Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE"

Transkript

1 Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune

2 Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter Aftalens løbetid Formål Hovedprincipper for samarbejdet Målgruppe Aftaler, der supplerer samarbejdsaftalen Lovgrundlag Samtykke Kompetenceforhold Kapacitet Kontaktoplysninger Kommunikation Andre børn i familier med sindslidelse Behandling af børne- og ungdomspsykiatrisk sygdom Børne- og ungdomspsykiatrisk behandling Behandling i børne- og ungdomspsykiatrisk specialfunktion Frit sygehusvalg Udvidet ret til psykiatrisk undersøgelse og behandling Børn og unge med sindslidelse på somatiske afdelinger Indgang til behandling Henvisning Akut indlæggelse Særligt om selvmordstruede Planlagt undersøgelse/behandling Udredning og behandling Ambulant og indlæggelse Udskrivning Ambulant og indlæggelse Opfølgning Efter indlæggelse eller ambulant behandling Særligt om institutionsanbragte børn og unge Bilag Bilag 1 Samtykkeregler og samtykkeerklæringer Bilag 2 Henvisningsskema til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden Bilag 3 Varsling og varslingsfrister i Region Hovedstadens Psykiatri Bilag 4 Ambulant, psykiatrisk speciallægebehandling af beboere på regionale og kommunale institutioner eller andre døgnanbringelsessteder Bilag 5 Aftaler, der supplerer samarbejdsaftalen 2

3 Emne Aftaleparter Aftaleindhold Aftalens rammer Aftalen er indgået mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Hørsholm Kommune, og omhandler samarbejdet mellem Børneog Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød og Hørsholm Kommune. Det fremgår af aftalen, hvornår og hvordan parterne samarbejder, og hvordan parterne samarbejder med andre relevante parter, eksempelvis barnets/den unges egen læge. Aftalens løbetid Formål Hovedprincipper for samarbejdet Aftalen træder i kraft den 1. februar 2011 og ligger til grund for samarbejdet, indtil anden aftale er indgået. Formålet med denne aftale er at sikre et konstruktivt grundlag for samarbejdet mellem Hørsholm Kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød og andre relevante parter, herunder barnets / den unges egen læge, således at børn og unge med sindslidelse samt deres pårørende oplever sammenhæng, kontinuitet og medinddragelse i en helhedsorienteret indsats. Hovedprincippet for samarbejdet er, at den instans, som har kontakten med barnet/den unge og familien, er forpligtet til at samarbejde med, orientere og inddrage de øvrige relevante samarbejdspartnere med henblik på at sikre, at barnets/den unges behov bliver tilgodeset, og at ventetiden på relevante støttetilbud bliver minimeret. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød og Hørsholm Kommune forpligter sig til hurtigst muligt at orientere hinanden om ændringer i egen organisation, der har relevans for samarbejdet. Samarbejdet skal desuden ske med udgangspunkt i de fælles værdier for den tværsektorielle indsats for sindslidende: Respekt Faglighed Ansvar Hørsholm Kommune kan kontakte Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød når kommunen skønner, at et barn eller en ung kan have behov for psykiatrisk behandling. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan oplyse om generelle behandlingstilbud, henvisnings- og behandlingsmuligheder se afsnit om Indgang til behandling. De lokale samordningsudvalg evaluerer jævnligt og mindst én gang årligt det generelle samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød og Hørsholm Kommune samt samarbejdet med almen praksis. Det lokale samordningsudvalg identificerer desuden områder, hvor samarbejdet kan udvikles. 3

4 Målgruppe Målgruppen er børn og unge i alderen 0-17 år, som opfylder alle tre kriterier: 1. Der er mistanke om sindslidelse hos barnet/den unge, eller barnet/den unge har allerede fået konstateret en sindslidelse (jf. i øvrigt visitationskriterierne) 2. Barnet/den unge er i kontakt med eller skønnes at have behov for at komme i kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien 3. Barnet/den unge modtager eller skønnes at have behov for at modtage kommunale støttetilbud. Aftalen beskriver i udgangspunktet behandling af børn og unge med sindslidelse som en samlet gruppe. Hvis der gælder særlige forhold for børn og unge med særlige diagnoser, fremgår det særskilt. Aftaler, der supplerer samarbejdsaftalen Lovgrundlag Samtykke I det omfang, der er blevet indgået aftaler, som supplerer samarbejdsaftalen, vil det fremgå af bilag 5. Samarbejdet skal ske på grundlag af gældende lovgivning, herunder især: Forvaltningsloven Sundhedsloven Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om social service og andre sociale love, herunder reglerne om underretning Lov om folkeskole Forældreansvarsloven Persondataloven Grundlaget for samarbejdet er, at der foreligger samtykke fra forældrene/den unge, der er fyldt 15 år, med de undtagelser, der fremgår af gældende ret. Reglerne om samtykke er nærmere beskrevet i bilag 1. Kompetenceforhold Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød visiterer til centret, og hvis barnet/den unge bliver indtaget til udredning/behandling, beslutter centret, hvordan udredningen og behandlingen skal tilrettelægges, herunder varigheden af forløbet, og om det skal foregå ambulant eller ved indlæggelse. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød beslutter desuden, om barnet eller den unge skal henvises til behandling i en børne- og ungdomspsykiatrisk specialfunktion. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune beslutter, om der skal iværksættes 4

5 kommunale støttetilbud efter lov om social service, lov om folkeskole eller andre relevante bestemmelser. Hørsholm Kommune beslutter hvilken type støttetilbud, der i givet fald skal iværksættes, herunder på hvilket konkret tilbud barnet/den unge eventuelt skal anbringes. Opholdskommune/handlekommune I tilfælde, hvor et barn eller en ung med sindslidelse har ophold i en institution/anbringelsessted, der er beliggende i en anden kommune, end den kommune, der har handleforpligtelsen overfor det pågældende barn /den pågældende unge og det skønnes, at der kan være behov for ændring af de kommunale støttetilbud, underretter Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den institution/anbringelsessted, som barnet/den unge bor i. Institutionen/anbringelsesstedet eller beliggenhedskommunen - har ansvaret for at kontakte barnets / den unges handlekommune og informere om henvendelsen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød. Handlekommunen har herefter ansvaret for at vurdere, om der er behov for at ændre i de kommunale støttetilbud. Kapacitet Med henblik på at sikre, at der er den fornødne kapacitet til børn og unge med sindslidelse både indenfor det kommunale ansvarsområde og indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske ansvarsområde er der krav om, at der er fokus på planlægning og styring af kapaciteten til målgruppen. Det har blandt andet til formål at sikre, at der er de rette tilbud til det enkelte barn eller den enkelte unge, således at der undgås unødig ventetid. Som led i dette arbejde skal de lokale samordningsudvalg én gang årligt (i årets første kvartal) drøfte den lokale kapacitet. Det lokale samordningsudvalg skal informere Psykiatriens samordningsudvalg om resultatet af drøftelserne. Kontaktoplysninger Hørsholm Kommune udpeger en kontaktperson, der fungerer som generel indgang i kommunen. Formålet er, at der skal være en entydig indgang til kommunen, som det børne- og ungdomspsykiatriske center kan henvende sig til for at få udpeget den eller de relevante samarbejdspartnere i den konkrete sag. Når barnets/den unges sagsbehandler/psykolog i kommunen er udpeget, foregår kontakten direkte med vedkommende. Ligeledes udpeger Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød en kontaktperson, der fungerer som generel indgang til centret. Formålet er, at der skal være en entydig indgang til centret, som kommunen kan henvende sig til for at få udpeget den eller de relevante samarbejdspartnere i den konkrete sag. 5

6 Når barnets/den unges sagsleder/sagsansvarlig behandler på centret er udpeget, foregår kontakten direkte med vedkommende. De konkrete kontaktoplysninger, herunder kontaktoplysninger udenfor normal åbningstid, skal være tilgængelige i elektronisk form for relevante medarbejdere hos hhv. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød og Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød har hver især ansvaret for, at kontaktoplysningerne bliver opdateret løbende. Kommunikation Kommunikationen foregår elektronisk, herunder ved anvendelse af MedCom-standarder og krypteret mail. Kun i helt særlige tilfælde kan kontakten foregå pr. fax og telefon. For at undgå misforståelser bør alle aftaler blive kommunikeret skriftligt. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød og Hørsholm Kommune er hver især ansvarlig for at sikre den fornødne ITunderstøttelse af kommunikationen. Det er vigtigt at sikre, at der foreligger fornødent samtykke inden der bliver udvekslet personfølsomme oplysninger mellem myndighederne. Andre børn i familier med sindslidelse Offentligt ansatte har pligt til at underrette kommunen, hvis de bliver bekendt med, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. I forbindelse med udredning af et barn/en ung undersøger lægen, om der er andre børn i familien, for at klarlægge om der er arvelige eller miljømæssige dispositioner i hjemmet. I samme forbindelse skal lægen vurdere, om der er grundlag for at underrette sagsbehandler/psykolog i kommunen om, at der kan være behov for kommunale støttetilbud i forhold til andre børn i familien. Underretning med forældrenes samtykke bliver som udgangspunkt foretaget af sagsleder/sagsansvarlig behandler på det børne- og ungdomspsykiatriske center efter samråd med den behandlende overlæge. Underretningen bliver givet til sagsbehandler/psykolog i kommunen. Ved underretning uden forældrenes samtykke bliver beslutningen om underretning truffet af den behandlende overlæge. Forældrene bliver informeret om underretningen, med mindre der er forhold, der taler direkte imod. 6

7 Ved behov for underretning til kommunen udenfor normal åbningstid se afsnit om Kontaktoplysninger. En underretning bør indeholde: Kort faktuel beskrivelse af de andre børn i familien, hvis det er muligt. Grunden til bekymring, eventuel beskrivelse af konkret situation. Tidsperspektiv hvor længe har det stået på? Kort beskrivelse af hvordan forældrene ser på problemet, og hvordan de reagerer. En underretning bør altid være skriftlig for at undgå misforståelser. Hørsholm Kommune har ansvaret for at vurdere sagen og eventuelt iværksætte konkrete støttetilbud. Det børne- og ungdomspsykiatriske center har ansvaret for løbende at vurdere, om der er behov for at underrette kommunen om ændringer i barnets/den unges tilstand, der kan have betydning for andre børn i familien. Børne- og Ungdomspsykiatrisk behandling Behandling i børneog ungdomspsykiatrisk specialfunktion Behandling af børne- og ungdomspsykiatrisk sygdom Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød varetager som udgangspunkt den børne- og ungdomspsykiatriske behandling af børn og unge med sindslidelse, der har bopæl i de kommuner, der hører under dette børne- og ungdomspsykiatriske centers optageområde. Børne- og Ungdomspsykiatriske specialfunktioner bliver varetaget på regionsniveau, hvilket indebærer, at det ikke er bopælskriteriet, der er afgørende for valg af behandlingssted, men sygdommens sværhedsgrad. Hvis der er behov for at behandle et barn eller en ung med sindslidelse i en psykiatrisk specialfunktion, bliver dette besluttet af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød, der viderehenviser pågældende til en specialiseret behandling. Den specialiserede behandling kan eventuelt finde sted på et andet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i regionen. Egen læge/henviser bliver elektronisk orienteret om viderehenvisningen. Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune og den børne- og ungdomspsykiatriske specialfunktion sker efter principperne i denne samarbejdsaftale. 7

8 Frit sygehusvalg Udvidet ret til psykiatrisk undersøgelse og behandling Når børn og unge med sindslidelse fra Hørsholm Kommune behandles på et andet børne- og ungdomspsykiatrisk center i regionen efter reglerne om frit sygehusvalg, vil samarbejdet mellem Hørsholm Kommune og børne- og ungdomspsykiatrien ske efter principperne i denne samarbejdsaftale. Børn og unge med sindslidelse, der er omfattet af den udvidede ret til undersøgelse og behandling, kan vælge at blive behandlet på et privat behandlingssted, hvis der ikke kan påbegyndes behandling i offentligt regi inden 2 måneder fra henvisningen. Private behandlingssteder skal efterleve relevante dele af sundhedsaftalerne, når de leverer offentligt finansieret behandling, herunder samarbejde med barnets / den unges bopæls kommune og eventuelt barnets /den unges egen læge. Region Hovedstadens Psykiatri er forpligtet til at sikre, at sundhedsaftalen og samtlige samarbejdsaftaler er tilgængelige på hjemmesiden. Børn og unge med sindslidelse på somatiske afdelinger Henvisning Aftalen gælder også for børn og unge med sindslidelse, som er indlagt på en somatisk afdeling, hvis der føres tilsyn fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød, og barnet/den unge: Modtager kommunale støttetilbud eller Skønnes at kunne få brug for kommunale støttetilbud. Indgang til behandling Læger (barnets/den unges egen læge, speciallæge eller læge fra andet center eller hospital) samt kommunen kan henvise til børneog ungdomspsykiatrien. Henvisningen sendes elektronisk. I forbindelse med henvisningen anvendes henvisningsskemaet, der er vedlagt i bilag 2. Henvisningsskemaet kan downloades fra Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside. Henvisningen sendes til: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Dyrehavevej Hillerød Dog skal henvisninger vedrørende spiseforstyrrelser altid sendes til: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Bispebjerg Bakke København NV Her bliver barnet/den unge med spiseforstyrrelse visiteret, og den centrale visitation afgør, om barnet/den unge skal tilbydes behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjergs højt specialiserede afsnit for spiseforstyrrede, eller om barnet/den 8

9 unge skal visiteres til behandling på et af de andre børne- og ungdomspsykiatriske centre i regionen. Visitationskriterier Visitationskriterierne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien: Som hovedregel skal børn og unge med psykiske lidelser henvises, når de er alvorligt syge og den samlede problemstilling er for indviklet til, at børnene/de unge kan få tilstrækkelig hjælp i primærsektoren, dvs. hos den alment praktiserende læge eller børne- og ungdomssagkyndige i kommunen. I en række tilfælde vil der dog altid være behov for en børne- og ungdomspsykiatrisk specialsagkyndig vurdering. Principielt bør der således altid ske en vurdering ved børne- og ungdomspsykiater/ eller evt. speciallæge i pædiatri og voksenpsykiatri i følgende tilfælde: 1. hvor der er mistanke om eller påvist a. Psykoser b. Affektive lidelser (mani/depression) c. Tilstande med udtalte tvangshandlinger eller tvangstanker d. Anoreksi e. Gennemgribende udviklingsforstyrrelser 2. eller hvor barnet/den unge har foretaget alvorlige selvmordsforsøg 3. eller hvor barnet/den unge er i psykofarmakologisk behandling med neuroleptika, antidepressiva og centralstimulantia 4. eller ved alvorlige, diagnostisk uafklarede psykiske tilstande. I Region Hovedstaden kan der henvises børn og unge i alderen 0-17 år til børne- og ungdomspsykiatrien. Når det børne- og ungdomspsykiatriske center har modtaget henvisningen, sender centret et brev til egen læge, til henviser samt til barnets forældre/den unge, der er fyldt 15 år, med besked om, at barnet/den unge bliver indkaldt til visiterende samtale. Hvis henvisningen ikke kan imødekommes, vil brevet indeholde information om andre tiltag, som centret eventuelt anbefaler. I ventetiden fra henvisning til udredning/behandling påbegyndes, og i eventuel ventetid mellem udredning og behandling, er det den henvisende instans, der har ansvaret for barnet/den unge, hvis intet andet er aftalt skriftligt. 9

10 Hvis barnet eller den unge i forbindelse med visitationen opnår ret til udvidet psykiatrisk undersøgelse og behandling og ønsker at benytte denne ret overtager det private behandlingssted ansvaret for behandlingen og det eventuelle samarbejde med Hørsholm Kommune, der er barnets eller den unges bopælskommune. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød orienterer henviser om, at behandlingen vil blive varetaget af et privat behandlingssted. Hvis det vurderes, at barnet eller den unge ikke har behov for psykiatrisk speciallægebehandling bliver pågældende tilbagevist til henviser. Akut indlæggelse Hvis barnet/den unge skønnes at have behov for akut børne- og ungdomspsykiatrisk behandling, er der mulighed for at barnet /den unge sammen med deres familie selv kan henvende sig på den psykiatriske skadestue, hvor barnet/den unge bliver vurderet af den vagthavende børne- og ungdomspsykiater. Hørsholm Kommune skal underrettes, hvis der ikke er behov for en psykiatrisk indsats, men at det vurderes, at der i stedet kan være behov for for et akut eller ikke-akut kommunalt støttetilbud efter lov om social service. Hørsholm Kommune vurderer sagen og træffer afgørelse om iværksættelse af eventuelle kommunale støttetilbud. Det er den vagthavende børne- og ungdomspsykiater, som har set barnet/den unge, der har ansvaret for at underretningen bliver sendt til kontaktpersonen i kommunen. Underretning bør altid ske skriftligt for at undgå misforståelser. Ved behov for akut kommunal bistand uden for almindelig arbejdstid kontakter den vagthavende børne- og ungdomspsykiater, som har set barnet/den unge, Den sociale Døgnvagt, jf. kontaktoplysningerne. Særligt om selvmordstruede Hvis barnet/den unge er selvmordstruet, vurderer børne- og ungdomspsykiateren på skadestuen, om der er behov for udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Hvis det ikke er tilfældet, har børne- og ungdomspsykiateren, som har set barnet/den unge, ansvar for: At underrette kontaktpersonen i Hørsholm Kommune hurtigst muligt At sende en skadeseddel til egen læge senest tre dage efter. 10

11 Hvis der er behov for en børne- og ungdomspsykiatrisk indsats, gælder samme retningslinjer som for andre børn og unge med psykisk sygdom, jf. nedenfor. Planlagt undersøgelse/ behandling Første gang barnet/den unge får direkte kontakt til et børne- og ungdomspsykiatrisk center, bliver barnet/den unge tildelt en sagsleder/sagsansvarlig behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød. Henviser bliver informeret om, hvem der er sagsleder/sagsansvarlig behandler. Hvis det planlagte forløb ikke bliver påbegyndt som forventet (fx hvis familien ikke møder op), har sagslederen/den sagsansvarlige behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød ansvaret for at orientere henviser. Det er desuden sagslederen/den sagsansvarlige behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød, som har ansvaret for at koordinere det videre forløb med Hørsholm Kommune. I forbindelse med visitationen bliver det afklaret, om der er tidligere og/eller nuværende forløb i Hørsholm Kommune, og alle foreliggende og relevante oplysninger skal indhentes. Sagsbehandleren/psykologen i Hørsholm Kommune er forpligtet til at fremsende foreliggende oplysninger inden for 10 arbejdsdage. Hvis der ikke findes eksisterende oplysninger vedrørende barnet/den unge, kan sagslederen/den sagsansvarlige behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød tage kontakt til sagsbehandleren/psykologen i Hørsholm Kommune for at drøfte, hvilke(n) kognitiv(e )vurdering(er), der er behov for, samt en tidshorisont for, hvornår de kan foreligge.. Så snart det efter visitationen er planlagt, hvordan den videre undersøgelse på centret skal forløbe, skal følgende oplysninger videregives: Hvornår centret forventer, at barnets/den unges forløb vil blive sat i gang, herunder ca. ventetid Hvilket afsnit barnet/den unge vil blive tilknyttet (ambulant/døgn/dag eller andet) Hvem der er sagsleder/sagsansvarlig behandler på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød I forbindelse med behandlingsstart har sagslederen/den sagsansvarlige behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød ansvaret for at tage stilling til, om der er andre, der skal informeres om indlæggelsen. Det er desuden sagslederens/den sagsansvarlige behandlers ansvar at indhente det nødvendige samtykke til eventuel videregivelse af informationer. Hvis det vurderes, at der kan være behov for kommunale tilbud i 11

12 en eventuel ventetid eller undersøgelsesperiode på det børne- og ungdomspsykiatriske center, skal sagsleder/sagsansvarlig behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød informere sagsbehandleren/psykologen i Hørsholm Kommune herom. Hørsholm Kommune har ansvaret for at træffe afgørelse om iværksættelse af eventuelle kommunale støttetilbud. Ambulant og indlæggelse Udredning og behandling Så snart det vurderes, at der kan være behov for at kommunen inddrages, skal sagslederen/den sagsansvarlige behandler på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød informere sagsbehandleren/psykologen i Hørsholm Kommune. Det skal blandt andet ske for at kommunen kan begynde at udarbejde en eventuel 50 undersøgelse parallelt med det videre forløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at Hørsholm Kommune har fire måneder til at foretage en sådan undersøgelse, jf. Lov om social service 50, stk. 7. Når en af parterne vurderer, at der er behov for det, skal sagslederen/den sagsansvarlige behandler på det børne- og ungdomspsykiatriske center arrangere et koordinerende planlægningsmøde med barnets/den unges netværk, herunder barnets/den unges sagsbehandler/psykolog i Hørsholm Kommune. Et koordinerende planlægningsmøde kan afholdes i begyndelsen, midtvejs og/eller ved afslutningen af et behandlingsforløb. Sagslederen/den sagsansvarlig behandler på centret bestræber sig på, at sagsbehandleren/psykologen i kommunen i god tid inden mødet bliver orienteret om hvilke typer behov barnet vurderes at have. Ambulant og indlæggelse Udskrivning Når det børne- og ungdomspsykiatriske center vurderer, at der er behov for det, eller hvis en af parterne i øvrigt vurderer, det er relevant, skal sagslederen/den sagsansvarlige behandler på det børne- og ungdomspsykiatriske center arrangere et koordinerende udskrivningsmøde med barnets/den unges netværk, herunder barnets/den unges sagsbehandler/psykolog i kommunen. Sagslederen/den sagsansvarlige behandler på centret bestræber sig på, at sagsbehandleren/psykologen i kommunen i god tid inden mødet er orienteret om hvilke typer behov barnet har, så sagsbehandleren/psykologen har mulighed for at forberede sagen i sin egen organisation. Se i øvrigt aftalens retningslinjer om kompetenceforhold. Hvis barnets/den unges skole/institution og andre kommunale 12

13 parter ikke deltager i udskrivningsmødet, er det den kommunale sagsbehandlerens/psykologens ansvar at sikre, at relevante informationer bliver videreformidlet. Sagslederen/den sagsansvarlige behandler på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød er ansvarlig for at eventuelle aftaler fra udskrivningsmødet bliver noteret i et beslutningsreferat, der bliver lagt i journalen. Hvis forældrene/den unge accepterer det, bliver referatet også sendt til alle mødedeltagerne. Når den behandlende læge har et rimeligt skøn over, hvornår barnet/den unge vil være færdigbehandlet, varsler sagslederen/den sagsansvarlig behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den kommunale sagsbehandler/psykolog. Varsling sker så tidligt som muligt og senest otte dage før, barnet/den unge betragtes som færdigbehandlet. Sagslederen/den sagsansvarlige behandler oplyser desuden sagsbehandleren/psykologen i kommunen om det konkrete tidspunkt for, hvornår barnet/den unge er færdigbehandlet. Der skal på et udskrivningsmøde være indgået aftale mellem det børne- og ungdomspsykiatriske center og kommunen om, hvad der skal ske med barnet/den unge, når denne er færdigbehandlet herunder hvad der skal ske, hvis det kommunalt besluttede tilbud ikke er klar på tidspunktet, hvor barnet/den unge er færdigbehandlet. Se i øvrigt de aftalte retningslinjer i bilag 3 om varsling og varslingsfrister i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er den behandlingsansvarlige læges ansvar, at epikrisen senest tre dage efter udskrivning bliver sendt til barnets/den unges egen læge og eventuelt henviser. Epikrisen skal indeholde: henvisningsdiagnose/årsager fund samt endelige diagnoser resume af undersøgelses- og behandlingsforløbet medicineringsplan, herunder oplysninger om evt. ændringer i barnets / den unges dosisdispenserede medicin plan for efterforløbet og en beskrivelse af, hvad der forventes af egen læge oplysninger om, hvad der er sagt til barnet/den unge og forældrene om sygdommen, anbefalinger og prognose navnet på den lægelige kontaktperson på centret. Når børne- og ungdomspsykiatrisk center finder det relevant, har sagslederen/den sagsansvarlig behandler ansvaret for, at der bliver udarbejdet en erklæring til barnets/den unges 13

14 sagsbehandler/psykolog i kommunen. Sagsbehandleren/psykologen har ansvaret for at videreformidle nødvendig viden til andre relevante aktører i kommunen. Erklæringen skal indeholde: redegørelse for undersøgelsesresultater en beskrivelse af barnets/den unges ressourcer og behov en beskrivelse af formålet med støtten navn på sagslederen/den sagsansvarlige behandler samt ansvarlig speciallæge, der kan kontaktes ved behov for nærmere drøftelse familiens holdning til centrets beskrivelse og råd. Erklæringen skal foreligge så tidligt som muligt og senest 10 arbejdsdage efter udskrivningen. Erklæringen bliver præsenteret for barnets forældre/den unge, der er fyldt 15 år, og deres eventuelle bemærkninger bliver noteret. Børn og unge med sindslidelse samt pårørende Børne- og Ungdomspsykiatriske Center Hillerød er forpligtet til at sikre, at den unge, der er fyldt 15 år og dennes forældre og eventuelt andre relevante pårørende ved, hvor de kan få svar på spørgsmål om sygdomsforløbet og det videre behandlingsforløb. Efter indlæggelse eller ambulant behandling Særligt om institutionsanbragte børn og unge* Opfølgning På udskrivningskonferencen bliver det fastlagt, om der er behov for opfølgning. Eventuelle aftaler vil fremgå af epikrisen og erklæringen. Børn og unge med sindslidelse, som er anbragt på en kommunal eller regional institution eller et andet døgnanbringelsessted, får i udgangspunktet den samme behandling som andre børn og unge med sindslidelse, jf. ovenstående patientforløb. Udgangspunktet er derfor også, at barnet/den unge, som er anbragt, ligesom andre børn og unge med sindslidelse modtager behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød. Undtagelsesvist vil behandlingen kunne foregå på institutionen/anbringelsesstedet, hvis det er aftalt i det konkrete tilfælde. For at sikre det bedst mulige samarbejde mellem institutionen/anbringelsesstedet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød i forbindelse med den ambulante behandling af barnet/den unge og i forbindelse med eventuel indlæggelse, aftales følgende procedurer for udveksling af information: Hvis barnet/den unge er i ambulant behandling er den behandlende læge fra børne- og ungdomspsykiatrien 14

15 forpligtet til at sende journalnotater i kopi til institutionen/anbringelsesstedet. Den behandlende læge er også ansvarlig for at beskrive, hvilke observationer personalet skal foretage i forhold til behandlingen, og hvornår observationerne skal finde sted. Notaterne skal skrives tydeligt i et forståeligt sprog, som retter sig til institutionens/anbringelsesstedets personale. Se i øvrigt sundhedslovens 41, stk. 2, stk. 1 og 2 om videregivelse af helbredsoplysninger. Personalet på institutionen/anbringelsesstedet er omvendt forpligtet til at observere barnets/den unges adfærd, eventuelle medicinbivirkninger mv. og notere disse observationer systematisk. Supervision og undervisning, der ikke omhandler den specifikke patient, er ikke indeholdt i den ambulante speciallægebetjening. Der kan indgås aftaler mellem kommune og centret om undervisning af mere generel karakter mv., mod betaling. Hvis der er behov for indlæggelse, skal barnet/den unge som udgangspunkt ledsages af institutionens/anbringelsesstedets personale. Der bliver indgået en individuel aftale vedrørende mødeaktivitet mellem barnet/den unge, institutionens/anbringelsesstedets personale og centerets personale. De nærmere retningslinjer for regionens ambulante, psykiatriske speciallægebehandling er beskrevet i bilag 4. 15

16 Bilag 1: Samtykkeregler og samtykkeerklæringer Der gælder forskellige regelsæt for kommuner og børne- og ungdomspsykiatriske centre i forbindelse med videregivelse af oplysninger. Kommunerne er underlagt reglerne i forvaltningsloven og persondataloven, og det sundhedsfaglige personale i de børne- og ungdomspsykiatriske centre er underlagt reglerne i sundhedsloven og persondataloven. Både den afgivende og modtagende myndighed er ansvarlig for, at de ikke overskrider tavshedspligten. Kommunens videregivelse af oplysninger Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger står i forvaltningslovens 27 og 28 samt persondataloven. Hovedreglen er tavshedspligt Reglerne i forvaltningslovens betyder, at borgerne har krav på, at kommunen overholder sin tavshedspligt. Kommunen, der er en offentlig myndighed, må derfor som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om borgernes private og helbredsmæssige forhold til andre offentlige myndigheder eller andre, f.eks. pårørende. Videregivelse med samtykke Der er en undtagelse fra hovedreglen som betyder, at kommunen gerne må videregive sådanne oplysninger, hvis borgeren har givet samtykke. Samtykket skal være skriftligt og indeholde oplysning om, hvilken type oplysninger, der kan videregives, til hvem oplysningerne kan videregives og til hvilket formål. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når sagens omstændigheder eller omstændighederne i øvrigt taler for det. Samtykket gælder i op til et år. Videregivelse uden samtykke Der kan også ske videregivelse selv om borgeren ikke har givet samtykke, hvis det står i en anden lov, at oplysningerne skal videregives. Det børne- og ungdomspsykiatriske centers videregivelse af oplysninger Det børne- og ungdomspsykiatriske center er som forvaltningsenhed underlagt reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i forvaltningsloven og persondataloven. Det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatriske center er underlagt reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i sundhedslovens kapitel 9 og psykiatrilovens kapitel 4a samt i persondataloven. Hovedreglen er tavshedspligt Reglerne i sundhedsloven betyder, at patienterne har krav på, at det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatriske center overholder sin tavshedspligt. Det børne- og ungdomspsykiatriske center er ligesom kommunen en offentlig myndighed og må derfor som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om patienternes 16

17 helbredsforhold, private forhold eller andre fortrolige oplysninger. Det står i sundhedslovens 40. Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling - med samtykke Der er undtagelser fra hovedreglen, som betyder, at det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatriske center gerne må videregive oplysninger om patienternes helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, hvis patienten har givet samtykke. Det står i sundhedslovens 41, stk. 1. Samtykket kan være både mundtligt og skriftligt. Samtykket skal skrives ind i journalen ifølge 42 og forudsætter, at patienten er habil. Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling - uden samtykke Selv om patienten ikke har givet samtykke til, at oplysninger kan videregives, er der nogle situationer, hvor det børne- og ungdomspsykiatriske center alligevel kan videregive oplysningerne. Det står i sundhedslovens 41, stk. 2. De vigtigste situationer efter loven er: Det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatriske center kan videregive oplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til et behandlingsforløb, der er i gang, og når videregivelsen sker for at varetage patientens interesse og behov. Det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatriske center kan videregive oplysninger i et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat på det børneog ungdomspsykiatriske center, til patientens alment praktiserende læge eller speciallæge, som har henvist patienten til behandling. Patienten kan imidlertid frabede sig, at oplysningerne bliver videregivet - se sundhedslovens 42, stk. 3. Videregivelse af helbredsoplysninger til andre formål Videregivelse med samtykke Efter sundhedslovens 43 kan det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatrisk center videregive oplysninger til andre, f.eks. kommuner eller pårørende, hvis patienten har givet samtykke. Videregivelse uden samtykke Oplysningerne kan i visse situationer videregives, selv om patienten ikke har givet samtykke. De vigtigste er: Når det følger af lov, at oplysningerne skal videregives, og oplysningerne må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling. Når videregivelsen sker for at varetage et væsentligt hensyn til patienten eller andre, f.eks. patientens søskende (værdispringsreglen). Samtykke efter 43 skal være skriftligt, indføres i journalen og gælder i op til et år. Kravet om samtykke kan fraviges, når sagens karakter og omstændighederne i øvrigt taler for det. I øvrigt kan samtykket til enhver tid blive kaldt tilbage af den, som har givet samtykket. 17

18 Videregivelse efter psykiatriloven Det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatriske center kan videregive oplysninger til kommunen, uden at der er et samtykke fra den patient, som oplysningerne angår. Det gælder i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at drøfte patientens forhold som led i indgåelse af og tilsyn med overholdelsen af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner efter psykiatrilovens kapitel 4a. Denne videregivelsesregel svarer til principperne for adgangen til at udveksle oplysninger inden for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Særligt vedrørende samtykke til videregivelse af oplysninger om børn og unge Børn under 15 år For børn og unge under 15 år gælder de almindelige regler i lov om forældreansvar. Det er således forældremyndighedens indehaver, der har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende barnets forhold, herunder give samtykke til videregivelse af helbredsmæssige oplysninger. Det fremgår af forældreansvarsloven 3, stk. 1. Samtykke fra forældre, der har fælles forældremyndighed Forudsætningen for fælles forældremyndighed er, at der kan opnås enighed om alle væsentlige spørgsmål, efterhånden som de opstår, jf. forældreansvarslovens 3. Det gælder både, når forældre med fælles forældremyndighed bor sammen, og når de bor hver for sig. Beslutninger af mere dagligdags karakter kan træffes af den ene, selv om der ikke foreligger fuldmagt fra den anden. Men når man nærmer sig afgørelser af mere konfliktpræget karakter, er der snævre grænser for denne ret. Det er således fornuftigt at undersøge, om forældrene er enige om barnets personlige forhold. Den ene forælder kan senere gøre indsigelser mod beslutninger truffet af den anden part. Der bør derfor i alle tilfælde foreligge accept fra begge forældre i forbindelse med aftaler, der har væsentlig betydning for barnets personlige forhold. Børn der er fyldt 15 år Unge, der er fyldt 15 år, kan give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. efter bestemmelserne i 17, stk 1, jf i sundhedsloven. Forældremyndighedens indehaver skal dog have information om videregivelsen og inddrages i den beslutning, den mindreåriges træffer jf. 17, stk. 1 i sundhedsloven. Samtykkeerklæringer Kommunen og det børne- og ungdomspsykiatriske center anvender deres respektive samtykkeerklæringer i forbindelse med videregivelse af oplysninger. 18

19 Bilag 2: Henvisningsskema til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden Vejledning: Alle hvide felter skal udfyldes. Skemaet udfyldes med maskinskrift. Modtager Navn og adresse på det relevante børne- og ungdomspsykiatrisk center Patient Personnummer, navn og adresse Forældre Personnummer, navn, adresse og telefonnummer i dagtimerne på begge forældre. Angivelse af, hvem der har forældremyndighed. Henviser Navn, adresse, telefonnummer og sikker på henviser Egen læge Navn, adresse og telefonnummer på patientens egen læge Skole/institution Navn, adresse og telefonnummer Sprog Er der behov for tolk? Evt. navn på tolk, som familien allerede anvender Baggrund for henvisningen Henvisers observation af symptomer, evt. hypoteser, analyse og konklusion af det hidtidige forløb og aktuelle problemstillinger i sagen Hvad forventes af henvisningen og hvorfor? Hvilke foranstaltninger har været overvejet? Har patienten tidligere været henvist til børne- og ungdomspsykiatrien? I så fald hvor og hvornår? Sygehistorie Resume af barnets/den unges livs- og udviklingshistorie 19

20 Husk at angive højde, vægt og vækstkurve, hvis der henvises for spiseforstyrrelse Beskrivelse af patientens tidligere sygdomme/lidelser/problemer, tidligere undersøgelser, hidtidige behandling/indsats, såvel fra hospital, social- som undervisningssystemet samt effekt af indsatsen Er der gennemført undersøgelse efter 50 i lov om social service (udfyldes kun, hvis henviser er fra kommunen)? Medicin Aktuel medicin Evt. misbrug af medicin eller andre stoffer Familien Beskrivelse af familieforhold Barnets/den unges symptomer/problemstillinger, som barnet/den unge og familien har beskrevet det, samt en konkluderende analyse og vurdering fra henviser Hvad er forældrene og barnet/den unge oplyst om i forbindelse med henvisningen? Familiens holdning til henvisningen og til de eventuelle aftaler, der er indgået med familien Barnets/den unges holdning til henvisningen Samtykke Er der indhentet samtykke fra forældrene/den unge til henvisningen? Er der indhentet samtykke fra forældrene/den unge til samarbejde med diverse instanser? Husk at vedlægge samtykkeerklæring. 20

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Lovgivning fra A til Z. National Autisme Plan

Lovgivning fra A til Z. National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z National Autisme Plan Indhold National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere