Virksomhederne bliver mødt med stigende krav om udfasning af problematiske kemikalier og samfundets behov for langsigtede bæredygtige løsninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhederne bliver mødt med stigende krav om udfasning af problematiske kemikalier og samfundets behov for langsigtede bæredygtige løsninger."

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Forum for sikre og bæredygtige produkter Aktivitetsplan nr. Forsk 2020 referencer Aktivitetsplanen retter sig særligt imod Et samfund med grøn økonomi med hovedvægt på 1.2 Fra viden om miljø, vand og ressourcer til konkurrencedygtige teknologier og løsninger og 1.4 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter. Den retter sig også imod.1 Digitale muligheder og løsninger samt.2 Fremtidens produktionssystemer og nye innovationsformer. Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Virksomhederne bliver mødt med stigende krav om udfasning af problematiske kemikalier og samfundets behov for langsigtede bæredygtige løsninger. Bæredygtighed eller bæredygtig udvikling er hyppigt defineret som "en udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare" (Brundtland, 1987). Heri indgår tre dimensioner: økonomiske, samfundsmæssige samt sundheds- og miljømæssige. En fuldstændig vurdering af et produkts bæredygtighed vil omfatte hele produktets livscyklus for disse tre dimensioner. De nye tjenesteydelser, der udvikles i denne aktivitetsplan, vil primært være rettet mod den sundheds/miljømæssige og den økonomiske dimension af bæredygtighed. Ydelserne vil adressere: Identifikation, sikker anvendelse og udfasning af problematiske kemiske stoffer for sundhed og miljø Anvendelse af nanoprodukter og materialer som erstatning for traditionelle bulk kemikalier i relation til bæredygtighed Værktøjer til støtte for virksomheders dokumentation af at kemikalierelateret lovgivning overholdes De udviklede ydelser og kompetencer vil blive udviklet i dialog med og formidlet i et forum forankret i et nyt virtuel fælleskab, der har som mål at fremme udvikling af, -og deling af viden om mere sikre og bæredygtige produkter og materialer. De nye tjenesteydelser og produkter, som vil blive udviklet i fire delaktiviteter, omfatter: A. Identifikation, udfasning eller sikker anvendelse af problematiske kemiske stoffer. Rådgivningsydelse, en database og et beregningsværktøj SubConcern til brug for substitution af problematisk kemiske stoffer. Som eksempler kan nævnes de særligt problematiske stoffer på det Europæiske Kemikalieagenturs kandidatliste (84 stoffer pr. juni 2012) og Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS). Ydelsen vil inkludere socio-økonomisk analyse til afvejning af fordele og ulemper ved at erstatte et kemisk stof med et andet. Potentielle kombinationseffekter på mennesker og miljø, der udsættes for multiple stressfaktorer eksempelvis industrikemikalier, biocider, farmaceutiske stoffer og pesticider (FORSK 2020) vil også blive inddraget. B. Nanomaterialer og bæredygtighed Nanoteknologi kan bidrage til bæredygtig udvikling qua nanopartiklernes særlige egenskaber. Eksempelvis kan smudsafvisende overflader med nanocoating reducere behovet for brug af rengøringsmidler. Men nanoprodukter kan også medføre uønskede effekter for sundhed og miljø. De nye ydelser vil bestå i rådgivning om vurdering af nanomaterialers bæredygtighed omfattende sundheds- og miljømæssig risikovurdering i et livscyklusperspektiv, socio-økonomisk analyse og laboratorietest af nanopartiklers skæbne og effekt i miljøet. C. Metoder og dokumentation for overholdelse af kemikalierelateret

2 lovgivning Lovgivningen, der regulerer kemikalier, er kompleks og ændres til stadighed. Virksomheder skal ikke alene forholde sig til danske og europæiske reguleringer, men skal også kende reguleringen på det globale marked herunder implementeringen af Global Harmonized System (GHS) i øvrige lande. Ydelserne omfatter: Et nyt beregningssoftware til klassificering af stoffer og produkter og en rådgivningsydelse, der assisterer virksomheder med at sikre, at produktion og produkter er i overensstemmelse med kemikaliereguleringen på det globale marked. Anvendelse af data fra REACH registreringer og/eller Classification Labelling Packaging (CLP) notificeringer indgår i ydelsen. Rådgivningsydelse om implementering af viden fra eksponeringsscenarier genereret i forbindelse med REACH-registreringerne, så disse inddrages i danske virksomheders arbejdspladsbrugsanvisninger for kemikalier. Rådgivningsydelse om sikkerhedsvurdering af kosmetikprodukter i henhold til den nye EU forordning om kosmetik og et nyt web-baseret ITmodul, som indeholder en kosmetikingrediensdatabase og skabeloner til en ensartet dokumentation af sikre kosmetikprodukter. D. Virtuelt forum og formidling Udvikling af en webbaseret platform, hvor virksomheder, universiteter og myndigheder kan deltage i videndeling, diskussionsfora, kurser og idégenerering i et virtuelt forum. SMV er vil ved udvikling af nye produkter få vejledning i innovationsfasen om, hvilke dele af lovgivningen (f.eks. REACH, EU s biociddirektiv eller EU's fødevarelovgivning), som de skal være opmærksom på under produktudviklingen. Desuden vil virksomheder kunne vurdere et produkts bæredygtighed og sikkerhed ved brug af de metoder og værktøjer, der udvikles i de øvrige delaktiviteter. Webapplikationer til træning og formidling af viden om kemiske stoffer og materialer vil give virksomheder hurtig adgang til ny viden om kemikalier i produkter, og hvordan de kan håndteres sikkert f.eks. på en arbejdsplads. DHI vil levere teknologiske service i form af mobilapps til kommunikation af viden om kemikalie (lovpligtig og frivillig) i forsyningskæden. Endvidere vil vi udbyde kurser, der anvender blandet læring, dvs. inddrage anvendelsen af mobilapps og e-læringsmoduler i træningsforløb. De nye tjenesteydelser adskiller sig fra eksisterende ydelser udbudt af danske, private rådgivere ved at kombinere regulatorisk viden fra forskellige områder (kemikalier, fødevarer, kosmetik, biocider etc.) med erfaring og udviklingsekspertise inden for både sundheds- og miljømæssig risikovurdering, som tillige omfatter nye risikovurderingsmodeller og test i DHI s økotoksikologiske laboratorium. Denne kombinations af ydelser udbydes pt. ikke af andre på det danske marked. Tidshorisonten for markedsmodning af aktivitetsplanens ydelser De fleste af de nye ydelser kan være markedsmodne inden for 2- år efter start af aktiviteten. Modning af markedet for laboratorietest af nanomaterialer forventes at have en længere tidshorisont på ca. 4 år. Aktivitetsplanens indhold Centrale aktiviteter Aktivitetsplanen består af fire delaktiviteter, som nævnt i beskrivelsen af de nye tjenesteydelser ovenfor. Indholdet i de enkelte delaktiviteter er udvalgt på baggrund af DHI s kendskab til danske virksomheders særlige behov for en indsats og udvikling af ydelser. Dette kendskab er etableret gennem en

3 løbende, tæt dialog med danske virksomheder og samarbejdspartnere og dialog på BedreInnovation.dk. A. Identifikation, udfasning eller sikker anvendelse af problematiske kemikalier DHI vil arbejde med udvikling af en metode, der tager hensyn til: (1) Tekniske forhold, hvor viden fra innovative tekniske forskningsmiljøer vil blive kombineret med virksomhedernes kravspecifikationer. (2) Sundheds- og miljømæssige forhold, hvor viden om stoffernes iboende egenskaber vil indgå i løsningsovervejelser vurderet i et livscyklusperspektiv. () Økonomiske indikatorer, der kan spænde fra virksomhedsspecifikke forhold som investering, driftsøkonomi, råvarepriser og ressourcesikkerhed, til socioøkonomiske forhold. Arbejdet vil indeholde en videreudvikling af en DHI-stofdatabase, som adskiller sig fra eksisterende databaser ved en solid gruppestruktur for kemikalier, der muliggør søgning på tværs af lister over problematiske stoffer. Der vil tillige blive udviklet et beregningsværktøj SubConcern til systematisk vurdering og sammenligning af effekterne (sundheds-/miljømæssige og økonomiske) ved en substitution. SubConcern vil blive udviklet som et software modul, der kan integreres med ES-modifier udviklet i resultatkontraktperioden Kombinationseffekter af multiple kemiske stressfaktorer vil indgå i vurdering af sundheds- og miljømæssige forhold og vil blive indarbejdet i værktøjet SubConcern. De udviklede værktøjer og metoder vil blive testet i cases og valideret i samarbejde med virksomheder og myndigheder. I dette case-arbejde vil vi gøre brug af computerbaserede testmetoder (f.eks. Quantitative structure activity relationship (QSAR) modeller baseret på molekylestrukturer) til prædiktive vurderinger af mulige erstatningsstoffers toksikologiske og økotoksikologiske effekter. Brugen af modelberegninger kan ikke stå alene, men skal bruges sammen med toksikologiske og økotoksikologiske undersøgelser. Vi vil inddrage udvikling af in-vitro og in-vivo forsøgsdyremodeller baseret på anvendelsen af fisk (embryoner og voksne fisk) samt cellekulturer, og integrere denne viden om test i arbejdet med udvikling af metoder for vurdering af bæredygtige produkter. B. Nanomaterialer og bæredygtighed Denne delaktivitet vil have fokus på at udvikle metoder til udvælgelse af nanopartikler/materialer, der øger bæredygtigheden af et færdigt produkt, hvori der indgår nanomaterialer. Der vil blive arbejdet med udvikling af laboratorietest og koncepter for risikovurdering af nanopartiklers og - materialers biologiske og miljømæssige skæbne og farlighed i produktets livscyklus. En del af denne udvikling vil foregå i EU-finansierede F&U projekter bl.a. Nanopolytox (FP7), via samarbejde med universiteter, deltagelse i nano-netværk som EUs NanoSafetyCluster og med standardiseringsorganer (f.eks. OECD). Arbejdet med metoder til risikovurdering og test af nanomaterialer blev påbegyndt i resultatkontraktperioden med udvikling af metoder ud fra tidens state-of-the-art. Viden om risici ved at anvende nanomaterialer, og metoder til risikokarakterisering er under hurtig udvikling både nationalt og internationalt. Effekter på mennesker er efterhånden blevet belyst for en del rå nanopartikler. Det har vist sig, at nogle nanopartikler f.eks. kan øge risikoen for kræft, mens andre ikke giver skadelige effekter. Årsagerne til de forskellige virkninger er ikke afklaret, ligesom der endnu ikke er pålidelige metoder til risikovurdering af tekniske nanomaterialer. Undersøgelser og vurdering målrettet miljøet blev påbegyndt langt senere og her er nogle af de store udfordringer design af laboratorietest, så de kan reproduceres samt identifikation og kvantificering af

4 nanopartikler i testsystemerne. C. Metoder til dokumentation for overholdelse af kemikalierelateret lovgivning Denne delaktivitet vil supportere arbejdet i de tre ovenstående delaktiviteter gennem global videnhjemhentning om ny udvikling i kemikalielovgivningen og udvikling af IT-værktøjer og koncepter, der kan understøtte virksomheder i at systematisere data og dokumentere overholdes af kemikalielovgivningen. a. I resultatkontraktperioden etablerede DHI en webportal, hvor virksomheder kan hente viden om implementeringen af Global Harmonized System (GHS) i lande uden for EU. Vi vil udbygge dette arbejde ved at operationalisere brugen af data fra REACH registreringer og udvikle et system til klassificering af stoffer og produkter, der gør brug af data fra disse registreringer og/eller CLP-notificeringer til at adressere GHS-kravene for udvalgte større oversøiske markeder, der fra 201 har planer om at anvende dele af GHS-systemet. b. Gennem dialog med arbejdstilsynet og virksomheder vil vi afklare mulighederne for en forenklet arbejdspladsbrugsanvisning for kemiske stoffer og produkter samt kravene til udvikling af en mobilapp, der kan erstatte nøgleinformationer fra en arbejdspladsbrugsanvisning. DHI vil arbejde med at forenkle informationen fra de stadigt længere arbejdspladsbrugsanvisninger til simple og brugbare instruktioner for medarbejdere i produktionsvirksomheder. Der vil blive arbejdet med en metode til at overføre og integrere de ofte meget komplekse informationer i eksponeringsscenarierne fra REACH-registreringer, og hvordan denne viden kan nyttiggøres i praksis. c. Et nyt koncept og et webbaseret softwaremodul til sikkerhedsvurdering af kosmetik i henhold til EU s nye kosmetikforordning vil blive udviklet ved aktiv inddragelse af SMV er i et brugerforum. I dette forum vil vi identificere relevante produktgrupper inden for personlig pleje og udvikle fælles kriterier for vurdering af sikkerheden, der kan overføres ved brug af IKT. I brugerforum vil der også ske test af det udviklede software og skabeloner til brug for lovkrævet dokumentation af kosmetikprodukters sikkerhed. D. Virtuelt forum og formidling Denne delaktivitet vil indeholder etablering og vedligeholdes af en platform til et virtuelt forum og udvikling af nye træningsprogrammer og kurser inden for aktivitetens fagområder. a. Platformen til det virtuelle forum vil blive etableret ved brug af open source systemet Moodle, som er et virtuelt læringsmanagement- og kommunikationssystem. Der er i dag ca registrerede Moodle websites (http://moodle.org/sites/). Virksomheder m.fl. vil blive inviteret til et kick-off seminar med mulighed for at blive en del af det virtuelle fællesskab og undergrupper heri. Der vil blive afholdt opfølgende seminarer (fysiske) i de efterfølgende år med henblik på at øge kendskabet til platformen og tilpasse den til brugernes behov. Denne IKTaktivitet vil supportere og forankre resultaterne fra de øvrige delaktiviteter i aktivitetsplanen. De udviklede metoder og værktøjer inden for Indikatorer for ressourceeffektivitet og bæredygtighed af industriel produktion i aktivitetsplanen Industriel Produktion og Teknologi vil også blive integreret i det virtuelle forum. DHI vil vedligeholde den webbaserede platform efter afslutning af resultatkontraktperioden. Udgiften til vedligeholdelse af selve platformen efter resultatkontraktperioden anslås til ca kr. årligt. Vedligeholdelsesudgiften vil primært blive afholdt ved at opkræve en årlig medlemsbetaling. Vi forestiller os et gradueret grundbeløb afhængigt af virksomhedens størrelse. Grundbeløbet dækker vedligeholdelse af

5 platformen, adgang til ét erfaringsudvekslingsnetværk og et basissæt af værktøjer udviklet i resultatkontraktperioden ( ). Adgang til yderligere IT-værktøjer, e-læringskurser, lovgivningsrelateret viden mv. vil kunne tilkøbes. DHI vil om nødvendigt egenfinansiere de anslåede vedligeholdelsesudgifter, dvs. max kr. årligt i op til år efter afslutning af resultatkontraktperioden. Indholdet på platformen vil løbende blive fornyet og udbygget med værktøjer, viden, kurser mm. udviklet gennem DHIs deltagelse i innovations- og forskningsprojekter, generelle konsulentydelser og egenfinansieret udvikling. b. Nye træningsprogrammer og kurser vil blive opbygget i form af læringsobjekter og indlejret i apps/moduler, der vil blive placeret på den virtuelle webbaserede platform. Herfra kan de downloades til mobiltelefon, tablet eller PC. Dette arbejde blev påbegyndt i resultatkontrakten i form af mere traditionel webbaseret e-læring. Vi vil i løbet af resultatkontraktperioden levere apps til træning i: fremstilling af eksponeringsscenarier for kemiske produkter i henhold til REACH den nye kosmetikforordning, udfasning af problematiske stoffer og risikovurdering af nanomaterialer. Barrierer for udviklingen Udviklingen af flere af de nævnte kompetencer og værktøjer kræver aktiv deltagelse af virksomheder, der skal levere cases og deltage i brugerfora. En af de væsentligste barrierer for udvikling af de nye serviceydelser vil derfor være manglende medvirken af virksomheder. Delaktivitet B afhænger delvist af ekstern finansiering fra to ansøgte forskningsprojekter (FP7-projekterne SISANA og DATOX-NP). Det igangværende FP7-projekt Nanopolytox vil bidrage til dele af delaktivitet B og sikre, at aktiviteten kan gennemføres, selvom de øvrige ansøgte projekter ikke bevilliges. I så fald kan det dog blive nødvendigt at justere omfanget af delaktivitetens milepæle for år 2 og. Forankring på DHI De nye kompetencer, metoder og IT-værktøjer, der udvikles som følge af aktivitetsplanen vil forretningsmæssigt blive forankret i DHI s afdeling for Miljø og Toksikologi og indgå i fremtidige rådgivningsydelser. DHI s medarbejdere vil have direkte adgang til den webbaserede platform, og der vil blive afholdt mindst ét internt egenfinansieret seminar årligt for relevante DHI medarbejdere, hvor vi vil præsentere og diskutere aktivitetsplanens resultater og muligheder for integration med vore øvrige rådgivningsydelser. Formål og målgruppe Formål Formålet med aktivitetsplanen er at udvikle værktøjer, testmetoder, viden og kompetencer, der kan bruges af danske virksomheder til en innovativ udvikling af mere sikre og bæredygtige kemiske produkter og fødevarer. Målgruppe De udviklede rådgivningsydelser og produkter vil efterspørges af en målgruppe i form af et bredt spektrum af virksomheder, herunder SMV er, der importerer, producerer eller anvender kemiske stoffer og materialer. Målgruppen omfatter også virksomheder, der fremstiller kosmetik, lægemidler, fødevarer, medicinsk udstyr mm. samt virksomheder, der benytter nye stoffer og materialer baseret på nanoteknologi eller biobaseret produktion. Rationale Gennem aktiviteten vil vi fremme en udvikling, hvor virksomhederne bliver i stand til at imødekomme det stigende pres om at reducere anvendelsen af

6 særligt problematiske stoffer i henhold til især EU's kemikalielovgivning REACH, men også så de kan imødekomme danske krav og ønsker om en eventuelt yderligere regulering af kemikalier jf. finansloven for Finansloven nævner således en særlig indsats i forhold til Miljøstyrelsens Liste Over Uønskede Stoffer og nanomaterialer i perioden Aktivitetsplanen vil endvidere medvirke til, at virksomhederne får redskaber til at håndtere og anvende den nye viden og data om kemikalier og materialer, der er fremkommet som følge af registreringerne under REACH på en smart måde bl.a. ved brug af moderne IKT inkl. webapplikationer og erfaringsnetværk på en virtuel webbasseret platform. Målgruppeeffekt En repræsentant fra Miljøstyrelsen har fremhævet aktivitetens samfundsmæssige relevans og betydning for danske virksomheder på BedreInnovation. Det er målet, at særligt SMV er vil kunne bruge de udviklede ydelser til at sikre sig en position både på det danske og det globale marked. Adskillige tilkendegivelser på BedreInnovation.dk f.eks. fra DI, Eva Solo, Dyrup, FeF Chemicals, Novo Nordisk og Rigshospitalet viser, at der efterspørges et virtuelt netværk til erfaringsudveksling og inspiration samt koncepter, metoder og værktøjer til udvikling af bæredygtige produkter. Dansk Erhverv har fremhævet vigtigheden af, at aktiviteten imødeser, det stigende krav til produkter baseret på nanoteknologi. Andre har fremhævet behovet for integrering af viden fra eksponeringsscenarier i arbejdspladsbrugsanvisninger (Radiometer Medical) og udvikling af webapplikationer (Urtekram, SKI). Et nyt værktøj til sikkerhedsvurdering af kosmetik vil mindske omkostninger for SMV er jf. George Mhlanga og Urtekram. Antallet af danske virksomheder, der direkte vil efterspørge de nye kompetencer/ydelser inden for en periode på 5 år forventes at være ca. 10 virksomheder heraf ca. 90 SMV er. Nationale og internationale samarbejdspartnere Samarbejdspartnere og Ph.D. indsatser DTU Miljø Nanomaterialer, risikovurdering og økotoksikologi inkl. kurser ved brug af e-læring Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Nanomaterialer, farligheds- og miljørisikovurdering KU Sund Laboratorietestmetoder med fiskemodeller/embryoner DTU Aqua Avanceret karakterisering af biologisk materiale Panum Instituttet - Avanceret karakterisering af biologisk materiale Aalborg Universitet Persuasiv kommunikation; e-læring Teknologisk Institut - Bæredygtige kemisk-tekniske løsninger CBS Socio-økonomiske vurderinger DI Eksponeringsscenarier og andre REACH relaterede aktiviteter Dansk Erhverv - Eksponeringsscenarier og andre REACH relaterede aktiviteter Miljøstyrelsens nanonetværk Toksikologi, økotoksikologi og lovgivning TNO, Holland Eksponeringsscenarier, risikovurdering RIVM, Holland Eksponeringsmodeller, risikovurdering af kemiske stoffer Leitat Technological Center, Spanien - Nanomaterialer ICN, Spanien - Nanomaterialer L Urederra Tech. Centre, Spanien - Nanomaterialer Leeds Metropolitan University, England IKT London Metropolitan University, England Mobile e-læringsværktøjer DHI vil facilitere Ph.D.-studier eller tilsvarende samarbejder inden for aktiviteten med temaer inden for sundheds-/miljømæssig risikovurdering af

7 nanomaterialer (DTU Miljø) og socio-økonomiske vurderinger i relation til udfasning af problematiske kemiske stoffer (CBS). International videnhjemtagning Videnhjemtagning relateret til emnerne i de fire delaktiviteter vil også ske via f.eks. aktiv deltagelse i det europæiske NanoSafety Cluster, møder og kontakt med den europæiske kemikaliebrancheorganisation CEFIC (bl.a. deres initiativ om bæredygtig kemi SusChem), US EPA (bl.a. (øko)toksikologiske testmetoder og QSAR) og det Europæiske Kemikalieagentur (REACH), EU Kommissionens Joint Research Centre ( bl.a. nanoteknologi), EFSA (bl.a. lovgivning om fødevarekontaktmaterialer), en række europæiske og asiatiske kemikaliemyndigheder samt deltagelse i europæiske forskningsprojekter. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Medfinansiering af andre FoU-projekter Nanopolytox: EU FP7 ( ). Projektets hovedformål er at øge forståelse af nanoteknologisk baseredes produkters potentielle sundhedsog miljømæssige effekter (http://www.nanopolytox.eu/). Medfinansiering: ca kr. i 201. EuroPLOT, Life Long Learning Program: Finansieringskilde ( ). Projektet vil udvikle strukturer og IT-værktøjer for persuasive læringsobjekter til brug for e-læring deriblandt e-læring om eksponeringsscenarier for kemikalier (http://www.eplot.eu/projectdefinition). Medfinansiering: ca kr. i 201 Artemisia DSF FØSU ( ). Produktion og anvendelse af planten Artemisia annua (kinesisk bynke) mod parasitære og bakterielle sygdomme i fjerkræbesætninger. Medfinansiering: ca kr. i 201. SISANA: EU-FP7-projekt (fase 1 ansøgning afsendt - relateret til nanomaterialer: Safety in nanoscale production and products ). Forventet medfinansiering: kr. pr. år ( ). DATOX-NP: EU-FP7 projekt (fase 1 ansøgning afsendt relateret til nanomaterialer og QSAR: Creating safe-by-design nanoparticles: Construction of predictive models for nanomaterial toxicity ). Forventet medfinansiering: kr. pr år ( ). DN ADAM: Det Fri Forskningsråd (ansøgning planlagt indleveret i 201). Projektet vil arbejde med betydningen af kombinationseffekter (multiple stressfaktorers) fra kemikalier og fødevarer for danske mænds fertilitet. Forventet medfinansiering: kr. pr. år ( ). Relaterede FoU-projekter InSpire Platform for forskningsbaseret innovation og problemløsning i fødevareindustrien Sundhed i Børneinstitutioner Et innovationskonsortium der arbejde med hygiejne, sundhed og trivsel i børneinstitutioner (http://www.sibprojekt.dk/index.html) Nanomaterialer, forekomst og effekter i det danske miljø ansøgt projektnov (Miljøstyrelsen) med et væsentligt indhold af FoU elementer. Koordinering med relaterede GTS-aktivitetsforslag Industriel Produktion og Teknologi, DHI Vand- og Miljøteknologi, Teknologisk Institut. TI arbejder med indkapsling og udvikling af nye teknologier for at reducere påvirkninger. Der er ingen overlap. DHI kan bruge TI s teknologiske viden, og TI kan bruge DHI s viden om risikovurderinger mv.. Formidlings- og Inden for markedsområdet Produktsikkerhed og miljø, som denne

8 spredningseffekt: aktivitetsplan understøtter, har DHI Danmark en årlig kommerciel omsætning på ca. 40 mio. kr. heraf mio. kr. på det danske marked. DHI betjener årligt knap 150 danske kunder, hvoraf godt 80 % er private kunder og af disse typisk SMV er. Der forventes en omsætningsforøgelse på 5-10 % i den danske omsætning inden for markedsområdet frem mod Det årlige antal SMV-kunder forventes forøget med 25 %. Resultaterne af arbejdet vil løbende blive formidlet til virksomheder, brancheorganisationer og andre interessenter via den virtuelle platform, som direkte sigter på dialog og samarbejde med målgruppen om udvikling af de foreslåede vejledninger, metoder og værktøjer. Videnspredning vil også ske gennem et DHI dialogforum for Produktsikkerhed og miljø, som er under etablering. DHI vil udbyde 6 kurser og 10 temamøder om året til danske industrivirksomheder. Som noget nyt vil 4 kurser blive udbudt som såkaldt blandet læring, hvor virksomhederne vil blive tilbudt konfrontationsundervisning, der kombineres med e-læring. E-læringsdelen vil kunne downloades fra den virtuelle platform i form af mobilapps. I 2011 deltog mere end 75 i vores kurser (>50) og temadage (>25). Præsentation af resultater vil også ske på møder og seminarer afholdt af bl.a. IDA Miljø, Miljøstyrelsen og Dansk Industri. Resultater vil endvidere blive formidlet i DHIs nyhedsbreve samt gennem DHI s specialiserede teknologiske service og IT-værktøjer (software). Resultaterne vil ligeledes blive publiceret i videnskabelige publikationer, konferenceindlæg m.v., hvor resultaterne tillader det og gennem Ph.D.-afhandlinger. Vi forventer at publicere 22 videnskabelige artikler i løbet af resultatkontraktperioden heraf 11 peerreviewed. Gennem deltagelsen i DSF-projekter, EU-forskningsprojekter og videns/innovationsnetværk i Danmark (InSPIRE, Biopeople, Ingrid og VIFUs fødevaresikkerhedsnetværk), og Europa herunder standardiseringsorganer vil DHI få en aktiv rolle som formidler af viden til danske virksomheder fra universiteter og innovative virksomheder i den øvrige del af Europa. DHI samarbejder med flere universiteter om uddannelse af nye kandidater inden for aktivitetens fagområder f.eks. gennem praktikophold og masterspecialestudier på DHI med DHI medarbejdere som vejledere. Milepæle år 201 A A A..201 B I beskrivelsen af milepæle nedenfor refererer nummereringen A-D til de produkter og aktiviteter under de tre hovedområder, som er beskrevet under Nye tjenesteydelser og Aktivitetsplanens indhold. Såfremt milepælen helt eller delvist er relateret til FoU aktiviteter, der medfinansieres af RK midler, er det pågældende FoU projekt, som er beskrevet under Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter, angivet i parentes. Generisk metode for arbejde med udfasning af problematiske kemikalier er opstillet. Der er identificeret mindst to cases med udspring i konkrete initiativer for produktudvikling i industrivirksomheder, som anvender problematiske kemikalier. Identificeret data-gaps for to cases og opstillet plan for tilvejebringelse af det nødvendige datamateriale, herunder plan for gennemførelse af eventuelle laboratorieundersøgelser. Koncept for forudsigelse af sammenhæng mellem nanopartiklers karakteristika og indvirkning/skæbne i miljøet (FP7 projektet Nanopolytox). Type* 2 2/ 2/

9 B Prædiktive modeller for nanomaterialers skæbne for udvalgte dele af det akvatiske og terrestriske miljø er formuleret (FP7 projektet Nanopolytox). C Datakilder og beregningsmetoder, der skal indgå i Globalt GHSproduktklassificeringsværktø,j 2/ er identificeret. C Model for overførsel af registreringsdata fra eksponeringsscenarier 2 til anvendelse i arbejdspladsbrugsanvisninger er beskrevet C Brugergruppe af kosmetikproducenter/leverandører (SMV ere) er etableret. C Mindst 5 produktgrupper og mindst 25 ingredienser er identificeret 2 med data til brug for en kosmetisk stofdatabase i relation til sikkerhedsvurdering af kosmetik. D Kick-off seminar for virksomheder, myndigheder, universiteter m.v. 1/ med præsentation af den virtuelle platform og debat om indhold, herunder behovet for undergrupper. D Virtuel platform er etableret, og mindst 0 virksomheder og andre /1 interessenter er oprettet som brugere. D Læringsobjekter om eksponeringsscenarier til træning af 1/2 virksomheder er indlejret i mobilapps og afprøvet (EuroPLOT). Formidling D Udsendelse af 5 nyhedsbreve 1 D Udbud af 6 kurser som konfrontationsundervisning (min deltagere i alt inden for aktivitetsplanens målgruppe) D Udbud af 10 temamøder (min 250 deltagere i alt inden for 1 aktivitetsplanens målgruppe) D videnskabelige artikler heraf peer-reviewed forventes publiceret 1 D indlæg i danske fagtidsskrifter/på fagtekniske møder 1 Milepæle år 2014 A En database til søgning i stoflister over problematiske stoffer ved brug af gruppestrukturer er udviklet og beskrevet. A Beregningsværktøjet SubConcern er udviklet, testet og beskrevet. A QSAR beregninger og om nødvendigt laboratorieundersøgelser (primært relateret til skæbne/effekt i miljøet) af de forventeligt svært håndterbare stoffer er gennemført for afhjælpning af identificerede data-gaps i cases. B To testsystemer til undersøgelse af nanopartiklers skæbne og effekt i miljøet er udviklet. C Beta-version of GHS produktklassificeringsværktøj i test hos min. danske virksomheder. C Software-modul til brug for sikkerhedsvurdering af kosmetik er udviklet. D Seminar for eksisterende og potentielle nye brugere af den virtuelle 1/ platform, som også indeholder workshops for faglige undergrupper. D Mindst 50 bruger den virtuelle platform. 1/ D Ny app med læringsobjekter til 1 kursus (blandet læring) relateret til 1/2 kosmetiksikkerhed er udviklet og afprøvet. Formidling D Udsendelse af 5 nyhedsbreve 1 D Udbud af 6 kurser (konfrontationsundervisning - min. 50 deltagere i 1 alt) D Udbud af 10 temamøder (min. 250 deltagere i alt) 1 D videnskabelige artikler heraf 4 peer-reviewed forventes publiceret 1 D indlæg i danske fagtidsskrifter/på fagtekniske møder 1 Milepæle år 2015 A Metode for arbejde med udfasning af problematiske kemikalier er 2/

10 udviklet. A Den udviklede metode og værktøjerne til virksomheders arbejde med problematiske stoffer er afprøvet på mindst to cases, og resultaterne er formidlet på den virtuelle platform. B Relevante nanomaterialer inddelt i grupper efter karakteristika ved anvendelse af data fra litteraturen samt fra egne og samarbejdspartneres laboratorieundersøgelser (SISANA, DATOX- NP). B Metode for miljørisikovurdering af grupper af nanomaterialer - udviklet på basis af empiriske undersøgelser af nanomaterialer foreligger (SISANA), C Arbejdspladsbrugsanvisning i mobilapp er afprøvet af virksomheder. C Nyt GHS-klassificeringsværktøj udviklet og afprøvet af danske virksomheder. C Mindst 5 virksomheder som brugere på ny webbaseret modul til sikkerhedsvurdering af kosmetik i henhold til EU s nye kosmetikdirektiv. D Seminar for eksisterende og potentielle nye brugere af den virtuelle platform, som også indeholder workshops for faglige undergrupper. D Min. 100 bruger den virtuelle platform, og tilfredshedsundersøgelse er gennemført. D Udviklede services og erfaringer fra cases er formidlet via den virtuelle platform. /1 2/ 1/ 1/ 1/ D Nye apps med læringsobjekter til 2 kurser (blandet læring) om henholdsvis udfasning af problematiske stoffer og risikovurdering af nanomaterialer er udviklet og afprøvet af virksomheder. 1/ Formidling D Udsendelse af 5 nyhedsbreve 1 D Udbud af 6 kurser (konfrontationsundervisning min. 50 deltagere i 1 alt) D Udbud af 10 temamøder (min. 250 deltagere i alt) 1 D Videnskabelige artikler heraf mindst 4 peer-reviewed forventes 1 publiceret D indlæg i danske fagtidsskrifter/på fagtekniske møder 1 Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Virtuel community for sikre bæredygtige produkter *Type: 1) Videnspredning i dansk erhvervsliv; 2) Kompetenceopbygning; ) Udvikling af teknologisk service

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed Aktivitetsplan (navn): Digitale muligheder og løsninger Aktivitetsplan nr. 0 Forsk 2020 referencer Aktiviteterne retter sig imod Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet med hovedvægt på 3. Digitale

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

J k a o k b o b Maa a g COWI

J k a o k b o b Maa a g COWI Jakob Maag Jakob Maag COWI Analyse af danske styrkepositioner indenfor teknologier, der kan føre til substitution af problematiske kemikalier Jakob Maag Miljøspecialist, COWI 2 Undersøgelsen Analyse udført

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Debatpjece med anbefalinger. Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer

Debatpjece med anbefalinger. Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer Debatpjece med anbefalinger Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer DEBATPJECEN ER UDARBEJDET AF: Seniorkonsulent Henrik Vejen Kristensen Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv Faglig leder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Udgangspunkt Hvordan formidler vi en stor og kompliceret alliance indeholdende mange forskellige forskningsvinkler

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Future Food Innovation Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Formål At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere