Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011

2 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL Aarhus Kommune ønsker at fremme en god infrastruktur på teleområdet i hele kommunen. Kommunen ønsker at flest mulige borgere har gode muligheder for trådløs kommunikation både i form af mobiltelefoni og hurtigt trådløst internet. Dette indebærer at Aarhus Kommune er imødekommende overfor placering af nye master og antenneanlæg, som medfører forbedringer i teledækningen. Master og antenneanlæg skal, under hensyntagen til de pågældende anlægs funktion, udformes og placeres, så det omkringliggende miljø påvirkes mindst muligt. Teleselskaber skal i sin ansøgning beskrive formålet med en ansøgt antenneposition, herunder godtgøre at positionen vil medføre en forbedret dækning for brugere af mobiltelefoni, trådløst internet m.v. ANSØGNINGER OM OPSÆTNING AF ANTENNEANLÆG Ansøgninger indsendes til: Planlægning og Byggeri Bygningsinspektoratet Kalkværksvej Aarhus C Sagsforløb Ansøgningen behandles af Bygningsinspektoratet i henhold til retningslinierne i denne vejledning. Er der tale om en placering på en kommunal ejendom, skal ansøgningen vedlægges fuldmagt fra den kommunale forvaltning, som administrerer ejendommen. Side 2 af 7

3 Ved opsætning af nye master eller ved en væsentlig forøgelse af højden på eksisterende master, skal der altid gennemføres en udvidet orientering i området omkring placeringen, herunder ske høring af grundejerforeninger og fællesråd. Ved opsætning af mindre panelantenner på bygninger o.lign. skal der gennemføres en naboorientering, hvis antennen ud fra en konkret vurdering medfører forringede lysforhold, eller hvis den har en afgørende virkning på området (f.eks. virker dominerende eller fremmed for området). Krav til ansøgninger Ansøgningen skal indeholde følgende: 1. Illustrationer som viser antenneanlæggets placering og omfang. Illustrationerne skal vise både masten og eventuelle teknikhuses placering. Ved ansøgning om nye master skal indsendes fotovisualiseringer, som viser mastens placering i de konkrete omgivelser. Der skal angives højde og relevante afstandsforhold. Mastens udformning m.h.t. materialer og farver skal angives. 2. Beskrivelse af formålet med en ny antenneposition, f.eks. ved fremsendelse af dækningskort, som viser at masten vil bidrage til en forbedret mobildækning i området. 3. Oplysning om i hvilket omfang masten kan benyttes af andre interessenter herunder andre mobiloperatører. 4. Ansøger skal oplyse om placeringen kræver tilladelser efter lovgivningen herunder dispensation fra planloven, byggeloven og naturbeskyttelsesloven. Det skal endvidere oplyses, hvorvidt placeringen kræver særskilt tilladelse fra vejmyndigheden. 5. Ansøgningen skal redegøre for mulige alternative placeringer og begrundelse for hvorfor den ansøgte placering foretrækkes. 6. Fuldmagt fra arealejeren til ansøgning om tilladelse til opsætningen. RETNINGSLINIER FOR PLACERING AF NYE ANTENNEANLÆG Placering af nye master og antenneanlæg skal ske, hvor der opnås den bedste forbedring af tele-dækningen. Placering skal dog tage videst mulig hensyn til omgivelserne, og skal placeres så de visuelle gener er mindst mulige. Der tilstræbes som udgangspunkt færre og højere master med flere mobiloperatører, frem for mange mindre master med enkeltoperatører. Side 3 af 7

4 GENERELLE PRINCIPPER Nye antennemaster skal placeres så anonymt som muligt og så vidt muligt i miljøer der understøtter masteplaceringer. Foretrukne placeringer vil typisk være på eksisterende master, på høje bygninger, på fritstående skorstene, i erhvervsområder o.lign. Antenneanlæg skal så vidt muligt placeres på eksisterende konstruktioner (master, fritstående skorstene m.v.). Kun hvis der ikke er sådanne egnede konstruktioner, kan der ansøges om opsætning på bygninger eller på terræn. Det åbne land Opsætning af antenneanlæg skal så vidt muligt undgås i det åbne land. Der henvises til Naturklagenævnets praksis for antennemaster i det åbne land i NKO 412, som kan hentes på Naturklagenævnets hjemmeside Lave boligområder Opsætning af synlige antenner skal så vidt muligt undgås i lave boligområder. Såfremt det dokumenteres, at et boligområde har en dårlig teledækning eller telekvalitet og dette kun kan forbedres af en mast inde i boligområdet, skal masten som udgangspunkt udformes som en flagstang. Ansøger skal godtgøre, at alternative placeringer i udkanten af boligområdet er undersøgt og ikke er egnede. Bevaringsværdige og fredede bygninger Der tillades som udgangspunkt ingen master på fredede bygninger og på bygninger med bevaringsværdi i kategori 1-4. Oplysning om bygningers bevaringsværdi kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside: Grønne områder Opsætning af synlige antenner skal så vidt muligt undgås i byens grønne områder. Der kan dog undtagelsesvist ske opsætning af en synlig antenne i grønne områder, hvis en placering her medvirker til en markant forbedret telekvalitet eller hvis placeringen medfører at nødvendige master kan undgås på mere visuelt kritiske steder, som f.eks. i lave boligområder. En opsætning i et grønt område vil forudsætte størst mulig hensyntagen til den eksisterende anvendelse og udformning af området inkl. beplantning m.v. Den nødvendige serviceadgang og et eventuelt teknikskab skal være mindst mulig synlig. Det kan være nødvendigt at teknikskabet inddækkes af beplantning, indarbejdes i parkudstyr, nedgraves eller indarbejdes i belysningen af området el.lign. efter nærmere aftale med Aarhus Kommunes afdeling for Natur og Miljø. Side 4 af 7

5 Placering på bygninger generelt Antenneanlæg skal anbringes så lavt som teknisk muligt og direkte på siderne af bygningsdele som f.eks. elevator- og trappetårne. Bygninger med sadeltag: Hvis det af arkitektoniske eller tekniske grunde ikke er muligt eller forsvarligt at anbringe antenneanlægget direkte på eksisterende bygningsdele, så kan der opsættes bærerør på taget. Antallet af bærerør skal minimeres, og så vidt muligt skal antenneanlæg placeres på samme bærerør. Bygninger med fladt tag: Antenneanlæg foretrækkes placeret på bygningdele frem for direkte på taget. Antenner bør således placeres på trappe- og elevatortårne, og antennens øverste kant bør så vidt muligt holdes under tagfladen på tårnet. Designmaster Ved placering af antenneanlæg på meget synlige placeringer, skal udformningen af masten ske, så den virker mindst muligt dominerende. Hvis der skal benyttes en designmast, vil designet som et led i sagsbehandlingen skulle godkendes af Planlægning og Byggeri. Aarhus Kommune ønsker som udgangspunkt ikke at master camoufleres som falske bygningsdele i form af f.eks. skorstens-attrapper. Teknikudstyr Alle elektroniske installationer skal så vidt muligt holdes inde i eksisterende bygninger. Kun hvis dette ikke er teknisk muligt, kan der opsættes udendørs teknikskabe. Udendørs teknikskabe skal placeres, så de er længst muligt væk fra tilstødende beboelsesejendomme. Teknikskabe, der opstilles udendørs, skal overholde gældende normer for støj fra tekniske anlæg. Ansøger skal redegøre for, hvordan teknikskabet støjisoleres. Pligt til fælles udnyttelse af master Ansøger gøres opmærksom på, at masteejere efter Masteloven er forpligtet til at imødekomme alle ansøgninger om fælles udnyttelse af den pågældende mast. Hvis der gives et uberettiget afslag på ansøgninger om fælles udnyttelse, må det forventes, at Aarhus Kommune vil udstede påbud om fælles udnyttelse med hjemmel i Mastelovens bestemmelser herom. Side 5 af 7

6 SUPPLERENDE OPLYSNINGER Pjecer om placering af master IT-og Telestyrelsen har udarbejdet en række pjecer om placering af master- og antennesystemer. Disse pjecer kan findes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: Lovgivning På IT- og Telestyrelsen hjemmeside findes der detaljerede oplysninger om de regelsæt der skal respekteres ved opsætning af antenneanlæg i byggelov, plan- og naturbeskyttelsesloven og masteloven. Mastedatabasen En oversigt over eksisterende og kommende mastepositioner findes på hjemmesiden: Stråling og sundhedsrisici Forsknings- og Innovationsstyrelsen har gennemført et længerevarende forskningsprogram, som har undersøgt mulige sundhedsrisici ved antennemaster. Forskningsresultaterne blev offentliggjort i 2008, og de konkluderer, at der ikke kan påvises nogen skadelig påvirkning fra antennemaster. Der kan læses mere om forskningen på hjemmesiden: Spørgsmål til denne vejledning eller til ansøgningsproceduren kan rettes til Aarhus Kommunes Bygningsinspektorat på telefon Side 6 af 7

7 TS.rev/ Side 7 af 7

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg 3 4 5 6 7 9 10 11 14 18 24 25 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. juni 2003 vedtaget forslag til lokalplan Nyboder Skole. Offentlighedsperioden løber fra den xx. xxx til den xx. xxx 2003.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Udstykning... 4 2. Bebyggelse... 5 2.1

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere