Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE"

Transkript

1 Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune

2 Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter Aftalens løbetid Formål Hovedprincipper for samarbejdet Målgruppe Aftaler, der supplerer samarbejdsaftalen Lovgrundlag Samtykke Kompetenceforhold Kapacitet Kontaktoplysninger Kommunikation Andre børn i familier med sindslidelse Behandling af børne- og ungdomspsykiatrisk sygdom Børne- og ungdomspsykiatrisk behandling Behandling i børne- og ungdomspsykiatrisk specialfunktion Frit sygehusvalg Udvidet ret til psykiatrisk undersøgelse og behandling Børn og unge med sindslidelse på somatiske afdelinger Indgang til behandling Henvisning Akut indlæggelse Særligt om selvmordstruede Planlagt undersøgelse/behandling Udredning og behandling Ambulant og indlæggelse Udskrivning Ambulant og indlæggelse Opfølgning Efter indlæggelse eller ambulant behandling Særligt om institutionsanbragte børn og unge Bilag Bilag 1 Samtykkeregler og samtykkeerklæringer Bilag 2 Henvisningsskema til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden Bilag 3 Varsling og varslingsfrister i Region Hovedstadens Psykiatri Bilag 4 Ambulant, psykiatrisk speciallægebehandling af beboere på regionale og kommunale institutioner eller andre døgnanbringelsessteder Bilag 5 Aftaler, der supplerer samarbejdsaftalen 2

3 Emne Aftaleparter Aftaleindhold Aftalens rammer Aftalen er indgået mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Hørsholm Kommune, og omhandler samarbejdet mellem Børneog Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød og Hørsholm Kommune. Det fremgår af aftalen, hvornår og hvordan parterne samarbejder, og hvordan parterne samarbejder med andre relevante parter, eksempelvis barnets/den unges egen læge. Aftalens løbetid Formål Hovedprincipper for samarbejdet Aftalen træder i kraft den 1. februar 2011 og ligger til grund for samarbejdet, indtil anden aftale er indgået. Formålet med denne aftale er at sikre et konstruktivt grundlag for samarbejdet mellem Hørsholm Kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød og andre relevante parter, herunder barnets / den unges egen læge, således at børn og unge med sindslidelse samt deres pårørende oplever sammenhæng, kontinuitet og medinddragelse i en helhedsorienteret indsats. Hovedprincippet for samarbejdet er, at den instans, som har kontakten med barnet/den unge og familien, er forpligtet til at samarbejde med, orientere og inddrage de øvrige relevante samarbejdspartnere med henblik på at sikre, at barnets/den unges behov bliver tilgodeset, og at ventetiden på relevante støttetilbud bliver minimeret. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød og Hørsholm Kommune forpligter sig til hurtigst muligt at orientere hinanden om ændringer i egen organisation, der har relevans for samarbejdet. Samarbejdet skal desuden ske med udgangspunkt i de fælles værdier for den tværsektorielle indsats for sindslidende: Respekt Faglighed Ansvar Hørsholm Kommune kan kontakte Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød når kommunen skønner, at et barn eller en ung kan have behov for psykiatrisk behandling. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan oplyse om generelle behandlingstilbud, henvisnings- og behandlingsmuligheder se afsnit om Indgang til behandling. De lokale samordningsudvalg evaluerer jævnligt og mindst én gang årligt det generelle samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød og Hørsholm Kommune samt samarbejdet med almen praksis. Det lokale samordningsudvalg identificerer desuden områder, hvor samarbejdet kan udvikles. 3

4 Målgruppe Målgruppen er børn og unge i alderen 0-17 år, som opfylder alle tre kriterier: 1. Der er mistanke om sindslidelse hos barnet/den unge, eller barnet/den unge har allerede fået konstateret en sindslidelse (jf. i øvrigt visitationskriterierne) 2. Barnet/den unge er i kontakt med eller skønnes at have behov for at komme i kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien 3. Barnet/den unge modtager eller skønnes at have behov for at modtage kommunale støttetilbud. Aftalen beskriver i udgangspunktet behandling af børn og unge med sindslidelse som en samlet gruppe. Hvis der gælder særlige forhold for børn og unge med særlige diagnoser, fremgår det særskilt. Aftaler, der supplerer samarbejdsaftalen Lovgrundlag Samtykke I det omfang, der er blevet indgået aftaler, som supplerer samarbejdsaftalen, vil det fremgå af bilag 5. Samarbejdet skal ske på grundlag af gældende lovgivning, herunder især: Forvaltningsloven Sundhedsloven Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om social service og andre sociale love, herunder reglerne om underretning Lov om folkeskole Forældreansvarsloven Persondataloven Grundlaget for samarbejdet er, at der foreligger samtykke fra forældrene/den unge, der er fyldt 15 år, med de undtagelser, der fremgår af gældende ret. Reglerne om samtykke er nærmere beskrevet i bilag 1. Kompetenceforhold Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød visiterer til centret, og hvis barnet/den unge bliver indtaget til udredning/behandling, beslutter centret, hvordan udredningen og behandlingen skal tilrettelægges, herunder varigheden af forløbet, og om det skal foregå ambulant eller ved indlæggelse. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød beslutter desuden, om barnet eller den unge skal henvises til behandling i en børne- og ungdomspsykiatrisk specialfunktion. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune beslutter, om der skal iværksættes 4

5 kommunale støttetilbud efter lov om social service, lov om folkeskole eller andre relevante bestemmelser. Hørsholm Kommune beslutter hvilken type støttetilbud, der i givet fald skal iværksættes, herunder på hvilket konkret tilbud barnet/den unge eventuelt skal anbringes. Opholdskommune/handlekommune I tilfælde, hvor et barn eller en ung med sindslidelse har ophold i en institution/anbringelsessted, der er beliggende i en anden kommune, end den kommune, der har handleforpligtelsen overfor det pågældende barn /den pågældende unge og det skønnes, at der kan være behov for ændring af de kommunale støttetilbud, underretter Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den institution/anbringelsessted, som barnet/den unge bor i. Institutionen/anbringelsesstedet eller beliggenhedskommunen - har ansvaret for at kontakte barnets / den unges handlekommune og informere om henvendelsen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød. Handlekommunen har herefter ansvaret for at vurdere, om der er behov for at ændre i de kommunale støttetilbud. Kapacitet Med henblik på at sikre, at der er den fornødne kapacitet til børn og unge med sindslidelse både indenfor det kommunale ansvarsområde og indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske ansvarsområde er der krav om, at der er fokus på planlægning og styring af kapaciteten til målgruppen. Det har blandt andet til formål at sikre, at der er de rette tilbud til det enkelte barn eller den enkelte unge, således at der undgås unødig ventetid. Som led i dette arbejde skal de lokale samordningsudvalg én gang årligt (i årets første kvartal) drøfte den lokale kapacitet. Det lokale samordningsudvalg skal informere Psykiatriens samordningsudvalg om resultatet af drøftelserne. Kontaktoplysninger Hørsholm Kommune udpeger en kontaktperson, der fungerer som generel indgang i kommunen. Formålet er, at der skal være en entydig indgang til kommunen, som det børne- og ungdomspsykiatriske center kan henvende sig til for at få udpeget den eller de relevante samarbejdspartnere i den konkrete sag. Når barnets/den unges sagsbehandler/psykolog i kommunen er udpeget, foregår kontakten direkte med vedkommende. Ligeledes udpeger Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød en kontaktperson, der fungerer som generel indgang til centret. Formålet er, at der skal være en entydig indgang til centret, som kommunen kan henvende sig til for at få udpeget den eller de relevante samarbejdspartnere i den konkrete sag. 5

6 Når barnets/den unges sagsleder/sagsansvarlig behandler på centret er udpeget, foregår kontakten direkte med vedkommende. De konkrete kontaktoplysninger, herunder kontaktoplysninger udenfor normal åbningstid, skal være tilgængelige i elektronisk form for relevante medarbejdere hos hhv. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød og Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød har hver især ansvaret for, at kontaktoplysningerne bliver opdateret løbende. Kommunikation Kommunikationen foregår elektronisk, herunder ved anvendelse af MedCom-standarder og krypteret mail. Kun i helt særlige tilfælde kan kontakten foregå pr. fax og telefon. For at undgå misforståelser bør alle aftaler blive kommunikeret skriftligt. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød og Hørsholm Kommune er hver især ansvarlig for at sikre den fornødne ITunderstøttelse af kommunikationen. Det er vigtigt at sikre, at der foreligger fornødent samtykke inden der bliver udvekslet personfølsomme oplysninger mellem myndighederne. Andre børn i familier med sindslidelse Offentligt ansatte har pligt til at underrette kommunen, hvis de bliver bekendt med, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. I forbindelse med udredning af et barn/en ung undersøger lægen, om der er andre børn i familien, for at klarlægge om der er arvelige eller miljømæssige dispositioner i hjemmet. I samme forbindelse skal lægen vurdere, om der er grundlag for at underrette sagsbehandler/psykolog i kommunen om, at der kan være behov for kommunale støttetilbud i forhold til andre børn i familien. Underretning med forældrenes samtykke bliver som udgangspunkt foretaget af sagsleder/sagsansvarlig behandler på det børne- og ungdomspsykiatriske center efter samråd med den behandlende overlæge. Underretningen bliver givet til sagsbehandler/psykolog i kommunen. Ved underretning uden forældrenes samtykke bliver beslutningen om underretning truffet af den behandlende overlæge. Forældrene bliver informeret om underretningen, med mindre der er forhold, der taler direkte imod. 6

7 Ved behov for underretning til kommunen udenfor normal åbningstid se afsnit om Kontaktoplysninger. En underretning bør indeholde: Kort faktuel beskrivelse af de andre børn i familien, hvis det er muligt. Grunden til bekymring, eventuel beskrivelse af konkret situation. Tidsperspektiv hvor længe har det stået på? Kort beskrivelse af hvordan forældrene ser på problemet, og hvordan de reagerer. En underretning bør altid være skriftlig for at undgå misforståelser. Hørsholm Kommune har ansvaret for at vurdere sagen og eventuelt iværksætte konkrete støttetilbud. Det børne- og ungdomspsykiatriske center har ansvaret for løbende at vurdere, om der er behov for at underrette kommunen om ændringer i barnets/den unges tilstand, der kan have betydning for andre børn i familien. Børne- og Ungdomspsykiatrisk behandling Behandling i børneog ungdomspsykiatrisk specialfunktion Behandling af børne- og ungdomspsykiatrisk sygdom Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød varetager som udgangspunkt den børne- og ungdomspsykiatriske behandling af børn og unge med sindslidelse, der har bopæl i de kommuner, der hører under dette børne- og ungdomspsykiatriske centers optageområde. Børne- og Ungdomspsykiatriske specialfunktioner bliver varetaget på regionsniveau, hvilket indebærer, at det ikke er bopælskriteriet, der er afgørende for valg af behandlingssted, men sygdommens sværhedsgrad. Hvis der er behov for at behandle et barn eller en ung med sindslidelse i en psykiatrisk specialfunktion, bliver dette besluttet af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød, der viderehenviser pågældende til en specialiseret behandling. Den specialiserede behandling kan eventuelt finde sted på et andet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i regionen. Egen læge/henviser bliver elektronisk orienteret om viderehenvisningen. Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune og den børne- og ungdomspsykiatriske specialfunktion sker efter principperne i denne samarbejdsaftale. 7

8 Frit sygehusvalg Udvidet ret til psykiatrisk undersøgelse og behandling Når børn og unge med sindslidelse fra Hørsholm Kommune behandles på et andet børne- og ungdomspsykiatrisk center i regionen efter reglerne om frit sygehusvalg, vil samarbejdet mellem Hørsholm Kommune og børne- og ungdomspsykiatrien ske efter principperne i denne samarbejdsaftale. Børn og unge med sindslidelse, der er omfattet af den udvidede ret til undersøgelse og behandling, kan vælge at blive behandlet på et privat behandlingssted, hvis der ikke kan påbegyndes behandling i offentligt regi inden 2 måneder fra henvisningen. Private behandlingssteder skal efterleve relevante dele af sundhedsaftalerne, når de leverer offentligt finansieret behandling, herunder samarbejde med barnets / den unges bopæls kommune og eventuelt barnets /den unges egen læge. Region Hovedstadens Psykiatri er forpligtet til at sikre, at sundhedsaftalen og samtlige samarbejdsaftaler er tilgængelige på hjemmesiden. Børn og unge med sindslidelse på somatiske afdelinger Henvisning Aftalen gælder også for børn og unge med sindslidelse, som er indlagt på en somatisk afdeling, hvis der føres tilsyn fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød, og barnet/den unge: Modtager kommunale støttetilbud eller Skønnes at kunne få brug for kommunale støttetilbud. Indgang til behandling Læger (barnets/den unges egen læge, speciallæge eller læge fra andet center eller hospital) samt kommunen kan henvise til børneog ungdomspsykiatrien. Henvisningen sendes elektronisk. I forbindelse med henvisningen anvendes henvisningsskemaet, der er vedlagt i bilag 2. Henvisningsskemaet kan downloades fra Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside. Henvisningen sendes til: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Dyrehavevej Hillerød Dog skal henvisninger vedrørende spiseforstyrrelser altid sendes til: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Bispebjerg Bakke København NV Her bliver barnet/den unge med spiseforstyrrelse visiteret, og den centrale visitation afgør, om barnet/den unge skal tilbydes behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjergs højt specialiserede afsnit for spiseforstyrrede, eller om barnet/den 8

9 unge skal visiteres til behandling på et af de andre børne- og ungdomspsykiatriske centre i regionen. Visitationskriterier Visitationskriterierne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien: Som hovedregel skal børn og unge med psykiske lidelser henvises, når de er alvorligt syge og den samlede problemstilling er for indviklet til, at børnene/de unge kan få tilstrækkelig hjælp i primærsektoren, dvs. hos den alment praktiserende læge eller børne- og ungdomssagkyndige i kommunen. I en række tilfælde vil der dog altid være behov for en børne- og ungdomspsykiatrisk specialsagkyndig vurdering. Principielt bør der således altid ske en vurdering ved børne- og ungdomspsykiater/ eller evt. speciallæge i pædiatri og voksenpsykiatri i følgende tilfælde: 1. hvor der er mistanke om eller påvist a. Psykoser b. Affektive lidelser (mani/depression) c. Tilstande med udtalte tvangshandlinger eller tvangstanker d. Anoreksi e. Gennemgribende udviklingsforstyrrelser 2. eller hvor barnet/den unge har foretaget alvorlige selvmordsforsøg 3. eller hvor barnet/den unge er i psykofarmakologisk behandling med neuroleptika, antidepressiva og centralstimulantia 4. eller ved alvorlige, diagnostisk uafklarede psykiske tilstande. I Region Hovedstaden kan der henvises børn og unge i alderen 0-17 år til børne- og ungdomspsykiatrien. Når det børne- og ungdomspsykiatriske center har modtaget henvisningen, sender centret et brev til egen læge, til henviser samt til barnets forældre/den unge, der er fyldt 15 år, med besked om, at barnet/den unge bliver indkaldt til visiterende samtale. Hvis henvisningen ikke kan imødekommes, vil brevet indeholde information om andre tiltag, som centret eventuelt anbefaler. I ventetiden fra henvisning til udredning/behandling påbegyndes, og i eventuel ventetid mellem udredning og behandling, er det den henvisende instans, der har ansvaret for barnet/den unge, hvis intet andet er aftalt skriftligt. 9

10 Hvis barnet eller den unge i forbindelse med visitationen opnår ret til udvidet psykiatrisk undersøgelse og behandling og ønsker at benytte denne ret overtager det private behandlingssted ansvaret for behandlingen og det eventuelle samarbejde med Hørsholm Kommune, der er barnets eller den unges bopælskommune. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød orienterer henviser om, at behandlingen vil blive varetaget af et privat behandlingssted. Hvis det vurderes, at barnet eller den unge ikke har behov for psykiatrisk speciallægebehandling bliver pågældende tilbagevist til henviser. Akut indlæggelse Hvis barnet/den unge skønnes at have behov for akut børne- og ungdomspsykiatrisk behandling, er der mulighed for at barnet /den unge sammen med deres familie selv kan henvende sig på den psykiatriske skadestue, hvor barnet/den unge bliver vurderet af den vagthavende børne- og ungdomspsykiater. Hørsholm Kommune skal underrettes, hvis der ikke er behov for en psykiatrisk indsats, men at det vurderes, at der i stedet kan være behov for for et akut eller ikke-akut kommunalt støttetilbud efter lov om social service. Hørsholm Kommune vurderer sagen og træffer afgørelse om iværksættelse af eventuelle kommunale støttetilbud. Det er den vagthavende børne- og ungdomspsykiater, som har set barnet/den unge, der har ansvaret for at underretningen bliver sendt til kontaktpersonen i kommunen. Underretning bør altid ske skriftligt for at undgå misforståelser. Ved behov for akut kommunal bistand uden for almindelig arbejdstid kontakter den vagthavende børne- og ungdomspsykiater, som har set barnet/den unge, Den sociale Døgnvagt, jf. kontaktoplysningerne. Særligt om selvmordstruede Hvis barnet/den unge er selvmordstruet, vurderer børne- og ungdomspsykiateren på skadestuen, om der er behov for udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Hvis det ikke er tilfældet, har børne- og ungdomspsykiateren, som har set barnet/den unge, ansvar for: At underrette kontaktpersonen i Hørsholm Kommune hurtigst muligt At sende en skadeseddel til egen læge senest tre dage efter. 10

11 Hvis der er behov for en børne- og ungdomspsykiatrisk indsats, gælder samme retningslinjer som for andre børn og unge med psykisk sygdom, jf. nedenfor. Planlagt undersøgelse/ behandling Første gang barnet/den unge får direkte kontakt til et børne- og ungdomspsykiatrisk center, bliver barnet/den unge tildelt en sagsleder/sagsansvarlig behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød. Henviser bliver informeret om, hvem der er sagsleder/sagsansvarlig behandler. Hvis det planlagte forløb ikke bliver påbegyndt som forventet (fx hvis familien ikke møder op), har sagslederen/den sagsansvarlige behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød ansvaret for at orientere henviser. Det er desuden sagslederen/den sagsansvarlige behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød, som har ansvaret for at koordinere det videre forløb med Hørsholm Kommune. I forbindelse med visitationen bliver det afklaret, om der er tidligere og/eller nuværende forløb i Hørsholm Kommune, og alle foreliggende og relevante oplysninger skal indhentes. Sagsbehandleren/psykologen i Hørsholm Kommune er forpligtet til at fremsende foreliggende oplysninger inden for 10 arbejdsdage. Hvis der ikke findes eksisterende oplysninger vedrørende barnet/den unge, kan sagslederen/den sagsansvarlige behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød tage kontakt til sagsbehandleren/psykologen i Hørsholm Kommune for at drøfte, hvilke(n) kognitiv(e )vurdering(er), der er behov for, samt en tidshorisont for, hvornår de kan foreligge.. Så snart det efter visitationen er planlagt, hvordan den videre undersøgelse på centret skal forløbe, skal følgende oplysninger videregives: Hvornår centret forventer, at barnets/den unges forløb vil blive sat i gang, herunder ca. ventetid Hvilket afsnit barnet/den unge vil blive tilknyttet (ambulant/døgn/dag eller andet) Hvem der er sagsleder/sagsansvarlig behandler på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød I forbindelse med behandlingsstart har sagslederen/den sagsansvarlige behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød ansvaret for at tage stilling til, om der er andre, der skal informeres om indlæggelsen. Det er desuden sagslederens/den sagsansvarlige behandlers ansvar at indhente det nødvendige samtykke til eventuel videregivelse af informationer. Hvis det vurderes, at der kan være behov for kommunale tilbud i 11

12 en eventuel ventetid eller undersøgelsesperiode på det børne- og ungdomspsykiatriske center, skal sagsleder/sagsansvarlig behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød informere sagsbehandleren/psykologen i Hørsholm Kommune herom. Hørsholm Kommune har ansvaret for at træffe afgørelse om iværksættelse af eventuelle kommunale støttetilbud. Ambulant og indlæggelse Udredning og behandling Så snart det vurderes, at der kan være behov for at kommunen inddrages, skal sagslederen/den sagsansvarlige behandler på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød informere sagsbehandleren/psykologen i Hørsholm Kommune. Det skal blandt andet ske for at kommunen kan begynde at udarbejde en eventuel 50 undersøgelse parallelt med det videre forløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at Hørsholm Kommune har fire måneder til at foretage en sådan undersøgelse, jf. Lov om social service 50, stk. 7. Når en af parterne vurderer, at der er behov for det, skal sagslederen/den sagsansvarlige behandler på det børne- og ungdomspsykiatriske center arrangere et koordinerende planlægningsmøde med barnets/den unges netværk, herunder barnets/den unges sagsbehandler/psykolog i Hørsholm Kommune. Et koordinerende planlægningsmøde kan afholdes i begyndelsen, midtvejs og/eller ved afslutningen af et behandlingsforløb. Sagslederen/den sagsansvarlig behandler på centret bestræber sig på, at sagsbehandleren/psykologen i kommunen i god tid inden mødet bliver orienteret om hvilke typer behov barnet vurderes at have. Ambulant og indlæggelse Udskrivning Når det børne- og ungdomspsykiatriske center vurderer, at der er behov for det, eller hvis en af parterne i øvrigt vurderer, det er relevant, skal sagslederen/den sagsansvarlige behandler på det børne- og ungdomspsykiatriske center arrangere et koordinerende udskrivningsmøde med barnets/den unges netværk, herunder barnets/den unges sagsbehandler/psykolog i kommunen. Sagslederen/den sagsansvarlige behandler på centret bestræber sig på, at sagsbehandleren/psykologen i kommunen i god tid inden mødet er orienteret om hvilke typer behov barnet har, så sagsbehandleren/psykologen har mulighed for at forberede sagen i sin egen organisation. Se i øvrigt aftalens retningslinjer om kompetenceforhold. Hvis barnets/den unges skole/institution og andre kommunale 12

13 parter ikke deltager i udskrivningsmødet, er det den kommunale sagsbehandlerens/psykologens ansvar at sikre, at relevante informationer bliver videreformidlet. Sagslederen/den sagsansvarlige behandler på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød er ansvarlig for at eventuelle aftaler fra udskrivningsmødet bliver noteret i et beslutningsreferat, der bliver lagt i journalen. Hvis forældrene/den unge accepterer det, bliver referatet også sendt til alle mødedeltagerne. Når den behandlende læge har et rimeligt skøn over, hvornår barnet/den unge vil være færdigbehandlet, varsler sagslederen/den sagsansvarlig behandler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den kommunale sagsbehandler/psykolog. Varsling sker så tidligt som muligt og senest otte dage før, barnet/den unge betragtes som færdigbehandlet. Sagslederen/den sagsansvarlige behandler oplyser desuden sagsbehandleren/psykologen i kommunen om det konkrete tidspunkt for, hvornår barnet/den unge er færdigbehandlet. Der skal på et udskrivningsmøde være indgået aftale mellem det børne- og ungdomspsykiatriske center og kommunen om, hvad der skal ske med barnet/den unge, når denne er færdigbehandlet herunder hvad der skal ske, hvis det kommunalt besluttede tilbud ikke er klar på tidspunktet, hvor barnet/den unge er færdigbehandlet. Se i øvrigt de aftalte retningslinjer i bilag 3 om varsling og varslingsfrister i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er den behandlingsansvarlige læges ansvar, at epikrisen senest tre dage efter udskrivning bliver sendt til barnets/den unges egen læge og eventuelt henviser. Epikrisen skal indeholde: henvisningsdiagnose/årsager fund samt endelige diagnoser resume af undersøgelses- og behandlingsforløbet medicineringsplan, herunder oplysninger om evt. ændringer i barnets / den unges dosisdispenserede medicin plan for efterforløbet og en beskrivelse af, hvad der forventes af egen læge oplysninger om, hvad der er sagt til barnet/den unge og forældrene om sygdommen, anbefalinger og prognose navnet på den lægelige kontaktperson på centret. Når børne- og ungdomspsykiatrisk center finder det relevant, har sagslederen/den sagsansvarlig behandler ansvaret for, at der bliver udarbejdet en erklæring til barnets/den unges 13

14 sagsbehandler/psykolog i kommunen. Sagsbehandleren/psykologen har ansvaret for at videreformidle nødvendig viden til andre relevante aktører i kommunen. Erklæringen skal indeholde: redegørelse for undersøgelsesresultater en beskrivelse af barnets/den unges ressourcer og behov en beskrivelse af formålet med støtten navn på sagslederen/den sagsansvarlige behandler samt ansvarlig speciallæge, der kan kontaktes ved behov for nærmere drøftelse familiens holdning til centrets beskrivelse og råd. Erklæringen skal foreligge så tidligt som muligt og senest 10 arbejdsdage efter udskrivningen. Erklæringen bliver præsenteret for barnets forældre/den unge, der er fyldt 15 år, og deres eventuelle bemærkninger bliver noteret. Børn og unge med sindslidelse samt pårørende Børne- og Ungdomspsykiatriske Center Hillerød er forpligtet til at sikre, at den unge, der er fyldt 15 år og dennes forældre og eventuelt andre relevante pårørende ved, hvor de kan få svar på spørgsmål om sygdomsforløbet og det videre behandlingsforløb. Efter indlæggelse eller ambulant behandling Særligt om institutionsanbragte børn og unge* Opfølgning På udskrivningskonferencen bliver det fastlagt, om der er behov for opfølgning. Eventuelle aftaler vil fremgå af epikrisen og erklæringen. Børn og unge med sindslidelse, som er anbragt på en kommunal eller regional institution eller et andet døgnanbringelsessted, får i udgangspunktet den samme behandling som andre børn og unge med sindslidelse, jf. ovenstående patientforløb. Udgangspunktet er derfor også, at barnet/den unge, som er anbragt, ligesom andre børn og unge med sindslidelse modtager behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød. Undtagelsesvist vil behandlingen kunne foregå på institutionen/anbringelsesstedet, hvis det er aftalt i det konkrete tilfælde. For at sikre det bedst mulige samarbejde mellem institutionen/anbringelsesstedet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød i forbindelse med den ambulante behandling af barnet/den unge og i forbindelse med eventuel indlæggelse, aftales følgende procedurer for udveksling af information: Hvis barnet/den unge er i ambulant behandling er den behandlende læge fra børne- og ungdomspsykiatrien 14

15 forpligtet til at sende journalnotater i kopi til institutionen/anbringelsesstedet. Den behandlende læge er også ansvarlig for at beskrive, hvilke observationer personalet skal foretage i forhold til behandlingen, og hvornår observationerne skal finde sted. Notaterne skal skrives tydeligt i et forståeligt sprog, som retter sig til institutionens/anbringelsesstedets personale. Se i øvrigt sundhedslovens 41, stk. 2, stk. 1 og 2 om videregivelse af helbredsoplysninger. Personalet på institutionen/anbringelsesstedet er omvendt forpligtet til at observere barnets/den unges adfærd, eventuelle medicinbivirkninger mv. og notere disse observationer systematisk. Supervision og undervisning, der ikke omhandler den specifikke patient, er ikke indeholdt i den ambulante speciallægebetjening. Der kan indgås aftaler mellem kommune og centret om undervisning af mere generel karakter mv., mod betaling. Hvis der er behov for indlæggelse, skal barnet/den unge som udgangspunkt ledsages af institutionens/anbringelsesstedets personale. Der bliver indgået en individuel aftale vedrørende mødeaktivitet mellem barnet/den unge, institutionens/anbringelsesstedets personale og centerets personale. De nærmere retningslinjer for regionens ambulante, psykiatriske speciallægebehandling er beskrevet i bilag 4. 15

16 Bilag 1: Samtykkeregler og samtykkeerklæringer Der gælder forskellige regelsæt for kommuner og børne- og ungdomspsykiatriske centre i forbindelse med videregivelse af oplysninger. Kommunerne er underlagt reglerne i forvaltningsloven og persondataloven, og det sundhedsfaglige personale i de børne- og ungdomspsykiatriske centre er underlagt reglerne i sundhedsloven og persondataloven. Både den afgivende og modtagende myndighed er ansvarlig for, at de ikke overskrider tavshedspligten. Kommunens videregivelse af oplysninger Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger står i forvaltningslovens 27 og 28 samt persondataloven. Hovedreglen er tavshedspligt Reglerne i forvaltningslovens betyder, at borgerne har krav på, at kommunen overholder sin tavshedspligt. Kommunen, der er en offentlig myndighed, må derfor som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om borgernes private og helbredsmæssige forhold til andre offentlige myndigheder eller andre, f.eks. pårørende. Videregivelse med samtykke Der er en undtagelse fra hovedreglen som betyder, at kommunen gerne må videregive sådanne oplysninger, hvis borgeren har givet samtykke. Samtykket skal være skriftligt og indeholde oplysning om, hvilken type oplysninger, der kan videregives, til hvem oplysningerne kan videregives og til hvilket formål. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når sagens omstændigheder eller omstændighederne i øvrigt taler for det. Samtykket gælder i op til et år. Videregivelse uden samtykke Der kan også ske videregivelse selv om borgeren ikke har givet samtykke, hvis det står i en anden lov, at oplysningerne skal videregives. Det børne- og ungdomspsykiatriske centers videregivelse af oplysninger Det børne- og ungdomspsykiatriske center er som forvaltningsenhed underlagt reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i forvaltningsloven og persondataloven. Det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatriske center er underlagt reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i sundhedslovens kapitel 9 og psykiatrilovens kapitel 4a samt i persondataloven. Hovedreglen er tavshedspligt Reglerne i sundhedsloven betyder, at patienterne har krav på, at det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatriske center overholder sin tavshedspligt. Det børne- og ungdomspsykiatriske center er ligesom kommunen en offentlig myndighed og må derfor som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om patienternes 16

17 helbredsforhold, private forhold eller andre fortrolige oplysninger. Det står i sundhedslovens 40. Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling - med samtykke Der er undtagelser fra hovedreglen, som betyder, at det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatriske center gerne må videregive oplysninger om patienternes helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, hvis patienten har givet samtykke. Det står i sundhedslovens 41, stk. 1. Samtykket kan være både mundtligt og skriftligt. Samtykket skal skrives ind i journalen ifølge 42 og forudsætter, at patienten er habil. Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling - uden samtykke Selv om patienten ikke har givet samtykke til, at oplysninger kan videregives, er der nogle situationer, hvor det børne- og ungdomspsykiatriske center alligevel kan videregive oplysningerne. Det står i sundhedslovens 41, stk. 2. De vigtigste situationer efter loven er: Det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatriske center kan videregive oplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til et behandlingsforløb, der er i gang, og når videregivelsen sker for at varetage patientens interesse og behov. Det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatriske center kan videregive oplysninger i et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat på det børneog ungdomspsykiatriske center, til patientens alment praktiserende læge eller speciallæge, som har henvist patienten til behandling. Patienten kan imidlertid frabede sig, at oplysningerne bliver videregivet - se sundhedslovens 42, stk. 3. Videregivelse af helbredsoplysninger til andre formål Videregivelse med samtykke Efter sundhedslovens 43 kan det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatrisk center videregive oplysninger til andre, f.eks. kommuner eller pårørende, hvis patienten har givet samtykke. Videregivelse uden samtykke Oplysningerne kan i visse situationer videregives, selv om patienten ikke har givet samtykke. De vigtigste er: Når det følger af lov, at oplysningerne skal videregives, og oplysningerne må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling. Når videregivelsen sker for at varetage et væsentligt hensyn til patienten eller andre, f.eks. patientens søskende (værdispringsreglen). Samtykke efter 43 skal være skriftligt, indføres i journalen og gælder i op til et år. Kravet om samtykke kan fraviges, når sagens karakter og omstændighederne i øvrigt taler for det. I øvrigt kan samtykket til enhver tid blive kaldt tilbage af den, som har givet samtykket. 17

18 Videregivelse efter psykiatriloven Det sundhedsfaglige personale i det børne- og ungdomspsykiatriske center kan videregive oplysninger til kommunen, uden at der er et samtykke fra den patient, som oplysningerne angår. Det gælder i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at drøfte patientens forhold som led i indgåelse af og tilsyn med overholdelsen af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner efter psykiatrilovens kapitel 4a. Denne videregivelsesregel svarer til principperne for adgangen til at udveksle oplysninger inden for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Særligt vedrørende samtykke til videregivelse af oplysninger om børn og unge Børn under 15 år For børn og unge under 15 år gælder de almindelige regler i lov om forældreansvar. Det er således forældremyndighedens indehaver, der har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende barnets forhold, herunder give samtykke til videregivelse af helbredsmæssige oplysninger. Det fremgår af forældreansvarsloven 3, stk. 1. Samtykke fra forældre, der har fælles forældremyndighed Forudsætningen for fælles forældremyndighed er, at der kan opnås enighed om alle væsentlige spørgsmål, efterhånden som de opstår, jf. forældreansvarslovens 3. Det gælder både, når forældre med fælles forældremyndighed bor sammen, og når de bor hver for sig. Beslutninger af mere dagligdags karakter kan træffes af den ene, selv om der ikke foreligger fuldmagt fra den anden. Men når man nærmer sig afgørelser af mere konfliktpræget karakter, er der snævre grænser for denne ret. Det er således fornuftigt at undersøge, om forældrene er enige om barnets personlige forhold. Den ene forælder kan senere gøre indsigelser mod beslutninger truffet af den anden part. Der bør derfor i alle tilfælde foreligge accept fra begge forældre i forbindelse med aftaler, der har væsentlig betydning for barnets personlige forhold. Børn der er fyldt 15 år Unge, der er fyldt 15 år, kan give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. efter bestemmelserne i 17, stk 1, jf i sundhedsloven. Forældremyndighedens indehaver skal dog have information om videregivelsen og inddrages i den beslutning, den mindreåriges træffer jf. 17, stk. 1 i sundhedsloven. Samtykkeerklæringer Kommunen og det børne- og ungdomspsykiatriske center anvender deres respektive samtykkeerklæringer i forbindelse med videregivelse af oplysninger. 18

19 Bilag 2: Henvisningsskema til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden Vejledning: Alle hvide felter skal udfyldes. Skemaet udfyldes med maskinskrift. Modtager Navn og adresse på det relevante børne- og ungdomspsykiatrisk center Patient Personnummer, navn og adresse Forældre Personnummer, navn, adresse og telefonnummer i dagtimerne på begge forældre. Angivelse af, hvem der har forældremyndighed. Henviser Navn, adresse, telefonnummer og sikker på henviser Egen læge Navn, adresse og telefonnummer på patientens egen læge Skole/institution Navn, adresse og telefonnummer Sprog Er der behov for tolk? Evt. navn på tolk, som familien allerede anvender Baggrund for henvisningen Henvisers observation af symptomer, evt. hypoteser, analyse og konklusion af det hidtidige forløb og aktuelle problemstillinger i sagen Hvad forventes af henvisningen og hvorfor? Hvilke foranstaltninger har været overvejet? Har patienten tidligere været henvist til børne- og ungdomspsykiatrien? I så fald hvor og hvornår? Sygehistorie Resume af barnets/den unges livs- og udviklingshistorie 19

20 Husk at angive højde, vægt og vækstkurve, hvis der henvises for spiseforstyrrelse Beskrivelse af patientens tidligere sygdomme/lidelser/problemer, tidligere undersøgelser, hidtidige behandling/indsats, såvel fra hospital, social- som undervisningssystemet samt effekt af indsatsen Er der gennemført undersøgelse efter 50 i lov om social service (udfyldes kun, hvis henviser er fra kommunen)? Medicin Aktuel medicin Evt. misbrug af medicin eller andre stoffer Familien Beskrivelse af familieforhold Barnets/den unges symptomer/problemstillinger, som barnet/den unge og familien har beskrevet det, samt en konkluderende analyse og vurdering fra henviser Hvad er forældrene og barnet/den unge oplyst om i forbindelse med henvisningen? Familiens holdning til henvisningen og til de eventuelle aftaler, der er indgået med familien Barnets/den unges holdning til henvisningen Samtykke Er der indhentet samtykke fra forældrene/den unge til henvisningen? Er der indhentet samtykke fra forældrene/den unge til samarbejde med diverse instanser? Husk at vedlægge samtykkeerklæring. 20

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER AMAGER OG KØBENHAVNS KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER AMAGER OG KØBENHAVNS KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 16. februar 2011, Centerchef Lone Borberg Psykiatrisk Center Amager 25. marts 2011, Kontorchef Gitte Bylov Larsen Københavns Kommune Indholdsoversigt

Læs mere

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

velkommmen til den digitale udgave af samarbejdsaftalen

velkommmen til den digitale udgave af samarbejdsaftalen velkommmen til den digitale udgave af Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser, der

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser, der

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Bilag 2 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor børn og unge med sindslidelse

Bilag 2 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor børn og unge med sindslidelse Bilag 2 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor børn og unge med sindslidelse Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..................................................................................

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 2 2. Tilbud til ældrepsykiatriske patienter... 2 3. Henvisningsmuligheder... 2 4. Aftale vedr. patienter med demens

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

om børn og unge med sindslidelse Dato, titel og navn på underskriver Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

om børn og unge med sindslidelse Dato, titel og navn på underskriver Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Dato, titel og navn på underskriver Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Dato, titel og navn på underskriver Frederiksberg Kommune Indholdsoversigt

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Indhold. 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb?... 6

Indhold. 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb?... 6 Indhold 0 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet.... 4 2 Hvordan sikrer vi det gode forløb?.... 6 3 Samarbejde omkring behandling forløbsbeskrivelse... 7 4 Særlige indsatsområder.... 8 - Mennesket med

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til den unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8 døgnindlagte

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til forældre/pårørende www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Pakkeforløb for anorexi

Pakkeforløb for anorexi Danske Regioner Juni 2014 Anoreksi (DF50.0, DF50.1) Børn & Unge Samlet tidsforbrug: 43 timer Pakkeforløb for anorexi Børn og unge Indledning Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KORTLÆGNING AF DE SOMATISKE BØRNEADELINGERS PRAKSIS PÅ SELVMORDSOMRÅDET

SPØRGESKEMA TIL KORTLÆGNING AF DE SOMATISKE BØRNEADELINGERS PRAKSIS PÅ SELVMORDSOMRÅDET SPØRGESKEMA TIL KORTLÆGNING AF DE SOMATISKE BØRNEADELINGERS PRAKSIS PÅ SELVMORDSOMRÅDET Målgruppen er børn og unge op til 15 år, der har forsøgt selvmord, og som har været indlagt på en somatisk børneafdeling

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Lovgivning RHP Bilag 18 23

Børn som pårørende i psykiatrien Lovgivning RHP Bilag 18 23 Børn som pårørende i psykiatrien Lovgivning RHP Bilag 18 23 Bilag: 18 Børn af patienter med psykisk sygdom Udgiver Region Hovedstadens Psykiatri Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Psykiatriens

Læs mere