Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år..."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2004

2 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for Målopfyldelse...5 Uddybende analyse og vurdering...7 Tilsynsvirksomhed...7 Reguleringsvirksomhed...9 Menneskelige ressourcer og administration...10 Regnskab...11 Driftsregnskab...11 Bevillingsafregning og akkumuleret overskud for Ressourceforbrug i forhold til aktiviteter...15 Personale...16 Påtegning...17

3 Beretning Finanstilsynets centrale virksomhedsområde er det løbende og uafhængige tilsyn med de finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet. Ud over at føre tilsyn med de finansielle virksomheder bidrager Finanstilsynet til udformningen af det gældende regelsæt og indsamler og formidler information om den finansielle sektor. Finanstilsynets mission og vision er beskrevet nærmere i Finanstilsynets resultatkontrakt, som offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside på Hovedopgaver Faglige hovedformål Finanstilsynet har tre faglige hovedformål: 1. Tilsynsvirksomhed Finanstilsynet fører tilsyn med, at den finansielle lovgivning overholdes af de finansielle virksomheder samt af udstedere og investorer på værdipapirmarkerne. Tilsynsvirksomheden omfatter gennemgang af indberetninger og regnskab samt eventuelt inspektioner på stedet. Desuden dækker tilsynsvirksomhed over internationalt tilsynsarbejde, faglige udviklingsopgaver, sekretariatsbetjening af de råd, som er tilknyttet til Finanstilsynet samt udvikling af nye tilsynsopgaver og -metoder. 2. Reguleringsvirksomhed Finanstilsynet deltager i udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening. 3. Informationsvirksomhed Finanstilsynet indsamler og formidler viden om den finansielle sektor. Årets finansielle resultater Finansielle resultater Finanstilsynets indtægter var i ,9 mio.kr. mens udgifterne var 134,1 mio. kr. I 2004 var der således et driftsoverskud på 0,8 mio. kr. Da nettoudgiftbevillingen for 2004 imidlertid var -7,2 mio. kr., bliver nettoresultatet et underskud på 6,4 mio. kr. Underskuddet dækkes via overførsel fra reserverne. Regnskabstallene er gennemgået mere detaljeret i tabel 6. Tabel 1 Oversigt over Finanstilsynets finansielle resultat 2004 (mio. kr.) Indtægter 134,9 Udgifter 134,1 Resultat, brutto 0,8 Netto udgiftsbevilling inkl. tillægsbevilling -7,2 Resultat, netto -6,4 Overført fra reserverne 6,4 Årets faglige resultater Faglige resultater Finanstilsynet vurderer samlet set opfyldelsen af resultatkontrakten som tilfredsstillende. Som det fremgår af tabel 2, er tre resultatmål kun delvist opfyldt, og to resultatmål er ikke opfyldt. I afsnittet om målrapportering er årsagerne gennemgået. Årsrapport

4 Opfyldelse af resultatkontrakt Tabel 2 Virksomhedsområde Udgiftsfordeling Antal resultatmål Delvist opfyldt Ikkeopfyldt Tilsynsvirksomhed 56 % Reguleringsvirksomhed 26 % Informationsvirksomhed 4 % 0 Adm. og menneskelige ressourcer 14 % I alt 100 % Forventninger til det kommende år Administrative lettelser Lovgivning Basel II regler I Finanstilsynet har arbejdet med at skabe administrative lettelser for virksomheder under tilsyn høj prioritet. Økonomi- og Erhvervsministeren nedsatte i 2004 en komité, hvor branchen i samarbejde med Finanstilsynet arbejder med at skabe administrative lettelser inden for det finansielle område, den såkaldte Byrdekomité. Byrdekomitéen har i december 2004 afgivet en rapport med forslag til administrative lettelser, som vil kunne implementeres eller iværksættes i Byrdekomitéen fortsætter arbejdet i 2005 og skal ifølge kommissoriet afslutte arbejdet ultimo Finanstilsynet skal bidrage til, at de administrative byrder i den finansielle sektor nedbringes med 25% inden I 2005 skal Finanstilsynet planlægge tilsynsarbejdet, der følger af den omfattende lovgivning, der blev vedtaget i Dette gælder bl.a. de nye regnskabsregler for de finansielle virksomheder, den udvidede regnskabskontrol af børsnoterede finansielle virksomheder og omdannelsen af Fondsrådet. Alle disse ændringer trådte i kraft 1. januar Finanstilsynet har fortsat en stor arbejdsopgave i at få færdigforhandlet og udarbejdet det nye regelsæt om solvens, de såkaldte Basel II regler. Dette er en fortsættelse af arbejdet fra 2004, hvor Finanstilsynet arbejdede med at forhandle indholdet af direktivet om solvensregler samt med at tilrettelægge det tilsynsmæssige arbejde med vurdering og godkendelse af individuelle risikovurderingsmodeller i de finansielle virksomheder. Oversigt over hovedkonti Denne årsrapport dækker hovedkonto Finanstilsynet. Målrapportering for 2004 Resultatmål I det følgende bliver der afrapporteret på Finanstilsynets resultatkontrakt for Resultatkontrakten er indgået med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og afrapporteres fire gange årligt til departementet. Første halvdel af målrapporteringen sker i henhold til den "scorebog", som indgår i resultatkontrakten. Et resultatmål er enten opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Kriterierne for opfyldelse er specifikt defineret i "scorebogen". I anden halvdel af målrapporteringen analyseres udvalgte resultatmål nærmere. Årsrapport

5 Målopfyldelse Ud af 26 resultatmål opfyldte Finanstilsynet de 21. Tre var delvist opfyldt og to ikke opfyldt. Opfyldelsen af resultatkontrakten vurderes samlet set som tilfredsstillende. Ressourceforbruget bliver kommenteret sidst i årsrapporten. Tabel 3 Oversigt over opfyldelsen af resultatmål i Finanstilsynets resultatkontrakt Status Ressourceforbrug: Bemærkninger Tilsynsvirksomhed Budget /realiseret* Inspektionsplanen af 1. januar 2004 gennemføres i Hvis der sker omprioriteringer i inspektionsplanen, anses planen for overholdt, såfremt aktivitetsniveauet for inspektioner er fastholdt. Inden inspektionsplanen for 2005 udarbejdes, foretages en risikovurdering med henblik på at vurdere, hvilke virksomheder og hvilke risikoområder i disse virksomheder der skal undersøges. Udviklingsprojekt vedr. udbygning af det koordinerede risikobedømmelsessystem. Løbende offentliggørelse på hjemmesiden af Finanstilsynets afgørelser på god skik-området. Offentliggørelse af Finanstilsynets afgørelser på god skik-området forventes at øge antallet af klagesager på området. Udviklingsprojekt vedr. kontrol med overholdelse af regnskabsregler mv. for børsnoterede finansielle virksomheder. Sagsbehandlingstider. Overholdelse af de på forhånd fastsatte frister. Kvalitet i sagsbehandlingen: 25 sager skal kvalitetsvurderes af direktionen Delvist opfyldt 19,9 ÅV /21,8 ÅV 0,4 ÅV /0,1 ÅV 0,1 ÅV /1,3 ÅV 1,6 ÅV /0,8 ÅV To sagområder opfylder ikke kravet om 100 % opfyldelse. Disse sagsområder opfylder med henholdsvis 99 % og 95 %. Årsrapport

6 Kvalitetsvurderingen skal opnå et gennemsnit på minimum 3 ud af 5. De budgetterede enhedsomkostninger for revisionsprotokollater og inspektioner må ikke overskrides med mere end 10%. Reguleringsvirksomhed Udviklingsprojekt vedr. Basel II-reglerne Udviklingsprojekt vedr. gennemgang af internationale standarder vedr. finansiel regulering og tilsyn. Udstedelse af god skikregler for investerings- og specialforeninger. Udstedelse af god skikregler for arbejdsmarkedspensioner. Ministerbetjening: rettidighed skal være min. 95%. Ministerbetjening: anvendelighed skal være min 95%. Kvalitetsmåling af lovprogrammet skal min. opnå karakteren middel. Den 1. februar udarbejdes en plan for de bekendtgørelser, som skal udstedes i Planen skal offentliggøres og efterfølgende overholdes. Internationalt arbejde: Finanstilsynet skal bidrage til, at Danmark fastholder sin position som førende med hensyn til rettidig gennemførelse af EU-regler på det finansielle område. Delvist opfyldt Ikke opfyldt 4,3 ÅV /4,4 ÅV 0,1 ÅV /0,1 ÅV 0,1 ÅV /0,1 ÅV 0,1 ÅV /0,1 ÅV 23,6 ÅV /25,6 ÅV 12,9 ÅV /15,9 ÅV 92,3 % har været direkte anvendelige. Ikke opfyldt Nogle bekendtgørelser er blevet udskudt til 2005, og derfor opfylder tilsynet ikke resultatmålet. Direktiver fra EU indarbejdes så vidt muligt i gældende lovgivning. Visse frister i direktiverne har været meget korte og ikke kunnet indpasses i folketingsåret. Således har det ikke har været muligt at udstede ny lovgivning inden for fristerne. Årsrapport

7 De budgetterede enhedsomkostninger for internationalt arbejde må ikke overskrides med mere end 10%. Administration og menneskelige ressourcer På baggrund af evalueringen af Tilsynsskolen fra 2003 skal ændringerne være gennemført i Inden udgangen af 2004 skal Finanstilsynet have 6 personer ansat på særlige vilkår. Projekt vedr. Finanstilsynet som et enhedstilsyn med øget effektivitet (excellence-model). Arbejdet med værdier i Finanstilsynet Udviklingsprojekt vedr. ESDH-systemet i Finanstilsynet. Brugerundersøgelse. Delvist opfyldt 0,4 ÅV /0,4 ÅV 6 ÅV /2,6 ÅV * årsværk er udtryk for direkte lønomkostninger. Systemet blev taget i brug én måned senere end planlagt, da alle medarbejdere skulle på kursus først. Tilsynet har besluttet at fortsætte undersøgelsen i Uddybende analyse og vurdering Udvalgte resultatmål I det følgende analyseres udvalgte resultatmål nærmere inden for Finanstilsynets virksomhedsområder. Inspektionsområdet analyseres, fordi det er et af Finanstilsynets kerneområder og af stor strategisk betydning. Desuden analyseres de resultatmål, som ikke er opfyldt eller kun delvist er opfyldt. Tilsynsvirksomhed Inspektioner Inspektioner. Inspektionsvirksomheden er en primær opgave i forhold til at opfylde tilsynets mission om at bidrage til at bevare tilliden til den finansielle sektor. Ved inspektioner påser Finanstilsynet, at virksomhederne fortsat kan leve op til deres forpligtelser. Der er to resultatmål for inspektionsvirksomheden. Det ene er, at den inspektionsplan, der fastlægges hvert år, skal gennemføres, således at aktivitetsniveauet for inspektioner på planen bliver opretholdt samtidig med, at de er af høj kvalitet og i overensstemmelse med fastlagte forretningsgange. Det andet er, at inden inspektionsplanen for det efterfølgende år udarbejdes, skal der udarbejdes en risikovurdering, der lægges til grund for inspektionsplanen. Begge resultatmål er opfyldt i Årsrapport

8 Finanstilsynet kører med rullende inspektionsplaner for det almindelige, særlige og forebyggende inspektionsprogram. Hertil kommer det udvidede inspektionsprogram. Det samlede antal inspektioner i perioden fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5 Antal inspektioner 1 i perioden fordelt på virksomhedstyper I alt Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Fondsmæglerselskaber Forsikringsselskaber og pensionskasser Investerings- og specialforeninger Øvrige virksomheder I alt Antallet af inspektioner omfatter både hovedinspektioner (total), der består i en omfattende gennemgang af en virksomhed samt delinspektioner, som ikke indgår i en hovedinspektion. Delinspektioner er inspektioner, hvor et udvalgt område/funktion ved virksomheden gennemgås (f.eks. it eller kreditrisiko) og afsluttes selvstændigt. 2 Fra 2003 er opgørelsesprincipperne ændret. 3 Før 2003 indgår fondsmæglerselskaber i øvrige virksomheder. 4 Ved en inspektion undersøges alle investerings- og specialforeninger, der har samme administrationsselskab. En inspektion omfatter således et meget varierende antal foreninger; fra 1 til ca. 60 foreninger. 5 Omfatter i 2001 og 2002 både fondsmæglerselskaber og fællesejede datacentraler m.v. Fra 2003 er fondsmæglerselskaber opgjort separat. Sagsbehandling Sagsbehandlingstider Ved en hurtig og seriøs sagsbehandling sikrer Finanstilsynet, at eventuelle problemområder bliver identificeret hurtigt. Dette bidrager til, at tilliden til den finansielle sektor bevares. Finanstilsynet resultatmål for sagsbehandlingen er, at kravene til sagsbehandlingstider skal være opfyldt for syv på forhånd udvalgte sagsgrupper. Dette mål blev kun delvist opfyldt, idet tidsfristerne ikke blev opfyldt for to sagsgrupper. Det skyldes, at der for disse to grupper er krav om, at 100 % af sagerne skal være behandlet inden et givet antal dage. Og det betyder, at hvis bare en enkelt sag indenfor disse grupper overskrider fristen, kan resultatmålet ikke være fuldt ud opfyldt. De to sagsgrupper, som ikke opfyldte kravet, var gennemgang af teknisk grundlag samt revisionsprotokollater. De opfyldte med hhv. 95 % og 99 %. Da det kun er ganske få sager, der faldt uden for fristen, vurderes den delvise opfyldelse at være tilfredsstillende. Kvalitet i sagsbehandlingen Til at balancere resultatmålet for sagsbehandlingstider har Finanstilsynet et resultatmål for kvalitet i sagsbehandlingen. Det betyder, at direktionen løbende gennemgår en række tilfældigt udvalgte sager, som er be- Årsrapport

9 handlet uden forelæggelse for direktionen. Sagerne gennemgås af direktionen ud fra en forvaltningsretlig og en "tilsynsmæssig" synsvinkel, og der gives en vurdering samt en tilbagemelding til den enkelte sagsbehandler. Dvs. at disse sager får en endnu mere dybdegående behandling end sager, som direktionen i øvrigt får forelagt. I 2004 gennemgik direktionen 30 sager, hvilket mere end opfylder resultatmålet. Sagerne opnåede et gennemsnit på 3,3. Reguleringsvirksomhed Bekendtgørelser Bekendtgørelsesplanen For at opfylde Finanstilsynets mission skal reguleringen af den finansielle sektor til stadighed være opdateret, og de regler, der vedtages i EU, skal implementeres. Inden 1. februar udarbejdede Finanstilsynet en plan over de bekendtgørelser, som efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet godkendes af direktionen. Resultatmålet tilsiger, at bekendtgørelserne på planen skal udstedes i det pågældende år. I 2004 var planen over bekendtgørelser ambitiøs. Dels skulle en række direktivregler implementeres i dansk lovgivning, dels skulle en del regler opdateres og præciseres. Der lå eksempelvis en større opgave i at udstede nye regnskabsregler for de finansielle virksomheder, der bygger på internationale regnskabsstandarder. Finanstilsynet havde 34 bekendtgørelser omfattet af resultatkontrakten i Af disse blev kun 27 udstedt, hvorfor resultatmålet ikke er opfyldt. Da planen over bekendtgørelser bliver udarbejdet i starten af året, kan der opstå nye behov for regulering i løbet af året. Samtidig kan udstedelsen af regler blive udskudt af forskellige grunde. I 2004 blev udstedelsen af syv bekendtgørelser udskudt til Dette skyldtes dels, at den lovgivning, som bekendtgørelserne havde hjemmel i, blev udskudt, dels at forhandlinger med Finanstilsynets interessenter tog længere tid end planlagt. Finanstilsynet har udstedt en række andre bekendtgørelser i 2004 end de planlagte. Alt i alt udstedte Finanstilsynet 37 bekendtgørelser. Uanset at resultatmålet ikke blev opfyldt i 2004, vurderes indsatsen med udstedelsen af bekendtgørelser således at være tilfredsstillende. Internationalt arbejde Internationalt arbejde Finanstilsynet har et resultatmål om at bidrage til, at Danmark fastholder sin position som et af de lande, der mest effektivt implementerer EU's finansielle handlingsplan. Dette resultatmål blev ikke opfyldt i 2004 på trods af en stor indsats på området. Det har ikke været muligt at overholde fristen for implementering i dansk lovgivning for så vidt angår direktivet om markedsmisbrug og en bestemmelse i direktivet om likvidation af forsikringsselskaber. Direktivet om markedsmisbrug er vedtaget efter en omfattende niveaudelt udarbejdelse af regler samt høringsproces af den finansielle sektor i EU, den såkaldte Lamfalussy proces. Der var efterfølgende afsat meget kort tid til lovarbejdet i medlemslandene, dvs. fra direktivet var vedtaget, til reglerne skulle være implementeret. Gennemførelsesfristen udløb samtidig med, at folketingsåret startede. Det var derfor ikke muligt at nå at behandle lovforslaget i Folketinget inden fristens udløb. Danmark har efterfølgende implementeret reglerne i værdipapirhandelsloven. Direktivet om likvidation af forsikringsselskaber er implementeret via lov om finansiel virksomhed. Den sidste del af direktivet blev først implementeret, efter fristen for gennemførelse udløb. Årsrapport

10 I forhold til resultatkontrakten har tilsynet forsøgt at leve op til intentionen om at implementere alle direktiver inden for gennemførelsesfristen men har desværre ikke kunnet gennemføre intentionen helt. Trods dette vurderes indsatsen på det internationale område at være tilfredsstillende. Menneskelige ressourcer og administration Elektronisk sags- og dokumenthåndtering Udviklingsprojekt vedrørende elektronisk sags- og dokumenthåndtering i Finanstilsynet Efterhånden som mere og mere korrespondance foregår elektronisk, og dokumenter derfor foreligger i elektronisk form, er behovet for et system, der kan håndtere elektroniske sager og dokumenter, blevet større og større. Den 1. februar 2005 gennemførte staten desuden edag 2, hvorefter alle offentlige institutioner skal kunne modtage og sende elektronisk post med digital signatur. Finanstilsynet gennemførte derfor i 2004 et projekt vedrørende et elektronisk sags- og dokumenthåndterings system (ESDH). Projektet resulterede i, at tilsynet i november 2004 satte systemet Captia i drift. I dette system kan alle allerede elektroniske dokumenter journaliseres, og ikke-elektroniske dokumenter kan scannes og derefter journaliseres. Herefter bliver stort set alle dokumenter arkiveret elektronisk i Finanstilsynet. Resultatmålet var, at systemet skulle være sat i drift inden 1. oktober Undervejs blev projektet imidlertid udvidet til også at inkludere scanning af dokumenter, så den elektroniske håndtering dækkede alle dokumenttyper. Denne udvidelse forsinkede uddannelsen af samtlige medarbejdere i Finanstilsynet, så målet kun blev delvist opfyldt. Da forsinkelsen skyldtes, at projektet blev mere omfattende og dermed mere hensigtsmæssigt, vurderes opfyldelsen af resultatmålet at være tilfredsstillende. Årsrapport

11 Regnskab De økonomiske rammer for Finanstilsynets virksomhed fastsættes af Folketinget gennem de årlige bevillingslove. Ifølge tilsynslovgivningen skal de tilsynsbelagte virksomheder betale afgift til Finanstilsynet. Finanstilsynet er fuldt finansieret af de tilsynsbelagte virksomheder. Afgift for de enkelte brancheområder er fastsat i detaljer i kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed (jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 3. februar 2005). Ifølge bestemmelserne i kapitel 22 opkræves afgifterne i slutningen af året. På Økonomi- og Erhvervsministeriets område findes en fælles regnskabsfunktion, der betegnes Koncernøkonomi. Koncernøkonomi tager sig af en række regnskabs- og bogholderiopgaver samt rejseadministration og lønadministration. Finanstilsynet varetog tidligere disse opgaver for eget område, hvorfor tilsynet betaler et årligt bidrag til Koncernøkonomis drift. Driftsregnskab Af tabel 6 fremgår driftsregnskabet for Finanstilsynet for årene samt bevilling for Tabel 6 Finanstilsynets (hovedkonto ) driftsregnskab og budget for 2005 Mio. kr. Løbende priser 2001 Regnskab 2002 Regnskab 2003 Regnskab 2004 Bevilling 2004 Til- lægs- Bevilling Total bevilling 2004 Regnskab Afvigelse ml. regn skab og bevil ling 2005 Bevilling Lønudgifter 64,5 70,2 73,1 71,3 4,6 75,9 77,8-1,9 81,1 Øvrige driftsudgifter 47,5 51,7 49,2 52,2-0,1 52,1 56,3-4,2 56,6 3 Udgifter i alt 112,0 121,9 122,3 123,5 4,5 128,0 134,1-6,1 137,7 Kontrol- og tilsynsafgifter 114,3 128,2 132,4 127,5 7,7 135,2 134,7 0,5 141,3 Salg af varer og tjenesteydelser 0, Renter m.v. 0,2 0,1 0, ,2-0,2 - Indtægter i alt 114,5 128,3 132,7 127,5 7,7 135,2 134,9 0,3 141,3 Årets resultat 2,5 6,4 10,4 4,0 3,2 7,2 0,8-6,4 3,6 (brutto) 4 Årets bevilling (netto) 5-2,4-6,7-6,6-4,0-3,2-7,2-7,2 0,0-3,6 Årets resultat (netto) 6 0,1-0,3 3,8 0,0 0,0 0,0-6,4-6,4 0,0 1. Heraf udgør direktørens løn kr. excl. pension og resultatløn. Resultatlønnen er endnu ikke opgjort for 2004, men udgjorde i kr. I forbindelse med udløb af åremålskontrakt er der i Årsrapport

12 2004 desuden udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på kr. 2. Med vedtagelsen af: lov nr af 19/ om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., lov nr. 362 af 19/ om forsikringsformidling og lov nr. 491 af 8/ om værdipapirhandel mv. samt ved overførsel mellem hovedkonti tilførtes tilsynet netto 4,5 mio. kr. på tillægsbevillingen for Tillægsbevillingens indtægtsside omfatter dækning af nye opgaver med 4,7 mio. kr. samt 3,0 mio. kr. til dækning af den ufinansierede opsparing. 3. Betalt moms indgår i øvrige driftsudgifter. 4. Statens rentetab samt betaling for Koncernøkonomi m.v. indgår i årets resultat. 5. Årets bevilling (netto) udgør Finanstilsynets nettoudgiftsbevilling på finansloven. En negativ nettoudgiftsbevilling svarer til et netto indtægtskrav, som i Finanstilsynets tilfælde udgøres af statens rentetab samt betaling for koncernøkonomi mv. 6. Årets resultat (netto) udgør Finanstilsynets over-/underskud, som tilføres/fratrækkes reserverne. Det fremgår af tabellen, at udgifterne i 2004 var på 134,1 mio. kr., mens totalbevillingen var på 128,0 mio. kr. Indtægterne var 134,9 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end indtægtsbevillingen. Dette skyldes, at Finanstilsynet har opkrævet 0,3 mio. for lidt i afgifter. Disse 0,3 mio. kr. vil blive opkrævet ekstra i 2005, jf. 370, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Årets resultat (netto) i søjlen under "Afvigelse mellem regnskab og bevilling" udviser et underskud på 6,4 mio. kr., som reserverne mindskes med, jf. tabel 7. Lønsum og øvrig drift Selvstændig likviditet Afgifter Opdeles udgifterne for 2004, bliver resultatet et underskud på lønsummen på 1,9 mio. kr. og et underskud på 4,2 mio. kr. på den øvrige drift. Underskuddet på lønsummen opstod som følge af, at Finanstilsynet har valgt at have en højere bemanding end bevillingen dækkede og derved bruge af det akkumulerede overskud på lønsummen. Underskuddet på øvrig drift er fremkommet ved, at Finanstilsynet har dækket en del af udgifterne til et nyt regnskabskontrolsystem ved at bruge af det akkumulerede overskud under øvrig drift. Finanstilsynet er fritaget for ordningen med selvstændig likviditet. Staten har derfor et rentetab, som opstår, fordi tilsynets afgifter først opkræves ultimo året, mens udgifterne afholdes løbende. Finanstilsynets indtægter består af afgifter fra institutterne under tilsyn samt renteindtægter. Før 2002 blev de opkrævede afgifter fastsat ud fra Finanstilsynets forbrug. Derfor var opsparingen ufinansieret. Træk på opsparingen blev først opkrævet, efterhånden som den blev forbrugt. Fra 2002 svarer de opkrævede afgifter som udgangspunkt til Finanstilsynets bevilling. Derved vil overskud fra de enkelte år nu være dækket af opkrævede afgifter. Saldoen på opsparingen (ufinansierede reserver) dækkes ved ekstra afgifter, jf. tabel 8. Saldoen dækkes fuldt ud i Bevilling for 2005 Bevilling for 2005 Bevillingen for 2005 stiger med 14,2 mio. kr. i forhold til den samlede bevilling for 2004 excl. tillægsbevillingen for Stigningen dækker over en stigning i lønsummen på 9,8 mio. kr. og i øvrige driftsudgifter på 4,4 mio. kr. Årsrapport

13 Stigningen i bevillingerne til løn og driftsudgifter skyldes tilførsel af nye arbejdsopgaver som følge af ny lovgivning samt dækning af udgifterne til forberedelse af de nye kapitaldækningsregler i EU. Bevillingsafregning og akkumuleret overskud for 2004 Bevillingsafregningen, jf. tabel 7, viser afvigelserne mellem bevillingerne ifølge finansloven (inkl. tillægsbevillingsloven) og de faktiske udgifter. Tillægsbevillinger I løbet af 2004 fik Finanstilsynet ændret bevillingerne via tillægsbevillingen for Det skete som følge af vedtagelsen af nye love, der implementerede EU-direktiver i dansk lovgivning. Med vedtagelsen af de nye love fik tilsynet tilført ekstra ressourcer til varetagelse af nye arbejdsopgaver (jf. tabel 6, note 1). Herved fik tilsynet i alt tilført 2,8 mio. kr. i lønsum og 1,9 mio. kr. i driftsmidler. Desuden skete der en overførsel mellem hovedkonti, hvorved Finanstilsynet fik konverteret 1,9 mio. kr. fra driftsmidler til lønsum, samt betalte for brug af MindLab og for Finanstilsynets andel af driften af Attain-regnskabssystemet i Søfartsstyrelsen. Det beløb sig til 0,1 mio. kr. i lønsum og 0,1 mio. kr. i driftsmidler. Endelig forøgedes tilsynets indtægtsbevilling med 3,0 mio. kr. til dækning af det udækkede akkumulerede overskud. Nettoresultatet af ændringerne blev en forøgelse af lønsummen med 4,6 mio. kr. og en nedsættelse af driftsmidlerne med 0,1 mio. kr. samt en forøgelse af nettoudgiftsbevillingen med 3,2 mio. kr. Til dækning heraf blev tilsynets indtægtsbevilling forøget med 7,7 mio. kr. Finanstilsynets reserver Finanstilsynets reserver er uforbrugte bevillinger fra tidligere år, der kan bruges i efterfølgende finansår. Tidligere indgik de uforbrugte bevillinger først i afgiftsopkrævningen, når de blev brugt. Ved lov nr. 428 af 6. juni 2002 blev det vedtaget at opkræve det akkumulerede overskud over 4 år. Ultimo 2001 udgjorde de ufinansierede reserver 11,1 mio. kr. I hvert af årerne 2002 til 2004 er der opkrævet 3,0 mio. kr. årligt til finansiering heraf. Primo 2005 udestår 2,1 mio. kr. i ufinansierede reserver. Disse opkræves ultimo Af opgørelsen i tabel 8 over reserver til videreførelse pr. 31. december 2004 fremgår det, at Finanstilsynet har reserver på ca. 8,2 mio. kr. Reserverne er fordelt på lønsum med 7,1 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på øvrig drift. Udviklingen i det akkumulerede overskud fremgår af tabel 8. Tabel 7. Bevillingsafregning og reserver for 2004 Øvrige kr. 1 Indtægts- Lønsum driftsudgifter bevilling Bevilling (inkl. Tillægsbevilling) Øvrig drift 2 I alt Regnskab Afvigelse mellem bevilling og regnskab Årets overskud Årsrapport

14 Opgørelse af akkumuleret overskud: Akkumuleret overskud ultimo Akkumuleret overskud primo Årets resultat Akkumuleret overskud ultimo Dispositionsmæssige omflytninger Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo I tabellen er der enkelte differencer pga. afrunding 2. Tallene i denne kolonne beregnes af Økonomistyrelsens system og udgør ikke Finanstilsynets øvrige driftsudgifter. De fremgår af kolonnen "øvrige driftsudgifter". Tabel 8. Reserver til videreførelse kr. Løbende priser Årets tilgang Ultimo reserver Korrigeret for renteindtægter på kr. i 1999 I 2005 forventer Finanstilsynet at bruge af reserverne til dækning af udgifter til videreudvikling af et nyt regnskabskontrolsystem, højere bemanding end bevillingen dækker samt til begivenheder i sektoren, som ikke på forhånd kan forudses. Afgifter Af tabel 9 fremgår afgifternes fordeling på de forskellige typer af finansielle virksomheder. Afgifternes fordeling Afgifterne fordeles mellem de forskellige finansielle virksomheder og brancheområder, som fastsat i kapitel 22 i lovbekendtgørelse nr. 686 af 25. juni 2004 af lov om finansiel virksomhed. Tabel 9. Afgifter fordelt efter instituttype Mio. kr. (løbende priser) Branche Pengeinstitutter m.v. 1) 51,6 59,0 59,4 60,5 Realkreditinstitutter 13,7 15,6 15,7 16,0 Forsikringsselskaber mv. 34,1 36,7 39,3 39,6 Investeringsforeninger Og specialforeninger 4,5 5,1 5,1 5,2 Forsikringsmæglere 0,3 2,5 3,3 3,7 Årsrapport

15 Øvrige virksomheder 2 10,1 9,3 9,6 9,7 I alt 114,3 128,2 132,4 134,7 1. Udover pengeinstitutter indgår Skibskreditfonden og Garantifonden for indskydere og investorer. 2. Omfatter børsområdet, finansielle holdingvirksomheder, ATP, LD og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Udgifter Fordeling af udgifter på Finanstilsynets faglige hovedmål m.v. Tabel 10 viser fordelingen af Finanstilsynets udgifter på de enkelte faglige hovedmål m.v. i perioden 2001 til 2004 samt bevillingerne for Fordelingen af udgifterne på de faglige hovedmål m.v. er sket på baggrund af de enkelte medarbejderes tidsregistrering samt ved direkte fordeling af relevante driftsomkostninger på hovedmålene. Hovedmålet "hjælpefunktioner" er steget ekstraordinært fra 2003 til 2004 som følge af, at Finanstilsynet har haft en del udgifter til et nyt regnskabskontrolsystem. Tabel 10. Fordeling af udgifter på Finanstilsynets faglige hovedmål m.v kr Regnskaskaskaskab Regn- Regn- Regn- Niveau 2004 Bevilling 1.Tilsynsvirksomhed Reguleringsvirksomhed Informationsvirksomhed Faglige hovedmål i alt 4.Hjælpefunktioner Pensioner m.v Generel ledelse og administration Udgifter i alt Indtægtsbevilling Resultat (netto) Indeks for Udgifter i alt Ressourceandel 2 12,7 11,2 9,6 9,0 8,5 1 I tabellen er der enkelte differencer pga. afrunding 2 Ressourceandel er Generel ledelse og administration i pct. af Udgifter i alt. 3 Opgivet i niveau 2005 priser Ressourceforbrug i forhold til aktiviteter Finanstilsynet vurderer, som nævnt under målrapporteringen, at opfyldelsen af resultatkontrakten for 2004 er tilfredsstillende. Dette skal også ses i lyset af ressourceforbruget, som har ligget pænt i forhold til det budgetterede. På de ressourcetunge resultatmål (inspektioner, lovarbejde og internationalt arbejde) har ressourceforbruget ligget lidt højere end budgetteret. Det er tre områder, der indebærer en vis usikkerhed under budgetteringen. Da de budgetterede enhedsomkostninger på in- Årsrapport

16 spektioner og internationale møder er overholdt, vurderes det dog, at forbruget har været rimeligt. Personale Bemanding Gennem de sidste år har Finanstilsynet løbende fået tilført nye arbejdsopgaver. En del af disse arbejdsopgaver har udløst ekstra bevillinger til lønsum. Det ses af nedenstående tabel, at disse øgede bevillinger har resulteret i ansættelse af flere medarbejdere. Tabel (forventet) Antal årsværk Tilgang Afgang Personaleomsæ tning 1 11,18 % 10,03 % 8,54 % 7,00% Anm.: Elever, studenter, vikarer, medarbejdere i flexjob og jobtræning/langtidsledige indgår ikke i tilgang og afgang. 1 Personaleomsætningen (afgangsprocenten) er beregnet ud fra antal fratrådte i året i forhold til antal ansatte i gennemsnit i året Årsrapport

17 Påtegning Årsrapport

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2010 Indhold 1. Præsentation af virksomheden... 3 1.1 Mission... 3 1.2 Vision... 5 1.3 Vilkår... 5 1.4 Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0502 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere