2014 Velkommen i skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 Velkommen i skole"

Transkript

1 2014 Velkommen i skole

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning - Min Rude og NemID...6 Skoledistrikter...6 Forældrenes opbakning...7 Skolefritidsordningen...7 Skole-hjem-samarbejde...7 Skolebestyrelse og forældreråd...8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)...9 Sundhedstjenesten...9 Tandplejen Befordring og skolebusser Udmeldelse af daginstitution Skolernes kontaktoplysninger

3 Forord Den 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft, og dit barns børnehaveklasse bliver den første årgang med en mere varieret og længere skoledag. Formålet med reformen er både at give eleverne mere og bedre undervisning og styrke kompetencerne hos lærere, pædagoger og skoleledere. Skoledagen og undervisningen bliver anderledes end tidligere, og eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse skal i gennemsnit gå 30 timer i skole om ugen. Der kommer mere fysisk aktivitet i løbet af skoledagen, og samarbejdet mellem lærere og pædagoger bliver styrket. Det er nogle af hovedpunkterne i den nye reform. Folketinget har dog ikke vedtaget den endelige lov, og derfor kan vi ikke fortælle præcist, hvordan den nye lov vil påvirke dit barns skoledag i børnehaveklasse. Skolerne i Rudersdal Kommune er i gang med at forberede sig på den nye lov, og du vil få mere information om børnehaveklassen inden sommerferien Allerede nu vil vi med denne folder give dig information om skoleindskrivningen, informationsmøderne, udmeldelse af institution og overgang fra børnehave til SFO. Tidlig SFO-start til maj Kommende elever i børnehaveklassen bliver overflyttet til skolefritidsordningen (SFO) den 1. maj Den tidlige SFO-start skal give børnene en mere tryg og rolig start på det kommende skoleliv. Den tidligere start i SFO betyder, at børnene skal stoppe i børnehaven i slutningen af april. Digital indskrivning Kommunen har digital indskrivning af skolebørn, hvor forældre indskriver deres børn fra en computer. Indskrivningen foregår via Min Rude, der er et digitalt univers for alle borgere i Rudersdal Kommune. Læs mere om digital indskrivning på side 6, og skolernes orienteringsmøde på side 14. Hvis der er behov for yderligere information, vil både Skole og Familie og de enkelte skoler være behjælpelige. Sidste frist for ansøgning om optagelse i børnehaveklasse og skolefritidsordningen er søndag den 12. januar Med venlig hilsen Daniel E. Hansen, Formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune Martin Tinning, Områdechef for Skole og Familie 3

4 Børnehaveklassen I børnehaveklassen oplever børnene et trygt og stimulerende miljø, hvor leg er et centralt element i læringen. Gennem leg og legelignende aktiviteter bliver de introduceret til nye begreber, udtryksformer og måder at lære på. Børnehaveklassen skal stimulere børnene og forberede dem på deres videre skolegang; både som enkelt individer og som del af et større socialt fællesskab. I børnehaveklassen er der opmærksomhed på barnets sprog og sprogforståelse. Det sker for at tilrettelægge undervisningen efter børnenes forskellige kompetencer og behov. Se også forordet i denne pjece, hvor nogle af hovedpunkterne i den kommende skolereform er beskrevet. Reformen træder i kraft august 2014, og loven bag reformen er ikke vedtaget ved udgivelse af denne pjece i november Derfor er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at komme med yderligere beskrivelser af børnehaveklassen og de første skoleår. I vil få mere information fra skolen, hvor jeres barn skal begynde i børnehaveklasse. Ansøgning om udsættelse Børnehaveklassen er obligatorisk, ligesom undervisningspligten er ti år. Denne pligt til at modtage undervisning indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år. Er du i tvivl om det rigtige tidspunkt for skolestarten, kan du henvende dig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (se adresse bagerst i hæftet). I barnets daginstitution udleveres et ansøgningsskema om udsættelse af skolestart. Skemaet udfyldes med begrundet årsag til udsættelse, og det sendes efterfølgende til Skole og Familie (adressen står på bagsiden). Skole og Familie behandler og godkender ansøgninger. Sidste frist for ansøgning om udsættelse af skolestart er den 20. december Skoleparathedsvurdering Alle børn kan begynde i en børnehaveklasse i august måned i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år. Hvis forældrene anmoder om det, kan et barn optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år. Betingelsen er, at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen og dermed kan fortsætte i 1. klasse året efter. Skoleparathedsvurderingen finder sted på den skole, hvor barnet ønskes indskrevet. Der afholdes en samtale mellem forældre, børnehave og repræsentanter fra skolen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i uge 1 og 2. Skolen giver medio februar besked om barnet kan optages. Sidste frist for ansøgning om skoleparathedsvurdering er den 20. december

5 Orienteringsmøder på skolerne På orienteringsmøderne er der information om skolestarten, og der er lejlighed til at stille spørgsmål om skolen. Du velkommen til at deltage i flere orienteringsmøder se skolernes adresser på s. 12. Birkerød Skole Tirsdag d. 3. december 2013 kl Bistrupskolen Onsdag d. 11. december 2013 kl Dronninggårdskolen Onsdag d. 11. december 2013 kl Høsterkøb Skole Torsdag d. 5. december 2013 kl Ny Holte Skole Mandag d. 2. december 2013 kl Nærum Skole Tirsdag d. 10. december 2013 kl Sjælsøskolen Mandag d. 16. december Trørødskolen Mandag d. 9. december 2013 kl Skovlyskolen Tirsdag d. 10. december 2013 kl Toftevangskolen Lørdag d. 7. december 2013 kl (Mødet er også for de kommende skolebørn, der er i bh.klassen sammen med personalet.) Vangeboskolen Onsdag d. 4. december Vedbæk Skole Onsdag d. 11. december 2013 kl

6 Digital indskrivning - Min Rude og NemID Rudersdal Kommune tilbyder digital indskrivning af børn i skolen. Det sker via der er et digitalt univers for kommunens borgere. For at bruge den digitale indskrivning skal man have NemID, der er et fælles login til offentlige hjemmesider samt netbanker. Hvis man er netbankkunde, har man allerede NemID. Hvis ikke kan NemID bestilles gratis på Kommunens borgerservice samt bibliotekerne i Birkerød og Holte udsteder også NemID. Læs mere om NemID på rudersdal.dk/nemid. Forældre uden internetadgang skal henvende sig på den skole, hvor barnet ønskes indskrevet. Det er derfor vigtigt, at spørgsmål angående indskrivningen rettes til den skole, hvor barnet ønskes optaget. Skoledistrikter Rudersdal Kommune er et fælles skoledistrikt, og hver af de 12 skoler har et grunddistrikt. På findes en oversigt med vejnavne og skoledistrikter. Alle børn optages som udgangspunkt på en distriktsskole. Ønsker du dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, er optagelsen betinget af, at der er plads på den ønskede skole (mindre end 24 elever tilmeldt pr. klasse efter optagelse af grunddistriktets elever). Optagelseskriterierne er følgende: 1. Først optages børn fra grunddistriktet. 2. Dernæst optages børn fra andre distrikter med søskende på den ansøgte skole. Kan alles ønsker ikke opfyldes, optages de søskende, der bor tættest på den ansøgte skole. 3. Dernæst optages børn fra andre distrikter uden søskende på den ansøgte skole. Kan alle ikke optages, bliver de børn, der bor tættest på den ansøgte skole optaget. Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, kan søskende ikke garanteres plads på samme skole. Der ydes ikke fri befordring, selv om afstandskriteriet er opfyldt, hvis barnet bliver optaget på en anden skole end distriktsskolen. Det kan efter indskrivningen være nødvendigt med en mindre midlertidig ændring af grunddistriktet, hvis der er store udsving i forhold til det forventede antal tilmeldte elever. Skole og Familie vil i de tilfælde henvende sig direkte til de berørte forældre. 6

7 Forældrenes opbakning Skolestart betyder store forandringer, muligheder og nye udfordringer for dit barn, der går fra et velkendt miljø i børnehaven til en større børnegruppe i et nyt skolemiljø. Det er vigtigt, at du støtter barnet og hjælper det i forbindelse med skolestarten. Den fælles interesse for skolearbejdet giver børn og forældre mulighed for at styrke kontakten. Skolen i dag er meget anderledes end den, du selv oplevede. Den lægger stadig stor vægt på nyttige kundskaber, men stiller også øgede krav om selvstændighed, kritisk sans og samarbejdsevner. Eleverne i børnehaveklasse eleverne skal som følge af reformen gå 30 timer i skole om ugen, og den længere og mere varierede skoledag vil tage udgangspunkt i børnenes udvikling og alder. Undervisningen i indskolingen (børnehaveklasse til og med 3. klasse) er tilrettelagt, så børnene får styrket deres nysgerrighed og lyst til at lære. Der lægges stor vægt på, at børnene føler sig trygge ved skolen og lærerne, samtidig med at de stimuleres intellektuelt, sprogligt og socialt. Børnehaveklasselæreren fungerer som klasselærer, der er koordinator og rådgiver for klassen, det enkelte barn og forældrene. Klasselæreren er også bindeled til alle de andre faggrupper, som klassen kommer i kontakt med fx skoletandlæge, skolelæge, talepædagog og i nogle tilfælde skolepsykologen. Skolefritidsordningen I Rudersdal Kommune er alle børn fra børnehaveklasse til 5. klasse sikret plads i en skolefritidsordning. Skolefritidsordningen er en del af skolen, og den er en god start på et aktivt liv, hvor børnene i samvær med andre lærer vigtige adfærdsregler og færdigheder, der bidrager til deres udvikling og trivsel. Der er åbent hele året på alle hverdage fra kl og igen om eftermiddagen. Mandag til torsdag lukkes der kl og fredag kl Der kan være ændringer i åbningstiden i forbindelse med ferier mm. Tilbuddet om SFO gælder også i sommerferien, hvor de enkelte institutioner aftaler fordelingen af åbningsperioden indbyrdes. Skole-hjem-samarbejde Det er helt afgørende for barnets skolegang, at forældrene er interesserede i skolen. Forældrenes bidrag til børnenes udvikling og trivsel i skolen kræver først og fremmest evnen og lysten til at samarbejde. Den centrale person i samarbejdet mellem skole og hjem er klasselæreren, der har 7

8 den tætteste kontakt til den enkelte elev. Denne kontakt vil i mange tilfælde foregå uformelt ved telefonsamtaler, skriftlige meddelelser, personlige møder m.m. Skolen kan arrangere stormøder for et helt klassetrins forældre for at informere om skolens forskellige serviceorganer: Skoletandplejen, sundhedsplejen, tale-/hørepædagogen samt skolepsykologen. Forældremøder og samtaler Lærerne i en klasse arrangerer forældremøder for klassens forældre. Her er det især emner fra hverdagen, der drøftes. Lærerne kan informere om klassens arbejde, og forældrene har mulighed for at kommentere dette og udveksle synspunkter. Der afholdes skole-hjem-samtaler 1-2 gange årligt, afhængigt af behov og klassetrin. Samtalerne drejer sig om det enkelte barn, og der afsættes tid til hvert barns forældre. Kommunikation mellem skole og hjem Kommunikationen mellem skole og hjem foregår dels ved møder og ved hjælp af ForældreIntra, der er en internetbaseret kommunikationskanal. ForældreIntra bruges både til praktiske beskeder, telefonlister samt annoncering af møder og aktiviteter. Desuden bliver elevplaner og årsplaner lagt ud på ForældreIntra. I forbindelse med skolestarten får alle forældre mere information om ForældreIntra. Du kan logge på ForældreIntra via skolernes hjemmesider og Min Rude. Til Min Rude kræves NemID. Skolebestyrelse og forældreråd En af skolebestyrelsens vigtigste opgaver er at formidle samarbejdet mellem skole og hjem. Skolebestyrelsen skal endvidere varetage et oplysningsarbejde blandt forældrene. Skolebestyrelsen har en afgørende indflydelse på, hvad der skal ske i skolen, og udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Bestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, godkender skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler. Skolebestyrelsen kan desuden komme med indstillinger og høringssvar til kommunalbestyrelsen. Forældreråd/kontaktforældre I mange klasser vælger forældrene repræsentanter, som kan bistå klasselæreren i forbindelse med planlægning, forældremøder, udflugter osv. Det kaldes forældreråd eller kontaktforældre. De kan tage initiativ til sociale arrangementer som fælles fødselsdage, udflugter eller elevfester. 8

9 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR yder vejledning og hjælp til børn med særlige behov. Hjælpen er rettet mod børnene, deres forældre og personalet på skolen. PPR er et tværfagligt samarbejdende team, der hører under afdelingen Forebyggelse og Rådgivning i Rudersdal Kommune. Teamet består af blandt andet psykologer, tale-høre-lærere, fysio- og ergoterapeuter og konsulenter. Til hver skole er der knyttet en psykolog og en talepædagog, der samarbejder med lærere og pædagoger om at hjælpe børn med særlige behov. Særlige behov og vanskeligheder kan være: Tale-hørevanskeligheder. Motoriske vanskeligheder. Problemer af faglig og følelsesmæssig art. Problemer med adfærd. Problemer med kontakten til andre. Problemer i familien, sygdom, skilsmisse m.v. I samarbejde med forældre og lærere vurderer PPR-medarbejderen barnets vanskeligheder og lægger en plan for, hvordan disse kan løses, begrænses eller forebygges. Forældre kan henvende sig til medarbejderne på skolen eller direkte til Forebyggelse og Rådgivning, der hører under Skole og Familie-området i Rudersdal Kommune. Skolen kan også henvise barnet til hjælp og vejledning. Formålet med indsatsen er at løse problemerne lokalt, så barnet kan fortsætte i den normale folkeskole frem for at skulle på specialskole. Inklusion i skolen og fritid I Rudersdal Kommune arbejdes der på tværs af skoler, fritidstilbud og institutioner med et fireårigt inklusionsprojekt. Inklusion handler om, at færre børn og unge udskilles til specialtilbud, så flest mulige forbliver i fællesskaberne i skole og fritidstilbud. Læs mere om inklusion i Rudersdal på Sundhedstjenesten Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som varetager det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i samarbejde med den kommunalt ansatte læge og skolen. Der arbejdes ud fra en opfattelse af sundhed, der omfatter såvel et godt helbred som en god trivsel. Formålet er at bidrage til, at eleverne i løbet af skoletiden gradvist bliver i stand til at forholde sig til og handle i forhold til egen sundhed gennem samtale/ undersøgelse og sundhedspædagogiske tiltag. Formålet med undersøgelsen er desuden at vurdere barnets sundhed og udvikling, så vi sikrer det bedste udgangspunkt for trivsel og indlæring. 9

10 Indskolingsundersøgelse I Rudersdal Kommune indbyder den Kommunale Sundhedstjeneste barn og forældre til en indskolingsundersøgelse, når jeres barn går i børnehaveklasse. I de efterfølgende skoleår har sundhedsplejersken kontakt med børnene via sundhedssamtaler mindst fem gange i skoleforløbet. Emnerne tager udgangspunkt i det, der er aktuelt for den enkelte elev i forhold til alder og aktuel livssituation, og der foretages screeningsundersøgelser (syn, højde og vægt). Kommunallægen tilbyder undersøgelse af dit barn i 9. klasse og har i løbet af skoletiden mulighed for at foretage ekstra undersøgelser, hvis du, dit barn, sundhedsplejersken eller skolen skønner, at der er behov for det. Alle elever inviteres skriftligt til undersøgelse og sundhedssamtale. Som forældre skal du give samtykke til, at dit barn undersøges, hvilket du får besked om via ForældreIntra. Både sundhedsplejersken og kommunallægen har tavshedspligt og vægter forældresamarbejdet meget højt. Hvis vi møder et sundhedsproblem hos jeres barn, vil vi selvfølgelig altid kontakte jer, ligesom I altid er velkomne til at kontakte os, hvis I ønsker at drøfte emner omkring jeres barns sundhed og trivsel. Kontaktdata til sundhedsplejersken fremgår af skolernes hjemmesider. Tandplejen Alle børn og unge fra 0-18 år med bopæl i Rudersdal Kommune tilbydes forebyggende og behandlende tandpleje på en af kommunens tandklinikker. Indkaldelsen sker automatisk til den klinik, der knytter sig til elevens bopælsadresse. Passer det bedre at komme på en anden klinik, kan dette lade sig gøre. Tandstillingen følges ved de regelmæssige eftersyn. Ved behov for tandregulering kontaktes hjemmet. Forældre til børn under 16 år kan vælge at lade barnet benytte en privat tandlægepraksis efter eget valg med tilskud fra kommunen på 65 %. Endvidere er der mulighed for vederlagsfrit at vælge en anden kommunal klinik på tværs af kommunegrænserne. De 16 til 18 årige kan vælge, om behandlingen skal fortsætte på en kommunal tandklinik eller overgå til en privat tandlæge uden omkostninger for den unge. Tandskader og nødbehandling Ved tandskader bør man søge tandlæge hurtigst muligt, da behandlingen af en beskadiget tand forbedres, jo før den påbegyndes. Uden for tandplejens åbningstid henvises fra den 1. januar 2014 til Akuttelefonen Akutte nødbehandlinger for 0 til 18 årige betales af tandplejen i Rudersdal Kommune. Åbningstider og kontakt Tandplejens normale åbningstider er fra kl , men alle klinikker har dage med længere åbningstid. Tandplejen har åbent i en del af skoleferierne. Oplysning herom gives på klinikkernes telefonsvarere og på hjemmesiden Børn og forældre er altid velkomne til at henvende sig til tandplejen: 10

11 Tandplejens kontor Administrationscentret Stationsvej Birkerød Tlf Befordring og skolebusser Der ydes fri befordring, hvis skolevejen er længere end: klasse = 2½ km klasse = 6 km klasse = 7 km 10. klasse = 9 km Til elever med bopæl i andre kommuner ydes ikke befordring. Der ydes ikke befordring mellem skole og hjem eller dettes nærhed for elever, som undervises i anden skole end distriktsskolen - jævnfør Folkeskolelovens 26, stk. 6. Der er kører skolebusser til henholdsvis Dronninggårdskolen, Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen i skoleåret 2013/2014. Øvrig befordring foregår med ordinære busser/tog. For yderligere information om befordring se Udmeldelse af daginstitution Børnehaveklasseelever, der begynder SFO den 1. maj 2014, bliver automatisk udmeldt fra deres børnehave per 30. april Hvis et barn skal gå på en privatskole, hvor der ikke er et SFO-tilbud fra den 1. maj, kan forældrene søge om dispensation til at lade barnet fortsætte i børnehave indtil den 1. august Dispensationen kan gives af Børneområdet i Rudersdal Kommune. Skolernes kontaktoplysninger BIRKERØD SKOLE Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød, tlf.: Skoleleder: Gitte Graatang BISTRUPSKOLEN Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød, tlf.: Skoleleder Stieg Eriksen 11

12 DRONNINGGÅRDSKOLEN Rønnebærvej 33, 2840 Holte, tlf.: Skoleleder Gitte Moltzen TOFTEVANGSKOLEN Teglporten 7-9, 3460 Birkerød, tlf.: Skoleleder Helle Christensen HØSTERKØB SKOLE Nedenomsvej 22, 2970 Hørsholm, tlf.: Skoleleder Kirsten Frölich Brønd TRØRØDSKOLEN Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk, tlf.: Skoleleder Suzanne Henningsen NY HOLTE SKOLE Grünersvej 6, 2840 Holte, tlf.: Skoleleder Ulrik Schou VANGEBOSKOLEN Vangeboled 9, 2840 Holte, tlf.: Konstitueret skoleleder Claus Dideriksen NÆRUM SKOLE Fruerlund 9, 2850 Nærum, tlf: Skoleleder Kirsten Kryger VEDBÆK SKOLE Henriksholms Allé 2, 2950 Vedbæk, tlf.: Skoleleder Toni Besjakov SJÆLSØSKOLEN Ravnsnæsvej 120, 3460 Birkerød, tlf.: Skoleleder Frank Munk-Olsen SKOVLYSKOLEN Borgmester Schneidersvej 40, 2840 Holte, tlf.: Skoleleder Ole Stavngaard 12

13 SKOLE OG FAMILIE Stationsvej 36, 3460 Birkerød, tlf.: Områdechef Martin Tinning Forebyggelse og Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Stationsvej 36, 3460 Birkerød, tlf.: Privatskoler i Rudersdal Kommune Birkerød Privatskole Birkevej 15-17, 3460 Birkerød Tlf Nærum Privatskole Concordiavej Nærum Tlf Rudersdal Lilleskole Vejlesøvej 40B 2840 Holte Tlf

14 RUDERSDAL KOMMUNE Skole og Familie Stationsvej Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Udgivet november 2013

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Velkommen i skole Skoleåret 2015-16

Velkommen i skole Skoleåret 2015-16 Velkommen i skole Skoleåret 2015-16 1 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole side 3 Skoledistrikter side 4 Folkeskolereform side 5-6 Skoleindskrivning side 7 Frit skolevalg side 8 Børnehaveklassen side

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF)

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) 23 Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) Skoleåret 2015/2016 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til Børnehaveklasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School

Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School R Ø D O V R E K O M M U N E Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School Velkommen i skole... til de nye skolebørn i Rødovre og deres forældre 1 Indhold Side Indskrivning til skoleåret

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Informationsaften for kommende 0.klasseforældre 3. november 2010

Informationsaften for kommende 0.klasseforældre 3. november 2010 Informationsmøde Mosedeskolen Onsdag den 3. november kl. 19.00-21.00 Kl. 19.00 Velkomst og kort om aftenens program V/skoleleder Michael Tillitz. Kort info om skole og SFO og lidt om indskolingsgrupper.

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Samarbejde i Viby lokaldistrikt

Samarbejde i Viby lokaldistrikt Samarbejde i Viby lokaldistrikt Viby Dagtilbud, Kontor: Øster alle 50, 1, tlf. 20 18 55 76 Hjemmeside: www.viby.dagtilbud-aarhus.dk Viby Dagtilbud består af: Børnehuset Moltkesvej, Moltkesvej 2, tlf. 87

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere