Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år..."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2004

2 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for Målopfyldelse...5 Uddybende analyse og vurdering...7 Tilsynsvirksomhed...7 Reguleringsvirksomhed...9 Menneskelige ressourcer og administration...10 Regnskab...11 Driftsregnskab...11 Bevillingsafregning og akkumuleret overskud for Ressourceforbrug i forhold til aktiviteter...15 Personale...16 Påtegning...17

3 Beretning Finanstilsynets centrale virksomhedsområde er det løbende og uafhængige tilsyn med de finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet. Ud over at føre tilsyn med de finansielle virksomheder bidrager Finanstilsynet til udformningen af det gældende regelsæt og indsamler og formidler information om den finansielle sektor. Finanstilsynets mission og vision er beskrevet nærmere i Finanstilsynets resultatkontrakt, som offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside på Hovedopgaver Faglige hovedformål Finanstilsynet har tre faglige hovedformål: 1. Tilsynsvirksomhed Finanstilsynet fører tilsyn med, at den finansielle lovgivning overholdes af de finansielle virksomheder samt af udstedere og investorer på værdipapirmarkerne. Tilsynsvirksomheden omfatter gennemgang af indberetninger og regnskab samt eventuelt inspektioner på stedet. Desuden dækker tilsynsvirksomhed over internationalt tilsynsarbejde, faglige udviklingsopgaver, sekretariatsbetjening af de råd, som er tilknyttet til Finanstilsynet samt udvikling af nye tilsynsopgaver og -metoder. 2. Reguleringsvirksomhed Finanstilsynet deltager i udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening. 3. Informationsvirksomhed Finanstilsynet indsamler og formidler viden om den finansielle sektor. Årets finansielle resultater Finansielle resultater Finanstilsynets indtægter var i ,9 mio.kr. mens udgifterne var 134,1 mio. kr. I 2004 var der således et driftsoverskud på 0,8 mio. kr. Da nettoudgiftbevillingen for 2004 imidlertid var -7,2 mio. kr., bliver nettoresultatet et underskud på 6,4 mio. kr. Underskuddet dækkes via overførsel fra reserverne. Regnskabstallene er gennemgået mere detaljeret i tabel 6. Tabel 1 Oversigt over Finanstilsynets finansielle resultat 2004 (mio. kr.) Indtægter 134,9 Udgifter 134,1 Resultat, brutto 0,8 Netto udgiftsbevilling inkl. tillægsbevilling -7,2 Resultat, netto -6,4 Overført fra reserverne 6,4 Årets faglige resultater Faglige resultater Finanstilsynet vurderer samlet set opfyldelsen af resultatkontrakten som tilfredsstillende. Som det fremgår af tabel 2, er tre resultatmål kun delvist opfyldt, og to resultatmål er ikke opfyldt. I afsnittet om målrapportering er årsagerne gennemgået. Årsrapport

4 Opfyldelse af resultatkontrakt Tabel 2 Virksomhedsområde Udgiftsfordeling Antal resultatmål Delvist opfyldt Ikkeopfyldt Tilsynsvirksomhed 56 % Reguleringsvirksomhed 26 % Informationsvirksomhed 4 % 0 Adm. og menneskelige ressourcer 14 % I alt 100 % Forventninger til det kommende år Administrative lettelser Lovgivning Basel II regler I Finanstilsynet har arbejdet med at skabe administrative lettelser for virksomheder under tilsyn høj prioritet. Økonomi- og Erhvervsministeren nedsatte i 2004 en komité, hvor branchen i samarbejde med Finanstilsynet arbejder med at skabe administrative lettelser inden for det finansielle område, den såkaldte Byrdekomité. Byrdekomitéen har i december 2004 afgivet en rapport med forslag til administrative lettelser, som vil kunne implementeres eller iværksættes i Byrdekomitéen fortsætter arbejdet i 2005 og skal ifølge kommissoriet afslutte arbejdet ultimo Finanstilsynet skal bidrage til, at de administrative byrder i den finansielle sektor nedbringes med 25% inden I 2005 skal Finanstilsynet planlægge tilsynsarbejdet, der følger af den omfattende lovgivning, der blev vedtaget i Dette gælder bl.a. de nye regnskabsregler for de finansielle virksomheder, den udvidede regnskabskontrol af børsnoterede finansielle virksomheder og omdannelsen af Fondsrådet. Alle disse ændringer trådte i kraft 1. januar Finanstilsynet har fortsat en stor arbejdsopgave i at få færdigforhandlet og udarbejdet det nye regelsæt om solvens, de såkaldte Basel II regler. Dette er en fortsættelse af arbejdet fra 2004, hvor Finanstilsynet arbejdede med at forhandle indholdet af direktivet om solvensregler samt med at tilrettelægge det tilsynsmæssige arbejde med vurdering og godkendelse af individuelle risikovurderingsmodeller i de finansielle virksomheder. Oversigt over hovedkonti Denne årsrapport dækker hovedkonto Finanstilsynet. Målrapportering for 2004 Resultatmål I det følgende bliver der afrapporteret på Finanstilsynets resultatkontrakt for Resultatkontrakten er indgået med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og afrapporteres fire gange årligt til departementet. Første halvdel af målrapporteringen sker i henhold til den "scorebog", som indgår i resultatkontrakten. Et resultatmål er enten opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Kriterierne for opfyldelse er specifikt defineret i "scorebogen". I anden halvdel af målrapporteringen analyseres udvalgte resultatmål nærmere. Årsrapport

5 Målopfyldelse Ud af 26 resultatmål opfyldte Finanstilsynet de 21. Tre var delvist opfyldt og to ikke opfyldt. Opfyldelsen af resultatkontrakten vurderes samlet set som tilfredsstillende. Ressourceforbruget bliver kommenteret sidst i årsrapporten. Tabel 3 Oversigt over opfyldelsen af resultatmål i Finanstilsynets resultatkontrakt Status Ressourceforbrug: Bemærkninger Tilsynsvirksomhed Budget /realiseret* Inspektionsplanen af 1. januar 2004 gennemføres i Hvis der sker omprioriteringer i inspektionsplanen, anses planen for overholdt, såfremt aktivitetsniveauet for inspektioner er fastholdt. Inden inspektionsplanen for 2005 udarbejdes, foretages en risikovurdering med henblik på at vurdere, hvilke virksomheder og hvilke risikoområder i disse virksomheder der skal undersøges. Udviklingsprojekt vedr. udbygning af det koordinerede risikobedømmelsessystem. Løbende offentliggørelse på hjemmesiden af Finanstilsynets afgørelser på god skik-området. Offentliggørelse af Finanstilsynets afgørelser på god skik-området forventes at øge antallet af klagesager på området. Udviklingsprojekt vedr. kontrol med overholdelse af regnskabsregler mv. for børsnoterede finansielle virksomheder. Sagsbehandlingstider. Overholdelse af de på forhånd fastsatte frister. Kvalitet i sagsbehandlingen: 25 sager skal kvalitetsvurderes af direktionen Delvist opfyldt 19,9 ÅV /21,8 ÅV 0,4 ÅV /0,1 ÅV 0,1 ÅV /1,3 ÅV 1,6 ÅV /0,8 ÅV To sagområder opfylder ikke kravet om 100 % opfyldelse. Disse sagsområder opfylder med henholdsvis 99 % og 95 %. Årsrapport

6 Kvalitetsvurderingen skal opnå et gennemsnit på minimum 3 ud af 5. De budgetterede enhedsomkostninger for revisionsprotokollater og inspektioner må ikke overskrides med mere end 10%. Reguleringsvirksomhed Udviklingsprojekt vedr. Basel II-reglerne Udviklingsprojekt vedr. gennemgang af internationale standarder vedr. finansiel regulering og tilsyn. Udstedelse af god skikregler for investerings- og specialforeninger. Udstedelse af god skikregler for arbejdsmarkedspensioner. Ministerbetjening: rettidighed skal være min. 95%. Ministerbetjening: anvendelighed skal være min 95%. Kvalitetsmåling af lovprogrammet skal min. opnå karakteren middel. Den 1. februar udarbejdes en plan for de bekendtgørelser, som skal udstedes i Planen skal offentliggøres og efterfølgende overholdes. Internationalt arbejde: Finanstilsynet skal bidrage til, at Danmark fastholder sin position som førende med hensyn til rettidig gennemførelse af EU-regler på det finansielle område. Delvist opfyldt Ikke opfyldt 4,3 ÅV /4,4 ÅV 0,1 ÅV /0,1 ÅV 0,1 ÅV /0,1 ÅV 0,1 ÅV /0,1 ÅV 23,6 ÅV /25,6 ÅV 12,9 ÅV /15,9 ÅV 92,3 % har været direkte anvendelige. Ikke opfyldt Nogle bekendtgørelser er blevet udskudt til 2005, og derfor opfylder tilsynet ikke resultatmålet. Direktiver fra EU indarbejdes så vidt muligt i gældende lovgivning. Visse frister i direktiverne har været meget korte og ikke kunnet indpasses i folketingsåret. Således har det ikke har været muligt at udstede ny lovgivning inden for fristerne. Årsrapport

7 De budgetterede enhedsomkostninger for internationalt arbejde må ikke overskrides med mere end 10%. Administration og menneskelige ressourcer På baggrund af evalueringen af Tilsynsskolen fra 2003 skal ændringerne være gennemført i Inden udgangen af 2004 skal Finanstilsynet have 6 personer ansat på særlige vilkår. Projekt vedr. Finanstilsynet som et enhedstilsyn med øget effektivitet (excellence-model). Arbejdet med værdier i Finanstilsynet Udviklingsprojekt vedr. ESDH-systemet i Finanstilsynet. Brugerundersøgelse. Delvist opfyldt 0,4 ÅV /0,4 ÅV 6 ÅV /2,6 ÅV * årsværk er udtryk for direkte lønomkostninger. Systemet blev taget i brug én måned senere end planlagt, da alle medarbejdere skulle på kursus først. Tilsynet har besluttet at fortsætte undersøgelsen i Uddybende analyse og vurdering Udvalgte resultatmål I det følgende analyseres udvalgte resultatmål nærmere inden for Finanstilsynets virksomhedsområder. Inspektionsområdet analyseres, fordi det er et af Finanstilsynets kerneområder og af stor strategisk betydning. Desuden analyseres de resultatmål, som ikke er opfyldt eller kun delvist er opfyldt. Tilsynsvirksomhed Inspektioner Inspektioner. Inspektionsvirksomheden er en primær opgave i forhold til at opfylde tilsynets mission om at bidrage til at bevare tilliden til den finansielle sektor. Ved inspektioner påser Finanstilsynet, at virksomhederne fortsat kan leve op til deres forpligtelser. Der er to resultatmål for inspektionsvirksomheden. Det ene er, at den inspektionsplan, der fastlægges hvert år, skal gennemføres, således at aktivitetsniveauet for inspektioner på planen bliver opretholdt samtidig med, at de er af høj kvalitet og i overensstemmelse med fastlagte forretningsgange. Det andet er, at inden inspektionsplanen for det efterfølgende år udarbejdes, skal der udarbejdes en risikovurdering, der lægges til grund for inspektionsplanen. Begge resultatmål er opfyldt i Årsrapport

8 Finanstilsynet kører med rullende inspektionsplaner for det almindelige, særlige og forebyggende inspektionsprogram. Hertil kommer det udvidede inspektionsprogram. Det samlede antal inspektioner i perioden fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5 Antal inspektioner 1 i perioden fordelt på virksomhedstyper I alt Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Fondsmæglerselskaber Forsikringsselskaber og pensionskasser Investerings- og specialforeninger Øvrige virksomheder I alt Antallet af inspektioner omfatter både hovedinspektioner (total), der består i en omfattende gennemgang af en virksomhed samt delinspektioner, som ikke indgår i en hovedinspektion. Delinspektioner er inspektioner, hvor et udvalgt område/funktion ved virksomheden gennemgås (f.eks. it eller kreditrisiko) og afsluttes selvstændigt. 2 Fra 2003 er opgørelsesprincipperne ændret. 3 Før 2003 indgår fondsmæglerselskaber i øvrige virksomheder. 4 Ved en inspektion undersøges alle investerings- og specialforeninger, der har samme administrationsselskab. En inspektion omfatter således et meget varierende antal foreninger; fra 1 til ca. 60 foreninger. 5 Omfatter i 2001 og 2002 både fondsmæglerselskaber og fællesejede datacentraler m.v. Fra 2003 er fondsmæglerselskaber opgjort separat. Sagsbehandling Sagsbehandlingstider Ved en hurtig og seriøs sagsbehandling sikrer Finanstilsynet, at eventuelle problemområder bliver identificeret hurtigt. Dette bidrager til, at tilliden til den finansielle sektor bevares. Finanstilsynet resultatmål for sagsbehandlingen er, at kravene til sagsbehandlingstider skal være opfyldt for syv på forhånd udvalgte sagsgrupper. Dette mål blev kun delvist opfyldt, idet tidsfristerne ikke blev opfyldt for to sagsgrupper. Det skyldes, at der for disse to grupper er krav om, at 100 % af sagerne skal være behandlet inden et givet antal dage. Og det betyder, at hvis bare en enkelt sag indenfor disse grupper overskrider fristen, kan resultatmålet ikke være fuldt ud opfyldt. De to sagsgrupper, som ikke opfyldte kravet, var gennemgang af teknisk grundlag samt revisionsprotokollater. De opfyldte med hhv. 95 % og 99 %. Da det kun er ganske få sager, der faldt uden for fristen, vurderes den delvise opfyldelse at være tilfredsstillende. Kvalitet i sagsbehandlingen Til at balancere resultatmålet for sagsbehandlingstider har Finanstilsynet et resultatmål for kvalitet i sagsbehandlingen. Det betyder, at direktionen løbende gennemgår en række tilfældigt udvalgte sager, som er be- Årsrapport

9 handlet uden forelæggelse for direktionen. Sagerne gennemgås af direktionen ud fra en forvaltningsretlig og en "tilsynsmæssig" synsvinkel, og der gives en vurdering samt en tilbagemelding til den enkelte sagsbehandler. Dvs. at disse sager får en endnu mere dybdegående behandling end sager, som direktionen i øvrigt får forelagt. I 2004 gennemgik direktionen 30 sager, hvilket mere end opfylder resultatmålet. Sagerne opnåede et gennemsnit på 3,3. Reguleringsvirksomhed Bekendtgørelser Bekendtgørelsesplanen For at opfylde Finanstilsynets mission skal reguleringen af den finansielle sektor til stadighed være opdateret, og de regler, der vedtages i EU, skal implementeres. Inden 1. februar udarbejdede Finanstilsynet en plan over de bekendtgørelser, som efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet godkendes af direktionen. Resultatmålet tilsiger, at bekendtgørelserne på planen skal udstedes i det pågældende år. I 2004 var planen over bekendtgørelser ambitiøs. Dels skulle en række direktivregler implementeres i dansk lovgivning, dels skulle en del regler opdateres og præciseres. Der lå eksempelvis en større opgave i at udstede nye regnskabsregler for de finansielle virksomheder, der bygger på internationale regnskabsstandarder. Finanstilsynet havde 34 bekendtgørelser omfattet af resultatkontrakten i Af disse blev kun 27 udstedt, hvorfor resultatmålet ikke er opfyldt. Da planen over bekendtgørelser bliver udarbejdet i starten af året, kan der opstå nye behov for regulering i løbet af året. Samtidig kan udstedelsen af regler blive udskudt af forskellige grunde. I 2004 blev udstedelsen af syv bekendtgørelser udskudt til Dette skyldtes dels, at den lovgivning, som bekendtgørelserne havde hjemmel i, blev udskudt, dels at forhandlinger med Finanstilsynets interessenter tog længere tid end planlagt. Finanstilsynet har udstedt en række andre bekendtgørelser i 2004 end de planlagte. Alt i alt udstedte Finanstilsynet 37 bekendtgørelser. Uanset at resultatmålet ikke blev opfyldt i 2004, vurderes indsatsen med udstedelsen af bekendtgørelser således at være tilfredsstillende. Internationalt arbejde Internationalt arbejde Finanstilsynet har et resultatmål om at bidrage til, at Danmark fastholder sin position som et af de lande, der mest effektivt implementerer EU's finansielle handlingsplan. Dette resultatmål blev ikke opfyldt i 2004 på trods af en stor indsats på området. Det har ikke været muligt at overholde fristen for implementering i dansk lovgivning for så vidt angår direktivet om markedsmisbrug og en bestemmelse i direktivet om likvidation af forsikringsselskaber. Direktivet om markedsmisbrug er vedtaget efter en omfattende niveaudelt udarbejdelse af regler samt høringsproces af den finansielle sektor i EU, den såkaldte Lamfalussy proces. Der var efterfølgende afsat meget kort tid til lovarbejdet i medlemslandene, dvs. fra direktivet var vedtaget, til reglerne skulle være implementeret. Gennemførelsesfristen udløb samtidig med, at folketingsåret startede. Det var derfor ikke muligt at nå at behandle lovforslaget i Folketinget inden fristens udløb. Danmark har efterfølgende implementeret reglerne i værdipapirhandelsloven. Direktivet om likvidation af forsikringsselskaber er implementeret via lov om finansiel virksomhed. Den sidste del af direktivet blev først implementeret, efter fristen for gennemførelse udløb. Årsrapport

10 I forhold til resultatkontrakten har tilsynet forsøgt at leve op til intentionen om at implementere alle direktiver inden for gennemførelsesfristen men har desværre ikke kunnet gennemføre intentionen helt. Trods dette vurderes indsatsen på det internationale område at være tilfredsstillende. Menneskelige ressourcer og administration Elektronisk sags- og dokumenthåndtering Udviklingsprojekt vedrørende elektronisk sags- og dokumenthåndtering i Finanstilsynet Efterhånden som mere og mere korrespondance foregår elektronisk, og dokumenter derfor foreligger i elektronisk form, er behovet for et system, der kan håndtere elektroniske sager og dokumenter, blevet større og større. Den 1. februar 2005 gennemførte staten desuden edag 2, hvorefter alle offentlige institutioner skal kunne modtage og sende elektronisk post med digital signatur. Finanstilsynet gennemførte derfor i 2004 et projekt vedrørende et elektronisk sags- og dokumenthåndterings system (ESDH). Projektet resulterede i, at tilsynet i november 2004 satte systemet Captia i drift. I dette system kan alle allerede elektroniske dokumenter journaliseres, og ikke-elektroniske dokumenter kan scannes og derefter journaliseres. Herefter bliver stort set alle dokumenter arkiveret elektronisk i Finanstilsynet. Resultatmålet var, at systemet skulle være sat i drift inden 1. oktober Undervejs blev projektet imidlertid udvidet til også at inkludere scanning af dokumenter, så den elektroniske håndtering dækkede alle dokumenttyper. Denne udvidelse forsinkede uddannelsen af samtlige medarbejdere i Finanstilsynet, så målet kun blev delvist opfyldt. Da forsinkelsen skyldtes, at projektet blev mere omfattende og dermed mere hensigtsmæssigt, vurderes opfyldelsen af resultatmålet at være tilfredsstillende. Årsrapport

11 Regnskab De økonomiske rammer for Finanstilsynets virksomhed fastsættes af Folketinget gennem de årlige bevillingslove. Ifølge tilsynslovgivningen skal de tilsynsbelagte virksomheder betale afgift til Finanstilsynet. Finanstilsynet er fuldt finansieret af de tilsynsbelagte virksomheder. Afgift for de enkelte brancheområder er fastsat i detaljer i kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed (jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 3. februar 2005). Ifølge bestemmelserne i kapitel 22 opkræves afgifterne i slutningen af året. På Økonomi- og Erhvervsministeriets område findes en fælles regnskabsfunktion, der betegnes Koncernøkonomi. Koncernøkonomi tager sig af en række regnskabs- og bogholderiopgaver samt rejseadministration og lønadministration. Finanstilsynet varetog tidligere disse opgaver for eget område, hvorfor tilsynet betaler et årligt bidrag til Koncernøkonomis drift. Driftsregnskab Af tabel 6 fremgår driftsregnskabet for Finanstilsynet for årene samt bevilling for Tabel 6 Finanstilsynets (hovedkonto ) driftsregnskab og budget for 2005 Mio. kr. Løbende priser 2001 Regnskab 2002 Regnskab 2003 Regnskab 2004 Bevilling 2004 Til- lægs- Bevilling Total bevilling 2004 Regnskab Afvigelse ml. regn skab og bevil ling 2005 Bevilling Lønudgifter 64,5 70,2 73,1 71,3 4,6 75,9 77,8-1,9 81,1 Øvrige driftsudgifter 47,5 51,7 49,2 52,2-0,1 52,1 56,3-4,2 56,6 3 Udgifter i alt 112,0 121,9 122,3 123,5 4,5 128,0 134,1-6,1 137,7 Kontrol- og tilsynsafgifter 114,3 128,2 132,4 127,5 7,7 135,2 134,7 0,5 141,3 Salg af varer og tjenesteydelser 0, Renter m.v. 0,2 0,1 0, ,2-0,2 - Indtægter i alt 114,5 128,3 132,7 127,5 7,7 135,2 134,9 0,3 141,3 Årets resultat 2,5 6,4 10,4 4,0 3,2 7,2 0,8-6,4 3,6 (brutto) 4 Årets bevilling (netto) 5-2,4-6,7-6,6-4,0-3,2-7,2-7,2 0,0-3,6 Årets resultat (netto) 6 0,1-0,3 3,8 0,0 0,0 0,0-6,4-6,4 0,0 1. Heraf udgør direktørens løn kr. excl. pension og resultatløn. Resultatlønnen er endnu ikke opgjort for 2004, men udgjorde i kr. I forbindelse med udløb af åremålskontrakt er der i Årsrapport

12 2004 desuden udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på kr. 2. Med vedtagelsen af: lov nr af 19/ om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., lov nr. 362 af 19/ om forsikringsformidling og lov nr. 491 af 8/ om værdipapirhandel mv. samt ved overførsel mellem hovedkonti tilførtes tilsynet netto 4,5 mio. kr. på tillægsbevillingen for Tillægsbevillingens indtægtsside omfatter dækning af nye opgaver med 4,7 mio. kr. samt 3,0 mio. kr. til dækning af den ufinansierede opsparing. 3. Betalt moms indgår i øvrige driftsudgifter. 4. Statens rentetab samt betaling for Koncernøkonomi m.v. indgår i årets resultat. 5. Årets bevilling (netto) udgør Finanstilsynets nettoudgiftsbevilling på finansloven. En negativ nettoudgiftsbevilling svarer til et netto indtægtskrav, som i Finanstilsynets tilfælde udgøres af statens rentetab samt betaling for koncernøkonomi mv. 6. Årets resultat (netto) udgør Finanstilsynets over-/underskud, som tilføres/fratrækkes reserverne. Det fremgår af tabellen, at udgifterne i 2004 var på 134,1 mio. kr., mens totalbevillingen var på 128,0 mio. kr. Indtægterne var 134,9 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end indtægtsbevillingen. Dette skyldes, at Finanstilsynet har opkrævet 0,3 mio. for lidt i afgifter. Disse 0,3 mio. kr. vil blive opkrævet ekstra i 2005, jf. 370, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Årets resultat (netto) i søjlen under "Afvigelse mellem regnskab og bevilling" udviser et underskud på 6,4 mio. kr., som reserverne mindskes med, jf. tabel 7. Lønsum og øvrig drift Selvstændig likviditet Afgifter Opdeles udgifterne for 2004, bliver resultatet et underskud på lønsummen på 1,9 mio. kr. og et underskud på 4,2 mio. kr. på den øvrige drift. Underskuddet på lønsummen opstod som følge af, at Finanstilsynet har valgt at have en højere bemanding end bevillingen dækkede og derved bruge af det akkumulerede overskud på lønsummen. Underskuddet på øvrig drift er fremkommet ved, at Finanstilsynet har dækket en del af udgifterne til et nyt regnskabskontrolsystem ved at bruge af det akkumulerede overskud under øvrig drift. Finanstilsynet er fritaget for ordningen med selvstændig likviditet. Staten har derfor et rentetab, som opstår, fordi tilsynets afgifter først opkræves ultimo året, mens udgifterne afholdes løbende. Finanstilsynets indtægter består af afgifter fra institutterne under tilsyn samt renteindtægter. Før 2002 blev de opkrævede afgifter fastsat ud fra Finanstilsynets forbrug. Derfor var opsparingen ufinansieret. Træk på opsparingen blev først opkrævet, efterhånden som den blev forbrugt. Fra 2002 svarer de opkrævede afgifter som udgangspunkt til Finanstilsynets bevilling. Derved vil overskud fra de enkelte år nu være dækket af opkrævede afgifter. Saldoen på opsparingen (ufinansierede reserver) dækkes ved ekstra afgifter, jf. tabel 8. Saldoen dækkes fuldt ud i Bevilling for 2005 Bevilling for 2005 Bevillingen for 2005 stiger med 14,2 mio. kr. i forhold til den samlede bevilling for 2004 excl. tillægsbevillingen for Stigningen dækker over en stigning i lønsummen på 9,8 mio. kr. og i øvrige driftsudgifter på 4,4 mio. kr. Årsrapport

13 Stigningen i bevillingerne til løn og driftsudgifter skyldes tilførsel af nye arbejdsopgaver som følge af ny lovgivning samt dækning af udgifterne til forberedelse af de nye kapitaldækningsregler i EU. Bevillingsafregning og akkumuleret overskud for 2004 Bevillingsafregningen, jf. tabel 7, viser afvigelserne mellem bevillingerne ifølge finansloven (inkl. tillægsbevillingsloven) og de faktiske udgifter. Tillægsbevillinger I løbet af 2004 fik Finanstilsynet ændret bevillingerne via tillægsbevillingen for Det skete som følge af vedtagelsen af nye love, der implementerede EU-direktiver i dansk lovgivning. Med vedtagelsen af de nye love fik tilsynet tilført ekstra ressourcer til varetagelse af nye arbejdsopgaver (jf. tabel 6, note 1). Herved fik tilsynet i alt tilført 2,8 mio. kr. i lønsum og 1,9 mio. kr. i driftsmidler. Desuden skete der en overførsel mellem hovedkonti, hvorved Finanstilsynet fik konverteret 1,9 mio. kr. fra driftsmidler til lønsum, samt betalte for brug af MindLab og for Finanstilsynets andel af driften af Attain-regnskabssystemet i Søfartsstyrelsen. Det beløb sig til 0,1 mio. kr. i lønsum og 0,1 mio. kr. i driftsmidler. Endelig forøgedes tilsynets indtægtsbevilling med 3,0 mio. kr. til dækning af det udækkede akkumulerede overskud. Nettoresultatet af ændringerne blev en forøgelse af lønsummen med 4,6 mio. kr. og en nedsættelse af driftsmidlerne med 0,1 mio. kr. samt en forøgelse af nettoudgiftsbevillingen med 3,2 mio. kr. Til dækning heraf blev tilsynets indtægtsbevilling forøget med 7,7 mio. kr. Finanstilsynets reserver Finanstilsynets reserver er uforbrugte bevillinger fra tidligere år, der kan bruges i efterfølgende finansår. Tidligere indgik de uforbrugte bevillinger først i afgiftsopkrævningen, når de blev brugt. Ved lov nr. 428 af 6. juni 2002 blev det vedtaget at opkræve det akkumulerede overskud over 4 år. Ultimo 2001 udgjorde de ufinansierede reserver 11,1 mio. kr. I hvert af årerne 2002 til 2004 er der opkrævet 3,0 mio. kr. årligt til finansiering heraf. Primo 2005 udestår 2,1 mio. kr. i ufinansierede reserver. Disse opkræves ultimo Af opgørelsen i tabel 8 over reserver til videreførelse pr. 31. december 2004 fremgår det, at Finanstilsynet har reserver på ca. 8,2 mio. kr. Reserverne er fordelt på lønsum med 7,1 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på øvrig drift. Udviklingen i det akkumulerede overskud fremgår af tabel 8. Tabel 7. Bevillingsafregning og reserver for 2004 Øvrige kr. 1 Indtægts- Lønsum driftsudgifter bevilling Bevilling (inkl. Tillægsbevilling) Øvrig drift 2 I alt Regnskab Afvigelse mellem bevilling og regnskab Årets overskud Årsrapport

14 Opgørelse af akkumuleret overskud: Akkumuleret overskud ultimo Akkumuleret overskud primo Årets resultat Akkumuleret overskud ultimo Dispositionsmæssige omflytninger Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo I tabellen er der enkelte differencer pga. afrunding 2. Tallene i denne kolonne beregnes af Økonomistyrelsens system og udgør ikke Finanstilsynets øvrige driftsudgifter. De fremgår af kolonnen "øvrige driftsudgifter". Tabel 8. Reserver til videreførelse kr. Løbende priser Årets tilgang Ultimo reserver Korrigeret for renteindtægter på kr. i 1999 I 2005 forventer Finanstilsynet at bruge af reserverne til dækning af udgifter til videreudvikling af et nyt regnskabskontrolsystem, højere bemanding end bevillingen dækker samt til begivenheder i sektoren, som ikke på forhånd kan forudses. Afgifter Af tabel 9 fremgår afgifternes fordeling på de forskellige typer af finansielle virksomheder. Afgifternes fordeling Afgifterne fordeles mellem de forskellige finansielle virksomheder og brancheområder, som fastsat i kapitel 22 i lovbekendtgørelse nr. 686 af 25. juni 2004 af lov om finansiel virksomhed. Tabel 9. Afgifter fordelt efter instituttype Mio. kr. (løbende priser) Branche Pengeinstitutter m.v. 1) 51,6 59,0 59,4 60,5 Realkreditinstitutter 13,7 15,6 15,7 16,0 Forsikringsselskaber mv. 34,1 36,7 39,3 39,6 Investeringsforeninger Og specialforeninger 4,5 5,1 5,1 5,2 Forsikringsmæglere 0,3 2,5 3,3 3,7 Årsrapport

15 Øvrige virksomheder 2 10,1 9,3 9,6 9,7 I alt 114,3 128,2 132,4 134,7 1. Udover pengeinstitutter indgår Skibskreditfonden og Garantifonden for indskydere og investorer. 2. Omfatter børsområdet, finansielle holdingvirksomheder, ATP, LD og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Udgifter Fordeling af udgifter på Finanstilsynets faglige hovedmål m.v. Tabel 10 viser fordelingen af Finanstilsynets udgifter på de enkelte faglige hovedmål m.v. i perioden 2001 til 2004 samt bevillingerne for Fordelingen af udgifterne på de faglige hovedmål m.v. er sket på baggrund af de enkelte medarbejderes tidsregistrering samt ved direkte fordeling af relevante driftsomkostninger på hovedmålene. Hovedmålet "hjælpefunktioner" er steget ekstraordinært fra 2003 til 2004 som følge af, at Finanstilsynet har haft en del udgifter til et nyt regnskabskontrolsystem. Tabel 10. Fordeling af udgifter på Finanstilsynets faglige hovedmål m.v kr Regnskaskaskaskab Regn- Regn- Regn- Niveau 2004 Bevilling 1.Tilsynsvirksomhed Reguleringsvirksomhed Informationsvirksomhed Faglige hovedmål i alt 4.Hjælpefunktioner Pensioner m.v Generel ledelse og administration Udgifter i alt Indtægtsbevilling Resultat (netto) Indeks for Udgifter i alt Ressourceandel 2 12,7 11,2 9,6 9,0 8,5 1 I tabellen er der enkelte differencer pga. afrunding 2 Ressourceandel er Generel ledelse og administration i pct. af Udgifter i alt. 3 Opgivet i niveau 2005 priser Ressourceforbrug i forhold til aktiviteter Finanstilsynet vurderer, som nævnt under målrapporteringen, at opfyldelsen af resultatkontrakten for 2004 er tilfredsstillende. Dette skal også ses i lyset af ressourceforbruget, som har ligget pænt i forhold til det budgetterede. På de ressourcetunge resultatmål (inspektioner, lovarbejde og internationalt arbejde) har ressourceforbruget ligget lidt højere end budgetteret. Det er tre områder, der indebærer en vis usikkerhed under budgetteringen. Da de budgetterede enhedsomkostninger på in- Årsrapport

16 spektioner og internationale møder er overholdt, vurderes det dog, at forbruget har været rimeligt. Personale Bemanding Gennem de sidste år har Finanstilsynet løbende fået tilført nye arbejdsopgaver. En del af disse arbejdsopgaver har udløst ekstra bevillinger til lønsum. Det ses af nedenstående tabel, at disse øgede bevillinger har resulteret i ansættelse af flere medarbejdere. Tabel (forventet) Antal årsværk Tilgang Afgang Personaleomsæ tning 1 11,18 % 10,03 % 8,54 % 7,00% Anm.: Elever, studenter, vikarer, medarbejdere i flexjob og jobtræning/langtidsledige indgår ikke i tilgang og afgang. 1 Personaleomsætningen (afgangsprocenten) er beregnet ud fra antal fratrådte i året i forhold til antal ansatte i gennemsnit i året Årsrapport

17 Påtegning Årsrapport

Beretning... 3 Hovedopgaver... 3 Årets økonomiske resultater... 4 Årets faglige resultater... 5 Forventninger til det kommende år...

Beretning... 3 Hovedopgaver... 3 Årets økonomiske resultater... 4 Årets faglige resultater... 5 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2005 Beretning... 3 Hovedopgaver... 3 Årets økonomiske resultater... 4 Årets faglige resultater... 5 Forventninger til det kommende år... 5 Målrapportering for 2005... 6 Målopfyldelse... 6 Uddybende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2009-2011

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2009-2011 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2009-2011 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2009 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram... 3 3. Opgavehierarki...

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *)

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) Bekendtgørelse nr. 960 af 02.11.2001 Nr. 960 2. november

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) Nr. 960 2. november 2001 Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) I medfør 85 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finanstilsynets virksomhed

Finanstilsynets virksomhed Beretning til statsrevisorerne om Finanstilsynets virksomhed September 2005 RB A502/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 13 A. Indledning...

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2010 Indhold 1. Præsentation af virksomheden... 3 1.1 Mission... 3 1.2 Vision... 5 1.3 Vilkår... 5 1.4 Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013 Finanstilsynet Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse Præsentation af virksomheden...3 Mission...3 Vision...3 Hovedopgaver...3 2. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav...4 Tilsyn...4

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016 Finanstilsynet Mål og resultatplan 2016 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia og

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

ÅRSRAPPORT Årsrapport 2007 Side 1

ÅRSRAPPORT Årsrapport 2007 Side 1 ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport 2007 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2. BERETNING...3 2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN...3 2.2 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER...4 2.3 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER...5 2.5 FORVENTNINGER TIL

Læs mere

Årsrapport for Finanstilsynet 2002

Årsrapport for Finanstilsynet 2002 -~ Årsrapport for Finanstilsynet 2002 Beretning 1 Finanstilsynets virksomhed 1 Målrapportering Forventninger Resultatet 2002 til for udviklingen 2002 """".' '."."..' '..""""'."" 4 Målopfyldelse 4 Analyse

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet 2/6 Direktørkontrakt for 2013 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Erhvervs- og Vækstministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen.

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

NY TILGANG TIL HÅNDHÆVELSE AF SOLVENSKRAV, TILSYN MED FASTANSÆTTELSE AF REFERENCERENTER MV.

NY TILGANG TIL HÅNDHÆVELSE AF SOLVENSKRAV, TILSYN MED FASTANSÆTTELSE AF REFERENCERENTER MV. //20 December 2012 Finansiel regulering og kapitalforvaltning NY TILGANG TIL HÅNDHÆVELSE AF SOLVENSKRAV, TILSYN MED FASTANSÆTTELSE AF REFERENCERENTER MV. Folketinget har d. 19. december 2012 vedtaget et

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR.

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. Kunststyrelsen Årsrapport 2003 marts 2004 KUNSTSTYRELSEN KONGENS NYTORV 3 1050 KØBENHAVN K TELEFON 33 74 45 00 FAX 33 74 45 19 ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. 11-87-69-27 J.nr.: 15.1.1-04

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere