Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival"

Transkript

1 Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade Skanderborg TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand om, at byrådets medlemmer er inhabile i sager, der har med Skanderborg Festival at gøre, fordi de har modtaget fribilletter til festivalen. Kommunen har derfor i brev af 12. maj 2010 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at se nærmere på sagen. Navnlig spørgsmålet om byrådsmedlemmernes inhabilitet ønskes afklaret, men kommunen hører også gerne tilsynets øvrige kommentarer eller synspunkter til sagen. Den årlige, 5 dage lange Skanderborg Festival involverer Skanderborg Kommune på forskellig måde. For det første afholdes festivalen på et kommunalt ejet areal uden vederlag. For det andet bistår kommunen på forskellig måde vederlagsfrit ved infrastrukturelle opgaver omkring festivalen. For det tredje afføder festivalen en række myndighedsopgaver for Skanderborg Kommune. Der er i 2008 indgået en detaljeret, skriftlig aftale om disse forhold mellem kommunen og Skanderborg Festivalklub, der er den juridiske person bag festivalen. Aftalen indeholder ikke bestemmelser om fribilletter til kommunen, byrådets medlemmer eller medarbejdere. Den indeholder heller ikke bestemmelser om kommunens tilsyn med festivalen. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /692 SAGSBEHANDLER: MABAAR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Kommunen skriver i sit brev til statsforvaltningen, at kommunens opgave med festivalen således involverer et stort antal kommunale medarbejdere, ligesom også embedsmænd og politikere skal være orienteret og informeret, således at der kan foretages relevant vurdering og træffes de nødvendige beslutninger. Der holdes forskellige status- og koordineringsmøder mellem festivalklubben og kommunen. Derudover anser kommunen det for væsentligt, at de centrale personer har mulighed for med egne øjne at se, hvorledes festivalen forløber. Adgangen til fe-

2 stivalen klares mest praktisk ved, skriver kommunen, at de pågældende udstyres med en billet. Den nødvendige billet kan enten indkøbes af kommunen, eller også kan Skanderborg Festivalklub tilbyde en fribillet som sket. I førstnævnte tilfælde kunne vel opstå en diskussion om, hvorvidt det er en lovlig kommunal udgift at indkøbe billetterne. I sidstnævnte tilfælde handler diskussionen nu om, hvorvidt der foreligger en gave, der ligger inden for det tilladelige at modtage for bl.a. et byrådsmedlem. Byrådsmedlemmer, direktionens medlemmer samt visse andre højere embedsmænd i kommunen har gennem mange år modtaget fribilletter. I 2008 blev der udleveret partout-billetter til dem af de nævnte, der ønskede det, samt til deres eventuelle ledsagere. I 2009 blev der strammet lidt op, således at der nu alene kunne modtages to endags-billetter eller en partout-billet pr. person. En partoutbillet koster kr., en endags-billet kr. (i 2010). Billetterne lader sig ikke videregive eller sælge til andre. Ud over de nævnte modtagere udleveres billetter til de embedsmænd i kommunen, som har med de nævnte praktiske og myndighedsrelaterede opgaver at gøre. Det er kommunens opfattelse, at der kan modtages et antal fribilletter, som Skanderborg Festivalklub ønsker at udlevere. Klubben og kommunen har en gensidig interesse i, at sagen er så veloplyst som muligt med henblik på at opnå den optimale aftale- og myndighedsmæssige styring af festivalens afholdelse. Værdien af billetterne er inden for visse rammer uden betydning for sagen, da de ikke har karakter af en gave, skriver kommunen. Såfremt det, til forskel fra kommunens opfattelse, fastslås, at der er tale om en gave, finder kommunen, at værdien ikke overstiger det tilladelige, bl.a. fordi modtagerne i vidt omfang ikke ville have købt billetterne, hvis de ikke var udleveret uden beregning. Hvis dette synspunkt ikke anerkendes, mener kommunen, at byrådets medlemmer ikke ved at modtage gaven bliver inhabile efter forvaltningslovens 3. Videre anfører kommunen, at byrådsmedlemmerne ved at deltage i festivalen varetager en repræsentativ opgave for kommunen. Det er både naturligt og passende, at byrådet møder op til et stort kulturelt arrangement i byen. Det er efter Skanderborg Kommunes opfattelse endvidere i overensstemmelse med kommunalretlig praksis, at byrådspolitikere i et vist omfang kan deltage vederlagsfrit i den slags arrangementer, når der er tale om en repræsentativ funktion. SIDE 2

3 Særlig om fribilletter til byrådsmedlemmers ledsagere bemærker kommunen: Byrådspolitikere bruger løbende mange timer på det lokalpolitiske arbejde. Disse timer tages i vidt omfang fra den fritid, der ellers kunne være anvendt i samvær med ægtefælle, samlever eller familie. Her er der en mulighed for at varetage et sagligt behov for at møde op til et arrangement uden at skulle trække veksler på hjemmefronten, idet to personer har mulighed for at lave et arrangement til en udflugt, hvis også ledsager kan få en billet. Det er som nævnt Skanderborg Kommunes opfattelse, at der varetages en kommunal interesse, når byrådet møder op til festivalen, og såfremt muligheden for at medtage en ledsager har en positiv effekt på fremmødet, vil det dermed gavne det saglige formål. Retsgrundlaget for statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen vil i dette afsnit indledningsvis redegøre for de retsregler, den finder afgørende for besvarelsen af kommunens spørgsmål. 1. Statsforvaltningen Midtjylland fører tilsyn i henhold til kapitel VI i styrelsesloven 1 med kommunerne i Region Midtjylland. Tilsynet er et retligt tilsyn, jf. styrelseslovens 48, stk. 1. Det betyder, at statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Tilsynet vedrører ud over skreven lovgivning tillige kommunernes overholdelse af bl.a. almindelige retsgrundsætninger, som på ulovbestemt grundlag gælder for offentlige myndigheders virksomhed. Tilsynet retter sig mod al virksomhed i kommunen, der udøves af kommunalbestyrelsen eller på kommunalbestyrelsens vegne. Det vedrører både konkrete afgørelser og generelle vedtagelser, og det kan aktualiseres, hvad enten den pågældende disposition er truffet af kommunalbestyrelsen i et møde, af et udvalg eller dettes formand på udvalgets vegne, af borgmesteren eller af forvaltningen på kommunalbestyrelsens eller et udvalgs vegne. Tilsynet vedrører også kommunens undladelser af at opfylde en handlepligt. Tilsynet vedrører altså de kommunale organers virksomhed. Det omfatter derimod ikke den virksomhed, der udøves af kommunalbestyrelsens medlemmer som enkeltper- 1 Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 med senere ændringer SIDE 3

4 soner, og deres mulige forsømmelse af individuelle forpligtelser, herunder strafbare handlinger og undladelser. Byrådet har næppe hjemmel til at bestemme, om dets medlemmer lovligt kan modtage invitationer. Dermed falder det uden for statsforvaltningens kompetence som tilsyn at tage stilling til, om de lovligt kan tage imod invitationerne, jf. foranstående om tilsynets beføjelser. Tilsynet omfatter heller ikke kommunale medarbejderes virksomhed som enkeltpersoner. Hvis medarbejderes handlinger eller undladelser lovligt kan reguleres af kommunen ved tjenstlige forskrifter, kan tilsynet dog føre tilsyn med, om kommunalbestyrelsen har givet sådanne forskrifter i fornødent omfang og ført tilstrækkeligt tilsyn med deres efterlevelse. Som led i sit tilsyn kan statsforvaltningen anvende en række sanktioner, som nærmere er beskrevet i styrelseslovens kapitel VI. Derudover kan den ifølge styrelseslovens 50 udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Dette kan ske i forbindelse med en sag, som tilsynet har rejst af egen drift, eller som følge af henvendelse fra f.eks. en borger. Eller det kan ske som svar på en anmodning som den, Skanderborg Kommune nu har sendt. Statsforvaltningen vil i en sådan udtalelse normalt kun udtale sig om forhold, der omfattes af dens lovbestemte tilsyn, jf. foranstående. 2. Straffeloven 2 indeholder i 144 følgende bestemmelse: Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Bortset fra straffelovens regler findes der ikke skrevne regler om, hvorvidt personer i offentlig tjeneste eller hverv er afskåret fra at modtage begunstigelser fra private. I bestemmelsens udtryk uberettiget ligger, at ikke enhver gave mv. er uberettiget og skal afslås. 3. Folketingets Ombudsmand behandlede i en sag om invitationer fra et asfaltfirma. Kommunalbestyrelsesmed- 2 Lovbekendtgørelse nr af 29. oktober Folketingets Ombudsmands beretning 1976, side 83. Se endvidere Ombudsmandens beretning 1965, side 159 SIDE 4

5 lemmer og ansatte ved kommunernes tekniske forvaltninger samt deres ægtefæller havde på firmaets invitation overværet Holstebro-revyen og i forbindelse hermed fået serveret en kold anretning med øl og snaps samt kaffe med likør/cognac. For et af arrangementerne beløb udgifterne sig til 180 kr. pr. deltager (i datidens priser). Ombudsmanden udtalte bl.a.: synspunkter, der er beslægtede med de betragtninger, der ligger til grund for bl.a. habilitetsreglerne, taler for, at personer i offentlig tjeneste eller hverv undlader i deres egenskab af offentligt ansatte m.v. at modtage begunstigelser fra private, der efter deres art og/eller den sammenhæng, hvori de ydes, efter en generel bedømmelse kan være egnede til at skabe tvivl om, at de pågældendes afgørelser, herunder indgåelse af kontrakter, sker på upartisk måde. finder jeg anledning til at understrege, at pligten for personer i offentlig tjeneste eller hverv til at afslå modtagelse af begunstigelser ikke alene er bestemt af, i hvilket omfang modtagelsen af begunstigelse indebærer en mere konkret risiko for, at afgørelser vil blive truffet (kontrakter indgået) under hensyntagen til begunstigelsen og ikke ud fra rent saglige overvejelser af, hvad varetagelsen af offentlige interesser (kommunens interesser) tilsiger. Der må herudover lægges afgørende vægt på, at modtagelse af begunstigelser kan være egnet til i offentligheden at skabe en begrundet eller ubegrundet almindelig mistillid med hensyn til de hensyn, der bestemmer forvaltningens afgørelser. Personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, har således en pligt til at undlade at modtage begunstigelser, der er væsentligt mere vidtrækkende end kutymen i rent private forretningsforhold. Ombudsmanden skriver afslutningsvis, at der må sondres mellem modtagelse af gaveydelser og deltagelse i omfattende arrangementer som dem, sagen handlede om, og på den anden side sædvanemæssige, enkeltstående og begrænsede arrangementer som f.eks. en forholdsvis beskeden frokost i forbindelse med et møde, en kontraktindgåelse eller et arbejdes aflevering. Begunstigelser som sidstnævnte anser Ombudsmanden for tilladelige. I juni 2007 udarbejdede og offentliggjorde Personalestyrelsen under Finansministeriet samt KL og Danske Regioner publikationen God adfærd i det offentlige. Kapitel 6 i denne publikation omhandler offentligt ansattes modtagelse af gaver mv. Herfra kan citeres: SIDE 5

6 Spørgsmålet om, hvorvidt offentligt ansatte kan modtage gaver eller andre fordele, som de tilbydes i forbindelse med deres arbejde, er reguleret af almindelige forvaltningsretlige principper og af straffeloven. Der kan endvidere være fastsat særlige regler, der gælder på den enkelte arbejdsplads. Principperne for modtagelse af gaver eller andre fordele har nær sammenhæng med reglerne om habilitet. I begge tilfælde er formålet at forebygge, at der opstår situationer, som kan rejse tvivl om offentligt ansattes upartiskhed. Der er således også tale om beskyttelse af den enkelte ansatte selv. Offentligt ansatte må selvsagt ikke modtage gaver eller andre fordele, der har karakter af bestikkelse. Dette ville være i strid med straffeloven. Offentligt ansatte bør under alle omstændigheder være yderst tilbageholdende med at modtage gaver eller andre fordele fra borgere og virksomheder. Dette forvaltningsretlige princip gælder generelt og ikke kun, hvor der er et særligt afhængighedsforhold mellem parterne Baggrunden er som nævnt, at modtagelse af gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder kan skabe tvivl om den ansattes saglighed og upartiskhed i forbindelse med løsningen af arbejdsopgaverne. Det gælder ikke mindst i tilfælde, hvor der er konkrete tjenstlige relationer mellem den ansatte og den pågældende borger eller virksomhed. Udgangspunktet er altså, at offentligt ansatte ikke bør modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. En ansat, der bliver tilbudt en gave eller en fordel fra en person eller virksomhed, bør således undlade at tage imod den, hvis den har sammenhæng med den pågældendes ansættelse i det offentlige. Dette gælder både i tilfælde, hvor gavegiveren er eller har været part i en sag hos myndigheden, og i tilfælde, hvor gavegiveren ikke tidligere har haft en sag under behandling hos den pågældende myndighed. Synspunkterne i pjecen harmonerer med de krav, der stilles i tjenestemandslovens 10, om, at en tjenestemand skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. SIDE 6

7 Ombudsmandens citerede udtalelse og nævnte publikation God adfærd i det offentlige samt de normer, disse dokumenter er udtryk for, ses ikke underkendt eller imødegået i judiciel eller administrativ praksis. På den baggrund finder statsforvaltningen, at de nævnte normer i dag kan anses at have opnået status af en forvaltningsretlig retsgrundsætning. Dermed er normerne i dag efter statsforvaltningens opfattelse bindende for i hvert fald offentligt ansatte, heriblandt kommunale embedsmænd. Om de tillige er forpligtende for folkevalgte medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd som Ombudsmandens udtalelse af 1976, men ikke publikationen God adfærd i det offentlige omhandler finder statsforvaltningen ikke at burde udtale sig om, jf. foranstående om tilsynets kompetence. At normerne har status af retsgrundsætning betyder ikke, at deres rækkevidde er klar og i detaljer uomtvistelige. Men det betyder, at embedsmænd, der overtræder reglerne, gør sig skyldige i retsbrud. Det betyder endvidere, at kommunalbestyrelsen som kommunens øverste myndighed og som arbejdsgiver for kommunens ansatte er retligt forpligtet til at påse, at kommunens medarbejdere overholder retsgrundsætningen, og til at reagere, hvis den konstaterer overtrædelser. Som følge af, at normerne ikke har en præcis afgrænsning, finder statsforvaltningen, at der må tilkomme den enkelte kommunalbestyrelse et vist skøn i vurderingen af, hvor grænsen for det tilladelige med hensyn til at modtage gaver i det konkrete tilfælde skal træffes. Foranstående tager sigte på gaver, hvorved forstås ensidige ydelser til begunstigelse af modtageren. En anden situation kan foreligge, hvor kommunalbestyrelsen ønsker, at den repræsenteres ved et arrangement, typisk for derved at udtrykke sin anerkendelse af en institution eller et arrangement som værdifuldt for kommunen. Det kan ske, hvad enten arrangementet i øvrigt understøttes af kommunale midler eller ej. Det er således sædvanligt, at kommunalbestyrelser repræsenteres ved f.eks. indvielser af private og offentlige institutioner i eller af betydning for kommunen, ved kongelige besøg, ved festligheder i anledning af venskabsbybesøg eller virksomhedsjubilæer. Kommunalbestyrelsen afgør, om den vil repræsenteres ved sådanne lejligheder, og om det skal ske ved kommunalbestyrelsens formand, alle eller nogle af dens medlemmer og eller ansatte. Tilsiger indbydelsen eller arrangementets karakter, at kommunens repræsentanter kan lade sig SIDE 7

8 ledsage af ægtefæller eller tilsvarende, giver det næppe anledning til retlige betænkeligheder. Det forudsættes herved, at de pågældende personer alene optræder ved arrangementet som repræsentanter for kommunen, at arrangementet ikke tilsigter at yde de pågældende personer en gave, og at arrangementet ikke i sit omfang og sin karakter overstiger, hvad der må anses for sædvanligt og begrundet i kommunens behov for at være repræsenteret. Det forudsættes også, at deltagerne ikke ved deres deltagelse påtager sig usaglige forpligtelser over for arrangøren, skaber forventninger om en bestemt stillingtagen fremover eller udsætter sig for begrundet mistanke om ikke herefterdags at ville varetage deres kommunale hverv på saglig måde. Der henvises til nedenstående om inhabilitetsreglerne. 4. Forvaltningslovens 4 3, hvortil der henvises i styrelseslovens 14, indeholder bl.a. følgende bestemmelser af betydning ved besvarelse af de spørgsmål, kommunen har stillet: 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Efter omstændighederne vil det forhold, at et kommunalbestyrelsesmedlem eller en af kommunens medarbejdere har modtaget, er blevet tilbudt eller venter at blive tilbudt en invitation eller anden gave fra en privat, kunne bevirke, at den pågældende bliver inhabil ved kommunens behandling af en sag, der vedrører vedkommende private. 4 Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 med senere ændringer SIDE 8

9 Herved henvises til, at reglerne om inhabilitet antages at have et dobbelt formål: Dels skal de bidrage til at sikre imod, at uvedkommende interesser spiller ind, når kommunen behandler sager; og dels skal de sikre offentlighedens tillid til, at kommunens virksomhed udføres på et uvildigt og sagligt grundlag. Ikke enhver begunstigelse fra en privat medfører inhabilitet for modtageren. Vejledende, også for afgørelse af inhabilitetsspørgsmålet, er efter statsforvaltningens opfattelse den afgrænsning, Ombudsmanden foretager i ovennævnte udtalelse. Inhabilitet kan ramme den, der behandler eller deltager i behandlingen af en ansøgning fra den private, eller den, der fører tilsyn med den privates overholdelse af lovgivningen eller af de vilkår, kommunen måtte have fastsat for f.eks. et tilskud eller for en tilladelse efter lovgivningen. Kommunalbestyrelsen eller den, der i den pågældende sammenhæng virker på kommunalbestyrelsens vegne skal sikre, at reglerne om inhabilitet overholdes. Det kan indebære at sørge for, at den, der måtte have modtaget en gave fra den private, ikke beskæftiger sig med den privates sager hos kommunen. 5. En kommunalbestyrelse skal, når den yder støtte til f.eks. kulturelle institutioner og arrangementer, påse, at støtten (alene) ydes til et lovligt, kommunalt formål. Spørgsmålet om en kommunes adgang til at støtte institutioner og arrangementer er ikke reguleret i den skrevne lovgivning. Det skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Efter kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre eller støtte foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Dette kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre eller med kommunale midler støtte foranstaltninger, der kommer det kommunale fællesskab til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre eller støtte foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Hvor der i SIDE 9

10 øvrigt er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig 5. Almennyttekriteriet er ikke udtryk for en særlig præcis afgrænsning af kommuners kompetence. Kriteriet kan dog medvirke til en afgrænsning af, hvilke kommunale hensyn der i en samlet afvejning af interesser kan begrunde, at en kommune lovligt kan varetage en opgave. Ud over ved bevillingen af kommunal støtte til en virksomhed, institution eller forening forudsættes det, at kommunalbestyrelsen tillige fører tilsyn i fornødent omfang med, at de bevilgede kommunale midler også i praksis anvendes som forudsat og ikke til formål, som kommunale midler efter kommunalfuldmagtsreglerne ikke lovligt kan anvendes til. 6. Efter en række love, f.eks. planlovgivningen, byggelovgivningen og brandlovgivningen, skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med lovenes overholdelse. Det kan f.eks. blive aktuelt i forhold til virksomheder, institutioner og foreninger, som er helt eller delvist finansieret af kommunale midler. Hvor intenst tilsynet skal føres, og på hvilken måde det skal tilrettelægges, og af hvem det skal foretages er i vidt omfang overladt til kommunalbestyrelsens skønsprægede valg inden for de rammer, der i gældende ret findes for kommuners skønsudøvelse. Statsforvaltningens udtalelse En kommune har traditionelt kunnet varetage eller støtte aktiviteter af kulturel karakter, ikke blot hvor der foreligger lovhjemmel, men også efter kommunalfuldmagtsreglerne. Disse regler forudsætter opfyldelse af almennyttekriteriet, jf. ovenfor. Det lægges på baggrund af kommunens beskrivelse uden videre undersøgelse til grund, at Skanderborg Kommune således lovligt har kunnet yde støtte som sket til Skanderborg Festival. 5 Der henvises herved til bl.a. Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2010, side 67 ff., Inger Mogensen & Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, 2004, side 29, Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2005, side 17 og 25 ff., Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, side 691 ff. og Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning II Opgaver 1987, side 68 ff. og 118 ff., men dog tilsyneladende noget anderledes Mogens Heide-Jørgensen, Den kommunale interesse, 1993, side 285 ff., særligt side 317 f. SIDE 10

11 Det fremgår af kommunens beskrivelse, at de omhandlede fribilletter stilles vederlagsfrit til rådighed af Skanderborg Festivalklub. Men det fremgår ikke, om de stilles til rådighed for kommunen til fri disposition, eller om de har karakter af invitation til bestemt, navngivne modtagere. Besvarelse af kommunens forespørgsel afhænger heraf, hvorfor der i det følgende gives alternativt svar 1. Hvis modtager af fribilletter er kommunen Det må antages, at en kommune kan betinge en ikke lovbundet støtte af, at modtageren påtager sig bestemte forpligtelser, f.eks. leverer nærmere angivne varer eller tjenesteydelser til kommunen. Dette forudsat, at de betingede ydelser i sig selv tjener lovlige kommunale formål. Hvis Skanderborg Kommune således har brug for, til varetagelse af lovlige kommunale formål, at råde over et antal fribilletter til Skanderborg Festival, vil det være lovligt, at kommunen betinger kommunal støtte til festivalen af, at kommunen modtager sådanne fribilletter. Kommunen vil antagelig også lovligt kunne modtage fribilletterne fra Skanderborg Festivalklub som en gave til kommunen. Spørgsmålet er i dette tilfælde, hvortil kommunen lovligt kan anvende de modtagne fribilletter. Herom bemærkes: Vederlæggelse af og udgiftsgodtgørelse til kommunalbestyrelsens medlemmer er udtømmende reguleret i styrelseslovens 16, 16a og 34. Det forhold, at disse regler indeholder en udtømmende regulering af vederlæggelsen, indebærer, at det ikke er lovligt at vederlægge politikerne på anden måde, end hvad der følger af reglerne. Statsforvaltningen finder således ikke, at kommunen lovligt vil kunne erhverve eller som gave modtage de omhandlede fribilletter med henblik på udlevering til de kommunalbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, som ønsker at modtage dem. Statsforvaltningen har noteret sig kommunens betragtning om, at fribilletterne til byrådsmedlemmer og ledsagere kan tjene som kompensation for det familieliv, der beskæres af det lokalpolitiske arbejde. Under henvisning til, at styrelseslovens regler om vederlæggelse og udgiftsgodtgørelse udtømmende regulerer, hvad kommunen må yde medlemmerne, kan heller ikke denne betragtning føre statsforvaltningen til et andet resultat. Statsforvaltningen har noteret sig kommunens synspunkt om, at kommunalbestyrelsesmedlemmernes tilstedeværel- SIDE 11

12 se ved Skanderborg Festival tjener et repræsentativt formål for kommunen. Statsforvaltningen er enig i, at kommunalbestyrelsen lovligt kan ønske sig repræsenteret ved et arrangement, og at kommunalbestyrelsen i vidt omfang selv bestemmer form og indhold af denne repræsentation. Der henvises til ovenstående redegørelse om det retlige grundlag for statsforvaltningens udtalelse. Statsforvaltningen finder dog ikke, at repræsentationshensynet lovligt kan begrunde, at de enkeltmedlemmer og medarbejdere, der måtte ønske det, kan benytte sig af kommunalt erhvervede fribilletter til sig selv og en ledsager til at være til stede i et ikke nærmere bestemt omfang under festivalen. Den omstændighed, at de pågældende modtagere ikke ville have købt billetterne, hvis de ikke var blevet udleveret uden beregning, kan ikke føre statsforvaltningen til et andet resultat. 2. Hvis modtager af fribilletterne er de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommunale medarbejdere Hvis situationen er, at kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommunale embedsmænd modtager fribilletterne som enkeltpersoner fra Skanderborg Festivalklub, opstår spørgsmålet, om det er lovligt for disse at modtage dem, og om modtagelsen gør de pågældende inhabile ved kommunens behandling af sager vedrørende Skanderborg Festival For så vidt angår kommunalbestyrelsesmedlemmers modtagelse af fribilletter fra Skanderborg Festivalklub bemærker statsforvaltningen: Kommunalbestyrelsen har ikke hjemmel til at fastsætte regler for, hvilke invitationer byrådsmedlemmer lovligt kan tage imod, for sig selv og for eventuelle ledsagere. Statsforvaltningen har dermed som tilsynsmyndighed heller ikke hjemmel til at tage stilling hertil, ligesom det falder uden for tilsynets kompetence at udtale sig om overholdelse af straffelovens 144. For vejledning med hensyn til grænserne for, hvad medlemmerne lovligt kan modtage, henvises til ovenstående redegørelse for en almindelig retsgrundsætning på området samt til synspunkterne nedenfor i punkt 2.2 vedrørende kommunens medarbejdere SIDE 12

13 Kommunalbestyrelsen har som arbejdsgiver ret og i et vist omfang pligt til at sørge for, at dens ansatte udøver deres tjeneste i overensstemmelse med gældende ret, herunder nævnte retsgrundsætning. Statsforvaltningen anmodede den 9. april 2010 alle de midtjyske kommuner om at oplyse, om de havde fastsat retningslinjer for medarbejderes modtagelse af gaver i kraft af deres ansættelsesforhold. Skanderborg Kommune oplyste i mail af 19. april 2010 følgende: Skanderborg Kommune har ikke fastsat særlige regler for ansattes modtagelse af gaver. I forhold til dette emne henholder Skanderborg Kommune sig til de anbefalinger og standarder, bl.a. Folketingets Ombudsmand har givet udtryk for, og som er gengivet f.eks. i vejledningen God adfærd i det offentlige udgivet i et samarbejde mellem Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner i juni Der er heller ikke aktuelle planer om at vedtage særlige retningslinjer for emnet. Disse oplysninger gav ikke statsforvaltningen anledning til bemærkninger eller til at foretage sig yderligere. Det er overladt til kommunalbestyrelsens skøn i det enkelte tilfælde, hvorvidt modtagelse f.eks. fribilletter til kulturelle arrangementer falder inden for de rammer, kommunen har opstillet, og inden for rammerne af den ovenfor gengivne retsgrundsætning. Statsforvaltningen skal dog i den konkrete forespørgsels anledning bemærke, at fribilletterne som beskrevet efter statsforvaltningens opfattelse repræsenterer en ikke uvæsentlig økonomisk værdi, efter det oplyste op til kr. pr. person. Dette forhold, samt det, at der er tale om en årligt tilbagevendende og dermed for visse personer forventelig tildeling af fribilletterne til et kommunalt støttet arrangement, synes at måtte tillægges en betydelig vægt ved kommunens vurdering. Herved henleder statsforvaltningen opmærksomheden på, at de beslægtede regler om inhabilitet i den offentlige forvaltning anses for dobbelt begrundet: De skal dels sikre mod, at usaglige hensyn indgår i grundlaget for det offentliges beslutninger; og dels skal de bestyrke offentlighedens tillid til, at myndighederne er uvildige og saglige i deres virke. Tilsvarende betragtninger synes at måtte indgå i kommunens vurdering af lovligheden af, at ansatte modtager fribilletter. SIDE 13

14 2.3. Om et kommunalbestyrelsesmedlem eller en kommunal medarbejder, der deltager i Skanderborg festival i kraft af en fribillet fra Skanderborg Festivalklub, derved bliver inhabil ved kommunens behandling af sager, der vedrører den inviterende virksomhed, må bero på afgørelse i det enkelte tilfælde. Der henvises herved til forvaltningslovens 3, stk. 1. Ifølge denne bestemmelse er et kommunalbestyrelsesmedlem eller en kommunal medarbejder inhabil ved behandling af en sag, bl.a. hvis vedkommende selv eller nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det antages, at den økonomiske interesse for at begrunde inhabilitet skal være af et vist, ikke ubetydeligt omfang, således at der er risiko for, at den skal påvirke hans stillingtagen til sagen hos kommunen. Det må antages, at der stilles relativt strenge habilitetskrav, når der er tale om at træffe lovbundne myndighedsafgørelser af bindende virkning for den enkelte borger, f.eks. efter miljølovgivningen. Tilsvarende relativt strenge habilitetskrav må antages stillet til de repræsentanter for kommunen, der fører tilsyn med borgeres, virksomheders, institutioners og foreningers overholdelse af deres forpligtelser. Det gælder både tilsynet med overholdelse af lovgivningen og tilsynet med, at den kommunale støtte til Skanderborg Festival alene anvendes i overensstemmelse almennytteprincippet og de af kommunalbestyrelsens i øvrigt stillede betingelser for støtten. Efter statsforvaltningens opfattelse er det således næppe i overensstemmelse med inhabilitetsreglerne, hvis kommunens tilsyn med Skanderborg Festival føres af medarbejdere, der i kraft af fribillet har adgang for sig selv og eventuelt en ledsager til festivalen i videre omfang, end tilsynsførelsen gør nødvendigt. Det må antages, at inhabilitetsreglerne har et snævrere anvendelsesområde i forhold til kommunernes almindelige beføjelser til at varetage deres anliggender, herunder f.eks. når en kommunalbestyrelse skal tage stilling til ydelse af ikke lovpligtige tilskud til virksomheder, institutioner og foreninger. Der kan her henvises til Jens Gardes m.fl. Forvaltningsret. Sagsbehandling, 5. udgave, 2001, side 73f med videre henvisninger. På den anden side er der grund til at være opmærksom på, at inhabilitetsreglerne antages at have dobbelt formål: De skal mindske risikorisikoen for, at myndigheders beslutninger påvirkes af uvedkommende hensyn; og reglerne skal modvirke, at der SIDE 14

15 opstår mistanke i offentligheden om myndighedernes upartiskhed og saglighed. Også om inhabilitet i sager om ydelse af støtte o.l. bemærker statsforvaltningen, at fribilletterne efter dens opfattelse repræsenterer en ikke uvæsentlig økonomisk værdi, efter det oplyste op til kr. pr. person. Dette forhold, samt det, at der er tale om en årligt tilbagevendende begivenhed og dermed for visse personer forventelig tildeling af fribilletterne, synes at måtte tillægges en betydelig vægt ved vurderingen, også af habilitetsspørgsmålet. Denne udtalelse vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse SIDE 15

Silkeborg Byråd Rådhuset 8600 Silkeborg. Kommuners modtagelse af gaver fra private samt byrådsmedlemmers

Silkeborg Byråd Rådhuset 8600 Silkeborg. Kommuners modtagelse af gaver fra private samt byrådsmedlemmers Silkeborg Byråd Rådhuset 8600 Silkeborg 02-11- 2010 TILSYNET Kommuners modtagelse af gaver fra private samt byrådsmedlemmers parkeringsudgifter Den 10. september 2010 har Silkeborg Kommune anmodet Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele?

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Cirkulære nr.: Medarbejdere i Københavns Kommune Sagsnr. 2011-95231 Dokumentnr. 2011-490250 Modtagelse af gaver m.v. Hvorfor skal der være

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception.

Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception. Y 27. september 2010 Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception. Du har ved mail af 31. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende Aalborg Lufthavns festligholdelse af bestyrelsesformandens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet.

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. 26-01- 09 Interessentskabet Kristrup Vandværk (i det følgende: KV) rettede i mail af 1. september 2006

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Baggrund Som opfølgning på byrådets drøftelse om inhabilitet på byrådsmøde 30. september 2015 Punkt 95: Forslag til Lokalplan 125

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune.

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune. 08-1 2-2010 TILSYNET Den 1. juli 2009 rettede du på vegne af foreningen Strandingsmuseets Venner henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge kapitel VI i styrelsesloven 1 fører det statslige

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere