MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10."

Transkript

1 BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl * Der afholdes formøde for psykologerne kl MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Annie Hagel Udvalgsmedlem Deltog Kirsten Bjerregaard Formand, Udvalgsmedlem Deltog Mette Lise Vinum Udvalgsmedlem Deltog Nina Berrig Udvalgsmedlem Deltog Peter Sørensen Udvalgsmedlem Deltog Side 1

2 INDHOLDSLISTE 1. Præsentation af medlemmerne 2. Godkendelse af dagsorden 3. Protokol fra møde den 06. november Godkendelse af udkast til revideret forretningsorden 5. Praksisudviklingsplan - Implementering 6. Geografisk fordeling af 5 ledige kapaciteter p.r 1. oktober Meddelelse om LSU afgørelse om LSU som klageinstans 8. Gensidig orientering 9. De næste møder Side 2

3 1. PRÆSENTATION AF MEDLEMMERNE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning. RESUME Samarbejdsudvalgets medlemmer præsenteres. SAGSFREMSTILLING Som følge af valg til Regionsråd og Kommunalbestyrelser gældende fra 1. januar 2014 er repræsentationen i Samarbejdsudvalget følgende: Regionsrådet har udpeget følgende medlemmer til Samarbejdsudvalget vedr. Psykologhjælp: Nina Berrig Annie Hagel Fra Dansk Psykologforening i Region Hovedstaden er udpeget: Kirsten Bjerregaard Mette Lise Vinum Kommune Kontaktrådet har udpeget: Peter Sørensen SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Orienteringen tages til efterretning. JOURNALNUMMER x SAGSBEHANDLER Bettina Skovgaard Side 3

4 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at dagsorden godkendes. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Side 4

5 3. PROTOKOL FRA MØDE DEN 06. NOVEMBER 2013 ADMINISTATIONENS INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Der er ikke fremkommet bemærkninger til protokollen fra mødet i samarbejdsudvalget den 6. november SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Side 5

6 4. GODKENDELSE AF UDKAST TIL REVIDERET FORRETNINGSORDEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget godkender udkast til revideret forretningsorden. RESUME Udkast til revideret forretningsorden forelægges til godkendelse. SAGSFREMSTILLING Udkast til revision af forretningsorden af den 2. juli 2010 forelægges til samarbejdsudvalgets godkendelse. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Den version, der blev omdelt på mødet, blev tiltrådt. Den godkendte version udsendes med protokollen. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Anne-Grethe Nielsen Side 6

7 5. PRAKSISUDVIKLINGSPLAN - IMPLEMENTERING ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Tids- og procesplan for implementering af Praksisudviklingsplan for psykologhjælp godkendes 2. at Implementeringshandleplan og Handleplan for Praksiskonsulentordningen godkendes RESUME Praksisudvilingsplan for psykologhjælp blev endelig godkendt af regionsrådet Styregruppen for implementering af praksisudviklingsplanen har udarbejdet en tids- og procesplan for implementering af planen, som fastlægger indsatsernes tidsmæssige fordeling over hele planperioden Styregruppen har konkretiseret de indsatser, som skal udføres i , i en implementeringshandleplan. SAGSFREMSTILLING Samarbejdsudvalget godkendte praksisudviklingsplanen på møde den 6. november Endelig godkendelse skete ved regionsrådets behandling den 17. december 2013 (bila 1 og 2). Ved samarbejdsudvalgets behandling af praksisudviklingsplanen den 6. november 2013, nedsatte samarbejdsudvalget Styregruppe for implementering af Praksisudviklingsplan for psykologhjælp og godkendte kommissorium for styregruppens arbejde (bilag 5). Styregruppens implementeringsopgaver er at prioritere rækkefølge af indsatser gennem tids- og procesplanlægning, samt at konkretisere og iværksætte indsatserne. Styregruppen har udarbejdet forslag til en samlet tids- og procesplan for hele planens virkeperiode Forslaget er lavet på baggrund af praksisudviklingsplanens anbefalinger og rummer forslag til, hvordan anbefalingerne omsættes til konkrete indsatser, som styregruppen kan arbejde med (bilag 3). Der er endvidere udarbejdet forslag til en handleplan for de to første år (bilag 4). Handleplanen følger samme struktur, som praksisudviklingsplanen. I sammenhæng med implementeringshandleplanen er udarbejdet en årshandleplan for Praksiskonsulentordningen for praktiserende psykologer vedr. ordningens mål og opgaver i I 2014 er der især fokus på at gennemføre indsatser indenfor følgende temaer: Samarbejde med almen praksis Telefonisk tilgængelighed Tilgængelighed for personer med handicap Patientsikkerhed Revision af vejledning om geografisk placering af kapaciteter og kriterier for tilladelse til flytning af praksis SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Ad 1) Tiltrådt. Ad 2) Tiltrådt. Der var enighed om at udarbejde en kortlægning af tilgængelighed i psykologpraksis. Psykologsiden udtaler, at de er nødt til at afvente overenskomstforhandlingerne, før det igangsættes. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Pernille Breum Side 7

8 6. GEOGRAFISK FORDELING AF 5 LEDIGE KAPACITETER P.R 1. OKTOBER 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at forslag til geografisk fordeling af 5 ledige ydernumre til besættelse pr. 1. oktober 2014 godkendes RESUME Styregruppen for implementering af Praksisudviklingsplan for psykologhjælp foreslår en geografisk fordeling af 5 ledige ydernumre, med henblik på at disse kan opslås og besættes pr. 1. oktober De ledige ydernumre foreslås placeret i Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk. SAGSFREMSTILLING Samarbejdsudvalget har den 6. november 2013 godkendt kommissorium for Styregruppen for implementering af Praksisudviklingsplan for psykologhjælp Kommissoriet omfatter, at styregruppen skal foreslå geografisk placering af ledige ydernumre med henblik på, at samarabejdsudvalget kan træffe beslutning herom. Samarbejdsudvalget har den 27. juni 2012 godkendt kriterier for fordeling af nye og ledige ydernumre. Disse er beskrevet i Vejledning til fordeling af kapacitet for psykologhjælp (se bilag 1). Styregruppen anbefaler i enighed, at de ledige ydernumre placeres i Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk. Ledige ydernumre 31. januar er der 5 ledige ydernumre, som efter samarbejdsudvalgets beslutning om geografisk pladering kan opslås til besættelse pr. 1. oktober Frem til ledighed var de 5 ydernumre placeret i følgende områder: Nord: Frederikssund 1, Hillerød 1, Helsingør 1, Hørsholm 1 Midt: Lyngby-Tårbæk: 1 Forslag til geografisk placering Styregruppen foreslår genbesættelse af ydernumre i de områder, hvor ydernumrene var placeret før ledighed. Dette med følgende begrundelse. De ledige ydernumre er blevet ledige ved ophør af psykologer i hovedområderne Nord og Midt. Efter den seneste samarbejdsudvalgsbeslutning om geografisk fordeling af 5 ydernumre pr. 1. april 2014 er dækningen med psykologer i forhold til antal borgere i både Nord og Midt meget nær regionsgennemsnittet. Det vil sige, at der er et antal psykologer i de to hovedområder, som i forhold til det samlede antal psykologer og borgere i regionen angiver en ligelig fordeling. Der ses denne gang ikke grund til at flytte ydernumre mellem hovedområder. I bilag 2 ses fordelingen af ydernumre i forhold til indbyggere i kommunerne i område Nord og Midt. Begrundelser for placering af ydernumre Ad. Hovedområde Nord: Det foreslås at fastholde de fire ydernumre, som er blevet ledige, i planområde Nord. Ydernumrene foreslås fastholdt i de kommuner, hvor de er blevet ledige. Blandt de kommuner, som ikke tildeles ydernumre i denne runde har, Fredensborg og Halsnæs lav dækning og højt antal borgere pr. ydernummer. Men da der er 0 ugers ventetid i Fredensborg og ventetiden i Halsnæs ikke kendes, vurderes det ikke aktuelt at tildele yderligere ydernumre i disse kommuner. Side

9 Frederikssund: Her ophørte 1 psykolog med virkning Samarbejdsudvalget besluttede at genbesætte ydernummeret i Frederikssund pr Den nye psykolog flytter imidlertid fra området. Samarbejdsudvalgets tidligere beslutning om at fastholde kapaciteten i Frederikssund foreslås effektueret ved at genbesætte det ledige ydernummer i Frederikssund. Hillerød: Ved sidste runde af geografisk placering af ledigblevne ydernumre blev et ydernummer flyttet fra Hillerød. Hillerød har en god dækning og lavt antal borgere pr. psykolog, men har den højeste gennemsnitlige ventetid (4,5 uge) i område Nord. Det foreslås at genbesætte det ledige ydernummer i Hillerød for at se effekten af den sidst besluttede kapacitetsændring. Helsingør: Helsingør har en god dækning og lavt antal borgere pr. psykolog. Der er en gennemsnitlig ventetid på 2,7 uger og en gennemsnitlig indtjening lidt under regionsgennemsnittet. Dækningen i denne ende af Hovedområde Nord ønskes fastholdt ved genbesættelse af det ledigblevne ydernummer. Hørsholm: Dækningen, antal borgere pr. ydernummer, i Hørsholm ligger meget nær regionsgennemsnittet og foreslås derfor fastholdt. Den gennemsnitlige ventetid ligger på 3 uger og den gennemsnitlige indtjening ligger en del under regionsgennemsnittet, men den relativt lave indtjening skyldes alene lav indtjening hos den psykolog, som ophører. Ad. Hovedområde Midt Blandt kommunerne i Midt har Egedal en lav dækning, dvs. flere borgere pr. psykolog end regionsgennemsnittet. Imidlertid er den gennemsnitlige indtjening blandt psykologerne i Egedal ret lav i forhold til regionsgennemsnittet og den laveste i hovedområde Midt. Den gennemsnitlige ventetid er under 3 uger. Derfor foreslås Egedal ikke tildelt flere ydernumre. Lyngby-Taarbæk: Dækningen i Lyngby-Taarbæk er lavere end regionsgennemsnittet. Den gennemsnitlige ventetid er høj (8,5 uger) og den gennemsnitlige indtjening er højere end regionsgennemsnittet. Det vurderes at kapaciteten bør fastholdes ved at genbesætte det ledigblevne ydernummer. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Pernille Breum Side

10 7. MEDDELELSE OM LSU AFGØRELSE OM LSU SOM KLAGEINSTANS MEDDELELSER Landssamarbejdsudvalget har på møde den 10. december 2013 drøftet en henvendelse fra Bedømmelsesudvalget om muligheden for, at Landssamarbejdsudvalget påtager sig opgaven med at være klagemyndighed for bedømmelsesudvalget ved behandling af ansøgninger om ydernummer. I forbindelse med udarbejdelse af forretningsordenen for bedømmelsesudvalget har bedømmelsesudvalget drøftet muligheden for, at ansøgere om ydernummer kan klage over bedømmelsesudvalgets behandling af ansøgningerne. Bedømmelsesudvalget ønsker, at det skal være muligt for ansøgerne at påklage bedømmelsesudvalgets sagsbehandling. I den forbindelse vil det være nødvendigt, at der skabes en mulighed for, at Landssamarbejdsudvalget får tillagt en kompetence til at vurdere, om bedømmelsesudvalget i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne har overholdt formalia i henhold til den godkendte forretningsorden for bedømmelsesudvalget, samt at ansøgeren har fået en saglig begrundelse for et evt. afslag. Landssamarbejdsudvalgets afgørelse Landssamarbejdsudvalget besluttede ikke at påtage sig opgaven med at være klagemyndighed for bedømmelsesudvalgets behandling af ansøgning om ydernummer. I udvalgets vurdering indgik, at bedømmelsesudvalget giver alle ansøgere en begrundelse for eventuelt afslag på deres ansøgning. Landssamarbejdsudvalget besluttede herudover, at bedømmelsesudvalget skal lave en årlig redegørelse for aktiviteterne i bedømmelsesudvalget. Den første redegørelse udarbejdes for 2014 og skal forelægges Landssamarbejdsudvalget i Dansk Psykolog Forening udarbejder et udkast til struktur for denne redegørelse. JOURNALNUMMER Side 1

11 8. GENSIDIG ORIENTERING Der fremkom ingen bemærkninger. Side 1

12 9. DE NÆSTE MØDER DER ER FRA ADMINISTRATIONEN FREMKOMMET FORSLAG TIL MØDEDATOER FOR RESTEN AF Der er forslag om følgende datoer: * Onsdag den 11. juni 2014 kl med formøde fra kl * Onsdag den 5. november 2014 kl med formøde fra kl Samarbejdsudvalgets beslutning: Der blev aftalt følgende møder: 11. juni 2014, kl (formøde kl ) 5. november 2014 kl (formøde kl. 9-10) Side 1

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 23-11-2010 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 23-11-2010 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere