BA vejlederkatalog forår Center for Kommunikation, CBS. (opd )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "------------------------------------ BA vejlederkatalog forår 2006 - Center for Kommunikation, CBS. (opd.8.3.2006)"

Transkript

1

2 Vejledere i kursus 7 (ÅU) / 8 (dag) Projektværksted BA Forår 2006 Anette Grønning Annette Hoffskov Charlotte Werther Dorte Madsen Helle Borup Helle Hermann Henrik Jespersen Jan Gustafsson Jens Lautrup Nørgaard Joan Tournay Josette Andersen Leif Pjetursson Lene Palsbro (p.t. sygemeldt) Lone Vind Petersen Merete Ettrup Mette Skovgaard Andersen Nils Eskestad Ole Helmersen Rasmus Kjærgaard Rasmussen Rie Bülow Møller Sine Nørholm Just

3 Anette Grønning Center for Kommunikation Cand.ling.merc. i sproglig informatik, ph.d.-stipendiat Jeg har undervisningserfaring fra basis- og tilvalgsfag på BA-niveau og har vejledt både projektopgaver og specialer i Kommunikation. Jeg er særligt interesseret i disse faglige områder: o Computermedieret kommunikation ( , internettekster, skærmsprog) o Organisationskommunikation o Medieformer på arbejdspladsen o Interaktivitet Ud fra tilgange og arbejdsformer som: o Computermedieret diskursanalyse o Pragmatisk tekstanalyse o Både kvalitativ og kvantitativ metode

4 Annette Hoffskov Center for Kommunikation Baggrund: Cand.comm. fra RUC med engelsk som andet andet fag. Skrev integreret speciale om tv-kanalen MTV, med fokus på globalisering, ideologiproduktion og markedsføring/branding ved hjælp af sociale kampagner. Jeg underviser i Retorik og Teo & Flex på Center for Kommunikation. Afholder derudover kurser i kvalitative undersøgelser, interviewteknik og kommunikation. Arbejder freelance som formidler og kommunikationskonsulent i pædagogisk regi. Interesser: o Receptionsanalyse og kvalitative undersøgelsesmetoder, især interviewteknik. o Analyser af tekst, (sam-)tale, kampagner og levende billeder (dramaturgi, montage m.m.) vha fx retorik, kampagneteorier, argumentationsanalyse og flowanalyse. o Faglig formidling: Balancen mellem faglighed/korrektthed og forståelse/popularisering. o Udviklingstendenser indenfor massekommunikation, globalisering og ungdomskultur. o Dialogprocesser og konfliktløsning.

5 Charlotte Werther Institut for Engelsk Lokale 2-V-060 Telefon: Diskursanalyse Genrer Politisk kommunikation E-democracy Underviser i øvrigt i britisk kultur- og samfundsanalyse.

6 Dorte Madsen Lektor Center for Kommunikation 2V.009 o Alle former for digital kommunikation o Organisationskommunikation, især intern kommunikation o Kommunikationsplanlægning, kommunikationsstrategi o faglig formidling og vidensformidling o informationsarkitektur o Informations- og videnshåndtering o Genre, diskurs- og praksisfællesskaber

7 Helle Borup Center for Kommunikation * Cand.mag i Retorik. Skrevet speciale om nyhedsartikler. Eksamineret skrivepædagog. Jeg underviser i Retorik, Organisationskommunikation, Markedskommunikation og Retorisk skrivning, og jeg har vejledt mange projekter. Jeg vil kunne vejlede i opgaver som både handler om kommunikation på det strategiske og på det tekstanalytiske plan. Det er især argumentationen, situationen og den sproglige dimension jeg vil kunne sige noget om. Empirien kan næsten være hvad som helst.

8 Helle Hermann Center for Kommunikation 2V Mit overordnede interesseområde er relationel kommunikation, nærmere betegnet undersøgelser af, hvordan menneskelige relationer kommer til udtryk i en given kommunikations sproglige overflade. De fleste der beskæftiger sig med relationel kommunikation ser på den mundtlige kommunikation, der finder sted i face-to-face situationer. Mit område er derimod virksomhedens skriftlige kommunikation med og til omverdenen (fx virksomhedspræsentationer (herunder selviscenesættelse) markedskommunikation (fx reklamer, e-handel), korrespondance (herunder høflighedsstrategier), stillingsannoncer, etc.) Af øvrige faglige interesseområder kan nævnes værdibaseret kommunikation (branding) og kommunikationsplanlægning. Jeg har erfaring i at arbejde med bl.a. Face, konversationsmaksimer, kritisk diskursanalyse og genre som analyseredskaber, men kan naturligvis også vejlede projekter, der har indfaldsvinkler, der lægger op til anvendelse af andre teorier og forklaringsværktøjer. Jeg foretrækker at vejlede opgaver, der er baseret på empiri i form af tekster.

9 Henrik Jespersen Center for Kommunikation Tlf * Cand.merc. samt mange års praktisk erfaring fra reklamebranchen som kontaktdirektør. Underviser på Den Danske Reklameskole og International Advertising Associations Diplom Uddannelse. Spidskompetencer: Marketingstrategi o International marketingstrategi, parameteranvendelse, strategisk marketingstrategi Forbrugerforhold o Segmentering, tendenser Kommunikation o Reklamestrategi, mediaplanlægning, produktion af reklame, reklamebureauer, budgettering, briefing af samarbejdspartnere, indhold, analyse Branding o Strategi, udførelse Spidskompetence inden for nedenstående brancher: Reklame, medie, finansiel, dagligvarer, telekommunikation, offentlig sektor, langvarige forbrugsgoder, livsstilsprodukter, personlig pleje Interesse: Alle marketing og markedskommunikations relaterede emner.

10 Jan Gustafsson Institut for FIRST Jeg er ansat som lektor på FIRST og underviser afd. For spansk og Center for the Study of the Americas m.v. og underviser I bl.a. kultur, kulturteori, spansk og latinamerikansk kultur og historie, videnskabsteori. Blandt mine interessefelter og teoretisk-metodologiske områder er: o interkulturel kommunikation o kulturteori, interkulturelitet, o populærkultur o litteratur og film o kommunikationsteori o subjektivitet, intersubjektivitet o semiotik, hermeneutik o socialkonstruktivisme o diskursteori o narrratologi og tekststudier o kvalitative interviews og livshistorier

11 Jens Lautrup Nørgaard Center for Kommunikation Faglige interesseområder: o Kultur- og interkulturalitetsteori o Globaliseringsteori o Interkulturel etik o B2B-relationer set i lyset af kulturel mangfoldighed og globalisering o Hermeneutik, semiotik Arbejdsformer/metode: o Kvalitative metoder generelt o Kvalitative forskningsinterviews Min særlige interesse ligger i kulturmødet og de problematikker der knytter sig hertil som interkulturalitet, mangfoldighed, globalisering. Empirisk knytter jeg denne interesse til den professionelle sfære. Jeg har undervist i: Kommunikation og kulturmøde, globalisering, organisationskommunikation, semiotik, projektværksted.

12 Joan Tournay Institut for FIRST 2V Jeg er cand.ling.merc og har undervist 6 år I faglig formidling på den nu ophørte overbygningsuddannelse Kommunikation og Formidling og på BAkommunikation siden profilens oprettelse i 2000 og nu på kernefaget kommunikation. Faglige interesseområder Genreanalyse Kritisk diskursanalyse Troværdighedsanalyse Værdibaseret kommunikation Maskulinitet/femininitet Faglig formidling Jeg foretrækker at vejlede opgaver, der er baseret på empiri i form af tekster.

13 Josette Andersen Institut for FIRST Virksomhedskommunikation (bl.a. til forbrugere, medier, myndigheder, medarbejdere, investorer, finansmarkederne...) Marketing (herunder reklameanalyser) Public relations Virksomhedskultur Forbrugerkultur/adfærd Livsstilsanalyser Sociale/politiske/kulturelle forhold i Frankrig Krisekommunikation Branding

14 Leif Pjetursson Center for Kommunikation Ekstern lektor og fagkoordinator i Kommunikation & Feltarbejde Jeg har mange års erfaring i virksomhedskommunikation og har beskæftiget mig strategisk og praktisk med så godt som alle aspekter inden for dette felt. Det giver følgende stikord: o Strategisk kommunikation (herunder kom.politikker) o Public relations (herunder stakeholderkommunikation) o Intern og ekstern kommunikation o Forandringskommunikation o Ledelseskommunikation o Organisationskommunikation (herunder storytelling) o Kommunikation og gennemførelse af nye værdier o Konfliktløsningsmetoder o Kvalitative og kvantitative undersøgelser o Udvikling af ledere og medarbejdere kommunikative kompetencer o Udvikling af emotionelle kompetencer, både hos ledere og medarbejdere Medredaktør af bogen Modtageren som medproducent nye tendenser i virksomhedskommunikation. Samfundslitteratur. 2002

15 Lene Palsbro, PhD Lektor (p.t. sygemeldt) Center for Kommunikation, kontor: 2V.021 Tel: Jeg har forskningsmæssigt beskæftiget mig med receptionsanalyse (kvalitative interviews om reklamer og forholdet mellem reception og livsverden), argumentationsanalyse (analyse af hvordan forskellige former for viden er indlejret i økonomiske teksters argumentation), genreanalyse (hvordan genre hænger sammen med diskursfællesskaber og social dynamik) og diskursanalyse (analyse af konceptualiseringer af menneskerettigheder i juridisk faglitteratur og medietekster). På undervisningssiden har jeg undervist i et bredt udsnit af de fagområder, kommunikationsstudiet omfatter, herunder organisationskommunikation, markedskommunikation og praktisk formidling. Helt overordnet er jeg særlig interesseret i, hvordan aktører både individer og grupper - opbygger identitet og mening gennem kommunikation, og hvordan både afsendere og modtagere bruger kommunikation til bevidst eller førbevidst at fremstille virkeligheden på en bestemt måde. Hvorfor gør de det? Hvordan gør de det? Med hvilket resultat? Men for mig er det bedste kommunikationsprojekt det projekt, som har en klar rød tråd fra problemformulering til konklusion og så er det mindre vigtigt hvilket fagområde projektet placerer sig inden for, hvilke typer af data der skal indgå, og hvilken metode der anvendes. Det spændende for mig som vejleder er at bidrage til de studerendes arbejde med at få projektet til at hænge sammen og give et meningsfuldt bud på det spørgsmål, man ønsker at undersøge. Som vejleder lægger jeg vægt på at være lyttende men også på at stille krav til

16 kvalitet og arbejdsproces. Lone Vind Petersen Center for Kommunikation Telefon arb Telefon privat Cand.ling.merc. i italiensk, Ph.D. i fremmedsprog, lingvistik og oversættelse Jeg underviser i Sprog & Kommunikation på CBS og i Markedskommunikation på Multimediedesignuddannelsen ved Center for Erhverv & Uddannelse i Kolding. Derudover underviser jeg i valgfagene Tv-tekstning/Visuel markedsføring, Sprog & Teknik samt oversættelsesteori på CBS. Er også tilknyttet Århus Universitet og Handelshøjskolecenteret i henholdsvis Slagelse og Nykøbing Falster som underviser. Freelance tv-tekster og oversætter, statsautoriseret translatør og tolk. Min tilgang til kommunikation er sproglig og indsat i en kulturteoretisk kontekst. Jeg interesserer mig især for audio-visuel formidling med fokus på den særlige, rangskiftede kommunikationssituation, som interlingual tekstning udgør. Et af mine kerneområder er formidling af socio-kulturelle fænomener anskuet som interkulturel kommunikation, herunder valg af hensigtsmæssig strategi i forhold til medie. Desuden arbejder jeg med formidling via multimedier som potentielt markedsføringsværktøj for virksomheder.

17 Merete Ettrup CBS/Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi Kilen Kilevej 14a 3.sal Jeg er cand.mag. i historie og kommunikation fra RUC og har arbejdet med kommunikations- og formidlingsopgaver i kulturorganisationer og virksomheder. Jeg har arbejdet teoretisk og praktisk med netmediets interaktionsmuligheder og umuligheder, men har også erfaring med en bred vifte af de kommunikative opgaver, der indgår i en profilerende, medlemsplejende og faglig formidlende kulturinstitution. Mine interesseområder er Analyse: diskurs-, receptions- og kvalitative- / politiske-, sociologiske- og kultur-, Argumentation Kommunikationsplanlægning Målrettet faglig formidling Alle former for digital kommunikation Usability - undersøgelser Networking og videndeling

18 Mette Skovgaard Andersen FIRST Privat: Profil: Jeg er uddannet cand. ling. merc. er i Tysk fra CBS og har også en ph.d.-grad herfra. Jeg har været ansat siden 1993 og har især undervist i fag på Tysk. De senere år har jeg dog også undervist og vejledt på Kommunikation (Synopsvejledning og undervisning i Brancheanalyse), ligesom jeg har undervist i Kommunikations- og Medieformer og p.t. i Organisation og Omverden. Min oprindelige tilgang til kommunikation er i sagens natur sproglig, men det er i spændingsfeltet mellem sprog, kultur og kommunikation, at jeg synes, det spændende sker (når det fx vha diskursanalyse er muligt at sige noget om, hvordan sproget afspejler verden og omvendt). Jeg har ligeledes oplevet kommunikation fra den praktiske side, idet jeg et par år var ansat som projektmedarbejder på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i forbindelse med det første store danske elektronisk søgbare korpus Korpus 2000, og her bla. i stort omfang stod for projektets formidling. Fagområder: Interkulturel formidling Virksomheden i en interkulturel kontekst Intern og ekstern virksomhedskommunikation Metaforteori (fx metaforer og faglig formidling) Argumentationsteori Korpuslingvistik Begrebsdannelse Diskursanalyse

19 Nanna Mielche Cand.mag i retorik Jeg arbejder til daglig med PR i et konsulentbureau, og beskæftiger mig dermed til daglig med skriftlig kommunikation på både praktisk og strategisk plan. Jeg interesserer mig bl.a. for konstruering af identitet og sociale relationer i almen kommunikation - altså også inden for og imellem organisationer og deres kunder/ brugere. Har undervist i: Retorik, markedskommunikation, organisationskommunikation, projektværksted, argumentationsteknik og offentlig formidling. Interesseområder: o Klassisk retorisk analyse. o Argumentation - specielt strategi, identitet og socialt spillerum i argumentation. o Retoriske appelformer i organisationskommunikation, markedsføring og som branding. o Storytelling i branding og markedsføring. o Følelsesfokuseret kommunikation og markedsføring (specielt forandringskommunikation). o Journalistik og brug af medier.

20 Nils Eskestad Institut for Engelsk 2Ø.047 Interesseområder: o tekstanalyse (med fokus på genre) o strategiske overvejelser i forbindelse med skriftlig kommunikation o interkulturel kommunikation, fx i forbindelse med oversættelse Jeg foretrækker at vejlede projekter, der tager empirisk udgangspunkt i skriftlige tekster og medier.

21 Ole Helmersen Lektor, Institut for Engelsk Lokale: 2Ø Jeg har bred undervisningserfaring inden for engelsk erhvervssprog på BA og CLM samt inden for Forbruger og Forretningskultur og kommunikation på CLM i Kommunikation og formidling og aktuelt på Interkulturelle Markedsstudier på CLM. I forbindelser hermed har jeg være vejleder på mange seminar- og projektopgaver og specialer. Mine primære faglige interesser - af relevans for vejledning på BAkommunikationsprojekter, og dermed de områder jeg kan tilbyde vejledning i, omfatter: o Interkulturelle aspekter af virksomheders kommunikation, dvs. hvilke faktorer bør en virksomhed inddrage i overvejelserne, hvis den kommunikerer med forskellige nationale markeder eller målgrupper og ønsker at denne kommunikation bliver vellykket o Den påståede globaliserings konsekvenser for internationalt orienterede virksomheders/organisationers kommunikation o Virksomheders/organisationers kommunikation til og med deres marked herunder valg af kommunikationsstrategi, valg og analyse af målgrupper med anvendelse af modeller til at foretage segmentering af markeder o Virksomheders/organisationers selviscenesættelse gennem deres formidling af budskaber og værdier o Sammenhænge mellem virksomheders/organisationers kultur og deres kommunikation.

22 Rasmus Kjærgaard Rasmussen Center for Kommunikation Cand.mag. Jeg kan vejlede kommunikationsprojekter inden for de følgende emner: o Krisekommunikation herunder issues management og krisehåndtering. o Branding og storytelling virksomhedens kommunikation som fortælling. o Uformel kommunikation og organisationer rygter, sladder og vandrehistorier. o Semiotik og kulturanalyse livsstil, reklame og populærkultur. o Historiefortælling i film og tv.

23 Rie Bülow Møller Center for Kommunikation 2V Tekstanalyse Argumentation Mundtlig interaktion, Organisationskommunikation Interkulturel kommunikation

24 Sine Nørholm Just Center for Kommunikation 2V.010 Faglige interesseområder: o Retorik o Interkulturalitet/mangfoldighed o Politisk kommunikation o Offentlig debat/offentlig meningsdannelse o Identitetsdannelse (individuel og kollektiv) Arbejdsformer/metode: o Retorisk kritik o Kvalitativ tekstanalyse o Kvalitative metoder generelt

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K.

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K. KOMMUNIKATIONSDESIGN FOR AT FAÅ UNGE UNIVERSITETSSTUDERENDE TIL AT GAÅ REGELMÆSSIGT TIL TANDLÆGE BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil).

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil). Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt humanister Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 95% (N=744)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 406 Kvinde 338 Svar i alt 744 600 Er du: 400 200 000 800 600 338 400 200 0 406 Mand Kvinde

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Kompetencekatalog for konsulenter tilknyttet projekt vedr. fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser

Kompetencekatalog for konsulenter tilknyttet projekt vedr. fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Kompetencekatalog for konsulenter tilknyttet projekt vedr. fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Jane Vinther Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - det kommunikative aspekt En analyse af det spanske tobaksfirma Altadis formidling af sit sociale ansvar Cand.ling.merc. speciale Forfatter: Tina Knudsen Vejleder: Ricard

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTILRETTELÆGGELSE

KOMMUNIKATIONSTILRETTELÆGGELSE KOMMUNIKATIONSTILRETTELÆGGELSE FOR RELATIONSPSYKOLOGERNE SEMESTERPROJEKT Kommunikationstilrettelæggelse og processer GRUPPE 26 Frederik Nissen, Nirojan Srikandarajah, Lars Lichon, Stephan Rasmusen, Umachanger

Læs mere

Marts 2013 Apps & ældr Copenhagen Business School

Marts 2013 Apps & ældr Copenhagen Business School Marts 2013 Apps & ældre - En afhandling om hvordan brugerfladen i en app tilpasses ældresegmentet Carina Schaldemose Hansen Meelissa Nygaard Thorsen Copenhagen Business School Vejleder: Henrik Køhler Simonsen

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf Cand.merc.(kom.) 2014 Kandidatafhandling Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf English title: The Influence of Discursive Construction on the Organisation-Member Relationship

Læs mere

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisationer

Læs mere

Humanistisk Fakultet. TITEL: Den skæve modellæser. Tema: Medieformidlet kommunikation SYNOPSIS:

Humanistisk Fakultet. TITEL: Den skæve modellæser. Tema: Medieformidlet kommunikation SYNOPSIS: Dens kæv e model l æs er Gr uppe21 Aa l bor guni ve r s i t e t2006 Humanistisk Fakultet Aalborg Universitet TITEL: Den skæve modellæser Tema: Medieformidlet kommunikation PROJEKTPERIODE: 6. semester

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere

Læs mere