2014 Velkommen i skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 Velkommen i skole"

Transkript

1 2014 Velkommen i skole

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning - Min Rude og NemID...6 Skoledistrikter...6 Forældrenes opbakning...7 Skolefritidsordningen...7 Skole-hjem-samarbejde...7 Skolebestyrelse og forældreråd...8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)...9 Sundhedstjenesten...9 Tandplejen Befordring og skolebusser Udmeldelse af daginstitution Skolernes kontaktoplysninger

3 Forord Den 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft, og dit barns børnehaveklasse bliver den første årgang med en mere varieret og længere skoledag. Formålet med reformen er både at give eleverne mere og bedre undervisning og styrke kompetencerne hos lærere, pædagoger og skoleledere. Skoledagen og undervisningen bliver anderledes end tidligere, og eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse skal i gennemsnit gå 30 timer i skole om ugen. Der kommer mere fysisk aktivitet i løbet af skoledagen, og samarbejdet mellem lærere og pædagoger bliver styrket. Det er nogle af hovedpunkterne i den nye reform. Folketinget har dog ikke vedtaget den endelige lov, og derfor kan vi ikke fortælle præcist, hvordan den nye lov vil påvirke dit barns skoledag i børnehaveklasse. Skolerne i Rudersdal Kommune er i gang med at forberede sig på den nye lov, og du vil få mere information om børnehaveklassen inden sommerferien Allerede nu vil vi med denne folder give dig information om skoleindskrivningen, informationsmøderne, udmeldelse af institution og overgang fra børnehave til SFO. Tidlig SFO-start til maj Kommende elever i børnehaveklassen bliver overflyttet til skolefritidsordningen (SFO) den 1. maj Den tidlige SFO-start skal give børnene en mere tryg og rolig start på det kommende skoleliv. Den tidligere start i SFO betyder, at børnene skal stoppe i børnehaven i slutningen af april. Digital indskrivning Kommunen har digital indskrivning af skolebørn, hvor forældre indskriver deres børn fra en computer. Indskrivningen foregår via Min Rude, der er et digitalt univers for alle borgere i Rudersdal Kommune. Læs mere om digital indskrivning på side 6, og skolernes orienteringsmøde på side 14. Hvis der er behov for yderligere information, vil både Skole og Familie og de enkelte skoler være behjælpelige. Sidste frist for ansøgning om optagelse i børnehaveklasse og skolefritidsordningen er søndag den 12. januar Med venlig hilsen Daniel E. Hansen, Formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune Martin Tinning, Områdechef for Skole og Familie 3

4 Børnehaveklassen I børnehaveklassen oplever børnene et trygt og stimulerende miljø, hvor leg er et centralt element i læringen. Gennem leg og legelignende aktiviteter bliver de introduceret til nye begreber, udtryksformer og måder at lære på. Børnehaveklassen skal stimulere børnene og forberede dem på deres videre skolegang; både som enkelt individer og som del af et større socialt fællesskab. I børnehaveklassen er der opmærksomhed på barnets sprog og sprogforståelse. Det sker for at tilrettelægge undervisningen efter børnenes forskellige kompetencer og behov. Se også forordet i denne pjece, hvor nogle af hovedpunkterne i den kommende skolereform er beskrevet. Reformen træder i kraft august 2014, og loven bag reformen er ikke vedtaget ved udgivelse af denne pjece i november Derfor er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at komme med yderligere beskrivelser af børnehaveklassen og de første skoleår. I vil få mere information fra skolen, hvor jeres barn skal begynde i børnehaveklasse. Ansøgning om udsættelse Børnehaveklassen er obligatorisk, ligesom undervisningspligten er ti år. Denne pligt til at modtage undervisning indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år. Er du i tvivl om det rigtige tidspunkt for skolestarten, kan du henvende dig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (se adresse bagerst i hæftet). I barnets daginstitution udleveres et ansøgningsskema om udsættelse af skolestart. Skemaet udfyldes med begrundet årsag til udsættelse, og det sendes efterfølgende til Skole og Familie (adressen står på bagsiden). Skole og Familie behandler og godkender ansøgninger. Sidste frist for ansøgning om udsættelse af skolestart er den 20. december Skoleparathedsvurdering Alle børn kan begynde i en børnehaveklasse i august måned i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år. Hvis forældrene anmoder om det, kan et barn optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år. Betingelsen er, at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen og dermed kan fortsætte i 1. klasse året efter. Skoleparathedsvurderingen finder sted på den skole, hvor barnet ønskes indskrevet. Der afholdes en samtale mellem forældre, børnehave og repræsentanter fra skolen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i uge 1 og 2. Skolen giver medio februar besked om barnet kan optages. Sidste frist for ansøgning om skoleparathedsvurdering er den 20. december

5 Orienteringsmøder på skolerne På orienteringsmøderne er der information om skolestarten, og der er lejlighed til at stille spørgsmål om skolen. Du velkommen til at deltage i flere orienteringsmøder se skolernes adresser på s. 12. Birkerød Skole Tirsdag d. 3. december 2013 kl Bistrupskolen Onsdag d. 11. december 2013 kl Dronninggårdskolen Onsdag d. 11. december 2013 kl Høsterkøb Skole Torsdag d. 5. december 2013 kl Ny Holte Skole Mandag d. 2. december 2013 kl Nærum Skole Tirsdag d. 10. december 2013 kl Sjælsøskolen Mandag d. 16. december Trørødskolen Mandag d. 9. december 2013 kl Skovlyskolen Tirsdag d. 10. december 2013 kl Toftevangskolen Lørdag d. 7. december 2013 kl (Mødet er også for de kommende skolebørn, der er i bh.klassen sammen med personalet.) Vangeboskolen Onsdag d. 4. december Vedbæk Skole Onsdag d. 11. december 2013 kl

6 Digital indskrivning - Min Rude og NemID Rudersdal Kommune tilbyder digital indskrivning af børn i skolen. Det sker via der er et digitalt univers for kommunens borgere. For at bruge den digitale indskrivning skal man have NemID, der er et fælles login til offentlige hjemmesider samt netbanker. Hvis man er netbankkunde, har man allerede NemID. Hvis ikke kan NemID bestilles gratis på Kommunens borgerservice samt bibliotekerne i Birkerød og Holte udsteder også NemID. Læs mere om NemID på rudersdal.dk/nemid. Forældre uden internetadgang skal henvende sig på den skole, hvor barnet ønskes indskrevet. Det er derfor vigtigt, at spørgsmål angående indskrivningen rettes til den skole, hvor barnet ønskes optaget. Skoledistrikter Rudersdal Kommune er et fælles skoledistrikt, og hver af de 12 skoler har et grunddistrikt. På findes en oversigt med vejnavne og skoledistrikter. Alle børn optages som udgangspunkt på en distriktsskole. Ønsker du dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, er optagelsen betinget af, at der er plads på den ønskede skole (mindre end 24 elever tilmeldt pr. klasse efter optagelse af grunddistriktets elever). Optagelseskriterierne er følgende: 1. Først optages børn fra grunddistriktet. 2. Dernæst optages børn fra andre distrikter med søskende på den ansøgte skole. Kan alles ønsker ikke opfyldes, optages de søskende, der bor tættest på den ansøgte skole. 3. Dernæst optages børn fra andre distrikter uden søskende på den ansøgte skole. Kan alle ikke optages, bliver de børn, der bor tættest på den ansøgte skole optaget. Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, kan søskende ikke garanteres plads på samme skole. Der ydes ikke fri befordring, selv om afstandskriteriet er opfyldt, hvis barnet bliver optaget på en anden skole end distriktsskolen. Det kan efter indskrivningen være nødvendigt med en mindre midlertidig ændring af grunddistriktet, hvis der er store udsving i forhold til det forventede antal tilmeldte elever. Skole og Familie vil i de tilfælde henvende sig direkte til de berørte forældre. 6

7 Forældrenes opbakning Skolestart betyder store forandringer, muligheder og nye udfordringer for dit barn, der går fra et velkendt miljø i børnehaven til en større børnegruppe i et nyt skolemiljø. Det er vigtigt, at du støtter barnet og hjælper det i forbindelse med skolestarten. Den fælles interesse for skolearbejdet giver børn og forældre mulighed for at styrke kontakten. Skolen i dag er meget anderledes end den, du selv oplevede. Den lægger stadig stor vægt på nyttige kundskaber, men stiller også øgede krav om selvstændighed, kritisk sans og samarbejdsevner. Eleverne i børnehaveklasse eleverne skal som følge af reformen gå 30 timer i skole om ugen, og den længere og mere varierede skoledag vil tage udgangspunkt i børnenes udvikling og alder. Undervisningen i indskolingen (børnehaveklasse til og med 3. klasse) er tilrettelagt, så børnene får styrket deres nysgerrighed og lyst til at lære. Der lægges stor vægt på, at børnene føler sig trygge ved skolen og lærerne, samtidig med at de stimuleres intellektuelt, sprogligt og socialt. Børnehaveklasselæreren fungerer som klasselærer, der er koordinator og rådgiver for klassen, det enkelte barn og forældrene. Klasselæreren er også bindeled til alle de andre faggrupper, som klassen kommer i kontakt med fx skoletandlæge, skolelæge, talepædagog og i nogle tilfælde skolepsykologen. Skolefritidsordningen I Rudersdal Kommune er alle børn fra børnehaveklasse til 5. klasse sikret plads i en skolefritidsordning. Skolefritidsordningen er en del af skolen, og den er en god start på et aktivt liv, hvor børnene i samvær med andre lærer vigtige adfærdsregler og færdigheder, der bidrager til deres udvikling og trivsel. Der er åbent hele året på alle hverdage fra kl og igen om eftermiddagen. Mandag til torsdag lukkes der kl og fredag kl Der kan være ændringer i åbningstiden i forbindelse med ferier mm. Tilbuddet om SFO gælder også i sommerferien, hvor de enkelte institutioner aftaler fordelingen af åbningsperioden indbyrdes. Skole-hjem-samarbejde Det er helt afgørende for barnets skolegang, at forældrene er interesserede i skolen. Forældrenes bidrag til børnenes udvikling og trivsel i skolen kræver først og fremmest evnen og lysten til at samarbejde. Den centrale person i samarbejdet mellem skole og hjem er klasselæreren, der har 7

8 den tætteste kontakt til den enkelte elev. Denne kontakt vil i mange tilfælde foregå uformelt ved telefonsamtaler, skriftlige meddelelser, personlige møder m.m. Skolen kan arrangere stormøder for et helt klassetrins forældre for at informere om skolens forskellige serviceorganer: Skoletandplejen, sundhedsplejen, tale-/hørepædagogen samt skolepsykologen. Forældremøder og samtaler Lærerne i en klasse arrangerer forældremøder for klassens forældre. Her er det især emner fra hverdagen, der drøftes. Lærerne kan informere om klassens arbejde, og forældrene har mulighed for at kommentere dette og udveksle synspunkter. Der afholdes skole-hjem-samtaler 1-2 gange årligt, afhængigt af behov og klassetrin. Samtalerne drejer sig om det enkelte barn, og der afsættes tid til hvert barns forældre. Kommunikation mellem skole og hjem Kommunikationen mellem skole og hjem foregår dels ved møder og ved hjælp af ForældreIntra, der er en internetbaseret kommunikationskanal. ForældreIntra bruges både til praktiske beskeder, telefonlister samt annoncering af møder og aktiviteter. Desuden bliver elevplaner og årsplaner lagt ud på ForældreIntra. I forbindelse med skolestarten får alle forældre mere information om ForældreIntra. Du kan logge på ForældreIntra via skolernes hjemmesider og Min Rude. Til Min Rude kræves NemID. Skolebestyrelse og forældreråd En af skolebestyrelsens vigtigste opgaver er at formidle samarbejdet mellem skole og hjem. Skolebestyrelsen skal endvidere varetage et oplysningsarbejde blandt forældrene. Skolebestyrelsen har en afgørende indflydelse på, hvad der skal ske i skolen, og udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Bestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, godkender skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler. Skolebestyrelsen kan desuden komme med indstillinger og høringssvar til kommunalbestyrelsen. Forældreråd/kontaktforældre I mange klasser vælger forældrene repræsentanter, som kan bistå klasselæreren i forbindelse med planlægning, forældremøder, udflugter osv. Det kaldes forældreråd eller kontaktforældre. De kan tage initiativ til sociale arrangementer som fælles fødselsdage, udflugter eller elevfester. 8

9 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR yder vejledning og hjælp til børn med særlige behov. Hjælpen er rettet mod børnene, deres forældre og personalet på skolen. PPR er et tværfagligt samarbejdende team, der hører under afdelingen Forebyggelse og Rådgivning i Rudersdal Kommune. Teamet består af blandt andet psykologer, tale-høre-lærere, fysio- og ergoterapeuter og konsulenter. Til hver skole er der knyttet en psykolog og en talepædagog, der samarbejder med lærere og pædagoger om at hjælpe børn med særlige behov. Særlige behov og vanskeligheder kan være: Tale-hørevanskeligheder. Motoriske vanskeligheder. Problemer af faglig og følelsesmæssig art. Problemer med adfærd. Problemer med kontakten til andre. Problemer i familien, sygdom, skilsmisse m.v. I samarbejde med forældre og lærere vurderer PPR-medarbejderen barnets vanskeligheder og lægger en plan for, hvordan disse kan løses, begrænses eller forebygges. Forældre kan henvende sig til medarbejderne på skolen eller direkte til Forebyggelse og Rådgivning, der hører under Skole og Familie-området i Rudersdal Kommune. Skolen kan også henvise barnet til hjælp og vejledning. Formålet med indsatsen er at løse problemerne lokalt, så barnet kan fortsætte i den normale folkeskole frem for at skulle på specialskole. Inklusion i skolen og fritid I Rudersdal Kommune arbejdes der på tværs af skoler, fritidstilbud og institutioner med et fireårigt inklusionsprojekt. Inklusion handler om, at færre børn og unge udskilles til specialtilbud, så flest mulige forbliver i fællesskaberne i skole og fritidstilbud. Læs mere om inklusion i Rudersdal på Sundhedstjenesten Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som varetager det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i samarbejde med den kommunalt ansatte læge og skolen. Der arbejdes ud fra en opfattelse af sundhed, der omfatter såvel et godt helbred som en god trivsel. Formålet er at bidrage til, at eleverne i løbet af skoletiden gradvist bliver i stand til at forholde sig til og handle i forhold til egen sundhed gennem samtale/ undersøgelse og sundhedspædagogiske tiltag. Formålet med undersøgelsen er desuden at vurdere barnets sundhed og udvikling, så vi sikrer det bedste udgangspunkt for trivsel og indlæring. 9

10 Indskolingsundersøgelse I Rudersdal Kommune indbyder den Kommunale Sundhedstjeneste barn og forældre til en indskolingsundersøgelse, når jeres barn går i børnehaveklasse. I de efterfølgende skoleår har sundhedsplejersken kontakt med børnene via sundhedssamtaler mindst fem gange i skoleforløbet. Emnerne tager udgangspunkt i det, der er aktuelt for den enkelte elev i forhold til alder og aktuel livssituation, og der foretages screeningsundersøgelser (syn, højde og vægt). Kommunallægen tilbyder undersøgelse af dit barn i 9. klasse og har i løbet af skoletiden mulighed for at foretage ekstra undersøgelser, hvis du, dit barn, sundhedsplejersken eller skolen skønner, at der er behov for det. Alle elever inviteres skriftligt til undersøgelse og sundhedssamtale. Som forældre skal du give samtykke til, at dit barn undersøges, hvilket du får besked om via ForældreIntra. Både sundhedsplejersken og kommunallægen har tavshedspligt og vægter forældresamarbejdet meget højt. Hvis vi møder et sundhedsproblem hos jeres barn, vil vi selvfølgelig altid kontakte jer, ligesom I altid er velkomne til at kontakte os, hvis I ønsker at drøfte emner omkring jeres barns sundhed og trivsel. Kontaktdata til sundhedsplejersken fremgår af skolernes hjemmesider. Tandplejen Alle børn og unge fra 0-18 år med bopæl i Rudersdal Kommune tilbydes forebyggende og behandlende tandpleje på en af kommunens tandklinikker. Indkaldelsen sker automatisk til den klinik, der knytter sig til elevens bopælsadresse. Passer det bedre at komme på en anden klinik, kan dette lade sig gøre. Tandstillingen følges ved de regelmæssige eftersyn. Ved behov for tandregulering kontaktes hjemmet. Forældre til børn under 16 år kan vælge at lade barnet benytte en privat tandlægepraksis efter eget valg med tilskud fra kommunen på 65 %. Endvidere er der mulighed for vederlagsfrit at vælge en anden kommunal klinik på tværs af kommunegrænserne. De 16 til 18 årige kan vælge, om behandlingen skal fortsætte på en kommunal tandklinik eller overgå til en privat tandlæge uden omkostninger for den unge. Tandskader og nødbehandling Ved tandskader bør man søge tandlæge hurtigst muligt, da behandlingen af en beskadiget tand forbedres, jo før den påbegyndes. Uden for tandplejens åbningstid henvises fra den 1. januar 2014 til Akuttelefonen Akutte nødbehandlinger for 0 til 18 årige betales af tandplejen i Rudersdal Kommune. Åbningstider og kontakt Tandplejens normale åbningstider er fra kl , men alle klinikker har dage med længere åbningstid. Tandplejen har åbent i en del af skoleferierne. Oplysning herom gives på klinikkernes telefonsvarere og på hjemmesiden Børn og forældre er altid velkomne til at henvende sig til tandplejen: 10

11 Tandplejens kontor Administrationscentret Stationsvej Birkerød Tlf Befordring og skolebusser Der ydes fri befordring, hvis skolevejen er længere end: klasse = 2½ km klasse = 6 km klasse = 7 km 10. klasse = 9 km Til elever med bopæl i andre kommuner ydes ikke befordring. Der ydes ikke befordring mellem skole og hjem eller dettes nærhed for elever, som undervises i anden skole end distriktsskolen - jævnfør Folkeskolelovens 26, stk. 6. Der er kører skolebusser til henholdsvis Dronninggårdskolen, Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen i skoleåret 2013/2014. Øvrig befordring foregår med ordinære busser/tog. For yderligere information om befordring se Udmeldelse af daginstitution Børnehaveklasseelever, der begynder SFO den 1. maj 2014, bliver automatisk udmeldt fra deres børnehave per 30. april Hvis et barn skal gå på en privatskole, hvor der ikke er et SFO-tilbud fra den 1. maj, kan forældrene søge om dispensation til at lade barnet fortsætte i børnehave indtil den 1. august Dispensationen kan gives af Børneområdet i Rudersdal Kommune. Skolernes kontaktoplysninger BIRKERØD SKOLE Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød, tlf.: Skoleleder: Gitte Graatang BISTRUPSKOLEN Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød, tlf.: Skoleleder Stieg Eriksen 11

12 DRONNINGGÅRDSKOLEN Rønnebærvej 33, 2840 Holte, tlf.: Skoleleder Gitte Moltzen TOFTEVANGSKOLEN Teglporten 7-9, 3460 Birkerød, tlf.: Skoleleder Helle Christensen HØSTERKØB SKOLE Nedenomsvej 22, 2970 Hørsholm, tlf.: Skoleleder Kirsten Frölich Brønd TRØRØDSKOLEN Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk, tlf.: Skoleleder Suzanne Henningsen NY HOLTE SKOLE Grünersvej 6, 2840 Holte, tlf.: Skoleleder Ulrik Schou VANGEBOSKOLEN Vangeboled 9, 2840 Holte, tlf.: Konstitueret skoleleder Claus Dideriksen NÆRUM SKOLE Fruerlund 9, 2850 Nærum, tlf: Skoleleder Kirsten Kryger VEDBÆK SKOLE Henriksholms Allé 2, 2950 Vedbæk, tlf.: Skoleleder Toni Besjakov SJÆLSØSKOLEN Ravnsnæsvej 120, 3460 Birkerød, tlf.: Skoleleder Frank Munk-Olsen SKOVLYSKOLEN Borgmester Schneidersvej 40, 2840 Holte, tlf.: Skoleleder Ole Stavngaard 12

13 SKOLE OG FAMILIE Stationsvej 36, 3460 Birkerød, tlf.: Områdechef Martin Tinning Forebyggelse og Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Stationsvej 36, 3460 Birkerød, tlf.: Privatskoler i Rudersdal Kommune Birkerød Privatskole Birkevej 15-17, 3460 Birkerød Tlf Nærum Privatskole Concordiavej Nærum Tlf Rudersdal Lilleskole Vejlesøvej 40B 2840 Holte Tlf

14 RUDERSDAL KOMMUNE Skole og Familie Stationsvej Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Udgivet november 2013

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere