Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker"

Transkript

1 Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/ BRS sagsnr.: 2007/000863

2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING VILKÅR I TYPEGODKENDELSERNE PRÆCISERING AF VILKÅRENE HERUNDER EKSEMPLER PÅ OPSTILLING AF PLASTTANKE VILKÅR NR VILKÅR NR VILKÅR NR VILKÅR NR EKSEMPLER PÅ BD-BYGNINGSDEL 30 [EUROPÆISK BRANDKLASSE EI 30] OG BS-BYGNINGSDEL 60 [EUROPÆISK BRANDKLASSE EI 60 A2-S1, D0]

3 1. Indledning Beredskabsstyrelsen har udstedt typegodkendelser for overjordiske plasttanke med oplag af brandfarlige væsker af klasse III-1 (brandfarlig væske med flammepunkt over 55 C). Typegodkendelserne er udstedt til importører af plasttanke på baggrund af konkrete vurderinger. Jf. 11, stk. 1, i Justitsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker skal emballage og tanke til brandfarlige væsker være i overensstemmelse med tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) den 15. juni 1985 eller typegodkendt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen). Overjordiske og indendørs opstillede plasttanke skal være typegodkendt af Beredskabsstyrelsen (tidl. Statens Brandinpektion). Plasttanke der ikke er typegodkendt må alene anvendes som underjordiske tanke jf. pkt i de tekniske forskrifter. En opdateret liste over udstedte typegodkendelser for plasttanke, hvor nærværende vejledning kan anvendes, findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside under fagområde Forebyggelse (brandfarlige væsker). Direkte link: Fremgår en plasttank ikke af listen kontaktes Beredskabsstyrelsen. De af Beredskabsstyrelsen fastsatte afstandskrav mv., som er anført i afsnit 2, er stillet som vilkår for typegodkendelserne. Formålene med vilkårene, er at sikre afstandskrav til naboskel samt minimere risikoen for brandspredning mellem eksempelvis det rum i en bygning, hvori en plasttank er placeret, og tilstødende rum, samt mellem f.eks. et beboelseshus og en carport, skur og lign. hvori en plasttank er placeret. For så vidt angår afstand til naboskel er formålet at forhindre brande i at sprede sig til nabogrunden og omvendt. Erfaringer i Danmark har gennem årene vist, at når mindre oplag af brandfarlige væsker placeres i en afstand af mindst 2,5 m til naboskel, er der et acceptabelt risikoniveau med hensyn til brandspredning fra/til bygninger og oplag på anden grund. Derfor er afstandskravet for plasttanke også sat til 2,5 m til naboskel. 2

4 2. Vilkår i typegodkendelserne Beredskabsstyrelsens fastsætter vilkårene i typegodkendelserne i henhold til 11, stk. 1, i Justitsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker. Der er fastsat følgende vilkår for typegodkendelserne. 1. Tanke må kun anvendes til oplag af brandfarlige væsker af klasse III Tanke må højst have et rumindhold på 120 oplagsenheder, svarende til liter væske af klasse III Tanke der placeres med en indbyrdes afstand på mindre end 5 m betragtes som ét oplag. Størrelsen af ét oplag af klasse III-1 væske må højst være liter (120 oplagsenheder). 4. Tankanlæg skal udføres i overensstemmelse med punkterne e, f og g, , , og i tekniske forskrifter for brandfarlige væsker af 15. juni Der skal være en afstand til naboskel på mindst 2,5 m for: a) tanke, der opstilles i det fri b) skur, carport, halvtag eller lignende vejrligsbeskyttende konstruktioner/bygningsdele og rum i en bygning, hvori/hvorunder plasttanken placeres. Kravet om afstand bortfalder, såfremt der mod naboskel er etableret en BS-væg 60 uden åbninger [Europæisk brandklasse EI 60 A2-s1, d0]. Væggen skal have en sådan udformning, at der fremkommer en forsvarlig brandmæssig adskillelse. Væggen skal være mindst 0,5 m højere end tanken og mindst 0,5 m længere end tanken. 6. For tanke, der opstilles i det fri, skal vægge på tilstødende bygning(er), såfremt tanke placeres tættere på disse end 2 m, være udført som: a. mindst BD-bygningsdel 30 [Europæisk brandklasse EI 30], og 3

5 b. uden åbninger i en afstand af indtil 2 m fra tanken. Alternativt skal der mellem tanken og eventuelle åbninger etableres en flammeskærm med en brandmodstandsevne på mindst 30 minutter. 7. Såfremt skur, carport, halvtag eller lignende vejrligsbeskyttende konstruktioner/bygningsdele, hvori/hvorunder en plasttank placeres, er placeret nærmere end 2 m fra en bygning på samme grund, skal der være en brandmæssig adskillelse mellem skur, carport eller lignende og bygningen svarende til en væg af mindst BD-bygningsdel 30 uden åbninger [Europæisk brandklasse EI 30]. Dog tillades døråbninger i væggen, hvis disse udføres som mindst BD-dør 30 der er selvlukkende [Europæisk brandklasse EI 2 30-C]. Hvis bygningens tagudhæng overstiger et traditionelt tagudhæng på 0,5 m, beregnes afstanden på 2 m dog fra bygningens tagudhæng. 8. Plasttanke, der opstilles indendørs, skal placeres i stueetagen eller kælder, når rumindholdet i tanken overstiger 40 liter. 9. Rum i en bygning, hvori plasttanken er placeret, skal adskilles fra øvrige rum med mindst BD bygningsdel 30 [Europæisk brandklasse EI 30]. Åbninger til andre rum skal lukkes med mindst BD-dør 30, der er selvlukkende [Europæisk brandklasse EI 2 30-C]. 10. Når plasttanken placeres i en bygning, skal det rum, hvori tanken er placeret, forsynes med mindst 5 cm høje, tætte tærskler. Bemærk, at oplag over 25 oplagsenheder (1.250 liter klasse III væske) ikke må anbringes i farlig nærhed af: a. Større mængder brændbare stoffer b. Syrer eller andre stoffer, der kan angribe beholderne c. Stoffer, som vil kunne forårsage antændelse eller være af særlig fare ved brand. En bestemmelse herom findes i 4, stk. 2 i Justitsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker. 4

6 3. Præcisering af vilkårene herunder eksempler på opstilling af plasttanke På de efterfølgende sider er angivet skitser og beskrivelser, som præciserer enkelte af vilkårene stillet i typegodkendelserne for overjordiske plasttanke. : Brandmæssig adskillelse svarende til mindst BD-bygningsdel 30 [bygningsdel klasse EI 30] 3.1 Vilkår nr. 6 Af vilkår nr. 6 fremgår det, at for tanke, der opstilles i det fri, skal vægge på tilstødende bygning(er), såfremt tanke placeres tættere på disse end 2 m, være udført som mindst BDbygningsdel 30 [Europæisk brandklasse EI 30], og uden åbninger i en afstand af indtil 2 m fra tanken. Dog kan der f.eks. anbringes døre indenfor en afstand af 2 m fra tanken, såfremt disse lukkes med mindst selvlukkende BD-dør 30 [dør klasse EI 2 30-C]. Hvis afstanden fra tankens overkant til tagudhænget er mindre end 2 m, skal væggen enten føres op i tæt forbindelse med yderste tagdækning, eller tagudhænget skal udføres som mindst bygningsdel klasse EI 30. Se figur 1. Figur 1: Plasttank i det fri placeret ved hus 5

7 Hvor plasttanken i det fri placeres indenfor en afstand af 2 m fra skur og lign., og hvor skuret er placeret tættere end 2 m fra bygningen, skal bygningens væg være udført som mindst bygningsdel klasse EI 30 og være ført op i tæt forbindelse med yderste tagdækning, medmindre tagudhænget er udført som mindst EI 30 (se figur 1). Alternativt skal skurets væg være udført som bygningsdel klasse EI 30, som angivet på figur 2. Figur 2: Plasttank placeret i det fri indenfor en afstand af 2 m fra skur For at undgå kravet om brandmæssig adskillelse, skal tanken i det fri være placeret mindst 1,5 m fra tagudhæng og mindst 2 m fra bygning, herunder skur og lign. i de tilfælde, hvor skur og lign. er placeret nærmere end 2 m fra bygning. Begge afstandskrav skal være opfyldt. Der henvises i øvrigt til figur 3 og figur 4. 6

8 Figur 3: Plasttank placeret i det fri i en afstand af 2 m fra skur 3.2 Vilkår nr. 7 For at undgå krav om brandmæssig adskillelse, anses vilkår nr. 7 som opfyldt, når afstanden mellem bygningens væg og skur er mindst 2 m og afstanden mellem bygningens tagudhæng og skur er mindst 1,5 m. Begge afstandskrav skal være opfyldt. Der er på den måde taget højde for et accepteret 0,5 m tagudhæng svarende til et traditionelt tagudhæng. Der stilles ingen krav til brandmæssig adskillelse mod skel, såfremt skuret er placeret mindst 2,5 m fra skel, jf. vilkår nr. 5. Se i øvrigt figur 4. Figur 4: Plasttank placeret i skur 7

9 Såfremt ovenstående afstandskrav ikke overholdes, skal den krævede brandmæssige adskillelse af bygningsdel EI 30 føres op i tæt forbindelse med den yderste tagdækning. Alternativt skal taget på skuret være udført som mindst bygningsdel EI 30. Se figur 5. Figur 5: Plasttank placeret i skur ved hus En carport vil oftest være placeret tættere på huset end 2 m, og anses derfor som en del af huset. Den brandmæssige adskillelse skal være ført op i tæt forbindelse med den yderste tagdækning, medmindre taget i carporten er udført af bygningsdel klasse EI 30. Se figur 6. 8

10 Figur 6: Plasttank placeret i carport 3.3 Vilkår nr. 9 For så vidt angår vilkår nr. 9 vedrørende krav om adskillelse fra øvrige rum med mindst BD-bygningsdel 30 [Europæisk brandklasse EI 30], kan der ses bort fra krav om adskillelsen, såfremt rummet, hvori plasttanken er placeret, udelukkende støder op til rum, som ikke anvendes til person- eller dyreophold. Rummet hvori plasttanken placeres, bør ikke anvendes til person- eller dyreophold. Rum med personophold kan f.eks. være rum med beboelse, arbejdssteder, hobbyrum og lignende. 3.4 Vilkår nr. 10 Formålet med vilkår nr. 10 vedrørende anbringelse af høje tætte tærskler, er at forhindre brandspredning mellem rum ved udflydning fra rummet ved lækage af tanken. Åbninger ved gulv, skal derfor forsynes med så høje og tætte tærskler, at en væskemængde svarende til indholdet af tanken forhindres i at flyde ud fra rummet. Dette krav gælder alene for døre mellem rum i en bygning og ikke for døre til det fri. Der kan ses bort fra kravet om tærskler, såfremt tanken anbringes i et væsketæt bassin af ubrændbart materiale [materiale klasse A2-s1,d0] eller på anden måde sikres, således at udflydning forhindres. I rum, der indeholder andet end tanken, anbefales det, at tanken anbringes i et bassin for at begrænse brandspredningen i rummet. Ubrændbare materialer kan f.eks. være beton eller stål. 9

11 3.5 Eksempler på BD-bygningsdel 30 [Europæisk brandklasse EI 30] og BSbygningsdel 60 [Europæisk brandklasse EI 60 A2-s1, d0] I vilkårene er der flere steder anført krav om en brandmæssig adskillelse på mindst BDbygningsdel 30 [Europæisk brandklasse EI 30] og i vilkår nr. 5 er der anført krav om BS- 60 væg [Europæisk brandklasse EI 60 A2-s1, d0]. Den europæiske klassifikation er anført i parentes efter den danske klassifikation. Årsagen hertil er, at der på europæisk plan er udarbejdet fælles regler for prøvning og klassifikation af både byggevarer og bygningsdele. Dette medfører, at det nationale system for klassifikation af byggevarer og bygningsdele er erstattet af det nye europæiske system. Klassifikationer efter det hidtidige danske system vil fortsat være gyldige i en periode indtil overgangsperioden i den relevante harmoniserede standard eller den europæiske tekniske godkendelse er udløbet. Nærmere oplysning om hvornår de enkelte standarders overgangsperioder udløber findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside, En BD-bygningsdel 30 [Europæisk brandklasse EI 30] må gerne indeholde brændbare materialer som f.eks. træ, men skal kunne modstå en brand i mindst 30 min, således at der ikke kan ske en brandspredning til f.eks. et andet rum indenfor 30 min. Vægge af beton og murværk vil opfylde kravet. I stor udstrækning vil også vægge af træplader udfyldt med mineraluld i hulrummet, kunne anvendes. Dog vil anvendelse af en sådan bygningsdel afhænge af tykkelsen på mineralulden og pladerne. Ligesom træpladernes densitet kan være afgørende. En BS-60 væg må ikke indeholde brændbare materialer og skal kunne modstå en brand i mindst 60 min. Væggen kan f.eks. være udført af murværk eller beton. For flere eksempler på BD-30 bygningsdele og BS-60 bygningsdele henvises der til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts vejledning nr. 30 Brandtekniske eksempler. Opmærksomheden henledes på, at de europæiske standarder for prøvning og klassifikation af produkters brandegenskaber og bygningsdeles brandmodstandsevne er skærpet, så hidtidige danske godkendelser i nogle tilfælde skal til ny afprøvning, da det ikke er sikkert, at de opfylder de nye standarder. Derfor kan produkter, der opfylder de nævnte europæiske klasser, modsvare de hidtidige danske klasser, men det omvendte er ikke nødvendigvis tilfældet. 10

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning September 2005 OLIETANKANLÆG UNDER 6000 LITER Villa tankanlæg i forbindelse med oliefyrede opvarmningsanlæg under 120 kw. Installation af olietanke - før du går i gang Mærkning

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning December 200 VILLATANKANLÆG UNDER 6000 LITER Villatanke er olietanke under 6000 liter, tilsluttet et oliefyringsanlæg, der anvendes til bygningsopvarmning af én- og flerfamiliehuse

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998.

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bygningsreglement for småhuse Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bolig- og Byministeriet København, den 25.6.1998 Bygningsreglement

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen) 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 November 2007 Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 Dansk udgave, oversat af DBI på vegne af Forsikring & Pension DBI retningslinie

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere