingsprincip afhænger af den ønskede præcision, vedligeholdelses krav, økonomi og opgavens art. Dataopsamlingen kan foregå enten med en central datalogger eller ved distribuerede enheder ved målestederne med indbyrdes digital forbindelse. Ved distribueret måling findes der enheder med mange forskellige typer indgangs signaler, enten pulser, analog ( spænding), digitale. Ved at anvende distribueret dataopsamling åbnes der mulighed for at kobles dem sammen med trådløst netværk der vil give mulighed for at målingerne kan foretages mobilt. Ved alle former for dataopsamling med anvendelse af datalogning enten centralt eller distribueret bygger det på at målingerne foretages sekventielt. Styringen af målingerne sker ved hjælp af et tilknyttet dataprogram specifikt for det enkelte fabrikat/produkt. Dataene gemmes på en datafil i et valgt format som skal afpasses med den enhed der skal læse og anvende filen for senere styring eller dataregistrering. Der er tale en række forskellige målere / følere m.v.: 1. Temperatur 2. Væske-flow 3. Fugtighed 4. ph 5. Ledetal 6. Elforbrug 7. Lys Side 11 (af 36 )

12 8. Position 9. Niveau 10. Tryk 11. Energiforbrug. Oversigt med nærmere beskrivelse findes i bilag 9 b) Oversigt over nuværende administrative systemer, manuelle og IT baserede OBJ I bilag 9 findes også en oversigt over gartneridata, med henblik på at gennemgå og afklare, hvilke gartneri-data det er relevant at 1. Samle 2. Automatisere indsamling af Herunder er en oversigt over nogle af de administrative systemer og del-elementer, som er de kilder, hvor de nævnte gartneridata (planlagte og realiserede) kan findes: 1. Klimacomputer. 2. Produktionsplanlægningsprogram 3. Kulturregnskabsprogram 4. DANPOT salgs- og faktureingsprogram. 5. Kulturmappe 6. Kulturkontrolkort 7. Stiketiketter 8. Gødningsplan 9. Sprøjtejournal 10. Købsfakturaer på forbrugsvarer. 11. Timeregistreringsskemaer Side 12 (af 36 )

13 c) Andre projekter i DK og EU OBJ Eksisterende produkter/projekter i EU. I projektet Automatiseret dataindsamling og bearbejdning under UCAA er vi stødt på flere udenlandske produkter eller projekter, som handler mere eller mindre om samme område: Nemmere / automatiseret dataindsamling, integration / dataoverførsel med henblik på bedre overblik, til beslutningsstøtte. Alle de tre nedenfor henvender sig hovedsageligt til væksthusgrønsagsområdet, men ideer og principper er de samme som inden for potteplanter, og bl.a. Priva har jo rigtig mange kunder inden for potteplanter, også. Herunder er en liste over produkter / projekter. Disse er beskrevet nærmere i bilag 11. Som det ses er der rundt i Europa lavet meget integration fra forskellige gartneri applikationer til databaser, hvorfra der kan trækkes data. Bemærk at Priva både er med i Dymos og har deres eget system, så de dækker bredt, dog primært for produktionsinformation, væksthusgrønsager. Dymos. (www.dymos.nl). Tracking and tracing system. Priva Office og Priva assist. (www.piva.nl). Priva Office er integreret med de andre programmer i Priva-familien, med løsninger indenfor klimastyring, gødskning og vanding, timeregistrering og produktions- / udbytteregistrering. Gronow (www.grodan.dk), system til sammenligning af klima- og produktionsdata Side 13 (af 36 )

14 d) Vurdering af behov, med udgangspunkt i eksempler OBJ A. IT og produktionsdata, hvor er branchen lige nu. B. Hvor er branchen på vej hen, med brug af IT omkring produktionsdata og deres anvendelse som ledelsesredskab. C. Hvilke IT-forbedringer, som et system kan hjælpe med, står først i køen? Eksemplerne er et sammenkog af opsamlet input fra kolleger i DEG GreenTeam, og fra mange forskellige gartnerier, gennem de seneste par år. A. IT og produktionsdata, hvor er branchen lige nu? Jeg vil først beskrive 4 typiske eksempler på, hvorledes gartnerier med fra medarbejdere typisk har indrettet sig IT-mæssigt, i forhold til produktionsdata. 1. Potteplantegartneri med 10 medarbejdere 2. Potteplantegartneri med 30 medarbejdere 3. Væksthusgrønsagsgartneri med 30 medarbejdere 4. Planteskole med 10 medarbejdere Beskrivelserne kan læses i bilag 10. B. Hvor er branchen på vej hen, med brug af IT omkring produktionsdata og deres anvendelse som ledelsesredskab. Hvor branchen er på vej hen vil jeg også forsøge at give et bud på, med udgangspunkt i de samme fire gartneri-eksempler. 1. Potteplantegartneri med 10 medarbejdere Gartneriet ønsker mere overblik, men ønsker absolut ikke flere registrerings / opfølgningsopgaver, men efterspørger alligevel mere og bedre kendskab til produktionsdata. 2. Potteplantegartneri med 30 medarbejdere. Er i det store og hele tilfreds med de systemer, som kører (inklusive dem man selv har opbygget), men de må erkende, at der er en del ting der faktisk ikke opsamles så præcist som kunne ønskes. Ønsker f. eks. også integrering med de oplysninger der kommer fra prikle-robotten 3. Væksthusgrønsagsgartneri med 30 medarbejdere. Side 14 (af 36 )

15 Føler et behov for bedre at kunne overskue de relevante produktionsdata, for at holde kulturen i konstant balance mellem klima, bladmasse og høstudbytte, med adgang til tal og kurver, når som helst. Kunne godt tænke sig at kunne følge og styre energiforbruget lidt bedre, også i forhold til en løbende, økonomisk kalkule. 4. Planteskole med 10 medarbejdere Mangler et planlægnings- og budgetprogram, idet de manuelle udregninger, der laves hvert år er besværlige. Kunne godt tænke sig at vide mere om, hvor effektive man er til arbejdsoperationerne, også i forhold til normtal eller tal fra kolleger i klubben, da arbejdskraftforbruget er en stor post i regnskabet. Mere udførlig beskrivelse af status og ønsker kan ses i bilag 10. C. Hvilke IT-forbedringer, som et system kan hjælpe med, står først i køen Her er vores vurdering af, hvad der bør tilbydes først og fremmest, som en del af hvad projektet skal løse for. Vurderingen bygger dels på vores egen holdning til det, dels på det man ofte hører gartnerier i den mere progressive ende, efterspørge. 1. Integration mellem oplysninger om gartneriets (planlagte og realiserede) produktionsmængder, udbytte/salg, timeforbrug og klima, er et ønske fra mange, også forskelligartede gartnerier. 2. Oplysninger fra markedet om salgspriser og mængder, både fra danmark og udlandet, vil give meget bedre beslutningsgrundlag for ledelsesbeslutninger, både kortsigtede og langsigtede. 3. Indsamling af data burde kunne foregå mere automatisk end nu, enten via PDA er, stregkodelæser, indbyggede chips, eller logning af data fra følere eller maskiner, der allerede findes i gartneriet. De fleste ønsker under ingen omstændigheder at bruge mere tid på dataopsamling, helst mindre, idet der er nok af opgaver i forvejen, og arbejdskraften til det er dyr. Derfor må indsamling og adgang til flere data følges af større grad af automatisering, det er ikke nok at lave muligheden for at integrere med data. Side 15 (af 36 )

16 7. Afgrænsning af projektet. OBJ I projektets fase 1 blev afgrænsningen af projektets omfang foretaget, med udgangspunkt i følgende opgaver: Formulere Målgruppe-dokument, formulere to projektoplæg vedr. nuværende systemer (gartnerier og måleudstyr), og et vedr. idealsystem, og afslutningsvis prioritere, således at projektet kan gennemføres for de afsatte midler og nå til en form, som et firma umiddelbart kan bygge videre på, og som kan demonstreres for gartnerier og firmaer. Opdelt punktvis: 1. Beskrivelse af målgruppen for dataopsamling og behandlingssystem. 2. Beskrivelse af ideal system for dataopsamling og behandlingssystem. 3. Beskrivelse af eksisterende dataopsamling og behandlingssystem, herunder hvilke data der samles op 4. Afgrænsning af projektet. Herunder formulering af en række delelementer(delprojekter) som er udgangspunktet for det videre arbejde. Vigtigt for vores afgrænsning: a. Finde kernen data skal beskrive hændelser som sker For planten, bordet, væksthussektion, væksthuset, gartneriet Position og tid. Systemmæssigt er databasen kernen, b. Hvor skal projektet lande? -Demonstration af automatiseret dataindsamling fra mindst 2 kilder, bearbejdet til skærmvisning i kombination, som eksempel på hvordan systemet vil kunne virke. Skal være rettet mod gartnerier (slutkunder) og EDB-firmaer (der kunne videreføre og sælge systemet) c. Afgrænsning: -Database-definition er kernen og skal ofres mest opmærksomhed. -Det der skal begrænses er antallet af periferi-enheder, og antallet af visninger, således at det fremstår som et system, hvor der kan hænges mere på, og dermed klar til viderudviking hos et EDB-firma Side 16 (af 36 )

17 8. Datafangst del-aktiviteter: a) Klimadata. Overførsel af data fra klimastyringsprogrammet Superlink 1200 fra DGT til ekstern enhed som F.eks. database. LBD Klimastyringsprogrammet Superlink kan sættes op til at gemme målte data og indstillingsværdier med et givent tidsinterval. Leverandøren, DGT af superlink har stillet en program stump (SL3Xport)til rådighed, der muliggør automatisk dataudtræk ved installation på maskinen der hoster superlink. Operationen foregår i række trin med filer læser og skriver indbyrdes. Processen er timerstyret med en incremerings tæller( Importtool) og kan foregå fra en ekstern maskine. Processen må ikke foregå for ofte (T 15 min). Data kan på flg. måde gøres tilgængelige for andre applikationer der oven i købet er placeret udenfor en FireWall, på flg. måde. Når tiden er inde, sender Importtool en startmeddelelse med udtræksinformationer til programmet Xportserver på host maskinen. Xportserver programmet skriver fornødne informationer om omfanget af hentede data ind på en Superlinks initialiseringsfil. Herefter udføres/sættes dataudtrækket i gang fra superlink af tidligere omtalte program, SL3Xport. System til overførsel af klimadata er udført i samarbejde med UCAA projektet plantemåling og er udførligt beskrevet i bilag 21. b) Gartneridata OD Et afgangsprojekt Plantevækstkontrol og Logistik, på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums IT-diplomingeniøruddannelse i foråret 2004 som primært skulle fokusere på planlægningsdata og afvigelsesrapportering. Begge dele lykkedes for gruppen i et vist omfang og er dokumenteret i form af kørende prototyper og en projektrapport (bilag 17). Side 17 (af 36 )

18 c) Logistikbeskrivelse OD Et afgangsprojekt Overvågning af plantekulturer på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums IT-diplomingeniøruddannelse i efteråret 2003, som primært skulle fokusere på logistik. Projektet kom til at handle især om problemer vedrørende sporbarhed og sammenhæng i data samt håndtering af store datamængder. For at kunne henføre klimadata til bestemte kulturhold er det nødvendigt at vide præcis hvor planterne har befundet sig hvornår. En klimacomputer genererer store datamængder, og håndteringen af disse er en kompliceret sag. For begge problemstillingers vedkommende udviklede gruppen prototyper og gav i den tilhørende rapport anvisninger på, hvorledes problemerne kunne løses (Se bilag 16). d) ph og ledetal LBD * Konstruktion af indretning til forenkling af ph og Ec måling i potter, med automatisk måledata up-load til database. Dette projekts opgave er at lave en enhed til nem måling af pressevandsprøver i potteplanter med up-load af måledata til databasen. Apparatet er tænkt som en sammenbygning af en transportabel batteri drevet suge anordning (støvsuger m/væskefang), fornødne måleelektroder og en PDA. Samlet vægt max. 1400g. Det færdige apparat er tiltænkt at virke på følgende måde. Potten der analyseres skal have en ID indikerende hvilket Batch potten tilhører. Dette kan være i form af en stregkode på potten eller en elektronisk chip med tag. Det kan også tænkes at der sidder en stregkode på bordet, som læses for at identificere plantes ID/tilhørsforhold ( Batch)/Bord Potten anbringes i suge anordningen. PDA en aktivers enten direkte eller via ekstern trykknap for start af følgende automatiske måleprocedure. Plantens ID aflæses ( Verificeres,,,,,,,,,,?) Sugetiden for udtagelse af prøve overvåges at der er opnået tilstrækkelig mængde eller der indenfor et givent tidsrum ikke kan opnås repræsentativ mængde, hvorfor målingen på denne plante må opgives og ny udtages og proceduren starter forfra med nyt potte eksemplarer. Side 18 (af 36 )

19 Når der er indlæst ID skal det dog være muligt manuelt at indtaste en kommentarer som note. Ved Ok for prøvemængde laves en måling. Måleværdier/type gemmes sammen med tidsstempl og plante ID >>Option: Ved måling skal værdierne grov verificeres således de ligger indenfor et rimeligt naturligt område. I benægtende fald skal der gives en alarm. De målte data skal up-loades via pc til databasen Til imødekommelse af problematikken for elektroniks sårbarhed overfor fugt er udviklet en måleenhed med Ph og Ec med berøringsfri forbindelse til PDA en. I denne kommunikation kan der både skrives og læses. Grænsefladerne til måle proberne er en dataforbindelse efter RS 485 på TTL niveau. Signalet kan tilpasses anden standart med fornøden converter. Datere udlæses i pakker på 4 byte indeholdne en ID for måleværdien ( Ph Ec- oa.). Se også bilag 20, afgangsprojekt fra OTS: Ph måling e) Højdemålingsinstrument PH Der er, i afgangsprojektregi på IOT, udviklet en prototype på et højdemålingsinstrument til måling af plantetilvækst. Tre studerende og en vejleder har i forårssemestret 2003 arbejdet med problemstillingen. Projekttitel: Bestemmelse af plantevækst med kamera (bilag 14) Det oprindelige projektoplæg blev ændret således at der, udover en højdemåling, også udføres en 3-dimensional opmåling af planten i form af en indhyldningsflade - dette gør det tillige muligt at udtrykke plantens volumentilvækst. Måleprincippet er baseret på laser triangulering, dvs. et kamera (simpelt web-kamera) er placeret lodret over planten og en linie-laser er placeret skråt i forhold til kameraet (60 ). Se figur 1. Dette system bevæges vandret henover planten i x-retningen, samtidig med der tages billeder og udføres trigonometriske behandlinger på disse. Når systemet har be- Side 19 (af 36 )

20 væget sig en afstand svarende til det endelige billedes x-format, stykkes alle delbilleder sammen til et endeligt 3-dimensionalt billede. Figur 1, illustration fra rapporten: Projektet er endt op med en prototype i form af et apparat der kan optage et 3- dimensionalt billede af en plante, hvor hvert punkt (pixel) indeholder information om dets farve samt x,y,z positionen med en nøjagtighed på ca. +/- 1,5 mm. Derudover finder apparatet plantens højeste punkt. Dette system kan ikke behandle billeder der indeholder flere planter. Derfor blev projektet videreført i et nyt afgangsprojekt i efteråret I dette projekt tages der fat på en egentlig billedbehandling/mønstergenkendelse der gør det muligt at skanne et helt bord med planter, og lokalisere de enkelte planter, for derefter at måle deres højde. Projekttitel: Måling af plantevækst (bilag 15). Det er i projektet lykkedes at udvikle en metode som er i stand til at lokalisere de enkelte planter i det skannede landskab og implementere denne, så det er muligt at udføre individuelle målinger på planterne. Det er med denne udviklede metode muligt at lokalisere planterne så længe de placeres i et rudeformet mønster og med en smule luft imellem sig Perspektivering: Det vil være oplagt at videreføre disse projekter, med henblik på at bestemme en plantes karakteristika ud fra flere parametre end blot dens højde. På baggrund af de data det 3-dimensionale billede indeholder, vil det være muligt at sammenholde flere parametre og på den baggrund udtrykke en form for klassifikation som en funktion af vo- Side 20 (af 36 )

21 lumen, omkreds, højde, pjusket omrids, glat omrids, etc. Med en sådan klassifikation kan planterne kvalitetsbestemmes inden for et passende antal kvalitetsniveauer. f) MPS-GAP output til dokumentation og sporbarhed JLU Ved projektets design er der lagt vægt på at alle de hændelser der sker i en plantes tid i gartneriet kan registreres i systemet. Det kunne være mængden af vand der er brugt, hvornår har der været manuel håndtering, hvilke pesticider har der været anvendt, hvordan er enhederne blevet retarderet. Denne information kombineret med den detaljerede registrering af logistik som systemet lægger op til, gør at det bliver muligt at spore en plante tilbage i systemet, om end ikke den enkelte plante så i hvert fald alle planter som tilhører samme batch. Registreringerne kunne eksempelvis bruges i forbindelse med indførelsen af kvalitetssystemet MPS-GAP i gartnerierne. MPS-GAP er et system inden for hvilket gartnerierne skal dokumentere alt hvad en plante har været udsat for fra stikling til færdig plante. Af hensyn til sporbarheden helt ud til slutbrugeren bør hver enkelt plante i en produktion have en identifikation som entydigt identificerer hvilken produktion den kommer fra. Identifikationen kan eksempelvis bestå af batchnummeret eller lignende. g) PDA, mobiltelefon, chips, trådløst signal. JLU 1. Håndholdt (bilag 18, Måleterminal for gartneri ). Det kan i gartnerierne være en fordel at kunne registrere data direkte til et databasesystem, da der foretages mange manuelle målinger i løbet af en dag. I stedet for at notere data på papir for efterfølgende at registre data på EDB ville det være nærliggende at målinger, og vurderinger kunne registres elektronisk straks. Side 21 (af 36 )

Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring.

Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. 1 Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. Kulturtid i produktionsplanlægningen ændres, hvis man eksempelvis beslutter at ændre temperatur sætpunktet på klimacomputeren for den

Læs mere

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014.

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. En affugter af typen Dantherm CDP 165, opstillet på Kold College for godt et år siden, er nu igen i 10 uger i efteråret

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

AnaMo. Fremtidens ledelsesrapport for forsyningsbranchen. AnaM

AnaMo. Fremtidens ledelsesrapport for forsyningsbranchen. AnaM Fremtidens ledelsesrapport for forsyningsbranchen PULS integration Automatisk rapportgenerering Gennemskuelig beregningsgrundlag Indbygget kvalitetssikring Hurtig reaktion ved kravoverskridelse Mulighed

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Projektrapporten Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

FarmOnline. klima for vækst

FarmOnline. klima for vækst FarmOnline klima for vækst Global vækst skaber stor efterspørgsel SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion og har mere end 40 års

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Måling af mikroklima i gartnerier forår 2012

Måling af mikroklima i gartnerier forår 2012 Måling af mikroklima i gartnerier forår 2012 (under væksthuskoncept 2017 konsortiet og projektet it-grows, mikroklima/sensornetværk delprojekter) Ved mikroklima forstås det klima, der kan måles på eller

Læs mere

Flerbruger miljø, opdel database

Flerbruger miljø, opdel database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Flerbruger miljø, opdel database Denne artikel henvender sig primært til begyndere og let øvede brugere af Access der ønsker at vide noget om flerbruger

Læs mere

Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier

Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier Baggrund Gartneribranchen har, med baggrund i målinger foretaget af Odense Kommune, kendt til problematikken med utilsigtet

Læs mere

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl I samarbejde med Magerholm Frugtplantage på Sydfyn, har Balluff ApS udviklet og leveret et nyt og simpelt Track and Trace system til

Læs mere

Smart cabinet med RFID teknologi

Smart cabinet med RFID teknologi Smart cabinet med RFID teknologi Hvad er et DYANE smartcabinet? Et DYANE smartcabinet er et skabssystem baseret på RFID teknologi, hvor adgangen er begrænset til håndtering af kostbare produkter eller

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med

Læs mere

Guide til Danpot C5 produktionsplan

Guide til Danpot C5 produktionsplan Med Danpot C5 får du et nyt, let tilgængeligt og i princippet gratis værktøj til produktionsplanlægning i potteplantegartneriet. Værktøjet kan skræddersys til gartneriets afdelinger, kulturer, hold og

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Window-farming. Ideen er, at I alle afprøver at konstruere noget i teknologiværkstedet. At I tegner bukker, borer huller, popnitter osv.

Window-farming. Ideen er, at I alle afprøver at konstruere noget i teknologiværkstedet. At I tegner bukker, borer huller, popnitter osv. Window-farming. Oplæg: Kan man dyrke krydderurter i et helt lukket system, uden naturens hjælp? Kan man skabe et miljø med noget der ligner de ideelle forudsætninger for planters vækst? Hvad skal der til

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Avanceret teknisk overvågningsplatform og dataindsamling. - til nem digitalisering

Avanceret teknisk overvågningsplatform og dataindsamling. - til nem digitalisering Avanceret teknisk overvågningsplatform og dataindsamling - til nem digitalisering Logos Logit - Grundidé Web og app baseret overvågningssystem Alt der kan måles på Sikkerhed Datalognin Dokumentation Logos

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Idekatalog Farm Tracking

Idekatalog Farm Tracking Idekatalog Farm Tracking Lidt om projekt farmtracking Projektet har til formål at give landmanden praksisnær information og beslutningsstøtte på rette sted og til rette tid ved at udnytte eksisterende

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision, og uafhængig

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport.

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport. 03-10-2013 Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision,

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Projektrapporten Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren Demonstrationsprojekt J nr 2101-D-1-00581 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens R E F E R A T Emne Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens Mødedato 27. februar 2017 kl. 13-14 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, Lokale E 27. februar 2017

Læs mere

Fra kalkulation til produktionskort

Fra kalkulation til produktionskort Fra kalkulation til produktionskort Torben Klitgaard, LinKS Advice 2011-02-17 Fra kalkulation til produktionskort Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Forløb... 3 2.1 Kalkulation... 3 2.2 Overførsel...

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren Demonstrationsprojekt J nr 3663-D-11-00500 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

PIG IT-dataindsamling

PIG IT-dataindsamling PIG IT-dataindsamling NOTAT PIG IT projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og KU-Life med VSP som dataleverandør. Der udvikles metoder til at overvåge vækstdyrenes produktivitet, sundhed

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Notat SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Projekt: 7464, Digitale Relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 20-12-2016 Side 1 af 12

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013.

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål 1. Er det et krav at tilbudsgiver skal være SKI godkendt leverandør? 2. Der står i materialet at udbuddet

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: ET STÆRKT VALG TIL INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan giver kontormedarbejdere let adgang til at gemme dokumenter og distribuere kopier

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere