Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt"

Transkript

1 Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år

2 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10, 11 og 12 centralbiblioteksvirksomheden for Københavns Amt. Centralbiblioteket skal virke som overcentral for folkebibliotekerne ved at søge at fremskaffe materialer, dokumenter og informationer som folkebibliotekerne ikke selv råder over, og stille disse materialer til rådighed for folkebibliotekets brugere. Disse materialer omfatter bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre materialer så som musikbærende materialer, elektroniske informationsressourcer og multimedier. Centralbiblioteket er overbygning for amtets biblioteker på området informationstjeneste og formidler af kommunal og statslig information samt information om samfundsforhold i øvrigt. Derudover yder centralbiblioteket råd og vejledning inden for bl.a. områderne Materialevalg, Katalogisering, Informationsteknologi, Biblioteksfaglige forhold og Forsøgs- og projektarbejde samt koordinerer den fælles biblioteksvirksomhed i amtet. Endelig igangsætter, koordinerer og afvikler centralbiblioteket kurser og konferencer af såvel biblioteksfaglig som bibliotekspolitisk indhold og har som målsætning, at centralbiblioteksvirksomheden for Københavns Amt er forrest med at udvikle serviceydelser og tjenester i overensstemmelse med brugernes krav. Udarbejdelsen af virksomhedsregnskabet for Gentofte Centralbibliotek er med til at give en pejling af, hvorvidt centralbiblioteket lever op til de mål, der er fastsat i forhold til centralbiblioteksvirksomheden, om ressourceanvendelsen til de enkelte indsatsområder er hensigtsmæssig i forhold til målopfyldelsen og sluttelig som et værktøj til at analysere, hvorvidt amtets biblioteker er tilfredse både med de opgaver, der løses og måden hvorpå disse opgaver løses. Målbeskrivelse og beretning Gentofte Centralbiblioteks målsætning er i et tæt samarbejde med brugerne at fastholde centralbiblioteket som videns- og informationscenter samt fortsat prioritere og forbedre de væsentlige opgaver, der ligger i materialesuppleringen på bøger og lydbøger. 2

3 Gentofte Centralbibliotek skal desuden være med i front, når nye tjenester, ydelser og samarbejdsformer udvikles, så brugernes behov og de nye muligheder løbende integreres i den samlede biblioteksbetjening i amtet, og således at den faglige kompetence i bibliotekerne styrkes. Gentofte Centralbibliotek skal tillige være katalysator og inspirator til den biblioteksfaglige udvikling af bibliotekerne i amtet og sikre den regionale samordning. På baggrund af en tilfredshedsundersøgelse i december 1999 og et efterfølgende besøg på hvert af amtets biblioteker har Gentofte Centralbibliotek tillige kortlagt bibliotekernes krav og ønsker til centralbiblioteksfunktionen. Resultatanalyse For at varetage centralbiblioteksvirksomheden udfører centralbiblioteket en række aktiviteter. Disse aktiviteter er neden for grupperet i en række formål, der udgør grundstrukturen i formularen. Formålet med resultatanalysen er at give et dækkende billede af ressourceanvendelse til centralbiblioteksvirksomheden opgjort på formål, aktiviteter og resultater, således at sammenhængen klart fremgår. Netop fordi centralbiblioteksvirksomheden er en integreret del af et kommunalt biblioteksvæsen, er det besluttet, at der anvendes særlige fælles forudsætninger for beregning af omkostningerne for fire ud af de 12 formål: Materialesupplering: - opbygning og vedligeholdelse af materialebestand Lånesamarbejde og formidling Informationstjeneste Generel ledelse og administration. Beregningsforudsætningerne fremgår af de enkelte afsnit. 3

4 Oversigtstabel over centralbiblioteksvirksomhedens formål: Resultat for år 2000 Formål Indtægter Omkostninger Resultat/afvigelse Materialesupplering (opbygning og vedligeholdelse af materialebestand + lånesamarbejde og formidling) 1) kr. 4) kr. 5) kr. Informationstjeneste 32) kr. 33) kr. 34) kr. Råd og vejledning 37) kr. 40) kr. 41) 0 kr. Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Understøtte og koordinere biblioteksmedarbejdernes kompetenceudvikling i centralbiblioteksområdet Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker Kørselsordning 79) kr. Bibliotekarisk bistand til biblioteker uden faguddannet bibliotekar som leder General ledelse og administration Ikke-obligatoriske opgaver Tilskudsfinansierede aktiviteter Indtægter fra KKB og FKB 47) kr. 50) kr. 51) 0 kr. 56) kr. 59) kr. 60) kr. 71) kr. 75) kr. 76) 0 kr. 82) kr. 83) 0 kr. 90) 0 kr. 93) 0 kr. 94) 0 kr. 97) kr. 98) kr. 99) kr. 105) kr. 108) kr. 109) kr. 112) kr. 115) kr. 116) 0 kr kr kr. I alt kr kr kr. Løbende priser ekskl. moms 4

5 Bortset fra kørselsordning, bibliotekarisk bistand til biblioteker uden faguddannet bibliotekar som leder, ikke-obligatoriske opgaver, tilskudsfinansierede aktiviteter er alle andre aktiviteter bevillingsfinansieret. Resultatanalyse på formål Centralbiblioteket foretager en resultatanalyse for hvert af centralbiblioteksvirksomhedens formål, der som minimum indeholder: En beskrivelse Opgørelse af omkostninger og indtægter Opgørelse af aktiviteterne Angivelse af brugernes tilfredshed En kort sammenfattende beskrivelse af de opnåede resultater inden for formålet. Følgende 12 formål opgøres: Materialesupplering: - opbygning og vedligeholdelse af materialebestand - lånesamarbejde og formidling af materialer Informationstjeneste Råd og vejledning Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Understøttelse og koordinering af biblioteksmedarbejdernes kompetence-udvikling i Centralbiblioteksområdet Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker Kørselsordning Bibliotekarisk bistand til biblioteker uden faguddannet bibliotekar som leder Generel ledelse og administration Ikke-obligatoriske opgaver Tilskudsfinansierede aktiviteter Materialesupplering: opbygning og vedligeholdelse af materialebestand Materialesuppleringen indeholder danske bøger, udenlandske bøger, danske periodica, udenlandske periodica, danske tidsskrifter, udenlandske tidsskrifter, aviser og lydbøger. 5

6 Aktiviteterne omfatter materialevalg og -indkøb, klargøring og indbinding, katalogisering, klassifikation, materialepleje og -kassation. Københavns Amt er kendetegnet ved at have en række store og mellemstore kommuner med et veludbygget biblioteksvæsen, og centralbibliotekets materialesupplering afspejler denne struktur, idet materialesuppleringen er profileret ved at lægge vægt på den videregående danske skøn- og faglitteratur, den udenlandske litteratur samt de informationsteknologiske ydelser, der erstatter de boglige materiale. Gentofte Bibliotekerne har i år 2000 indkøbt danske og udenlandske titler. Der abonneres på 800 danske og udenlandske tidsskrifter. Der er indkøbt 400 danske og 100 udenlandske lydbøger. Der abonneres på 4 værts-tidsskriftsdatabaser. I år 2000 har centralbiblioteket været involveret i en række udviklingsprojekter, der viser nye veje til at løse opgaven med at supplere bibliotekernes materialebestand. Det drejer sig bl.a. om Digitalisering af årbøger, Licenser og Intelligente agenter. Indtægter og omkostninger: Her angives omkostninger og indtægter til centralbiblioteksvirksomhedens materialesupplering: opbygning og vedligeholdelse samt lånesamarbejde og formidling. 6

7 I skemaet angives først indtægten i kroner, der er den andel af centralbibliotekstilskuddet, der har været afsat til formålet materialesupplering. Dernæst de materialeudgifter, der har været brugt til indkøb af centralbiblioteksvirksomhedens materialesupplering. Efterfølgende beregnes udgifterne til løn, lånesamarbejde og formidling af centralbiblioteksvirksomhedens materialesupplering som 106,06% af materialeomkostningerne: Kr. 1) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 2) kr. Udgifter til indkøb af centralbiblioteksvirksomhedens materialesupplering 3) kr. Udgifter til løn, lånesamarbejde og formidling (106,06% af 2) 4) [2+3] kr. Omkostninger i alt 5) [1-4] kr. Resultat Løbende priser ekskl. moms. Aktivitetsopgørelse: Aktiviteten opgøres som centralbibliotekets samlede materialetilvækst i beretningsåret på nedenstående kategorier: Antal Materiale 6) Bøger, antal 7) 74 Seriepublikationer, antal abonnementer 8) 667 Lydbøger, antal 9) 1910 Katalogiserede titler, antal titler biblioteket selv har katalogiseret 7

8 Folkebibliotekernes tilfredshed: Folkebibliotekernes tilfredshed med titelspredningen (bredden) i centralbibliotekets materialebestand opgøres, fordelt på materialetype og målgruppen børn/voksne: Tilfredsheden beregnet som summen af brugernes angivelser i hvert af spørgsmålene 1 til 8 i brugerundersøgelsen, divideret med antal svar i hvert spørgsmål: Skala fra 1,0-5,0 Tilfredshed med 10) 4,53 Skønlitteratur for voksne 11) 4,81 Skønlitteratur for børn 12) 4,25 Faglitteratur for voksne 13) 4,88 Faglitteratur for børn 14) 4,33 Seriepublikationer for voksne 15) 4,58 Seriepublikationer for børn 16) 4,40 Lydbøger for voksne 17) 4,81 Lydbøger for børn Sammenfattende beskrivelse: På såvel børne- som voksenområdet er der stor tilfredshed med titelspredningen inden for de nævnte materialekategorier. På voksenområdet er der en svag tendens til, at tilfredsheden er modsat proportional med den responderende kommunes størrelse. Mindre biblioteker har generelt en større tilfredshed med titelspredningen. Materialesupplering: lånesamarbejde og formidling af materialer Centralbiblioteket støtter folkebiblioteker i betjeningsområdet ved at formidle bøger, seriepublikationer og lydbøger. Der er for tiden kun forpligtigelse til at formidle bogligt materiale og lydbøger, men også musikcd er, cd-rom er og videoer er indgået i materialesuppleringen. 8

9 Aktiviteterne omfatter modtagelse, behandling af bestillinger, herunder emnebestillinger, lokalisering, fremfinding, udlånsekspedition, dokumentlevering, indlån fra andre biblioteker, videresendelse af bestillinger. Udgifterne til frankering og forsendelse er placeret under kørselsordningen. Et vigtigt omdrejningspunkt for amtets biblioteker er en hurtig og præcis levering af materiale. Bestillinger fra amtets biblioteker, der står på hylden i Gentofte Bibliotekerne, ekspederes og afsendes samme dag, bestillingen modtages. Bestillinger på materiale, der ikke findes i Gentofte Bibliotekerne, verificeres og videresendes senest 3 dage efter, at bestillingen er modtaget. Materialet udbringes med kørselsordningen, der kører til alle amtets biblioteker hver dag, mandag fredag. Gentofte Bibliotekerne har i år 2000 haft abonnement på 7 bibliografiske databaser. Aktivitetsopgørelse: Aktiviteten opgøres i antal interurbanudlån, dvs. udlån til alle andre biblioteker end centralbibliotekskommunens egne: Antal interurbanudlån 18) Bøger 19) Seriepublikationer 20) Lydbøger Materiale Her opgøres interurbanudlånet fra centralbiblioteket til de øvrige kommuners folkebiblioteker i centralbiblioteksområdet fordelt på nedenstående materialer: Antal interurbanudlån 21) Bøger 22) Seriepublikationer 23) Lydbøger Materiale 9

10 Folkebibliotekernes tilfredshed: Brugernes tilfredshed med den tid, der går, før de modtager et reserveret/bestilt materiale fra centralbiblioteket, opgøres fordelt på materialetype til henholdsvis børn og voksne: Tilfredsheden beregnet som summen af brugernes angivelser i hvert af spørgsmålene 9 til 16 i brugerundersøgelsen, divideret med antal svar i hvert spørgsmål: Skala fra 1,0 5,0 Tilfredshed med 24) 3,80 Skønlitteratur for voksne 25) 4,47 Skønlitteratur for børn 26) 3.93 Faglitteratur for voksne 27) 4,47 Faglitteratur for børn 28) 3,67 Seriepublikationer for voksne 29) 4,00 Seriepublikationer for børn 30) 3,33 Lydbøger for voksne 31) 4,27 Lydbøger for børn Sammenfattende beskrivelse: Tilfredsheden med leveringstiden er generelt mindre på voksenområdet end på børneområdet Den største utilfredshed med hensyn til den tid, der går før et reserveret materiale modtages, findes på lydbogsområdet. Flere biblioteker har skriftligt kommenteret, at der ønskes såvel flere titler som flere eksemplarer af titlerne. For 2001 er lydbogskontoen for voksne opskrevet med kr. På børneområdet er den største utilfredshed på området Seriepublikationer. Det er centralbibliotekets fornemmelse, at flere biblioteker stadig er usikre på, hvad denne materialekategori omfatter. Informationstjeneste Centralbiblioteket støtter og vejleder centralbiblioteksområdets folkebiblioteker ved at fremskaffe informationer, som de ikke selv kan finde frem til. Aktiviteterne omfatter besvarelser af henvendelser til centralbibliotekets informationstjeneste til brug for en slutbruger. 10

11 Centralbiblioteket er overbygning på amtets biblioteker på området informationstjeneste, og Informationstjenesten kan kontaktes pr. telefon eller . Forespørgslen behandles samme dag den modtages. Indsatsområdet er under forandring. De traditionelle informationstjenester er stadig efterspurgte, men erstattes og suppleres af nye elektroniske tjenester. Informationstjenesten hænger tæt sammen med såvel den boglige som den elektroniske materialeoverbygning, samt de særsamlinger i form af avisudklip og anmeldelser, som centralbiblioteket registrerer, vedligeholder og ajourfører. Andre særydelser som f.eks. EUinformation er ligeledes en del af informationstjenesten. Centralbiblioteket har i år 2000 haft abonnement på 7 faktadatabaser. I år 2000 har centralbiblioteket indgået i følgende udviklingsprojekter, hvor den elektroniske informationstjeneste er central: Spørg biblioteket, Folkebibliotekernes Netguide, Biblioteksvagten, FINFO og Busken. Indtægter og omkostninger: Her angives indtægter og omkostninger for centralbiblioteksvirksomhedens informationstjeneste. Omkostningerne beregnes som 0,3 % af tilskuddet til centralbiblioteksvirksomheden: Kr.: 32) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 33) kr. Omkostninger i alt 34) [32-33] kr. Resultat Aktivitetsopgørelse: Informationstjenesten varetages af centralbibliotekets bibliotekarer, der alle indgår med specielle arbejdsområder som en del af centralbibliotekets informationstjeneste. Nedenstående er eksempler på centralbibliotekets informationstjeneste: Hot-line til quick-reference spørgsmål Videregående informationssøgning Kopiering af tidsskriftartikler under 25 sider fra dag til dag Elektronisk dokumentlevering Formidling af elektroniske informationsressourcer via centralbibliotekets hjemmeside EU-information Juridisk information Anmeldelsessamling på litteratur, film, teater og kunst 11

12 Folkebibliotekernes tilfredshed: Folkebibliotekernes tilfredshed med kvaliteten af svarene og svartiden opgøres: Tilfredsheden beregnet som summen af brugernes angivelser i hvert af spørgsmålene 17 og 18 i brugerundersøgelsen, divideret med antal svar i hvert spørgsmål: Skala fra 1,0 5,0 35) Voksne: 4,38 Børn: 4,00 36) Voksne: 4,27 Børn: 3,67 Tilfredshed med Kvaliteten af svarene på spørgsmål til centralbibliotekets informationstjeneste Svartid: Den tid der går, før der modtages svar på spørgsmål til centralbibliotekets informationstjeneste Flere børnebiblioteker har til disse spørgsmål svaret, at de ikke benytter denne ydelse og derfor ikke har nogen mening om den. På voksenområdet er der stor tilfredshed både hvad angår kvalitet og svartid. Råd og vejledning Centralbiblioteket støtter centralbiblioteksområdets folkebiblioteker ved at yde rådgivning og vejledning. Aktiviteterne omfatter individuel rådgivning og vejledning til folkebiblioteker om biblioteksfaglige spørgsmål, forsøgs- og udviklingsprojekter, materialevalg, katalogisering, søgning i databaser, licenser samt informationsteknologi. Indtægter og omkostninger: Her angives indtægter og omkostninger for centralbiblioteksvirksomhedens råd og vejledning: Kr. 37) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 38) 0 kr. Materialeomkostninger 39) kr. Lønomkostninger 40) [38+39] kr. Omkostninger i alt 41) [37-40] 0 kr. Resultat Løbende priser ekskl. moms. 12

13 Aktivitetsopgørelse: Råd og vejledning foregår på alle niveauer i centralbiblioteket. Formelle og uformelle henvendelser fra amtets biblioteker, besvares af det personale, der varetager opgaven i centralbiblioteket. Rådgivningen gives til et enkelt bibliotek eller via det faglige mødesystem til bibliotekerne i storkøbenhavn, hvis det er en henvendelse af generel karakter. Der er i år 2000 givet råd og vejledning inden for områder som materialevalg, katalogisering, informationsteknologi og biblioteksfaglige forhold generelt. Særlige fokusområder har været forsøgs- og udviklingsprojekter samt elektronisk samarbejde og licensaftaler på elektroniske medier. Folkebibliotekernes tilfredshed: Brugernes tilfredshed med kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål, IT og forsøgs- og udviklingsprojekter opgøres: Tilfredsheden beregnet som summen af brugernes angivelser i hvert af spørgsmålene 19 til 23 i brugerundersøgelsen, divideret med antal svar i hvert spørgsmål: Skala fra 1,0 5,0 Tilfredshed med 42) 4,70 Kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål på voksenområdet 43) 4,33 Kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål på børneområdet 44) Voksne:4,38 Børn: 3,75 Kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i IT-spørgsmål 45) 3,71 Kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i forsøgs- og udviklingsprojekter på voksenområdet 46) 4,00 Kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i forsøgs- og udviklingsprojekter på børneområdet Sammenfattende beskrivelse: Inden for såvel voksen- som børneområdet har mange biblioteker svaret, at de ikke benytter disse ydelser, og derfor ikke har nogen mening om, hvordan centralbiblioteket løser disse opgaver. Der er ikke umiddelbart sammenhæng mellem bibliotekets størrelse og den manglende brug af ovennævnte ydelser. 13

14 Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Centralbiblioteket udgør en regional støttefunktion for folkebibliotekerne og koordinerer og udvikler den fælles folkebiblioteksvirksomhed i centralbiblioteksområdet. Aktiviteterne udgøres af fælles initiativer i centralbiblioteksområdet, hvor Biblioteksledermøderne og fagudvalgene er basis i den løbende samordning både på det overordnede bibliotekspolitiske niveau og i forhold til den brede faglige opgaveløsning i amtet. Centralbiblioteket har i år 2000 i samarbejde med Helsingør Centralbibliotek analyseret behovet for samordning mellem de to amters kørsel. Undersøgelsen er mundet ud i en aftale, gældende fra 1/2-2001, mellem Helsingør Centralbibliotek og Gentofte Centralbibliotek om udveksling af materiale to gange ugentligt. Også Roskilde Centralbibliotek er blevet kontaktet med henblik på en tilsvarende aftale, hvilket Roskilde desværre ikke fandt relevant på nuværende tidspunkt. Indtægter og omkostninger: Her opgøres indtægter og omkostninger for centralbiblioteksvirksomhedens virke for folkebibliotekssamarbejdets samordning: Kr Til 47) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 48) kr. Materialeomkostninger og evt. honorar til eksterne bidragsydere 49) kr. Lønomkostninger 50) [48+49] kr. Omkostninger i alt 51) [47-50] 0 kr. Resultat Løbende priser ekskl. moms. Aktivitetsopgørelse: Samordningen af biblioteksvirksomheden foregår i høj grad i den daglige drift og i de forskellige udviklingsprojekter. Samordning inden for specifikke områder er ofte et resultat af drøftelser i faglige netværk. Antal 52) 10 Biblioteksledermøder 53) 1 Møder i Det Rådgivende Udvalg 14

15 Folkebibliotekernes tilfredshed: Brugernes tilfredshed med centralbibliotekets initiativer for samordning af folkebiblioteksvirksomheden i centralbiblioteksområdet: Tilfredsheden beregnet som summen af brugernes angivelser i spørgsmålene 24 og 25 i brugerundersøgelsen, divideret med antal svar til spørgsmålet: Skala fra 1,0 5,0 54) Voksne: 4,63 Børn: 4,57 55) Fejlagtigt er dette spørgsmål ikke medtaget i Tilfredshedsundersøgelsen for Københavns Amt. Det er beklageligt, da centralbiblioteket netop bruger mange ressourcer på Biblioteksledermøderne. Tilfredshed med: Centralbibliotekets initiativer for samordning af folkebiblioteksvirksomheden i centralbiblioteksområdet Kvaliteten af Biblioteksledermøderne Sammenfattende beskrivelse: Amtets biblioteker har via Tilfredshedsundersøgelsen givet udtryk for, at der er meget stor tilfredshed med centralbibliotekets initiativer på dette område. Tilfredsheden gælder såvel børnesom voksenbiblioteker. På Biblioteksledermøderne er der mundtligt givet udtryk for stor tilfredshed med indholdet af biblioteksledermøderne. Biblioteksledermøderne er tillige karakteriseret ved en meget stor mødedeltagelse fra amtets biblioteket. Understøtte og koordinere udviklingen af biblioteksmedarbejdernes kompetence i centralbiblioteksområdet Centralbiblioteket understøtter og koordinerer udviklingen af bibliotekspersonalets kompetence i centralbiblioteksområdet. Aktiviteterne omfatter afdækning af uddannelsesbehov, møder i fagudvalg/ erfagrupper samt biblioteksfaglige undervisnings-, kursus- og formidlingsaktiviteter. Information og kommunikation er væsentlige elementer i udvikling af biblioteksmedarbejdernes kompetencer, og basis i dette er den tætte kontakt via fagudvalg, ledermøder og generel mødevirksomhed. 15

16 Fagudvalgene er kernen i den faglige udvikling, og der er 11 fagudvalg inden for de væsentligste områder af biblioteksvirksomheden. Amtets biblioteker deltager med hver en repræsentant i hvert fagudvalg, og udvalgene holder i gennemsnit 4 møder årligt. Biblioteksledermødet vurderer hvert år i januar måned om fagudvalgenes sammensætning og indhold modsvarer det aktuelle behov i bibliotekerne. Fagudvalgene og Biblioteksledermøderne er grundlaget for det brede amtslige samarbejde, der er med til at videreudvikle de faglige og ledelsesmæssige kompetencer, således at de modsvarer borgernes krav om veludbyggede biblioteker med fagligt kvalificeret personale på alle niveauer. Centralbiblioteket yder sekretariatsbistand ved mødetilrettelæggelse, herunder fordeling af dagsorden og referater med relevante bilag. Centralbiblioteket indgår i forretningsudvalget i hvert fagudvalg. En gang årligt afholder centralbiblioteket møde med repræsentanter for samtlige fagudvalg, hvor bl.a. handleplanerne for de enkelte fagudvalg samt forslag og ideer til kurser drøftes. Det faglige netværk suppleres af kurser og temadage, der tilrettelægges, koordineres og gennemføres af centralbiblioteket. Kurser og temadage, som centralbiblioteket skønner, der kommer ind under kategorien obligatoriske kurser og temadage, er medtaget i dette afsnit. Det understreges, at der er tale om et skøn, da det ikke er en helt enkel opgave at differentiere mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske kurser- og temadage. Biblioteksstyrelsens forklarende tekst til Aktivitetsopgørelse gør ikke opdelingen mere gennemskuelig, idet opgørelsen kun skal omfatte obligatoriske ydelser, der leveres uden betaling, mens aktiviteter der indeholder deltagerbetaling opgøres under ikke-obligatoriske og/eller tilskudsfinancierede aktiviteter. Denne opdeling kunne tale for, at al kursusaktivitet placeres under ikke-obligatoriske, hvilket dog vil give et skævt billede af Gentofte Bibliotekernes aktivitet inden for de obligatoriske ydelser. På den baggrund har centralbiblioteket valgt at placere de kurser og temadage, som centralbiblioteket opfatter som obligatoriske kurser og temadage, i dette afsnit, på trods af at der til hvert kursus eller temadag er deltagerbetaling i en eller anden form. I nogle tilfælde dækker deltagerbetalingen fortæring, og i andre tilfælde er der tale om honorering af underviser eller oplægsholder. Fagudvalgsstrukturen omfatter hele det storøbenhavnske område incl. København og Frederiksberg. København og Frederiksberg deltager også i kurser og temadage arrangeret af centralbiblioteket ligesom tilbuddet benyttes af Frederiksborg og Roskilde amter. 16

17 Indtægter og omkostninger: Her opgøres centralbiblioteksvirksomhedens indtægter og omkostninger for understøttelse og koordinering af medarbejdernes kompetence i centralbiblioteksområdet: Kr: 56) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 57) kr. Materialeomkostninger og honorarer til eksterne bidragydere 58) kr. Lønomkostninger 59) [57+58] kr. Omkostninger i alt 60) [56-59] kr. Resultat Løbende priser ekskl. moms. KKB og FKB betaler til sammen kr. til denne aktivitet. Til I forbindelse med de obligatoriske kurser og temadage har der været såvel udgifter som indtægter til fortæring til kursusdeltagerne. Aktivitetsopgørelse: Aktiviteten opgøres i antal møder i faglige udvalg/erfa-grupper, faglige undervisnings- og kursussessioner, kursusdeltagere og faglige publikationer. Opgørelsen omfatter kun obligatoriske ydelser, der leveres uden betaling. Aktiviteter, der indeholder deltagerbetaling opgøres under ikkeobligatoriske og/eller tilskudsfinansierede opgaver. Antal: 61) 35 Møder i erfagrupper/faglige udvalg 62) 20 Faglige undervisnings- og kursussessioner 63) 548 Totale antal kursusdeltagere 64) 22 Faglige publikationer, incl. de elektroniske Centralbiblioteket udgiver årligt et lydbogskatalog og et videokatalog for voksne. Der udgives 4 numre af På kryds og tværs, der er et informationsblad for amtets biblioteker. Af elektroniske udgivelser kan nævnes Romannet, der udkommer 12 gange om året. 17

18 Folkebibliotekernes tilfredshed: Brugernes tilfredshed med omfanget og kvaliteten af centralbibliotekets faglige undervisnings- og kursussessioner, faglige udvalg/erfa-grupper og faglige publikationer opgøres: Tilfredsheden beregnet som summen af brugernes angivelser i hvert af spørgsmålene i brugerundersøgelsen, divideret med antal svar til hvert spørgsmål: Skala fra 1,0 5,0 65) Voksne: 4,56 Børn: 4,60 66) Voksne: 4,50 Børn: 4,67 67) Voksne: 4,53 Børn: 4,43 68) Voksne: 4,60 Børn: 4,57 69) Voksne: 4,00 Børn: 3,58 70) Voksne: 4,08 Børn: 3,67 Tilfredshed med Omfanget af de biblioteksfaglige undervisningsog kursussessioner Kvaliteten af de biblioteksfaglige undervisningsog kursussessioner Omfanget af de faglige udvalg/erfa-grupper Kvaliteten af de faglige udvalg/erfa-grupper Omfanget af de faglige publikationer Kvaliteten af de faglige publikationer Sammenfattende beskrivelse: Såvel børne- som voksenafdelingerne har udtrykt en meget stor tilfredshed med både omfang og kvalitet af de biblioteksfaglige undervisnings- og kursussessioner samt de faglige udvalg/erfagrupper. Tilfredsheden med omfang og kvalitet af de faglige publikationer er noget mindre, og her er det især børnebibliotekerne, der er mindst tilfredse. Den manglende tilfredshed på børneområdet er blevet drøftet på et møde i fagudvalget for ledende børnebibliotekarer, hvor udvalget har konkretiseret, hvilke ønsker, der er til faglige publikationer. Det er herefter aftalt, at centralbibliotekets accession af udenlandske materialer opdeles i en børneog en voksendel, som hver 14. dag udsendes elektronisk til amtets biblioteker. Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker Centralbiblioteket er bindeleddet mellem Biblioteksstyrelsen og folkebibliotekerne i centralbiblioteksområdet. 18

19 Centralbiblioteket fremmer nationale initiativer og deltager i udviklingen af det samarbejdende biblioteksvæsen, indførelse af nye servicetilbud, gennemskuelighed i opgavevaretagelsen og indgåelse af aftaler, der initierer stordriftsfordele. Aktiviteterne omfatter deltagelse i - og udvikling af - samarbejde og samarbejdsaftaler med Biblioteksstyrelsen, forskningsbiblioteker, gymnasier, arkiver, andre centralbiblioteker, andre overbygningsbiblioteker og institutioner. Indtægter og omkostninger: Her opgøres indtægter og udgifter for centralbiblioteksvirksomhedens samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker og institutioner i centralbiblioteksområdet. Lønomkostninger til samarbejdet med Biblioteksstyrelsen opgøres særskilt: Kr. 71) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 72) 0 kr. Materialeomkostninger 73) kr. Lønomkostninger til samarbejde med Biblioteksstyrelsen 74) kr. Lønomkostninger til samarbejde med andre institutioner og biblioteker end folkebiblioteker 75) [ ] kr. Omkostninger i alt 76) [71-75] 0 kr. Resultat Løbende priser ekskl. moms. Til Aktivitetsopgørelse: Centralbiblioteket samarbejder med institutioner som Biblioteksstyrelsen, Dansk Biblioteks Center, Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek, Blindebiblioteket, Depotbiblioteket, centralbiblioteker samt andre biblioteker og relevante samarbejdspartnere i øvrigt om den nuværende service og udvikling af nye servicetilbud. Desuden samarbejdes der med forskningsbiblioteker, DEF, Danmarks Biblioteksskole, Det danske Filminstitut og Biblioteksforeningen for Storkøbenhavn. Ovenstående samarbejde foregår på såvel nationalt som regionalt niveau i form af mødedeltagelse og repræsentation i udvalg og arbejdsgrupper. Formålet med samarbejdet er at yde den bedst mulige centralbiblioteksservice, og det er centralbibliotekets opfattelse at dette bedst opnås via et bredt samarbejde med relevante biblioteker og samarbejdspartnere. 19

20 Kørselsordning Centralbiblioteket varetager en kørselsordning, der bringer bestilt eller afleveret materiale til og fra centralbiblioteket og folkebibliotekerne. Der kan opkræves betaling for denne ydelse. Aktiviteterne omfatter sortering og fordeling af materialer samt ugentlige kørsler til biblioteker i betjeningsområdet. Indtægter og omkostninger: Kr.: 77) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 78) kr. Eventuelle indtægter fra deltagerne i kørselsordningen. Bidrag fra KKB og FKB for at deltage i Københavns Amts kørselsordning. 79) [77+78] kr. Samlede indtægter 80) kr. Materialeomkostninger, drift og vedligeholdelse af bil 81) kr. Lønomkostninger 82) [80+81] kr. Omkostninger i alt 83) [79-82] 0 kr. Resultat Løbende priser ekskl. moms. Til Aktivitetsopgørelse: Gentofte centralbibliotek kører alle dage undtagen lørdag og søndag til samtlige hovedbiblioteker i Københavns Amt. Der køres med materiale til/fra centralbiblioteket og til/fra det enkelte bibliotek. Desuden omfordeles og transporteres materiale bibliotekerne imellem via centralbibliotekets kørselsordning. Der køres tillige dagligt med materiale fra Depotbiblioteket og Statsbiblioteket til amtets biblioteker. Dette materiale afhentes i Ballerup og fordeles umiddelbart til bibliotekerne på ruten. Udgifter til frankering og forsendelse af lån formidlet via centralbiblioteket konteres her. København og Frederiksberg kører flere gange ugentligt til centralbiblioteket i Gentofte, der omfordeler materiale fra København og Frederiksberg til bibliotekerne i amtet og omvendt. For deltagelse i kørselsordningen for Københavns Amt betaler København og Frederiksberg til sammen kr. Centralbiblioteket har ikke i år 2000 opkrævet betaling for kørselsordningen fra amtets biblioteker. 20

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 1. Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10,

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 1 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N. Tværkommunalt samarbejde RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7

B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N. Tværkommunalt samarbejde RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Tværkommunalt samarbejde BS RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Tværkommunalt samarbejde Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006

Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Udført af Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Undersøgelsesmetode... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen -1- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur Albertslund Bibliotek Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Biblioteksbetænkningen

Biblioteksbetænkningen Biblioteksbetænkningen 1979 AFGIVET AF BIBLIOTEKSKOMMISSIONEN BETÆNKNING NR. 878 KØBENHAVN 1979 ISBN 87-503-3009-8 J. H. Schultz Ka 00-15 bet. I Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedresumé 7 Kapitel 1.

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Kolofon Titel: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Resume: Formålet med Principper og retningslinjer

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere