Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt"

Transkript

1 Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år

2 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10, 11 og 12 centralbiblioteksvirksomheden for Københavns Amt. Centralbiblioteket skal virke som overcentral for folkebibliotekerne ved at søge at fremskaffe materialer, dokumenter og informationer som folkebibliotekerne ikke selv råder over, og stille disse materialer til rådighed for folkebibliotekets brugere. Disse materialer omfatter bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre materialer så som musikbærende materialer, elektroniske informationsressourcer og multimedier. Centralbiblioteket er overbygning for amtets biblioteker på området informationstjeneste og formidler af kommunal og statslig information samt information om samfundsforhold i øvrigt. Derudover yder centralbiblioteket råd og vejledning inden for bl.a. områderne Materialevalg, Katalogisering, Informationsteknologi, Biblioteksfaglige forhold og Forsøgs- og projektarbejde samt koordinerer den fælles biblioteksvirksomhed i amtet. Endelig igangsætter, koordinerer og afvikler centralbiblioteket kurser og konferencer af såvel biblioteksfaglig som bibliotekspolitisk indhold og har som målsætning, at centralbiblioteksvirksomheden for Københavns Amt er forrest med at udvikle serviceydelser og tjenester i overensstemmelse med brugernes krav. Udarbejdelsen af virksomhedsregnskabet for Gentofte Centralbibliotek er med til at give en pejling af, hvorvidt centralbiblioteket lever op til de mål, der er fastsat i forhold til centralbiblioteksvirksomheden, om ressourceanvendelsen til de enkelte indsatsområder er hensigtsmæssig i forhold til målopfyldelsen og sluttelig som et værktøj til at analysere, hvorvidt amtets biblioteker er tilfredse både med de opgaver, der løses og måden hvorpå disse opgaver løses. Målbeskrivelse og beretning Gentofte Centralbiblioteks målsætning er i et tæt samarbejde med brugerne at fastholde centralbiblioteket som videns- og informationscenter samt fortsat prioritere og forbedre de væsentlige opgaver, der ligger i materialesuppleringen på bøger og lydbøger. 2

3 Gentofte Centralbibliotek skal desuden være med i front, når nye tjenester, ydelser og samarbejdsformer udvikles, så brugernes behov og de nye muligheder løbende integreres i den samlede biblioteksbetjening i amtet, og således at den faglige kompetence i bibliotekerne styrkes. Gentofte Centralbibliotek skal tillige være katalysator og inspirator til den biblioteksfaglige udvikling af bibliotekerne i amtet og sikre den regionale samordning. På baggrund af en tilfredshedsundersøgelse i december 1999 og et efterfølgende besøg på hvert af amtets biblioteker har Gentofte Centralbibliotek tillige kortlagt bibliotekernes krav og ønsker til centralbiblioteksfunktionen. Resultatanalyse For at varetage centralbiblioteksvirksomheden udfører centralbiblioteket en række aktiviteter. Disse aktiviteter er neden for grupperet i en række formål, der udgør grundstrukturen i formularen. Formålet med resultatanalysen er at give et dækkende billede af ressourceanvendelse til centralbiblioteksvirksomheden opgjort på formål, aktiviteter og resultater, således at sammenhængen klart fremgår. Netop fordi centralbiblioteksvirksomheden er en integreret del af et kommunalt biblioteksvæsen, er det besluttet, at der anvendes særlige fælles forudsætninger for beregning af omkostningerne for fire ud af de 12 formål: Materialesupplering: - opbygning og vedligeholdelse af materialebestand Lånesamarbejde og formidling Informationstjeneste Generel ledelse og administration. Beregningsforudsætningerne fremgår af de enkelte afsnit. 3

4 Oversigtstabel over centralbiblioteksvirksomhedens formål: Resultat for år 2000 Formål Indtægter Omkostninger Resultat/afvigelse Materialesupplering (opbygning og vedligeholdelse af materialebestand + lånesamarbejde og formidling) 1) kr. 4) kr. 5) kr. Informationstjeneste 32) kr. 33) kr. 34) kr. Råd og vejledning 37) kr. 40) kr. 41) 0 kr. Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Understøtte og koordinere biblioteksmedarbejdernes kompetenceudvikling i centralbiblioteksområdet Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker Kørselsordning 79) kr. Bibliotekarisk bistand til biblioteker uden faguddannet bibliotekar som leder General ledelse og administration Ikke-obligatoriske opgaver Tilskudsfinansierede aktiviteter Indtægter fra KKB og FKB 47) kr. 50) kr. 51) 0 kr. 56) kr. 59) kr. 60) kr. 71) kr. 75) kr. 76) 0 kr. 82) kr. 83) 0 kr. 90) 0 kr. 93) 0 kr. 94) 0 kr. 97) kr. 98) kr. 99) kr. 105) kr. 108) kr. 109) kr. 112) kr. 115) kr. 116) 0 kr kr kr. I alt kr kr kr. Løbende priser ekskl. moms 4

5 Bortset fra kørselsordning, bibliotekarisk bistand til biblioteker uden faguddannet bibliotekar som leder, ikke-obligatoriske opgaver, tilskudsfinansierede aktiviteter er alle andre aktiviteter bevillingsfinansieret. Resultatanalyse på formål Centralbiblioteket foretager en resultatanalyse for hvert af centralbiblioteksvirksomhedens formål, der som minimum indeholder: En beskrivelse Opgørelse af omkostninger og indtægter Opgørelse af aktiviteterne Angivelse af brugernes tilfredshed En kort sammenfattende beskrivelse af de opnåede resultater inden for formålet. Følgende 12 formål opgøres: Materialesupplering: - opbygning og vedligeholdelse af materialebestand - lånesamarbejde og formidling af materialer Informationstjeneste Råd og vejledning Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Understøttelse og koordinering af biblioteksmedarbejdernes kompetence-udvikling i Centralbiblioteksområdet Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker Kørselsordning Bibliotekarisk bistand til biblioteker uden faguddannet bibliotekar som leder Generel ledelse og administration Ikke-obligatoriske opgaver Tilskudsfinansierede aktiviteter Materialesupplering: opbygning og vedligeholdelse af materialebestand Materialesuppleringen indeholder danske bøger, udenlandske bøger, danske periodica, udenlandske periodica, danske tidsskrifter, udenlandske tidsskrifter, aviser og lydbøger. 5

6 Aktiviteterne omfatter materialevalg og -indkøb, klargøring og indbinding, katalogisering, klassifikation, materialepleje og -kassation. Københavns Amt er kendetegnet ved at have en række store og mellemstore kommuner med et veludbygget biblioteksvæsen, og centralbibliotekets materialesupplering afspejler denne struktur, idet materialesuppleringen er profileret ved at lægge vægt på den videregående danske skøn- og faglitteratur, den udenlandske litteratur samt de informationsteknologiske ydelser, der erstatter de boglige materiale. Gentofte Bibliotekerne har i år 2000 indkøbt danske og udenlandske titler. Der abonneres på 800 danske og udenlandske tidsskrifter. Der er indkøbt 400 danske og 100 udenlandske lydbøger. Der abonneres på 4 værts-tidsskriftsdatabaser. I år 2000 har centralbiblioteket været involveret i en række udviklingsprojekter, der viser nye veje til at løse opgaven med at supplere bibliotekernes materialebestand. Det drejer sig bl.a. om Digitalisering af årbøger, Licenser og Intelligente agenter. Indtægter og omkostninger: Her angives omkostninger og indtægter til centralbiblioteksvirksomhedens materialesupplering: opbygning og vedligeholdelse samt lånesamarbejde og formidling. 6

7 I skemaet angives først indtægten i kroner, der er den andel af centralbibliotekstilskuddet, der har været afsat til formålet materialesupplering. Dernæst de materialeudgifter, der har været brugt til indkøb af centralbiblioteksvirksomhedens materialesupplering. Efterfølgende beregnes udgifterne til løn, lånesamarbejde og formidling af centralbiblioteksvirksomhedens materialesupplering som 106,06% af materialeomkostningerne: Kr. 1) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 2) kr. Udgifter til indkøb af centralbiblioteksvirksomhedens materialesupplering 3) kr. Udgifter til løn, lånesamarbejde og formidling (106,06% af 2) 4) [2+3] kr. Omkostninger i alt 5) [1-4] kr. Resultat Løbende priser ekskl. moms. Aktivitetsopgørelse: Aktiviteten opgøres som centralbibliotekets samlede materialetilvækst i beretningsåret på nedenstående kategorier: Antal Materiale 6) Bøger, antal 7) 74 Seriepublikationer, antal abonnementer 8) 667 Lydbøger, antal 9) 1910 Katalogiserede titler, antal titler biblioteket selv har katalogiseret 7

8 Folkebibliotekernes tilfredshed: Folkebibliotekernes tilfredshed med titelspredningen (bredden) i centralbibliotekets materialebestand opgøres, fordelt på materialetype og målgruppen børn/voksne: Tilfredsheden beregnet som summen af brugernes angivelser i hvert af spørgsmålene 1 til 8 i brugerundersøgelsen, divideret med antal svar i hvert spørgsmål: Skala fra 1,0-5,0 Tilfredshed med 10) 4,53 Skønlitteratur for voksne 11) 4,81 Skønlitteratur for børn 12) 4,25 Faglitteratur for voksne 13) 4,88 Faglitteratur for børn 14) 4,33 Seriepublikationer for voksne 15) 4,58 Seriepublikationer for børn 16) 4,40 Lydbøger for voksne 17) 4,81 Lydbøger for børn Sammenfattende beskrivelse: På såvel børne- som voksenområdet er der stor tilfredshed med titelspredningen inden for de nævnte materialekategorier. På voksenområdet er der en svag tendens til, at tilfredsheden er modsat proportional med den responderende kommunes størrelse. Mindre biblioteker har generelt en større tilfredshed med titelspredningen. Materialesupplering: lånesamarbejde og formidling af materialer Centralbiblioteket støtter folkebiblioteker i betjeningsområdet ved at formidle bøger, seriepublikationer og lydbøger. Der er for tiden kun forpligtigelse til at formidle bogligt materiale og lydbøger, men også musikcd er, cd-rom er og videoer er indgået i materialesuppleringen. 8

9 Aktiviteterne omfatter modtagelse, behandling af bestillinger, herunder emnebestillinger, lokalisering, fremfinding, udlånsekspedition, dokumentlevering, indlån fra andre biblioteker, videresendelse af bestillinger. Udgifterne til frankering og forsendelse er placeret under kørselsordningen. Et vigtigt omdrejningspunkt for amtets biblioteker er en hurtig og præcis levering af materiale. Bestillinger fra amtets biblioteker, der står på hylden i Gentofte Bibliotekerne, ekspederes og afsendes samme dag, bestillingen modtages. Bestillinger på materiale, der ikke findes i Gentofte Bibliotekerne, verificeres og videresendes senest 3 dage efter, at bestillingen er modtaget. Materialet udbringes med kørselsordningen, der kører til alle amtets biblioteker hver dag, mandag fredag. Gentofte Bibliotekerne har i år 2000 haft abonnement på 7 bibliografiske databaser. Aktivitetsopgørelse: Aktiviteten opgøres i antal interurbanudlån, dvs. udlån til alle andre biblioteker end centralbibliotekskommunens egne: Antal interurbanudlån 18) Bøger 19) Seriepublikationer 20) Lydbøger Materiale Her opgøres interurbanudlånet fra centralbiblioteket til de øvrige kommuners folkebiblioteker i centralbiblioteksområdet fordelt på nedenstående materialer: Antal interurbanudlån 21) Bøger 22) Seriepublikationer 23) Lydbøger Materiale 9

10 Folkebibliotekernes tilfredshed: Brugernes tilfredshed med den tid, der går, før de modtager et reserveret/bestilt materiale fra centralbiblioteket, opgøres fordelt på materialetype til henholdsvis børn og voksne: Tilfredsheden beregnet som summen af brugernes angivelser i hvert af spørgsmålene 9 til 16 i brugerundersøgelsen, divideret med antal svar i hvert spørgsmål: Skala fra 1,0 5,0 Tilfredshed med 24) 3,80 Skønlitteratur for voksne 25) 4,47 Skønlitteratur for børn 26) 3.93 Faglitteratur for voksne 27) 4,47 Faglitteratur for børn 28) 3,67 Seriepublikationer for voksne 29) 4,00 Seriepublikationer for børn 30) 3,33 Lydbøger for voksne 31) 4,27 Lydbøger for børn Sammenfattende beskrivelse: Tilfredsheden med leveringstiden er generelt mindre på voksenområdet end på børneområdet Den største utilfredshed med hensyn til den tid, der går før et reserveret materiale modtages, findes på lydbogsområdet. Flere biblioteker har skriftligt kommenteret, at der ønskes såvel flere titler som flere eksemplarer af titlerne. For 2001 er lydbogskontoen for voksne opskrevet med kr. På børneområdet er den største utilfredshed på området Seriepublikationer. Det er centralbibliotekets fornemmelse, at flere biblioteker stadig er usikre på, hvad denne materialekategori omfatter. Informationstjeneste Centralbiblioteket støtter og vejleder centralbiblioteksområdets folkebiblioteker ved at fremskaffe informationer, som de ikke selv kan finde frem til. Aktiviteterne omfatter besvarelser af henvendelser til centralbibliotekets informationstjeneste til brug for en slutbruger. 10

11 Centralbiblioteket er overbygning på amtets biblioteker på området informationstjeneste, og Informationstjenesten kan kontaktes pr. telefon eller . Forespørgslen behandles samme dag den modtages. Indsatsområdet er under forandring. De traditionelle informationstjenester er stadig efterspurgte, men erstattes og suppleres af nye elektroniske tjenester. Informationstjenesten hænger tæt sammen med såvel den boglige som den elektroniske materialeoverbygning, samt de særsamlinger i form af avisudklip og anmeldelser, som centralbiblioteket registrerer, vedligeholder og ajourfører. Andre særydelser som f.eks. EUinformation er ligeledes en del af informationstjenesten. Centralbiblioteket har i år 2000 haft abonnement på 7 faktadatabaser. I år 2000 har centralbiblioteket indgået i følgende udviklingsprojekter, hvor den elektroniske informationstjeneste er central: Spørg biblioteket, Folkebibliotekernes Netguide, Biblioteksvagten, FINFO og Busken. Indtægter og omkostninger: Her angives indtægter og omkostninger for centralbiblioteksvirksomhedens informationstjeneste. Omkostningerne beregnes som 0,3 % af tilskuddet til centralbiblioteksvirksomheden: Kr.: 32) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 33) kr. Omkostninger i alt 34) [32-33] kr. Resultat Aktivitetsopgørelse: Informationstjenesten varetages af centralbibliotekets bibliotekarer, der alle indgår med specielle arbejdsområder som en del af centralbibliotekets informationstjeneste. Nedenstående er eksempler på centralbibliotekets informationstjeneste: Hot-line til quick-reference spørgsmål Videregående informationssøgning Kopiering af tidsskriftartikler under 25 sider fra dag til dag Elektronisk dokumentlevering Formidling af elektroniske informationsressourcer via centralbibliotekets hjemmeside EU-information Juridisk information Anmeldelsessamling på litteratur, film, teater og kunst 11

12 Folkebibliotekernes tilfredshed: Folkebibliotekernes tilfredshed med kvaliteten af svarene og svartiden opgøres: Tilfredsheden beregnet som summen af brugernes angivelser i hvert af spørgsmålene 17 og 18 i brugerundersøgelsen, divideret med antal svar i hvert spørgsmål: Skala fra 1,0 5,0 35) Voksne: 4,38 Børn: 4,00 36) Voksne: 4,27 Børn: 3,67 Tilfredshed med Kvaliteten af svarene på spørgsmål til centralbibliotekets informationstjeneste Svartid: Den tid der går, før der modtages svar på spørgsmål til centralbibliotekets informationstjeneste Flere børnebiblioteker har til disse spørgsmål svaret, at de ikke benytter denne ydelse og derfor ikke har nogen mening om den. På voksenområdet er der stor tilfredshed både hvad angår kvalitet og svartid. Råd og vejledning Centralbiblioteket støtter centralbiblioteksområdets folkebiblioteker ved at yde rådgivning og vejledning. Aktiviteterne omfatter individuel rådgivning og vejledning til folkebiblioteker om biblioteksfaglige spørgsmål, forsøgs- og udviklingsprojekter, materialevalg, katalogisering, søgning i databaser, licenser samt informationsteknologi. Indtægter og omkostninger: Her angives indtægter og omkostninger for centralbiblioteksvirksomhedens råd og vejledning: Kr. 37) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 38) 0 kr. Materialeomkostninger 39) kr. Lønomkostninger 40) [38+39] kr. Omkostninger i alt 41) [37-40] 0 kr. Resultat Løbende priser ekskl. moms. 12

13 Aktivitetsopgørelse: Råd og vejledning foregår på alle niveauer i centralbiblioteket. Formelle og uformelle henvendelser fra amtets biblioteker, besvares af det personale, der varetager opgaven i centralbiblioteket. Rådgivningen gives til et enkelt bibliotek eller via det faglige mødesystem til bibliotekerne i storkøbenhavn, hvis det er en henvendelse af generel karakter. Der er i år 2000 givet råd og vejledning inden for områder som materialevalg, katalogisering, informationsteknologi og biblioteksfaglige forhold generelt. Særlige fokusområder har været forsøgs- og udviklingsprojekter samt elektronisk samarbejde og licensaftaler på elektroniske medier. Folkebibliotekernes tilfredshed: Brugernes tilfredshed med kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål, IT og forsøgs- og udviklingsprojekter opgøres: Tilfredsheden beregnet som summen af brugernes angivelser i hvert af spørgsmålene 19 til 23 i brugerundersøgelsen, divideret med antal svar i hvert spørgsmål: Skala fra 1,0 5,0 Tilfredshed med 42) 4,70 Kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål på voksenområdet 43) 4,33 Kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål på børneområdet 44) Voksne:4,38 Børn: 3,75 Kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i IT-spørgsmål 45) 3,71 Kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i forsøgs- og udviklingsprojekter på voksenområdet 46) 4,00 Kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i forsøgs- og udviklingsprojekter på børneområdet Sammenfattende beskrivelse: Inden for såvel voksen- som børneområdet har mange biblioteker svaret, at de ikke benytter disse ydelser, og derfor ikke har nogen mening om, hvordan centralbiblioteket løser disse opgaver. Der er ikke umiddelbart sammenhæng mellem bibliotekets størrelse og den manglende brug af ovennævnte ydelser. 13

14 Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Centralbiblioteket udgør en regional støttefunktion for folkebibliotekerne og koordinerer og udvikler den fælles folkebiblioteksvirksomhed i centralbiblioteksområdet. Aktiviteterne udgøres af fælles initiativer i centralbiblioteksområdet, hvor Biblioteksledermøderne og fagudvalgene er basis i den løbende samordning både på det overordnede bibliotekspolitiske niveau og i forhold til den brede faglige opgaveløsning i amtet. Centralbiblioteket har i år 2000 i samarbejde med Helsingør Centralbibliotek analyseret behovet for samordning mellem de to amters kørsel. Undersøgelsen er mundet ud i en aftale, gældende fra 1/2-2001, mellem Helsingør Centralbibliotek og Gentofte Centralbibliotek om udveksling af materiale to gange ugentligt. Også Roskilde Centralbibliotek er blevet kontaktet med henblik på en tilsvarende aftale, hvilket Roskilde desværre ikke fandt relevant på nuværende tidspunkt. Indtægter og omkostninger: Her opgøres indtægter og omkostninger for centralbiblioteksvirksomhedens virke for folkebibliotekssamarbejdets samordning: Kr Til 47) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 48) kr. Materialeomkostninger og evt. honorar til eksterne bidragsydere 49) kr. Lønomkostninger 50) [48+49] kr. Omkostninger i alt 51) [47-50] 0 kr. Resultat Løbende priser ekskl. moms. Aktivitetsopgørelse: Samordningen af biblioteksvirksomheden foregår i høj grad i den daglige drift og i de forskellige udviklingsprojekter. Samordning inden for specifikke områder er ofte et resultat af drøftelser i faglige netværk. Antal 52) 10 Biblioteksledermøder 53) 1 Møder i Det Rådgivende Udvalg 14

15 Folkebibliotekernes tilfredshed: Brugernes tilfredshed med centralbibliotekets initiativer for samordning af folkebiblioteksvirksomheden i centralbiblioteksområdet: Tilfredsheden beregnet som summen af brugernes angivelser i spørgsmålene 24 og 25 i brugerundersøgelsen, divideret med antal svar til spørgsmålet: Skala fra 1,0 5,0 54) Voksne: 4,63 Børn: 4,57 55) Fejlagtigt er dette spørgsmål ikke medtaget i Tilfredshedsundersøgelsen for Københavns Amt. Det er beklageligt, da centralbiblioteket netop bruger mange ressourcer på Biblioteksledermøderne. Tilfredshed med: Centralbibliotekets initiativer for samordning af folkebiblioteksvirksomheden i centralbiblioteksområdet Kvaliteten af Biblioteksledermøderne Sammenfattende beskrivelse: Amtets biblioteker har via Tilfredshedsundersøgelsen givet udtryk for, at der er meget stor tilfredshed med centralbibliotekets initiativer på dette område. Tilfredsheden gælder såvel børnesom voksenbiblioteker. På Biblioteksledermøderne er der mundtligt givet udtryk for stor tilfredshed med indholdet af biblioteksledermøderne. Biblioteksledermøderne er tillige karakteriseret ved en meget stor mødedeltagelse fra amtets biblioteket. Understøtte og koordinere udviklingen af biblioteksmedarbejdernes kompetence i centralbiblioteksområdet Centralbiblioteket understøtter og koordinerer udviklingen af bibliotekspersonalets kompetence i centralbiblioteksområdet. Aktiviteterne omfatter afdækning af uddannelsesbehov, møder i fagudvalg/ erfagrupper samt biblioteksfaglige undervisnings-, kursus- og formidlingsaktiviteter. Information og kommunikation er væsentlige elementer i udvikling af biblioteksmedarbejdernes kompetencer, og basis i dette er den tætte kontakt via fagudvalg, ledermøder og generel mødevirksomhed. 15

16 Fagudvalgene er kernen i den faglige udvikling, og der er 11 fagudvalg inden for de væsentligste områder af biblioteksvirksomheden. Amtets biblioteker deltager med hver en repræsentant i hvert fagudvalg, og udvalgene holder i gennemsnit 4 møder årligt. Biblioteksledermødet vurderer hvert år i januar måned om fagudvalgenes sammensætning og indhold modsvarer det aktuelle behov i bibliotekerne. Fagudvalgene og Biblioteksledermøderne er grundlaget for det brede amtslige samarbejde, der er med til at videreudvikle de faglige og ledelsesmæssige kompetencer, således at de modsvarer borgernes krav om veludbyggede biblioteker med fagligt kvalificeret personale på alle niveauer. Centralbiblioteket yder sekretariatsbistand ved mødetilrettelæggelse, herunder fordeling af dagsorden og referater med relevante bilag. Centralbiblioteket indgår i forretningsudvalget i hvert fagudvalg. En gang årligt afholder centralbiblioteket møde med repræsentanter for samtlige fagudvalg, hvor bl.a. handleplanerne for de enkelte fagudvalg samt forslag og ideer til kurser drøftes. Det faglige netværk suppleres af kurser og temadage, der tilrettelægges, koordineres og gennemføres af centralbiblioteket. Kurser og temadage, som centralbiblioteket skønner, der kommer ind under kategorien obligatoriske kurser og temadage, er medtaget i dette afsnit. Det understreges, at der er tale om et skøn, da det ikke er en helt enkel opgave at differentiere mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske kurser- og temadage. Biblioteksstyrelsens forklarende tekst til Aktivitetsopgørelse gør ikke opdelingen mere gennemskuelig, idet opgørelsen kun skal omfatte obligatoriske ydelser, der leveres uden betaling, mens aktiviteter der indeholder deltagerbetaling opgøres under ikke-obligatoriske og/eller tilskudsfinancierede aktiviteter. Denne opdeling kunne tale for, at al kursusaktivitet placeres under ikke-obligatoriske, hvilket dog vil give et skævt billede af Gentofte Bibliotekernes aktivitet inden for de obligatoriske ydelser. På den baggrund har centralbiblioteket valgt at placere de kurser og temadage, som centralbiblioteket opfatter som obligatoriske kurser og temadage, i dette afsnit, på trods af at der til hvert kursus eller temadag er deltagerbetaling i en eller anden form. I nogle tilfælde dækker deltagerbetalingen fortæring, og i andre tilfælde er der tale om honorering af underviser eller oplægsholder. Fagudvalgsstrukturen omfatter hele det storøbenhavnske område incl. København og Frederiksberg. København og Frederiksberg deltager også i kurser og temadage arrangeret af centralbiblioteket ligesom tilbuddet benyttes af Frederiksborg og Roskilde amter. 16

17 Indtægter og omkostninger: Her opgøres centralbiblioteksvirksomhedens indtægter og omkostninger for understøttelse og koordinering af medarbejdernes kompetence i centralbiblioteksområdet: Kr: 56) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 57) kr. Materialeomkostninger og honorarer til eksterne bidragydere 58) kr. Lønomkostninger 59) [57+58] kr. Omkostninger i alt 60) [56-59] kr. Resultat Løbende priser ekskl. moms. KKB og FKB betaler til sammen kr. til denne aktivitet. Til I forbindelse med de obligatoriske kurser og temadage har der været såvel udgifter som indtægter til fortæring til kursusdeltagerne. Aktivitetsopgørelse: Aktiviteten opgøres i antal møder i faglige udvalg/erfa-grupper, faglige undervisnings- og kursussessioner, kursusdeltagere og faglige publikationer. Opgørelsen omfatter kun obligatoriske ydelser, der leveres uden betaling. Aktiviteter, der indeholder deltagerbetaling opgøres under ikkeobligatoriske og/eller tilskudsfinansierede opgaver. Antal: 61) 35 Møder i erfagrupper/faglige udvalg 62) 20 Faglige undervisnings- og kursussessioner 63) 548 Totale antal kursusdeltagere 64) 22 Faglige publikationer, incl. de elektroniske Centralbiblioteket udgiver årligt et lydbogskatalog og et videokatalog for voksne. Der udgives 4 numre af På kryds og tværs, der er et informationsblad for amtets biblioteker. Af elektroniske udgivelser kan nævnes Romannet, der udkommer 12 gange om året. 17

18 Folkebibliotekernes tilfredshed: Brugernes tilfredshed med omfanget og kvaliteten af centralbibliotekets faglige undervisnings- og kursussessioner, faglige udvalg/erfa-grupper og faglige publikationer opgøres: Tilfredsheden beregnet som summen af brugernes angivelser i hvert af spørgsmålene i brugerundersøgelsen, divideret med antal svar til hvert spørgsmål: Skala fra 1,0 5,0 65) Voksne: 4,56 Børn: 4,60 66) Voksne: 4,50 Børn: 4,67 67) Voksne: 4,53 Børn: 4,43 68) Voksne: 4,60 Børn: 4,57 69) Voksne: 4,00 Børn: 3,58 70) Voksne: 4,08 Børn: 3,67 Tilfredshed med Omfanget af de biblioteksfaglige undervisningsog kursussessioner Kvaliteten af de biblioteksfaglige undervisningsog kursussessioner Omfanget af de faglige udvalg/erfa-grupper Kvaliteten af de faglige udvalg/erfa-grupper Omfanget af de faglige publikationer Kvaliteten af de faglige publikationer Sammenfattende beskrivelse: Såvel børne- som voksenafdelingerne har udtrykt en meget stor tilfredshed med både omfang og kvalitet af de biblioteksfaglige undervisnings- og kursussessioner samt de faglige udvalg/erfagrupper. Tilfredsheden med omfang og kvalitet af de faglige publikationer er noget mindre, og her er det især børnebibliotekerne, der er mindst tilfredse. Den manglende tilfredshed på børneområdet er blevet drøftet på et møde i fagudvalget for ledende børnebibliotekarer, hvor udvalget har konkretiseret, hvilke ønsker, der er til faglige publikationer. Det er herefter aftalt, at centralbibliotekets accession af udenlandske materialer opdeles i en børneog en voksendel, som hver 14. dag udsendes elektronisk til amtets biblioteker. Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker Centralbiblioteket er bindeleddet mellem Biblioteksstyrelsen og folkebibliotekerne i centralbiblioteksområdet. 18

19 Centralbiblioteket fremmer nationale initiativer og deltager i udviklingen af det samarbejdende biblioteksvæsen, indførelse af nye servicetilbud, gennemskuelighed i opgavevaretagelsen og indgåelse af aftaler, der initierer stordriftsfordele. Aktiviteterne omfatter deltagelse i - og udvikling af - samarbejde og samarbejdsaftaler med Biblioteksstyrelsen, forskningsbiblioteker, gymnasier, arkiver, andre centralbiblioteker, andre overbygningsbiblioteker og institutioner. Indtægter og omkostninger: Her opgøres indtægter og udgifter for centralbiblioteksvirksomhedens samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker og institutioner i centralbiblioteksområdet. Lønomkostninger til samarbejdet med Biblioteksstyrelsen opgøres særskilt: Kr. 71) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 72) 0 kr. Materialeomkostninger 73) kr. Lønomkostninger til samarbejde med Biblioteksstyrelsen 74) kr. Lønomkostninger til samarbejde med andre institutioner og biblioteker end folkebiblioteker 75) [ ] kr. Omkostninger i alt 76) [71-75] 0 kr. Resultat Løbende priser ekskl. moms. Til Aktivitetsopgørelse: Centralbiblioteket samarbejder med institutioner som Biblioteksstyrelsen, Dansk Biblioteks Center, Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek, Blindebiblioteket, Depotbiblioteket, centralbiblioteker samt andre biblioteker og relevante samarbejdspartnere i øvrigt om den nuværende service og udvikling af nye servicetilbud. Desuden samarbejdes der med forskningsbiblioteker, DEF, Danmarks Biblioteksskole, Det danske Filminstitut og Biblioteksforeningen for Storkøbenhavn. Ovenstående samarbejde foregår på såvel nationalt som regionalt niveau i form af mødedeltagelse og repræsentation i udvalg og arbejdsgrupper. Formålet med samarbejdet er at yde den bedst mulige centralbiblioteksservice, og det er centralbibliotekets opfattelse at dette bedst opnås via et bredt samarbejde med relevante biblioteker og samarbejdspartnere. 19

20 Kørselsordning Centralbiblioteket varetager en kørselsordning, der bringer bestilt eller afleveret materiale til og fra centralbiblioteket og folkebibliotekerne. Der kan opkræves betaling for denne ydelse. Aktiviteterne omfatter sortering og fordeling af materialer samt ugentlige kørsler til biblioteker i betjeningsområdet. Indtægter og omkostninger: Kr.: 77) kr. Indtægter, andel af centralbibliotekstilskud anvendt til formålet 78) kr. Eventuelle indtægter fra deltagerne i kørselsordningen. Bidrag fra KKB og FKB for at deltage i Københavns Amts kørselsordning. 79) [77+78] kr. Samlede indtægter 80) kr. Materialeomkostninger, drift og vedligeholdelse af bil 81) kr. Lønomkostninger 82) [80+81] kr. Omkostninger i alt 83) [79-82] 0 kr. Resultat Løbende priser ekskl. moms. Til Aktivitetsopgørelse: Gentofte centralbibliotek kører alle dage undtagen lørdag og søndag til samtlige hovedbiblioteker i Københavns Amt. Der køres med materiale til/fra centralbiblioteket og til/fra det enkelte bibliotek. Desuden omfordeles og transporteres materiale bibliotekerne imellem via centralbibliotekets kørselsordning. Der køres tillige dagligt med materiale fra Depotbiblioteket og Statsbiblioteket til amtets biblioteker. Dette materiale afhentes i Ballerup og fordeles umiddelbart til bibliotekerne på ruten. Udgifter til frankering og forsendelse af lån formidlet via centralbiblioteket konteres her. København og Frederiksberg kører flere gange ugentligt til centralbiblioteket i Gentofte, der omfordeler materiale fra København og Frederiksberg til bibliotekerne i amtet og omvendt. For deltagelse i kørselsordningen for Københavns Amt betaler København og Frederiksberg til sammen kr. Centralbiblioteket har ikke i år 2000 opkrævet betaling for kørselsordningen fra amtets biblioteker. 20

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 1. Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10,

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 1 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket

Læs mere

Beretning for CB-regnskab 2002

Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks overordnede målsætning for udviklingskontraktperioden 2002 var at videreudvikle de regionale støttefunktioner

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning Kontrakten mellem Biblioteksstyrelsen og Gentofte Kommune fastlægger målsætningerne for Københavns Amts centralbiblioteksvirksomhed, herunder virksomhedens strategiske grundlag, udvikling,

Læs mere

Det faglige Netværk Gentofte Centralbibliotek 2004

Det faglige Netværk Gentofte Centralbibliotek 2004 Gentofte Centralbibliotek 2004 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Arbejdsgruppen... 3 2 Det faglige Netværk... 4 2.1 Formål, mål og succeskriterier... 4 2.2 Model for det faglige netværk i Frederiksborg og Københavns

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Samordning og rådgivning

Samordning og rådgivning Side 1 af 5 Gentofte Centralbibliotek - Handlingsplan 2015 Vision Centralbibliotekernes vision er at styrke de muligheder, folkebibliotekerne har for at fungere og udvikle sig fagligt og ressourcemæssigt

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning.

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Høringsparter 26. marts 2007 J. nr. 406-1 jth Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Statens kontrakt med centralbibliotekskommunerne udløber med udgangen af

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra 2009

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra 2009 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 175 Offentligt NOTAT 26. marts 2007 J.nr.: 406-1 JHL / ROL Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra 2009 Indledning Den

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2011 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2012 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN?

VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? STATSLIGE BIBLIOTEKER Rapport VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? Evaluering af implementeringen af Lov om Biblioteksvirksomhed 19. februar 2004 Deres notater VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? Rapport, Statslige

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Musikkarenstid. Rapport

Musikkarenstid. Rapport Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.:4122-0006 ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid,

Læs mere

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Indledning Som bekendt produceres biblioteksstatistikken fra i år af Danmarks Statistik. Det betyder, at den overskuelige og samlede publikation er erstattet

Læs mere

Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen. Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016

Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen. Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016 Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016 Foto: Ferie Camp med Cirkus Panik, 2016 (Anne Roesen) Slots- og Kulturstyrelsen fusioneret 2016 af Kulturstyrelsen

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2004 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Redaktion: Vibeke Cranfield Forskningsbiblioteksstatistik 2003 er udarbejdet af Leif Andresen,

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 64 Offentlig Kulturministeriet Udkast af 812. decembernovember 2004 1 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed I medfør af 4, 13, stk. 4, 20, stk. 6, 22, stk. 2, 23, stk.

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Aftalegrundlag I henhold til biblioteksloven 6, stk 2 afholdes udgifter til biblioteksbetjening af statslige

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder BAUNGÅRDSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

virksomhedsregnskab 4.

virksomhedsregnskab 4. Vejledning til aflæggelse af centralbibliotekernes virksomhedsregnskab 2001 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlag...1 2. Generelt om virksomhedsregnskabet...2 3. Dokumentation...4 4. Pris- og lønniveau...4

Læs mere

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Biblioteksstruktur Bibliotekets struktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 13.11.2015 Indkaldelse og dagsorden TID: Fredag den 27. november 2015, kl. 11-15. MØDESTED: DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup. DBC byder velkommen DBC

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Bibliotekerne i Assens Kommune skal være et besøg værd og: Fungere som lokale væresteder og kulturcentre Være et tilbud for alle borgere Yde kvalificeret

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Der kan tildeles støtte til organisationer og foreninger, der opfylder Sundhedsstyrelsens overordnede faglige principper for forebyggelsen:

Der kan tildeles støtte til organisationer og foreninger, der opfylder Sundhedsstyrelsens overordnede faglige principper for forebyggelsen: Vejledning til organisationer, der forebygger seksuelt overførbare infektioner (soi), uønskede graviditeter og hiv/aids om ansøgning til driftspuljen 2013. Sundhedsstyrelsen ønsker igen i 2013 at få én

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dan Andersen Økonomichef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub regionalt samarbejde Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub - baggrund Oplæg fra bibliotekslederne til erfagruppen (januar) Erfagruppen afdækning

Læs mere

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Velkommen Præsentation af Biblioteksmedier Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Agenda Præsentation af Martin Lauritsen Præsentation af Biblioteksmedier Serviceydelser

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere