AB Merlegårdsparken II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Merlegårdsparken II"

Transkript

1 Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens ejendom, er forbudt. Støj: Brug af støjende maskiner er tilladt fra mandag til fredag mellem kl og 18.00, lørdag mellem kl og Søn - og helligdage er det ikke tilladt at bruge støjende maskiner, dog må der slås græs søn og helligdage mellem kl og Vedligeholdelse: Maling af udhuse og carporte: Ved skader på vægge, døre og tekniske installationer i andelsforeningen, som opstår ved uagtsom adfærd, vil reparations-udgiften blive opkrævet hos andelshaveren. Andelshaveren skal straks foretage anmeldelse til bestyrelsen, hvis der sker skader på installationer, ledninger, bygninger o.l., hvis udbedringen er uopsættelig nødvendig. Haven skal vedligeholdes, græsset skal slås efter behov, ukrudt skal holdes nede, og hele grunden skal holdes ryddelig. Det pålægges den enkelte andelshaver, at male sit udhus og carport hvert 3. år. Bestyrelsen står for indkøb og fordeling af malingen. Bestyrelsen kan meddele andelshaverne, at udhus og carport skal været malet inden en bestemt dato, og bestyrelsen sørger for, at malingen bliver udleveret i god tid. Hvis andelshaveren ikke indenfor den fastsatte arbejdsperiode har udført arbejdet eller truffet aftale med bestyrelsen, vil arbejdet blive udført af andre, på andelshaverens regning. Storskrald: Storskrald og genbrugsmaterialer skal sorteres og stilles frem til afhentning tidligst weekenden inden og senest i henhold til kommunens anvisning. Afhentningsdage er oplyst på Ishøj Kommunes hjemmeside. Kan man ikke vente til afhentningsdagen skal storskrald bort-skaffes af den enkelte andelshaver til en kommunal genbrugsplads. Husdyr: Det er tilladt at holde et husdyr pr. andelshaver. Husdyrhold skal anmeldes til bestyrelsen. Husdyret må ikke være til gene for de øvrige andelshavere. Hunde og katte skal altid holdes i snor, og dyrenes efterladenskaber skal omgående fjernes af ejeren. Ved gentagne overtrædelser vil tilladelsen blive inddraget. Antenner: Paraboler må monteres på huset sokkel (nødvendig reparation udføres på andelshaver regning ved fraflytning) eller på jorden. Den skal Side 1 af 5

2 placeres tilpas lavt på ejendommen, så den er så lidt, som muligt synlig udefra. Det øverste af parabolen må ikke placeres højere end hækkens højde 1,60 m. Digitalantenne må opsættes på loftet, eller efter samme retningslinier som paraboler. Store antenner må fortsat ikke opsættes. Der gives besked til bestyrelsen ved opsætning af parabol og digitalantenne. Parkering/pladser Det er kun tilladt at parkere på vejene ved af - og pålæsning. Hver andelshaver må kun parkere med én bil til hver bolig, dog må der parkeres med max 2 biler, hvor der er plads på stenbelagt indkørsel indenfor egen grund. Øvrige biler inkl. gæster skal parkere deres bil på de dertil indrettede parkeringsarealer ved fællesarealerne eller udenfor området. Campingvogne: Musik: Det er ikke tilladt at parkere campingvogne på parcellerne, dog undtaget indtil 3 dage i forbindelse med ferieklargøring. Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne. I sene aftentimer skal der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. Skiltning: Skilte og reklamer må ikke opsættes noget sted i andelsboligforeningen. Markiser: Markiser må opsættes ved terrasse, i afdæmpede farver. Markise skal godkendes af bestyrelsen før opsætning. Havepavilloner: Havepavilloner/festtelte må kun opsættes ved festlige lejligheder. De må opsættes 2 dage før festen, og de skal nedtages senest på tredjedagen efter festen. Træer: Træer på egen parcel, må ikke være så høje at de kan skygge på nabo parceller. Hegn: Hegn mod veje, stier og fælles arealer, må kun ske med levende hegn = bøgehæk. Hegnet = bøgehækken må max. være 1,80 evt. suppleret med tråd/dyrehegn som er galvaniseret eller grønt belagt. Tråd/dyrehegn må opsættes på indersiden af egen hæk, med en maksimal højde på 1,20 m. Udover bøgehækken må der opsættes læhegn ved terrasse og hegn som adskillelse ved indkørsel, ikke som indhegning af større dele af haven. Side 2 af 5

3 Hegn må opsættes i skel mellem 2 andelsboliger, såfremt der kan træffes skriftlige aftaler herom mellem de 2 andelshavere. Opsætning af læhegn i træ må kun ske i en afstand af mindst 1 meter fra de enkelte grundes matrikulære grænser mod vej, sti eller fælles areal. Læhegnene må maksimalt være 1,60 meter høje incl. espalier. Læhegn må kun opsættes som lamelhegn. Farven på hegnet skal være som Flügger 96 farveløs laserende med tone BB 803 ved 10 liter. Derudover må der opsættes levende hegn som læhegn efter bestyrelsens godkendelse, som overholder lokalplanen. Type og placering af alle hegn skal altid godkendes af bestyrelsen før opsætning, efter skriftlig ansøgning. Carporte: For de andelshavere, som opsætter carport, skal denne være godkendt af Ishøj Kommune og farven skal være som Flügger 96 farveløs laserende med tone BB 803 ved 10 liter. Tegninger til carport, som er udarbejdet af Bülow & Nielsen, fås hos bestyrelsen tillige med projekt beskrivelse. Opsætning af carport skal altid godkendes af bestyrelsen før opsætning, efter skriftlig ansøgning med beskrivelse og placering. Flagstænger: Flagstang kan opsættes af den enkelte andelshaver på dennes parcel, efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen, med angivelse af placering og højde og med naboers skriftlige samtykke. Flagstang skal godkendes af bestyrelsen før opsætning. Flagstangens højde må maksimum være 4/3 af hushøjden. Flagstangen skal placeres minimum 1/3 af stanghøjden fra skel og minimum 1/3 af stanghøjden fra hus, og således at flaget ikke kan skygge for andre andelshavere i Merlegårdsparken. Flagstangen skal kunne lægges ned indenfor egen parcel. Flagstangen må kun være ensfarvet hvid og skal til enhver tid holdes i god stand. Flagliner skal til enhver tid holdes stramme, så disse ikke står og smælder til gene for omkringboende. Flaget og flagning skal overholde almindelig skik og brug se: Flagstørrelsen skal have et forhold på bredde og højde som 4 til 3 og flaghøjden skal være ca. 1/5 af stanghøjden. Der må kun flages med flag og vimpel der er i god stand. Side 3 af 5

4 Flagstangs opsætning, -anvendelse og -vedligeholdelse samt flagning, skal ske under iagttagelse af ovenstående regler. Havelåge: Havelåge i skel må opsættes på havesiden (ud mod fællesareal) på alle parceller. Havelågen skal være i en diskret konstruktion max 1 x 1 m, eller højde som hæk hvis denne er højere, og farven skal være som Flügger 96 farveløs laserende med tone BB 803 ved 10 liter. Havelåge skal godkendes af bestyrelsen før opsætning. Legehuse: Andelshaver må opsætte legehus på sin grund. Følgende krav skal overholdes. Legehuset skal være 2,5 m fra huset, og minimum 1 m fra skel. Maksimal højde på tagryg er 1,8 m inkl. sokkel og arealet må maksimalt være 1,8 m². Maling: Diskrete jordfarver efter eget valg, dog skal farven altid godkendes af bestyrelsen. Ventilation/ Nilan anlæg: Ventilationsanlægget skal altid køre året rundt på min. 1. Boligerne er opført med og til mekanisk udsugning. Ved at stoppe anlægget kan der opstå fugt, skimmelsvamp og skader på huset. Den enkelte andelshaver vil selv skulle afholde udgifter til udbedring af eventuelle skader. Andelsboligforeningens forsikring dækker ikke, da det er misligholdelse af boligen. Udarbejdelse af Projekter: Alle andelshavere kan udarbejde forslag, dvs. fuldt detaljeret uden mangler, til diverse fælles projekter, som kan gennemføres uden, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Hvis der ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, skal projektforslaget sendes til høring hos alle andelshavere (lægges i postkassen). Herefter har alle andelshavere en frist på 14 dage til at stille modforslag. Efter fristens udløb og hvis der er modforslag, vil alle forslag blive sendt til andelshaverne med stemmeseddel (lægges i postkassen). Andelshaveren har herefter en frist på 8 dage til at melde tilbage til bestyrelsen, hvilket forslag der stemmes på. Simpelt flertal afgør hvilket forslag der vinder. Bestyrelsen vil herefter, hvis påkrævet, få forslaget behandlet i kommunen med henblik på en godkendelse. Side 4 af 5

5 Hjemmeside: Meddelelser fra bestyrelsen vil blive omdelt til andelshaverne, samt være tilgængelige sammen med vedtægter og husorden på foreningens hjemmeside. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den Ændret den , , , og senest den Side 5 af 5

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13.

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. A/B KNASTEN - Husorden side 1 ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. Antenner Det ikke tilladt at opsætte synlige antenner. Der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg igennem

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 03-Stenlunden Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere