Dansk museumsforskning: status og tendenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk museumsforskning: status og tendenser"

Transkript

1 RIKKE VILLADSEN OG KIRSTEN DROTNER Dansk museumsforskning: status og tendenser INDHOLD Resumé side 2 Baggrund og fokus side 2 Datagrundlag side 3 Hvem er museumsforskerne side 3 Forskningsprojekternes tematiske fordeling side 4 Institutionel tilknytning og finansiering side 6 Forskningsmetoder side 6 Internationalt samarbejde side 6 Planlagte konferencer og ph.d.-kurser side 7 Februar 2012 BILAG Bilag 1 Spørgeskema Bilag 2 Oversigt over museumsforskerne og projekter Bilag 3 Resumé af hvert forskningsprojekt og projektgruppe, kontaktoplysninger, projekternes hjemmesider samt netværk

2 RESUMÉ o Den nationale museumsforskning, som denne rapport omfatter, omfatter i alt 68 projekter. o Hovedparten har hovedfokus på formidling. Det gælder over halvdelen af individuelle og kollektive projekter, og formidlingen relateres i vidt omfang til anvendelse af digitale teknologier og formidlingsstrategier. Forskningen har et overvejende bruger- eller publikumsfokus, og dette fokus omfatter projekternes endemål. o Der er klart mindre forskningsfokus på tematiske områder som indsamling, bevaring og organisation, altså det man kan kalde tavs museologi bag facaden. o Hovedparten af undersøgelsens 68 projekter foregår i kollektive forskergrupper, mens 21 projekter udføres som individuel forskning. o Forskningen kendetegnes af stor personmæssig gennemstrømning. Af undersøgelsens 68 projekter, udføres 37 af ph.d.- og kandidatstuderende. Ti fastansatte lektorer og professorer udfører individuelle projekter, men indgår især som forskningsledere. o Finansiering af projekterne er fordelt omtrent ligeligt imellem institutioner og eksterne kilder. o Tre fjerdedele af de nationalt forankrede projekter er af tværinstitutionel karakter, der oftest omfatter museer. Derfor er hoveddelen af projekterne og forskerne også i kontakt med aktuel museumspraksis. Dette medvirker til at skabe praksisrelateret videnopbygning og videndeling. o Århus Universitet er den eneste af de deltagende højere læreanstalter, der har museumsforskning som prioriteret forskningsfelt. Sammenholdt med den personmæssige gennemstrømning giver det dansk museumsforskning på de højere læreanstalter en usikker basis for institutionel kontinuitet og forankret kvalitetsudvikling. o 14 projekter henviser til internationale netværk, der rækker ud over de gængse ph.d.- og universitetssamarbejder. De internationale samarbejder kendetegnes ved at omfatte større tværinstitutionelle netværk i skandinavisk eller interregionalt regi. BAGGRUND OG FOKUS Denne rapport har baggrund i en spørgeskemaundersøgelse, som styregruppen for Dansk Center for Museumsforskning har igangsat i foråret Formålet har været at afdække den igangværende, museumsforsknings omfang, indhold, organisering og finansiering ved de højere læreanstalter og med afsæt i Centrets medlemskreds, der omfatter hovedparten af universitetsinstitutter, hvis videnskabelige personale driver museumsforskning. Der er således ikke tale om en fuldstændig kortlægning af alle forskningsaktiviteter ved samtlige højere læreanstalter og universitetsinstitutter. 2

3 Fokus er på at undersøge, hvad der kendetegner museumsforskningens tematiske områder, metoder, finansieringsgrundlag og tværinstitutionelle samarbejde i nationalt og internationalt perspektiv ved de pågældende institutioner. Det er håbet, at rapporten kan danne vidensgrundlag for videre drøftelser og beslutninger vedrørende den fremtidige udvikling af museumsforskningen ved de højere læreanstalter. DATAGRUNDLAG Via styregruppen er der i maj 2011 rundsendt spørgeskema til forskere ved flg. institutioner: Det Informationsvidenskabelige Akademi; Institut for Æstetik og Kommunikation, AU; Center for Interaktive Digitale Medier, AAU; Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU; Institut for Naturfagenes Didaktik, KU; Institut for Kultur og Identitet, RUC; Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC; Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC; Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, RUC; Institut for Fagsprog, Kommunkation og Informationsvidenskab, SDU; Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, SDU; Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU; Center for Naturvidenskabernes Didaktik, SDU. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning samt Institut for Kultur og Identitet, begge RUC, samt Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, SDU, indgår ikke i rapporten pga. begrænset omfang af museumsorienteret forskning. Sammenlagt omfatter undersøgelsen 68 projekter, hvor hvert enkelt projekts deltagerantal kan overstige antallet af besvarelser. De 68 projekters besvarelser er derfor kategoriseret og optalt efter tematisk ekspliciterede, individuelle og fælles projekter. Da enkelte forskere optræder med flere projekter under en bestemt institutionel instans og finansiel kilde, afviger det optalte datagrundlag svagt i opgørelsen over finansieringskilde og institutionelle fællesskaber i forhold til det samlede antal talte delprojekter. HVEM ER MUSEUMSFORSKERNE Hovedparten af undersøgelsens 68 projekter foregår i kollektive forskergrupper, mens 21 projekter udføres som individuel forskning (se bilag 2). Der findes videnskabelige klynger ved Center for Museologi og i forhold til ARTS-fakultetet, AU; ved det nationale forskningscenter DREAM (RUC og SDU - naturvidenskab og humaniora); ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU; ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier samt Institut for Miljø, 3

4 Samfund og Rumlig Forandring, begge RUC, samt Institut for Kommunikation og Center for Interaktive Digitale Medier, AAU (se bilag 2). Tre fjerdedele af både kollektive og individuelle projekter ved universiteter eller med universitetstilknytning foregår i samarbejde med eksterne parter som f.eks. naturmuseer, kulturhuse, kunstmuseer, slotte, kommuner, regionale, nationale og nordiske turistattraktioner, kunstnere, designere og produktudviklere (især inden for kommunikationsteknologi). Samarbejdsparter og resuméer over projekterne indgår i bilag 3. Dette medvirker til at skabe praksisrelateret videnopbygning og videndeling inden for museumsforskningen. I undersøgelsens 68 projekter indgår 37 ph.d.-studerende og fem post.doc-forskere. Ikke alle projekter indgår med en selvstændig projektbeskrivelse og besvarelse af spørgeskemaet, og et større netværk af ph.d.-studerende er perifert tilknyttet de enkelte projekter (se bilag 2 og 3). Det gælder studerende inden for datalogi, mobile og digitale teknologier. Undersøgelsen omfatter 42 fastansatte museumsforskere. Nogle har museumsforskning som deres primære, individuelle forskningsfelt, mens denne forskning for andre er mere perifer. I alt er 29 forskere er anført som forskningsleder inden for forskningsområdet (se bilag 2). Forskningslederne og koordinatorerne er primært professorer, lektorer og adjunkter fra ovennævnte institutioner. Overvægten af forskerstuderende blandt danske museumsforskere og de fastansatte forskeres varierende grad af fokus på området giver museumsforskningen et præg af stor persongennemstrømning med tilsvarende vanskeligheder med at skabe videnskabelig kontinuitet og forankret kvalitetsudvikling. Denne situation forstærkes af, at ingen af de medvirkende institutter har museumsforskning som et prioriteret forskningsfelt. FORSKNINGSPROJEKTERNES TEMATISKE FORDELING Tabel 1 viser fordelingen af projekter i forhold til tematisk område. Som det ses, er hovedparten af projekterne koncentreret om formidling. Udstillingsvirksomhed og læring er fordelt med tre projekter på hvert område, mens kategorien andet omfatter fem projekter, der ikke lader sig rubricere i forhold til de anførte kategorier. 4

5 TABEL 1 MUSEUMSFORSKNINGENS TEMATISKE FORDELING Tema Antal Indsamling 4 Bevaring 0 Udstilling 10 Formidling 22 Læring 9 Organisation 0 Økonomi 0 Evaluering 1 Andet: 10 museumshistorie, fremtidens museum, museumssociologi, kvalitativ kulturanalyse, nationalt survey I alt 56 Tabel 1 er opgjort i forhold til delprojekter, der har indrapporteret tematisk fokus: ud af de i alt 68 projekter, rapporten omfatter, mangler fem projekter en sådan indrapportering, ligesom syv tværgående rammeprojekter (fx Larm, DREAM) tematisk er opgjort i forhold til delprojekter. Som det ses, vedrører knap en fjerdedel af museumsforskningen indsamling, bevaring, udstilling, organisation, økonomi samt evaluering, hvilket dækker de mere tavse sider af museumsverdenen og kulturarvsforskningen. Hertil kommer fem projekter, der ikke entydigt kan rubriceres i de anførte kategorier. Samtidig viser større, tværfaglige projekter som f.eks. MoOZ, InVio, HeriTALES og DREAM, at museumsforskningen relateres til forskning i digitale medier generelt. DREAM inkorporerer også naturvidenskabelig forskning. Generelt inkorporerer formidlingsprojekterne digitale aspekter. 5

6 INSTITUTIONEL TILKNYTNING OG FINANSIERING Finansieringen af undersøgelsens 68 projekter er fordelt ligeligt mellem eksterne (27) og interne kilder (27). Af de eksterne finansieringskilder udføres tre i internationalt regi og 24 i nationalt regi. Den interne finansiering fordeler sig med 14 projekter ved institut, tre ved fakultet og to ved universitet. En stor del af finansieringen er skiftende og relativt kortvarig, idet den består af stipendiemidler. Opgørelsen vedrørende økonomi baseres på 61 af undersøgelsens i alt 68 projekter, idet syv projekter ikke har oplyst primær finansiering. Finanseringsformerne bidrager således til vanskelighederne med at skabe kontinuitet og institutionelt forankret kvalitetsudvikling inden for området. Samtidig bidrager samfinansieringen mellem interne og eksterne parter til hurtig omsætning af museumsforskningens resultater og til en praksisrelateret videnopbygning og videndeling. FORSKNINGSMETODER Den nationale forskning inden for museologi anvender hovedsageligt kvalitative metoder, idet 54 har denne tilgang af de i alt 61 projekter, som har oplyst metodisk grundlag. De tre kvantitative projekter vedrører arkæologi, formidlingsstrategi, strategisk kommunikation samt unges medie- og museumsbrug. Enkelte projekter anvender både kvalitative og kvantitative metoder og er af tværfaglig og tværinstitutionel karakter. Der anvendes flere metodiske tilgange bl.a. i forskning inden for digitale strategier i museumsformidling, det strategiske museum samt i større, strategiske, transnationale og tværregionale samarbejdsprojekter. INTERNATIONALE SAMARBEJDER De internationale samarbejder har primært til formål at styrke turisme, oplevelsesøkonomi eller generel formidling af og folkeoplysning omkring universitetsforskning/-samlinger, attraktioner samt natur- og kulturskatte. 24 projekter har transnationale netværk, hvor nogle er af personlig, andre af institutionel karakter. Otte projekter har både institutionelle og personlige netværk (hvor institutioner og personer er tilknyttet forskellige instanser), to projekter har udelukkende institutionelle netværk, og fire har udelukkende personligt samarbejde og netværk. De to institutionelle netværk er kontinentale og de fire personlige netværk har en jævn fordeling imellem nordiske, europæiske og øvrige internationale kontaktpersoner. Projekter med institutionelle netværk har følgende fordeling: et internationale, fire europæiske og fem nordisk netværk. Projekter med personlige netværk har følgende fordeling: seks nordiske, fire europæiske og to internationale netværk. De enkelte projekter har betydelig variationen i antallet af kontakter til enkeltpersoner og institutioner i de nordiske og øvrige europæiske lande. Enkelte projekter har op til 39 personlige og 6

7 institutionelle kontakter. De to større klynger af kontakter kendetegnes ved at have international og nordisk rækkevidde. Ud over undersøgelsens registrerede netværk kan der igennem nationale samarbejder forekomme skjulte transnationale kontakter. PLANLAGTE KONFERENCER OG P.HD.-KURSER Det nationale forskningscenter DREAM afholder en international konference på RUC den maj 2012 med titlen The Transformative Museum. Det nationale forskningscenter Dream afholder den 22. maj 2012 et internationalt ph.d.-kursus inden for den internationale konferences tema og med deltagelse af hovedforedragsholdere som vejledere. Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU afholder ph.d.-kursus Studies in the Curatorial i foråret Koordinator er Malene Vest Hansen. Dansk Center for Museumsforskning afholder den 17. september 2012 en national konference på SDU med temaet Museernes forskningsbegreb i forandring. Endvidere afholder Centret løbende åbne eftermiddagsseminarer (se I regi af MusVit planlægges der i 2012 et ph.d.-kursus, der henvender sig bredt. Kurset ledes af Anne Marit Hauan fra Tromsø Museum. 7

8 BILAG 1 Udfyldes for hvert institut. Hvis der er flere projekter på instituttet, udfyldes ét skema for hvert projekt. Der udfyldes ligeledes ét skema for hvert delprojekt. Inventering af dansk museumsforskning: temaer og forskere Overordnet projekttitel Hvem Navn E- mail Forskningsleder Evt. yderligere deltagere Heraf ph.d.- stipendiater Titel på delprojekt Samarbejdspartnere (fx museum) Hvad (Primært tema, kun et kryds) Hvor (Primær finansiering, kun et kryds) indsamling bevaring udstilling formidling læring organisation økonomi evaluering Andet (angiv hvad) Intern Institut Fakultet Universitet Ekstern National International Hvornår (Start- og sluttid) Hvordan (Primær metode, kun et kryds) Internationalt samarbejde (Angiv gerne Kvalitativ Kvantitativ Personer, kontaktinformation Institutioner, 8

9 flere) Kort resumé (inkl. evt hjemmeside- url) kontaktinformation, Oversigt over internationale ressourcepersoner og -miljøer Personer Navn Kontakt- adresse Nordisk Europæisk Uden for Europa E- mail Stikord (emne) Institu- tioner Nordisk Navn Kontakt- adresse E- mail Stikord (emne) Europæisk Uden for Europa Oversigt over (planer om) ph.d.-kurser 2012 Tema Tidspunkt Lokalitet Status (vedtaget/plan) Koordinator 9

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red.

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red. VIDA-statusrapport 4 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser Bente Jensen (red.) 117 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-STATUSRAPPORT

Læs mere

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning REDAKTION: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Analysen er gennemført i samarbejde med DAMVAD A/S ISBN: 978-87-90772-59-8 UDGIVER: DEA DATO

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud

Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud Jill Mehlbye, AKF og Bente Jensen, DPU Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud Teori og praksis i landets kommuner AKF, Anvendt KommunalForskning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole DPU,

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

UNGES SOCIALE PROBLEMER

UNGES SOCIALE PROBLEMER 05:21 Cathrine Jespersen Morten Behrens Sivertsen UNGES SOCIALE PROBLEMER EN FORSKNINGSOVERSIGT 05:21 UNGES SOCIALE PROBLEMER EN FORSKNINGSOVERSIGT Cathrine Jespersen Morten Behrens Sivertsen KØBENHAVN

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

Forskningsstrategirapport for Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK)

Forskningsstrategirapport for Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) Forskningsstrategirapport for Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) 1. Forskningsprofil og status 2. Forskningsstrategiske mål 3. Forskningsstrategiens indholdsmål 4. Forskningsstrategiens organisatoriske

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND Udarbejdet af: Flemming Sørensen, Anita Kjølbæk & Jørgen Ole Bærenholdt Center for Oplevelsesforskning Roskilde Universitet For Region Sjælland Kulturregion Storstrøm

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Samfundsvidenskabelige Primærdata

Samfundsvidenskabelige Primærdata Samfundsvidenskabelige Primærdata af Projektgruppe bestående af: Sten Barfort 1, Anders Sparre Conrad 5, Søren Bertil Fabricius Dorch 2, Katja Guldbæk 5, Asger Væring Larsen 2, Jens Ludvigsen 3, Sigfrid

Læs mere

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug Temaer og tendenser Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug: Temaer og tendenser Christian Kobbernagel Kim Schrøder Kirsten

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere