Hvordan vil du ha det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan vil du ha det?"

Transkript

1 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelse, forår 2013

2

3 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeinterviews, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i Danmark to x fem fokusgruppeundersøgelser med henholdsvis lærere og skoleledere fra hele landet. Dette dokument samler op på undersøgelsens resultater ved at fremhæve de gennemgående temaer og ønsker/behov, som har fyldt mest i interviewene landet over. Formål Formålet med denne kvalitative undersøgelse var at afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes og skoleledernes behov. Undersøgelsen er et supplement til CFU Danmarks online brugerundersøgelse fra efteråret 2012 og skal ses i forlængelse af denne. Hvor den kvantitative undersøgelse havde fokus på tilfredsheden med og kendskabet til de nuværende forhold, er resultatet af den kvalitative fokusgruppeundersøgelse fremadskuende. De to undersøgelser giver til sammen et afsæt for afklaring af landsdækkende indsatsområder og for refleksioner på de enkelte centre med henblik på udvikling og forbedring. Resultaterne Resultaterne er samlet i dette dokument Hvordan vil du ha det? CFU DK s fokusgruppeinterviews 2013, som består dels af en oversigt med de gennemgående temaer og ønsker for undersøgelsens fire områder og dels af et bilag med et uddybende prosaresume inde for hvert af områderne. Vedlagt er desuden: Interviewguide - Baggrundsmaterialet, som alle centrene tog udgangspunkt i. Lokale indsatser - Lokalt tematiseret opsamling - Fem pdf dokumenter med en tematiseret opsamling på resultaterne for hvert enkelt CFU Undersøgelsen er blevet til på baggrund af et opdrag fra CFU Danmark. Den er forberedt og udarbejdet af kvalitetsarbejdsgruppen, der repræsenterer landets 5 Centre for Undervisningsmidler. Ud fra de rådata, der er fremkommet ved undersøgelserne, har kvalitetsgruppen yderligere tematiseret og komprimeret interviewene til en liste med ønsker til CFU erne fra brugerne. Det skal pointeres, at der ligger mange tolkningsprocesser bag dette endelige resultat lige fra udformning af lokalt interviewreferat og efterfølgende tematisering på det enkelte center til det endelige opkog af de fælles temaer og ønsker. Denne opsamling kan selvsagt ikke læses som entydige sandheder, men kan utvivlsomt vise tydelige fokuspunkter og pejlemærker for brugernes behov. 1

4 Gennemgående temaer og ønsker til undersøgelsens fire områder Uddybes med prosabeskrivelser i bilaget side 4 ff. Udlån af materialer Gennemgående temaer: Konkrete ønsker: Digitale læremidler Tilgængelighed og overblik P-bogen Papirbogen kan ikke undværes Streaming En ukendt succes Bookingsystemet Usmidigt og tungt Offensiv kommunikation Fortæl os, hvad I har! Udlån af e-bøger Bonusinfo ved materialer: suppleringer, alternativer og berigelser Online bladrebøger og andre muligheder for gennemsyn før lån Flere materialer online og konkrete til børn med særlige behov Nemt bookingsystem Nummerering af bøger og vedlagt liste (eller tilsvarende system), så bog og elev kan kobles Nyhedsbreve, mails og anden løbende information om materialer Vejledning Gennemgående temaer: Konkrete ønsker: Digitale læremidler Brugen, vurderingen og valget CFU ud på skolerne At blive løftet i fællesskab Konsulenten som processtyrer CFU som en kritisk ven Offensiv kommunikation Fortæl os, hvad I kan! Vejledning og rådgivning i brugen af digitale læremidler Vurderinger og anbefalinger af valget af digitale læremidler herunder kendte vurderingskriterier Konsulenter som proceskonsulenter/ sparringspartnere/tovholdere i den enkelte skoles indsatsområder Konsulenter som faglige og pædagogiske netværksbestyrere Langt mere online og trykt PR for, hvad CFU s konsulenter tilbyder Brug af flere kommunikationsformidlere skolebibliotekarer, fagformænd, kontaktpersoner og ledelser 2

5 Kurser Gennemgående temaer: Konkrete ønsker: Kursusønsker Fra faglighed til skolereform Kursernes rammer Form & beliggenhed Online og trykt kommunikation Fortæl os, hvad vi kan få! Rekvirerede kurser med skolernes egne fokusområder i centrum Kurser om inklusion Kurser om digitale læremidler Vær klar til den nye skolereform: Lærerrollen i en helhedsskole og lærerpædagogsamarbejdet Kurser for vejledere både fagfagligt og om vejlederrollen Husk SFO-personalet som målgruppe Kurserne lægges uden for undervisningstiden (skolelederne) Kommunernes kursustilbud koordineres med CFU s Kursus-PR både online og trykt: pr. mail, i nyhedsbreve, i foldere og flyers og kursuskataloget i papir Informationssamlingen Gennemgående temaer: Konkrete ønsker: Nærheden til samlingen Fysisk afstand afgørende Virtuel samling Online gennemsyn og lån Udbygget virtuel informationssamling (lederne) Bevare de fysiske samlinger men kræse for hjemmesiderne; de er vigtige, når afstanden til centrene er stor 3

6 Bilag: Resume af interviewenes primære omdrejningspunkter Lærere Om udlån af materialer Skoleledere Trykte, konkrete og digitale materialer Lærerne har stort fokus på det digitale område og fremhæver det stigende behov for lån af e-bøger. Parallelt understreges, at CFU i al den digitale iver ikke må glemme papirbøgerne. Der ønskes mange udlånseksemplarer af de mest populære titler, og flere efterlyser alternative titler, anbefalinger af relaterede materialer samt forslag til undervisningsforløb. Der er også et ønske om online bladrebøger, så man ikke låner i blinde. Der er et specifikt ønske om flere klassesæt til fremmedsprogene samt bøger på andre modersmål som fx polsk og arabisk. Trykte, konkrete og digitale materialer Samtlige ledere giver udtryk for, at skolerne har et stigende behov for lån af digitale materialer. Privatskolerne pointerer, at de ikke får tilskud til de digitale læremidler og derfor har stort behov for at kunne låne. I den forbindelse ønskes også rådgivning og vejledning om apps og andre digitale læremidler på hjemmesiden og live. Det blev samtidig understreget, at der stadig er behov for klassesæt af bøger også i en digital tid. Lederne forventer, at CFU er på forkant med den pædagogiske udvikling og med de nyeste materialer også på tværs af fagene (innovation, læringsstile med mere). Man ønsker ikke kun formidling, men didaktisering og berigelse af materialerne. En leder foreslog qr-koder på materialerne med diverse information. Specialundervisningen fremhæves som et område med stort materialebehov - også for digitale læremidler. Der efterspørges bearbejdede materialer til de ældste elever og konkrete materialer generelt til elever med særlige behov. Film og tv & streaming Der er begejstring for muligheden for at streame tv-udsendelser og for de pædagogiske vejledninger, men en stor del af deltagerne kender ikke dette tilbud. Der er samtidig et ønske om fortsat at kunne købe dvd er. 4 Film og tv & streaming Lederne ser fordele i streamingstjenesten, men flere skoler oplever problemer med netbelastningen i forbindelse og foreslår udbud af forskellige streamingshastigheder.

7 Bookingsystemet - modtagelse og returnering En stor del af deltagerne finder bookingsystemet tungt og usmidigt. Der er for få og for utilstrækkelige søgeord, målgrupperne er for brede, og der er for få anvendelsesnoter. Forslag om pop-up-hjælp: Har du overvejet at søge på. Der er også et ønske om rullende booking og sms- og mailremindere. Et system, som kan holde styr på hvilke elever, der får hvilket materiale er et udtalt ønske over hele linjen fx i form af stregkodning og følgeseddel med numre. Formidling & kommunikation Lærerene sammensætter i høj grad selv materialer fra mange forskellige platforme, og i denne proces tænker man ikke nødvendigvis på CFU. Der er derfor et markant ønske om mere information om CFU s materialer også de konkrete - fx via nyhedsbreve/mails. Der er blandede tilbagemeldinger på hjemmesiderne, og flere ønsker flere ideer til undervisningen her. En del foreslår, at der ved booking vises suppleringer og relaterede materialer, fx fra bog til film også tværfagligt, og at der gives alternativer, når man ikke kan få det ønskede materiale. Bookingsystemet - modtagelse og returnering Som hos lærerne er der hos lederne et markant ønske om et system, som kan holde styr på hvilke elever, der får hvilket materiale fx i form af stregkodning og følgeseddel med præindskrevne numre. Formidling & kommunikation Bedre og mere formidling af CFU s tilbud bliver nævnt gang på gang. Lederne opfordrer os til at sende nyhedsmails (som de gerne lægger på intra) og til selv at komme ud på skolerne. De peger på forskellige fora, hvor CFU kan informere og reklamere, fx skolebibliotekar- og områdeledermøder. Helt konkret nævnes, at CFU bør informere mere om nyheder - fx i form af materialepræsentationer på nettet med filmklip. Vi skal huske at lave PR for de konkrete materialer, og vi skal være obs på pædagogerne som målgruppe. Endelig nævnes også i denne sammenhæng faglige netværk. 5

8 Lærere Skoleledere Om vejledning Vejledningens indhold Der udtrykkes over hele linjen et meget stort behov for vejledning både fagfagligt og pædagogisk. Der et generelt ønske om at få overblik over og vejledning om brugen af de digitale læremidler. Mulighederne for samspil med de øvrige læremidler nævnes, og konkrete vurderingskriterier på det digitale område efterspørges af flere. - Vi skal i denne forbindelse være opmærksom på ikke kun at fokusere på apple-produkter (ipads og apps)! På et par af centrene lyder ønske om at kunne bruge konsulenterne som tovholdere og procesvejledere i forbindelse med skolernes lokale indsatsområder til fx at kvalificere debatter, holde fokus, stille kritiske spørgsmål og igangsætte pædagogisk udvikling. Vejledningens rammer/form Der er et tydeligt ønske om, at de pædagogiske fagkonsulenter kommer ud på skolerne til forskellige processer, da man her lettere vil (få lov til at) kunne samle en hel årgang eller et helt team. Det fremhæves som en praktisk lettelse for lærerne i forhold til afstanden til det fysiske center, og fællesskabet om nye input vægtes højt; man vil udvikles sammen i hele teamet/årgangen/gruppen. Vejledningens indhold På ledernes ønskeseddel står (kritisk) rådgivning og vejledning i forhold til digitale materialer højt, og det gælder både brugen og valget. Der er stort fokus på kvalificeringen af samtalen om og vurderingen af digitale læremidler. Lederne ønsker således konsulenternes vurderinger og anbefalinger af konkrete digitale læremidler formidlet både på centrenes hjemmesider og på vejledningsmøder helst ude på skolerne. Skolelederne har et stort fokus på opkvalificering af skolernes egne vejledere. Der er i denne sammenhæng et gennemgående behov for at kunne trække på CFU som sparringspartner/ tovholder/netværksbestyrer for forskellige etablerede netværk - CFU som kritisk ven, som det udtrykkes. Også fagfaglige netværk og fagteamet som målgruppe fremhæves. Man ønsker hjælp til årsplanlægning og kvalificeret materialevurdering ud fra kendte kriterier. Vejledningens rammer/form Der er blandt lederne et massivt ønske om, at CFU kommer på skolerne frem for at lærerne sendes af sted både i forhold til vejledning og kursusvirksomhed. Økonomien/tiden er tydeligvis en væsentlig faktor, men lokale indsatser og den fælles opkvalificering af en given gruppe har også stort fokus. 6

9 Et par stykker giver udtryk for, at det kunne være en god ide at kunne chatte eller holde videomøde med konsulenter som opfølgning på vejledningsseancer. Generelt mener lærerne ikke, at onlinetræf kan erstatte livemøder men de vil kunne supplere i visse sammenhænge. Formidling & kommunikation Der efterspørges forskellige kommunikationskanaler, alt efter det lokale centers praksis. Mange nævner plakater, foldere og især papirkataloget som et must, mens der også er ønske om onlineinformation og om, at CFU kommer ud på skolerne og viser, hvad vi kan tilbyde. Fagformændene og skolebibliotekarerne fremhæves som vigtige bindeled. Fællesnævneren er, at lærerne vil have så megen information som mulig både online og trykt. Formidling & kommunikation Det tydelige budskab fra lederne er, de generelt ikke føler sig godt nok informeret om CFU s tilbud. Der er ingen grund til at være bekymret for at spamme skolerne de vil meget gerne informeres: Online nyhedsbreve, foldere, flyers, papirkataloger og direkte mails (som kan lægges på intra) er alt sammen mere end velkomment. Ydermere opfordrer lederne til oplæg om CFU s ydelser i forskellige fora, fx skoleledermøder. 7

10 Lærere Skoleledere Om kurser Kursernes indhold og målgrupper Der udtrykkes konkrete kursusønsker fra center til center, som det er oplagt at nærstudere lokalt. Flere centre nævner samstemmende temaer i forbindelse med helhedsskole og samarbejdet lærer og pædagog imellem som relevante kursusemner. Der er konkrete forslag til at sætte fokus på følgende målgrupper: - SFO-pædagoger - personale, der arbejder med førskoleområdet - netværk for vejledere - undervisere på VUC/HF-uddannelserne (nævnes af et enkelt center) Lærerne gør opmærksom på, at vi skal holde øje med de kommunale indsatsområder, da de ofte definerer, hvilke kurser lærerne må deltage i og flere lærere ærgrer sig i den forbindelse over, at kommunernes og CFU s kurser er for identiske. Der efterlyses koordinering af kursusudbuddet. Rammer for kurserne Lærerne ser det som en stor fordel, at et helt team/faggruppe har mulighed for at deltage i samme kurser. Dette er mere sandsynligt, hvis transporttiden minimeres ved, at kurserne ligger rundt i regionen og allerhelst ude på skolerne. Ud over transporten betyder pris og sted også meget for, om man får lov at deltage i et kursus. Lærerne foretrækker selv heldagskurser, men eftermiddagskurser opleves mere realistiske, da de så ikke er væk fra undervisningen og ikke skal vikardækkes. 8 Kursernes indhold Også blandt lederne udtrykkes konkrete kursusønsker, som bør nærstuderes lokalt. It-kurser fremhæves af flere, og CFU opfordres til at være på forkant med en ny skolereforms temaer som lærerrollen i en helhedsskole og samarbejde mellem lærere og pædagoger. SFO-personalet som målgruppe nævnes eksplicit. Hos lederne er der stort fokus på faglige vejledere og på funktionsvejledere ikke mindst på it-vejledere, hvis rolle skifter fra tekniske hjælpere til didaktiske sparringspartnere i disse år. Der eftersøges gang på gang sparring til disse grupper både i forhold til selve vejlederfunktionen og til deres fortsatte faglige opkvalificering. Også lederne efterlyser tydelig koordinering af / samarbejde om kommunernes og CFU s kursusudbud, fx i forhold til kommunale indsatsområder. Rammer for kurserne Lederne prioriterer pt. diplomuddannelser højt og ser CFU som leverandør af de korte, supplerende kurser. Lederne har generelt egen skoles indsatser i fokus og er opmærksomme på, at det gør en forskel, når en hel gruppe lærere sendes sammen på kursus. Rekvirerede kurser på skolerne er i forlængelse af dette et gennemgående ønske blandt lederne. At afvikle kurser hjemme ses som en stor fordel, da man på hjemmebane lettere kan tænke lokalt, man kan nå hele team/faggrupper, og man spilder ikke pengene på lande-

11 Der er åbenhed for at afprøve nye kursusformer, men online-kurser og webinarer ses ikke som et reelt alternativ til eksisterende livekurser, hvor man prioriterer netværk, diskussion og sociale relationer. vejen, som en leder udtrykker det. En leder foreslår, at rekvirerede kurser laves sammen med naboskoler. Skolelederne foretrækker som udgangspunkt kurser efter undervisningstiden og også gerne i sommerferiens første og sidste uge. Flere ser onlinekurser som en mulighed, hvor det giver mening (instruktionskurser uden større diskussioner og fælles refleksioner). Formidling & kommunikation CFU opfordres til at kontakte ledelsen og de pædagogiske udvalg direkte med kursustilbud, så det ikke altid kommer nedefra, og lærerne ikke selv skal tigge om lov til at komme på kurser. Lærerne giver udtryk for, at kursuskataloget i papirform er vigtigt. Som en lærer siger: Næst efter Sallings julekatalog og IKEA s katalog kommer CFU s kursuskatalog! Formidling & kommunikation Også her er der opfordring fra skolelederne til at udsende markant mere PR, så de ved, hvad CFU tilbyder. Både mails, foldere, flyers, nyhedsbreve og øvrige kanaler nævnes. Flere nævner, at kursusfoldere fortsat er vigtige det er dem, man ser, når de ligger på lærerværelserne. Der er opmærksomhed på SFO-personalet som målgruppe også for kurser. Gennemgående er, at der ikke er noget enten eller, når det kommer til online eller trykt PR-materiale. Det er et både og 9

12 Lærere Skoleledere Om informationssamlingen Nærheden til Informationssamlingen har stor betydning for, om man bruger den fysiske samling. De, der bruger den og bor i acceptabel køreafstand oplever, det er rart at komme der og det er vigtigt med arbejdspladser i samlingen. Lærerne vil gerne både have en online og en fysisk informationssamling, men hjemmesiden opleves endnu mere vigtig, når den fysiske samling er langt væk. Der er ønske om at kunne se materialerne også i-kasser - til gennemsyn på nettet, inden man låner. Hos lederne er der stort fokus på muligheden for den virtuelle informationssamling. Man vil kunne tilgå materialerne digitalt. Og kunne låne/gennemse digitale materialer. Markedsføringsudfordringen nævnes eksplicit. 10

13 Eksempler på forslag til lokale indsatser: CFU, UCC Det ville være fint at kunne se ind i Nota, når man søgte materialer på CFU CFU, UCSJ Styrk kontakten til faglige netværk, ønske om rullende booking CFU, UCSYD CFU, UCL CFU, VIA CFU, UCN Mitcfu.dk kommunikationsstrategi landsstandarder Bedre til at informere om nye materialer, bedre samarbejde med kommunerne om indsatsområder Fokus på 3-6års området Den røde Tråd, Reflex som link på Skoleintra Behov fra Ålborgskolerne om levering 2 gange ugentligt, ugekurser er et hit, mangler kurser til overbygningen i engelsk Forslag til indsatser i forhold til vores cfu.dk s indsatsområder: Bedre søgemuligheder, bedre vejledning vedr. digitale materialer, eksemplaridentifikation i Udlånssamlingen Fortæl os hvad I kan vi kender ikke jeres ydelser! (denne undersøgelse) 11

14 CFU i UCN Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark (Lærer) Deltagere 10 lærere (8 kvinder og 2 mænd) og skolebibliotekarer fra skoler placeret både nord og syd for fjorden - otte almindelige folkeskoler, et skolecenter og en friskole Hovedspørgsmål Hvad kunne du ønske dig af CFU s udlånsvirksomhed? Behov for digitale læremidler: e-bøger, flere titler i Udlånssamlingen, får fat på flere elever (inklusion) Forslag om at købe en populær e-bog titel som supplement til papirudgaven. Ikke alle skoler har råd til IT, derfor skal CFU have en vifte af tilbud og ikke kun digitale læremidler. Husk papirbogen! Smart hvis man kunne hente e-bøger fra CFU forlagene bremser. Man bruger de abonnementer skolen selv har på fagportaler. Skoler køber digitale læremidler nu, men stadig behov for romaner fra CFU til læsebånd og emnearbejde. Information om nye materialer: CFU skal huske at gøre reklame i nyhedsbrevet ang. konkrete materialer bedre formidling. Nyhedsbrevet når ikke altid ud bør sendes digitalt til skolebibliotekaren. Lærerne går ikke altid på CFU s hjemmeside og finder dermed ikke nyhedsbrevet bør distribueres via skolebibliotekaren. Bedre formidling af materialer generelt fra CFU er ønskeligt. Udlånsvirksomhed: Stort behov for stregkodning på Udlånssamlingens bøger. Mangler opsamling på underlevering af klassesæt. Pædagogisk Mediecentral i Aalborg leverer materialer 2 gange ud om ugen, CFU kun én gang. Behov fra Aalborg-skolerne om levering 2 gange ugentligt.

15 CFU i UCN Materialer bliver leveret til tiden. Ønske om supplering af populære titler. GPS er populært. imacs er et godt tilbud. Problemer i Dantek i forhold til booking, svært at gennemføre en bestilling. Kortere låneperioder vil være ønskeligt trægt system. Gør reklame for en bredere vifte af titler. CFU Film &TV: CFU Film & TV: Vigtigt at bevare muligheden for at købe en DVD da teknikken kan svigte. Brug for formidling i forhold til streaming. Ringe mulighed for et her og nu køb p.g.a.centralisering. Generel ros for god service til CFU. Hvad kunne du ønske dig af CFU s vejledningsvirksomhed? Faglig vejledning på CFU: Faglig vejledning i team benyttes ikke så meget. Søger selv information. Svært at finde tid, finder materiale på nettet. Glæde af vejledning med færdigpakkede bogkasser indsamlet af fagkonsulenten. Fagenes idésider bliver brugt som vejledning. Fagteam har glæde af supervision og præsentation af nye lærebogsmaterialer Fagteam roste god vejledning om inklusion. Godt at besøge huset for at se på materialer og lærebogssystemer. Ønske om at få konsulenter ud på skolen. I fremtiden skal lærerne arbejde tættere sammen i team større behov for vejledning via CFU. Pædagogisk Mediecentral i Aalborg nedlægges hvilket vil lægge yderligere pres på CFU behov for levering 2 gange ugentligt?

16 CFU i UCN Rart at kunne ringe og få hjælp og vejledning. Hvad skal man bruge bloggen til? for meget med blogs og fagenes idésider Svært at bruge hjemmesiden for rodet opbygning Velorienteret personale Forslag om at CFU kommer på Facebook nu Hvad kunne du ønske dig af CFU s kursusvirksomhed? Kurser: Kurser skal foregår på CFU Behov for flere kurser i Hjørring Mange steder skærer der ned på kurser, man kigger på tid og afstand Behov for rekvirerede kurser, prisen er afgørende men idéen er god skolerne er i tvivl om pris Cooperative learning kurser ude på skolerne Webinar deltagelse via pc flere kan være med, lettere at deltage. Kunne være spændende at prøve. Svært at kommunikere bredt afhængig af hvor mange man er. Enighed om at det levende møde har kvalitet i forhold til at skabe faglige relationer og netværk Kursuskataloget er godt at bladre i og skal være i papirform. CFU skal udbyde kurser, som er på forkant med de nye strømninger. Bedst med kurser om eftermiddagen, nemmere at komme afsted, men fint med en god blanding af lange og korte kurser. Ugekurser er et hit. Kurserne giver inspiration Mangler kurser til overbygningen i engelsk, især i 10. kl. SFO pædagogerne er med under indskolingsgruppen - har ingen sikker fornemmelse af gruppens behov for kurser. Behov for kursusmaterialer fra afholdte kurser på hjemmesiden

17 CFU i UCN Hvad kunne du ønske dig af CFU s informationssamling? Informationssamlingen: Godt sted at få inspiration, gode udstillinger Samlingen er tilgængelig på nettet, derfor møder man ikke fysisk op i afdelingen. Informationssamlingen bruges når man er på kursus

18 CFU i UCN Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark (Leder) Deltagere Der var indbudt seks ledere, to kom ikke, de fire deltagende (2 mænd og 2 kvinder) kom fra et skolecenter, en privatskole, en friskole og en almindelig folkeskole. Hovedspørgsmål Hvad kunne du ønske dig af CFU s udlånsvirksomhed? Digitale læremidler: Stort behov for digitale læremidler Elever arbejder på laptop og ipad, bruger elektroniske ordbøger Behov for e-bøger Behov for rådgivning om apps I overbygningen har alle elever ipad eller computer Konkrete materialer: Rart med konkrete materialer til udlån dyre for skolerne at anskaffe selv velegnet materiale i forhold til aktivitetstimer Giver god mulighed for at afprøve materialet inden man selv køber Starlab Gulvtæpper Fokus på kasser til naturfag Booking af materialer: Kan være svært at få populære materialer når man ikke kender sit skema ved årsplanlægningen booking Ønske om stregkodning på Udlånssamlingens bøger for at minimere svind på de lokale skoler samt dokumentation for aflevering, mere overskuelig arbejdsgang

19 CFU i UCN CFU Film & TV: CFU Film & TV s streamingmuligheder bliver brugt At SFO-personalet får mere kendskab til materialesamlingen Hvad kunne du ønske dig af CFU s vejledningsvirksomhed? CFU s samarbejde med skolebibliotekarer: CFU kan informere sine brugere via nyhedsbrevet (sendes digitalt til skolebibliotekaren) Skolebibliotekarnetværk er ønskeligt til at udbrede information om CFU især i forhold til de unge lærere Skolebibliotekaren er nøgleperson i kontakten til CFU Skolebibliotekarer bør forkæles og kræses for Faglige netværk: Faglige netværk er godt i forhold til at udbrede information CFU kunne være tovholder ønske om faglige netværk indenfor de enkelte fagområder Skolelederen vil gerne sikre en faglig udvikling via vidensdeling på team- og fagudvalgsbasis Teammøder ved årsplanlægning kan foregå på CFU Inspirationsdage tilbud til faggrupper Vigtigt at vi får formidlet CFU s faglige netværk ud Skolefagkonsulenten: nyt tiltag fra CFU med tilbud om skolebesøg, indslag på pædagogisk dag og opsøgende arbejde blev positivt modtaget, med bemærkning om, at prisen er afgørende CFU bør være offensive og opsøge skoler fagudvalgsformænd kan kontakte os Vejledning/kurser i brugen af digitale læremidler: Vil gerne have rådgivning via CFU til de digitale læremidler Viden om udstyr/teknik til anvendelse af de digitale læremidler

20 CFU i UCN Overblik over anvendelsen og didaktikken i forhold til digitale materialer Efterspørger kurser indenfor digitale læremidler for pædagogiske itvejledere og lærere generelt P.T. er kurser i smartboard generelt og fagfagligt efterspurgt Hvad kunne du ønske dig af CFU s kursusvirksomhed? Kurser: Eftermiddagskurser er ok Forlagskurser opfattes ofte som salgskurser bedre at CFU informerer om materialer (neutrale) De samme lærere tilmelder sig kurser Fokus på vidensdeling og samarbejde Cooperative learning behov for viden og kurser Sprogfagskurser efterspørges Når en faggruppe skal opgraderes er CFU-kurser relevante Kurser på skolerne er ønskeligt Både kurser på CFU og på skolerne Hybrid læring godt til f.eks. Clio Online godt til korte kurser Mind-meister er velegnet, da alle kan se hvad der foregår Den internationale dimension bør synliggøres i alle fag Unge lærere bruger CFU kender stedet fra studietiden Behov for SFO-kurser Hvad kunne du ønske dig af CFU s materialesamling? Informationssamlingen i Hjørring er et fantastisk gode for uddannede lærere, pædagoger og studerende At SFO-personalet får mere kendskab til materialesamlingen

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelser, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i Danmark to x fem fokusgruppeundersøgelser med henholdsvis lærere og

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelse, forår 2013 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeinterviews, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Midtvejs-evaluering. evaluering Ilulissat november 2010. Udlånsafdelingen

Midtvejs-evaluering. evaluering Ilulissat november 2010. Udlånsafdelingen Midtvejs-evaluering evaluering Ilulissat november 2010 Udlånsafdelingen 1 Formål Overordnet at støtte tte op om den enkelte elevs læring l i henhold til folkeskoleforordningen og gældende g læringsml ringsmål

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver,

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DE LANDSDÆKKENDE OPGAVER FORMÅLET med det landsdækkende samarbejde er at kunne tilbyde brugerne ydelser, der rækker ud over det enkelte centers formåen CFU erne i Danmark -det handler

Læs mere

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk Ny i lærer Vallensbæk Hvem er vi Læring og pædagogik i børnehøjde Pædagogisk Center i Vallensbæk byder dig velkommen som lærer i kommunen. Pædagogisk Center arbejder for at skabe de bedste rammer for din

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og P hjælper gerne med oprettelse og

Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og P hjælper gerne med oprettelse og IT og mediepatruljer Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og PIT hjælper gerne med oprettelse og drift, men som skole kan I også selv gå i gang med at etablere IT og mediepatruljer.

Læs mere

BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT. ZDF, Bündnis oder. DR1, Ernst i svømmehallen

BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT. ZDF, Bündnis oder. DR1, Ernst i svømmehallen BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT NRK, Monsen på vildspor ZDF, Die Wölfe ZDF, Bündnis oder DR2, Danas have Polfoto DR1, Ernst i svømmehallen ALVERDENS TV-UDSENDELSER

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionsordningen - 2010 Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionsordningen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

UDDANNELSESHUSET. Montebello - Gurrevej 90-3000 Helsingør

UDDANNELSESHUSET. Montebello - Gurrevej 90-3000 Helsingør UDDANNELSESHUSET Montebello - Gurrevej 90-3000 Helsingør Indhold Forord................................. 3 Service................................ 4 Konsulentområder..................... 6 Naturfag...............................

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Implementering af LMS platform. Nibe skole MinUdannelse

Implementering af LMS platform. Nibe skole MinUdannelse Implementering af LMS platform Nibe skole MinUdannelse Ramme for implementering Forventningsramme Superbrugerne Aktiviteter Aktører Procesplan 2016-2017 Forventningsramme I forbindelse med arbejdet som

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN PLC KOMMISSORIUM Med pædagogiske læringscentre forstås vejlederfunktioner, ressourcecenter, styrkecenter og bibliotek. Der er tre overordnede opgaver for arbejdsgruppen i

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 5, (12054) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 5, (12054) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 5, (12054) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE LÆRINGSCENTERET - HVORHEN NU? ET BESKEDENT BUD FRA EN SKOLEBIBLIOTEKAR Skanderborg 1.april 2014 Karen Fransen Næstformand i Danmarks Skolebibliotekarer Koordinator for

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 7.-10. klasse, basis hold 3, (12060) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 7.-10. klasse, basis hold 3, (12060) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 7.-10. klasse, basis hold 3, (12060) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør selvevaluering af PÆDAGOGISK KONSULENTORDNING FORMÅLET ER - at bidrage til skolernes og lærernes overvejelser og kvalificering af deres kerneydelser overfor eleverne, kollegerne, forældrene og den omgivende

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT Tekst i fed er hovedspørgsmål, øvrige spørgsmål er hjælpespørgsmål, der kan inspirere til at komme hele vejen rundt i projektbeskrivelsen, så der kan

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune + Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune Samarbejde mellem Børnekulturhuset, Kultur- og Borgerservice og Pædagogik og Integration, Børn og Unge i Aarhus Kommune + Baggrund - hvad taler

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer SPROG, basis hold 2, (12070) SPROG PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer SPROG, basis hold 2, (12070) SPROG PROGRAM UDDANNELSESFORUM SPROG, basis hold 2, (12070) SPROG PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011 til en

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder BAUNGÅRDSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Onsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis:

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere