Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK"

Transkript

1 Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af netværksprojekter finansieret af NGO-forum, som støtte til faglige netværk og kapacitetsopbygning (tilskudsmidler fra Udenrigsministeriets til miniprogrammer). Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word med skrifttype Garamond, str. 13 og fremsendt elektronisk til NGO-forums netværkskoordinator på Det anbefales, at skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 10 sider. Generelle oplysninger og finansiel rapportering 1. J.nr. Jr. Nr.: NF Værtsorganisation Folkekirkens Nødhjælp Adresse Nørregade 15 Postnummer og by 1165 København K Kontaktperson Elsebeth Gravgaard Telefonnummer Telefaxnummer Netværkets navn Kønsnet 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Ifølge bevillingsgrundlag Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) Har netværket fået godkendt JA en projektfortsættelse? NEJ Faktisk Angiv periode: Samlede projektomkostninger Ifølge bevillingsgrundlag Faktisk (i DKK) NGO-forums bidrag til Ifølge bevillingsgrundlag Faktisk projektet (i DKK inkl. Administrationsvederlag) Andre finansieringskilder Ifølge bevillingsgrundlag Faktisk (i DKK inkl. Administrationsvederlag) DKK DKK Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 1

2 DEL 1: Netværkets egendynamik og praksis Netværkenes arbejdsformer, dynamik og praksis samt deres arbejde indenfor hhv. kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed er fokus for del 1 af rapporteringen. Målet er at indfange mulige resultater samt bidrag til forandringsprocesser og producere et overblik gennem fortællinger og eksempler. Som udgangspunkt ønskes det at netværkene rapporterer fra en narrativ tilgang med reference til kvalitative indikatorer, der med fordel kan illustreres ved brug af cases, kvantitative data, konkrete resultater eller lign. 9. Netværksarbejde og samarbejde Hvordan har netværkets medlemsbase udviklet sig bl.a.: Antal Typologi Udviklingen i medlemmernes involveringsgrad (arbejdsredskab til dette formål er vedlagt formatet som bilag 2)? Kønsnet har i 2010 oplevet en tilstrømning på 16 nye medlemsorganisationer og ved udgangen af 2010 talte netværket således 46 medlemsorganisationer. De nye medlemsorganisationer har meget forskellige profiler og tæller både store organisationer som UNFPA og Dansk Industri, mindre organisationer som Afrika Kontakt, faglige organisationer som 3F og FIC, forskningsinstitutioner som DIIS og tematiske organisationer som LGBT-Danmark og Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT). Der er en stor styrke i Kønsnets mangfoldige medlemsskare, hvor alle på forskellig vis kan bidrage til og drage nytte af arbejdet i netværket. Som det fremgår af bilag 2, oplever Kønsnet en høj grad af deltagelse fra medlemsorganisationerne. Kønsnet har 37 aktive kernemedlemmer fra 23 organisationer, 100 løst tilknyttede medlemmer fra 41 organisationer og endnu flere hvilende medlemmer har budt på mange nye ansigter og det er lykkedes at række ud til en bredere medarbejdergruppe, samt til flere mænd. Beskriv hvordan netværkenes medlemmer har interageret f.eks. i kursus sammenhæng, debat arrangementer og lign: Medlemmerne har været med til at udarbejde, arrangerer og deltage i Kønsnets aktiviteter. Repræsentanter fra medlemsorganisationer har brugt aktiviteterne som anledning til at netværke, lære af hinandens erfaringer og få ny viden. Et eksempel er Kønsnets temagrupper, der er nedsat i tråd med netværkets tematiske tilgang. Her har mindre grupper af repræsentanter fra medlemsorganisationer fordybet sig i et emne, sparret på tværs af organisationer og samarbejdet om planlægning og gennemførelse af arrangementer. Beskriv hvordan medlemsorganisationerne har brugt netværksaktiviteterne (Dette punkt kan beskrives ved brug af eksempler): Eksempler A) Gender kurser for organisationer, der arbejder i MENA regionen. Deltagerne tilkendegav stor tilfredshed med at interagere og dele erfaringer med andre, som arbejder i samme region. B) Kurset Kontroversiel Kommunikation, der var rettet mod kommunikation, kampagne- og fundraising medarbejdere i organisationerne. Deltagerne udtrykte stor begejstring for at få mulighed for at sparre på tværs af organisationer, med udgangspunkt i en fælles faglighed. Da deltagerne i evalueringen blev spurgt, hvorvidt kurset levede op til deres forventninger, svarede deltagerne at kurset levede 9,9 op til deres forventninger, på en skala hvor 1 er lidt og 10 er meget. En anførte at kurset var Super spændende og at der var en god afveksling med oplæg/øvelser. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 2

3 C) Arbejdet med mikrofinans og køn, blev iværksat da flere medlemsorganisationer ønskede at opbygge viden og kompetencer på området. Dette i samarbejde med Dansk Forum for Mikrofinans. D) Opstart af arbejdet med opsamling af good practice indenfor governance. Flere organisationer ønskede at dele erfaringer på området. E) Flere organisationer ønskede viden om arbejdet med advocacy i syd. En gruppe blev dannet og efter en rundbordssamtale arrangeredes et fyraftensarrangement. F) Flere organisationer arbejder omkring køn og konflikt, hvilket førte til et arrangement omkring FN sikkerhedsresolution 1325, samt et arrangement om udfordringerne ved at arbejde med køn i katastrofer og humanitære situationer med Haiti som case. Førstnævnte blev arrangeret i samarbejde med UNFPA Nordic og CARE Danmark, sidstnævnte blev arrangeret i samarbejde med Dansk Røde Kors. Fremhæv de vigtigste samarbejder eksternt f.eks.: Hvorledes er syd-partnere søgt inddraget i netværkets aktiviteter i Danmark? Hvilke samarbejdsrelationer og initiativer med andre netværk i Danmark har fundet sted? Hvilke nye typer samarbejder er etableret i nord og evt. syd i regi/affødt af netværkene? Hvordan har samarbejdet mellem forskere og praktikere udviklet sig, og er der opstået konkrete samarbejdsprojekter/initiativer? Kønsnet har deltaget i en række samarbejder, både med formål at planlægge og afholde konkrete arrangementer, samt at sparre og informationsdele. Kønsnet har i samarbejde med MENA Netværket, EMHRN og KVINFO afholdt en række basic og advanced kurser, samt et fyraftensseminar, der har sat fokus på køn og udvikling i MENA regionen. Én af trænerne på kurserne har været inddraget fra Syd. I efteråret arrangerede Kønsnet og Dansk Forum for Mikrofinans et seminar og et offentligt debatmøde om mikrofinans og køn. DDRN har med opbakning fra Kønsnet færdiggjort en oversigt over udviklingsforskning i Danmark indenfor landbrug, miljø og governance. Kønsnet har inviteret forskere fra den danske ressourcebase til at deltage aktivt aktiviteter, og har blandt andet samarbejdet med antropolog Bjarke Oxlund og forsker Diana Højlund Madsen. I forbindelse med afholdelsen af flere kurser har Kønsnet gjort brug af udenlandske ressourcepersoner. Som en del af Kønsnets arbejde med at samle og dele ressourcer, har der været udveksling af ressourcer med flere nationale og internationale forskningsinstitutter. Kønsnets RBA guide har åbnet for samarbejde med ressourceportaler over hele verden. Kønsnet har i 2010 deltaget aktivt i en samarbejdsproces med de andre faglige netværk under NGOforum om læring, behovsafklaring og videreudvikling af netværkene. Beskriv udviklingen i nye netværksformer og praksis (f.eks. Online arbejdsgrupper, temagrupper, m.v.) Kønsnet har i 2010 formet nye tematiske arbejdsgrupper med udgangspunkt i arbejdet med de globale tenderser: governance, skrøbelige stater og entreprenørskab, samt de metodiske områder: organisatoriske aspekter af ligestilling og rettighedsbaseret tilgang. Kønsnet har arbejdet med en participatorisk og fleksible tilgang, der har muliggjort en flydende og fleksibel gruppedannelse med udgangspunkt i ideer og behov hos medlemmerne. Efter endt arbejde er flere grupper opløst og deltagerne kan ligge deres energi i nye projekter. Sekretariatet har været central tovholder, hvilket har muliggjort større fleksibilitet for deltagerne. Kønsnet har med kommunikationskurset arbejdet med at rette konkrete aktiviteter mod specifikke medarbejdergrupper i organisationerne, hvilket har været en stor succes. Samarbejde med andre netværk og organisationer som MENA Netværket og KVINFO har været central for styrkelsen af det Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 3

4 tematiske arbejde. På denne måde har vi skabt kontakt til andre interessenter er nye medarbejder grupper i organisationerne, ligesom vi har fokuseret fagligheden tematisk og opnået øget sparring. I november afholdt Kønsnet et offentligt møde om mikrofinans og ligestilling i samarbejde med 360- Students for Sustainability og Dansk Forum for Mikrofinans, med deltagelse af udviklingsminister Søren Pind, mikrofinansrådgiver hos Folkekirkens Nødhjælp Ole Dahl Rasmussen og den anerkendte køns- og mikrofinansspecialist Dr. Linda Mayoux. Debatten, der trak fulde huse, afholdtes på Copenhagen Buisness School og var et indspark i den aktuelle debat om mikrofinans. 10. Fortalervirksomhed Hvilke fortalermålsætninger har netværket haft eller forfulgt i perioden (politik og debat)? Kønsnet har haft en målsætning om at deltage aktivt i fortalervirksomhed på både organisationsniveau, i strategier for udviklingspolitik og i en bredere offentlighed. Derfor har Kønsnet deltaget aktivt i debatter, er kommet med input til nye politikker på området, samt været en aktiv del af kampagnen Verdens bedste nyheder. Hvilke fortalerstrategier har netværket brugt/anvendt i perioden: På hvilken måde og med hvilke midler har netværket søgt at sætte emner på den politiske dagsorden og påvirket politiske aktører, processer og resultater (Politikudvikling)? På hvilken måde og med hvilke midler har netværket påvirket debatten indenfor ressourcebasen (Debat internt i miljøet)? På hvilken måde og med hvilke midler har netværket påvirket debatten i den bredere offentlighed (Offentlig debat)? Kønsnet har fulgt udarbejdelsen af den nye udviklingspolitiske strategi tæt og har ved deltaget i den politiske og strategiske debat ved at komme med skriftlige input i februar og april I denne proces var sekretariater i dialog med medlemsbasen, der fik mulighed for at kommentere inputs, samt være medunderskrivere. Kønsnet deltog ligeledes i den offentlige præsentation af den nye strategi og udviklingsminister Søren Pind har efterfølgende indbudt Kønsnet til at deltage i et møde angående handlingsplanen for ligestillingsstrategien. Kønsnet har fortsat arbejdet med at påvirke den udviklingspolitiske strategi i starten af I foråret præsenterede RBA temagruppen Gender and Rights: A Resource Guide for Udenrigsministeriets Genderteam. Formålet var at reklamere for guiden, advokere for ministeriets brug af guiden i deres bilaterale arbejde, samt gøre opmærksom på, at organisationer i stigende grad laver rettighedsbaseret arbejde. I forbindelse med 2015 kampagnen Verdens bedste nyheder i august og september 2010, samlede Kønsnet en række positive historier fra medlemsorganisationerne om arbejdet med køn, ligestilling og udvikling. Kønsnet viede sin hjemmeside til formidling af disse positive historier for at bakke op om budskabet, og sætte fokus på køn og ligestilling. Kønsnet havde ligeledes en annonce i Chili Magazine, for at række ud til unge på de danske uddannelsesorganisationer, samt et debatindlæg i Kristelig Dagblad. Gennem debatmøder, kursusafholdelse og kommunikation af ressourcer og nyheder på området har Kønsnet bidraget til den faglige debat i ressourcebasen. Kønsnet afholdt ligeledes et erfaringsopsamlingsseminar i relation til den Innovativ pulje i juni Kapacitetsudvikling Hvilke strategier for kapacitetsudvikling anvender netværket (strategier for at styrke medlemmernes kapacitet individuelt og organisatorisk)? Kønsnet har primært bidraget til organisationernes arbejde med køn og ligestilling gennem kapaci- Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 4

5 tetsopbygning i form af kurser, deltagelse i temagrupper og faglige møder, samt udbredelse af kendskabet til køn til ikke-traditionelle målgrupper i organisationerne i sammenhæng med de globale temaer, som har bred interesse. Årets fokus på tematiske og metodiske tilgange, har muliggjort både individuel faglig fordybelse, såvel som udvikling af metodiske redskaber. Sekretariatet har en central rolle i at sikre at medlemmernes behov høres, så netværkets fremtidige arbejde er relevant. Netop interesse og engagement danner grobund for forsat kapacitetsudvikling. Kønsnet arbejder løbende på at ændre mødestrukturer og kommunikation internt i netværket, for at gøre aktiv deltagelse lettere og mere gennemsigtig. Giv en vurdering af hvorvidt medlemsorganisationernes kapacitetsudvikling har været påvirket af netværkets aktiviteter? dette må gerne illustreres ved eksempler. Tilstrømningen af nye medlemmer viser, at Kønsnet opfylder et klart behov for viden og kapacitetsopbygning indenfor køn og udvikling. I sommeren 2010 iværksattes en mindre undersøgelse af køn og organisatoriske forandringer blandt seks medlemsorganisationer i Kønsnet. I undersøgelsen nævnte flere organisationer at medlemskabet har været afgørende for den interne synlighed i organisationen af vigtigheden af at arbejde med køn og ligestilling. Én nævnte, at Kønsnets arbejde har været afgørende for egen kompetenceudvikling og en anden, at deres organisation fremover vil sende flere medarbejderrepræsentanter, da Kønsnets aktiviteter er givtige. På hvilke områder har netværket arbejdet med metodeudvikling og herunder rettighedsbaseret tilgang (RBA)? Kønsnet har arbejdet med udvikling af en participatorisk metode i relation til motivering af netværkets medlemmer. Metoderne inkluderer udvikling af en brainstormaktivitet, samt et aktivitetsheet, hvori grupperne i opstartsprocessen skulle formulere visioner og målsætning for en aktivitet, samt de vigtigste skridt for gennemførelsen af gruppens arbejde. Kønsnet lancerede i 2010 den elektroniske guide Gender and Rights: A Resource Guide, der er et metodiskredskab, der kombinerer en rettigheds- og kønsbaseret tilgang. I den forbindelse er der blevet afholdt et to dages RBA kursus. Med kurset og guiden har Kønsnet bidraget til nye metoder og læring i forhold til RBA og Køn. Kønsnet har ligeledes udarbejdet et mindre køn og kommunikations toolkit i samarbejde med journalist Ulrikke Moustgaard og antropolog Bjarke Oxlund. Hvis muligt, giv eksempler på hvorledes medlemsorganisationernes organisatoriske læring og praksis har været påvirket af netværkenes aktiviteter og tilgange herunder ændringer i politik, praksis og metoder (dette må meget gerne illustreres ved eksempler): Kønsnet forsøger fortløbende at knytte aktiviteterne til organisationernes aktuelle arbejde, ved eksempelvis at opfordre deltagere på kurser til at inddrage deres erfaringer eller problematikker relateret til aktuelle projekter. I undersøgelsen iværksat i sommeren 2010 nævner flere af de adspurgte organisationer at deres engagement og deltagelse i Kønsnet dels har været med til at profilere deres organisations arbejde med køn og ligestilling overfor eksterne partnere og donorer, dels har styrket deres arbejde med at udforme kønsstrategier og politikker i deres organisation. I rapporten står der blandet andet: Danske Handicaporganisationer blev medlem af Kønsnet som et led i udviklingen af deres Kønsstrategi.[...]Hos DH ser man Kønsnet som et ressourcecenter, hvor man organisationerne i mellem kan dele nyttige redskaber og ideer og inspirere hinanden. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 5

6 Andre medarbejdere i DRC har også deltaget i Kønsnets kurser, og Kønsnets kontaktperson spreder interessen for netværket ved at videresende nyhedsbrevene til sine kolleger. Kontaktpersonen mener også at DRCs og herunder særligt eget engagement i netværket har været med til at profilere organisationens arbejde med køn og ligestilling overfor eksterne partnere og donorer. Hvis relevant, beskriv på hvilken måde netværket har forsøgt at bygge broer mellem netværksaktivitets-deltagernes kompetenceudvikling og medlemsorganisationens organisatoriske praksis? Netværksaktiviteter opstår på baggrund af medlemmernes ønsker, hvormed vi sørger at bygge broer direkte mellem organisationernes behov og de kurser Kønsnet udbyder. Samtidig arbejder vi med at give kursusdeltagere konkrete guides og værktøjer med hjem, hvilket styrker overførslen af viden fra det enkelte kursus til medlemsorganisationerne. Vidensdeling og kommunikation På hvilken måde bidrager netværket til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressourcer, kommunikation og disseminering (filtering)? Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet af netværket i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter). Opsamling og formidling af relevante ressourcer er en central del af Kønsnets arbejde. Gennem nyhedsbrev, online ressourcebibliotek og kalender formidler Kønsnets sekretariat, hvad der sker på området og hvilke nye ressourcer der er indenfor det faglige felt. Gennem nyhedsbrev formidles de mest aktuelle, interessante og valide ressourcer. Hver ressource beskrives, så abonnementerne let kan se, hvilke der er relevante for dem. Vi arbejder fortløbende på at udvikle vores informationskanaler og gøre dem mere brugervenlige. Vi har i årets løb fået meget positive tilbagemeldinger på nyhedsbrevet, én skrev blandt andet: Nyhedsbrevet er rigtig godt og stadig det bedste af sin slags!. I 2010 har Kønsnet som omtalt publiceret den omfattende elektroniske guide Gender and Rights: A Resource Guide, lavet en temaside om status for FN s 2015-mål med fokus på ligestilling og empowerment af kvinder, publiceret en folder som opfølgning på Kønsnets medlemsorganisationers MDG3 fakkelforpligtelser, lavet et mindre tool kit om køn og kommunikation samt medvirket til publiceringen af en oversigt over forskning sammen med DDRN. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 6

7 12. Innovation Beskriv eksempler på fornyelse og nytænkning i måderne som netværket fungerer på (netværkspraksis) Kønsnet fokuserer i dels på tværgående tematisk arbejde med fokus på globale tendenser, dels på metodisk arbejde relateret til organisatorisk udvikling og RBA. Det tværgående tematiske fokus er en ny måde at arbejde på, hvor fokus er på sammenhæng mellem køn, udvikling og en række andre tematikker. Denne tilgang udvider rammerne og gør arbejdet med køn og udvikling relevant for en bredere gruppe af organisationer og medarbejdergrupper, samt som vi har set gennem året virksomheder, andre netværk og forskere. Har der været eksempler på social innovation 1 i netværket i fht. netværkets tema (innovative løsninger på udfordringerne). Hvis ja, beskriv hvordan netværket har faciliteret processer eller fora der har ført til denne sociale innovation? Kønsnet fokus på at integrere køn og ligestilling med en rettighedsbaseret- og metodisk tilgang har skabt mulighed for udvikling af nye metoder og viden, samt inddragelse af en bredere medlemsskare. Dette fokusskifte muliggør at underliggende årsager til fattigdom som social eksklusion, marginalisering samt diskrimination i stigende grad adresseres, ligesom at årsager til og konsekvenser af ulighed relateret til køn og seksualitet kobles sammen med andre kontekstuelle faktorer. Dette muliggør en mere nuanceret indsats. Denne arbejdsmåde er under forsat udvikling i Kønsnets temagrupper. 13. Årets tema hvis relevant 14. Fakta box Hvor mange % af deltagerne i netværkets aktiviteter var nye i netværkssammenhæng? Hvor mange % af medlemsorganisationerne har været involveret i netværkets fortalervirksomhed? Hvor mange personer har deltaget i netværkets kapacitetsudviklingsaktiviteter? Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget ved kapacitetsopbygningsaktiviteter? 70 % af deltagerne i Kønsnet aktivitetsudbud deltog for første gang i % af medlemsorganisationerne var underskrivere på Kønsnets skriftlige input 2. Flere organisationer har dog medvirket i udformningen af de tidligere input. 301 kursister har deltaget i Kønsnets kurser og debatarrangementer. Der har været repræsentanter fra 74 % af medlemsorganisationerne. 3 1 Her refereres specielt til social innovation, der defineres som udvikling af nyskabende måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål i spændingsfeltet mellem civilsamfundet, offentlige og private virksomheder det er ideer der skaber forandring/løser problemer. 2 Det er 32 % af de pr. oktober medlemsorganisationer. 3 Flere af de nye medlemmer, har idet de netop er kommet med, endnu ikke haft mulighed for at deltage. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 7

8 Hvor mange besøgende har der været på hjemmesiden? 8000 Hvor mange nyhedsbreve er sendt ud? Hvor mange modtager nyhedsbrevene? 348 DEL 2: Tematisk fokus og resultater 8 nyhedsbreve på dansk og engelsk. 6 ekstra opreklameringer. 16. Effekt (Outcome og impact) Giv en vurdering af netværkets bidrag til et eller flere af NGO-forums tematiske prioriteter: Fokus på ligestilling og køn er en af de tematiske prioriteter og Kønsnets arbejde falder selvsagt i tråd med dette. Kønsnet har blandt andet bidraget ved at styrke arbejdet med køn og ligestilling som en rettighedsbaseret tilgang gennem publiceringen af RBA guiden og kursusafholdelse relateret hertil. Samtidig arbejder Kønsnet i med at styrke medlemsorganisationerne interne arbejde med køn og ligestilling, hvilket vi dog først kan rapportere på ved udgangen af Samtidig har Kønsnet med det tematiske og transformative fokus bidraget til arbejdet med den første af de tematiske prioriteter: globale tendenser. Ved at fusionere et fokus på køn og ligestilling med et fokus på de globale tendenser - skrøbelige stater, governance og entreprenørskab har Kønsnet bidraget til vidensproduktion på området, hvilket kan styrke den tværgående analysekapacitet i medlemsorganisationerne. Det tværgående tematiske arbejde hænger uløseligt sammen med udvikling af ny metoder og redskaber, hvilket kobler Kønsnets sammen med det tredje tematiske tema: metodeudvikling. Her har Kønsnet arbejdet med opsamling af good practice på området køn og governance, samt med redskaber præsenteret i kursus sammenhæng som eksempelvis vores køn og mikrofinanskursus eller køn og RBA. Giv en vurdering af i hvilken grad netværkets eget mål/delmål (outcome) er nået: Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt ikke er foretaget en egentlig evaluering. Følgende er derfor baseret på feedback fra medlemmerne under kurser, arrangementer og i temagrupper, samt erfaringer fra Kønsnets styregruppe og sekretariat Kønsnet har i indeværende fase fokus på følgende konkrete målsætninger: Medlemsorganisationernes kapacitet og viden om køn og ligestilling både i forhold til mainstreaming og transformativt ligestillingsarbejde er styrket; Køn og ligestillingsperspektivet er blevet koblet tættere til globale tendenser indenfor medlemsorganisationernes arbejdsfelt; Medlemsorganisationernes interne arbejde med at integrere køn og ligestilling er styrket. Kønsnet er rigtig godt på vej til at opfylde målsætningerne. I 2010 har Kønsnet arbejdet på flere niveauer for at styrke medlemsorganisationernes kapacitet og viden om køn og ligestilling og flere end 300 personer fra 74 % af medlemsorganisationerne har deltaget. Erfaringerne viser, at den tematiske vinkling har stor tiltrækningskraft på medarbejdere i organisationerne, det er derfor sekretariatets vurdering, at medlemsorganisationernes kapacitet og viden om køn og ligestilling er styrket. Hvorvidt medlemsorganisationernes interne arbejde med at integrere køn og ligestilling er styrket er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt. Flere medlemsorganisationer har igangsat (eller ytret ønske Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 8

9 om at igangsætte) undersøgelser og udvikle redskaber til at styrke det interne ligestillingsarbejde. Giv en vurdering af i hvilken grad netværket har bidraget til det overordnede udviklingsmål opstillet i ansøgningen. (Hvis det er for tidligt at vurdere opnåelse af udviklingsmål angives det, hvorledes og hvornår, en monitorering og rapportering heraf vil ske.) Kønsnets overordnede målsætning er via en transformativ og tematisk tilgang at styrke fokus på og indarbejde køns- og ligestillingsperspektivet bredt i medlemsorganisationerne gennem kapacitetsopbygning, organisatorisk udvikling og kobling til centrale globale tendenser. Det er på nuværende tidspunkt for tidlig at give en fuld vurdering af opfyldelsen af målsætningen, men elementer er besvaret i de to foregående spørgsmål. Vi vil monitorere den overordnede målsætning i slutningen af perioden ved gennemførelsen af en mindre evaluering baseret på spørgeskemaer. 17. Resultater (output) For hvert resultat udvælges og angives to, fortrinsvis kvantitative, indikatorer (samme som i ansøgning). For hver indikator angives oprindelige mål samt det faktiske resultat. Kønsnets indikatorer er alle for den toårige periode Besvarelserne nedenfor er derfor ikke fyldestgørende og skal blot give en ide om udviklingen. Indikator: Oprindeligt mål Resultat Resultat (output) 1: Frivillige eller ansatte fra minimum 80 % af medlemsorganisationerne har deltaget i kapacitetsopbygningsaktiviteter Minimum 75 % af deltagerne i kapacitetsopbygningsaktiviteter vurderer selv, at de er blevet bedre rustet til at håndtere ligestillingsudfordringer. 74 % af medlemsorganisationerne har deltaget i kapacitetsopbygningsaktiviteter (NB: Ultimo 2010 kom der nye medlemmer, som ikke endnu har deltaget). Eksempelvis svarede 93 % af deltagerne på et kursus, at kurset havde givet dem større kapacitet og flere redskaber til at arbejde med køn og ligestilling i MENA regionen. Resultat 2: Resultat 3: Min. 50 % af medlemsorganisationerne rapporterer, at netværkets aktiviteter har involveret nye deltagere fra organisationerne i forhold til den første fase som følge af koblingen til de globale temaer. Selvevaluering kan fremvise eksempler på, at organisationerne aktivt har koblet kønshensyn til deres arbejde med de globale tendenser. Mindst 60 % af medlemsorganisationerne rapporterer positiv forandring af deres tilgang til køn og ligestilling. Mindst to af medlemsorganisationerne har gennemført større organisatoriske tiltag med fokus på køn med faglig støtte fra netværket (f.eks. twinning, gender audits, interne ligestillingsanalyser, strategiformulering og implementering). Vi kan ikke rapportere på dette endnu, men en optælling fra vores side viser at vi har haft mange nye deltagere. (Se Faktaboks.) Vi har ligeledes fået flere nye medlemmer som følge af koblingen til de globale tendenser. Eks. Tryg, der blev medlem i forbindelse med vores fokus på mikrofinans og køn.(tryg rettede henvendelse om medlemskab i 2010 og blev formelt optaget i 2011.) Da vi endnu ikke har lavet en evaluering kan vi ikke rapporterer på dette. Men i en mindre rundspørge blandt 14 medlemsorganisationer i november 2010 blev det angivet at Kønsnets arrangementer på en skala fra 1-10 (hvor 1 er lidt og 10 er meget) lå på 7,4 i graden af hvor interessante og relevante de er. I en mindre undersøgelse fra sommeren 2010 nævner flere organisationer at deres deltagelse i Kønsnet har profileret deres organisations arbejde med køn og ligestilling internt og eksternt. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 9

10 Analyse af resultaterne, herunder: I hvilket omfang har netværket nået sine målsætninger (hvorfor hvorfor ikke) Dette kan først vurderes efter en evaluering i udgangen af perioden. 18. Problemer og justeringer Hvilke problemer har netværket måttet forholde sig til (uforudsete samt inden for forudsætninger og risici, jf. ansøgning)? Opstart af temagrupper har taget en anseelige mænge tid og ressourcer fra sekretariatet. Vurderingen er, at dette har været nødvendigt og den rigtige prioritering for det første år, men har selvsagt haft konsekvenser for andre aktiviteter som f.eks. mulighed for mentorordning og twinning noget sekretariatet dermed ikke har haft ressourcer til at tilbyde. Derudover er de problemer og risici opridset i den oprindelige ansøgning fortsat gældende. Hvilke justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet, er blevet gennemført (punktform og begrundelse)? Kønsnet har i forbindelse med barsel og koordinatorskifte ansøgt og fået godkendt at bruge af budgetmarginen til at dække de ekstra lønudgifter. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 10

11 SAMMENDRAG 19. Sammendrag Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af netværkets vigtigste resultater, problemer og læring i den indeværende bevillingsperiode har været et spændende og intents år for Kønsnet. Det har været et år hvor sekretariatet har konsolideret netværkets transformative og tematiske tilgang til køn, ligestilling og rettigheder. Dette er sket ved massiv fokusering på de globale emner gennem opstart af temagrupper, arrangementer og ressourcedeling. Ambitionen har været og er fortsat, at Kønsnet bryder med den traditionelle tilgang til køn og ligestilling, adressere globale tendenser fra et kønsperspektiv, sammenbringer nye aktører, tiltrækker ekspertviden, rækker bredere ud i organisationerne, og derigennem styrker organisationernes evne til at arbejde innovativt og transformativt med køn og ligestilling. Succesen kan blandt andet måles i tilstrømningen af nye medlemsorganisationer, stor tilslutning til arrangementer, mange nye ansigter fra medlemsorganisationerne, deltagere der ikke er kønsansvarlige, samt en stigning i mandlige deltagere. Vi kan konkludere, at vi styrker medlemsorganisationernes evner og muligheder for at arbejde innovativt og transformativt med køn og ligestilling, men hvorvidt de rent faktisk gør det har vi på nuværende tidspunkt ikke dokumentation for. Kønsnet har gennem vedholdende og grundigt arbejde sat et væsentligt præg på udarbejdelsen af Udenrigsministeriet nye udviklingspolitiske strategi. Et vigtigt og lærerigt resultat fra året løb, er det styrkede samarbejde med andre netværk, organisationer og forskere. Samarbejdet har resulteret i spændende arrangementer, vidensdeling og udvidelse af netværket. I 2011 udvider Kønsnet samarbejdet med nye partnere. Netværket har også haft succes med at holde kurser for specifikke faggrupper og/eller geografisk orienteret organisationer her tænkes på Gender & MENA kurserne, kønskurset for kommunikationsansvarlige, samt seminaret om mikrofinans som redskab til empowerment. Endvidere skal her nævnes det to-dags advanced RBA-kurset, der har været én af mange aktiviteter igangsat og udviklet under temagruppen om køn og rettigheder. Den største udfordring for Kønsnet har været opstarten af de nye temagrupper. Grupperne er forsat grundstenen i Kønsnets arbejde - det er her mange at aktiviteterne bliver formet og igangsat, at medlemmerne har mulighed for størst medindflydelse, samt erfarings- og vidensdele. Men, arbejdet med temagrupperne har også været meget tids- og ressourcekrævende for sekretariatet. Til gengæld er det værd at understrege, at med assistance fra sekretariatet er der mange gode eksempler på temagrupper der har formuleret, igangsat og gennemført kurser og andre aktiviteter. BILAG Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget Bilag 2: Medlemmernes involveringsgrad (arbejdsredskab) Bilag 3a: Weighted Checklist til koordinatorerne/styregrupperne, som kan bruges årligt til monitorering af netværkets funktioner. Bilag 3b: Weighted Checklist til netværksmedlemmerne som kan bruges årligt eller i sammenhæng med en evaluering/review. Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for Faglige Netværk 11

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Årsberetning 2008 FREMLAGT VED KØNSNETS ÅRSMØDE 8. DEC. 2008

Årsberetning 2008 FREMLAGT VED KØNSNETS ÅRSMØDE 8. DEC. 2008 at arbejde systematisk for at fremme ligestilling er styrket. Delmål 3: Medlemsorganisationernes fortalervirksomhed og samarbejde med internationale netværk og forskningscentre på ligestillingsområdet

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Uddannelseskatalog Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Indhold Indledning... 3 Priseksempler... Error! Bookmark not defined. Grundkursus

Læs mere

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Indhold LIGESTILLING I EN TVÆRNORDISK KONTEKST 1 UDBYTTE AF AT FORETAGE LIGESTILLINGSVURDERINGER

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Punkt 2 Formandens skriftlige beretning for 2013-14 NGO FORUMs årsmøde 27. maj 2014 NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Det har været et travlt år. Det er jo en kliché efterhånden, men

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere