Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk som andetsprog og sproglig udvikling"

Transkript

1 Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl Sted: Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 sal B Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 1

2 Program og mål Mål: at få viden om og kunne navigere i de nye Fælles Mål i dansk som andetsprog, deres struktur og indhold. Indhold: Dansk som andetsprog basis og supplerende Sproglige læringsmål dansk som andetsprog som dimension Læringsmålsstyret undervisning Program: DSA og læringsmål Sproglig udvikling i fagene Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 2

3 De nye forenklede Fælles Mål At anvende læringsmål som styringsredskab i planlægning, gennemførsel og evaluering af forløb Mål for læring - fokus på målstyret undervisning Kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål Faseopdelte mål - understøtte læreren i arbejdet med progression Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 3

4 Organisering af dansk som andetsprog Dansk som andetsprog basis Dansk som andetsprog supplerende Sproglig udvikling: dansk som andetsprog som dimension i fagene faglig læsning og skrivning Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 4

5 Formål for dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal knyttes tæt til skolens øvrige fag. Stk. 2. Faget dansk som andetsprog skal gøre eleverne bevidste om sprog og sprogtilegnelse med henblik på en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund samt forberede til videre uddannelse. Stk. 3. Faget dansk som andetsprog skal styrke elevens følelse af selvværd og fremme deres oplevelse af sprog som kilde til udvikling af personlig identitet. (2014) Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres samlede sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal styrke elevernes lyst til at bruge dansk, og den skal udvikle deres bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og om dansk kultur. Undervisningen skal knyttes tæt til skolens øvrige fag. Stk. 2. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens sproglige og kulturelle baggrund. Undervisningen skal herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund, samt forberede til videre uddannelse. Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes følelse af selvværd og fremme deres oplevelse af sprog som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. (2009) Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 5

6 Dansk som andetsprog basis Formålet med denne basisundervisning i dansk som andetsprog er, at det videre skoleforløb kan baseres på skolens almindelige undervisning For så vidt angår de øvrige fag, skal elementer fra Fælles Mål i disse fag i videst muligt omfang indtænkes i basisundervisningen i dansk som andetsprog med henblik på, at eleven ikke sakker bagud i disse fag Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 6

7 Dansk som andetsprog supplerende Som særlig tilrettelagt undervisning uden for den almindelige skoletid for elever med behov for en mere intensiv udvikling af deres andetsprogskompetence. Som særlig tilrettelagt undervisning i undervisningstiden uden for klassens rammer, når elevens sproglige behov forudsætter det, herunder særligt at eleven ikke vil få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen i den almindelige klasse i det fag, eleven tages ud af. Som en dimension i den almindelige klasseundervisning ved undervisningsdifferentiering, ved holddeling og/eller ved tilknytning af en ekstra lærer Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 7

8 Kompetenceområder Læsning Skrivning Lytning Tale Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 8

9 Kompetenceområder med færdighed-/vidensområder Læsning Afkodning Sprogforståelse Tekstforståelse Strategier Lytning Lytning Kommunikation Samtale Strategier Skrivning Stavning Tekstproduktion Kommunikationsforhold Skrivestrategier Tale Mundtlig fremstilling Kommunikation Artikulation Strategier Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 9

10 Måltragten Kompetencemål flerårige mål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål for et undervisningsforløb Side 10

11 Måltragten Kompetencemål flerårige mål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål for et undervisningsforløb Side 11

12 Kompetencemål Kompetencemål flerårige mål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål for et undervisningsforløb Side 12

13 Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 13

14 Færdigheds- og vidensmål Kompetencemål flerårige mål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål for et undervisningsforløb Side 14

15 Kompetenceområder med færdighed-/vidensområder Læsning Afkodning Sprogforståelse Tekstforståelse Strategier Lytning Lytning Kommunikation Samtale Strategier Skrivning Stavning Tekstproduktion Kommunikationsforhold Skrivestrategier Tale Mundtlig fremstilling Kommunikation Artikulation Strategier Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 15

16 Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 16

17 Dansk som andetsprog basis Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 17

18 Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 18

19 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 19

20 Læringsmål for et undervisningsforløb Kompetencemål flerårige mål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål for et undervisningsforløb Side 20

21 Relationsmodellen Side 21

22 Undervisningssekvens: Eleven kan forstå og kategorisere nye fagord. Kompetenceområdet LÆSNING, Færdigheds- og vidensområdet SPROGFORSTÅELSE, 7. klasse, fase 1 Eleven kan udvikle et varieret fagligt ordforråd ved at læse (Færdighed) Eleven har viden om metoder til at udvikle et fagligt ordforråd (Viden) Læringsmål kunne være: Eleven kan bruge sit modersmål til at forstå nye fagord. Eleven kan kategorisere nye fagord i relevante kategorier (modsætninger, under- og overbegreber m.m.) ved hjælp af tekstlæsningen. Eleven kan fremstille sætninger med de nye fagord. Tegn på læring Niveau 1 Eleven kan udpege nye fagord i en fagtekst. Niveau 2 Eleven kan koble de nye fagord sammen i relevante kategorier. Niveau 3 Eleven kan forklare de nye fagord med egne ord Side 22

23

24

25

26 Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Målet er at arbejde med sproglige læringsmål i udvalgte fag tegn på læring i forhold til de sproglige mål Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 26

27 DSA og sproglig udvikling Dansk som andetsprog som dimension er i de nye forenklede Fælles Mål lagt ind under det tværgående område Sproglig udvikling sammen med faglig læsning og skrivning. Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulen,t, UVM 27

28 Formålet med sproglig udvikling at lærerne i fagundervisningen bliver opmærksomme på sproget som det medie, faglighed primært formidles igennem at denne opmærksomhed omsættes til konkret sprogintegreret undervisning, så alle elever gives forudsætninger for aktivt at kunne forstå, læse og skrive komplekst fagsprog Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM 28

29 Spørgsmål til overvejelse med en faglærer 1. Mit fag stiller særlige krav til sprogkundskaber (fx mange fagudtryk eller komplekse udtryk, etc.) Mine elever har ofte sproglige problemer i faget Der er stor sproglig spredning i min klasse. Nogle kan ikke tale dansk på det niveau, de burde være i stand til, mens andre er meget velformulerede Når jeg underviser, bruger jeg et forenklet sprog for at gøre emnet så let at forstå som muligt Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 29

30 1. Jeg sørger for at give mine elever mulighed for at udtrykke sig aktivt Jeg lægger særlig vægt på mine elevers forståelse af fagord Jeg arbejder eksplicit med elevernes ordforråd (fx finde synonymer og antonymer) Jeg arbejder helt specifikt med komplekse sproglige strukturer (fx nominalgrupper, nominaliseringer, ledsætninger, passive konstruktioner etc.) Jeg arbejder med mine elevers forståelse af funktionsord (fx præpositioner og konjunktioner, såsom men, fordi, selv om, derfor), og hvordan de bruger dem Sproglige færdigheder er en forudsætning for at forstå faglighed i mit fag. Det er dansk og dsa- lærernes opgave at udvikle elevernes sproglige kompetencer Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 30

31 Målet for sproglig udvikling at give eleverne sproglige forudsætninger for aktivt at kunne forstå og tilegne sig faglighed Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM 31

32 Sproglige færdigheder Eleverne skal kunne: lytte til lærerens komplekse forklaringer svare på spørgsmål både mundtligt og skriftligt fremlægge hvad de har læst eller undersøgt deltage aktivt i faglige drøftelser læse og forstå forklarende/fortolkende/ beskrivende tekster med forskellig opbygning ex: dictogloss (øve lytte), skema til at stille spørgsmål (Toronto) Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM 32

33 Faglæreren skal derfor. ud over at være inde i fagets kernestof kende sit fags kommunikationsformer, fagord, førfaglige ord og abstrakte begreber, sproglige registre, fagets teksttyper deres formål og struktur og strategier, der kan understøtte elevernes sprogudvikling Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM 33

34 Sproglig udvikling & dansk som andetsprog DSA som dimension i fagene retter sig mod tosprogede elever, der er integreret i den almindelige fagundervisning. De deltager derfor i den samme undervisning som alle elever i klassen og skal opnå de samme sproglige og faglige læringsmål; men med større opmærksomhed rettet mod en aktiv sprogtilegnelse, herunder lærings- og kommunikationsstrategier! Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM 34

35 Sprogintegreret fagundervisning Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM 35

36 Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM 36

37 Sproglige mål og tilrettelæggelse 4 trin Faglæreren skal 1: afdække elevernes sproglige udgangspunkt 2: overveje/fastsætte hvilket (nyt) sprog, det nye forløb kræver nye fagord, særlige sproglige aktiviteter, tekstudfordringer. 3: sætte sproglige (og faglige) mål for elevernes læring 4: tilrettelægge aktiviteter, der bygger bro herimellem Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM 37

38 Eksempler på sproglige færdigheds-/vidensmål i fagene Biologi, geografi, fysik/kemi og natur/teknologi: formidling, argumentation, ordkendskab, faglig læsning og skrivning Historie, samfundsfag og kristendomskundskab: sprog og skriftsprog Matematik: kommunikation Idræt: ordkendskab, sprog og skriftsprog Dansk og sprogfag Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM 38

39 Samfundsfag Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent UVM 39

40 Kristendomskundskab, klasse Sprog og skriftsprog Sproglig udvikling skal indgå i arbejdet med alle mål i kristendom. Sproglig udvikling har fokus på de fire dimensioner af det talte og det skrevne sprog; samtale, lytte, læse og skrive. Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent UVM 40

41 Natur/teknologi klasse Læseplan Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent UVM 41

42 Natur/teknologi klasse Kompetenceområdet: Kommunikation Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent UVM 42

43 Idræt klasse Kompetenceområdet: Idrætskultur og relationer Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM 43

44 Kristendomskundskab klasse Læringsmål Sproglige læringsmål: Eleverne kan bruge fortællestrukturen: indledning (tid, sted og personer), begivenheder i en rækkefølge og en morale ved brug af ordene: handler om, foregår i, derefter, til sidst, derfor Faglige læringsmål: Eleverne kan genfortælle 3 historier fra det gamle testamente Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent UVM 44

45 Natur/teknologi klasse Læringsmål (eksempel fra EMU): Eleverne kan hente oplysninger fra små opslagsbøger, børneatlas og børneleksikon. Niveau 1 Eleven gengiver enkle data fra modeltegninger/kort, billeder og overskrifter. Niveau 2 Eleven gengiver data fra fagbøger i sin fortælling om emnet. Niveau 3 Eleven gengiver data fra fagbøgers forskellige tekstelementer. Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM 45

46 Idræt Læringsmål (eksempel): Eleverne kan samtale om boldspil med brug af fagord og begreber. Niveau 1 Eleven benytter fagord i samtale om forskellige boldtyper og kast som overhånd, underhånd, studsning, indkast. Niveau 2 Eleven benytter fagord i samtale om forskellige boldtyper og kast og kan forklare, hvad der menes med aflevering og modtagning. Niveau 3 Eleven benytter fagord i samtale om forskellige boldtyper, kast, aflevering og modtagning og kan forklare, hvad der menes med forsvar og angreb Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM 46

47 Kristendomskundskab Sproglige læringsmål: Eleverne kan bruge fortællestrukturen: indledning (tid, sted og personer), begivenheder i en rækkefølge og en slutmorale ved brug af ordene: handler om, foregår i, derefter, til sidst, derfor Niveau 1 forslag. Niveau 2 forslag. Niveau 3 forslag. Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, UVM Side 47

48 Spørgsmål? Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge Side 48

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Temadag Tyve Samarbejdskommuner 9.april. Workshop 1 Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Målet er at arbejde med sproglige læringsmål i udvalgte fag tegn på læring i forhold til de sproglige

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Hvad er academic literacy?

Hvad er academic literacy? Anmeldelse: Udfordr eleverne og understøt dem i at gå fra konkret hverdagssprog til abstrakt fagsprog English Learners. Academic Literacy and Thinking Learning in the Challenging Zone. Gibbons, Pauline:

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere