Samfundsvidenskabelig formidling - en introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsvidenskabelig formidling - en introduktion"

Transkript

1 Samfundsvidenskabelig formidling - en introduktion Copyright Palle Rasmussen og Aalborg Universitetsforlag uændrede oplag 1996 Trykt hos Kopicentralen, Aalborg Universitet ISBN Udgivet af: Aalborg Universitetsforlag Badehusvej Aalborg Tlf

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 1. Kommunikation, pædagogik, formidling Kommunikation og samfund Modeller for kommunikationsprocesser Pædagogik Almen videnskabelig formidling Formidlingsformer Samfundsvidenskab og formidling Eksempler på samfundsvidenskabelig formidling Samfundsvidenskab Almen samfundsvidenskabelig formidling Samfundsforskning og hverdagssprog Information fra forvaltningen Udviklingen i den offentlige information Intern kommunikation Påvirkningsprocesser Tilegnelse af information Kognitiv dissonans Forsvarsmekanismer Kommunikatorens betydning Påvirkningsstrategier Målgrupper Orientering mod målgrupper Deltagerforudsætninger i voksenpædagogik Analyse af målgrupper Undersøgelser og overvejelser 68

3 5. Planlægning af formidling Planlægning og kreativitet Den didaktiske planlægningsmodel Tilrettelæggelse af indhold Planlægning af informationsarbejde spørgsmål Sprog og tekst Sproglige koder og normer Det syntetiske fagsprog Læsbarhed Tabeller og illustrationer Til pressen Mundtlig fremlæggelse Ansigt til ansigt Forberedelse Fremførelsen Hjælpemidler Nærvær, anskuelighed, logik 103 Kommenteret litteraturliste 105 Anvendt litteratur 111

4 FORORD Denne lille bog handler dels generelt om kommunikation og formidling, dels mere specifikt om formidling af samfundsvidenskabeligt stof. Bogen rummer både generelle overvejelser og praktiske anvisninger. Bogen udspringer af min undervisning ved kurset "Formidling", som er obligatorisk for administrator- og samfundsfagsstuderende ved Aalborg Universitetscenter. Det hører så vidt jeg ved fortsat til undtagelserne, at formidlingsdimensionen på denne måde synliggøres i samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. Formidling er et åbent og sammensat felt, og jeg har ingen ambition om at søge at afgrænse det præcist eller definere det udtømmende. Nogle af de centrale delområder er forskningsformidling, offentlig informationsvirksomhed og pædagogik. Fremstillingen er ikke et forsøg på at sammenfatte disse områder, men derimod på at sammenstille en række begreber, analyser, undersøgelser, modeller og ideer, som kan bidrage til en teoretisk og praktisk styrkelse af arbejde med formidling. Bogen bygger på forskellige faglige inspirationskilder. Jeg vil fra starten nævne den væsentligste: Forskningsmiljøet i tilknytning til kommunikationsuddannelsen ved Roskilde Universitetscenter, hvis analyser af faglig formidling jeg i visse afsnit trækker uhæmmet på. Bogen har også hentet inspiration fra de efterhånden mange studerende, som har givet konstruktivt og med- og modspil til min undervisning i formidling. Tak til Inger Jensen og Marianne Morell for hjælp med manuskriptet. Palle Rasmussen, februar

5 Kapitel 1 KOMMUNIKATION, PÆDAGOGIK, FORMIDLING 1.1. Kommunikation og samfund Begrebet kommunikation stammer fra det latinske ord "communis", som betyder fælles. Det er det samme ord, som vi kender i ordet kommune. At kommunikere betyder således at gøre fælles. I en bred betydning kan kommunikation betyde samfærdsel, f.eks. via tog, bil og fly. Nu om dage bruges kommunikation dog som regel om overføringen af viden og mening, altså etableringen af fælles forståelse. Forstået på denne måde er kommunikation et centralt element i samfundslivet. I en bog om massekommunikation, skrevet i starten af 60'erne, formulerede den engelske kulturforsker Raymond Williams forholdet mellem samfundsvidenskaberne og kommunikationsbegrebet således: "Ud fra en velkendt synsvinkel, den traditionelle politiske opfattelse, har vi betragtet magt og regering som centrale i samfundet. Ud fra en anden velkendt synsvinkel, den traditionelle økonomiske opfattelse, har vi betragtet ejendom, produktion og handel som samfundets hovedfunktioner. Disse opfattelser er stadig vigtige, men en ny betragtningsmåde er nu stødt til dem: At samfundet er en form for kommunikation, hvorigennem vi beskriver, deler, omformer og opbevarer vores erfaringer. Vi er vant til at se hele vores normale tilværelse beskrevet i politiske og økonomiske udtryk. Ved at lægge denne vægt på kommunikationsmidler hævder vi, som en erfaringssag, at mennesker og samfund ikke bare står i et magt-, ejendoms- og produktionsforhold til hinanden. Det indbyrdes forhold, de kommer i ved at beskrive, lære, overbevise hinanden og udveksle erfaringer, ses som noget ligeså fundamentalt" (Williams 1963, s 17-18). Flere nutidige samfundsteoretikere har forsøgt at konstruere teorier, som synliggør kommunikationens centrale plads i samfundshelheden. En af de mest kendte er Jürgen Habermas, som har kaldt sit hidtidige 7

6 hovedværk for "Teorien om den kommunikative handlen" (Habermas 1981; se f.eks. Gregersen 1985 for en introduktion). Udgangspunktet for Habermas er, at der i ethvert samfund må løses nogle livsnødvendige opgaver; der skal tilvejebringes økonomiske goder og sikkerhed mod ydre trusler gennem en materiel reproduktion, og der skal skabes en vis grundlæggende fælles forståelse mellem samfundsmedlemmerne gennem en symbolsk reproduktion. Selv om materiel og symbolsk reproduktion er tæt sammenvævet, vil de mere organiserede samfund have tendens til at organisere de to processer hver for sig, i adskilte sfærer. Habermas bruger begreberne livsverden og system om hhv. den symbolske og den materielle reproduktions områder. Livsverdenen er bl.a. forankret i familien, de uformelle sociale fællesskaber, de kulturelle institutioner og den politiske offentlighed. Inden for livsverdenen opbygges de resurser, som er nødvendige for at mennesker kan handle socialt med hinanden. Habermas regner med tre sådanne ressourcer, der tilsammen udgør en generel "rygmarvsviden": Meningsfylde (indplacering i et kulturelt værdisystem), solidaritet (gruppetilhørsforhold, ståsted i samfundet) og identitet (oplevelse af egne færdigheder og handleevne). Når disse resurser kan opbygges i livsverdenen, er det fordi den domineres af kommunikative handlinger, d.v.s. handlinger hvor mennesker kommer overens gennem gensidig forståelse frem for gennem mere eller mindre udtalt tvang eller løfter om belønning. I traditionelle samfund var livsverdenen domineret af mytiske og religiøse forestillinger, som var fælles for alle samfundsmedlemmer, og som sjældent lod sig vurdere kritisk af enkeltpersoner. Anderledes i de moderne samfund, hvor det sociale liv er stærkt differentieret. Her er det fælles element i livsverdenen mindre, og symbolerne henviser oftere til forhold, som kan afgøres ved rationel undersøgelse og argumentation. Det er altså først i de moderne samfund, livsverdenen for alvor kan præges af kommunikativ handlen. Muligheden for at styre samfundet overvejende via kommunikativ handlen er bl.a. fastholdt i fordringen om en offentlighed, åben for 8

7 alle, som hjørnesten i det politiske demokrati. Habermas har i en anden af sine bøger (Habermas 1971) netop analyseret, hvordan dette offentlighedsideal for omkring 200 år siden blev formuleret af de nye, borgerlige befolkningsgrupper, og etableret som modpol til den enevældige statsmagt. Men også, hvordan denne offentlighed blev udhulet af andre forhold i de moderne samfund, ikke mindst af de økonomiske strukturer. De forøgede muligheder for kommunikativ handlen bliver langt fra udnyttet. Baggrunden for dette er en stærk udvikling og selvstændiggørelse af sociale systemer i de moderne samfund. Dette er til en vis grad en nødvendig konsekvens af udviklingen i livsverdenen: Uendelig mange forhold og spørgsmål blotlægges i princippet til afgørelse via rationel argumentation. Det er der ingen der kan overkomme, og for ikke at overbelaste livsverdenen må mange forhold organiseres som rutiner. Nogle af disse rutiner har imidlertid udviklet sig til omfattende, meget bestandige og delvis selvkørende systemer. Især to af disse præger samfundslivet: Den kapitalistiske markedsøkonomi og statsapparatet. Systemerne domineres af det, Habermas kalder strategiske handlinger, hvor afgørelser ikke opnås gennem gensidig forståelse, men gennem tvang og belønning. Dog ikke i form af konkrete løfter og trusler, men derimod i form af standardiserede, generelt omsættelige størrelser, først og fremmest penge og magt. Denne udvikling indebærer også, at individernes forhold til systemerne præges af nogle fastlagte roller (f.eks. rollen som arbejdskraft, som forbruger, som klient, som vælger), der hver for sig er knyttet til nogle bestemte (og begrænsede) interesser og påvirkningsmuligheder. Via disse mekanismer griber systemerne gradvis mere og mere ind i livsverdenen. Habermas taler om at der sker en "kolonisering" af livsverdenen, og den fører til kriser i den symbolske reproduktion: Tab af mening, fællesskabsfølelse m.m. Sideløbende hermed foregår en proces, som Habermas kalder kulturel forarmelse af hverdagslivet. Det er en differentieringsproces, som bl.a. indebærer at overgribende og fælles kultur- og moralbegreber erstattes af en mangfoldighed af "bindestregs-kulturer", samt at elitære ekspertkulturer distancerer sig 9

8 fra hverdagslivets kommunikative fællesskab. Tesen om den kulturelle forarmelse peger således på videnskabens og forskningens tvetydige rolle i moderniseringsprocessen. Der kan rettes indvendinger mod Habermas' analyse, men jeg mener, at den har fat i nogle væsentlige udviklingstendenser og modsætninger, som præger det moderne samfund. Disse tendenser og modsætninger kan f.eks. iagttages, når fagfolk inden for offentlig forvaltning diskuterer kommunikationsprocesser mellem offentlige myndigheder og borgere. Abrahamsson (1972) skelner mellem tre principper for denne kommunikation: a. Offentlighedsprincippet, som betyder at myndighedernes handlinger formelt er offentligt tilgængelige, som det f.eks. er tilfældet med domstoles og politiske organers møder. Borgerne skal imidlertid selv tage initiativ til at skaffe sig oplysningerne, og i praksis vil meget få gøre det. b. Informationsprincippet, hvor myndighederne påtager sig en mere aktiv afsender-rolle. Man søger via sprogbrug og medier at gøre informationen reelt tilgængelig for brede grupper af borgere. Men det er en envejs-kommunikation, fra myndigheder til borgere. c. Kommunikationsprincippet, hvor myndigheder og borgere ses som ligestillede parter, der er i dialog. Dette princip stiller store krav til aktivitet og ansvarlighed hos begge parter. Kommunikationsprincippet, sådan som Abrahamsson udlægger det, svarer nogenlunde til det, jeg ovenfor kaldte offentlighedsidealet, altså politiske beslutningsprocesser og samfundsmæssig styring overvejende båret af kommunikativ handlen. Det, Abrahamsson kalder offendighedsprincippet, er derimod en forfaldsform, hvor offentlighedsidealet reelt er forladt. Informationsprincippet afspejler en tvetydig modernisering: På den ene side gøres borgerne tydeligvis til individualiserede og passive modtagere af informationer fra systemverdenen. På den anden side er der også tale om oplysning, som kan være et led i en styrkelse af borgernes indsigt og dømmekraft. 10

9 Meget af den kommunikation og formidling, som samfundsvidenskabelige kandidater kan komme til at beskæftige sig professionelt med, vil afspejle informationsprincippet, og dermed ligge langt fra den model for det kommunikative fællesskab, der formuleres hos Habermas. Men netop fordi informationsprincippet ikke er entydigt, kan der være god grund til at fastholde at samfundsvidenskabelig kommunikation i et vist omfang må være forpligtet på at fremme kommunikativ handlen Modeller for kommunikationsprocesser Når kommunikation drejer sig om overføring af viden og mening mellem personer er det nærliggende at forstå processen ud fra en model for forholdet mellem elementerne. Den amerikanske samfundsforsker Harold Laswell formulerede kommunikationsforskningens grundspørgsmål således: "Who says what, in which channel, to whom, with what effect". I denne "Laswell-formel" ligger allerede en kommunikationsmodel gemt, med komponenterne: afsender, kanal, budskab, modtager, påvirkning. En mere udtømmende liste over komponenter kan f.eks. omfatte følgende (efter Nowak & Wärneryd 1969, s 16 f.) - mål - kommunikationsobjekt (for afsender) - kommunikator - budskab - kanal / medie - modtager - modtager - kommunikationsobjekt (for modtager) - effekt I denne liste optræder kommunikationsobjektet (det kommunikationen handler om) to gange for at fremhæve, at der er forskel på hvordan det fremtræder for afsenderen og modtageren. Det er klart, at afsenderen har nogle forventninger om, hvordan kommunikations- 11

10 objektet vil fremtræde for modtageren, men de er oftest ufuldstændige, og modtageren kan lægge vægt på andre aspekter end afsenderen. I en karakteristik af kommunikationsobjektet kan man skelne mellem det denotative indhold, som er den eksplicitte meddelelse, og det konnotative indhold, som er associationerne, de underforståede signaler. Reklamer og flirt er to eksempler på kommunikation, hvor det konnotative indhold er altafgørende. På baggrund af en sådan liste over komponenter kan man opstille modeller for kommunikationsprocesser. Der findes et rigt udvalg af sådanne modeller (jfr. f.eks. Windahl 1972), og jeg vil nøjes med at fremdrage enkelte. Figur 1: S-O-R-model En helt enkel model er den såkaldte S-O-R-model (figur 1). S-O-R står for "stimulus-organisme-respons", og denne model er inspireret af adfærds-psykologisk forskning. Den respons, man i en given situation (ofte en laboratorie-situation) kan iagttage hos en person, er bestemt dels af de stimuli personen modtager (S-faktorer), dels af personens eller organismens egne egenskaber (O-faktorer). 12

11 I en modtager-orienteret model (figur 2) tager kommunikationen sig anderledes ud. Denne model illustrerer, at modtageren påvirkes af og i et vist omfang kan vælge mellem mange forskellige kanaler og meddelelser (Me), samtidig med at modtageren modtager påvirkninger fra andre faktorer (S-faktorer). Den modtager-orienterede model er relevant for beskrivelse af moderne massekommunikation, hvor mange medier sender budskaber til mange mennesker samtidig. Figur 2: Modtager-orienteret model De centrale kendetegn ved massekommunikation er iøvrigt at: - kommunikationen er upersonlig - der er tale om en-vejs-kommunikation - kommunikationen er som regel indirekte. 13

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

sådan taler medier og borgere om politik EN DISKURSANALYTISK UNDERSØGELSE AF POLITIK I DET MEDIALISEREDE SAMFUND

sådan taler medier og borgere om politik EN DISKURSANALYTISK UNDERSØGELSE AF POLITIK I DET MEDIALISEREDE SAMFUND sådan taler medier og borgere om politik EN DISKURSANALYTISK UNDERSØGELSE AF POLITIK I DET MEDIALISEREDE SAMFUND MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Vi er alle i samme båd eller er vi?

Vi er alle i samme båd eller er vi? Vi er alle i samme båd eller er vi? En undersøgelse af PLS hverveindsats rettet mod nystartede pædagogstuderende Integreret speciale i Kommunikation & Dansk Af Søren Pontoppidan Under vejledning af: Sanne

Læs mere

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Bidrag til bog, kapitel i: Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur..

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Virksomheders milj øinformationer

Virksomheders milj øinformationer Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT. 1996 Institut for miljø, teknologi og samfund Department of Environment, Technology and Social

Læs mere

Godt og skidt socialt arbejde

Godt og skidt socialt arbejde 1 Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Godt og skidt socialt arbejde Af Peter Høilund, Søren Juul og Sara Højslet Madsen Peter Høilund, cand.jur. og ph.d. i retsfilosofi, lektor på RUC i velfærdsret, tidligere

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Humanistisk Fakultet. TITEL: Den skæve modellæser. Tema: Medieformidlet kommunikation SYNOPSIS:

Humanistisk Fakultet. TITEL: Den skæve modellæser. Tema: Medieformidlet kommunikation SYNOPSIS: Dens kæv e model l æs er Gr uppe21 Aa l bor guni ve r s i t e t2006 Humanistisk Fakultet Aalborg Universitet TITEL: Den skæve modellæser Tema: Medieformidlet kommunikation PROJEKTPERIODE: 6. semester

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Samfundets medialisering

Samfundets medialisering Nordicom-Information 31 (2009) 1-2, pp. 5-35 Samfundets medialisering En teori om mediernes forandring af samfund og kultur Sti g Hj a rva r d Abstract Med udgangspunkt i begrebet medialisering præsenterer

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Jon Stribæk- Frandsen Birgitte Hoffmann Lene Alsbjørn August 2012 Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Virksomhedernes sociale ansvar

Virksomhedernes sociale ansvar Virksomhedernes sociale ansvar Baggrunden for opkomsten af de sociale ansvarsdiskurser søges afklaret som historisk udviklede måder at italesætte forholdet mellem individ/samfund og menneske/arbejdsmarked

Læs mere