Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK"

Transkript

1 Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af netværksprojekter finansieret af NGO-forum, som støtte til faglige netværk og kapacitetsopbygning (tilskudsmidler fra Udenrigsministeriets til miniprogrammer). Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word med skrifttype Garamond, str. 13 og fremsendt elektronisk til NGO-forums netværkskoordinator på Det anbefales, at skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 10 sider. Generelle oplysninger og finansiel rapportering 1. J.nr. Jr. Nr.: NF Værtsorganisation Folkekirkens Nødhjælp Adresse Nørregade 15 Postnummer og by 1165 København K Kontaktperson Elsebeth Gravgaard Telefonnummer Telefaxnummer Netværkets navn Kønsnet 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Ifølge bevillingsgrundlag Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) Har netværket fået godkendt JA en projektfortsættelse? NEJ Faktisk Angiv periode: Samlede projektomkostninger Ifølge bevillingsgrundlag Faktisk (i DKK) NGO-forums bidrag til Ifølge bevillingsgrundlag Faktisk projektet (i DKK inkl. Administrationsvederlag) Andre finansieringskilder Ifølge bevillingsgrundlag Faktisk (i DKK inkl. Administrationsvederlag) DKK DKK Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 1

2 DEL 1: Netværkets egendynamik og praksis Netværkenes arbejdsformer, dynamik og praksis samt deres arbejde indenfor hhv. kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed er fokus for del 1 af rapporteringen. Målet er at indfange mulige resultater samt bidrag til forandringsprocesser og producere et overblik gennem fortællinger og eksempler. Som udgangspunkt ønskes det at netværkene rapporterer fra en narrativ tilgang med reference til kvalitative indikatorer, der med fordel kan illustreres ved brug af cases, kvantitative data, konkrete resultater eller lign. 9. Netværksarbejde og samarbejde Hvordan har netværkets medlemsbase udviklet sig bl.a.: Antal Typologi Udviklingen i medlemmernes involveringsgrad (arbejdsredskab til dette formål er vedlagt formatet som bilag 2)? Kønsnet har i 2010 oplevet en tilstrømning på 16 nye medlemsorganisationer og ved udgangen af 2010 talte netværket således 46 medlemsorganisationer. De nye medlemsorganisationer har meget forskellige profiler og tæller både store organisationer som UNFPA og Dansk Industri, mindre organisationer som Afrika Kontakt, faglige organisationer som 3F og FIC, forskningsinstitutioner som DIIS og tematiske organisationer som LGBT-Danmark og Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT). Der er en stor styrke i Kønsnets mangfoldige medlemsskare, hvor alle på forskellig vis kan bidrage til og drage nytte af arbejdet i netværket. Som det fremgår af bilag 2, oplever Kønsnet en høj grad af deltagelse fra medlemsorganisationerne. Kønsnet har 37 aktive kernemedlemmer fra 23 organisationer, 100 løst tilknyttede medlemmer fra 41 organisationer og endnu flere hvilende medlemmer har budt på mange nye ansigter og det er lykkedes at række ud til en bredere medarbejdergruppe, samt til flere mænd. Beskriv hvordan netværkenes medlemmer har interageret f.eks. i kursus sammenhæng, debat arrangementer og lign: Medlemmerne har været med til at udarbejde, arrangerer og deltage i Kønsnets aktiviteter. Repræsentanter fra medlemsorganisationer har brugt aktiviteterne som anledning til at netværke, lære af hinandens erfaringer og få ny viden. Et eksempel er Kønsnets temagrupper, der er nedsat i tråd med netværkets tematiske tilgang. Her har mindre grupper af repræsentanter fra medlemsorganisationer fordybet sig i et emne, sparret på tværs af organisationer og samarbejdet om planlægning og gennemførelse af arrangementer. Beskriv hvordan medlemsorganisationerne har brugt netværksaktiviteterne (Dette punkt kan beskrives ved brug af eksempler): Eksempler A) Gender kurser for organisationer, der arbejder i MENA regionen. Deltagerne tilkendegav stor tilfredshed med at interagere og dele erfaringer med andre, som arbejder i samme region. B) Kurset Kontroversiel Kommunikation, der var rettet mod kommunikation, kampagne- og fundraising medarbejdere i organisationerne. Deltagerne udtrykte stor begejstring for at få mulighed for at sparre på tværs af organisationer, med udgangspunkt i en fælles faglighed. Da deltagerne i evalueringen blev spurgt, hvorvidt kurset levede op til deres forventninger, svarede deltagerne at kurset levede 9,9 op til deres forventninger, på en skala hvor 1 er lidt og 10 er meget. En anførte at kurset var Super spændende og at der var en god afveksling med oplæg/øvelser. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 2

3 C) Arbejdet med mikrofinans og køn, blev iværksat da flere medlemsorganisationer ønskede at opbygge viden og kompetencer på området. Dette i samarbejde med Dansk Forum for Mikrofinans. D) Opstart af arbejdet med opsamling af good practice indenfor governance. Flere organisationer ønskede at dele erfaringer på området. E) Flere organisationer ønskede viden om arbejdet med advocacy i syd. En gruppe blev dannet og efter en rundbordssamtale arrangeredes et fyraftensarrangement. F) Flere organisationer arbejder omkring køn og konflikt, hvilket førte til et arrangement omkring FN sikkerhedsresolution 1325, samt et arrangement om udfordringerne ved at arbejde med køn i katastrofer og humanitære situationer med Haiti som case. Førstnævnte blev arrangeret i samarbejde med UNFPA Nordic og CARE Danmark, sidstnævnte blev arrangeret i samarbejde med Dansk Røde Kors. Fremhæv de vigtigste samarbejder eksternt f.eks.: Hvorledes er syd-partnere søgt inddraget i netværkets aktiviteter i Danmark? Hvilke samarbejdsrelationer og initiativer med andre netværk i Danmark har fundet sted? Hvilke nye typer samarbejder er etableret i nord og evt. syd i regi/affødt af netværkene? Hvordan har samarbejdet mellem forskere og praktikere udviklet sig, og er der opstået konkrete samarbejdsprojekter/initiativer? Kønsnet har deltaget i en række samarbejder, både med formål at planlægge og afholde konkrete arrangementer, samt at sparre og informationsdele. Kønsnet har i samarbejde med MENA Netværket, EMHRN og KVINFO afholdt en række basic og advanced kurser, samt et fyraftensseminar, der har sat fokus på køn og udvikling i MENA regionen. Én af trænerne på kurserne har været inddraget fra Syd. I efteråret arrangerede Kønsnet og Dansk Forum for Mikrofinans et seminar og et offentligt debatmøde om mikrofinans og køn. DDRN har med opbakning fra Kønsnet færdiggjort en oversigt over udviklingsforskning i Danmark indenfor landbrug, miljø og governance. Kønsnet har inviteret forskere fra den danske ressourcebase til at deltage aktivt aktiviteter, og har blandt andet samarbejdet med antropolog Bjarke Oxlund og forsker Diana Højlund Madsen. I forbindelse med afholdelsen af flere kurser har Kønsnet gjort brug af udenlandske ressourcepersoner. Som en del af Kønsnets arbejde med at samle og dele ressourcer, har der været udveksling af ressourcer med flere nationale og internationale forskningsinstitutter. Kønsnets RBA guide har åbnet for samarbejde med ressourceportaler over hele verden. Kønsnet har i 2010 deltaget aktivt i en samarbejdsproces med de andre faglige netværk under NGOforum om læring, behovsafklaring og videreudvikling af netværkene. Beskriv udviklingen i nye netværksformer og praksis (f.eks. Online arbejdsgrupper, temagrupper, m.v.) Kønsnet har i 2010 formet nye tematiske arbejdsgrupper med udgangspunkt i arbejdet med de globale tenderser: governance, skrøbelige stater og entreprenørskab, samt de metodiske områder: organisatoriske aspekter af ligestilling og rettighedsbaseret tilgang. Kønsnet har arbejdet med en participatorisk og fleksible tilgang, der har muliggjort en flydende og fleksibel gruppedannelse med udgangspunkt i ideer og behov hos medlemmerne. Efter endt arbejde er flere grupper opløst og deltagerne kan ligge deres energi i nye projekter. Sekretariatet har været central tovholder, hvilket har muliggjort større fleksibilitet for deltagerne. Kønsnet har med kommunikationskurset arbejdet med at rette konkrete aktiviteter mod specifikke medarbejdergrupper i organisationerne, hvilket har været en stor succes. Samarbejde med andre netværk og organisationer som MENA Netværket og KVINFO har været central for styrkelsen af det Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 3

4 tematiske arbejde. På denne måde har vi skabt kontakt til andre interessenter er nye medarbejder grupper i organisationerne, ligesom vi har fokuseret fagligheden tematisk og opnået øget sparring. I november afholdt Kønsnet et offentligt møde om mikrofinans og ligestilling i samarbejde med 360- Students for Sustainability og Dansk Forum for Mikrofinans, med deltagelse af udviklingsminister Søren Pind, mikrofinansrådgiver hos Folkekirkens Nødhjælp Ole Dahl Rasmussen og den anerkendte køns- og mikrofinansspecialist Dr. Linda Mayoux. Debatten, der trak fulde huse, afholdtes på Copenhagen Buisness School og var et indspark i den aktuelle debat om mikrofinans. 10. Fortalervirksomhed Hvilke fortalermålsætninger har netværket haft eller forfulgt i perioden (politik og debat)? Kønsnet har haft en målsætning om at deltage aktivt i fortalervirksomhed på både organisationsniveau, i strategier for udviklingspolitik og i en bredere offentlighed. Derfor har Kønsnet deltaget aktivt i debatter, er kommet med input til nye politikker på området, samt været en aktiv del af kampagnen Verdens bedste nyheder. Hvilke fortalerstrategier har netværket brugt/anvendt i perioden: På hvilken måde og med hvilke midler har netværket søgt at sætte emner på den politiske dagsorden og påvirket politiske aktører, processer og resultater (Politikudvikling)? På hvilken måde og med hvilke midler har netværket påvirket debatten indenfor ressourcebasen (Debat internt i miljøet)? På hvilken måde og med hvilke midler har netværket påvirket debatten i den bredere offentlighed (Offentlig debat)? Kønsnet har fulgt udarbejdelsen af den nye udviklingspolitiske strategi tæt og har ved deltaget i den politiske og strategiske debat ved at komme med skriftlige input i februar og april I denne proces var sekretariater i dialog med medlemsbasen, der fik mulighed for at kommentere inputs, samt være medunderskrivere. Kønsnet deltog ligeledes i den offentlige præsentation af den nye strategi og udviklingsminister Søren Pind har efterfølgende indbudt Kønsnet til at deltage i et møde angående handlingsplanen for ligestillingsstrategien. Kønsnet har fortsat arbejdet med at påvirke den udviklingspolitiske strategi i starten af I foråret præsenterede RBA temagruppen Gender and Rights: A Resource Guide for Udenrigsministeriets Genderteam. Formålet var at reklamere for guiden, advokere for ministeriets brug af guiden i deres bilaterale arbejde, samt gøre opmærksom på, at organisationer i stigende grad laver rettighedsbaseret arbejde. I forbindelse med 2015 kampagnen Verdens bedste nyheder i august og september 2010, samlede Kønsnet en række positive historier fra medlemsorganisationerne om arbejdet med køn, ligestilling og udvikling. Kønsnet viede sin hjemmeside til formidling af disse positive historier for at bakke op om budskabet, og sætte fokus på køn og ligestilling. Kønsnet havde ligeledes en annonce i Chili Magazine, for at række ud til unge på de danske uddannelsesorganisationer, samt et debatindlæg i Kristelig Dagblad. Gennem debatmøder, kursusafholdelse og kommunikation af ressourcer og nyheder på området har Kønsnet bidraget til den faglige debat i ressourcebasen. Kønsnet afholdt ligeledes et erfaringsopsamlingsseminar i relation til den Innovativ pulje i juni Kapacitetsudvikling Hvilke strategier for kapacitetsudvikling anvender netværket (strategier for at styrke medlemmernes kapacitet individuelt og organisatorisk)? Kønsnet har primært bidraget til organisationernes arbejde med køn og ligestilling gennem kapaci- Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 4

5 tetsopbygning i form af kurser, deltagelse i temagrupper og faglige møder, samt udbredelse af kendskabet til køn til ikke-traditionelle målgrupper i organisationerne i sammenhæng med de globale temaer, som har bred interesse. Årets fokus på tematiske og metodiske tilgange, har muliggjort både individuel faglig fordybelse, såvel som udvikling af metodiske redskaber. Sekretariatet har en central rolle i at sikre at medlemmernes behov høres, så netværkets fremtidige arbejde er relevant. Netop interesse og engagement danner grobund for forsat kapacitetsudvikling. Kønsnet arbejder løbende på at ændre mødestrukturer og kommunikation internt i netværket, for at gøre aktiv deltagelse lettere og mere gennemsigtig. Giv en vurdering af hvorvidt medlemsorganisationernes kapacitetsudvikling har været påvirket af netværkets aktiviteter? dette må gerne illustreres ved eksempler. Tilstrømningen af nye medlemmer viser, at Kønsnet opfylder et klart behov for viden og kapacitetsopbygning indenfor køn og udvikling. I sommeren 2010 iværksattes en mindre undersøgelse af køn og organisatoriske forandringer blandt seks medlemsorganisationer i Kønsnet. I undersøgelsen nævnte flere organisationer at medlemskabet har været afgørende for den interne synlighed i organisationen af vigtigheden af at arbejde med køn og ligestilling. Én nævnte, at Kønsnets arbejde har været afgørende for egen kompetenceudvikling og en anden, at deres organisation fremover vil sende flere medarbejderrepræsentanter, da Kønsnets aktiviteter er givtige. På hvilke områder har netværket arbejdet med metodeudvikling og herunder rettighedsbaseret tilgang (RBA)? Kønsnet har arbejdet med udvikling af en participatorisk metode i relation til motivering af netværkets medlemmer. Metoderne inkluderer udvikling af en brainstormaktivitet, samt et aktivitetsheet, hvori grupperne i opstartsprocessen skulle formulere visioner og målsætning for en aktivitet, samt de vigtigste skridt for gennemførelsen af gruppens arbejde. Kønsnet lancerede i 2010 den elektroniske guide Gender and Rights: A Resource Guide, der er et metodiskredskab, der kombinerer en rettigheds- og kønsbaseret tilgang. I den forbindelse er der blevet afholdt et to dages RBA kursus. Med kurset og guiden har Kønsnet bidraget til nye metoder og læring i forhold til RBA og Køn. Kønsnet har ligeledes udarbejdet et mindre køn og kommunikations toolkit i samarbejde med journalist Ulrikke Moustgaard og antropolog Bjarke Oxlund. Hvis muligt, giv eksempler på hvorledes medlemsorganisationernes organisatoriske læring og praksis har været påvirket af netværkenes aktiviteter og tilgange herunder ændringer i politik, praksis og metoder (dette må meget gerne illustreres ved eksempler): Kønsnet forsøger fortløbende at knytte aktiviteterne til organisationernes aktuelle arbejde, ved eksempelvis at opfordre deltagere på kurser til at inddrage deres erfaringer eller problematikker relateret til aktuelle projekter. I undersøgelsen iværksat i sommeren 2010 nævner flere af de adspurgte organisationer at deres engagement og deltagelse i Kønsnet dels har været med til at profilere deres organisations arbejde med køn og ligestilling overfor eksterne partnere og donorer, dels har styrket deres arbejde med at udforme kønsstrategier og politikker i deres organisation. I rapporten står der blandet andet: Danske Handicaporganisationer blev medlem af Kønsnet som et led i udviklingen af deres Kønsstrategi.[...]Hos DH ser man Kønsnet som et ressourcecenter, hvor man organisationerne i mellem kan dele nyttige redskaber og ideer og inspirere hinanden. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 5

6 Andre medarbejdere i DRC har også deltaget i Kønsnets kurser, og Kønsnets kontaktperson spreder interessen for netværket ved at videresende nyhedsbrevene til sine kolleger. Kontaktpersonen mener også at DRCs og herunder særligt eget engagement i netværket har været med til at profilere organisationens arbejde med køn og ligestilling overfor eksterne partnere og donorer. Hvis relevant, beskriv på hvilken måde netværket har forsøgt at bygge broer mellem netværksaktivitets-deltagernes kompetenceudvikling og medlemsorganisationens organisatoriske praksis? Netværksaktiviteter opstår på baggrund af medlemmernes ønsker, hvormed vi sørger at bygge broer direkte mellem organisationernes behov og de kurser Kønsnet udbyder. Samtidig arbejder vi med at give kursusdeltagere konkrete guides og værktøjer med hjem, hvilket styrker overførslen af viden fra det enkelte kursus til medlemsorganisationerne. Vidensdeling og kommunikation På hvilken måde bidrager netværket til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressourcer, kommunikation og disseminering (filtering)? Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet af netværket i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter). Opsamling og formidling af relevante ressourcer er en central del af Kønsnets arbejde. Gennem nyhedsbrev, online ressourcebibliotek og kalender formidler Kønsnets sekretariat, hvad der sker på området og hvilke nye ressourcer der er indenfor det faglige felt. Gennem nyhedsbrev formidles de mest aktuelle, interessante og valide ressourcer. Hver ressource beskrives, så abonnementerne let kan se, hvilke der er relevante for dem. Vi arbejder fortløbende på at udvikle vores informationskanaler og gøre dem mere brugervenlige. Vi har i årets løb fået meget positive tilbagemeldinger på nyhedsbrevet, én skrev blandt andet: Nyhedsbrevet er rigtig godt og stadig det bedste af sin slags!. I 2010 har Kønsnet som omtalt publiceret den omfattende elektroniske guide Gender and Rights: A Resource Guide, lavet en temaside om status for FN s 2015-mål med fokus på ligestilling og empowerment af kvinder, publiceret en folder som opfølgning på Kønsnets medlemsorganisationers MDG3 fakkelforpligtelser, lavet et mindre tool kit om køn og kommunikation samt medvirket til publiceringen af en oversigt over forskning sammen med DDRN. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 6

7 12. Innovation Beskriv eksempler på fornyelse og nytænkning i måderne som netværket fungerer på (netværkspraksis) Kønsnet fokuserer i dels på tværgående tematisk arbejde med fokus på globale tendenser, dels på metodisk arbejde relateret til organisatorisk udvikling og RBA. Det tværgående tematiske fokus er en ny måde at arbejde på, hvor fokus er på sammenhæng mellem køn, udvikling og en række andre tematikker. Denne tilgang udvider rammerne og gør arbejdet med køn og udvikling relevant for en bredere gruppe af organisationer og medarbejdergrupper, samt som vi har set gennem året virksomheder, andre netværk og forskere. Har der været eksempler på social innovation 1 i netværket i fht. netværkets tema (innovative løsninger på udfordringerne). Hvis ja, beskriv hvordan netværket har faciliteret processer eller fora der har ført til denne sociale innovation? Kønsnet fokus på at integrere køn og ligestilling med en rettighedsbaseret- og metodisk tilgang har skabt mulighed for udvikling af nye metoder og viden, samt inddragelse af en bredere medlemsskare. Dette fokusskifte muliggør at underliggende årsager til fattigdom som social eksklusion, marginalisering samt diskrimination i stigende grad adresseres, ligesom at årsager til og konsekvenser af ulighed relateret til køn og seksualitet kobles sammen med andre kontekstuelle faktorer. Dette muliggør en mere nuanceret indsats. Denne arbejdsmåde er under forsat udvikling i Kønsnets temagrupper. 13. Årets tema hvis relevant 14. Fakta box Hvor mange % af deltagerne i netværkets aktiviteter var nye i netværkssammenhæng? Hvor mange % af medlemsorganisationerne har været involveret i netværkets fortalervirksomhed? Hvor mange personer har deltaget i netværkets kapacitetsudviklingsaktiviteter? Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget ved kapacitetsopbygningsaktiviteter? 70 % af deltagerne i Kønsnet aktivitetsudbud deltog for første gang i % af medlemsorganisationerne var underskrivere på Kønsnets skriftlige input 2. Flere organisationer har dog medvirket i udformningen af de tidligere input. 301 kursister har deltaget i Kønsnets kurser og debatarrangementer. Der har været repræsentanter fra 74 % af medlemsorganisationerne. 3 1 Her refereres specielt til social innovation, der defineres som udvikling af nyskabende måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål i spændingsfeltet mellem civilsamfundet, offentlige og private virksomheder det er ideer der skaber forandring/løser problemer. 2 Det er 32 % af de pr. oktober medlemsorganisationer. 3 Flere af de nye medlemmer, har idet de netop er kommet med, endnu ikke haft mulighed for at deltage. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 7

8 Hvor mange besøgende har der været på hjemmesiden? 8000 Hvor mange nyhedsbreve er sendt ud? Hvor mange modtager nyhedsbrevene? 348 DEL 2: Tematisk fokus og resultater 8 nyhedsbreve på dansk og engelsk. 6 ekstra opreklameringer. 16. Effekt (Outcome og impact) Giv en vurdering af netværkets bidrag til et eller flere af NGO-forums tematiske prioriteter: Fokus på ligestilling og køn er en af de tematiske prioriteter og Kønsnets arbejde falder selvsagt i tråd med dette. Kønsnet har blandt andet bidraget ved at styrke arbejdet med køn og ligestilling som en rettighedsbaseret tilgang gennem publiceringen af RBA guiden og kursusafholdelse relateret hertil. Samtidig arbejder Kønsnet i med at styrke medlemsorganisationerne interne arbejde med køn og ligestilling, hvilket vi dog først kan rapportere på ved udgangen af Samtidig har Kønsnet med det tematiske og transformative fokus bidraget til arbejdet med den første af de tematiske prioriteter: globale tendenser. Ved at fusionere et fokus på køn og ligestilling med et fokus på de globale tendenser - skrøbelige stater, governance og entreprenørskab har Kønsnet bidraget til vidensproduktion på området, hvilket kan styrke den tværgående analysekapacitet i medlemsorganisationerne. Det tværgående tematiske arbejde hænger uløseligt sammen med udvikling af ny metoder og redskaber, hvilket kobler Kønsnets sammen med det tredje tematiske tema: metodeudvikling. Her har Kønsnet arbejdet med opsamling af good practice på området køn og governance, samt med redskaber præsenteret i kursus sammenhæng som eksempelvis vores køn og mikrofinanskursus eller køn og RBA. Giv en vurdering af i hvilken grad netværkets eget mål/delmål (outcome) er nået: Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt ikke er foretaget en egentlig evaluering. Følgende er derfor baseret på feedback fra medlemmerne under kurser, arrangementer og i temagrupper, samt erfaringer fra Kønsnets styregruppe og sekretariat Kønsnet har i indeværende fase fokus på følgende konkrete målsætninger: Medlemsorganisationernes kapacitet og viden om køn og ligestilling både i forhold til mainstreaming og transformativt ligestillingsarbejde er styrket; Køn og ligestillingsperspektivet er blevet koblet tættere til globale tendenser indenfor medlemsorganisationernes arbejdsfelt; Medlemsorganisationernes interne arbejde med at integrere køn og ligestilling er styrket. Kønsnet er rigtig godt på vej til at opfylde målsætningerne. I 2010 har Kønsnet arbejdet på flere niveauer for at styrke medlemsorganisationernes kapacitet og viden om køn og ligestilling og flere end 300 personer fra 74 % af medlemsorganisationerne har deltaget. Erfaringerne viser, at den tematiske vinkling har stor tiltrækningskraft på medarbejdere i organisationerne, det er derfor sekretariatets vurdering, at medlemsorganisationernes kapacitet og viden om køn og ligestilling er styrket. Hvorvidt medlemsorganisationernes interne arbejde med at integrere køn og ligestilling er styrket er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt. Flere medlemsorganisationer har igangsat (eller ytret ønske Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 8

9 om at igangsætte) undersøgelser og udvikle redskaber til at styrke det interne ligestillingsarbejde. Giv en vurdering af i hvilken grad netværket har bidraget til det overordnede udviklingsmål opstillet i ansøgningen. (Hvis det er for tidligt at vurdere opnåelse af udviklingsmål angives det, hvorledes og hvornår, en monitorering og rapportering heraf vil ske.) Kønsnets overordnede målsætning er via en transformativ og tematisk tilgang at styrke fokus på og indarbejde køns- og ligestillingsperspektivet bredt i medlemsorganisationerne gennem kapacitetsopbygning, organisatorisk udvikling og kobling til centrale globale tendenser. Det er på nuværende tidspunkt for tidlig at give en fuld vurdering af opfyldelsen af målsætningen, men elementer er besvaret i de to foregående spørgsmål. Vi vil monitorere den overordnede målsætning i slutningen af perioden ved gennemførelsen af en mindre evaluering baseret på spørgeskemaer. 17. Resultater (output) For hvert resultat udvælges og angives to, fortrinsvis kvantitative, indikatorer (samme som i ansøgning). For hver indikator angives oprindelige mål samt det faktiske resultat. Kønsnets indikatorer er alle for den toårige periode Besvarelserne nedenfor er derfor ikke fyldestgørende og skal blot give en ide om udviklingen. Indikator: Oprindeligt mål Resultat Resultat (output) 1: Frivillige eller ansatte fra minimum 80 % af medlemsorganisationerne har deltaget i kapacitetsopbygningsaktiviteter Minimum 75 % af deltagerne i kapacitetsopbygningsaktiviteter vurderer selv, at de er blevet bedre rustet til at håndtere ligestillingsudfordringer. 74 % af medlemsorganisationerne har deltaget i kapacitetsopbygningsaktiviteter (NB: Ultimo 2010 kom der nye medlemmer, som ikke endnu har deltaget). Eksempelvis svarede 93 % af deltagerne på et kursus, at kurset havde givet dem større kapacitet og flere redskaber til at arbejde med køn og ligestilling i MENA regionen. Resultat 2: Resultat 3: Min. 50 % af medlemsorganisationerne rapporterer, at netværkets aktiviteter har involveret nye deltagere fra organisationerne i forhold til den første fase som følge af koblingen til de globale temaer. Selvevaluering kan fremvise eksempler på, at organisationerne aktivt har koblet kønshensyn til deres arbejde med de globale tendenser. Mindst 60 % af medlemsorganisationerne rapporterer positiv forandring af deres tilgang til køn og ligestilling. Mindst to af medlemsorganisationerne har gennemført større organisatoriske tiltag med fokus på køn med faglig støtte fra netværket (f.eks. twinning, gender audits, interne ligestillingsanalyser, strategiformulering og implementering). Vi kan ikke rapportere på dette endnu, men en optælling fra vores side viser at vi har haft mange nye deltagere. (Se Faktaboks.) Vi har ligeledes fået flere nye medlemmer som følge af koblingen til de globale tendenser. Eks. Tryg, der blev medlem i forbindelse med vores fokus på mikrofinans og køn.(tryg rettede henvendelse om medlemskab i 2010 og blev formelt optaget i 2011.) Da vi endnu ikke har lavet en evaluering kan vi ikke rapporterer på dette. Men i en mindre rundspørge blandt 14 medlemsorganisationer i november 2010 blev det angivet at Kønsnets arrangementer på en skala fra 1-10 (hvor 1 er lidt og 10 er meget) lå på 7,4 i graden af hvor interessante og relevante de er. I en mindre undersøgelse fra sommeren 2010 nævner flere organisationer at deres deltagelse i Kønsnet har profileret deres organisations arbejde med køn og ligestilling internt og eksternt. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 9

10 Analyse af resultaterne, herunder: I hvilket omfang har netværket nået sine målsætninger (hvorfor hvorfor ikke) Dette kan først vurderes efter en evaluering i udgangen af perioden. 18. Problemer og justeringer Hvilke problemer har netværket måttet forholde sig til (uforudsete samt inden for forudsætninger og risici, jf. ansøgning)? Opstart af temagrupper har taget en anseelige mænge tid og ressourcer fra sekretariatet. Vurderingen er, at dette har været nødvendigt og den rigtige prioritering for det første år, men har selvsagt haft konsekvenser for andre aktiviteter som f.eks. mulighed for mentorordning og twinning noget sekretariatet dermed ikke har haft ressourcer til at tilbyde. Derudover er de problemer og risici opridset i den oprindelige ansøgning fortsat gældende. Hvilke justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet, er blevet gennemført (punktform og begrundelse)? Kønsnet har i forbindelse med barsel og koordinatorskifte ansøgt og fået godkendt at bruge af budgetmarginen til at dække de ekstra lønudgifter. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 10

11 SAMMENDRAG 19. Sammendrag Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af netværkets vigtigste resultater, problemer og læring i den indeværende bevillingsperiode har været et spændende og intents år for Kønsnet. Det har været et år hvor sekretariatet har konsolideret netværkets transformative og tematiske tilgang til køn, ligestilling og rettigheder. Dette er sket ved massiv fokusering på de globale emner gennem opstart af temagrupper, arrangementer og ressourcedeling. Ambitionen har været og er fortsat, at Kønsnet bryder med den traditionelle tilgang til køn og ligestilling, adressere globale tendenser fra et kønsperspektiv, sammenbringer nye aktører, tiltrækker ekspertviden, rækker bredere ud i organisationerne, og derigennem styrker organisationernes evne til at arbejde innovativt og transformativt med køn og ligestilling. Succesen kan blandt andet måles i tilstrømningen af nye medlemsorganisationer, stor tilslutning til arrangementer, mange nye ansigter fra medlemsorganisationerne, deltagere der ikke er kønsansvarlige, samt en stigning i mandlige deltagere. Vi kan konkludere, at vi styrker medlemsorganisationernes evner og muligheder for at arbejde innovativt og transformativt med køn og ligestilling, men hvorvidt de rent faktisk gør det har vi på nuværende tidspunkt ikke dokumentation for. Kønsnet har gennem vedholdende og grundigt arbejde sat et væsentligt præg på udarbejdelsen af Udenrigsministeriet nye udviklingspolitiske strategi. Et vigtigt og lærerigt resultat fra året løb, er det styrkede samarbejde med andre netværk, organisationer og forskere. Samarbejdet har resulteret i spændende arrangementer, vidensdeling og udvidelse af netværket. I 2011 udvider Kønsnet samarbejdet med nye partnere. Netværket har også haft succes med at holde kurser for specifikke faggrupper og/eller geografisk orienteret organisationer her tænkes på Gender & MENA kurserne, kønskurset for kommunikationsansvarlige, samt seminaret om mikrofinans som redskab til empowerment. Endvidere skal her nævnes det to-dags advanced RBA-kurset, der har været én af mange aktiviteter igangsat og udviklet under temagruppen om køn og rettigheder. Den største udfordring for Kønsnet har været opstarten af de nye temagrupper. Grupperne er forsat grundstenen i Kønsnets arbejde - det er her mange at aktiviteterne bliver formet og igangsat, at medlemmerne har mulighed for størst medindflydelse, samt erfarings- og vidensdele. Men, arbejdet med temagrupperne har også været meget tids- og ressourcekrævende for sekretariatet. Til gengæld er det værd at understrege, at med assistance fra sekretariatet er der mange gode eksempler på temagrupper der har formuleret, igangsat og gennemført kurser og andre aktiviteter. BILAG Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget Bilag 2: Medlemmernes involveringsgrad (arbejdsredskab) Bilag 3a: Weighted Checklist til koordinatorerne/styregrupperne, som kan bruges årligt til monitorering af netværkets funktioner. Bilag 3b: Weighted Checklist til netværksmedlemmerne som kan bruges årligt eller i sammenhæng med en evaluering/review. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 11

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER INTRODUKTION: Udarbejdet den 22. maj 2011

NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER INTRODUKTION: Udarbejdet den 22. maj 2011 NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER Udarbejdet den 22. maj 2011 Dette sammendrag lægger størst vægt på resultaterne og arbejdsformerne i de længerevarende flerårige faglige netværk men inddrager

Læs mere

1. Kort opdatering på afholdte arrangementer: Køn og katastrofer RBA kurset anden del Kønsnets 2015 MDG kampagne + virksomhedspraktikant

1. Kort opdatering på afholdte arrangementer: Køn og katastrofer RBA kurset anden del Kønsnets 2015 MDG kampagne + virksomhedspraktikant REFERAT Styregruppemøde 23. september 2010 Dagsorden: 1. Kort opdatering på afholdte arrangementer: Køn og katastrofer RBA kurset anden del Kønsnets 2015 MDG kampagne + virksomhedspraktikant 2. Kort opdatering

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Årsberetning 2008 FREMLAGT VED KØNSNETS ÅRSMØDE 8. DEC. 2008

Årsberetning 2008 FREMLAGT VED KØNSNETS ÅRSMØDE 8. DEC. 2008 at arbejde systematisk for at fremme ligestilling er styrket. Delmål 3: Medlemsorganisationernes fortalervirksomhed og samarbejde med internationale netværk og forskningscentre på ligestillingsområdet

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

udvalg vil have en ny model, der er dog ikke enighed om hvordan. Scenarierne der tidligere er sendt ud er udarbejdet af koordinatorerne.

udvalg vil have en ny model, der er dog ikke enighed om hvordan. Scenarierne der tidligere er sendt ud er udarbejdet af koordinatorerne. REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 16. JUNI 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP DAGSORDEN Kønsnets fremtid o Opdatering om den igangværende proces og kommende beslutninger o Styregruppens rolle Sidste nyt om SEVEN

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer Retningslinjer og bevillingskriterier Juni 2014 1 Indhold 1. Introduktion til Puljen til støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer... 3 2. Hvad støtter

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 DMRU læringsreview om rettigheder Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 Baggrund og formål 2012 ny udviklingspolitik: Retten til et bedre liv. Fokus

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. ka@ibis.dk 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år)

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. ka@ibis.dk 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) Narrativ rapport UDDANNELSE TIL ALLE Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere