Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson til personer, som er funktionel døvblinde. En funktionel døvblind er en person, som har problemer med kommunikation og med at færdes i omgivelserne på grund af kombinationen af et alvorligt syns - og høretab. Kontaktpersonen har en række funktioner, som har til formål at bryde borgerens isolation samt bidrage til at modtageren kan leve så normalt som muligt, på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov. Almindelig praktisk bistand i hjemmet hører ikke med til de funktioner, som kontaktpersonen udfører. Kontaktpersonordningen dækker ledsagebehovet. Ledsagelse efter Lov om Social Service 97 bliver derfor ikke ydet til borgere, der har fået bevilget en kontaktperson efter Lov om Social Service 98. Borgere, som ønsker at søge om en kontaktperson efter Lov om Social Service 98, skal henvende sig til Center for Job & Socialservice. Herefter vil en rådgiver foretage en konkret, individuel vurdering i forhold til målgruppe og udmåling af omfang. Rådgiveren anvender voksenudredningsmetoden (VUM) til at kvalificere ansøgningen om udmåling. Se bilag 1 for flere oplysninger. Kvalitetsstandarden for kontaktperson til døvblinde beskriver det generelle serviceniveau og er opdelt i følgende afsnit: Formål Lovgrundlag Målgruppe Indhold/omfang Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren Godkendelse Administration 1

2 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Formål Der er to formål med kontaktperson til døvblinde: At give den døvblinde borger mulighed for hjælp, der kan være med til at bryde isolation At bidrage til at den døvblinde borger kan leve så normalt et liv som muligt Lovgrundlag Lov om Social Service 98 (kontaktperson til døvblinde) Bekendtgørelse nr. 108, 1, stk. 2, nr. 5, og 1, stk. 5 (om ydelser efter Lov om Social Service under midlertidige ophold i udlandet) Målgruppe Ydelsens indhold og omfang Den overordnede målgruppe er borgere fra det fyldte 18. år, som er funktionelt døvblinde. Kontaktpersonen besøger den døvblinde i hjemmet og er dennes bindeled til omgivelserne. Kontaktpersonen kan løse en række opgaver: Ledsagelse til indkøb, besøg, møder, kurser og andre aktiviteter Brevlæsning/avislæsning Behjælpelig med kontakt til læge/hospital og andre offentlige myndigheder Almindelig praktisk støtte i hjemmet og personlig pleje hører ikke med til de funktioner, som kontaktpersonen skal udføre. Udmåling af kontaktpersontimer Den ansvarlige rådgiver foretager altid en grundig udredning af den enkelte borgers støttebehov og timeplacering. Den støtte, som ydes af en kontaktperson for døvblinde, er subsidiært til andre støtteformer. Derudover skal hjælpemidler, både bevægelses- og kommunikationshjælpermidler være afprøvet i det omfang, det er relevant og muligt. I udmålingen af timeantal tager rådgiveren hensyn til hele borgerens livssituation, herunder: Borgerens sprogkode/kommunikationsform Borgerens aktivitetsniveau- og behov Boligforhold Samlivsforhold og familieforhold Fritidsinteresser Behov for ledsagelse, kommunikation og information 2

3 Behov for særlig formidling, fx synstolkning og haptiske signaler (følbare tegn) Borgerens arbejds- eller uddannelsesforhold Timerne bevilges som et fast timeantal. Som udgangspunkt tildeles kontaktpersontimer ikke til borgerne med ingen problemer (0) eller lettere problemer (1) i et eller flere relevante VUM temaer. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have behov for en kontaktperson til at besøge dem i hjemmet og være bindeled til omgivelserne. Omfanget er altid baseret på en individuel beregning og i nogle tilfælde kan der tildeles kontaktpersontimer ud over det beregnede timeantal. Ledsagelse til indkøb, besøg og andre aktiviteter Borgere med moderate problemer (2) i et eller flere af relevante VUM temaer (praktiske opgaver i hjemmet, mobilitet, kommunikation, socialt liv og samfundsliv) kan tildeles op til 1,5 time/uge Borgere med svære problemer (3) i et eller flere af relevante VUM temaer (praktiske opgaver i hjemmet, mobilitet, kommunikation, socialt liv og samfundsliv) kan tildeles op til 2,5 timer/uge Borgere med fuldstændige problemer (4) i et eller flere af relevante VUM temaer (praktiske opgaver i hjemmet, mobilitet, kommunikation, socialt liv og samfundsliv) kan tildeles op til 3,5 timer/uge Brevlæsning/avislæsning Borgere med moderate problemer (2) i VUM temaet kommunikation kan tildeles op til 1 time/uge Borgere med svære problemer (3) i VUM temaet kommunikation kan tildeles op til 1,5 time/uge Borgere med fuldstændige problemer (4) i VUM temaet kommunikation kan tildeles op til 2 timer/uge Kontakt og ledsagelse til læge/hospital og andre offentlige myndigheder Borgere med moderate problemer (2) i et eller flere relevante VUM temaer (kommunikation, mobilitet og sundhed) kan tildeles op til 0,5 time/uge Borgere med svære problemer (3) i et eller flere relevante VUM temaer (kommunikation, mobilitet og sundhed) kan tildeles op til 1 time/uge Borgere med fuldstændige problemer (4) i et eller flere relevante VUM temaer (kommunikation, mobilitet og sundhed) kan tildeles op til 1,5 time/uge 3

4 Derudover kan Greve Kommune i særlige tilfælde bevilge ekstra kontaktpersontimer ved døgnophold og/eller ferie i ind - og udland. Hvis en borger ønsker at ansøge om ekstra kontaktpersontimer ved døgnophold og/eller ferie i ind og udland skal der ansøges særskilt. Ansøgningen skal afleveres hos Center for Job - og Socialservice senest 8 uger inden start på døgnophold eller ferie. Særlig udmåling af ekstra timer og udgifter forbundet med døgnophold (kursus, lejrophold mv.) Udmåling af ekstra timer Der kan ydes op til 6 døgn årligt i Danmark, der forudsætter ekstra hjælpetimer. Det kan være hvis borgeren ønsker at deltage i et kursus, eller tage på et weekendophold. Der gives løn for de timer, hvor kontaktpersonen reelt er til rådighed, i særlige tilfælde op til 16 timer pr. døgn. Udmåling af udgifter Efter en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune dække udgifter til kontaktpersonen, herunder: 1. Billigst muligt ophold til kontaktpersonen 2. Dækning af kontaktpersonens eventuelle udgift til transport fra afgangssted til det planlagte opholdssted 3. Der udbetales diæter til kontaktpersonen af 455 kr. pr. døgn. Hvis der i opholdsprisen er inkluderet morgenmad reduceres det med 15 % af taksten, og hvis frokost/aftensmad er inkluderet i opholdsbetaling reduceres taksten med 30 %. Diættaksten er baseret på Skats satser for Reduktionsprocent satserne er alene baseret på Greve Kommunes kommunale diæter Særlig udmåling af ekstra timer og udgifter forbundet med ferie i ind - og udland Udmåling af ekstra timer Borgere, der bevilges en kontaktperson efter Lov om Social Service 98, bevarer retten til denne støtte ved midlertidige ophold i udlandet. I særlige tilfælde kan der efter en konkret, individuel vurdering bevilges ekstra timer til en kontaktperson. Det gælder eksempelvis hvis et ægtepar, eller to samlevende, begge er døvblinde og har behov for en kontaktperson under ferie i ind - og udland. Det gælder også enlige borgere, som har behov for en kontaktperson under ferie i ind - og udland. Der kan ydes dækning af ekstra kontakttimer til ferie i op til 4

5 14 dage årligt. Ferien kan afholdes i Danmark og i udlandet. Udmåling af udgifter I særlige tilfælde kan der efter en individuel, konkret vurdering bevilges tilskud til dækning af ekstra omkostninger forbundet med udlandsopholdet. Det gælder eksempelvis hvis et ægtepar, eller to samlevende, begge er døvblinde og har behov for en kontaktperson under udlandsophold. Det gælder også enlige borgere, som har behov for en kontaktperson under ferie i ind - og udland. Efter en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune dække følgende ekstra udgifter: Billigst mulig ophold under ferien til kontaktpersonen Dækning af eventuel særlig transport fra afgangssted til det planlagte opholdssted Udbetaling af diæt af 455 kr. pr. døgn til hjælperen. Hvis der i opholdsprisen er inkluderet morgenmad reduceres det med 15 % af taksten og hvis frokost/aftensmad er inkluderet i opholdsbetaling reduceres taksten med 30 %. Diættaksten er baseret på Skats satser for Reduktionsprocentsatserne er alene baseret på Greve Kommunes kommunale diæter Ved ferie i udlandet kan der ydes dækning til kontaktpersonens transportudgifter til den planlagte destination, maximalt ydes kr. årligt Generelt om ferie i ind - og udland: Ved ferie i udlandet skal denne holdes på én gang, hvor ferie i Danmark kan deles op over to omgange. Der gives løn for de timer, hvor kontaktpersonen reelt er til rådighed, i særlige tilfælde op til 16 timer pr. døgn. Udmåling af kontaktpersontimer i forhold til borgere med bistands- eller plejetillæg Er borgeren tilkendt førtidspension inden 1. januar 2003 og tilkendt bistands- eller plejetillæg, gælder der særlige regler ved udmålingen af kontaktpersonsudgifter til døgnophold og ferier. Der skal indhentes dokumentation for anvendelse af deres bistands- eller plejetillæg. Som udgangspunkt skal bistands- og plejetillæg dækkes af pensionslovens regler. Den ansvarlige rådgiver vil derfor i hvert tilfælde foretage en konkret, individuel vurdering af hvor stor en del af bistands- eller plejetillægget skal indgå 5

6 ved udmålingen af udgiften. Det skal gøres for at sikre, at det samme behov ikke bliver dækket to gange. Visitation og ansættelse Borgere, der ønsker at ansøge om en kontaktperson, kan kontakte Center for Job - & Socialservice. Borgerens ansøgning vil ofte blive udarbejdet i samarbejde med en døvblindekonsulent. Greve Kommune ansætter kontaktpersonen, men borgeren kan medvirke til at finde og godkende pågældende. Det er altid et krav at personen som bliver ansat, kan kommunikere med døvblinde. Hvis samarbejdet med kontaktpersonen ikke fungerer, kan borgeren uden begrundelse få en anden kontaktperson. Arbejdsopgaverne kan være placeret på alle tidspunkter alle ugens dage, men opgaverne er fortrinsvis fordelt mandag til fredag i dagtimerne. Der kan forekomme weekendarbejde og længere arbejdsdage samt rejseaktivitet i forbindelse med ledsagelse på kurser og ferierejser. Kurser Hvis en kontaktperson har et kursusbehov i forhold til at varetage sin funktion som kontaktperson, er Greve Kommune forpligtet til at dække de nødvendige udgifter hertil. Det vil primært være kurser inden for det kommunikative felt. I den forbindelse foretager den ansvarlige rådgiver en vurdering af kontaktpersonens kursusbehov i forhold til at varetage sin funktion som kontaktperson. Vurderingen tager derfor højde for kontaktpersonens anciennitet, viden på området samt hvorvidt kontaktpersonen har ansættelse i andre kommuner. Greve Kommune bevilger op til 45 timer om året til nye kontaktpersoner, som ikke har erfaring på området. Greve Kommune bevilger op til 30 timer om året til kontaktpersoner, som har erfaring på området. Aflønning Det er Greve Kommune, som aflønner kontaktpersonen. Greve Kommune har ikke indgået overenskomst, og er ikke forpligtet til dette, men har valgt at aflønne kontaktpersoner med udgangspunkt i FOA s overenskomst på løntrin 11. Egenbetaling Borgeren skal dække egne udgifter til transport og deltagelse i aktiviteter. Borgeren betaler også kontaktpersonens nødvendige udgifter til fx møder eller kurser. Ligeledes afholder borgeren kontaktpersonens 6

7 ekstra udgifter til fx café, restaurant mv. Det skyldes, at kontaktpersonens funktion er at ledsage den døvblinde til fx caféen eller restauranten. Hvis kontaktpersonen ønsker at indtage mad eller drikkelse på caféen, skal udgiften dækkes af kontaktpersonen selv eller borgeren. Opfølgning Sagsbehandlingstid Information til borgeren Minimum en gang om året 8 uger Voksenudredningsmetoden (VUM) Dokumentation til borgeren Handleplan efter Lov om Social Service 141 Godkendt af Skriftlig afgørelse og klagevejledning Administreres af Center for Job - og Socialservice 7

8 Bilag 1: Voksenudredningsmetoden Voksenudredningsmetoden (VUM) Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice arbejder ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM). Socialministeriet og KL har udviklet metoden til brug i sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. VUM anvendes under hele sagsbehandlingsprocessen: Fra ansøgningstidspunkt til eventuel bevilling og opfølgning. Metoden er bygget op omkring 11 temaer, som er illustreret i figuren på side 2. Temaerne skal danne grundlag for en helhedsorienteret individuel afdækning af borgerens behov. Med afsæt i borgerens ansøgning og situation vil der blive taget stilling til, hvilke temaer der er relevante at anvende. VUM indeholder to vurderinger: En Tema vurdering og en samlet vurdering. Tema vurderingen udreder borgerens funktionsniveau under det enkelte tema. Den samlede vurdering er derimod et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den samlede vurdering er ikke et gennemsnit af funktionsniveauerne for de enkelte temaer. Den samlede vurdering er rådgiverens faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger. 8

9 Tema vurdering er skaleret med tal: 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) 1 = Let problem (en smule, lidt) 2 = Moderat problem (middel, noget) 3 = Svært problem (omfattende, meget) 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver: A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) B = Let problem (en smule, lidt) C = Moderat problem (middel, noget) D = Svært problem (omfattende, meget) E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) 9

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere