Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål."

Transkript

1 Handlingsplan for Schweissudvalget Schweissudvalgets handlingsplan skal ses som et arbejdsredskab for udvalget, hvor udvalget finder sit grundlag for prioriteringer. Handlingsplanen er inddelt i tre områder; Overordnede målsætninger, mere konkrete målsætninger, og aktiviteter, som sikrer mål opfyldelsen. Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål. Konkrete målsætninger, er mål som kan nås inden for en kortere tidsramme samt være rammen for afgrænsede grupper og/eller opgaver. Aktiviteterne er de konkrete handlinger som udføres af såvel hundeførere, koordinatorer, udvalg og sekretariat i fælles bestræbelse på at nå de opstillede mål. Handlingsplanen er udviklet i et samarbejde mellem koordinatorer og udvalg på mødet den 20.aug Koordinatorerne har efterfølgende haft udkast til handlingsplan i høring, hvorefter kommentarer fra koordinatorerne er tilgået udvalget og indarbejdet i handlingsplanen. Det er udvalgets forventning, at handlingsplanen gennemgås med hundeførerne ved det årlige møde med dem, og at handlingsplanen bliver et dynamisk arbejdsredskab som i samarbejde med koordinatorerne løbende justeres i forhold til tidens behov. Overordnede målsætninger Sikre et godt samarbejde og gode arbejdsforhold i alle led i schweissarbejdet. Gode samarbejdsrelationer og gode arbejdsforhold er ikke en selvfølge, men noget som der hele tiden skal arbejdes med og værnes om. Det gælder blandt hundeførerne, blandt koordinatorerne, i sekretariatet og i udvalget. Der skal løbende arbejdes med at fastholde og udvikle samarbejdet mellem hundefører, koordinatorer, udvalg og sekretariat. Godt samarbejde og gode arbejdsforhold gælder sandelig også i forhold til myndigheder og andre samarbejdspartnere. Her er det væsentligt for at kunne lykkes med schweissarbejdet, at alliancerne er i orden, at der er troværdighed og ærlighed i relationerne, således at schweissarbejdet kan foregå i gode og stabile netværker. Et område som trænger sig på, er trafikeftersøgninger, hvor der er behov for et udvidet samarbejde i forhold til de myndigheder og aktører, som er centrale for at opnå gode resultater i forbindelse med påkørsler m.v. Det er overordentligt vigtigt for personer, som kommer ud for at være så uheldige at påkøre et dyr, at de også ved, at der professionelt bliver taget hånd om det nødstedte dyr. Det er et ry som kendetegner schweisshundeførerne i dag. Forskning og fagligheden. 1

2 I dag er den viden, som schweissarbejdet i vid udstrækning er baseret på, erfaringer fra den enkelte hundefører, der videregiver sin viden til nye hundeførere. Det er i mange henseender en rigtig god måde at få viderebragt viden på. Det er dog ikke altid tilstrækkeligt, idet der kan være mange forhold som ikke bliver vurderet i et overordnet perspektiv, ligesom der heller ikke vil foregå systematisk sammenligning mellem flere identiske forhold. Det er derfor nødvendigt, for at sikre en forsat professionalisering af schweissarbejdet, at der afsættes midler til forskning inden for området. Det kan f.eks dreje sig om viden i forhold til duft og færtforhold. Schweissudvalget bør hele tiden være opmærksom på mulige emner, der bør gøres til genstand for yderlig undersøgelse og være indstillet på at understøtte arbejdet med at søge midler til forskningen. Uddannelse og faglig udvikling Dygtige schweisshundefører fås kun, når der sikres uddannelse af høj kvalitet. Dette gælder både for den uddannelse som gives inden hundeføreren indstilles til optagelse i registret og for den efteruddannelse, der skal tilbydes hundeførere i registret. Efteruddannelsen skal underbygge schweisshundeførernes behov for kompetencer i forhold til de mange udfordringer, de møder i schweissarbejdet. Det kan være viden om faglige emner eller indsigt i, hvordan man som hundefører kan møde medierne og formidle sit budskab. Det optimale vil være, at der er skabes sammenhæng mellem forskning og uddannelse. Forstået på den måde, at når schweisshundeførerne modtager undervisning, vil der naturligt genereres spørgsmål, spørgsmål som kan være emner, der fortjener en grundig granskning og derfor bør indgå i forskningen. Ligesom at forskningsresultater og ny viden kan formidles til schweisshundeførerne gennem uddannelsestilbud. Internationalt samarbejde Det danske schweisshundearbejde er forbilledligt i mange henseender. Mange andre lande vil kunne nyde god gavn af de danske erfaringer med opbygning af et schweissregister. Også danske hundeførere kan høste værdifuld viden og erfaring ved at få tilført viden og erfaringer fra andre lande. I dag er de fleste internationale relationer baseret på enkeltpersoner. Dette bør udvikles og systematiseres, så langt mere erfaringsudveksling og forskning kan forgå i et internationalt samarbejde. Til det internationale samarbejde hører også det arbejde som foregår i EU-regi samt i de direktiver og forordninger, der har betydning for schweissarbejdet. Det er vigtigt, at udvalget er godt orienteret om nye tiltag, der vil påvirke området, ligesom det er væsentligt, at udvalget kan påvirke politiske initiativer således, at der er den fornødne opmærksomhed på schweissarbejdet. Udvalgets kompetencer og sammensætning Et velfungerende Schweissudvalg er afhængig af, at de repræsentanter, som sidder i udvalget, også repræsenterer de områder for viden og interesser som er relevante i forhold til, at udvalget kan matche 2

3 den omverden, som det er en del af. Udvalget bør arbejde for at have mulighed for at kunne indstille til udvidelse eller indskrænkning af udvalgets sammensætning i forhold til de udfordringer, som udvalget aktuelt står overfor at skulle løse. Det er samtidigt særdeles vigtigt, at udvalget har kontinuitet og stabilitet, og derfor må udvidelse eller indskrænkninger udelukkende foregå ud fra langsigtede perspektiver. Konkrete målsætninger Samarbejde og arbejdsforhold Samarbejde og arbejdsforhold er væsentlige temaer i hele schweissarbejdet. Med til dette tema hører også begrebet korpsånd, da det i mange sammenhænge er korpsånden, der er det kit, som får schweissarbejdet til at udvikles. Korpsånd er et begreb, der muligvis har lige så mange betydninger, som der er individer, idet begrebet bliver fortolket ind i den virkelighed, som den enkelte står midt i. Det gør det så meget mere betydningsfuldt og interessant at arbejde med. For at man kan tale om, at der eksisterer en korpsånd, må der være et fællesskab tilstede. Fællesskabet består i denne kontekst bl.a. af etiske retningslinjer eller adfærdskodex, noget er nedskrevet, andet eksisterer som kollektiv viden. Udfordringen for korpset vil til stadighed være at sikre, at denne ånd lever godt. Det gør den bl.a. gennem erkendelse af, at schweisshundeførerne er noget særligt. Det at være noget særligt forpligtiger samtidig, for når man er noget særligt, skal der være overskud til at rumme mange mulige udfordringer. Det er således vigtigt, at der arbejdes med den psykologi, der ligger i at være noget særligt og kunne håndtere dette, så schweisshundeførerne til enhver tid fremstår som noget positivt særligt og dermed bevarer korpsånden. Arbejdsforholdene inkluderer begreber som sikkerhed. Sikkerhed forstået helt konkret som sikkerhed i udførelsen af schweissarbejdet. Sikring af at hundeførerne har personlige værnemidler som beklædning og andet udstyr. Hunden er schweisshundeførerens vigtigste samarbejdspartner, og det er ligeså vigtigt, at hunden er godt sikret. Hertil kommer også spørgsmålet om forsikringer. Der kan ikke være tvivl om, at Schweissudvalget og i sidste ende Naturstyrelsen har arbejdsgiverforpligtigelsen i forhold til schweisshundeførerne. Ekvipagen må vurderes i en helhed, og der skal arbejdes for, at de forsikringer som tegnes modsvarer den værdi, som også en schweisshund repræsenterer. Schweisshundeførerne udfører frivilligt ulønnet arbejde, som består i at hjælpe nødstedte dyr. Schweissudvalgets holdning er, at mennesker som udfører denne indsats ikke påføres udgifter i forbindelse med udførelse af deres arbejde. Det er udvalgets klare holdning, at dette arbejde fortsat bør være frivilligt og ulønnet, ingen skal kunne købes til engagement schweissarbejdet skal være attraktivt gennem sammenholdet, muligheder for udvikling og glæden ved at arbejde med sin hund. Trafikeftersøgninger Et presserende tema for mange hundeførere er det stærkt stigende antal trafikeftersøgninger. Nogle oplever, at opgaverne ikke modsvarer det høje niveau, som ellers kendetegner schweisseftersøgninger. En væsentlig kilde til frustration skal findes i omfanget af trafikeftersøgninger. Schweissudvalget må iværksætte et undersøgelsesarbejde, hvor opgaverne i forbindelse med trafikeftersøgninger kortlægges, og hvor der efterfølgende arbejdes med løsningsmuligheder med henblik på at afhjælpe de udfordringer, som kortlægningen viser. Analyse af kortlægningen må munde ud i en prioritering af udfordringer, således at de 3

4 registrerede hundeførere ikke overbelastes af trafikeftersøgninger, men samtidig skal det sikres, at den professionalisme som omgiver trafikeftersøgninger ikke sættes over styr. Schweissudvalget må iværksætte et samarbejde med relevante samarbejdspartnere som har interesse i at forbedre forholdene i forbindelse med påkørsler i trafikken (læs også, minimere antallet af påkørsler). Faglighed, kvalitet og synlighed En af Schweissudvalgets væsentligste opgaver er at sikre mulighederne for fortsat udvikling af det høje kvalitetsniveau, som schweisshundeførerne repræsenterer samt at sikre legitimiteten blandt såvel jægere som samfundet i almindelighed. Der er flere veje til at opnå dette. Udviklingen af kvaliteten kan ske gennem uddannelse, hvor der til stadighed sættes fokus på, at schweisshundeførernes kompetencer matcher de behov for egenskaber, som møder hundeførerne i deres arbejde. Det kan være faglig viden, sociale kompetencer i form af øget viden om reaktioner i tilspidsede situationer eller i omgang med medier, som der viser sig et øget behov for. Schweissudvalget arbejder med at kvalificere uddannelsen af nye schweisshundeførere samt sikre, at der er tilbud om relevant efteruddannelse til hundeførerne som allerede er i registret. Et andet sted at sikre kvalitet i arbejde er gennem møder med koordinatorer og hundeførere. Her kan aktuelle emner og problemstillinger drøftes, ligesom dette fora kan anvendes ved formidling af faglig viden. Faglighed og kvalitet i schweissarbejdet hænger også sammen med de enkelte hundeførers erfaringer. I den forbindelse er det vigtigt, at der er tilstrækkelige eftersøgninger til, at hundeføreren opnår og bevarer erfaringer på højt niveau. Det er en målsætning at få flere hundeførere i registret, og når der bliver flere til at løse opgaverne, vil der blive plads til en øget aktivitet. Schweissudvalget bør arbejde med at øge kendskabet til schweisshundeførernes kompetencer, således at jægerne i langt højere grad tilkalder en schweisshundefører, når dyret ikke ligger forendt efter skuddet. Schweissudvalget kan overveje visse former for specialiseringer blandt hundefører med særlig viden og erfaring fx i forhold til de enkelte efteresøgningsopgaver (våbentype og vildtarter). Der kan evt. arbejdes med at samle et korps af jægere i samarbejde med jagtforeningerne i Danmarks Jægerforbund. Det kan være jægere med hunde som er trænet til at gå spor. Disse jægere kan rekvireres ved trafikeftersøgninger og foretage de første sonderinger, eventuelt løse opgaven eller konstatere, at her er der brug for en legitimeret schweisshundefører. Et korps af kompetente jægere kan afhjælpe noget af presset som en del schweisshundeførere oplever p.g.a. det høje antal trafikeftersøgninger. En central vej til øget opmærksomhed er gennem information og synlighed i medierne. En opmærksomhed der kan være med til at øge kendskabet til og anerkendelse af schweisshundeførernes arbejde i offentligheden. Aktiviteter Schweissudvalget vil indenfor rammerne af de overordnede og konkrete målsætning arbejde med følgende aktiviteter. En del af handlingsplanen vil være at udvalget som minimum en gang årligt giver status på arbejdet med aktiviteterne. Det foreslås, at det er et fast punkt ved koordinatormødet i sensommeren. 4

5 Samarbejde og arbejdsforhold Schweissudvalget sikrer, at hundeførerne har de hjælpemidler og personlige værnemidler som er nødvendige, for at de kan udføre eftersøgningerne på både betryggende og effektiv vis. Hundeførerne inddrages via koordinatorerne i arbejdet med at definere, hvilke hjælpemidler og værnemidler der er nødvendige. Der skal udarbejdes et fælles accepteret kodeks, for hvornår hjælpe- og værnemidler er udtjente. Koordinatorerne sikrer, at hundeførerne bliver inddraget fx ved at afholde møder med hundeførerne. Schweissudvalget tilser, at alle hundefører er sikret tilstrækkelig forsikringsmæssig dækning, en forsikring som også omfatter hunden. Der kan udarbejdes en oversigt med de til enhver tid aktuelle forsikringssummer med det formål at sikre, at alle er bekendt med, hvorledes de er dækket. Koordinatorernes arbejde med at understøtte samarbejdet og korpsånden blandt hundeførerne skal have mest mulig opmærksomhed fra udvalget. Såvel koordinatorer som hundeførere bør have indflydelse på hvilke tiltag som er relevante i deres område. Det er ikke nødvendigvis de samme tiltag som er relevante i alle områder. Der skal være plads til individualitet og forskellighed. Det væsentlige er, at hundeførerne oplever, at de er en del af en væsentlig helhed, at de er noget særligt, og at det at være noget særligt forpligtiger. Trafikeftersøgninger Mængden af trafikeftersøgninger er stadig stigende. Schweisshundeførernes store indsats med de trafikrelaterede opgaver afstedkommer stor anerkendelse i samfundet. Bagsiden af medaljen er, at det i nogle områder er ved at belaste hundeførerne hårdt. Schweissudvalget tager fat om problemstillingen september 2010 og udarbejder et forslag for at imødekomme problemerne. Det er foreslået fra koordinatorerne, at der evt. etableres et samarbejde med lokale jagtforeninger, hvor der kunne uddannes et korps af interesserede jægere, som kunne være dem Falck og politi retter henvendelse til i første omgang. Sekretariatet udarbejder oplæg til denne drøftelse på udvalgsmøde 16. september 10. Faglighed, kvalitet og synlighed Faglighed og kvalitet er den kombination som berettiger schweisshundeførerne. Derfor er det vigtigt at såvel fører som hund til stadighed er på højeste niveau. Det kan overvejes om der skal indføres dyrlægekontrol af ældre hunde (+ 10 år) i registret, ligesom det kan overvejes om der skal stilles krav om kvalitetskontrol af om førernes kompetencer trænger til opdateringer. En måde en øge fagligheden er gennem erfaringsudveksling og åbenhed om eget arbejde, til dette formål kan der etableres en lukket debatside for hundeførerne på schweiss.dk. Schweissudvalget vil prioritere, at der identificeres behov for efteruddannelse af eksisterende hundeførere. Dette arbejde kan udføres ved, at der fx udsendes spørgeskemaer til de enkelte hundeførere, hvor de kan 5

6 tilkendegive ønsker og behov for efteruddannelse. Udvalget kan ud fra svarene prioritere, hvilke uddannelses tiltag der er relevante at sætte i gang. Der iværksættes initiativer som kan styrke den enkelte hundefører til mødet med udfordringer af psykologisk og eller social karakter. Det kan være mødet med jægeren, der fuld af skuffelse over at være havnet i en situation, hvor det er nødvendigt at tilkalde en schweisshundefører, eller det kan være den forskrækkede bilist, som har påkørt et dyr. Det er overordentligt vigtigt, at hundeførerne både har overskud til og indsigt i menneskers reaktioner og kan agere i forhold til dem. Initiativer sættes iværk på baggrund af drøftelser med koordinatorerne, der via deres samvær med hundeførerne er med til at identificere indsatsområder. Der kan etableres temadage, kurser eller netværksgrupper alt efter behov. Det kan også være, at det er relevant at arbejde med den værdige retræte fra registret, hvornår er det tid til at stoppe, og hvordan finder man ud af det? Schweissudvalget ser det som et mål, at endnu flere jægere benytter legitimerede hundeførere. En væsentlig forudsætning for at nå dette mål er, at de jægere, som allerede har mødt en schweisshundefører, har haft en god oplevelse. At være schweisshundefører forpligtiger. Forpligtigelser i forhold til mennesker som man kommer ud for at skulle hjælpe. De skal have en god oplevelse, de skal anbefale andre jæger at rekvirere schweisshundefører og hellere en gang for meget end en gang for lidt. Der skal arbejdes med at motivere jægerne til at rekvirere en schweisshundefører. Schweissudvalget vil sætte fokus på hundeførernes kvaliteter og kvalifikationer fx gennem information gennem vildtinformation som udsendes til alle jægere, gennem artikler i jæger eller via film på eks. youtube. Et arbejde som også skal være medvirkende til, at flere får lyst til at gå ind i arbejdet som schweisshundefører. For at binde det hele sammen er det vigtigt med en rigtig god kommunikation mellem hundeførere, koordinatorer og udvalg. En kommunikation som skal flyde lige let begge veje. En nødvendighed for at dette kan lykkes, at det er relevante informationer som kommunikeres. Schweissudvalget vil arbejde med at understøtte den gode kommunikation. Kommunikation handler også om kommunikation til omverdenen. Det er et mål at synliggøre schweissarbejdet i medierne, og derfor skal der arbejdes med øget bevidsthed om, hvordan man får identificeret sit budskab, og hvordan man får det ud. Schweisshundeførerne bør tilbydes mulighed for at deltage kurser i medietræning. Schweissudvalget vil arbejde med at identificere mulige udviklings- og forskningsområder. Udvikling og forskning er midler til at opnå endnu højere faglighed og kvalitet blandt hundeførerne. Schweissudvalget vil ligeledes fokusere på, at forskningsresultater formidles til hundeførerne. Temadage og / eller møder arrangeret af koordinatorerne kan være lejligheden hvor ny viden formidles. Ligesom udvalgets årlige møder med hundeførerne kan indeholde formidling og debat af væsentlige forskningsresultater. Midler / Økonomi Intet kan lykkes uden tilstrækkelige midler. Schweissudvalget vil arbejde for, at der er midler til at dække omkostningerne til aktiviteterne i aktivitetsplanen. Derfor vil det være en snarlig opgave at få udarbejdet estimerede budgetter for de enkelte aktiviteter, således at der kan søges midler. 6

7 Midlerne søges dels ved tildeling i Naturstyrelsens budgetter, dels ved fonde og eventuelle sponsorer. Schweisudvalget vil, når der kan formuleres projekter, som kan indgå i forskning, bistå med at søge midler, så forskning som er relevant for schweisarbejdet kan gennemføres. Handlinger og aktiviteter som sikrer målopfyldelsen i Handlingsplanen for Schweissudvalget For at udmønte målene i Handlingsplan for Schweissudvalget vil nedenstående handlinger og aktiviteter skulle gennemføres inden for de kommende 2 år. De øvre rammer for arbejdet er følgende: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 417 af 27. april 2007 om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt. Forretningsorden for Schweissudvalget, primo 2011 Retningslinjer for Schweissregistret, 16.maj 2007 Handlingsplan for Schweissudvalget, 2010 Handlingsplan for Schweissudvalget beskriver de overordnede målsætninger og visioner for schweissarbejdet. Nærværende notat beskriver udmøntningen af handlinger og aktiviteter som skal gennemføres for at nå målene. Notatet forholder sig til opgaveindhold, aktører og forventet resultat. Tidspunkt Opgaveindhold Aktører Resultat Feb Sekretariatsarbejdet Naturstyrelsen udtræder af Schweissudvalget, og indgår fremover i det løbende sekretariatsarbejde på Kalø. Klagesager, lokale tvister og personsagen håndteres alene af Schweisssekretariatet, med efterfølgende orientering af Schweissudvalget. Almindelig sagsbehandling håndteres af Schweisssekretariatet, med den fornødne orientering af Schweiss- Sekretariatet er således bemandet: Mads Flinterup, Jytte Harder, Per Hyttel og Ulrik Lorenzen. Ressourcepersonern e fra Schweissudvalget er Lars Knudsen og Aksel Bek. Klar rollefordeling i forhold til Schweiss-udvalget, der er rådgivende ligesom Vildtforvaltningsrå det. Klar placering af Naturstyrelsens myndighedsrolle. Styrkelse af 7

8 udvalget. sekretariatet. Schweissudvalget inddrages i sager af principiel karakter. Til at bistå i det det løbende sekretariatsarbejde har Schweissudvalget udmeldt to ressourcepersoner fra Udvalget. Tøjudvalg Udvalget arbejder med at skaffe nye dragter til hundeførerene. Udvalget undersøger muligheder for sponsorer og udarbejder en plan for anvendelse af sponsorater. Udvalget opstiller kriterier for dragternes kvalitet, herunder design og funktionalitet. Udvalget indhenter tilbud fra leverandører. Derudover udarbejder udvalget en plan for udlevering af nye dragter, herunder kriterier for udlevering, således at der er fuldstændig klarhed over proceduren både for hundeførerne og sekretariatet. Jens Bjørn Andersen og Lars Knudsen Det samlede oplæg indeholdende et budget, om indkøb af nye dragter forelægges Schweissudvalget til godkendelse for indstilling til Naturstyrelsen, senest den 1. september 2011, meget gerne tidligere. Feb Trafikeftersøgninger Schweissudvalget nedsætter en arbejdsgruppe som skal udarbejde forslag til håndtering af udfordringen med stadig stigende antal trafikeftersøgninger. Udgangspunktet for gruppens arbejde er notatet om trafikeftersøgninger bilag 4 fra Schweissudvalgets møde den 16. september 2010 (Her bilag 3a). Forslaget skal indeholde analyser og anbefalinger, som Schweissudvalget kan bruge med henblik på at give Naturstyrelsen Formand for udvalget er Kirsten Skovsby. Det samlede deltager-antal i udvalget må ikke overstige 9 personer. Verner Lauridsen, Aksel Bek og xxxxx deltager og suppleres efterfølgende med Gruppen afslutter sit arbejde senest 1. oktober 2011, og fremsender der sin afrapportering til Schweissudvalget. Schweissudvalget skal kunne anvende forslaget i sin rådgivning af Naturstyrelsen. Forslaget drøftes med koordinatorer og hundefører 8

9 den nødvendige rådgivning om trafikeftersøgningernes fremtidige håndtering / organisering. Forslaget skal bl.a. indeholde følgende: 1. Der skal identificeres og analyseres et antal organisationsmodeller for det samlede Schweissarbejde, herunder mindst følgende tre modeller, 1) Selvstændig organisation etableres for trafikeftersøgningerne, dvs sige en adskillelse fra det nuværende Schweissregistret og 2) i regi af Schweissregistret nedsættes et særligt korps af ekvipager, der alene varetager trafikeftersøgninger.3) trafikeftersøgninger varetages af det samlede korps af legitimerede hundeførerer 2. Under de beskrevne organisationsmodeller skal det klargøres, om det foreslåede rummer samtlige eftersøgningsaspekterne, eller om der alene er tale om opsamling og aflivning af trafikskadet vildt. 3. Under de beskrevne modeller skal der tages stilling til hvilke typer dyr der skal eftersøges, aflives eller opsamles. Alene hjortevildt, alt vildt og måske endda husdyr? 4. De økonomiske aspekter af det foreslåede skal beskrives personer udenfor Schweiss-udvalget. Repræsentanter for fx trafik / Falck / Politi / vejmyndighederne bliver repræsenteret på passende vis. primo

10 5. Forslag til sikring af det fornødne faglige niveau for ekvipager, der alene skal arbejde med trafik 6. Identifikation af juridiske konsekvenser af de foreslåede modeller 7. Kapacitetsbehov på såvel kort som langt sigt Feb Faglighed, kvalitet og synlighed Målet er, at der til enhver tid er et almen kendt, troværdigt og velfungerende korps af hundefører. Schweissudvalget nedsætter en arbejdsgruppe der skal udarbejde forslag til at fremme fagligheden, kvaliteten og synligheden af schweiss-arbejdet. Udvalget afrapporterer til Schweissudvalget, der indstiller til Naturstyrelsen. Udgangspunktet for udvalgets arbejde findes i Handlingsplan for Schweissudvalget bilag 3 fra Schweissudvalgsmødet den 16.sep under overskrifterne Faglighed, kvalitet og synlighed. Eksempler på temaer som udvalget kan tage op: Formand er Aksel Bek. Lars Knudsen, John Pedersen og Jens Bjørn Andersen. Udvalget suppleres efterfølgende med personer udenfor Schweissudvalget. Hastigheden i udvalgets arbejde tilpasses det højere prioriterede Trafikprojekt. Proaktive og fremadrettede indstillinger som vil være medvirkende til at øge kendskabet til schweissarbejdet og øge kvaliteten i arbejdet. Afgive indstillinger til emner, der bør underkastes dybere undersøgelse og evt. forskning. - Evaluering af Egnethedsprøver og kval.test, herunder ændringer og forbedringer - Efteruddannelsestiltag direkte 10

11 knyttet til problemfelter og kommende udfordringer - synlighed i medier og i mødet med omverdenen Samarbejde og arbejdsforhold Tages op på Schweissudv algets møde september Schweissudvalget nedsætter en arbejdsgruppe som varetager nedenstående opgaver. Schweissudvalget udpeger formand for gruppen. Gruppen afrapporterer til Schweissudvalget som indstiller til Naturstyrelsen. Der skal arbejdes med at forbedre korpsånden gennem aktiviteter som er med til at binde hundeførerne, koordinatorer, Schweisssekretariatet og Schweissudvalget sammen. Hundeførernes sikkerhed, herunder personlige værnemidler. Gruppen udarbejder forslag til Schweissudvalget. 1 repræsentant for hundeførerne 1 repræsentant fra Schweishundeforeni ngen 1 repræsentant fra Schweissudvalget Sekretariatsbistand fra Schweisssekretariate t. Konkrete arrangementer som fremmer godt samarbejde og gode arbejdsforhold for hundeførerne. Sikkerhedshåndbo g til hundeførerne. Forslag til ekvipering af hundeførerne, herunder også forslag til finansiering. Afrapportering min. 2 gange årligt til Schweissudvalget om gruppens arbejde. 11

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Afbud: Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Schweissudvalget (Hundeførerrepræsentant) Jens Bjørn Andersen Schweissudvalget (Danmarks Jægerforbund)

Afbud: Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Schweissudvalget (Hundeførerrepræsentant) Jens Bjørn Andersen Schweissudvalget (Danmarks Jægerforbund) REFERAT fra Schweisskoordinatormøde 1-12 Tid: fredag den 17. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Alex Henriksen Område 1 Jan Nedza Område 2

Læs mere

Referat fra Schweisskoordinatormøde 1-13 Tid: mandag den 25. februar kl. 13.00 17.00 (internt møde kl.10.30 12.00)

Referat fra Schweisskoordinatormøde 1-13 Tid: mandag den 25. februar kl. 13.00 17.00 (internt møde kl.10.30 12.00) Referat fra Schweisskoordinatormøde 1-13 Tid: mandag den 25. februar kl. 13.00 17.00 (internt møde kl.10.30 12.00) Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Alex Henriksen Område

Læs mere

Rapport om håndtering af trafikkvæstet vildt. Udarbejdet af Schweissudvalgets trafikarbejdsgruppe marts 2011-september 2012

Rapport om håndtering af trafikkvæstet vildt. Udarbejdet af Schweissudvalgets trafikarbejdsgruppe marts 2011-september 2012 Rapport om håndtering af trafikkvæstet vildt Udarbejdet af Schweissudvalgets trafikarbejdsgruppe marts 2011-september 2012 1 Udarbejdet af Schweissudvalgets trafikarbejdsgruppe 2011-2012 Redaktion: Kirsten

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Eftersøgningssæsonen 13/14 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Trafikeftersøgninger 2013 5.449 trafikeftersøgninger ny rekord. 7% stigning fra 2012 Trafikeftersøgninger Udviklingen 6000 5000 4000 3000

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Dansk Schweisshundeforening

Dansk Schweisshundeforening Dansk Schweisshundeforening Danske Bank kontonummer 4426 6841104. CVR. 30638530 Randers, d. 02.01.2015 Naturstyrelsen har bedt Dansk Schweisshundeforening komme med et bud på en revision af optagelsesproceduren

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Strategikoncept FDF har fire vigtige styringsredskaber for at sikre landsforbundets daglige drift samt sikre en ordentlig implementering af landsforbundets ambition og udviklingsmål. Disse styringsredskaber

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 11/12

Eftersøgningssæsonen 11/12 Eftersøgningssæsonen 11/12 Trafikeftersøgninger 2011 4.732 trafikeftersøgninger Et fald på 10% Udviklingen i antallet 6000 5000 4754 5300 5349 4000 3756 3608 3697 4326 4732 3000 2824 3450 2000 1000 1600

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere