Formidling af digital radiografi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidling af digital radiografi"

Transkript

1 Formidling af digital radiografi I klinisk praksis Helle Veber Finnedal og Svenja Walter Radiografuddannelsen, R05B University College Lillebælt Bacheloropgave Vejleder: Helle Rützou Chilvers/Bo Redder Mussmann Antal anslag:

2 Abstract Dissemination of digital radiography in clinical practice Formidling af digital radiografi i klinisk praksis Baggrund: Baggrunden for denne opgave udspringer af et fokusgruppeinterview, afholdt i forbindelse med 5. interne opgave. Genstandsfeltet for opgaven var, hvorvidt radiografer oplevede deres kompetencer og professionalitet i forhold til digital gennemlysning. Resultatet af interviewet viste bl.a., at radiograferne ønskede at deltage i efteruddannelseskursus i digital radiografi, for at blive bedre til at formidle deres viden til studerende. Vi ønskede derfor at undersøge om de kurser der forefindes i digital radiografi rent faktisk er en hjælp til radiografen i forhold til at kunne dele sin viden med andre og dermed være et led i at udvikle digital radiografi. Ifølge studieordningen for radiografuddannelsen er de centrale begreber i radiografernes virksomhedsfelt at radiograferne har viden, færdigheder og kompetencer inden for radiografi og kan udføre, lede, formidle og udvikle radiografi. Radiografi er et sundhedsvidenskabeligt fag. Videnskab kan ikke udvikles, hvis ikke den kan formidles, og den kan ikke formidles uden den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer. Metode: Empirien skabes gennem et fokusgruppeinterview afholdt på det sygehus, hvor genstandsfeltet for 5. interne opgave udsprang, og som danner grundlag for denne undersøgelse. Endvidere suppleres empirien med en artikel omhandlende en evalueringsundersøgelse på en formidlingsmodel, hvor hovedpåstanden er at formidlingsmodellen samt kollegainstruktion kan have betydelig effekt på viden, holdninger og kliniske praksisser. Empiridata analyseres ved hjælp af meningskondensering, hvorefter det bliver sammenholdt med teori og artikel, samt konkluderet og perspektiveret i forhold til problemformuleringen. Konklusion: Kursus i digital radiografi har for nogle radiografer betydning for oplevelsen af at være kompetent til at formidle digital radiografi i forbindelse med klinisk praksis. For andre har det ingen betydning. Oplevelsen af egen formidlingskompetence er subjektiv, og derfor kan vi ikke konkludere entydigt på problemformuleringen. Igennem kurset i digital radiografi er det muligt for radiografen at opnå faglige kompetencer i form af viden, mens de personlige kommunikative kompetencer ikke nødvendigvis styrkes gennem kurset. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemfelt Problemstillinger Problemafgrænsning Problemformulering Begrebsafklaring af nøglebegreber Operationalisering Design Metodiske overvejelser om opgavens opbygning Metodiske overvejelser om empirisk studie Generelle overvejelser om fokusgruppeinterview Specifikke overvejelser i forhold til fokusgruppeinterview Etiske overvejelser i forhold til empirisk studie Valg af teori Kritisk stillingtagen til valg af litteratur til teori Kritisk stillingtagen til artikelvalg Kritisk stillingtagen til valg af litteratur til empirisk studie Teori Radiografi Kursus i digital radiografi Digital radiografi Billedbehandling Billedlagring Formidling Kompetence Artikel Artikelgennemgang

4 6.2. Artikelanalyse Empiri Interviewguide Beskrivelse af informantgruppen Præsentation af resultater Erfaringsafsnit Diskussion Konklusion Perspektivering Litteraturhenvisning Bilagsfortegnelse

5 1. Indledning Baggrunden for denne opgave udspringer af et fokusgruppeinterview, afholdt i forbindelse med 5. interne opgave. Genstandsfeltet for opgaven var, hvorvidt radiografer oplevede deres kompetencer og professionalitet i forhold til digital gennemlysning. Resultatet af interviewet (bilag 1) viste bl.a., at radiograferne ønskede at deltage i efteruddannelseskursus i digital radiografi, for at blive bedre til at formidle deres viden til studerende. Denne problemstilling fandt vi interessant til videre udforskning. Digitaliseringen af røntgenapparaturet startede allerede i 1970 erne (1, s. 397), og en rundringning til danske regioners sygehuse har vist, at hovedparten af de danske røntgenafdelinger i dag er digitaliseret (bilag 2). Indførelsen af nyt apparatur kræver, ifølge røntgenbekendtgørelsen, efteruddannelse for personalet der betjener det (2, 15). Ovennævnte fokusgruppeinterview viser dog, at dette ikke er tilfældet. Da digitaliseringen er sket løbende over de seneste år, har ikke alle radiografer endnu haft mulighed for at deltage i efteruddannelse, men erfaring og selvstudie kan, for nogle radiografers vedkommende, have spillet en rolle for opøvelse af kompetencer i forhold til at udføre digital radiografi. Ifølge studieordningen for radiografuddannelsen må den nyuddannede radiograf have fagspecifik kompetence til at udføre, lede, formidle og udvikle radiografi (3, s. 8, afsnit 2.2). Vores erfaring fra klinisk praksis har vist, at radiograferne er dygtige til at udføre radiografi, men at nogle kommer til kort, når de skal formidle deres viden om digital radiografi. Denne opgave har til formål at afdække, i hvilket omfang deltagelse i efteruddannelse har indflydelse på radiografernes oplevelse af egne kompetencer i forhold til at formidle digital radiografi. 2. Problemfelt 2.1. Problemstillinger Teknologien er i hastig udvikling inden for radiografien. Der præsenteres løbende nyt apparatur, der bl.a., ved korrekt anvendelse, gør radiografernes arbejde lettere, diagnosesikkerheden højere, patientkomforten større og stråledosis lavere (1, s ). 5

6 De radiologiske afdelinger vil gerne investere i nyt apparatur, for at imødekomme de forskellige interessenters ønsker og behov. Men bliver der ligeledes investeret i efteruddannelse af de radiografer, der skal betjene apparaturet, så de netop kan udnytte den nye teknologi optimalt? Indførelsen af nyt apparatur kræver, ifølge røntgenbekendtgørelsen, efteruddannelse for personalet der betjener det (2, 15). Men denne efteruddannelse har omkostninger for afdelingerne både økonomisk og personalemæssigt, når personalet er fraværende på afdelingen pga. kursus. Som tidligere nævnt viser vores erfaring fra klinisk praksis, at radiograferne er dygtige til at udføre radiografi, men at nogle kommer til kort, når de skal formidle deres viden om digital radiografi. Dette stemmer overens med det, i indledningen omtalte, fokusgruppeinterview (bilag 1) afholdt i forbindelse med udfærdigelsen af 5. interne opgave. Det omhandlede efteruddannelse i DSI/DSA med digital receptor, og afdækkede et generelt behov for efteruddannelse inden for digital radiografi. Interviewet viste at kun den specialeansvarlige i DSI/DSA havde deltaget i et kursus i digital radiografi, mens de andre deltagere ytrede ønske om deltagelse i et sådant kursus. På trods af dette ønske, ser radiograferne sig i stand til at udføre den daglige betjening af apparaturet. Dog føler de, at deres tekniske viden om apparaturet er så mangelfuld, at de ikke føler sig kompetente til at formidle dette til eksempelvis studerende. Denne uoverensstemmelse mellem at radiograferne føler, at de kan betjene apparaturet samtidig med at de oplever mangelfulde kompetencer i formidlingen af den tekniske viden, rejser spørgsmålet om radiografien har de optimale betingelser for at kunne udvikles, og hvordan det påvirker radiografernes daglige arbejde. Ifølge bekendtgørelse om radiografuddannelsen, BEK nr. 792, 1 stk. 6 (4), skal radiografstuderende fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet grunduddannelse. Derudover står der i BEK Den ansvarlige leder skal sørge for at alle personer der udfører røntgenundersøgelser, herunder særlig gennemlysningsundersøgelser, er instrueret i procedurerne i forbindelse hermed og derved har opnået tilstrækkelig kyndighed. Og videre i 15 Den ansvarlige leder skal sørge for at de personer der udfører røntgenundersøgelser, har adgang til efteruddannelse, særligt i forbindelse med indførelse af nye teknikker (2). 6

7 Hvis radiograferne på danske røntgenafdelinger mangler efteruddannelse i digital radiografi, er det uvist om de udnytter modalitetens muligheder, eller tager højde for dens begrænsninger. Der er således mulighed for, at modalitetens fulde potentiale ikke udnyttes, med risiko for, at patienten får mere dosis end nødvendigt; jvf. BEK (2), og at diagnosesikkerheden ikke bliver optimal. BEK Personalet skal under det daglige arbejde sørge for at arbejdsgangen i enhver henseende er strålebeskyttelsesmæssig forsvarlig... (2). Det forudsætter at personalet har kendskab til apparaturet og dets postprocesseringsmuligheder. Hvis det ikke er tilfældet, er der risiko for, at patienten udsættes for unødig stråling, og radiograferne er således ansvarlige. Radiografer får autorisation til at udføre deres hverv, og formålet med autorisationer er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser (5, 1). En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed (5, 17). En autoriseret sundhedsperson kan fratages autorisationen, såfremt udøveren må antages at være til fare for andre mennesker på grund af grov forsømmelighed udvist ved udøvelsen af hvervet (5, 7 stk. 1). I sin yderste konsekvens, kan det således medføre, at radiografen fratages sin autorisation, fordi han ikke levede op til sit ansvar om at sikre strålebeskyttelsesmæssige arbejdsgange. Professionshøjskolerne i Herlev, Aalborg og Odense tilbyder, forår og efterår (6, 7, 8), efteruddannelseskurser til radiografer. Aalborgskolen, UCN, tilbyder således et tredageskursus, Herlevskolen, EVU, tilbyder et todageskursus, og Odenseskolen, UCL, tilbyder et firedageskursus. Disse kurser har en pris á ca kr. pr. deltager pr. dag, og dermed er der også et økonomisk aspekt, udover at radiografen i forbindelse med kursusdagene er fraværende på afdelingen og måske skal erstattes af en vikar der skal aflønnes. Det kan betyde, at afdelingen må prioritere hvilke og hvor mange medarbejdere, der er mulighed for at sende på kursus, hvilket kan resultere i, at der kan gå lang tid før alle relevante medarbejdere har fået efteruddannelsen. Dette kan have som konsekvens, at ny viden i mellemtiden er blevet forældet, og der derfor er behov for ny efteruddannelse. Spørgsmålet er, om det er nødvendigt at hele personalet skal have efteruddannelsen på et kursus, eller om en intern oplæring, af eksempelvis en specialeansvarlig, der har taget 7

8 efteruddannelseskurset ville være tilstrækkeligt til, at radiograferne kan opnå den fornødne viden og kompetence til at formidle digital radiografi? På nogle afdelinger vælger ledelsen at få en ekstern underviser til afdelingen for at undervise medarbejderne. Det har den fordel, at flere kan undervises ad gangen, uden at der skal undværes personale, som ellers ville være væk et antal dage for at få undervisningen på kursusstedet. Prisen pr. deltager i en undervisningssession på afdelingen vil således blive mindre end hvis undervisningen foregår på et kursussted bl.a. pga. flere deltagere, egen forplejning, og færre undervisere. Men når undervisningen foregår på afdelingen, vil det typisk forløbe over en formiddag, hvorimod kursusstederne tilbyder kurser på 2-4 dage. Får radiograferne så et sufficient indblik i de digitale systemer med den undervisning der bliver tilbudt på afdelingen? Er den efteruddannelse der tilbydes af professionshøjskolerne tilstrækkelig til at dække radiografernes behov? Rummer de eksisterende kurser det radiograferne søger? Hvad er indholdet i kurserne? Hvem er underviserne? Som forundersøgelse til denne opgave udarbejdede vi et spørgeskema til den afdeling, der tages udgangspunkt i, i denne opgave (bilag 3). Spørgeskemaet afdækkede radiografernes kursusaktivitet i digital radiografi og hvorvidt de føler sig rustede til at formidle og udføre radiografi. Resultatet viste, at radiografer med kursus i digital radiografi føler sig bedre rustede til at formidle end radiografer uden. Spørgsmålet er, om det er kurset i digital radiografi, eller andre faktorer, der har haft indflydelse på oplevelsen af at være kompetent til at kunne formidle digital radiografi. I studieordningen for radiografuddannelsen må den nyuddannede radiograf have fagspecifik kompetence til at udføre, lede, formidle og udvikle radiografi (3, s. 8, afsnit 2.2). Dette er altså de kvaliteter en radiograf skal være i besiddelse at, for at kunne udøve sin profession. Men når radiograferne igennem det daglige arbejde opnår erfaring, og dermed kompetence til at udføre digital radiografi, oparbejdes en implicit viden. Implicit viden kan være vanskelig at videreformidle (9, s. 40). Spørgsmålet er, om et kursus i digital radiografi kan gøre denne viden eksplicit? Formidling af viden mellem kolleger, til studerende og til tværfaglige samarbejdspartnere er nødvendig for udvikling af arbejdspladsen og medarbejdernes kompetencer. Vidensdeling 8

9 stimulerer følelsen af at lære nyt og udvikle sig, og når man deler sin viden med andre, får man mulighed for at italesætte mere eller mindre implicit viden, hvorved den bliver lettere tilgængelig (10 og 11, s. 118). Radiografi er et sundhedsvidenskabeligt fag (3, s. 5). Videnskab kan ikke udvikles, hvis ikke den kan formidles, og den kan ikke formidles uden den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer (12, s. 23ff). Hvis radiograferne føler utilfredshed ved manglende kompetence til at formidle teknisk viden, som det er tilfældet i pilotfokusgruppeinterviewet, kan det være årsag til følelsen af utilstrækkelighed. Dette kan manifestere sig som stress og øget frekvens af sygefravær (13, s. 324), og kan i værste fald have indflydelse på undersøgelsen af patienten Problemafgrænsning Ifølge studieordningen for radiografuddannelsen er de centrale begreber i radiografernes virksomhedsfelt at radiograferne har fagspecifikke kompetencer inden for radiografi til at udføre, lede, formidle og udvikle radiografi (3, s. 8, afsnit 2.2). Personlig erfaring og fokusgruppeinterviewet giver indtryk af, at ikke alle radiografer er og føler sig kompetente til at kunne videreformidle digital radiografi når det drejer sig om digital teknik i forhold til kliniske undersøgelser. Radiografien kan ikke udvikles uden formidling. Ligeledes vil en røntgenafdeling stagnere, hvis medarbejderne ikke kan dele deres viden. På den afdeling, hvor problemfeltet udspringer, er der ikke fastsat noget kvalitetsmål for formidling til kolleger og studerende. Der kan derfor ikke foretages kvalitetsmåling eller kvalitetskontrol og - sikring. Men manglende kompetence til at formidle er et udviklingsmæssigt problem idet radiografien, og dermed den digitale radiografi, ikke kan udvikles hvis den ikke kan formidles. Dette sammenholdt med fokusgruppeinterviewet, hvor radiograferne ønskede et kursus i digital radiografi for at blive bedre til at formidle samt forundersøgelsen, som viste at radiograferne med digital radiografikusus følte sig bedre rustet til at formidle radiografi, berettiger denne opgave til yderligere identifikation af problemet (14, s. 33). 9

10 Det kunne derfor være interessant at undersøge om de kurser, der udbydes i digital radiografi rent faktisk er en hjælp til radiografen i forhold til at kunne dele sin viden med andre, og dermed være et led i at udvikle digital radiografi. Som tidligere nævnt, har hovedparten af de danske sygehuse indført digitale systemer, men ikke alle udfører undersøgelser med digital gennemlysning. Derfor har vi valgt kun at fokusere på CR/DR systemer til brug ved røntgenundersøgelser af skelet og thorax Problemformulering Ud fra ovenstående udleder vi følgende problemformulering: Hvordan har deltagelse i kursus i digital radiografi betydning for radiografens oplevelse af at være kompetent til at formidle digital radiografi i forbindelse med klinisk praksis? 2.4. Begrebsafklaring af nøglebegreber Oplevelse: En oplevelse stammer fra individets emotionelle og kognitive bearbejdning af de sanselige indtryk (stimuli), som organismen får fra genstandsverdenen (15). I nærværende opgave er oplevelsens natur af både implicit og eksplicit karakter Operationalisering I dette afsnit vil vi kategorisere problemformuleringen og begreberne i denne. Operationalisering er et analyseredskab, som skal være bindeled mellem problemformuleringens antagelser og svarene på disse i diskussionen. Dvs. at den sørger for, at analysen ikke falder udenfor problemformuleringens rammer (16, s. 74). For at kunne svare på problemformuleringen, er der nogle forhold der må undersøges nærmere. Til det formål er der opstillet forskningsspørgsmål, der ved besvarelse, samtidig vil besvare problemformuleringen og dermed føre til en konklusion. Der ses følgende kategorier i problemformuleringen: 10

11 Kategori 1:Deltagelse i digital radiografi kursus Begreber: Radiografi Afledte begreber: Definition på radiografi Klinisk radiografi Teoretisk radiografi Digital radiografi Afledte begreber: Digital billedbehandling Kursus i digital radiografi Afledte begreber: Varighed Indhold Underviser kvalifikationer Forskningsspørgsmål: Hvad er radiografi? Hvad er digital radiografi? Hvad er digital billedbehandling? Hvad bruges digital billedbehandling til? Hvordan anvendes den digitale radiografi i klinisk praksis? Hvad indeholder kursus i digital radiografi? Hvor længe varer kurset? Hvem underviser? Kategori 2: oplevelse af at være kompetent at formidle digital radiografi Begreber: 11

12 Kompetence Afledte begreber: Definition på kompetence Formidling Afledte begreber: Definition på formidling Formidling af viden Forskningsspørgsmål: Hvad er kompetence? Hvordan opnås kompetence? Hvad er formidling? Hvad er viden? Hvordan formidler man sin viden? Hvordan oplever radiografer deres kompetencer i at formidle den fagspecifikke viden? Hvilke problemer knytter sig til formidling? Hvor har radiograferne problemer i forhold til at formidle den fagspecifikke viden? Hvor har radiograferne ikke problemer i forhold til at formidle den fagspecifikke viden? Hvordan har kursus påvirket deres oplevelse af egne kompetencer i at formidle den fagspecifikke viden? 3. Design I dette afsnit præsenteres konceptet for opgaven, herunder hvordan forskningsspørgsmålene bliver besvaret, hvilken empiri der anvendes i opgaven, samt generelle og specifikke overvejelser om den anvendte forskningsmetode Metodiske overvejelser om opgavens opbygning Opgaven er opbygget metodisk, for at kunne besvare problemformuleringen, der er fremkommet efter at opgavens problemfelt er blevet defineret og afgrænset. Ved denne proces er der fremkommet en række forskningsspørgsmål, som, vi mener, bør besvares for at kunne svare på problemformuleringen og dermed føre til en konklusion. 12

13 Derfor vælger vi dels at se på digital radiografi, kompetence og formidling rent teoretisk, dels, via empiri bestående af fokusgruppeinterview med radiografer, at undersøge hvordan radiograferne oplever deres kompetencer til formidling af digital radiografi i forbindelse med klinisk praksis. Der inddrages en artikel til belysning af effekten af en formidlingsmodel (bilag 4). Dermed får vi en metodetriangulering, der øger reliabiliteten af opgaven. Pilotinterviewet, der ligger til grund for denne opgave er vedlagt som bilag 1. I teoriafsnittet digital radiografi vil følgende forskningsspørgsmål blive besvaret: Hvad er radiografi? Hvad er digital radiografi? Hvad er digital billedbehandling? Hvad bruges digital billedbehandling til? Hvad indeholder kursus i digital radiografi? Hvor længe varer kurset? Hvem underviser? Dernæst følger et afsnit om kompetence, hvor følgende forskningsspørgsmål vil blive besvaret: Hvad er kompetence? Hvordan opnås kompetence? Teoriafsnittet afsluttes med formidling, hvor følgende forskningsspørgsmål vil blive besvaret: Hvad er formidling? Hvad er viden? Hvordan formidler man sin viden? Hvilke problemer knytter sig til formidling? Fokusgruppeinterviewet vil blive introduceret mht. hvilke generelle og specifikke overvejelser, der er gjort før udførelsen. Empirisk vil følgende forskningsspørgsmål blive besvaret: Hvordan anvendes den digitale radiografi i praksis? Hvordan oplever radiografer deres kompetencer i at formidle den fagspecifikke viden? Hvor har radiograferne problemer i forhold til at formidle den fagspecifikke viden? Hvor har radiograferne ikke problemer i forhold til at formidle den fagspecifikke viden? Hvordan har kursus påvirket deres oplevelse af egne kompetencer i at formidle den fagspecifikke viden? Dernæst følger analyse af data og erfaringsafsnit. Herefter udarbejdes et diskussionsafsnit, som sammenholder teori, empiri og artikel. Opgaven afsluttes med konklusion og perspektivering Metodiske overvejelser om empirisk studie I denne opgave har vi valgt en hermeneutisk tilgang, idet vi prøver at afdække radiografernes oplevelse af at være kompetente til at formidle digital radiografi i klinisk praksis. Hermeneutik betyder fortolkningskunst eller læren om forståelse og bygger på det humanistiske menneskesyn, hvor forståelsen er et helt centralt begreb. I en videnskabelig sammenhæng forudsætter forståelsen, at man begriber den genstand, man prøver at forstå, og begreb er ord, der 13

14 sætter os i stand til at kommunikere meningsindholdet i den virkelighed vi er en del af, og gøre det fælles med andre (9, s. 94). Et andet grundbegreb i hermeneutikken er for-forståelse, som er den forståelse, der går forud for selve forståelsen. Denne for-forståelse skaber, sammen med fordomme, en samlet horisont som alt bliver fortolket ud fra. Fordomme er her ikke et negativt begreb, men de forventninger og antagelser man bærer med sig (9, s. 96). Der vil altid være for-forståelse og fordomme om alt, man prøver at forstå, og i den videnskabelige hermeneutik er det vigtigt at for-forståelsen sættes i spil frem for at se bort fra den. For at sætte forforståelsen i spil og udvide sin horisont er dialog vigtig. Der skal tales med og ikke til den anden, og dermed kan man begynde at forstå, hvad den anden forstår. Derved vil man kunne få provokeret sin egen for-forståelse, således at horisonten udvides og fordommene revurderes (9, s. 102). Hermeneutikken tilhører åndsvidenskaben, hvis formål er at give os en forståelse for vores livsomstændigheder i modsætning til naturvidenskaben, hvis formål er at forstå naturens fænomener (17, s. 58). Når vi tolker på noget, inddrages vores egen forståelse og erfaringer i tolkningen og dermed er tolkningen ikke længere objektiv (9, s. 102). Subjektiviteten gør hermeneutikken forskellig fra den fænomenologiske tilgang. Her observeres alt som det viser sig, og det forsøges at beskrive det viste så objektivt som muligt ved at løsrive sig fra sammenhængen og beskrive fænomenerne teori-frit (9, s. 109). Den hermeneutiske tilgang kombinerer vi med en socialkonstruktivistisk for-forståelse. Socialkonstruktivisme antager, at virkeligheden hverken er objektiv eller skabt af individuelle subjekter, men at virkeligheden er en social konstruktion, fordi sprogets definitioner af fænomener sker i sprogets praktiske sociale anvendelse (18, s. 28). Dette gør sig specielt gældende i dette projekt, da vi vil forstå radiograferne; men deres meninger dannes i samtale og diskussion af emnet, altså i en social sammenhæng. Da vi vil kaste lys over radiografernes oplevelse af egne kompetencer til formidling af digital radiografi, er den oplagte empiriske metode et fokusgruppeinterview, se næste afsnit. Empiriske data kunne i denne forbindelse have været indsamlet med interview, spørgeskema eller deltagerobservation. Når de metoder er valgt fra i denne opgave er det fordi, vi ved det individuelle interview kun vil få den enkeltes perspektiv, og det vil muligvis være vanskeligt at få den implicitte viden frem (17, s.109). Ved fokusgrupper opnår vi derimod en synergieffekt, hvor den enkelte hører de andre deltageres synspunkter og måske indgår i en diskussion om egne og andres synspunkter og 14

15 dermed selv bliver i stand til at italesætte deres implicitte viden (18, s. 17). Med et spørgeskema har forskeren mulighed for at nå mange respondenter og deres mening eller holdning, men det vil være vanskeligt at få nuancerne med, fordi det kun vil være muligt at få indblik i respondenternes eksplicitte viden (17, s. 110). Ved observation observerer forskeren handlinger og tavs viden (19, s. 111), men da det netop er radiografernes oplevelse af egne kompetencer vi søger at afdække, må vi give dem stemme og ikke selv afgøre, hvori denne oplevelse og viden består Generelle overvejelser om fokusgruppeinterview Problemformuleringen lægger op til den forstående forskningstype, som beskrives af Launsø og Rieper i Forskning om og med mennesker (17, s ). Denne forskningstype tager udgangspunkt i fortolkning og forståelse af fænomener som allerede er fortolkninger. Det betyder at: Det afgørende ved den forstående forskningstype er, at forskeren her søger viden baseret på den udforskedes perspektiv. Dvs. at den udforskedes subjektivitet indgår som det væsentlige datamateriale. Man søger at afdække menneskers meninger, vurderinger, motiver og intentioner i deres specifikke kontekst. (17, s. 22). Det vi søger er at forstå, hvilken oplevelse radiograferne har af egne kompetencer til at formidle digital radiografi i klinisk praksis. Til det har vi valgt det kvalitative forskningsinterview, fordi kvalitativ forskning ifølge Launsø og Rieper kan være relevant når Forskeren har at gøre med meningskonstruktioner, der refererer til rum-tid dimensioner, dvs. til nogle rammer Forskeren vil»give stemme«til de udforskede (17, s. 128). Vi mener, at dette gør sig gældende for det kvalitative fokusgruppeinterview, da radiografernes oplevelse af egne kompetencer opstår i en radiograffaglig kontekst og dermed indenfor afdelingens rammer, fysiske såvel som forståelsesmæssige. Men vi må udforske, hvori radiografernes oplevelse består, ved at give dem stemme. Som tidligere nævnt er for-forståelse et vigtigt begreb inden for hermeneutikken. Jacob Birkler taler om den hermeneutiske cirkel, hvor delene kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt at 15

16 helheden kun forstås i kraft af delene (9, s. 98). Vi er som radiografstuderende bekendt med radiografien, og har som sådan en forståelse af både radiografiens dele og helhed. Vi har altså en for-forståelse, som vi tolker og analyserer ud fra. Selve vidensproduktionen tager udgangspunkt i socialkonstruktivismen, da radiograferne igennem fokusgruppeinterviewet konstruerer deres virkelighed og sandhed. Den virkelighed og sandhed, de skaber, er subjektiv og gælder kun for dem. Der kan derfor ikke tales om overførbarhed til andre radiografer. Fokusgruppeinterviewet har den indholdsmæssige styrke, at gruppeinteraktionen stimulerer til ægte og nuancerede udsagn og også virker som kontrol på ekstreme eller usande oplysninger, hvormed metoden får en større grad af reliabilitet (17, s. 144). Interviewpersonerne kan give hinanden modog medspil, som skaber en dynamisk dialog og i mange tilfælde frembringe relevante og væsentlige udsagn, der ikke ville være fremkommet, hvis interviewene var blevet gennemført med personerne enkeltvis. Dialogen og diskussionen eliminerer ikke betydningen af de forskellige udsagn, men interviewpersonernes forskellige vurderinger beriger og nuancerer hinanden. Der finder således forskellige former for berigtigelse (validering) sted i forhold til de konkrete udsagn. Informationer, der fremkommer gennem dialog mellem interviewpersonerne, vil sjældent fremkomme med samme styrke og klarhed, som hvis der havde været tale om interview med de enkelte personer hver for sig. Det skal samtidig tilføjes, at der kan være væsentlige og kritiske udsagn, der ikke bliver bragt frem i fokusgruppeinterview, idet gruppens medlemmer i en vis udstrækning påvirker hinanden gennem social kontrol. Forskningsspørgsmålene indeholder vidensformer af både eksplicit og implicit karakter, og det er ved den implicitte vidensform, vi mener at gruppeinteraktionen har en fordel frem for individuelt interview. Fokusgruppeinterview som forskningsmetode producerer data via gruppeinteraktion omkring et emne som forskeren har bestemt (17, s. 144). Svagheden ved fokusgruppeinterview er, at man må begrænse sig til færre temaer, pga. de mange deltagere, men i dette tilfælde, vil antallet af temaer være begrænset, så det ser vi ikke som et problem, se evt. interviewguiden, afsnit 7.1. En anden svaghed ved fokusgruppeinterview er, at antallet af deltagere nedsætter generaliseringsmuligheder til en stor population, men til gengæld kan man opnå en righoldig indsigt, og øge muligheden for reliabilitet (17, s. 111). Reliabiliteten er dog ikke eviggyldig, da det er et dynamisk område vi udforsker. Ændres variablerne kan undersøgelsens resultat på længere sigt vise sig at være ugyldigt (20, s. 31). 16

17 En fordel ved at anvende fokusgruppeinterview som metodevalg til produktion af empiriske data er, at stille uddybende spørgsmål, hvilket kan være nødvendigt hvis informanterne ikke forstår spørgsmålene, eller hvis der ikke opnås fyldestgørende svar fra informanterne. Denne mulighed findes ikke ved eksempelvis spørgeskemaundersøgelser. Steiner Kvale beskriver meningskondensering, som en af flere analysemetoder, som kan anvendes til at analysere de empiriske data (19, s. 190). Der trækkes de interviewedes udtrykte meninger sammen til kortere udsagn, hvor hovedbetydningen af det, der er sagt, omformuleres i få ord. Det betyder således, at kondenseringen kan hjælpe os til at skabe overblik over, hvad kurserne betyder for radiografernes oplevelse af at have kompetencer i forhold til formidling af digital radiografi. Det er denne metode vi vil anvende i denne opgave. Den oprindelige mening i udsagnet bevares, men fortolkes i diskussionen Specifikke overvejelser i forhold til fokusgruppeinterview Da opgavens fokus er, hvordan kursus i digital radiografi har indvirkning på radiografernes oplevelse af at være kompetent til at formidle i klinisk praksis, vælger vi informanterne, deltagerne i fokusgruppeinterviewet, blandt de radiografer på den respektive afdeling, som har været på kursus inden for en periode på to år. Denne periode er valgt for at sikre at radiograferne stadig kan huske deres formidlingskompetence før kurset. Det er dog også vigtigt, at den viden, de måtte have fået på kurset, har nået at bundfælde sig og er blevet et redskab til ubesværet anvendelse, men endnu ikke så rutinepræget at det er blevet til implicit viden, der er vanskelig at gøre eksplicit. Ifølge Launsø og Rieper kan strategien for udvælgelse af informanter for de forstående forskningstyper være den informationsorienterede udvælgelse, hvor nøglepersoner udvælges pga. deres viden om emnet samt forventninger om informationsindhold (17, s. 104). Røntgenafdelingen, der er genstand for opgavens problemfelt, er delt på to adresser. Der er et lillesøster/storesøster forhold, som vi har været opmærksomme på, mht. skævvridning af magtfordelingen, da vi skulle udvælge informanter til fokusgruppeinterviewet. Dette forhold ville kunne repræsentere en bias, hvis magtforholdet var af en sådan karakter, at informanterne fra lillesøstersygehuset ikke ville turde komme til orde under interviewet. For at finde de informanter, der havde gennemgået et efteruddannelsesforløb, bad vi afdelingsledelsen på røntgenafdelingen om navnene på disse. Der var i alt syv radiografer, der inden for de seneste to år havde deltaget i efteruddannelseskursus i CR/DR. På grund af dette antal, vælger vi at alle skal inviteres til at deltage i fokusgruppeinterviewet. 17

18 Radiograferne fordeler sig med henholdsvis tre fra den ene afdeling og fire fra den anden afdeling. Radiograferne fra storesøsterafdelingen afløser af og til på lillesøsterafdelingen, så alle kender hinanden. Gruppen består af tre mænd og fire kvinder. En af radiograferne er forholdsvis nyuddannet; der er således deltagere med baggrund i både den nye og den gamle uddannelse. Deltagerne udfører, ud over CR/DR, andre opgaver i det daglige, men alle er en del af vagtberedskabet, og har derfor jævnligt berøring med CR/DR. Da afdelingen er et uddannelsessted, har alle, ifølge afdelingens fagetiske værdier og holdninger, pligt til at deltage i vejledning af studerende, og bruger derfor formidling i deres arbejde. Der er som sådan ikke en leder af gruppen, men en superbruger på modaliteten, som arbejder på lige fod med de andre i gruppen, men der kan være en bias i form af, at dennes viden er større i forhold til de andre deltageres, hvilket kan resultere i, at nogle vil tøve med at deltage i samtalen, eller at superbrugeren vil være dominerende. Dette vil vi naturligvis være opmærksomme på under interviewet, hvor vi vil opmuntre de tilbageholdende til at deltage. Der vil således ikke være noget til hinder for, at vedkommende deltager i fokusgruppeinterviewet, og da vedkommende måske har andre perspektiver på problemstillingen end de andre deltagere, qua dennes stilling, vælger vi at vedkommende skal inviteres til at deltage i fokusgruppeinterviewet. Vi inviterer dermed syv deltagere i fokusgruppeinterviewet. Sædvanligvis anbefales det at deltagerantallet skal ligge mellem tre og 12, men det afhænger af emnet for interviewet. I dette tilfælde drejer emnet sig om formidling af viden inden for et afgrænset felt af radiografien. Ifølge Bente Halkier kan mindre grupper med fordel bruges bl.a. ved sensitive emner eller hvis emnet for samtalerne i deltagernes hverdagsliv typisk foregår eller tales om i mindre grupper, såsom bestemte arbejdsrutiner (18, s. 38). Derfor mener vi at syv deltagere er passende, da gruppen stadig er tilpas lille til at diskutere vores problemområde, og samtidig kan interviewet stadig gennemføres i tilfælde af, at nogle deltagere ikke ønsker eller har mulighed for at deltage. Lokaliseringen af fokusgruppeinterviewet kan påvirke empiriproduktionen, i form af informanternes mulighed for at deltage, samt den sociale interaktion. Vi vælger, i denne opgave, at lade interviewet foregå på røntgenafdelingen på lillesøster sygehuset for at udligne skævvridningen i magtfordelingen og dermed minimere bias. Vi har valgt at afholde interviewet i klinikken, fordi dette sted lægger op til emnet, og deltagerne er i deres vante kontekst (18, s. 41). Med sygehusledelsen vil vi aftale dato og tid, således at interviewet forstyrrer programmet mindst muligt. Derudover vil vi aftale arbejdsfri for de radiografer, der kommer fra det andet sygehus. Deltagerne bliver inviteret skriftligt med information om baggrund og formål med opgaven, samt 18

19 etiske overvejelser (se afsnit 3.5 og bilag 5). Vi vælger at afdelingsledelsen sender invitationen ud til relevante radiografer, da ikke alle er til stede samtidig. Radiograferne accepterer invitationen ved at møde op. I tilfælde af mindre end tre informanter til fokusgruppeinterviewet, vil vi gennemføre individuelle interview i stedet. Vi vælger den stramme interviewmodel (18, s. 44), hvor der er mere fokus på indholdet end på interaktionen, og hvor vi får så mange synspunkter frem som muligt. Vi udarbejder på forhånd en række kendte spørgsmål (interviewguide til de emner der ønskes berørt), se afsnit 7.1., men samtidig åbner denne interviewtype også mulighed for, at nye spørgsmål, som dukker op i løbet af interviewet, kan blive belyst. Vi sikrer hermed, som udgangspunkt, at kunne få besvaret vores forskningsspørgsmål. Men skulle det blive aktuelt, kan vi ligeledes udvide interviewguiden med supplerende kommentarer og spørgsmål undervejs i interviewet, hvilket kan bringe yderligere indsigt på området (17, s. 110). Fokusgruppeinterviewet vælger vi at optage på diktafon og ikke på video, da det ikke er fokusgruppens sociale interaktioner, der er i fokus. De praktiske overvejelser i forhold til afholdelsen af interviewet bestod i at servere kaffe og boller, for at skabe en god atmosfære, have ekstra batterier med til diktafonen, at lægge diktafonen på en serviet, at servere kaffe og te i plastickrus og servere boller i stedet for rundstykker for at minimere støj. Når fokusgruppeinterviewet er afholdt, skal det transskriberes. Som tidligere nævnt er denne opgaves for-forståelse socialkonstruktivistisk, og dermed vil vi, selv om det ikke er de sociale interaktioner, der er i fokus, under transskriberingen indskrive latter, rømmen, tavshed mm. fordi det kan betone det indholdsmæssige. Efter transskriberingen vil vi kondensere indholdet i forhold til interviewspørgsmålene. På den måde finder vi ud af, hvad der blev talt om indholdsmæssigt i store træk. Herefter anvender vi de kondenserede udsagn i diskussionen sammen med artiklen og teorien Etiske overvejelser i forhold til empirisk studie Da denne opgave skal bygge på oplysninger fra empiriske data fra et kvalitativt fokusgruppeinterview, har vi gjort os nogle overvejelser ang. etiske retningslinjer. 19

20 Jvf. Tekniske og etiske retningslinjer for skriftlige opgaver ved Radiografuddannelsen, UC Lillebælt (21) skal empiriske undersøgelser, med direkte kontakt til personalet, drøftes af lokal radiografietisk udvalg. Til dette er der udarbejdet en projektbeskrivelse, der er sendt til og godkendt af udvalget (bilag 6). Derudover skal etiske overvejelser foregå i overensstemmelse med det etiske kodeks beskrevet i Sykepleiernes Samarbeid i Norden, SSN's etiske retningslinjer for sygeplejeforskning (22, s. 6). Derfor tager opgaven udgangspunkt i følgende fire grundlæggende etiske principper. princippet om autonomi princippet om at gøre godt princippet om ikke at gøre skade princippet om retfærdighed (22, s. 6) Ud fra princippet om autonomi, er der krav om at forskning, der involverer mennesker, skal være baseret på individets fulde og informerede samtykke. Herudover anonymiseres data, såsom navn på sygehus og deltagerne i fokusgruppeinterviewet. Desuden skal deltagerne have ret til, og oplyses om denne, at trække sig ud af forskningsprojektet uden konsekvenser. I den skriftlige invitation til fokusgruppedeltagerne (bilag 5) oplyses de om frivilligheden, anonymiteten og retten til at trække sig ud. Hvis de vælger at deltage, tolker vi det som informeret samtykke. Der søges desuden om tilladelse fra afdelingen til at gennemføre fokusgruppeinterviewet (bilag 7). Anonymiteten i undersøgelsen sikres ved at deltagerne tildeles bogstaver, så de herefter ikke kan genkendes. Princippet om at gøre godt indebærer, at forskningen skal være til potentiel nytte for den eller de mennesker den retter sig imod. Når vi undersøger hvorledes radiografer oplever deres kompetencer til at formidle digital radiografi i klinisk praksis, er det i et forsøg på at identificere problemer tilknyttet formidlingen, så det kommer både radiografer, studerende og patienter til nytte. Princippet om ikke at gøre skade indebærer, at forskningen ikke må forvolde skadelige påvirkninger på de personer, der deltager. Da genstanden for denne opgave kan udforskes rent kvalitativt, og ikke indebærer fysiske forsøg med deltagerne, samt at deltagerne er anonyme og til enhver tid kan afbryde deltagelsen, sikrer vi deltagerne sikkerhed. 20

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Faglig feedback. E t potentiale for at højne den faglige kvalitet ved knogleundersøgelser.

Faglig feedback. E t potentiale for at højne den faglige kvalitet ved knogleundersøgelser. Professionshøjskolen Metropol Radiografuddannelsen Faglig feedback. E t potentiale for at højne den faglige kvalitet ved. Navn: Dennis Larsen Hold: 67 Vejleder: Lene Gerberg Aflevering: d. 3. januar 2013

Læs mere

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt 1.0. INDLEDNING... 2 2.0. PROBLEMFELT... 3 3.0. PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

Kommunikation mellem radiografer og studerende

Kommunikation mellem radiografer og studerende _ B a c h e l o r o p g a v e _ Kommunikation mellem radiografer og studerende Modul 14 opgave Radiograf uddannelsen: PH Metropol Afleveret 1. juni 2012 83.239 anslag (med mellemrum) Udarbejdet af Nabilla

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Forsikring eller fatamorgana

Forsikring eller fatamorgana Roskilde Universitetscenter Master i Professionel Kommunikation Modul 1 Forsikring eller fatamorgana Redelighedsanalyse af brochure fra stamcellebanken StemCare Maj 2005 Anne Gregersen Anne Cathrine Gjærde

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Mai-Britt Hägi-Pedersen Kandidatspeciale Vi lever jo med at de (alarmerne) er der - en kvalitativ undersøgelse af hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb?

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Motor Assessment Scale at the acute stage of stroke? Qualitative research on physiotherapists about assessment and accreditation Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Kvalitative interviews

Læs mere

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract 1. Abstract According to the employment efforts the purpose is distinct: The unemployed need to be a part of the labour market. But the question is whether the effort really assists the unemployed. In

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere