Virksomhederne bliver mødt med stigende krav om udfasning af problematiske kemikalier og samfundets behov for langsigtede bæredygtige løsninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhederne bliver mødt med stigende krav om udfasning af problematiske kemikalier og samfundets behov for langsigtede bæredygtige løsninger."

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Forum for sikre og bæredygtige produkter Aktivitetsplan nr. Forsk 2020 referencer Aktivitetsplanen retter sig særligt imod Et samfund med grøn økonomi med hovedvægt på 1.2 Fra viden om miljø, vand og ressourcer til konkurrencedygtige teknologier og løsninger og 1.4 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter. Den retter sig også imod.1 Digitale muligheder og løsninger samt.2 Fremtidens produktionssystemer og nye innovationsformer. Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Virksomhederne bliver mødt med stigende krav om udfasning af problematiske kemikalier og samfundets behov for langsigtede bæredygtige løsninger. Bæredygtighed eller bæredygtig udvikling er hyppigt defineret som "en udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare" (Brundtland, 1987). Heri indgår tre dimensioner: økonomiske, samfundsmæssige samt sundheds- og miljømæssige. En fuldstændig vurdering af et produkts bæredygtighed vil omfatte hele produktets livscyklus for disse tre dimensioner. De nye tjenesteydelser, der udvikles i denne aktivitetsplan, vil primært være rettet mod den sundheds/miljømæssige og den økonomiske dimension af bæredygtighed. Ydelserne vil adressere: Identifikation, sikker anvendelse og udfasning af problematiske kemiske stoffer for sundhed og miljø Anvendelse af nanoprodukter og materialer som erstatning for traditionelle bulk kemikalier i relation til bæredygtighed Værktøjer til støtte for virksomheders dokumentation af at kemikalierelateret lovgivning overholdes De udviklede ydelser og kompetencer vil blive udviklet i dialog med og formidlet i et forum forankret i et nyt virtuel fælleskab, der har som mål at fremme udvikling af, -og deling af viden om mere sikre og bæredygtige produkter og materialer. De nye tjenesteydelser og produkter, som vil blive udviklet i fire delaktiviteter, omfatter: A. Identifikation, udfasning eller sikker anvendelse af problematiske kemiske stoffer. Rådgivningsydelse, en database og et beregningsværktøj SubConcern til brug for substitution af problematisk kemiske stoffer. Som eksempler kan nævnes de særligt problematiske stoffer på det Europæiske Kemikalieagenturs kandidatliste (84 stoffer pr. juni 2012) og Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS). Ydelsen vil inkludere socio-økonomisk analyse til afvejning af fordele og ulemper ved at erstatte et kemisk stof med et andet. Potentielle kombinationseffekter på mennesker og miljø, der udsættes for multiple stressfaktorer eksempelvis industrikemikalier, biocider, farmaceutiske stoffer og pesticider (FORSK 2020) vil også blive inddraget. B. Nanomaterialer og bæredygtighed Nanoteknologi kan bidrage til bæredygtig udvikling qua nanopartiklernes særlige egenskaber. Eksempelvis kan smudsafvisende overflader med nanocoating reducere behovet for brug af rengøringsmidler. Men nanoprodukter kan også medføre uønskede effekter for sundhed og miljø. De nye ydelser vil bestå i rådgivning om vurdering af nanomaterialers bæredygtighed omfattende sundheds- og miljømæssig risikovurdering i et livscyklusperspektiv, socio-økonomisk analyse og laboratorietest af nanopartiklers skæbne og effekt i miljøet. C. Metoder og dokumentation for overholdelse af kemikalierelateret

2 lovgivning Lovgivningen, der regulerer kemikalier, er kompleks og ændres til stadighed. Virksomheder skal ikke alene forholde sig til danske og europæiske reguleringer, men skal også kende reguleringen på det globale marked herunder implementeringen af Global Harmonized System (GHS) i øvrige lande. Ydelserne omfatter: Et nyt beregningssoftware til klassificering af stoffer og produkter og en rådgivningsydelse, der assisterer virksomheder med at sikre, at produktion og produkter er i overensstemmelse med kemikaliereguleringen på det globale marked. Anvendelse af data fra REACH registreringer og/eller Classification Labelling Packaging (CLP) notificeringer indgår i ydelsen. Rådgivningsydelse om implementering af viden fra eksponeringsscenarier genereret i forbindelse med REACH-registreringerne, så disse inddrages i danske virksomheders arbejdspladsbrugsanvisninger for kemikalier. Rådgivningsydelse om sikkerhedsvurdering af kosmetikprodukter i henhold til den nye EU forordning om kosmetik og et nyt web-baseret ITmodul, som indeholder en kosmetikingrediensdatabase og skabeloner til en ensartet dokumentation af sikre kosmetikprodukter. D. Virtuelt forum og formidling Udvikling af en webbaseret platform, hvor virksomheder, universiteter og myndigheder kan deltage i videndeling, diskussionsfora, kurser og idégenerering i et virtuelt forum. SMV er vil ved udvikling af nye produkter få vejledning i innovationsfasen om, hvilke dele af lovgivningen (f.eks. REACH, EU s biociddirektiv eller EU's fødevarelovgivning), som de skal være opmærksom på under produktudviklingen. Desuden vil virksomheder kunne vurdere et produkts bæredygtighed og sikkerhed ved brug af de metoder og værktøjer, der udvikles i de øvrige delaktiviteter. Webapplikationer til træning og formidling af viden om kemiske stoffer og materialer vil give virksomheder hurtig adgang til ny viden om kemikalier i produkter, og hvordan de kan håndteres sikkert f.eks. på en arbejdsplads. DHI vil levere teknologiske service i form af mobilapps til kommunikation af viden om kemikalie (lovpligtig og frivillig) i forsyningskæden. Endvidere vil vi udbyde kurser, der anvender blandet læring, dvs. inddrage anvendelsen af mobilapps og e-læringsmoduler i træningsforløb. De nye tjenesteydelser adskiller sig fra eksisterende ydelser udbudt af danske, private rådgivere ved at kombinere regulatorisk viden fra forskellige områder (kemikalier, fødevarer, kosmetik, biocider etc.) med erfaring og udviklingsekspertise inden for både sundheds- og miljømæssig risikovurdering, som tillige omfatter nye risikovurderingsmodeller og test i DHI s økotoksikologiske laboratorium. Denne kombinations af ydelser udbydes pt. ikke af andre på det danske marked. Tidshorisonten for markedsmodning af aktivitetsplanens ydelser De fleste af de nye ydelser kan være markedsmodne inden for 2- år efter start af aktiviteten. Modning af markedet for laboratorietest af nanomaterialer forventes at have en længere tidshorisont på ca. 4 år. Aktivitetsplanens indhold Centrale aktiviteter Aktivitetsplanen består af fire delaktiviteter, som nævnt i beskrivelsen af de nye tjenesteydelser ovenfor. Indholdet i de enkelte delaktiviteter er udvalgt på baggrund af DHI s kendskab til danske virksomheders særlige behov for en indsats og udvikling af ydelser. Dette kendskab er etableret gennem en

3 løbende, tæt dialog med danske virksomheder og samarbejdspartnere og dialog på BedreInnovation.dk. A. Identifikation, udfasning eller sikker anvendelse af problematiske kemikalier DHI vil arbejde med udvikling af en metode, der tager hensyn til: (1) Tekniske forhold, hvor viden fra innovative tekniske forskningsmiljøer vil blive kombineret med virksomhedernes kravspecifikationer. (2) Sundheds- og miljømæssige forhold, hvor viden om stoffernes iboende egenskaber vil indgå i løsningsovervejelser vurderet i et livscyklusperspektiv. () Økonomiske indikatorer, der kan spænde fra virksomhedsspecifikke forhold som investering, driftsøkonomi, råvarepriser og ressourcesikkerhed, til socioøkonomiske forhold. Arbejdet vil indeholde en videreudvikling af en DHI-stofdatabase, som adskiller sig fra eksisterende databaser ved en solid gruppestruktur for kemikalier, der muliggør søgning på tværs af lister over problematiske stoffer. Der vil tillige blive udviklet et beregningsværktøj SubConcern til systematisk vurdering og sammenligning af effekterne (sundheds-/miljømæssige og økonomiske) ved en substitution. SubConcern vil blive udviklet som et software modul, der kan integreres med ES-modifier udviklet i resultatkontraktperioden Kombinationseffekter af multiple kemiske stressfaktorer vil indgå i vurdering af sundheds- og miljømæssige forhold og vil blive indarbejdet i værktøjet SubConcern. De udviklede værktøjer og metoder vil blive testet i cases og valideret i samarbejde med virksomheder og myndigheder. I dette case-arbejde vil vi gøre brug af computerbaserede testmetoder (f.eks. Quantitative structure activity relationship (QSAR) modeller baseret på molekylestrukturer) til prædiktive vurderinger af mulige erstatningsstoffers toksikologiske og økotoksikologiske effekter. Brugen af modelberegninger kan ikke stå alene, men skal bruges sammen med toksikologiske og økotoksikologiske undersøgelser. Vi vil inddrage udvikling af in-vitro og in-vivo forsøgsdyremodeller baseret på anvendelsen af fisk (embryoner og voksne fisk) samt cellekulturer, og integrere denne viden om test i arbejdet med udvikling af metoder for vurdering af bæredygtige produkter. B. Nanomaterialer og bæredygtighed Denne delaktivitet vil have fokus på at udvikle metoder til udvælgelse af nanopartikler/materialer, der øger bæredygtigheden af et færdigt produkt, hvori der indgår nanomaterialer. Der vil blive arbejdet med udvikling af laboratorietest og koncepter for risikovurdering af nanopartiklers og - materialers biologiske og miljømæssige skæbne og farlighed i produktets livscyklus. En del af denne udvikling vil foregå i EU-finansierede F&U projekter bl.a. Nanopolytox (FP7), via samarbejde med universiteter, deltagelse i nano-netværk som EUs NanoSafetyCluster og med standardiseringsorganer (f.eks. OECD). Arbejdet med metoder til risikovurdering og test af nanomaterialer blev påbegyndt i resultatkontraktperioden med udvikling af metoder ud fra tidens state-of-the-art. Viden om risici ved at anvende nanomaterialer, og metoder til risikokarakterisering er under hurtig udvikling både nationalt og internationalt. Effekter på mennesker er efterhånden blevet belyst for en del rå nanopartikler. Det har vist sig, at nogle nanopartikler f.eks. kan øge risikoen for kræft, mens andre ikke giver skadelige effekter. Årsagerne til de forskellige virkninger er ikke afklaret, ligesom der endnu ikke er pålidelige metoder til risikovurdering af tekniske nanomaterialer. Undersøgelser og vurdering målrettet miljøet blev påbegyndt langt senere og her er nogle af de store udfordringer design af laboratorietest, så de kan reproduceres samt identifikation og kvantificering af

4 nanopartikler i testsystemerne. C. Metoder til dokumentation for overholdelse af kemikalierelateret lovgivning Denne delaktivitet vil supportere arbejdet i de tre ovenstående delaktiviteter gennem global videnhjemhentning om ny udvikling i kemikalielovgivningen og udvikling af IT-værktøjer og koncepter, der kan understøtte virksomheder i at systematisere data og dokumentere overholdes af kemikalielovgivningen. a. I resultatkontraktperioden etablerede DHI en webportal, hvor virksomheder kan hente viden om implementeringen af Global Harmonized System (GHS) i lande uden for EU. Vi vil udbygge dette arbejde ved at operationalisere brugen af data fra REACH registreringer og udvikle et system til klassificering af stoffer og produkter, der gør brug af data fra disse registreringer og/eller CLP-notificeringer til at adressere GHS-kravene for udvalgte større oversøiske markeder, der fra 201 har planer om at anvende dele af GHS-systemet. b. Gennem dialog med arbejdstilsynet og virksomheder vil vi afklare mulighederne for en forenklet arbejdspladsbrugsanvisning for kemiske stoffer og produkter samt kravene til udvikling af en mobilapp, der kan erstatte nøgleinformationer fra en arbejdspladsbrugsanvisning. DHI vil arbejde med at forenkle informationen fra de stadigt længere arbejdspladsbrugsanvisninger til simple og brugbare instruktioner for medarbejdere i produktionsvirksomheder. Der vil blive arbejdet med en metode til at overføre og integrere de ofte meget komplekse informationer i eksponeringsscenarierne fra REACH-registreringer, og hvordan denne viden kan nyttiggøres i praksis. c. Et nyt koncept og et webbaseret softwaremodul til sikkerhedsvurdering af kosmetik i henhold til EU s nye kosmetikforordning vil blive udviklet ved aktiv inddragelse af SMV er i et brugerforum. I dette forum vil vi identificere relevante produktgrupper inden for personlig pleje og udvikle fælles kriterier for vurdering af sikkerheden, der kan overføres ved brug af IKT. I brugerforum vil der også ske test af det udviklede software og skabeloner til brug for lovkrævet dokumentation af kosmetikprodukters sikkerhed. D. Virtuelt forum og formidling Denne delaktivitet vil indeholder etablering og vedligeholdes af en platform til et virtuelt forum og udvikling af nye træningsprogrammer og kurser inden for aktivitetens fagområder. a. Platformen til det virtuelle forum vil blive etableret ved brug af open source systemet Moodle, som er et virtuelt læringsmanagement- og kommunikationssystem. Der er i dag ca registrerede Moodle websites (http://moodle.org/sites/). Virksomheder m.fl. vil blive inviteret til et kick-off seminar med mulighed for at blive en del af det virtuelle fællesskab og undergrupper heri. Der vil blive afholdt opfølgende seminarer (fysiske) i de efterfølgende år med henblik på at øge kendskabet til platformen og tilpasse den til brugernes behov. Denne IKTaktivitet vil supportere og forankre resultaterne fra de øvrige delaktiviteter i aktivitetsplanen. De udviklede metoder og værktøjer inden for Indikatorer for ressourceeffektivitet og bæredygtighed af industriel produktion i aktivitetsplanen Industriel Produktion og Teknologi vil også blive integreret i det virtuelle forum. DHI vil vedligeholde den webbaserede platform efter afslutning af resultatkontraktperioden. Udgiften til vedligeholdelse af selve platformen efter resultatkontraktperioden anslås til ca kr. årligt. Vedligeholdelsesudgiften vil primært blive afholdt ved at opkræve en årlig medlemsbetaling. Vi forestiller os et gradueret grundbeløb afhængigt af virksomhedens størrelse. Grundbeløbet dækker vedligeholdelse af

5 platformen, adgang til ét erfaringsudvekslingsnetværk og et basissæt af værktøjer udviklet i resultatkontraktperioden ( ). Adgang til yderligere IT-værktøjer, e-læringskurser, lovgivningsrelateret viden mv. vil kunne tilkøbes. DHI vil om nødvendigt egenfinansiere de anslåede vedligeholdelsesudgifter, dvs. max kr. årligt i op til år efter afslutning af resultatkontraktperioden. Indholdet på platformen vil løbende blive fornyet og udbygget med værktøjer, viden, kurser mm. udviklet gennem DHIs deltagelse i innovations- og forskningsprojekter, generelle konsulentydelser og egenfinansieret udvikling. b. Nye træningsprogrammer og kurser vil blive opbygget i form af læringsobjekter og indlejret i apps/moduler, der vil blive placeret på den virtuelle webbaserede platform. Herfra kan de downloades til mobiltelefon, tablet eller PC. Dette arbejde blev påbegyndt i resultatkontrakten i form af mere traditionel webbaseret e-læring. Vi vil i løbet af resultatkontraktperioden levere apps til træning i: fremstilling af eksponeringsscenarier for kemiske produkter i henhold til REACH den nye kosmetikforordning, udfasning af problematiske stoffer og risikovurdering af nanomaterialer. Barrierer for udviklingen Udviklingen af flere af de nævnte kompetencer og værktøjer kræver aktiv deltagelse af virksomheder, der skal levere cases og deltage i brugerfora. En af de væsentligste barrierer for udvikling af de nye serviceydelser vil derfor være manglende medvirken af virksomheder. Delaktivitet B afhænger delvist af ekstern finansiering fra to ansøgte forskningsprojekter (FP7-projekterne SISANA og DATOX-NP). Det igangværende FP7-projekt Nanopolytox vil bidrage til dele af delaktivitet B og sikre, at aktiviteten kan gennemføres, selvom de øvrige ansøgte projekter ikke bevilliges. I så fald kan det dog blive nødvendigt at justere omfanget af delaktivitetens milepæle for år 2 og. Forankring på DHI De nye kompetencer, metoder og IT-værktøjer, der udvikles som følge af aktivitetsplanen vil forretningsmæssigt blive forankret i DHI s afdeling for Miljø og Toksikologi og indgå i fremtidige rådgivningsydelser. DHI s medarbejdere vil have direkte adgang til den webbaserede platform, og der vil blive afholdt mindst ét internt egenfinansieret seminar årligt for relevante DHI medarbejdere, hvor vi vil præsentere og diskutere aktivitetsplanens resultater og muligheder for integration med vore øvrige rådgivningsydelser. Formål og målgruppe Formål Formålet med aktivitetsplanen er at udvikle værktøjer, testmetoder, viden og kompetencer, der kan bruges af danske virksomheder til en innovativ udvikling af mere sikre og bæredygtige kemiske produkter og fødevarer. Målgruppe De udviklede rådgivningsydelser og produkter vil efterspørges af en målgruppe i form af et bredt spektrum af virksomheder, herunder SMV er, der importerer, producerer eller anvender kemiske stoffer og materialer. Målgruppen omfatter også virksomheder, der fremstiller kosmetik, lægemidler, fødevarer, medicinsk udstyr mm. samt virksomheder, der benytter nye stoffer og materialer baseret på nanoteknologi eller biobaseret produktion. Rationale Gennem aktiviteten vil vi fremme en udvikling, hvor virksomhederne bliver i stand til at imødekomme det stigende pres om at reducere anvendelsen af

6 særligt problematiske stoffer i henhold til især EU's kemikalielovgivning REACH, men også så de kan imødekomme danske krav og ønsker om en eventuelt yderligere regulering af kemikalier jf. finansloven for Finansloven nævner således en særlig indsats i forhold til Miljøstyrelsens Liste Over Uønskede Stoffer og nanomaterialer i perioden Aktivitetsplanen vil endvidere medvirke til, at virksomhederne får redskaber til at håndtere og anvende den nye viden og data om kemikalier og materialer, der er fremkommet som følge af registreringerne under REACH på en smart måde bl.a. ved brug af moderne IKT inkl. webapplikationer og erfaringsnetværk på en virtuel webbasseret platform. Målgruppeeffekt En repræsentant fra Miljøstyrelsen har fremhævet aktivitetens samfundsmæssige relevans og betydning for danske virksomheder på BedreInnovation. Det er målet, at særligt SMV er vil kunne bruge de udviklede ydelser til at sikre sig en position både på det danske og det globale marked. Adskillige tilkendegivelser på BedreInnovation.dk f.eks. fra DI, Eva Solo, Dyrup, FeF Chemicals, Novo Nordisk og Rigshospitalet viser, at der efterspørges et virtuelt netværk til erfaringsudveksling og inspiration samt koncepter, metoder og værktøjer til udvikling af bæredygtige produkter. Dansk Erhverv har fremhævet vigtigheden af, at aktiviteten imødeser, det stigende krav til produkter baseret på nanoteknologi. Andre har fremhævet behovet for integrering af viden fra eksponeringsscenarier i arbejdspladsbrugsanvisninger (Radiometer Medical) og udvikling af webapplikationer (Urtekram, SKI). Et nyt værktøj til sikkerhedsvurdering af kosmetik vil mindske omkostninger for SMV er jf. George Mhlanga og Urtekram. Antallet af danske virksomheder, der direkte vil efterspørge de nye kompetencer/ydelser inden for en periode på 5 år forventes at være ca. 10 virksomheder heraf ca. 90 SMV er. Nationale og internationale samarbejdspartnere Samarbejdspartnere og Ph.D. indsatser DTU Miljø Nanomaterialer, risikovurdering og økotoksikologi inkl. kurser ved brug af e-læring Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Nanomaterialer, farligheds- og miljørisikovurdering KU Sund Laboratorietestmetoder med fiskemodeller/embryoner DTU Aqua Avanceret karakterisering af biologisk materiale Panum Instituttet - Avanceret karakterisering af biologisk materiale Aalborg Universitet Persuasiv kommunikation; e-læring Teknologisk Institut - Bæredygtige kemisk-tekniske løsninger CBS Socio-økonomiske vurderinger DI Eksponeringsscenarier og andre REACH relaterede aktiviteter Dansk Erhverv - Eksponeringsscenarier og andre REACH relaterede aktiviteter Miljøstyrelsens nanonetværk Toksikologi, økotoksikologi og lovgivning TNO, Holland Eksponeringsscenarier, risikovurdering RIVM, Holland Eksponeringsmodeller, risikovurdering af kemiske stoffer Leitat Technological Center, Spanien - Nanomaterialer ICN, Spanien - Nanomaterialer L Urederra Tech. Centre, Spanien - Nanomaterialer Leeds Metropolitan University, England IKT London Metropolitan University, England Mobile e-læringsværktøjer DHI vil facilitere Ph.D.-studier eller tilsvarende samarbejder inden for aktiviteten med temaer inden for sundheds-/miljømæssig risikovurdering af

7 nanomaterialer (DTU Miljø) og socio-økonomiske vurderinger i relation til udfasning af problematiske kemiske stoffer (CBS). International videnhjemtagning Videnhjemtagning relateret til emnerne i de fire delaktiviteter vil også ske via f.eks. aktiv deltagelse i det europæiske NanoSafety Cluster, møder og kontakt med den europæiske kemikaliebrancheorganisation CEFIC (bl.a. deres initiativ om bæredygtig kemi SusChem), US EPA (bl.a. (øko)toksikologiske testmetoder og QSAR) og det Europæiske Kemikalieagentur (REACH), EU Kommissionens Joint Research Centre ( bl.a. nanoteknologi), EFSA (bl.a. lovgivning om fødevarekontaktmaterialer), en række europæiske og asiatiske kemikaliemyndigheder samt deltagelse i europæiske forskningsprojekter. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Medfinansiering af andre FoU-projekter Nanopolytox: EU FP7 ( ). Projektets hovedformål er at øge forståelse af nanoteknologisk baseredes produkters potentielle sundhedsog miljømæssige effekter (http://www.nanopolytox.eu/). Medfinansiering: ca kr. i 201. EuroPLOT, Life Long Learning Program: Finansieringskilde ( ). Projektet vil udvikle strukturer og IT-værktøjer for persuasive læringsobjekter til brug for e-læring deriblandt e-læring om eksponeringsscenarier for kemikalier (http://www.eplot.eu/projectdefinition). Medfinansiering: ca kr. i 201 Artemisia DSF FØSU ( ). Produktion og anvendelse af planten Artemisia annua (kinesisk bynke) mod parasitære og bakterielle sygdomme i fjerkræbesætninger. Medfinansiering: ca kr. i 201. SISANA: EU-FP7-projekt (fase 1 ansøgning afsendt - relateret til nanomaterialer: Safety in nanoscale production and products ). Forventet medfinansiering: kr. pr. år ( ). DATOX-NP: EU-FP7 projekt (fase 1 ansøgning afsendt relateret til nanomaterialer og QSAR: Creating safe-by-design nanoparticles: Construction of predictive models for nanomaterial toxicity ). Forventet medfinansiering: kr. pr år ( ). DN ADAM: Det Fri Forskningsråd (ansøgning planlagt indleveret i 201). Projektet vil arbejde med betydningen af kombinationseffekter (multiple stressfaktorers) fra kemikalier og fødevarer for danske mænds fertilitet. Forventet medfinansiering: kr. pr. år ( ). Relaterede FoU-projekter InSpire Platform for forskningsbaseret innovation og problemløsning i fødevareindustrien Sundhed i Børneinstitutioner Et innovationskonsortium der arbejde med hygiejne, sundhed og trivsel i børneinstitutioner (http://www.sibprojekt.dk/index.html) Nanomaterialer, forekomst og effekter i det danske miljø ansøgt projektnov (Miljøstyrelsen) med et væsentligt indhold af FoU elementer. Koordinering med relaterede GTS-aktivitetsforslag Industriel Produktion og Teknologi, DHI Vand- og Miljøteknologi, Teknologisk Institut. TI arbejder med indkapsling og udvikling af nye teknologier for at reducere påvirkninger. Der er ingen overlap. DHI kan bruge TI s teknologiske viden, og TI kan bruge DHI s viden om risikovurderinger mv.. Formidlings- og Inden for markedsområdet Produktsikkerhed og miljø, som denne

8 spredningseffekt: aktivitetsplan understøtter, har DHI Danmark en årlig kommerciel omsætning på ca. 40 mio. kr. heraf mio. kr. på det danske marked. DHI betjener årligt knap 150 danske kunder, hvoraf godt 80 % er private kunder og af disse typisk SMV er. Der forventes en omsætningsforøgelse på 5-10 % i den danske omsætning inden for markedsområdet frem mod Det årlige antal SMV-kunder forventes forøget med 25 %. Resultaterne af arbejdet vil løbende blive formidlet til virksomheder, brancheorganisationer og andre interessenter via den virtuelle platform, som direkte sigter på dialog og samarbejde med målgruppen om udvikling af de foreslåede vejledninger, metoder og værktøjer. Videnspredning vil også ske gennem et DHI dialogforum for Produktsikkerhed og miljø, som er under etablering. DHI vil udbyde 6 kurser og 10 temamøder om året til danske industrivirksomheder. Som noget nyt vil 4 kurser blive udbudt som såkaldt blandet læring, hvor virksomhederne vil blive tilbudt konfrontationsundervisning, der kombineres med e-læring. E-læringsdelen vil kunne downloades fra den virtuelle platform i form af mobilapps. I 2011 deltog mere end 75 i vores kurser (>50) og temadage (>25). Præsentation af resultater vil også ske på møder og seminarer afholdt af bl.a. IDA Miljø, Miljøstyrelsen og Dansk Industri. Resultater vil endvidere blive formidlet i DHIs nyhedsbreve samt gennem DHI s specialiserede teknologiske service og IT-værktøjer (software). Resultaterne vil ligeledes blive publiceret i videnskabelige publikationer, konferenceindlæg m.v., hvor resultaterne tillader det og gennem Ph.D.-afhandlinger. Vi forventer at publicere 22 videnskabelige artikler i løbet af resultatkontraktperioden heraf 11 peerreviewed. Gennem deltagelsen i DSF-projekter, EU-forskningsprojekter og videns/innovationsnetværk i Danmark (InSPIRE, Biopeople, Ingrid og VIFUs fødevaresikkerhedsnetværk), og Europa herunder standardiseringsorganer vil DHI få en aktiv rolle som formidler af viden til danske virksomheder fra universiteter og innovative virksomheder i den øvrige del af Europa. DHI samarbejder med flere universiteter om uddannelse af nye kandidater inden for aktivitetens fagområder f.eks. gennem praktikophold og masterspecialestudier på DHI med DHI medarbejdere som vejledere. Milepæle år 201 A A A..201 B I beskrivelsen af milepæle nedenfor refererer nummereringen A-D til de produkter og aktiviteter under de tre hovedområder, som er beskrevet under Nye tjenesteydelser og Aktivitetsplanens indhold. Såfremt milepælen helt eller delvist er relateret til FoU aktiviteter, der medfinansieres af RK midler, er det pågældende FoU projekt, som er beskrevet under Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter, angivet i parentes. Generisk metode for arbejde med udfasning af problematiske kemikalier er opstillet. Der er identificeret mindst to cases med udspring i konkrete initiativer for produktudvikling i industrivirksomheder, som anvender problematiske kemikalier. Identificeret data-gaps for to cases og opstillet plan for tilvejebringelse af det nødvendige datamateriale, herunder plan for gennemførelse af eventuelle laboratorieundersøgelser. Koncept for forudsigelse af sammenhæng mellem nanopartiklers karakteristika og indvirkning/skæbne i miljøet (FP7 projektet Nanopolytox). Type* 2 2/ 2/

9 B Prædiktive modeller for nanomaterialers skæbne for udvalgte dele af det akvatiske og terrestriske miljø er formuleret (FP7 projektet Nanopolytox). C Datakilder og beregningsmetoder, der skal indgå i Globalt GHSproduktklassificeringsværktø,j 2/ er identificeret. C Model for overførsel af registreringsdata fra eksponeringsscenarier 2 til anvendelse i arbejdspladsbrugsanvisninger er beskrevet C Brugergruppe af kosmetikproducenter/leverandører (SMV ere) er etableret. C Mindst 5 produktgrupper og mindst 25 ingredienser er identificeret 2 med data til brug for en kosmetisk stofdatabase i relation til sikkerhedsvurdering af kosmetik. D Kick-off seminar for virksomheder, myndigheder, universiteter m.v. 1/ med præsentation af den virtuelle platform og debat om indhold, herunder behovet for undergrupper. D Virtuel platform er etableret, og mindst 0 virksomheder og andre /1 interessenter er oprettet som brugere. D Læringsobjekter om eksponeringsscenarier til træning af 1/2 virksomheder er indlejret i mobilapps og afprøvet (EuroPLOT). Formidling D Udsendelse af 5 nyhedsbreve 1 D Udbud af 6 kurser som konfrontationsundervisning (min deltagere i alt inden for aktivitetsplanens målgruppe) D Udbud af 10 temamøder (min 250 deltagere i alt inden for 1 aktivitetsplanens målgruppe) D videnskabelige artikler heraf peer-reviewed forventes publiceret 1 D indlæg i danske fagtidsskrifter/på fagtekniske møder 1 Milepæle år 2014 A En database til søgning i stoflister over problematiske stoffer ved brug af gruppestrukturer er udviklet og beskrevet. A Beregningsværktøjet SubConcern er udviklet, testet og beskrevet. A QSAR beregninger og om nødvendigt laboratorieundersøgelser (primært relateret til skæbne/effekt i miljøet) af de forventeligt svært håndterbare stoffer er gennemført for afhjælpning af identificerede data-gaps i cases. B To testsystemer til undersøgelse af nanopartiklers skæbne og effekt i miljøet er udviklet. C Beta-version of GHS produktklassificeringsværktøj i test hos min. danske virksomheder. C Software-modul til brug for sikkerhedsvurdering af kosmetik er udviklet. D Seminar for eksisterende og potentielle nye brugere af den virtuelle 1/ platform, som også indeholder workshops for faglige undergrupper. D Mindst 50 bruger den virtuelle platform. 1/ D Ny app med læringsobjekter til 1 kursus (blandet læring) relateret til 1/2 kosmetiksikkerhed er udviklet og afprøvet. Formidling D Udsendelse af 5 nyhedsbreve 1 D Udbud af 6 kurser (konfrontationsundervisning - min. 50 deltagere i 1 alt) D Udbud af 10 temamøder (min. 250 deltagere i alt) 1 D videnskabelige artikler heraf 4 peer-reviewed forventes publiceret 1 D indlæg i danske fagtidsskrifter/på fagtekniske møder 1 Milepæle år 2015 A Metode for arbejde med udfasning af problematiske kemikalier er 2/

10 udviklet. A Den udviklede metode og værktøjerne til virksomheders arbejde med problematiske stoffer er afprøvet på mindst to cases, og resultaterne er formidlet på den virtuelle platform. B Relevante nanomaterialer inddelt i grupper efter karakteristika ved anvendelse af data fra litteraturen samt fra egne og samarbejdspartneres laboratorieundersøgelser (SISANA, DATOX- NP). B Metode for miljørisikovurdering af grupper af nanomaterialer - udviklet på basis af empiriske undersøgelser af nanomaterialer foreligger (SISANA), C Arbejdspladsbrugsanvisning i mobilapp er afprøvet af virksomheder. C Nyt GHS-klassificeringsværktøj udviklet og afprøvet af danske virksomheder. C Mindst 5 virksomheder som brugere på ny webbaseret modul til sikkerhedsvurdering af kosmetik i henhold til EU s nye kosmetikdirektiv. D Seminar for eksisterende og potentielle nye brugere af den virtuelle platform, som også indeholder workshops for faglige undergrupper. D Min. 100 bruger den virtuelle platform, og tilfredshedsundersøgelse er gennemført. D Udviklede services og erfaringer fra cases er formidlet via den virtuelle platform. /1 2/ 1/ 1/ 1/ D Nye apps med læringsobjekter til 2 kurser (blandet læring) om henholdsvis udfasning af problematiske stoffer og risikovurdering af nanomaterialer er udviklet og afprøvet af virksomheder. 1/ Formidling D Udsendelse af 5 nyhedsbreve 1 D Udbud af 6 kurser (konfrontationsundervisning min. 50 deltagere i 1 alt) D Udbud af 10 temamøder (min. 250 deltagere i alt) 1 D Videnskabelige artikler heraf mindst 4 peer-reviewed forventes 1 publiceret D indlæg i danske fagtidsskrifter/på fagtekniske møder 1 Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Virtuel community for sikre bæredygtige produkter *Type: 1) Videnspredning i dansk erhvervsliv; 2) Kompetenceopbygning; ) Udvikling af teknologisk service

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Fremtidens produktdesign er cirkulært - kemikaliesikkerhed i produkter og processer

Fremtidens produktdesign er cirkulært - kemikaliesikkerhed i produkter og processer Aktivitet Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppe og behov Forskning og udvikling Fremtidens produktdesign er cirkulært - kemikaliesikkerhed i produkter og processer Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplanen

Læs mere

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer?

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Bent Horn Andersen, Funktionsleder. Miljøstyrelsen Kemikalier Oversigt Risikovurdering af kemiske stoffer Forsigtighedsprincippet

Læs mere

PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI

PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI Nyhedsbrev nr. 4 5. juli 2016 PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI Nyhedsbrev Hermed udsendes det tredje nyhedsbrev fra Kemi i Kredsløb. Partnerskabet blev lanceret af daværende miljøminister, Kirsten

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Aktivitetsplan nr. 12. miljøteknologier globalt. FORSK 2020 referencer

Aktivitetsplan nr. 12. miljøteknologier globalt. FORSK 2020 referencer Aktivitetsplan (navn): FORSK 2020 referencer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet DANETV baner vejen for danske miljøteknologier globalt Aktivitetsplan

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

KEMI & LIFE SCIENCE POLITISK HOLDNINGSKATALOG. August 2016, version 1

KEMI & LIFE SCIENCE POLITISK HOLDNINGSKATALOG. August 2016, version 1 KEMI & LIFE SCIENCE POLITISK HOLDNINGSKATALOG August 2016, version 1 Om politisk holdningskatalog Kemi & Life Sciences Politisk Holdningskatalog beskriver foreningens indsats og holdninger til politiske

Læs mere

Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH

Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH Webinar om informationskrav Den 10. december 2009 http://echa.europa.eu 1 Anvendelse af (Q)SARmodeller Anvendelse i henhold til REACH til opfyldelse

Læs mere

Strategi for (Q)SAR samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet 2013-2015

Strategi for (Q)SAR samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet 2013-2015 Strategi for (Q)SAR samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet 2013-2015 Visioner Myndigheder: Den danske styrkeposition inden for udvikling og myndighedsmæssig anvendelse af (Q)SAR værktøjer

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen, Kemikalier CeHoS informationsmøde 3. november 2011 Oversigt Baggrund Aktiviteter

Læs mere

TIL EU-KOMMISSIONEN, ECHA, MYNDIGHEDER, NGO ER OG ERHVERVSLIVET

TIL EU-KOMMISSIONEN, ECHA, MYNDIGHEDER, NGO ER OG ERHVERVSLIVET KEMIKALIEFORUM Den 14. oktober 2015 TIL EU-KOMMISSIONEN, ECHA, MYNDIGHEDER, NGO ER OG ERHVERVSLIVET STYRKET FOKUS PÅ KEMIKALIEINDSATSEN I EU Brug af kemiske stoffer er en del af alle menneskers dagligdag

Læs mere

Hvorfor et partnerskab om substitution?

Hvorfor et partnerskab om substitution? Nyhedsbrev nr. 1 1. august 2015 PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEM I Nyhedsbrev Vi er glade for at kunne præsentere det første nyhedsbrev fra substitutionspartnerskabet Kemi i Kredsløb. Partnerskabet

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1. MAJ 2013 STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI DIREKTØR DCE Nationalt Center for Miljø og Energi DCE er Aarhus Universitets centrale indgang for rådgivning og viden om natur og miljø

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

industriens hus 23. november 2016, kl til kl.16.30

industriens hus 23. november 2016, kl til kl.16.30 16 Kemi og arbejdsmiljø reach og kemikalielovgivningens betydning for arbejdsmiljøet industriens hus 23. november 2016, kl.09.00 til kl.16.30 For både virksomheder og medarbejdere har det stor betydning,

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse National workshop om hormonforstyrrende stoffer Regulering Muligheder for regulering og forebyggelse Elisabeth Paludan, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

REACH Brug af eksponeringsscenarier

REACH Brug af eksponeringsscenarier Virksomhedsordningen 2011 REACH & CLP REACH Brug af eksponeringsscenarier Kommunernes Industrinetværk Odense 18. april 2012 Anne Rathmann Pedersen Miljø og Toksikologi, DHI arp@dhigroup.com Virksomhedsordningen

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation AARHUS UNIVERSITET Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020 Anja Skjoldborg Hansen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Indhold Baggrund for Horizon 2020 Væsentligste forskelle

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Forskningsmiljøer på KU inden for sundheds-it

Forskningsmiljøer på KU inden for sundheds-it Forskningsmiljøer på KU inden for sundheds-it Finn Kensing Center for IT Innovation Dias 1 Udfordringer for sundhedsvæsenet: Det aldrende samfund Flere (multi) kronikere Der er bl.a. behov for: Bedre koordinering

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed Aktivitetsplan (navn): Digitale muligheder og løsninger Aktivitetsplan nr. 0 Forsk 2020 referencer Aktiviteterne retter sig imod Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet med hovedvægt på 3. Digitale

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse af spørgsmål 24 27, EUU Alm. del.

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse af spørgsmål 24 27, EUU Alm. del. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 185 Offentligt EU-Koordination J.nr. MST-607-00007 Ref. OLK Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Resumé Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Indledning Socialt Udviklingscenter SUS har i 2012 gennemført en afdækning af arbejdet med social IKT 1 til mennesker med fysiske og/eller psykiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Hvordan fremmer vi Danmark som escience nation? Lene Krøl Andersen DeIC escience Kompetencecenter

Hvordan fremmer vi Danmark som escience nation? Lene Krøl Andersen DeIC escience Kompetencecenter Hvordan fremmer vi Danmark som escience nation? Lene Krøl Andersen DeIC escience Kompetencecenter escience & Supercomputing i DK (5 min) https://filesender.deic.dk/filesender/?vid=0d0 e68c7-6737-2a89-fa52-000035d00687

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

J k a o k b o b Maa a g COWI

J k a o k b o b Maa a g COWI Jakob Maag Jakob Maag COWI Analyse af danske styrkepositioner indenfor teknologier, der kan føre til substitution af problematiske kemikalier Jakob Maag Miljøspecialist, COWI 2 Undersøgelsen Analyse udført

Læs mere