Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje"

Transkript

1 Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund Erfaringer Sammenfatning af erfaringerne Idéer til nationale initiativer og pilotprojekter Hvorfor denne undersøgelse? Metode Hvad vil det sige at være frivillig Karakteristik af frivillige De frivilliges motivation Ledelse af frivillige Rekruttering Hvorfor udarbejde en frivilligpolitik? Om en frivilligpolitik Frivilligkontrakter Kompetenceudvikling af frivillige Eksempler på kurser for frivillige formidlere Koordinatorrollen Erfaringer fra kommunerne Unge som frivillige, hvordan og hvorfor Internationale erfaringer med involvering af unge Nationale pilotprojekter Lokale pilotprojekter Litteratur Bilag 1: Eksempler Bilag 2: Kursusprogrammer Naturpleje Formidling Andet For yderligere kontakt vedrørende denne rapport: Mette Aaskov Knudsen, tlf /

3 Indledning Hvorfor denne undersøgelse Danmark har fået sine første 3 nationalparker og endnu 2 er godt på vej. Herudover arbejdes der en række steder i landet med forundersøgelser omkring muligheder for at blive nationalpark. Ifølge nationalparkloven er et af formålene med de nye nationalparker at styrke formidlingen i områderne, både til børn og voksne, lokale som nationale og internationale turister. Samtidig fremgår det af samme lov, at befolkningen skal inddrages i både etableringen og udviklingen af nationalparkerne. Dette er både hvad angår formidling og naturpleje. I den forbindelse har Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen sat fokus på involvering af frivillige i nationalparkerne. Denne forundersøgelse sætter fokus på følgende: Beskrivelse af erfaringer med koordinatorrolle, organisering af frivillige, rekruttering, fastholdelse og uddannelse Et idékatalog, der kan danne grundlag for igangsætning af pilotprojekter i nuværende og kommende nationalparker En eksempelsamling af projekter, hvor frivillige involveres i formidling eller naturpleje Denne forundersøgelse indeholder en overordnet beskrivelse af frivillighed. Desuden giver rapporten et overblik over nuværende erfaringer med involvering af frivillige i naturformidling og naturpleje, både i nationalparkerne, men også i udvalgte kommuner, på udvalgte museer og større grønne organisationer. Endelig opstiller vi i denne rapport en række forslag til pilotprojekter som kan sættes i gang rundt omkring i landet for at få yderligere erfaringer med frivillighed i nationalparksammenhæng. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af et udbud fra Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen. I udbudsmaterialet sættes der især fokus på frivillige i eksisterende og kommende nationalparker i Danmark. Frivillighed indenfor naturpleje, naturformidling og kulturhistorisk arbejde har dog et meget bredere nationalt perspektiv, så denne rapport vil pege på hvordan frivillighed på sigt kan udvikles fra det niveau, det har i dag, til en langt mere integreret del af arbejdet indenfor natur og kultur. Her kan udvikling og erfaringer fra nationalparkerne bruges til at understøtte denne udvikling. Metode I denne forundersøgelse har vi benyttet følgende metoder til indsamling af viden, erfaringer og eksempler: Litteratur, hentet fra videnskabelige publikationer, håndbøger, foldere og websites Idémøde 1. marts: Museumsinspektør Iben Bækkelund Jagd, Roskilde Museum, Julie Frøik Molin, Ph.d. stud. ved LIFE, Københavns Universitet, Poul Hjulmann Seidler og Anders Bülow, Skov & Landskab Personlige møder: Møde med NP formidlingskoordinatorer d. 9. marts, Skjern. Deltagere: Søren Frederiksen og Carsten Ege Møller, NP Skjern Å, Søren Balle, NP Sydfyn, Kristian Herget, Syddjurs Kommune, Ulrik G. Lützen og Thomas Holst Christensen, NP Vadehavet, Poul Bjergager, NP Skjoldungelandet) 3

4 Spørgeskema til ovenstående formidlingskoordinatorer i Thy, Mols Bjerge, Vadehavet, Skjern Å, Sydfyn og Skjoldungelandet Telefoninterviews o Annette Buck, frivilligkoordinator Nationalpark Thy, o Bo Skaarup, formidlingsmedarbejder Nationalpark Mols Bjerge, o Jeanette Ishi Lehn, Projektleder, Nørre Snede Kommune, o Per Lunde Lauridsen, Frivilligkoordinator Ringkøbing-Skjern Museum, o Rikke de Neergaard, Naturvejleder, Øhavets Smakkecenter, o Thor Hjarsen, Naturvejleder Red Barnet, o Thomas Eriksen, projektmedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening, Baggrund Hvad vil det sige, at være frivillig? Definitionen af frivillige er ret bred og afhængig af, i hvilken kontekst frivilligheden skal forstås. For at snævre begrebet, er der i denne sammenhæng anvendt følgende definition af frivillighed: Frivilligt arbejde betyder, at man i organisatorisk sammenhæng udfører et stykke ulønnet arbejde for andre end sig selv og sin nærmeste familie. (Frivillighedsundersøgelse Koch-Nielsen et al. 2005) Der kan dog godt gives godtgørelse eller belønninger. Tilgrænsende definitioner af frivillige Ringkøbing-Skjern Museum, som har en meget veludviklet struktur og organisering af frivillige, definerer frivillige som personer, der ønsker at hjælpe med til og deltage i at opfylde museets målsætning, som deltager i museets virke og som arbejder ulønnet. Dansk Røde Kors har defineret deres frivillige som personer, der yder en ulønnet og kompetent indsats efter eget valg, og som arbejder på grundlag af Røde Kors-principper. Frivillige i Red Barnet er ulønnede, aktive mennesker, der ønsker at gøre en forskel for børn i hele verden Karakteristik af frivillige For at kunne identificere og udvikle gode projekter, der kan involvere frivillige, kan det være nyttigt at kende lidt til forskellige typer af frivillige og hvad det er, der motiverer dem. Der kan skelnes mellem to overordnede karakteristikker af frivillige, som har betydning for hvordan de involveres eller lader sig involvere: De kollektive frivillige udfører arbejdet med en stærk og indlysende følelse af forpligtelse for samfundet eller gruppen arbejdet udføres for. De udviser ofte et livslangt engagement og udgør tit kernen af frivillige i foreninger eller organisationer. De sidder i arbejdsgrupper, bestyrelser, udvalg, sammentømrede netværk (ex. Fugleværnfondens arealgrupper, Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdelinger, museumsforeninger, venne- eller støtteforeninger) De refleksive frivillige deltager i begrænsede projekter med høj grad af individuel interesse. De har et dynamisk engagement, hvor deres deltagelse afhænger af personlige behov. De kræver stor fleksibilitet og mobilitet. De kan skifte mellem projekter og organisationer efter behov. De er ikke 4

5 altid nødvendigvis tro mod den samme sag gennem længere tid. Til gengæld kan de lægge meget arbejdskraft i de enkelte aktiviteter. De er f.eks. deltagere på naturplejeaktiviteter af kortere varighed under DN. De kan også være frivillige, der stiller op til events såsom Skovens Dag, Marbækdagene (Vadehavet), Nationalparkdage. Dvs. at det er vigtigt at skelne mellem de typer af frivillighedsopgaver som 1) motiverer og tiltrækker de kollektive frivillige og som er parate til at lade sig involvere over længere tider og 2) motiverer og tiltrækker refleksive frivillige, som lader sig involvere mere sporadisk. De ønsker en mere uforpligtende tilknytning, som er mere præget af personlige interesser og behov. Mange af nutidens frivillige, og her tænkes især på den yngre generation, er kendetegnet ved at være villige til at lægge mange timer og kræfter i frivilligt arbejde så længe indsatsen er projektorienteret eller tidsbegrænset. Samtidig vil de gerne have oplevelsen af, at deres opgaver er meningsfulde og flytter noget (Skårhøj og Kappelgaard, 2011) De frivilliges motivation Der ligger en lang række forskellige typer af motivation bag frivilligt arbejde. Det sociale aspekt. Mange frivillige brænder for sagen, men de brænder endnu mere for at udføre et stykke arbejde sammen med andre. Den sociale ramme er altså vigtig og bør tilgodeses, når man organiserer hvordan de frivilliges arbejdsopgaver skal organiseres. En anden vigtig motivationsfaktor blandt frivillige er ønsket om at erhverve sig ny viden eller bruge allerede erfaret viden i en ny sammenhæng. Eksempler her er frivillige formidlere, som har en særlig viden indenfor et særligt felt, eks. Lokal historie, lokal natur, et specielt håndværk eller en særlig naturvidenskabelig interesse i eks. fugle eller botanik. Dette se bl.a. på Ringkøbing-Skjern Museum, hvor de frivillige indgår i særlige laug. På Limfjordsmuseet er de frivillige ansvarlige for sommersejlads i museets fartøjer på Frederik d. 7. kanal. I Fugleværnsfonden er de frivillige motiveret til at indgå i naturplejeprojekter lokalt ude i landet ud fra deres kendskab til og store interesse for fugle. Blandt de lidt ældre generationer (efterlønnere og pensionister) motiveres mange frivillige af et overskud af tid og lyst til at fylde denne tid med aktiviteter, hvor de kan bruge deres kvalifikationer eller specialinteresser, som måske ofte er erhvervet gennem deres tidligere profession. Dette er blandt mange museumsforeninger den altovervejende motivationsfaktor. Endelig kan man tale om den type af motivation, som udspringer af etiske årsager, hvor det er ønsket om at gøre noget godt (for naturen eller sine medmennesker) som driver den enkelte. Dette ses ofte som en faktor i socialt frivilligt arbejde, men her kan aktive i f.eks. grønne organisationer sidestilles. Et eksempel her er frivillige i DN s projekt Giv naturen en hånd. Danmarks Naturfredningsforening bruger dette helt bevidst i deres markedsføring af projekter, som frivillige kan involveres i. ( Naturen har brug for en hånd, fordi alt for mange naturperler er i fare for at gro til. Når engen bliver til skov eller heden til krat, så mister mange naturperler deres unikke skønhed og sammen med dem levestederne for mange truede dyr og planter. )Fra DN s hjemmeside: 5

6 Ledelse af frivillige Et væsentligt kriterium for at have succes med involvering, motivering og fastholdelse af frivillige i foreningen eller organisationen, er bevidst at arbejde med ledelse af de frivillige. Ledelse af frivillige er typisk ledelse af personer med meget forskellige tilgange til engagement, indflydelse og ansvar. Det betyder at frivilliglederen skal arbejde på tre områder: Det sociale samspil med de frivillige, kommunikationen med de frivillige og organiseringen af de frivillige. Disse tre områder er helt afhængige af hinanden og kan selvfølgelig ikke adskilles, men det giver alligevel et overblik over de kompetencer, man som frivilligleder bør have. Kompetent organisering og ledelse af frivillige er derfor grundlæggende årsag til om frivilligheden blomstrer og udvikles, eller om motivationen og engagementet dør. Der bør ikke være tvivl hos den frivillige om, hvem det er man skal gå til, hvis man som frivillig har brug for information, sparring, ressourcer eller lignende. Det betyder at ledelsesopgaven er helt central og bør være synlig, både i forhold til de frivillige og i forhold til andre ansatte i organisationen, foreningen eller projektet. Erfaringer Rekruttering af frivillige Der er mange måder at hverve frivillige på, og måden dette gribes an på, skal hænge tæt sammen med den type af opgave, som man ønsker frivillige involveret i. Første trin i rekrutteringen er at definere den opgave eller det projekt, som man gerne vil have frivillige til at indgå i. Derefter opstilles en profil for hvilken type frivillig, der søges til opgaven. Projektet må tilpasses de frivillige, så disses forventninger til opgaven ikke rammer ved siden af. Den frivilliges evner, interesser og forventninger til arbejdet skal opfyldes, da risikoen ellers er, at den frivillige så igen stopper. Erfaringer med rekruttering af frivillige formidlere til nationalparkerne. Den kommende Nationalpark Skjern Å vil hverve frivillige formidlere til deres formidlingskursus til maj 2011 gennem deres netværk og via deres hjemmeside. Når de frivillige herefter henvender sig, får de et ansøgningsskema de udfylder. Nationalaprken vil gerne involvere frivillige, som kan medvirke i formidlingsaktiviteter og/eller som kan bemande formidlingssteder. Eksempler er Hjemstavnshus ved Arnborg og Dagmar Bio i Sdr. Felding. Nationalpark Thy har annonceret efter frivillige gennem lokale aviser, på hjemmeside og ved mund til mund princippet. Der rekrutteres også personer gennem Støtteforeningen. Her søger man frivillige både til et stivogter-projekt og til et fortællerkorps. Man tilmelder sig direkte via hjemmeside. Det er desuden nationalparkens plan at etablere en projekt/jobbørs, som lægges på hjemmeside. Nationalpark Mols Bjerge har endnu ikke så mange erfaringer med rekruttering af frivillige. Da Naturcenter Syddjurs åbnede september 2010 fik lederen af naturcentret henvendelse fra interesserede, som selv tilkendegav uopfordret, at de gerne vil involveres som frivillige på centret. Da naturcentret på dette tidspunkt ikke selv havde overvejet involvering af frivillige og derfor klart defineret hvilke opgaver, de frivillige kunne løse, endte man med at skrive de frivillige op, for så senere at kunne henvende sig til dem. Venneforeningen Nationalpark Mols Bjerges Venner skriver på deres hjemmeside, at de vil etablere et kartotek med frivillige formidlere og at interesserede kan skrive til venneforeningen. Det vil være Mols Bjerges Venner der vil starte dette kartotek, men tanken er at overdrage det til 6

7 sekretariatet for Nationalparken, sådan at det for fremtiden bliver sekretariatets opgave at vedligeholde og udbygge det. Så vidt vides er dette kartotek ikke startet endnu (maj 2011). Sammenfattende omkring erfaringer på rekruttering i Nationalparkerne kan man sige, at erfaringerne er små og lidt sporadiske. Det foregår meget fra projekt til projekt og er ikke koordineret. Her kan nationalpark-sekretariaterne hente inspiration fra eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening, Ringkøbing-Skjern Museum og Ungdommens Røde Kors, som på deres hjemmesider har tydelig henvendelse til besøgende på hjemmesiden, som gerne vil høre mere om frivillighed i de pågældende institutioner. Man skal dig være opmærksom på, at en introduktion og velkomst til frivillige via hjemmeside og/eller folder ikke gør det alene. Opgaverne skal defineres og beskrives, så de frivillige på forhånd kan danne sig et indtryk af opgavernes indhold og vilkårerne for de frivilliges indsats og engagement. Hvorfor udarbejde en frivilligpolitik? Nye frivillige har behov for at vide, hvad det vil sige at være frivillig i foreningen eller i organisationen. Hvilke spilleregler skal overholdes? Hvad forpligtiger man sig til? Hvad er der i det, for den frivillige? Nye frivillige finder hurtigt et andet sted at bruge deres frivillige kræfter, hvis de ikke nemt kan få overblik over disse ting. Forventningsafstemning (eller mangel på samme) er også en stigende udfordring. Kan det forventes, at frivillige overholder foreningens vedtægter? Kan det forventes, at en frivillig holder sig opdateret med relevante informationer for løsningen af vedkommendes opgaver? Kan man undgå, at frivillige brænder ud, fordi de tror, at de forventes at arbejde med alt? Det kan derfor anbefales at organisationen, som ønsker at involvere frivillige, formulerer en frivilligpolitik. Om en frivilligpolitik Lidt forenklet kan man beskrive en frivilligpolitik som en forenings eller organisations personalepolitik. Der er dog nogle vigtige undtagelser. Når man skal arbejde sammen med frivillige og udarbejde en frivilligpolitik, gør man det nemlig på nogle grundlæggende anderledes vilkår, end sammenholdt med en personalepolitik for ansatte i en virksomhed. I en forening, en organisation eller en nationalpark er det ikke lønnen, der gør, at frivillige engagerer sig, de har ofte andre motiver. Som tidligere beskrevet motiveres de frivillige af et dybtfølt personligt engagement eller en direkte berørthed med foreningens eller nationalparkens arbejdsområde. Frivillige bestemmer som udgangspunkt selv, hvad de vil arbejde med, hvornår de vil arbejde, og hvor længe de ønsker at blive i en frivillig organisation. Derfor er det vigtigt, at man som forening eller organisation overvejer, hvordan man kan motivere, engagere og udvikle de frivillige. En frivilligpolitik kan formuleres på flere niveauer: 1) På det strategiske niveau beskrives det overordnede formål med den frivilliges indsats, og hvad denne indsats kan og ikke kan bruges til. Denne del af politikken består både af nogle principper for, hvordan man involverer frivillige i arbejdet, og af afgrænsninger af deres indsats. Eksempler herpå er Ringkøbing Skjern Museum, der har udarbejdet en frivilligpolitik, som er baseret på World Federations of Friends of Museums etiske retningslinier. (Se: 7

8 Dette giver museet et solidt fundament at skrive politikken på. Politikken indeholder afsnit om definition af frivillige og museets værdigrundlag. Der er tydelig gensidig forventningsafstemning og et omfattende afsnit omkring hvordan de frivillige er organiseret. Frivilligpolitikken er ikke kun rettet mod de frivillige. I Ringkøbing Skjerns museum er en del af koordineringen af de frivilliges indsats håndteret af ansatte tovholdere. Politikken er med til at sikre, at tovholderne har en fælles tilgang til kontakten til de frivillige. Til sidst i politikken er nævnt hvordan der indgås kontrakt mellem den enkelte frivillige og museet eller mellem en forening og museet. Indgåelse af kontrakt kan ophøre, hvis de frivillige gentagende gange overtræder museets frivilligpolitik. 2) På et andet strategisk niveau kan frivilligpolitikken bestå af nogle overordnede handleplaner, der skaber gode rammer for de frivillige. På dette niveau beskæftiger frivilligpolitikken sig f.eks. med, hvordan frivillige bliver tiltrukket af en opgave, hvordan de gives lyst til at blive i arbejdet, hvordan deres kompetencer udvikles i forhold til opgaven. Eksempel herpå er Dansk Røde Kors, hvis frivilligpolitik har en ret udspecificeret forventningsafklaring. Den er inddelt i områder såsom introduktion af de frivillige, uddannelse og opfølgning, opgaveløsning, økonomisk godtgørelse og endelig afvikling af aftale med frivillig. I frivilligpolitikken er der under hvert område beskrevet hvad den frivillige har ret til og ansvar for og ligeledes hvad foreningen/organisationens har ansvar for. Dette giver et godt overblik og kan bruges af den frivillige til at få afstemt forventninger. Et eksempel på en kortere, men for nogle frivillige, måske mere overskuelig frivilligpolitik finder man hos Red Barnet. De har en knap så omfattende politik, men den indeholder en kort og overskuelig oversigt over hvad Red Barnet tilbyder den frivillige, hvad de forventer sig af den frivillige og hvilke personlige kompetencer, som er centrale, hvis man vil være frivillig i Red Barnet. Der er endnu ikke i de eksisterende eller kommende nationalparker udarbejdet frivilligpolitik. Frivilligkontrakter Nogle af de sociale og humanitære organisationer som f.eks. Folkekirkens nødhjælp og Ungdommens røde kors har tradition for at indgå frivilligkontrakter med nye frivillige. Frivilligkontrakten er ikke juridisk bindende, selvom den frivillige underskriver den. Men frivilligkontrakten har alligevel den funktion, at det forpligter at sætte sin underskrift på et stykke papir. En frivilligkontrakt kan for eksempel: præcisere opgaven der skal løses skitsere arbejds- og kompetenceforhold mellem den frivillige og ledelsen fastholde gensidige rettigheder og pligter (tavshedspligt m.m.) gøre rede for praktiske forhold omkring telefon, transportgodtgørelse, forsikringsforhold m.m. informere om, hvordan kontrakten kan justeres. Nogle foreninger har egentlige retningsgivende jobbeskrivelser, andre benytter sig af skriftlige frivilligaftaler. Både jobbeskrivelser og kontrakter kan være en god måde at præcisere de gensidige pligter og forventninger. Mange organisationer benytter sig også af frivillige aftaler omkring overholdelse af f.eks. tavshedspligt. Man skal dog huske at frivilligkontrakter og aftaler netop er frivillige. De er ikke i sig selv nogen garanti for at parterne overholder de aftaler, der er 8

9 indgået. Eventuelle frivilligkontrakter bør derfor også indeholde oplysninger om, hvordan man kan komme ud af dem igen, og hvilke konsekvenser det har, hvis man f.eks. bryder en aftale om fortrolighed/tavshedspligt. Ovenstående er især gældende i organisationer, hvor man som frivillig kan komme i kontakt med personfølsomme oplysninger. Alligevel kan ideen med at udforme frivillighedskontrakter overføres til naturpleje og formidlingsområdet, da en kontrakt i sig selv er med til at skabe en forventningsafstemning og klarhed over rollerne i samarbejdet mellem den frivillige og organisationen/foreningen/museet. Kompetenceudvikling af frivillige Næsten uanset arbejdsopgaverne er det en god motivationsfaktor for at blive frivillig, at det tilfører den frivillige enten ny viden eller nye kompetencer på et område eller endnu mere viden på et allerede kendt område. Den enkelte frivillige kan også godt have brug for at udvikle de kompetencer, som er nødvendige for det frivillige arbejde (dvs. den viden, de færdigheder og de holdninger, som han eller hun trækker på i arbejdet). Dette kan ske gennem træning i dagligdagen, f.eks. gennem brug af mentorordning, ved deltagelse i møder for frivillige eller gennem samtaler med en leder eller frivilligkoordinator. Kompetenceudviklingen kan også ske gennem deltagelse i mere formelle aktiviteter som f.eks. temadage, kurser og konferencer, ved deltagelse i studiekredse. Man kan tilrettelægge kompetenceudvikling på mange måder. Dette kan eksempelvis gøres ved at planlægge faste introduktionsforløb og kurser for nye frivillige, eller planlægge kurser, som alle frivillige har pligt til at deltage i. Red Barnet og Ungdommens Røde Kors holder introduktionsforløb for deres frivillige. Red Barnets kurser for frivillige i naturaktiviteter foregår over et døgn og gennemføres som en friluftstur med aktiviteter, lege og diskussioner. Ungdommens Røde Kors holder introaftener rundt omkring i landet, hvor man bare møder op, hvis man er interesseret. Altså ret uforpligtende i starten. Man skal være opmærksom på den mængde af tid man forventer, at man som frivillig skal bruge på at opbygge eller udbygge nye kompetencer ofte skal findes i de frivilliges fritid og at denne tid kan være kostbar. De frivillige vil gerne bruge deres tid på kompetenceopbygning, men det skal give mening og være effektivt. Eksempler på kurser for frivillige formidlere Nationalpark Thy: Inviterede åbent gennem avisen. Processen gik lidt for stærkt og indholdet i kurset var stærkt formet af VUC. Det betød at forventningsafstemningen ikke var på plads og der var høj frafaldsproces. De deltagende havde lyst til selv at lave ture og manglede faglige input, hvorimod kurset indeholdt formidlingsteknik og var rettet mod frivillige formidlere på formidlingscenter. Sydfynske Øhav har gennemført en kursusrække for 8 ø-guider, som hver især kommer fra 8 sydfynske øer. Kursusindholdet var planlagt på forhånd, men her måtte man efter 1. kursusgang ændre radikalt i kursusindholdet, da forventningsafstemning mellem kursusholder og kursister ikke havde været på plads forinden. Kursisterne efterspurgte indhold om markedsføring og opsætning af hjemmesider og ikke formidlingsteknik og målgruppeanalyse mv. Altså samme erfaring som i Thy. Skjern Å og Mols Bjerge har begge tilrettelagt kurser over flere dages varighed, som først udbydes og gennemføres maj Disse kurser er skabt i regi af VER-DI, som er et EU-projekt, hvor Skjern 9

10 Å og Mols Bjerge deltager sammen med nationalparker i Norge og Sverige. Her bliver det interessant at følge tilslutningen og kursisternes motivation og erfaring. På baggrund heraf, kan man konkludere, at erfaringerne peger i retning af, at kursustilrettelæggelse for frivillige formidlere skal ske i tæt kommunikation med kursisterne. Alternativt bør kursustilrettelæggelsen bygge på en målgruppeafklaring og en interessentanalyse. (I Bilag 2 findes kursusforløb for hhv. Thy, Mols Bjerge og Skjern Å) Koordinatorrollen Blandt nationalparkerne er det indtil videre kun Thy, der har ansat en egentlig frivilligkoordinator. Koordinators arbejdsopgaver er primært af logistisk karakter. Hun sørger for den praktiske planlægning, kommunikationen med de frivillige. Hun laver vagtplaner og sørger for, at der er udstyr og beklædning. Hun arbejder sammen med de frivillige (eks. på messer, hvor der er 1 ansat og 4-5 frivillige). En af de vigtige opgaver er personalepleje af de frivillige, hvor hendes rolle, efter eget udsagn, er at være det sociale kit. Skjern Å og Mols Bjerge mener at koordinering bør ligge i sekretariatet, men er endnu ikke særlig langt i tankerne om dette. Der afventes en endelig nationalparkudpegning i Skjern Å og i Mols Bjerge afventer man godkendelse af kommende nationalparkplan. På Ringkøbing Skjern Museum er der ansat en frivilligkoordinator, som har det overordnede ansvar for kommunikationen med og koordineringen af de frivillige laug. På grund af det ret store antal af frivillige tilknyttet museet, har det vist sig muligt og nødvendigt at skabe en særlig frivilligorganisation. Denne er beskrevet i museets frivilligpolitik. Man har lagt en del af koordinationen ud til frivillige, som fungerer som bindeled mellem museum og laug. Det betyder at den professionelle koordinator mest har en ledelsesmæssig opgave i forhold til tovholdere (ansat personale) og oldermænd (frivillige laug-koordinatorer). På museet er frivilligkoordinatorens udfordring derfor at sikre kommunikationen ud til alle, at opdyrke nye områder, hvortil der kan knyttes frivillige og til at tage ansvar for større arrangementer, på tværs af museumsafdelingerne. Erfaringer fra kommunerne I Danmark har kommunalreformen resulteret i større afstand mellem byråd og borgere - og en efterfølgende opfordring til mere lokalt demokrati. Kommunens grønne rum som er borgernes daglige miljøer, giver mulighed for større borgerinddragelse. De potentielle fordele ved at inddrage offentligheden i den grønne forvaltning er mange, herunder lokalt ejerskab og miljøbevidsthed. Frivillighed er udbredt i Danmark, men involvering af kommunens borgere i dagtil-dag vedligeholdelse af offentlige grønne områder synes at være mindre udbredt. Et ph.d. studie fra LIFE, Københavns Universitet har sat fokus på kommunernes ønsker til, erfaringer med og udfordringer i at involvere frivillige i pleje af de kommunale grønne områder. Her er afhandlingens foreløbige konklusioner: Mange kommuner har eksempler på at inddrage offentligheden i vedligeholdelse, men de fleste initiativer er temmelig ad hoc og ofte iværksat af lokale beboere, grupper eller foreninger og meget sjældent kommunerne selv. Selv om kommunen er den styrende part, så afhænger viljen til at styrke det frivillige arbejde i høj grad snarere af engagementet på enkeltindividniveau end på en mere strategisk tilgang fra kommunernes side. Ofte er det enkeltpersoner eller foreninger, som retter henvendelse til 10

11 kommunen om tilladelse til at sætte projekter i gang på kommunens arealer. Eksempler her er kogræsserlaug, bjørnebander og høsletlaug. Kommunerne udtrykker stort ønske om at styrke det lokale demokrati og engagement, men der eksisterer ulige muligheder for forskellige borgere og organisationer i frivilligt arbejde. De enkelte kommuner har altså ikke strategisk tænkt i hvordan de kan benytte de frivillige i de driftsopgaver, som kommunen skal løse, og hvor de frivillige kunne have en glæde og personlig gevinst ved at deltage. En anden vigtig problematik relaterer sig til ressourcer og behovet for at vedligeholde grønne områder, da kommunerne oplever tider med faldende offentlige budgetter. Ofte er kommunerne tilbageholdende ved at lægge driftsopgaver ud til borgerne, da forhold såsom driftsstandarder og sikkerhed bliver problematiske. Forvalterne af de kommunale grønne områder er meget villige til at forbedre mulighederne for frivillighed, men de er bekymrede for eksempelvis fastsættelse af spilleregler og samspillet mellem ansatte faglige medarbejdere og frivillig arbejdskraft. Problematikken ligger i, at de frivillige bruges som gratis arbejdskraft uden selv at have indflydelse eller kunne se hvad de selv kan få ud af deltagelsen i arbejdet. De mest velfungerende projekter, som der også er flest erfaringer med, er de projekter, hvor der er en umiddelbar og et målbart resultat for borgerne. Dette er eksempelvis kød fra dyr, der græsser på kommunens jord, vandløb, der vedligeholdes af lystfiskere eller en grundejerforening, der plejer et grønt område i boligområde. Undersøgelsen har identificeret et behov for at indsamle erfaringer og viden om frivilligt arbejde i den kommunale grønne forvaltning. De efterspørger mere en strategisk og faglig tilgang. Unge som frivillige, hvordan og hvorfor Det er slående, at når man erfarer hvilke befolkningsgrupper der oftest engagerer sig i frivilligt arbejde i naturen eller på de kulturhistoriske institutioner, så er det oftes ældre mennesker. Det er efterlønnere, pensionister og midaldrende, hvor børnene er flyttet fra reden. Det er i sig selv forståeligt nok, da det er i denne befolkningsgruppe, at der er et overskud af tid, som kan lægges i frivilligt arbejde. På andre områder tegner der sig et lidt anderledes billede. Her har idrætsforeninger, de sociale og humanitære organisationer og fritidsområdet i øvrigt haft større succes med at tiltrække unge mennesker, der giver en frivillig indsats. En undersøgelse (Torben Fridberg: Frivilligt arbejde og de unge I: Det frivillige Danmark. Syddansk Universitet, 2008) viser, at knapt en tredjedel (29 %) af alle unge i alderen år deltager i frivilligt arbejde i det danske foreningsliv. Der er forskellige forklaringer på hvorfor dette er tilfældet. Mange unge er vokset op med et foreningsliv indenfor idræt eller spejderbevægelse. Her rekrutteres de som trænere og ledere i teenageårene. Mange unge bruger erfaringerne med frivilligt arbejde i forhold til ansøgning om studieoptag eller i en karrieremæssig sammenhæng. Et nyt projekt, Projekt Frivillig, har unge på ungdomsuddannelserne som målgruppe. Projektet opfordrer unge til at blive frivillige og tegner frivilligbevis til de unge, som har lagt minimum 20 timers frivilligt arbejde udenfor skoletiden. Beviset kan de unge bruge til at vedlægge jobansøgninger og studieansøgninger gennem kvote 2. 11

12 På er der en frivilligjob-database, hvor de unge kan søge efter relevante jobs. Søger man på Natur-, landbrugs- og miljøarbejde dukker der 4 jobannoncer op, hvor af kun 1 job er naturpleje (i DN regi). Generelt er de organisationer, som er gode til at tiltrække unge frivillige, også gode til at benytte de medier, som de unge bruger. F.eks. bruger DN og Red Barnet facebookgrupper til at kommunikere igennem. En lang række af de sociale og humanitære foreninger benytter sig også af de sociale medier. Hvis man gerne vil have fat på den unge generation i frivilligt arbejde i natur- og kulturarbejdet, vil følgende forhold være centrale at have fokus på: Synliggør organisationen, foreningen eller projektet på de medier, de unge benytter. Annoncer frivilligjobs på allerede etablerede hjemmesider, eks. Lad projekterne være tidsafgrænsede og veldefinerede Tydeliggør hvilke kompetencer de unge kan tilegne sig ved at være frivillige i de konkrete projekter Internationale erfaringer med involvering af unge frivillige Internationalt (USA, Australien, New Zealand) er der mange og gode erfaringer med rekruttering af unge til naturplejeprojekter. Eksempelvis har DOC (Department of Conservation) på New Zealand en veludbygget struktur, hvor især mange unge, både New Zealændere, men også udenlandske unge, tilmelder sig projekter, hvor der vedligeholdes stier, restaureres hytter, tilses dyrefælder, plantes træer, registreres dyr og planter mv. Informationen er let tilgængelig og tydelig, og mange unge benytter sig af disse aktiviteter til dels at møde andre ligesindede unge og dels at få oplevelser, som ligger udover de oplevelser de vil kunne få som almindelige gæster i nationalparken. 12

13 Sammenfatning af erfaringer og skitsering af udfordringerne Denne forundersøgelse har afdækket, at der er en række udfordringer i involveringen af frivillige i naturpleje og formidling i nationalparkerne. Endnu har Nationalparkerne ikke eksisteret så mange år og erfaringerne er derfor kun i en opstartsfase. En opsummering af udfordringerne, som nationalparkerne står overfor er skitseret her nedenfor i udvalgte temaer: Rekruttering: Undersøgelsen viser, at rekrutteringen af frivillige ikke er særlig koordineret og sker hovedsagelig fra projekt til projekt. Det har den ulempe, at der rekrutteres til ikke veldefinerede opgaver, og de frivillige har derfor svært ved at se, hvad der forventes af dem og hvilke opgaver, de vil kunne være med til at løse. Organisering og koordinering, herunder gensidig forventningsafstemning: Undersøgelsen har vist, at nationalparkerne stadig er i opstartsfasen i forhold til involveringen af frivillige i opgaver i nationalparken, det være sig naturpleje, formidling eller andet. Det medfører, at opgaverne ikke er tydeliggjort og veldefinerede. De frivillige formidleres kompetenceudvikling og -niveau: En anden problematik som undersøgelsen viser, er at der løbende foregår en intern diskussion af, hvordan og hvem man gerne vil involvere i nationalparkens naturformidling. Der er taget enkelte initiativer, men igen er opgaverne ikke veldefinerede og afgrænsede, og dermed bliver det svært at tilbyde kompetenceudvikling, da der ikke på forhånd er foretaget en forventningsafstemning og en signalering af, hvad det er for aktiviteter og formidlingssituationer, som man ønsker de frivillige involveret i. Nationalparkerne har en udfordring i, at finde det kvalitetsniveau de vil sætte for den formidling der foregår i nationalpark-regi. Kvaliteten skal være i orden, og man har ikke samme sanktionsmuligheder, som man har overfor ansat personale. Derfor er nationalparkerne tilbageholdende med at sætte ord på, hvilke kvalitetskrav de gerne vil sætte over for frivillige formidlere. Disse udfordringer er fælles for de tre eksisterende og de kommende nationalparker og undersøgelsesområder. Vi vil derfor pege på en række af kriterier for vellykkede frivillighedsprojekter, som denne undersøgelse har givet et billede af, må være til stede, hvis man skal komme godt i gang. Disse kriterier danner baggrunden for den række af forslag til nationale og lokale pilotprojekter som rapporten efterfølgende peger på. Kriterier for de gode frivillighedsprojekter: 1) De gode frivillighedsprojekter skal kunne håndtere den spredning og store diversitet, der er hos de frivillige. Som beskrevet i afsnittet om frivilliges motivation, så motiveres frivillige af forskellige grunde, både sociale, tidsmæssige og etiske årsager. Desuden er der stor forskel på blandt de frivillige, om de er villige til at yde en indsats af mere Ad Hoc karakter eller af længerevarende og tilbagevendende karakter. Det gode projekt skal altså kunne håndtere begge dele 13

14 2) Tydelige og velafgrænsede beskrivelser af de opgaver, som nationalparken ønsker de frivillige er med til at løse, enten i samarbejde med ansat personale eller selvstændigt. Herunder hvordan de frivillige organiseres og hvem de refererer til 3) En udformning af en frivilligpolitik for at sikre gensidig forventningsafstemning 4) En klar beskrivelse af den kompetenceudvikling, som nationalparken kan tilbyde de frivillige. Denne kompetenceudviklingsplan skal være fremkommet på baggrund af en forventningsafstemning med interesserede frivillige. Herunder en tydeliggørelse, om der forventes en certificering af de frivillige (gælder især for formidlingsområdet) 5) En åben tilgang til de frivilliges engagement i forhold til at imødekomme og håndtere de ideer og løsningsforslag, som de frivillige kommer med i projekterne 6) En central person i nationalparken, der kan lede, koordinere og motivere de frivillige, samt sikre kommunikationen mellem de frivillige og mellem nationalparkens sekretariat og de frivillige. Denne person kan enten være ansat til denne opgave (som f.eks. Nationalpark Thy eller Ringkøbing-Skjern Museum) eller være valgt blandt de frivillige (som f.eks. Roskilde Museum) 14

15 Idéer til nationale initiativer og lokale pilotprojekter For at skabe en national udvikling indenfor involvering af frivillige indenfor naturpleje, naturformidling og kulturhistorisk arbejde, er der behov for at formulere en nationalstrategi for hvordan dette iværksættes. Indenfor det sociale område findes Center for frivilligt socialt arbejde, som er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde. Der er et tilsvarende behov for yderligere videnopsamling, udvikling og formidling af de gode erfaringer indenfor natur- og kulturområdet. Der er flere aktører, der allerede arbejder i denne retning, og i den kontekst skal denne rapport, ses som et bidrag til denne udvikling. Ringkøbing-Skjern Museum er en anden central aktør, da museet i samarbejde med 6 lokale kommuner arbejder på etablering af et regionalt frivillighedsakademi, som skal understøtte den udvikling indenfor frivillighedsområdet, som Ringkøbing-Skjern Museum er frontløber for. Endelig er Organisationen Danske Museer og Skov & Landskab også en vigtig aktør, idet disse to organisationer har indgået et partnerskab om udvikling og etablering af et videncenter for frivillighed indenfor natur- og kulturarbejdet. De følgende ideer, som her er skitseret er fremkommet efter indhentning af erfaringer og samtaler med naturvejledere og koordinatorer omkring de udfordringer de står overfor i forhold til involvering af frivillige i naturpleje og natur- og kulturformidling. De førstnævnte initiativer har fokus på en national indsats, hvor formålet er at tilvejebringe erfaringer med videndeling og netværksarbejde på tværs af organisationer og lokaliteter. Dernæst peges der på en række pilotprojekter, som kunne igangsættes lokalt og hvor der er en lokal interesse og engagement for at medvirke i dette. Pilotprojekterne skal foregå lokalt, men erfaringer skal spredes nationalt. Nationale initiativer National opstartskonference. På tværs af den store bredde af natur- og kulturorganisationer inviteres der til en konference i december måned i frivillighedsåret Denne konference skal, med deltagelse af politikere, offentlige institutioner, ildsjæle og praktikere være med til at sætte fokus på behovet for en fælles videnopsamling og videnformidling indenfor frivilligområdet. Konferencen skal være startskud til etablering af et national videncenter og/eller portal, der kan understøtte den videre udvikling inden for frivilliges involvering i natur- og kulturarbejdet. (Skov & Landskab og Organisationen Danske Museer har allerede taget initiativ til en sådan konference i et partnerskab indgået omkring udvikling af et nationalt frivillighedscenter) Tilbagevendende årlig konference i frivillighed i Nationalparker. En konference vil være med til at sætte fokus på involvering af og samarbejde mellem organisationer/foreninger/kommuner og de frivillige. En årlig konference vil have en effekt udadtil i forhold til det omgivende samfund i relation til at synliggøre naturen og kulturmiljøerne som steder, hvor frivillige også kan lade sig engagere. Derudover skal en årlig konference have en effekt indadtil i relation til at være et forum hvor de gode eksempler og erfaringer viderebringes. Workshop for koordinatorer og etablering af erfaringsnetværk. I naturvejlederordningens regi eksisterer der allerede et fagligt temanetværk for naturvejledere med interesse for og erfaringer med borgerinddragelse, bredt set. Det anbefales, at der etableres et netværk, som samles omkring det tema der omhandler involvering af frivillige i natur- og 15

16 kulturformidling. Erfaringerne viser, at der er meget stor forskel på at involvere frivillige i naturplejeprojekter, som typisk er afgrænsede projekter, tidsmæssigt og geografisk og involvere frivillige formidlere, hvor der skal sættes fokus på andre typer af kompetencer. Netværket skal være et åbent netværk, hvor ikke kun naturvejledere deltager, men hvor også andre frivilligkoordinatorer fra grønne organisationer, museer, kommuner, naturparker og. lign. deltager. Der udpeges en central netværkskoordinator, som har ansvar for netværkets etablering og vedligeholdelse, møder og referater, hjemmeside og anden videndeling. Tilrettelæggelse af efteruddannelseskurser og seminarer for frivilligkoordinatorer. Disse kurser kan omhandle frivilligledelse, kompetenceløft af frivillige og metoder til erfaringsopsamling og videreformidling. Udarbejdelse af håndbog for frivilligkoordinatorer i nationalparker (Bjarni Serup, Friluftsrådet, har udarbejdet et udkast til disposition af en håndbog) Opbygge en internetbaseret portal for både frivillige, koordinatorer og andre interesserede. Den skal give en overordnet beskrivelse af hvad det vil sige at være frivillig i indenfor natur og kultur. Portalen kan have indgange for hhv. kommunerne, de grønne organisationer, de kulturhistoriske institutioner og nationalparkerne. Portalen skal indeholde en job/projektdatabase, relevante kontaktoplysninger samt fortællinger om det at være frivillig, som på den måde kan skabe nysgerrighed, identifikation og inspiration. Inspiration kan findes på Naturfredningsforeningens hjemmeside: I tillæg til hjemmeside kan der abonneres på et nyhedsbrev, som sendes ud kvartalsvis. Dette nyhedsbrev indeholder information om nye projekter i nationalparkerne af interesse for frivillige, tilbud om kurser, fælles aktiviteter, seminarer, de gode historier. Udarbejdelse af en standard frivilligpolitik for nationalparker. Som skrevet tidligere i rapporten under Frivilligpolitik, kan en politik være med til at skabe en gensidig forventningsafklaring og sikre rammerne for frivilligt arbejde, både for den frivillige og for nationalparksekretariatet. En standard frivilligpolitik kan hjælpe nationalparken i gang med en formulering af en sådan, hvor der gives mulighed for individuel tilpasning. Lokale pilotprojekter Gennem interviews er der fremkommet ønsker fra de enkelte nationalparker eller undersøgelsesområder, som de har peget på som udviklingsområder. Alle ønsker er skitseret her. Vi har på baggrund af vores indsamling af erfaringer derudover knyttet nogle betragtninger omkring hvordan disse projekter kan bidrage til erfaringsopsamling og deling i hele landet. Flere pilotprojektforslag ligner hinanden og man bør overveje at igangsætte projekter ét sted, for så at sprede erfaringerne tilde andre nationalparker efterfølgende. Alle de beskrevne projekter er centrale i forhold til at få erfaringer med de udfordringer, som denne undersøgelse belyser. Thy: Hvordan kan man lave stedbunden formidling ud fra lokale historier/fortællinger. Finde de lokale hemmeligheder og skabe fortællinger ud fra dette. Lade de frivillige være lokale fortællere. Dette projekt kan være med til at sætte fokus på hvordan et lokalt formidler- og fortællerkorps oprettes og organiseres. I projektet skal der gøres erfaringer på følgende områder: Hvordan rekrutteres de frivillige, der kan fortælle den gode, stedbundne historie? 16

17 Hvordan organiseres de og på hvilken måde benyttes de i nationalparkens formidling? På hvilken måde og med hvilket indhold skal de uddannes? Vadehavet: Vadehavssekretariatet ønsker en involvering af frivillige i den maritime synliggørelse (overfor sejlere). Dette kan ske i samarbejde med de lokale sejlforeninger. Dette projekt kunne omfatte afmærkning, frivillige lodser, formidling i havne foretaget af frivillige. Mols Bjerge: 1) Vil gerne udarbejde et forslag til en frivilligpolitik. Denne frivilligpolitik skal kunne danne baggrund for en standardfrivilligpolitik for danske nationalparker. Frivilligpolitikken skal sætte fokus på, hvordan man kan synliggøre de frivillige, hvilke arbejdsopgaver man som frivillig kan melde sig til, hvor meget tid den enkelte frivillige vil ofre, ansvars- og forsikringsforhold, kompetencekrav, certificering, organisationsform mv. 2) Udvikling af seminardage/kurser for naturvejledere, der skal involvere frivillige i formidlingen. Centralt indhold kunne være hvordan man plejer sine frivillige og hvordan man involverer og fastholder. Nationalpark Skjern Å Her er beskrevet 3 udviklingspunkter som Skjern Å allerede er i gang med eller som vil have deres fokus i de kommende år. 1) Hvordan etableres et af korps af frivillige formidlere og nationalpark-ambassadører? Opgaverne for de frivillige kan være som guider på egne ture i og omkring nationalparken, hjælpere på større ture sammen med de professionelle, hjælpere ved events og arrangementer, Nationalparkdagen eksempelvis. Bemanding af mindre formidlingssteder. Helt praktisk kunne dette være at fungere som modtagere af og vejvisere for lejrskoler, grupper mv. Det kunne også være, at en vis opsynsfunktion kunne tænkes ind. Etablering af Aktive lokalsamfund i og omkring Nationalpark Skjern Å er sket med inspiration fra støtteforeninger i de andre nationalparker. Her er det en bestyrelsespost i NP bestyrelsen man går efter, med henblik på lokal indflydelse og også skabelse af ejerskab til nationalparken. En sidegevinst er så, at nogle af ildsjælene her vil være at finde som frivillige guider og deltagere i det kommende kursus/netværk, ligesom at vi måske kan forankre de frivillige i Aktive lokalsamfund i samarbejde med NP Sekretariatet. 2) Pilotprojekt om afprøvning af hedepleje og anden naturpleje. Hvordan kan man involvere frivillige og hvordan får man frivillige til at svede i fritiden? I dette projekt vil man afprøve hvordan man kan involvere grupper af unge/skoleklasser i naturplejeprojekter i en nationalpark. 3) Udvikling af ubemandede formidlingssteder/mindre formidlingssteder i den kommende nationalpark, hvor nogle vil få en lille formidlingssatellit om nationalparken. Her vil de frivillige kunne formidle deres lokalområde og de ting, der er særegne der. Hvordan kan man bemande formidlingsstederne så de bliver serviceret mht. låse op og i, lægge foldere frem, gøre rent, vedligeholde mm.? 17

18 Hvilke krav kan stilles til de frivillige i forhold til at sikre et grundlæggende kendskab til nationalparken og eget lokalområde. Kendskab til netværket af frivillige og professionelle, med henblik på at kunne henvise og promovere andre dele af nationalparken. Optræde servicemindede og kunne henvise til spise- og overnatningssteder, kano- og cykeludlejning og andre faciliteter i NP Skjern Å. Skjoldungelandet: Nationalparkprojekt Roskilde-Lejre er et netværk af mange interessenter og institutioner. Halvdelen af dem bygger på eller har tilknyttet frivillige. Det er mest på det kulturhistoriske område organiseret gennem museer og foreninger. På naturområdet er det ikke lige så mange, og de er pt. primært tilknyttet i regi af Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. 1. Skjoldungelandet vil gerne arbejde med ideen om at lægge stoltheden og medejerskabsfølelsen ud til særlige landskabslaug for bestemte geografiske områder, f. eks. et sogn, et ejerlaug eller en landsby med naturligt opland. I disse landsby- eller landskabslaug lægges visse - eller måske endda alle - opgaver i forbindelse med opsyn, pleje, renholdelse, vedligeholdelse af skilte og stier, samt personlig vejledning og formidling til interesserede forbipasserende / gæster. 2. Afprøvning af workcamps under EVS (European Voluntary Service) hvor unge fra Europa tilbringer 2-4 uger i en workcamp og arbejder frivilligt. Dette kunne være etablering af faciliteter, vedligeholdelse af bygninger, deltagelse i opbygning af den store skibssætning i Sagnlandet, deltage i formidlingsarrangementer (Eks på Lejre Museum, Tadre Mølle, Skjoldungelandet.), naturpleje, stietablering, bygning af spang og småbroer i landskabet osv. 3) Opbygning og organisering af formidlerkorps på kulturhistorisk museum (Roskilde Museum) i en nationalpark. Der skal først og fremmest ske en afklaring af museets behov for frivillig arbejdskraft. Dernæst skal de frivilliges kompetencer, motivation og behov for efteruddannelse afdækkes. Som følge heraf skal der udvikles en struktur for organiseringen og efteruddannelsen. En projektansvarlig medarbejder, ansat under museet, skal ud fra arbejdsplaner og strategiplaner udarbejde en oversigt over arbejdsopgaver, som frivillige kan varetage. Medarbejderen skal efterfølgende i dialogmøder på de respektive besøgssteder, hvor de frivillige er forankret, og gennem individuelle samtaler med de frivillige klarlægge deres kompetencer og motivation. Dette arbejde skal ske sammen med frivilligkoordinatoren. Medarbejderen skal ligeledes afsøge erfaringen fra natur- og kulturinstitutioner rundt om i landet. På baggrund af den indsamlede viden udvikles en organiseringsmodel og et basismodul for uddannelse af frivillige under museet. I basismodulen skal de frivillige introduceres for museets virkeområde, mødet med publikum, opnå basisviden inden for områdets kulturhistorie med fokus på det respektive besøgssteds formidlingsprofil. Som overbygning til basismodulet skal der på sigt udvikles og tilbydes de frivillige moduler inden for deres arbejdsområder, f.eks.: Undervisning af børn og børnefamilier Tilrettelæggelse af aktiviteter 18

19 Naturpleje og formidling af det kulturhistoriske landskab Både i organiseringen og i moduler skal motivering, netværksdannelse, fastholdelse og rekruttering af frivillige indtænkes. Skovskolen, Maj 2011 Litteratur Følgende litteratur fra bøger, rapporter og hjemmesider er brugt som inspiration til udarbejdelsen af denne rapport. Hvor det har været relevant er der henvist til litteraturen i rapportens tekstafsnit. Bøger: Det frivillige Danmark. Torben Fridberg et al., Syddansk Universitet, 2008 Håndbog om frivillig arbejdskraft i attraktioner. Genz, Mette. ODA, 2008 Ledelse af frivillige en håndbog. Skårhøj, Rie Frilund og Dorte Kappelgaard. Ankerhus Forlag, 2011 Rapporter: Frivillig Naturpleje. Specialeprojekt. Larsen, Karsten Rybjerg. KU-Life, 2008 Frivillighed i det fri. Inspirationskatalog. Center for Park og Natur, Københavns Kommune, 2010 Frivilligt arbejde i dansk naturforvaltning. Hjortsø, C.N., A.G. Busck, M.K. Fabricius, Skov & Landskab Rapport 2007 Websider: Rekruttering af frivillige: Ungdommens Røde Kors Red Barnet Ringkøbing Skjern Museum Danmarks Naturfredningsforening Kompetenceudvikling: Ungdommens Røde Kors Danmarks Naturfredningsforening Center for frivilligt socialt arbejde Frivilligpolitik: Dansk Røde Kors Ringkøbing Skjern Museum Red Barnet 19

20 Bilag 1: Eksempelsamling: Arbejdet med denne forundersøgelse har vist, at der foregår masser af frivilligt arbejde rundt omkring i foreninger, museer og grønne organisationer. Denne eksempelsamling er derfor blot et lille udpluk af de mange projekter og erfaringer der findes. Der kan yderligere henvises til rapporten: Frivilligt arbejde i dansk naturforvaltning fra 2007, som indeholder en række casestudier i fem udvalgte kommuner. Følgende liste af eksempler er fundet på hjemmesider, i rapporter og ved mundtlig kommunikation med tovholdere og koordinatorer. De er delt op i naturplejeprojekter og formidlingsprojekter, men i nogle eksempler indgår begge typer opgaver. Naturplejeprojekter Kommuner Københavns Kommune: Frivillighed i det fri En lang række forskellige projekter, som er delt op efter tre forskellige koncepter: 1) Arrangementer. Afholdes for at skabe opmærksomhed omkring en sag eller et område. Initiativ kan komme fra kommunen eller fra borgerne. Afholdes på en enkelt dag, kræver ikke særlige forudsætninger for deltagelse. 2) Afgrænsede opgaver. Opgaver der løses af borgere med særlig kompetence eller særlig interesse. Tidsbegrænset periode. Ofte er kommunens indsats begrænset. Kræver større indsats af de frivillige. De særlige kompetencer opgaven kræver løses ofte efter oplæring af andre frivillige eller fra kommunens koordinator 3) Partnerskab, Interessegrupper, lokaludvalg, borgergrupper. Eks. Græsningslaug, boldbaner, ændring af eksisterende arealer. Partnerskabsprojekter kræver en projektbeskrivelse, der tager stilling til planlægning, økonomi, drift og æstetik. Udarbejdes af de frivillige efter sparring med Kommunen Involverede: Alle københavnske borger, som har lyst til at være med til at sætte et præg på deres bynatur. Kontakt/annoncering: Sker gennem Københavns Kommunes hjemmeside Man skal klikke sig ned i hjemmesiden 4 gange, før man når til siden, hvor der nævnes frivillighed første gang. Erfaringer: Der blev holdt en konference i november 2010, hvor man forinden havde samlet sig erfaringer fra konkrete initiativer. Her har man samlet en lang række projekter, som hver i sær kan falde ind under et af de tre ovennævnte koncepttyper: Arrangement, afgrænset opgave eller partnerskab. Nørre Snede Byfornyelse Nørre Snede igangsatte et byfornyelsesprojekt i I denne forbindelse etableredes en koordinationsgruppe på 15 personer, heraf 5 med tilknytning til kommunen og de resterede 10 blandt borgerne. De blev udvalgt på baggrund af spørgeundersøgelse og sammensat ud fra kriterier om variation i alder, køn og uddannelsesbaggrund. De 15 personer i koordinationsgruppe har fået en proceskonsulentuddannelse og er nu udnævnt til at være Nørre Snedes byudviklere. 20

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN Frivilligpolitik Ringkøbing-Skjern Museum 2016 Bliv en del af den levende historie RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk 1 2 Titel: Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Udgivet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Fugleværnsfonden Dansk Ornitologisk forening. Nick Leyssac Projektleder for Giv Naturen en Hånd Danmarks Naturfredningsforening nl@dn.

Fugleværnsfonden Dansk Ornitologisk forening. Nick Leyssac Projektleder for Giv Naturen en Hånd Danmarks Naturfredningsforening nl@dn. Nick Leyssac Projektleder for Giv Naturen en Hånd Danmarks Naturfredningsforening nl@dn.dk Giv Naturen en Hånd Projekt Giv naturen en hånd vil gennem konkrete naturplejeaktiviteter gøre naturpleje til

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Landsbyklynger Lokaludvikling

Landsbyklynger Lokaludvikling Landsbyklynger Lokaludvikling Søren Møller Indhold Hvorfor interesserer DGI sig for lokaludvikling. Hvad er en Landsbyklynge. Resultater fra Landsbyklyngeprojektet. Den kommende kampagne og samarbejdet

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

DORTE KAPPELGAARD, TROELS B. CARLANDER, STEEN ESKILDSEN LEDELSE OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE I FOLKEKIRKEN

DORTE KAPPELGAARD, TROELS B. CARLANDER, STEEN ESKILDSEN LEDELSE OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE I FOLKEKIRKEN DORTE KAPPELGAARD, TROELS B. CARLANDER, STEEN ESKILDSEN LEDELSE OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE I FOLKEKIRKEN Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken Af Dorte Kappelgaard, Troels B. Carlander og

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 0 Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 2015-2018 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Lovgrundlag...4 Frivillige i Dragør Kommune i

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Frivilligpolitik for Odense Bys Museer

Frivilligpolitik for Odense Bys Museer Frivilligpolitik for Odense Bys Museer 1) Frivillige ved Odense Bys Museer Odense Bys Museer er et statsanerkendt museum, der er ejet og drevet af Odense Kommune som en institution under By- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Anne-Marie C. Bürger, Biomedia Planlagte naturparker i Region Sjælland Naturparker der enten er etablerede, eller er på vej til at blive det Hvad er en naturpark?

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Projekt Frivillig. Projektejere LOF og FORA. støttet af DFS. v/ Marlene Berth Nielsen og Lene Buerup Andersen

Projekt Frivillig. Projektejere LOF og FORA. støttet af DFS. v/ Marlene Berth Nielsen og Lene Buerup Andersen Projekt Frivillig Projektejere LOF og FORA v/ Marlene Berth Nielsen og Lene Buerup Andersen støttet af DFS Formål med projektet Hvordan sikrer vi, at lokalafdelinger kan tiltrække nye frivillige (til bestyrelser

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Sund i Naturen: Partnerskabsaftale mellem Sund i Naturen fokuskommuner og Friluftsrådet

Sund i Naturen: Partnerskabsaftale mellem Sund i Naturen fokuskommuner og Friluftsrådet Sund i Naturen: Partnerskabsaftale mellem Sund i Naturen fokuskommuner og Friluftsrådet Partneraftale for Sund i Naturen for perioden d. 1. september 2017 1. februar 2020 udfyldes og underskrives for hver

Læs mere