Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse"

Transkript

1 Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen

2 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 FORMÅL... 2 PÆDAGOGISK TILRETTELÆGGELSE... 2 STYREGRUPPE... 3 Kommissorium... 3 INTERESSENTER... 4 PLANLÆGNING... 4 Målgruppe... 4 Model for projekt... 4 Uddannelseshold... 5 Succes kriterier... 5 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTET... 6 Kursus indhold... 6 Vikarer... 6 Uddannelse af vikarer... 6 Implementering... 6 KOMMUNIKATIONS STRATEGI... 7 EVALUERING... 7 Evaluering af uddannelsen... 7 Evaluering af projektet

3 Forord Kvaliteten er høj, og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet. Det er i dagplejen, i vuggestuen og i børnehaven, at vores børn får lagt fundamentet til den motivation for læring, den personlige dannelse, den nysgerrighed og det mod, som skal bære dem igennem livet. Vi taler ikke om et kl perspektiv. Vi taler om et 0-90 års perspektiv. Det er med andre ord fundamentet til at kunne mestre hele livet, der lægges i dagtilbuddene. Derfor bestræber vi os på hele tiden at levere høj kvalitet i dagplejen, i vuggestuen og i børnehaven. En høj kvalitet, der viser sig ved, at de voksne arbejder bevidst med at skabe læringsmiljøer, hvor børnene kan udvikle sig personligt, socialt og fagligt. En høj kvalitet, der viser sig ved, at de voksne skaber rammerne for et fællesskab, hvor alle har en værdi og hvor alle får mulighed for at bidrage. Høj kvalitet er med andre ord, at vi har fokus på læring og inklusion. For at understøtte ambitionerne om høj kvalitet i vore dagtilbud, har vi et særligt fokus på uddannelse - kompetenceudvikling - af alle personalegrupper i dagtilbuddene. Vi er derfor rigtig glade for, at vi i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole kan iværksætte et ambitiøst uddannelsesforløb for alle vore dagplejere og pædagogmedhjælpere. Et uddannelsesforløb, som matcher vore høje ambitioner om kvalitet, og som bygger på vores grundlæggende pædagogiske værdier i dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er derfor forventningen, at alle dagplejere og pædagogmedhjælpere deltager i uddannelsesforløbet. Til gavn for børnenes læring og udvikling. Jeg ønsker alle et rigtig godt uddannelsesforløb. Finn N. Mikkelsen Skole- og dagtilbudschef Formål Formålet med uddannelsesforløbet Medarbejderne styrker både personlige og faglige relations- og handlekompetencer i forhold til team/samarbejdspartnere og organisation. Medarbejderne kan arbejde procesorienteret og reflekterende i samarbejdet med børn, forældre og kolleger. Medarbejderen kan varetage ledelse af egen praksis i samarbejde med kolleger og påtage sig ansvar i forhold til arbejdsopgaver i teamet. Medarbejderen kan medvirke til at forbedre læring og kommunikation i team og organisation og være et forbillede. Pædagogisk tilrettelæggelse Med udgangspunkt i en systemisk anerkendende tilgang anvendes følgende pædagogiske redskaber: Refleksion og evaluering af pædagogisk praksis til fremme af medarbejdernes muligheder for transfer og implementering af den nye viden i det daglige pædagogiske arbejde. Vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og deltagernes egne erfaringer. 2

4 Dialog, gruppearbejde, øvelser, forum-teater, rollespil og refleksionsøvelser, så den nyerhvervede viden kan omsættes til handling i den pædagogiske praksis. Der benyttes I pad og kursister opfordres til at tage egen PC med. Den enkelte deltager sætter mål for egen udvikling, forandring og forbedring for tiden efter uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med et projekt. Nærmeste leder inviteres til projektfremlæggelse. Styregruppe Der etableres en styregruppe, med repræsentanter fra organisationerne, sekretær, lederne, jobcenter og udviklingskonsulenten som leder på projektet. Kommissorium Styregruppen skal sætte retning og definere formålet med jobrotationsprojektet. Samt beslutte minimums krav for indhold og medvirken i jobrotationsprojektet. Styregruppen har kompetencer til at træffe væsentlige beslutninger af betydning for jobrotationsprojektet Styregruppen skal medvirke til at sikre: at jobrotationsprojektet bliver en succes for de medarbejdere der kompetenceløftes og for de vikarer der ansættes i projektperioden. at der tages vare på de medarbejdere der varetager det daglige arbejde, mens kollegaer er på kursus/uddannelse. at det væsentlige kommer med i uddannelsen. at uddannelsen giver medarbejderne et effektfyldt, fagligt løft til gavn for det enkelte barn og gruppen af børn. en god proces gennem ide-, planlægning-, gennemførelse- og evalueringsfaserne, samt at målet og formålet efterleves. at kompetenceløftet bliver formidlet og implementeret i dagtilbudsområdet at der tages stilling til evt. at nedsætte relevante undergrupper. formidling af projektet til alle relevante parter. Informationsudveksling vil fortrinsvist ske på mail. 3

5 Interessenter Planlægning Målgruppe Jobrotationsprojektet henvender sig til dagplejere og pædagogmedhjælpere i Norddjurs Kommune. Der er en klar forventning om at alle medarbejdere deltaget i det fælles kompetenceløft. Model for projekt Nedenstående model danner baggrund for projektforløbet. Vikar 3 uger virksomhedspraktik før projektstart 1uge virksomhedspraktik 26 ugers løntilskud Medarbejder VEU godtgørelse 43 ugers jobrotationsydelse Jobrotationsydelse 4

6 Uddannelseshold Oversigt over holdfordelingen Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 Hold 8 Fra til Succes kriterier Succeskriterier formuleres af de involverede interessenter: Medarbejdere, Forældre, Ledelse, Jobcenter, FOA, Skole- dagtilbudschef, vikarer, som ud fra en spørge guide spørges om deres syn på succeskriterier. Områder og børnebyer spørger ind til succeskriterierne ved forskellige interessenter. Følgende materiale er samlet sammen. Materialet bearbejdes af kommunikationskonsulent og offentliggøres på hjemmesiden. Overordnet fra afdelingslederne At der sker det kompetenceløft for den enkelte medarbejder/de to faggrupper, som er hovedformålet med projektet. At alle står med en følelse af, at det har været det hele værd, når vi står i At fællesskabet på tværs af kommunen er med til at løfte projektet Fælles fagsprog Nye netværk Ny inspiration At der afsluttes med et stort event når alle hold er gennemført, så en afslutning af projektet markeres og fejres og alle medarbejdere bliver anerkendt for deres indsats og uddannelse Medarbejderne: At den enkelte medarbejder bliver klædt på i forhold til opgaverne og kompleksiteten i hverdagen og kan tage lederskab i egen arbejdssituation At den enkelte overvinder nogle barrierer og overvinder eventuel usikkerhed omkring uddannelsen At der sker gensidig inspiration, nye relationer og etablering af netværk mellem medarbejdere på tværs af kommunen At nogle medarbejdere oplever sig uddannelsesparate efter projektet og måske søger anden uddannelse efterfølgende Børn og forældre: At forældre mærker det pædagogiske kvalitetsløft i hverdagen i dagplejen og institutionerne At der igennem hele projektet formås at skabe tryghed for alle børn og forældre Vikarer: At vikarerne trives og finder motivation gennem projektet og får en god og brugbar erfaring som de kan bruge fremadrettet At vikarerne får mod på at påbegynde uddannelse efterfølgende At perioden med ordinær ansættelse bliver en god gevinst for den enkelte vikar At nogle vikarer kan ansættes efter afslutning af projektet At vikarenes deltagelse i projektet er vejen til ordinær ansættelse hel eller delvis. At arbejdsledige får mulighed for i en periode at have en fast tilknytning til en arbejdsplads, og derigennem udvikle personlige og faglige kompetencer, og praktisk erfaring. 5

7 FOA Randers: Ansatte medlemmer får mulighed for at udvikle personlige og faglige kompetencer, via uddannelsen Arbejdsgiveren har mulighed for at tilbyde ansatte god faglig uddannelse og samtidig sikre rekruttering af ny arbejdskraft. Jobcenter: Vi kan tilslutte os ledernes udkast til succeskriterier. At vikarenes deltagelse i projektet er vejen til ordinær ansættelse hel eller delvis. Gennemførelse af projektet Jobrotationsprojektet starter d.24. februar 2013 og afslutter 26. juni Kursus indhold Forløbet består af følgende AMU-kurser: 45366: Kommunikation i teams (3 dage) 44383: Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (2 dage) 42929: Innovation idéudvikling (2 dage) 45368: Værdibaserede arbejdspladser (2 dage) 46977: Kvalitet i offentlige velfærdsydelser (3 dage) 42665: Samspil og relationer i pædagogisk arbejde (5 dage) 40598: Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet (4 dage) 44799: Multimedier i pædagogisk arbejde (5 dage) 40142: Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde (3 dage) 40955: Inkluderende pædagogiske miljøer i daginstitution (5 dage) 40063: Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud (2 dage) 42930: Innovation formidling og gennemførelse (2 dage) Vikarer De ledige som kan indgå i jobrotationsprojektet skal opfylde diverse krav. Generelt skal der være tale om en ledig, der modtager en ydelse, typisk arbejdsløshedsdagpenge. Ved virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, hos en offentlig arbejdsgiver, skal man blot være ledig og berettiget til dagpenge. Den ledige skal være berettiget til dagpenge i hele ansættelsesperioden. Ved ansættelse som rotationsvikar skal den ledige også være berettiget til dagpenge og skal som minimum have en samlet ledighed på 3 måneder. Den ledige skal blot være ledig på ansættelsestidspunktet. Uddannelse af vikarer Forløbet vil bestå af virksomhedspraktik, offentlig ansættelse med løntilskud og jobrotationsansættelse. Virksomhedspraktikken er for den ledige en afprøvning af jobbet og for arbejdspladsen en mulighed for at vurdere om den ledige efterfølgende skal indgå i jobrotationsprojektet i løntilskud og jobrotationsansættelse De enkelte ledelsesområder planlægger introduktion i egne tilbud. Implementering Uddannelsen skal bruges, tranformeres og omsættes hjemme på arbejdspladserne. Der arbejdes bevidst med transfere, at overføre og bruge den nye viden i dagligdagen sammen med børnene og deres forældre både før under og efter uddannelsen. 6

8 Bl.a udfylder alle kursister et transfereskema inden kursusstart. Et skema med spørgsmål om transfere kursister skal forholde sig til forventet læring. I løbet af kursus inviteres lederne til Læringscafe, hvor de møder kursister der er på uddannelse og får indblik i hvad der undervises i og hvad kursisterne er optaget af. Kommunikations strategi Formålene med kommunikationen Formål med kommunikationen omkring jobrotationsprojektet er At hjælpe projektet overordnede formål på vej At medvirke til at skabe forståelse, accept og positive holdninger til projektet At medvirke til at skabe medejerskab og fælleskab hos interessenterne i projektet At være med til at signalere tydelig styring af projektet At informere og formidle nødvendig viden At medvirke til at skabe tryghed hos børn og forældre gennem tilstrækkelig og rettidig kommunikation Metoder Vi genovervejer løbende interessenternes behov for information Vi husker at dele gode historier i organisationen (sender artikler rundt om projektet, nyheder osv.) Vi holder øje med de gode historier undervejs, f.eks. deltagere med særlige historier, succeser m.v. Vi tænker i interessentinddragelse, vi bruger interessenternes feedback, og vi fortæller dem, hvordan vi har brugt deres feedback Primære kanaler/medier Følgende kanaler er tilgængelige i projektet: Lokalaviser via pressemeddelelser Mailgrupper Intranet/Infoba NDKs hjemmeside under Familier, børn og unge/dagtilbud Evaluering Evaluering af uddannelsen Mens gennemførelse af projektet forgår, vil der løbende ske evalueringer hver gang et hold afslutter. Dette skal bruges til undervejs at justerer og optimere, de enkelte udbudte uddannelsesforløb. Styregruppen og afdl. evaluere løbende under hele projektperioden på de fastlagte møder. Evaluering af projektet Der evalueres på succeskriterierne. Metode: Succeskriterier; 7

9 Der evalueres med de involverede interessenter: Medarbejdere, Forældre, Ledelse, Jobcenter, FOA, Skole-dagtilbudschef, vikarer. Afdl. evaluerer på et afdl. møde. Planlægning og gennemførelse; Afdl. evaluerer på et afdl. møde; hvad ser de i dagligdagen af forandringer som kan henføres til jobrotationsprojektet, altså effekten. planlægning og gennemførelse. Jobcenter og evt. FOA; evaluerer på hvilken betydning jobrotationsprojektet har haft for de ledige. Styregruppen: planlægning og gennemførelse. effekt. økonomi 8

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere