Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune"

Transkript

1 Projektbeskrivelser (udkast 7. marts 2013) Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Baggrund Mennesker med ingen eller kort uddannelse udvikler oftere artrose og har sværere ved at tage hånd om deres sygdom. Fysisk belastende arbejde samt en ofte usund livsstil er medvirkende faktorer hertil. Fra undersøgelser ved vi, at der er social ulighed i forekomsten af artrose, og at der er ulighed i de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser af sygdommen. Dette billede genkendes af både Hvidovre Kommune og Gigtforeningen i den løbende kontakt med borgere og medlemmer. Som en del af det forebyggende arbejde kunne man i kommunerne hjælpe denne gruppe på vej, men kun få kommuner har tilbud til mennesker med artrose. Artrose medfører ofte et liv med smerter, nedsat funktionsevne, tab af livskvalitet og betydelige problemer med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. For kommunerne har det også store omkostninger i form af langtidssygemeldinger, førtidspensioner, sygehusindlæggelser og træk på sundhedsvæsenet i øvrigt. Gigtforeningen og Hvidovre Kommune ønsker at gøre noget ved problemet, og vil i samarbejde afprøve den svensk udviklede artroseskole som af Syddansk Universitet kaldes GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark). Formålet er at finde en metode til at reducere den sociale ulighed både i forhold til konsekvenserne af sygdommen og i den forebyggende behandling. Da knæog hofteartrose er to af de hyppigst forekommende atroseformer er skolen målrettet denne gruppe, og mennesker med artrose i disse led kan deltage i projektet. Hvidovre Kommune har mange borgere med artrose. Ifølge Sundhedsprofilen 2010 drejer det sig om personer. Hertil kommer, at mange har tidlige symptomer (ledsmerter og nedsat funktionsevne) uden at være vidende om, at det skyldes artrose. Mange af dem har en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd i forhold til fysisk aktivitet og kost, og det ligner det generelle billede: Mennesker med artrose er generelt mindre fysisk aktive og mere overvægtige end gennemsnittet. Derfor ses der også ved artrose en høj forekomst af komorbiditet, bl.a. i form af hjerte-kar-sygdomme. Der eksisterer fortsat en myte om, at artrose, eller slidgigt som de fleste kalder sygdommen, skyldes slid og er noget, man må lære at leve med. Det gælder især blandt mennesker, som ikke søger information, har fysisk belastende erhverv og ikke efterlever anbefalingerne om kost og motion. Der mangler patientinformation og vejledning, således at flere kan tage bedre hånd om deres sygdom. I projektet vil vi invitere borgere i Hvidovre Kommune til at deltage i et artrosekursus. Kurset vil for det første give deltagerne større viden om sygdommen, hvordan den kan behandles og forværring stoppes. For det andet hjælpe dem igennem et træningsforløb, som skal vise, hvordan fysisk aktivitet kan afhjælpe sygdommens konsekvenser. Som led i projektet vil vi arbejde med at motivere deltagerne til at fortsætte træningen i andre tilbud, mhp. at fastholde dem i den sundere livsstil. Kort om artrose Artrose er en folkesygdom, der især rammer knæ, hofter, ryg, nakke, tommelfinger og storetå. Der sker en gradvis, fremadskridende ødelæggelse af brusken i leddet, der opstår reaktioner i knoglen, musklerne svækkes og ledfunktionen ødelægges. Sygdommen udvikles over år. Forud er ofte gået mange år med smerter og funktionstab. Ved artrose i knæ og hofter betyder det 1

2 typisk en reduceret gangfunktion og deraf følgende fysisk inaktivitet samt reduceret arbejdsevne. En række faktorer kan forårsage artrose: Alder, arv, overvægt, tidligere skader eller hårdt fysisk arbejde. Behandlingen af artrose afhænger af sværhedsgraden, patientens alder og situation. I lette og moderate tilfælde er behandlingen primært patientinformation, vægttab, træning og smertebehandling, men i svære tilfælde er den operativ f.eks. i form af ledudskiftning. Uanset sværhedsgrad har patienten brug for information om og bedre forståelse for sygdommen. Artrosekurser er i udlandet en veldokumenteret og effektiv metode til at øge patientens deltagelse i forhold til egenomsorg og behandlingsvalg. Behandling - information, træning og vægttab Der er de seneste år kommet mere viden omkring forebyggelse og behandling af artrose primært i knæene. Ifølge internationale og nationale guidelines er der enighed om, at behandlingen skal bestå af en tidlig, multimodal non-operativ behandling bestående af information, træning og vægttab. Denne behandling skal være afprøvet før en evt. operation kommer på tale, jf. visitationsretningslinjerne for knæartrose, Sundhedsstyrelsen. På trods af den foreliggende evidens og anbefalinger er en sådan indsats ikke standardbehandling i Danmark. Mennesker med artrose er derfor henvist til selv at finde ud af om - og i givet fald hvilke tilbud, der findes lokalt. I Sverige har man systematiseret indsatsen gennem det såkaldte BOA-koncept (artrosskolan), som har vist sig at være effektiv og implementerbart. Konceptet er nu udbredt i store dele af Sverige, og man har registreret data fra flere end patienter. Desuden har man tilknyttet forskning, hvor der evalueres med hensyn til patientens oplevelser og omkostninger for samfundet. På Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet har man igangsat et arbejde for at udbrede konceptet i Danmark, der bl.a. omfatter uddannelse af fagpersoner, oprettelse af en database til opsamling af patient-data og forskning. Men konceptet er endnu ikke afprøvet i en kommunal dansk kontekst. Formål og succeskriterier Det overordnede mål med projektet er få udviklet en model for en proaktiv indsats i kommunalt regi, som mindsker den sociale ulighed i behandling af sygdommen. Ved implementering af modellen vil kommunerne forventeligt se en reduktion i de sociale og sundhedsmæssige følger af artrose, som i dag er særligt fremherskende blandt mennesker med ingen eller kortvarig uddannelse. Delmål Projektet har inden for hovedformålet tre delmål, der opererer på hvert deres niveau. Delmål 1 det kommunale niveau: Projektet har udviklet en metode til implementering af GLA:D-konceptet i kommunalt regi, herunder metoder til rekruttering af borgere, som erfaringsmæssigt ikke selv opsøger sundhedsfremmende tilbud, og som er vanskelige at rekruttere. Delmål 2 kommunal- og borgerrettet: Projektet har skabt brobygning til andre træningstilbud med henblik på, at borgerne fastholder nye gode vaner og dermed forebygger yderligere forværring af sygdommen. Delmål 3 - borgerrettet: 2

3 Projektets deltagere har opnået en reduktion af smerter, bedre funktionsevne og øget den generelle livskvalitet. Disse resultater sætter deltagerne i stand til bedre at håndtere deres sygdom og dermed fastholde deres arbejde mv. Målgruppe: Den primære målgruppe er: mennesker med symptomer på artrose i knæ og/eller hofte af ikke-akut karakter, 40 år + ingen eller korterevarende uddannelse Den sekundære målgruppe er de kommunalt ansatte i Hvidovre Kommune, der er beskæftiget i det nære sundhedsvæsen. I alt ca. 15 personer, der direkte berøres af projektet. Deltagere i projektet: 60 personer i alt. Metode: Rekruttering Erfaringsmæssigt ved vi, at det er vanskeligt at rekruttere deltagere fra den valgte målgruppe. Motivationen for at få en sundere livsstil og opsøge relevante tilbud er af forskellige årsager beskeden. Vi har taget højde for denne udfordring og inkluderet særlige indsatser i forbindelse med rekrutteringen. Fysioterapeuterne i projektet skal, i samarbejde med relevante kolleger i Sundhedscenteret og Genoptræningen, stå for den fortløbende rekruttering af deltagere. Vi udarbejder målrettet rekrutteringsmateriale i form af annoncer i Hvidovre Avis og posters på bibliotek, i svømmehal og andre lignende steder. Vi vil annoncere kurset i Gigtforeningens medier og udarbejde en pjece til samarbejdspartnere og kolleger med kontakt til målgruppen, f.eks. speciallæger, hospital og apoteker. Vi inddrager også andre relevante aktører, således at de kan være med til at henvise til artrosekurset. Det drejer sig bl.a. om praktiserende læger i kommunen samt relevante enheder som f.eks. Jobcenteret og Borgerservice. Vi vil også gennemføre et roadshow hos de ansatte i kommunen, som har kontakt til målgruppen, hvor projektmedarbejderne kan skabe forståelse for fordelene ved at anbefale borgere til de nye tilbud. Sundhedscenteret har stor erfaring med at rekruttere borgere med forskellige baggrund og ressourcer til at deltage i forebyggelsesindsatser, hvori der ligger en vanskelig livsstilsændring. Kommunen arbejder målrettet og anerkendende med en helhedsorienteret tilgang og benytter motiverende samtaler og deltagerorienteret undervisning. Der vil være sundhedspædagogiske elementer fra Sundhedscenterets Diabetesskole og særlige tilbud om sundhed for socialt udsatte, som kan overføres til arbejdet med at rekruttere, motivere og fastholde deltagerne på artrosekurset. Artrosekurset Vi gennemfører fem hold med 12 deltagere på hver, i alt 60 personer. 1. Inden kursusstart undersøges deltagerne individuelt af en fysioterapeut, der vurderer om de opfylder kriterierne for at deltage, herunder udelukker differentialdiagnoser. Der kan bedes om helbredsoplysninger fra egen læge. I en database registreres baselinekarakteristika og effektparametre, smerte (VAS), funktion (30 sek. rejse-sætte-sig-test og tid i 20-meter gangtest) og livskvalitet (EQ- 5D). Dataene kan både bruges som motivation i forhold til træningen og indgå i evalueringen af indsatsens effekt. 3

4 2. Deltagerne tilbydes undervisning og træning ved fysioterapeuter, der er uddannet i at undervise efter GLA:D- konceptet. Tilbuddet består af to sessioners patientuddannelse á 1½ time og seks ugers efterfølgende holdtræning. For at kvalificere fysioterapeuterne til at undervise på kurserne gennemgår de et evidensbaseret 2-dages kursus på Syddansk Universitet med teoretisk og praktisk indsigt i GLA:D-konceptet. Se nedenstående flow-diagram Fastholdelse Vi ved også, at det er vanskeligt at fastholde mennesker i den valgte målgruppe i sundhedstilbud, hvorfor vi afsætter tid til at kontakte borgere ved udeblivelse og tager samtaler med dem efter behov. Vi vil arbejde med metoder som Små Skridt, afklarende og motiverende samtaler samt et helhedsorienteret syn på deltageren, der tilgodeser, at han eller hun sandsynligvis har andre udfordringer end artrosen. Herved giver vi deltageren forståelse for og erfaring med at træning, smertereduktion og bedre funktionsniveau kan påvirke hans eller hendes liv i en positiv retning. Der er derfor i projektet mulighed for, at underviserne på artrosekurserne kan hjælpe de enkelte kursister med at finde frem til egnede motionsformer, hvor træningen kan fortsætte efter afslutning af kurset. 4

5 Uddannelse af undervisere til artrosekurset I forbindelse med projektet, ansættes to fysioterapeuter som projektmedarbejdere. De to projektmedarbejdere skal stå for at undervise på artrosekurserne og skal derfor uddannes i GLA:D konceptet på Syddansk Universitet inden opstart at kurserne i Hvidovre. På dette kursus får de to underviseren en grundig teoretisk og praktisk indføring i basisbehandling af artrose i knæ og hofte og kurset afsluttes med en mundtlig og praktisk eksamen, hvorefter fysioterapeuterne bliver certificerede til at gennemføre og lede GLA:Dkurset i Hvidovre kommune. Ud over de to projektmedarbejdere, uddannes også 1-2 fysioterapeuter fra Genoptræningen i Hvidovre Kommune, så de kan træde til som vikarer, hvis der bliver behov for det. Evaluering Evalueringsopgaven løses af et forskerhold på Syddansk Universitet, der har forestået overførslen af GLA:D-konceptet til Danmark. Evalueringen omfatter følgende tre elementer: 1. En effektevaluering af projektets resultater i forhold til deltagernes smerter, funktionsevne og livskvalitet på baggrund af før- og eftermålinger 2. En evaluering af deltagernes oplevelse af projektet, herunder hvorvidt de har oplevet en reduktion af de negative sociale og sundhedsmæssige følger af artrose 3. En procesevaluering af implementeringen af projektet, herunder interne og eksterne faktorer og deres betydning for projektets succes. Denne del af evalueringen har særligt fokus på den organisatoriske kontekst, og hvordan denne understøtter god implementering. Evalueringen afsluttes med en samlet evalueringsrapport. Projektets resultater formidles endvidere i en rapport med karakter af værktøjskasse henvendt til kommuner og øvrige interessenter. Således vil denne formidlingsrapport direkte understøtte den formulerede målsætning om, at den udviklede model skal kunne udbredes til øvrige kommuner Organisering Projektorganisationen består af projektejer, styregruppe, projektleder, projektgruppe og ressourcenetværk/-ressourcepersoner. For sidstnævnte gælder, at der etableres ressourcenetværk fra projektstart med mulighed for løbende tilpasninger. Projektejer er Gigtforeningen og projektledelsen varetages af foreningen i tæt samarbejde med Hvidovre Kommune. Styregruppen forventes at ville bestå af repræsentanter fra Hvidovre Kommune Dansk Selskab for Almen Medicin Kommunernes Landsforening Syddansk Universitet Gigtforeningen Danske Fysioterapeuter 5

6 Projektledelsen varetages af: Gigtforeningen v/projektleder og fysioterapeut Lene Mandrup Thomsen Projektgruppen vil bestå af repræsentanter fra: Hvidovre Kommunes Sundhedscenter og Genoptræningen i Hvidovre Kommune. Gigtforeningen Ressourcenetværk, der nedsættes fra projektstart: Faglig rådgivning v/syddansk Universitet, professor og forskningsleder Ewa Roos og forskningsfysioterapeut og ph.d.-studerende Søren Skou Kommunikation og formidling v/kommunikationsmedarbejdere fra Gigtforeningen Artrose og arbejdsmarkedet v/hvidovre Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling Træning v/repræsentanter for lokale træningstilbud, f.eks. motionscenter og idrætsforening Udkast: Projektorganisering, Projektejer GF Hvidovre Kommune Styregruppe Projektleder LMT Projektkoordinator Projektgruppe Faglig rådg. Kommunikation Arbejdsmarkeds afd. Træning Tidsplan Fase 1 fra ca Projektforberedelse Uddannelse af undervisere 6

7 Udarbejdelse af undervisningsmateriale Plan for rekruttering Kontakt til relevante aktører Iværksættelse af rekruttering Fase 2 fra ca ca Fortsat rekruttering Undersøgelse hos fysioterapeut Baselinemåling hos fysioterapeut Gennemførelse af fem hold på artrosekurset Slutevaluering efter forløb og individuel opfølgning Fase 3 fra ca dec Evaluering i form af kvalitativ undersøgelse af deltagernes oplevelse og effekt Evaluering af den organisatoriske del i forhold til en kommunal kontekst Afrapportering Afholdelse af konference Formidling af projektets resultater Formidling og forankring I projektperioden vil Gigtforeningen og Hvidovre Kommune sørge for, at der sker mediemæssig omtale af projektet undervejs, både lokalt og nationalt. Der oprettes desuden en hjemmeside for projektet, hvor man løbende kan følge med i projektets fremdrift. Projektet forankres både hos Gigtforeningen og i Hvidovre Kommune. Gigtforeningen Foreningen har stor interesse i, at artrosekurserne udbredes mest muligt og i kommunal kontekst, således at flest muligt kan drage nytte af konceptet. Afhængig af projektets resultater vil foreningen arbejde på at få flere kommuner til at igangsætte artrosekurser i et samarbejde med Gigtforeningen. Derudover vil foreningen udbrede kendskabet til artrosekurset og projektets resultater, bl.a. igennem Kommunernes Landsforening, ved udsendelse af informationsmateriale til andre kommuner, i foreningens dialog med kommunerne og ved møder og konferencer. Hvidovre Kommune I Hvidovre Kommune har man allerede en række forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Sundhedscenteret arbejder målrettet med at udvikle og tilpasse den sundhedspædagogiske tilgang, så den tager hensyn til social ulighed mhp. at motivere til varige livsstilsændringer hos de borgere, der har sværest ved at gennemføre dem. Derfor passer GLA:D-konceptet godt ind i den kommunale palet af forebyggende borgernære tilbud. På baggrund af evalueringens resultater vil artrosekurset tilpasses de kommunale rammer mhp. implementering i forhold til kommunens øvrige tilbud. Hvidovre Kommune vil, afhængigt af projektets resultater, arbejde videre på en mere varig implementering. Kursusdeltagerne I projektet vil vi hjælpe deltagerne videre til andre tilbud, således at deres sundere levevis kan fastholdes. 7

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Erfaringer fra et satspuljeprojekt på Forebyggelsescenter Nørrebro 2010-12 Forebyggelsescenter Nørrebro Københavns Kommune

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere